ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING, OG REGNSKAP HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2015/2016 SAK 5: BUDSJETT 2015 SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG SAK 8: DISKUSJONSSAK 1

2 SAK 1: ÅPNING Hilde Waaseth Nicolaisen, leder i Utdanningsforbundet Steinkjer, ønsket velkommen til årsmøte Hun hilste fra Ellen Løvli, Utdanningsforbundet Nord - Trøndelag som skulle representert fylkeslaget på årsmøtet vårt. Hun måtte dessverre melde avbud. Hilde hilste også fra hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg, som også måtte melde avbud på grunn av sykdom. Hilde leste opp en hilsen fra Utdanningsforbundet sentralt med en takk for godt arbeid i forbindelse med streiken høsten SAK 2: KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: Sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Marit Hjøllo D. Valg av møtesekretær Vedtak: Elin Britt Staahl Hansen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: Møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: Valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Øyvind Nilsen Marita Nilsen H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Charlotte Guin Synnøve Alstad 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram årsmeldingen på vegne av styret i Utdanningsforbundet Steinkjer. Kommentarer som ble knyttet til enkelte punkter er lagt inn i protokollen. Kasserer Elin Britt Staahl Hansen la fram regnskapet for Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2014 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr har Utdanningsforbundet Steinkjer 825 medlemmer. Dette er det totale medlemstallet som innbefatter alle medlemsgrupper: barnehage, grunnskole, videregående skole, høgskole - universitet, faglig administrativt støttesystem (FAS) og pensjonistmedlemmene. STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Hilde Waaseth Nicolaisen Nestleder: Paul Kvarving Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug 1. Vararepresentant: Linda Olsen 2. Vararepresentant: Inger Holmvik 3. Vararepresentant: Liv Janne Toldnes STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Hilde Waaseth Nicolaisen Nestleder: Paul Kvarving Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Bente Aalberg Styremedlem barnehage: Vigdis Sortland Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug 1. Vararepresentant: Linda Olsen 2. Vararepresentant: Inger Holmvik 3. Vararepresentant: Liv Janne Toldnes 3

4 I årsmøteperioden er det avholdt 8 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden: SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN Faste saker ved hvert styremøte: o orientering om regnskap o referatsaker Valg av forhandlingsdelegasjon 2014 Tariff 2014 Evaluering av årsmøtet 2014 Styresamling 2014 Frikjøp høst 2014 Lokale forhandlinger 2014 Gjennomgang av handlingsplan/årshjul for lokallagets arbeid Budsjettarbeid 2015 Ny arbeidstidsavtale for lærerne Lærerprofesjonens etiske plattform Hvordan ivareta varamedlemmene i styret? Samarbeid mellom lokallagsstyret og klubbstyrene ved de videregående skolene. Årshjul/kalender for lokallagets arbeid Møtegodtgjørelse for styremedlemmer uten frikjøp Resultat lokale forhandlinger Budsjett 2015 (Steinkjer kommune) Forslag til budsjett 2015 (lokallaget) Evaluering av frikjøpsordninga i lokallagsstyret Årsmøte 2015 Diskusjonssak på årsmøtet Kandidater til verv i fylkesstyret i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2015/2016 Vertikal kommunikasjon mellom sentral- og lokalplan i organisasjonen - evaluering UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Fondsstyret: Valgkomitéen: Fylkesplan: Fylkesstyret: Gunn Lisbeth Nordstrøm Bente Aalberg Bente Aalberg, styremedlem Elin Britt Staahl Hansen, styremedlem 4

5 Hilde Lein, styremedlem Bjørn Tranås, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Pensjoniststyret: Politisk Råd: Lokalplan: Brit Haugdahl Elin Britt Staahl Hansen Hilde Lein Bente Aalberg Bjørn Tranås Hilde Waaseth Nicolaisen Monica Rakvåg (vara) Utvalg/komite/styreverv Navn Representerer 3-partsamarbeidet i Steinkjer kommune Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Arbeidsmiljøutvalget Hilde W. Nicolaisen leder UNIO Monica Rakvåg vara Kontaktutvalg rådmannen Monica Rakvåg UNIO Tilsettingsnemnda for ped. personale Monica Rakvåg Utdanningsforbundet AKAN-utvalget Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Lønnspolitisk utvalg Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Styringsgruppe prosjekt "Muligheter og begrensninger redusert deltid" (avdeling Monica Rakvåg Utdanningsforbundet omsorg) Ressursgruppe IKT Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Arb. gruppe ny ressursfordelingsmodell Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Oppvekstprosjektet Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Arb. gruppe Bedre skoleeier og Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. barnehagemyndighet ; Bedre kvalitetssystem for barnehagene i Steinkjer (trepartssamarbeid) Kompetanseplanutvalget Monica Rakvåg UNIO Pensjonistutvalget Kjellrun Martinsen, Gunvor Strugstad og Hilde W. Nicolaisen Konfliktberedskapsutvalg UNIO: Konfliktberedskapsutvalg/streikekomité Utdanningsforbundet Steinkjer: Monica Rakvåg (leder) Hilde Waaseth Nicolaisen (sekretær) Bjørn Tranås Hans Martin Vie (Ressursperson) Monica Rakvåg (leder) Håvard Rønne Faanes (nestleder og KBS-superbruker) Hilde Waaseth Nicolaisen (sekretær) Bjørn Tranås (info. ansvarlig og dispensasjonsansvarlig) Svein Egil Hauge (KBS-superbruker) Christopher Feragen (KBS-superbruker) Hilde Lein (kontaktperson barnehage/fas) (+ flere ressurspersoner fra Udf. N-T.) 5

6 LOKALE FORHANDLINGER Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger for våre medlemmer på følgende områder: avdelingssjefer, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen og leder PPT) 4B kommunalt ansatte utenom lærerne 4C lærere i grunnskolen 5.1 konsulenter (på rådhuset) Forhandlingsutvalget har bestått av: Monica Rakvåg forhandlingsleder Hilde Waaseth Nicolaisen Anne Mørkved (kapittel 3.4.2) Pål Johansen (kapittel 4B) Anton Fagerholt tok over for Pål etter hvert. Bente Aalberg (kapittel 4B) Forhandlinger for ledere og konsulenter Ledere (3.4.1 og 3.4.2) og konsulenter (5.1) har kun lokal lønnsdannelse, og det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse gruppene. Forhandlingsdelegasjonen sier seg fornøyd med resultatet etter forhandlingene, og mener Utdanningsforbundet fikk sin rettmessige andel av potten innenfor de ulike forhandlingskapitlene. Forhandlingene i kapittel 4B og 4C Utdanningsforbundet er svært fornøyd med resultatet i forhandlingene ut fra hva vi kunne forvente å få av potten. Dette gjelder spesielt i kapittel 4b, men 4c var også bra. Vi fikk relativt mye for etter- og videreutdanning. I tillegg fikk vi justert opp noen funksjoner for lærerne, og tillegg for pedagogiske ledere i barnehagene. I etterkant av de lokale forhandlingene har vi også framforhandlet et økt sikringstillegg for pedagogiske ledere, noe vi er godt fornøyd med. Vi synes arbeidsgiver opptrer ryddig i forhandlingene, og vi føler at det er reelle forhandlinger. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Arbeidet i denne årsmøteperioden har i stor grad vært preget av planlegging, mobilisering og gjennomføring av streik. Helt fra noen av oss i februar 2014 fikk beskjed om at Steinkjer var aktuell som en av kommunene som kunne bli rammet av en streik, var beredskapsarbeidet i gang. Beredskapsutvalg for UNIO i Steinkjer ble etablert, og planlegging av en eventuell streik pågikk fram til en forhandlingsløsning forelå i slutten av mai. Etter at Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei i uravstemninga, tok vi på nytt opp planene 6

7 for iverksetting av streik, men denne gangen uten UNIO samarbeid. Fra dette punktet førte Utdanningsforbundet streiken alene. Monica Rakvåg som streikeleder gjorde en fantastisk jobb, og sammen med streikekomitéen forøvrig greide hun å holde motet og engasjementet oppe hos de streikende medlemmene i Utdanningsforbundet Steinkjer. Fylkeslaget var også sterkt involvert i arbeidet med streiken hele veien, men spesielt etter at konfliktberedskapsarbeidet gikk over fra UNIO til Utdanningsforbundet. Streiken ble avblåst 1. september, og de streikende organisasjonene fikk et resultat som de kunne anbefale. Det sier seg selv at arbeidet med konfliktberedskap og streik ble altoppslukende for en periode. Det var mye arbeid, og i en konfliktsituasjon stopper samarbeidet med arbeidsgiver opp. Dermed gikk vi glipp av oppstarten av arbeidet med lokale forhandlinger. Selv om vi fikk utvidede frister på grunn av streiken, ble det travelt i oppkjøringa til forhandlingene. Vi rakk ikke å avholde møter med alle medlemsgrupper/tillitsvalgte og kontaktpersoner i forkant av forhandlingene slik vi vanligvis legger opp til. Vi mener likevel at vi har greid å ivareta medlemsgruppene i forhandlingene, og i de tilfellene det var nødvendig hadde vi dialog med enkeltmedlemmer. Medlemsaktivitet Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer startet også dette arbeidsåret med ei styresamling. Her legger vi en plan for året som ligger foran oss med utgangspunkt i handlingsplanen som er vedtatt på årsmøtet. Vi ser at vi har mye igjen for dette arbeidet videre utover året. Det er viktig både i forhold til planlegging, og for å bli kjent med dem vi skal jobbe sammen med. På grunn av tidligere nevnte arbeid med konfliktberedskap, streik, og videre arbeid med lokale forhandlinger, har vi ikke fått til like mye annen medlemsaktivitet denne årsmøteperioden. Dette vises både både på antall medlemsarrangementer og i regnskapet for Samtidig må vi ikke glemme all den positive medlemsaktiviteten vi hadde under streiken. Dette var aktivitet som økte samholdet, og fagforeningsbevisstheten blant medlemmene, noe som er viktig for at vi skal ha en sterk fagforening. På styresamlinga ble vi enige om å kutte ut fagkveldene for barnehagelærerne og heller satse på å arrangere et kurs for denne gruppa. Fagkveldene har vært dårlig besøkt, så tanken var å arrangere et kurs for å møte flere medlemmer på denne måten. Dette resulterte i kurs med Kari Pape i november i fjor. Det var 50 barnehagelærere som deltok på dette kurset, og vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget. I tillegg ønsket vi å prioritere et kurs for mellomledere i grunnskole og videregående skole. Dette rakk vi ikke å få til før jul, men kurset er nå under planlegging for å gjennomføres i april Utdanningsforbundet Steinkjer var også i år godt representert på fylkeslagets storkurs i slutten av februar. Vi var 30 medlemmer påmeldt fra lokallaget som fikk være med på et godt kurs med relevante tema og gode foredragsholdere. Senere i denne måneden blir det også kurs for våre ledermedlemmer i regi av fylkeslaget. Lokallaget har mange aktive pensjonistmedlemmer. Styret har også denne årsmøteperioden valgt å samarbeidet med Steinkjer seniorforum, hvor vi dekker deler av inngangsbilletten til seniorforumets foredrag for våre medlemmer. Det er mange pensjonistmedlemmer som 7

8 benytter seg av dette. I tillegg har pensjonistutvalget i lokallaget lagt opp til noen aktiviteter i tillegg. I august arrangerte vi tur til Hatlingsetra med lunch og god underholdning, og før jul hadde vi juleavslutning med seniorkino og julegrøtservering i foajéen på Dampsaga. Samarbeid med arbeidsgiver og tillitsvalgte Utdanningsforbundet Steinkjer er en viktig bidragsyter i samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen. Vi ønsker å framstå som medspillere gjennom samarbeid og god dialog. Gjennom samarbeid oppnår vi mer, og blir respektert også når vi må være motstandere. Vi opplever at vi har reell innflytelse, blir tatt med på råd og at våre meninger blir tillagt vekt, selv om vi ikke alltid når fram med vårt syn. Monica Rakvåg har som hovedtillitsvalgt hovedansvaret for kommunikasjon, drøftinger og forhandlinger med kommuneadministrasjonen. HTV er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og representerer alle våre medlemmer som er kommunalt ansatt. Hilde Waaseth Nicolaisen er vara hovedtillitsvalgt og deltar på møter dersom Monica er forhindret. Det er derfor viktig at vi begge er godt orientert, og har et tett samarbeid. Vi opplever at det er mye som er på stell i Steinkjer kommune når det gjelder samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. HTV har jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter med rådmann og avdelingssjefer i tillegg til at hun deltar i styringsgrupper, arbeidsgrupper og utvalg som blir nedsatt. Utdanningsforbundet er, som nest største fagforening for kommunalt ansatte, selvskreven representant i de fleste fora, men vi samarbeider med andre UNIO forbund og deler på representasjonen alt etter hvilket arbeidsområde det er snakk om. Det er viktig å bruke hverandres kompetanse der det er naturlig. Et av hovedmålene i handlingsplanen vår er å ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse. Dette målet når vi gjennom arbeid opp mot arbeidsgiver som er beskrevet ovenfor, og gjennom å koordinere å bistå de arbeidsplasstillitsvalgte i deres arbeid ute på den enkelte arbeidsplass. For å kunne representere medlemmene på en best mulig måte, er det viktig å ha god kontakt med ulike medlemsgrupper og deres tillitsvalgte. Vi ønsker derfor å ha tett kontakt med arbeidsplasstillitsvalgte, kontaktpersoner, ledermedlemmer i skole og barnehage og fas-medlemmer. Vi har i denne årsmøteperioden hatt noe mindre møtevirksomhet med de ulike medlemsgruppene enn vi egentlig ønsker, men vi mener likevel at vi har hatt tilstrekkelig dialog til å ivareta medlemmene. Vi prioriterer alltid kort responstid når vi får henvendelser fra enkeltmedlemmer, og møteforaene for de ulike medlemsgruppene er jo godt etablert, så vi må bare jobbe videre for å holde dem aktive. Vi har etablert et fast møtefora for tillitsvalgte i private barnehager, og her er det leder som har ansvar for å legge til rette for møteplass. For styrere i de private barnehagene er det ikke etablert tilsvarende møteplass, men leder har vært invitert til møte i ei av støttegruppene for styrere i private barnehager. Møteplass for styrere i private barnehager bør vi også jobbe med å få på plass, og kanskje kan vi bruke disse to nettverkene som allerede finnes. 8

9 Samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner Vi har et godt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen gjennom forum for HTV. Organisasjonene jobber sammen i saker der det er naturlig. Det er etablert et spesielt samarbeid for fagforeningene i UNIO som er vår hovedsammenslutning. I UNIO på kommunenivå finner vi Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet i tillegg til Utdanningsforbundet. Vi arrangerer samarbeidsmøter og har ellers annen uformell kontakt. I denne årsmøteperioden ble vi ekstra godt kjent gjennom Unio samarbeidet i konfliktberedskapsutvalget. Samarbeid med politikere Vi har kontakt med det politiske miljøet, gjennom dialog med enkeltpolitikere, formelle og uformelle møter og gjennom å være tilstede på møter der saker som er viktige for våre medlemmer diskuteres og avgjøres, dvs. kommunestyremøter, hovedutvalg- og formannskapsmøter. Vi opplever at vi blir lyttet til og tatt seriøst fordi vi kan tilføre nyttig informasjon og belyse saker ut fra praksisfeltet og peke på konsekvenser. Vi har også i denne perioden invitert politikere til dialog om budsjettforslaget for 2015, og vi får tilbakemeldinger fra de folkevalgte om at dette er møter de ønsker å prioritere. Trepartssamarbeidet (samarbeid mellom arbeidstakere, administrasjon og folkevalgte) oppleves også som en god samarbeidsarena. Samarbeid med Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Utdanningsforbundet Steinkjer er representert med 4 medlemmer samt 1 varamedlem i fylkesstyret. Vi har et godt samarbeid med fylkeskontoret. Det er viktig for oss å ha gode diskusjonspartnere som kan gi råd, veiledning og støtte i vanskelige saker. I tillegg var det viktig for oss at fylkeslaget var involvert såpass sterkt i arbeidet med streiken. Vi har fortsatt et nettverk for ledere og hovedtillitsvalgte i de fem største lokallagene i fylket (Steinkjer, Levanger, Verdal, Stjørdal og Namsos). Her kan vi møtes for å diskutere felles utfordringer, og utveksle erfaringer for å lære av hverandre. Evaluering av spesifikke mål i handlingsplan 2014/2015 a. Fortsette arbeidet med implementering av lærerprofesjonens etiske plattform. Dette har vi dessverre ikke vært flinke nok til å følge opp i den årsmøteperioden som ligger bak oss. Det har blitt liten tid til arbeidsplassbesøk med profesjonsetikk som tema. Profesjonsetikk for ledere har vi tenkt å ha som tema på et lederkurs, men dette er heller ikke gjennomført. Vi ønsker å arrangere et slikt kurs i samarbeid med avdeling oppvekst, men foreløpig har vi ikke fått gjennomslag for idéen. b. Jobbe for å få tillitsvalgte i barnehagene slik at vi får et system som fungerer i forhold til medbestemmelse på arbeidsplassene. Skolere tillitsvalgte/styrere i medbestemmelse/drøftinger. 9

10 Når det gjelder dette punktet er vi ennå ikke i mål med å få kontaktpersonene i de kommunale barnehagene definert som tillitsvalgte. Vi har imidlertid jobbet med saken, og håper å få gjennomslag for dette når det nå etter hvert blir større enheter. c. Jobbe for mer samhandling/tettere samarbeid med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Dette punktet har vi tatt tak i, og vi har arrangert et møte med klubbstyrene i de videregående skolene hvor vi snakket om roller, forventninger, og ansvarsfordeling. Vi kom fram til en del tiltak som vi kommer til å følge opp videre. 10

11 REGNSKAP 2014 RESULTAT INNTEKTER Pr des Budsjett 2014 Pr des Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr ,00 kr , Andre inntekter kr - kr ,00 kr , Refusjon SPK kr ,00 kr - kr - Sum Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 5010 Fast lønn kr - kr - kr 1 602, Møtegodtgjøring u/feriepenger kr 4 500,00 kr - kr Påløpne feriepenger kr - kr - kr 197, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr - kr - kr 4 666, Fri telefon øvrig kr - kr - kr , Tlfdekn. I form av lønnsytelser kr 7 992,00 kr ,00 kr 3 330, Div naturalytelser kr - kr - kr 26, Arbeidsgiveravgift kr 1 761,30 kr - kr 1 357, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr - kr - kr 27,80 Sum Lønnskostnader kr ,30 kr ,00 kr , Leie kontorlokaler kr ,00 kr ,00 kr , Lys, varme kr - kr - kr 4 773, Leie/service kontormaskiner kr ,90 kr ,00 kr , Inventar, innkjøp kr - kr - kr 9 035, Kontorteknisk utstyr kr - kr - kr 1 742, Service/lisenser IKT kr 605,00 kr - kr 924, Frikjøpsordninger kr ,57 kr ,00 kr , Honorar uten oppg.plikt kr - kr - kr 2 000, Kontorrekvisita kr 5 312,55 kr ,00 kr 67, Konvolutter kr 255,00 kr - kr Datarekvisita kr - kr - kr 260, Edb-utstyr over drift kr 6 033,00 kr - kr 9 678, EDB-programvare over drift kr - kr - kr 660, Aviser og abonnementer kontoret kr 1 025,00 kr - kr 2 309, Diverse kontor- og adm.kostnader kr - kr ,00 kr 7 528, Telefon kr ,68 kr - kr ,14 Sum kr ,34 kr ,00 kr ,17 11

12 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr - kr ,00 kr 2 947, Passasjertillegg kr - kr - kr 746, Flybilletter kr 9 422,00 kr - kr 8 357, Andre reiseutgifter kr 7 459,00 kr - kr , Hotell kr 1 187,00 kr ,00 kr , Kost etter regning kr - kr - kr 1 752, Leie kurslokale/møterom kr 6 550,00 kr - kr 1 450, Bevertning ved møter kr ,34 kr - kr , Deltakeravgift møter/kurs kr - kr - kr 4 500, Andre kurs/møte kostnader kr ,92 kr ,00 kr , Profileringsmateriell kr ,25 kr - kr 7 029, Representasjon, gaver kr 5 170,00 kr - kr 3 766, Streikekostnader kr 2 684,00 Sum kr ,51 kr ,00 kr ,39 DRIFTSRESULTAT kr ,85 kr ,00 kr ,46 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank kr -291,00 kr - kr -255, Bankgebyr kr 536,00 kr - kr 712,00 Sum Finansposter kr 245,00 kr - kr 457,00 Resultat kr ,85 kr ,00 kr ,46 12

13 Balanse pr des Pr des 2014 Pr des Andre fordringer kr ,00 Fordring sentral 1560 organisasjonsdrift kr -564,00 kr , Forskuddsbetalte kostnader kr - kr - Sum Fordringer kr -564,00 kr , Kasse kr - kr 42, Driftskonto 1 kr ,63 kr ,83 Sum Bankinnskudd kr ,63 kr ,83 Sum Eiendeler kr ,63 kr ,03 EGENKAPITAL OG GJELD 3200 Kontingentrefusjon kr ,39 kr ,93 Periodens resultat kr ,85 kr Fri egenkapital kr ,62 kr ,62 Sum Egenkapital kr ,47 kr , Påløpte kostnader kr ,16 kr , Skyldig frikjøp kr - kr ,41 Sum Gjeld kr ,16 kr ,41 Sum Egenkapital og Gjeld kr ,63 kr ,03 13

14 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2015/2016 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram styrets forslag til ny handlingsplan for 2015/2016. Det ble satt av litt tid for årsmøtedeltakerne til å se på planen, for så å komme med innspill. Handlingsplanen er et viktig dokument som årsmøtet bør ha meninger om. Det kom fram et ønske om oppdatering av hjemmesida til Utdanningsforbundet Steinkjer (Jf. punkt 1d). Tillitsvalgte i private barnehager bør få sin egen side med kontaktinformasjon. Styret var enig i det, og beklaget at oppdatering av hjemmesiden ikke har vært nok prioritert. I tillegg ble det uttrykt ønske fra barnehagene om arbeidsplassbesøk fra Utdanningsforbundet (Jf. punkt 1e). Styret tar med seg dette i utarbeidelse av årshjul for neste skoleår/barnehageår. Ellers ble det knyttet følgende kommentarer til spesifikke mål for kommende periode: Punkt a) Årsmøte ønsket at styret skulle si noe om hva den barnehagepolitiske offensiven går ut på. Hilde refererte til heftet barnehagepolitisk offensiv som handler om barnehagelærerens rolle og betydning og barnehagen som første steg i utdanningsløpet. Utdanningsforbundet vi jobbe for minst 50% lærerdekning i barnehagene i tillegg til en generell bemanningsnorm. Punkt b) Kommunale barnehager har ikke tillitsvalgte per i dag, kun kontaktpersoner som ikke har rettigheter etter Hovedavtalen. Hovedtillitsvalgt jobber med saken, og vi har et håp om å få tillitsvalgte i kommunale barnehager i forbindelse med utbygging av nye barnehager. I private barnehager har arbeidstakerorganisasjonene krav på tillitsvalgt så lenge det er minst to medlemmer på arbeidsplassen. Punkt c) Styret synes det er viktig å støtte tillitsvalgte ved skolene som nå skal ut å forhandle med arbeidsgiver, og få den nye arbeidstidsavtalen til å fungere i praksis på arbeidsplassene. Styret ønsker derfor et særlig fokus på dette i 2015/2016. Videre er punkt tettere samarbeid med videregående skole tatt bort fra spesifikke mål for kommende årsmøteperiode. Styret har startet en jobb i forhold til samarbeid med videregående skoler, og målet flyttes nå inn i selve handlingsplanen som et eget punkt - 1b. Styret fikk skryt fra Steinkjer Voksenopplæring for god prosess under nedbemanningen i forbindelse med nedlegging av flyktningmottaket. Spesielt takk til Monika for ryddighet i en vanskelig prosess. Vedtak: Handlingsplan for 2015/2016 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent. 14

15 HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER 2015/2016 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. (Jf. 2.2, 2.3 i vedtektene) Kontinuerlige mål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i kommunale - og private barnehager og på enheter med få medlemmer. b. Videreutvikle samarbeidet med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. c. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. d. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. e. Gjennomføre besøk på arbeidsplasser der vi har medlemmer. Arrangere seminarer for tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene. g. Inkludere og engasjere ungmedlemmer i lokallaget. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. 15

16 c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager får inngått tariffavtaler. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og videregående skole. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. e. Jobbe for å forbedre mentorordningen i kommunen. 5. Styrke skoler og barnehager, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes. c. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeid med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk. c. Videreutvikle samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med de kommunale foreldreforeningene. Spesifikke mål for årsmøteperioden 2015/2016 a. Jobbe med profesjonsbevissthet blant lærere i barnehage og skole. - Profesjonsutvikling og kvalitet i yrkesutøvelsen - Barnehagepolitisk offensiv b. Jobbe for å få tillitsvalgte i barnehagene slik at vi får et system som fungerer i forhold til medbestemmelse på arbeidsplassene. Skolere tillitsvalgte/styrere i medbestemmelse/drøftinger. c. Ha et særlig fokus på implementering av ny arbeidstidsavtale i skolen. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret mellom leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer i lokallaget. 16

17 SAK 5 BUDSJETT Kasserer Elin Britt Staahl Hansen la fram forslag til budsjett for Dette er et rammebudsjett, og styret vil ha mulighet til å legge et mer detaljert budsjett innenfor de gitte rammene. Vedtak: Rammebudsjett for 2015 vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer underveis innenfor rammene. Budsjett for Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum kostnader Driftsresultat

18 SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker. SAK 7 VALG Før møtedirigent Marit Hjøllo ga ordet til valgkomiteen ved Oddlaug Holte Olsen, presiserte hun at alle valg skal i utgangspunktet være skriftlig. Årsmøtet ble spurt om det var behov for det, men ingen hadde innvendinger mot valg ved akklamasjon. Oddlaug Holte Olsen redegjorde for valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet. Valgkomiteen har arbeidet selvstendig og gjort selvstendige vurderinger underveis i prosessen. Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité vedtatt. Årets valgkomité har bestått av følgende: Oddlaug Holte Olsen Marianne Følling Anne Mørkved Kirsti Holum Trude Austheim Lokallagsstyre fra : Verv Navn Valgperiode VALGKOMITEENS FORSLAG Leder Hilde W. Nicolaisen Valgt til Nestleder Paul Kvarving Valgt til Gjenvalgt til Kasserer Elin Britt S. Hansen Valgt til Gjenvalgt til Styremedlem videregående Terje Walderhaug Valgt til Styremedlem barnehage Vigdis Sortland Valgt til Styremedlem ledere Bente Aalberg Valgt til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til Gjenvalgt til vara hovedtillitsvalgt Hilde W. Nicolaisen Valgt til Gjenvalgt til vara hovedtillitsvalgt Elin Britt S. Hansen Valgt til vara videregående Linda Olsen Valgt til Gjenvalgt til vara barnehage Inger Holmvik Valgt til vara grunnskole Liv Janne Toldnes Valgt til Gjenvalgt til

19 Valgkomitéens forslag til delegater til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Avdeling Delegater Vara (personlig) Barnehage Hilde W. Nicolaisen Inger Holmvik Vigdis Sortland Ivar Birkebekk Jorid Vorum Kirsti Holum Ingrid Marie Aassve Ingrid Tømmerdal Tangstad Grunnskole Monica Rakvåg Gro Eva Gangstad Oddlaug Holthe Olsen Christopher Feragen Åsfrid Lein Svein Egil Hauge Morten Haugan Videregående skole Håvard Faanes Håkon Kuntze Linda Olsen Marianne Følling Monica Finvik Torill Bostadløkken Astrid P. Ødegaard Gunnar Bådsvik Ledere Anne Mørkved Bente Stavrum Ann Iren Berg Ann Elisabeth Kjøraas FAS Hege Skulbru Eva Lovise Welde Aud Elin Finstad Styrets forslag til valgkomité for 2015/2016 Øyvind Nilsen kommunal barnehage Kirsti Holum privat barnehage Oddlaug H. Olsen grunnskole Anne Mørkved ledere Marianne Følling videregående skole Lars Petter Svarte FAS SAK 8 DISKUSJONSSAK Tema: Kvalitet i yrkesutøvelsen Hilde oppsummerte innledningsvis tilbakemeldingene vi fikk fra diskusjonene ute på arbeidsplassene om spørsmålene: Hva er kvalitet i yrkesutøvelsen for meg/oss? Hvem er ansvarlig for kvaliteten? Hvilke utfordringer ser dere i forhold til dette temaet? Deretter ledet Bente Aalberg diskusjonen. Diskusjonen på årsmøtet dreide seg om hva Utdanningsforbundet bør gjøre sentralt og lokalt for å styrke lærerprofesjonens stemme i debatten rundt hva som er/gir kvalitet i skole og barnehage. Sekretær og leder noterte innspillene som kom inn, slik at delegasjonen til fylkesårsmøtet kan bruke dem i eventuelle debattinnlegg på årsmøtet. Vedtak: Innspillene fra debatten på årsmøtet tas med som grunnlag for eventuelle innspill til fylkesårsmøtet Mai

20 Takksigelser Marit Hjøllo ble avslutningsvis takket for innsatsen som møteleder. Hun ledet årsmøtet på en ryddig og god måte. Underskrift av protokollen Synnøve Alstad Charlotte Guin 20

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer