PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl STED: Strømnes, Inderøy.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy."

Transkript

1 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen, Inger Holmvik og Hilde Waaseth Nicolaisen. Dag Olav Stølan, Lars-Eirik Rønningen og Terje Walderhaug. (Inger Holmvik møtte som vara). SAKLISTE Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Fire saker meldt under eventuelt. Innkalling og saksliste godkjent. Sak 35/13 Orientering om regnskap per 21. juni Elin Britt la fram resultat og balanse per mai 2013, og informerte videre om situasjonen per dags dato. Saldo per er kr ,-. Regnskap per 21. juni 2013 tas til orientering. Sak 36/13 Fagkvelder Styret fastsatte datoer for fagkvelder kommende barnehageår, innhold legges på styresamlinga til høsten. Vi opprettholder ordningen med fagkveld for medlemmer i barnehagene en gang i halvåret. Høst 2013 Fagkveld torsdag 3. oktober. Vår 2014 Fagkveld tirsdag 11. mars (eller evt. på barnehagedagen dersom det er en annen dato). Sak 37/13 Frikjøp høst 2013 Trond la fram en oversikt over hvordan andre sammenlignbare lokallag fordeler frikjøp. Hvilke styremedlemmer som har frikjøp og evt. om noen har møtehonorar. Trond la også fram en oversikt over dagens frikjøp i Utdanningsforbundet Steinkjer. Styret hadde dette som bakgrunn for diskusjonen vedrørende frikjøpsordning for Adresse Ølvegata Steinkjer E-post/Internett Telefon Bankkonto

2 Side 2 Styret diskuterte også om "funksjonstillegget" som Hilde Elvestad og Trond Iversen har hatt som lokallagsledere skulle videreføres til ny leder. Dette tillegget har vært på kr 21000,- og har vært en erstatning for leders tap av funksjonstillegg når man innehar verv som lokallagsleder. (Påtroppende leder var ikke tilstede da ledertillegget ble diskutert). Følgende frikjøp vedtatt fra til og med : Hilde 72% frikjøp som Utdanningsforbundet sentralt dekker. 8% frikjøp som lokallaget dekker. Monica 100% frikjøp som Steinkjer kommune dekker. Elin Britt 2 timer per uke som lokallaget dekker. Lars-Eirik 0,5 timer per uke som lokallaget dekker. Dag Olav 0,5 timer per uke som lokallaget dekker. Paul 0,5 timer per uke som lokallaget dekker. Frikjøpsordningen evalueres innen Dersom medlemmer av styret blir satt til særskilte oppgaver vil de kunne få ytterligere frikjøp. Lokallagsleder beholder den lønna vedkommende har når man går inn i vervet, med de funksjonstillegg man eventuelt måtte ha, men får ikke eget lønnstillegg fra lokallaget. Sak 38/13 Forhandlingsdelegasjon høst 2013 Styret utnevnte forhandlingsdelegasjon for høsten Styret ønsket å videreføre referansegruppe for forhandlingsdelegasjonen bestående av en styrer og en rektor, slik vi har hatt tidligere. Forhandlingsdelegasjon høst 2013: Monica Rakvåg Hilde Waaseth Nicolaisen Anne Mørkved (Forhandlingsdelegasjonen konstituerer seg selv.) Sak 39/13 Nytt fra videregående Saken utgår. Sak 40/13 Sommerberedskap 2013 Sjekke post og mail og evt. videresende mail til rette vedkommende dersom det er nødvendig. Uke 26: Monica Uke 27: Elin Britt Uke 28: Elin Britt Uke 29: Hilde Uke 30: Hilde Uke 31: Monica Uke 32: Hilde/Monica

3 Side 3 Sak 41/13 Orientering om referater og aktuelle saker fra styremedlemmer, tillitsvalgte og leder. Årsmøte evaluering Bra oppmøte på årsmøtet! Barnehagestruktur og skolestruktur med oppvekstsjef Elisabeth som trekkplaster var nok en medvirkende årsak til engasjementet. Godt gjennomført årsmøte totalt sett. Ledertreff evaluering Viktig at vi ivaretar ledermedlemmene på en god måte. Vi skal kalle det noe annet enn ledertreff når det ikke innbefatter alle ledere i organisasjonen. Vi har egne møter med styrerne, og det kan være greit å arrangere møter for rektorer og inspektører hver for seg. Det er behov for møtefora der man tar for seg saker som spesifikt angår de ulike ledergruppene i Utdanningsforbundet. Styresamling status Det blir styresamling på Kielferga torsdag 22. til lørdag 24. august. Billetter er bestilt og vi holder oss godt innenfor kostnadsramma med dette opplegget. Hilde lager forslag til sakliste etter ferien. ATV-samling status Det blir ATV-samling 12. og 13. september Det ble vurdert å ha et opplegg felles med kontaktpersonene i barnehagene, men det ble for dyrt. Vi satser på en ordning der det blir samling annethvert år for henholdsvis ATV-skole og kontaktpersoner i barnehagene. GNIST Monica informerte om Gnist som er et prosjekt i regi av Udir. Ungdomsskolene i Steinkjer skal være med på dette. Klasseledelse og matematikk er tema det skal jobbes med. Lærerne skal være sammen om prosessen, og lære av hverandre (som en videreføring av vurdering for læring). Lærerne skal få felles skolering med veiledere fra Hint. HTV får være med i prosessen. Det vil bli ansatt 3 Gnistveiledere som skal dekke de kommunene som er med på prosjektet. Kopimaskina Vi betaler fortsatt på kopimaskina som vi ikke bruker. Hva gjør vi med dette? Nå kan det kanskje bli bruk for den dersom vi må inn i nye kontorlokaler fra nyttår, så foreløpig avventer vi situasjonen. Avspasering/fri for barnehageansatte på jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. Denne saken er fortsatt ikke avgjort. Elisabeth har laget et forslag til avtale om avspasering. Denne inneholdt en del feil, og dette har Hilde prøvd å bidratt til å rette opp. Fortsatt er det rart at arbeidstakere kan nektes å jobbe disse dagene. Det jobbes videre med saken. Fordeling av midler - videregående Hva er det som gjør at vi aldri får noen avklaring om fordeling av midler mellom lokallag og fylkeslag når det gjelder videregående skoler? Vi avventer referat fra fylkesstyremøtet der saken ble behandlet, men referatene fra fylkesstyremøtene kommer ofte litt seint i forhold til å kunne følge opp saker videre. Kurs Elin-Britt har vært på kurs i Oslo i forbindelse med den nye stortingsmeldinga "framtidas barnehage". Berit Bae snakket bl.a. om stortingsmeldingas betydning sett fra barnets ståsted.

4 Side 4 HTV Monica informerte styret om prosessen med lærertilsettinger for høsten 2013, hun refererte fra lønnspolitisk drøftingsmøte, og fra arbeidet i økonomiutvalget. Kontaktmøter med rådmannen har det vært få av så langt i år, men Monica refererte fra siste møte der organisasjonene informerte om forhold som opptar oss i samarbeidet med arbeidsgiver. Utdanningsforbundet tok initiativ til et samarbeidsmøte organisasjonene imellom i forkant av lønnspolitisk drøftingsmøte, og det var her det kom opp en del saker som så ble tatt opp i kontaktutvalget. Organisasjonene må bli flinkere til å ta saker videre til drøftinger med rådmannen i etterkant av kontaktmøtene. I kontaktutvalget utveksles informasjon, men det er ingen drøftingsarena. I samarbeidsmøtet mellom organisasjonene var representasjon av tillitsvalgte i Inntrøndelagssamarbeidet tema. Fagforbundet har alle plassene slik det er nå. Her burde vel de ulike hovedsammenslutningene vært representert? Vi kan komme med en henstilling til styringsgruppa angående dette. Ellers skal det i forbindelse med reforhandling av den kommunale arbeidstidsavtalen for lærerne utarbeides et årshjul for medbestemmelse. Dette skal være til hjelp for rektorer og tillitsvalgte i forhold til samarbeid og oversikt over felles oppgaver. Saken tas til orientering. Sak 42/13 Debatt, felles tillitsvalgt med Fagforbundet? Det ble ikke tid til noen stor debatt om temaet, men Hilde luftet noen tanker rundt mulighetene for felles tillitsvalgt med Fagforbundet i barnehager der begge organisasjonene har kontaktpersoner men ikke tillitsvalgte. Saken er også luftet med kontaktpersonene våre, og da kom vi fram til at det beste vil være å prøve å få på plass en tillitsvalgtordning hver for oss i første omgang. Saken tas til orientering. Sak 42/13 Eventuelt FAS-Møte Leder for FAS sentralt kommer oppover til Nord-Trøndelag i november Hun skal være i to dager, og det er ønske om å arrangere flere møter for FAS-medlemmer i fylket disse to dagene. Hilde Lein har satt opp et forslag til plan for disse møtene. I Steinkjer får vi besøk 7. november. Det er to ulike alternativer til tidspunkt, kl , eller kl Vi ønsker å gå for lunchmøte. Datoen viser seg imidlertid å være sammenfallende med politisk råd. Dette må vi ta opp med Hilde Lein. Tariffhøring Det er i Utdanningsforbundet sentralt bestemt at tariffhøringa skal gjennomføres på en litt annen måte enn tidligere. Alle lokallag skal få besøk av representanter fra fylkeslagene, og det skal avholdes medlemsmøter. Lokallagene får oppdraget med å legge til rette for

5 Side 5. medlemsmøtet rent praktisk. Vi vil få nærmere informasjon om hva som er vår oppgave i forbindelse med dette. Det er satt opp en plan der vi på Steinkjer skal avholde medlemsmøte 18. september for alle våre medlemmer Kontorlokale Det viser seg at vi ikke kan flytte sammen med Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag til nytt kontorlokale fra De finner ut at det ikke er nok plass til å leie ut kontorlokale til oss, dermed har vi et halvt år på oss til å finne nye kontorlokaler til lokallaget. Vi kan snakke med Karsten og sjekke mulighetene for lokaler i kommunale bygg, eventuelt videre leie av lokaler i O2-Huset. Denne saken kommer vi tilbake til på styresamlinga til høsten. Telefonordning Bindinga på bedriftsabonnementet vårt går ut 4. juli Vi vurderer nå å gå over til private abonnementer hvor leder og HTV får refundert utgifter til telefon. Styret diskuterte også om lokallaget skal dekke innkjøp av to telefoner. Bedriftsabonnementet sies opp fra og med Det kjøpes to mobiltelefoner uten binding; styret setter et tak på kr. 6000,- per tlf. Elin Britt tar kontakt med Mimmi Moe angående refusjon. Hilde Waaseth Nicolaisen - referent -

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Referat fra styremøte 26.01.11

Referat fra styremøte 26.01.11 Referat fra styremøte 26.01.11 Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer