ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING, OG REGNSKAP HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2015/2016 SAK 5: BUDSJETT 2015 SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG SAK 8: DISKUSJONSSAK 1

2 SAK 1: ÅPNING Hilde Waaseth Nicolaisen, leder i Utdanningsforbundet Steinkjer, ønsket velkommen til årsmøte Hun hilste fra Ellen Løvli, Utdanningsforbundet Nord - Trøndelag som skulle representert fylkeslaget på årsmøtet vårt. Hun måtte dessverre melde avbud. Hilde hilste også fra hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg, som også måtte melde avbud på grunn av sykdom. Hilde leste opp en hilsen fra Utdanningsforbundet sentralt med en takk for godt arbeid i forbindelse med streiken høsten SAK 2: KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: Sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Marit Hjøllo D. Valg av møtesekretær Vedtak: Elin Britt Staahl Hansen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: Møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: Valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Øyvind Nilsen Marita Nilsen H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Charlotte Guin Synnøve Alstad 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram årsmeldingen på vegne av styret i Utdanningsforbundet Steinkjer. Kommentarer som ble knyttet til enkelte punkter er lagt inn i protokollen. Kasserer Elin Britt Staahl Hansen la fram regnskapet for Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2014 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr har Utdanningsforbundet Steinkjer 825 medlemmer. Dette er det totale medlemstallet som innbefatter alle medlemsgrupper: barnehage, grunnskole, videregående skole, høgskole - universitet, faglig administrativt støttesystem (FAS) og pensjonistmedlemmene. STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Hilde Waaseth Nicolaisen Nestleder: Paul Kvarving Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug 1. Vararepresentant: Linda Olsen 2. Vararepresentant: Inger Holmvik 3. Vararepresentant: Liv Janne Toldnes STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Hilde Waaseth Nicolaisen Nestleder: Paul Kvarving Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Bente Aalberg Styremedlem barnehage: Vigdis Sortland Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug 1. Vararepresentant: Linda Olsen 2. Vararepresentant: Inger Holmvik 3. Vararepresentant: Liv Janne Toldnes 3

4 I årsmøteperioden er det avholdt 8 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden: SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN Faste saker ved hvert styremøte: o orientering om regnskap o referatsaker Valg av forhandlingsdelegasjon 2014 Tariff 2014 Evaluering av årsmøtet 2014 Styresamling 2014 Frikjøp høst 2014 Lokale forhandlinger 2014 Gjennomgang av handlingsplan/årshjul for lokallagets arbeid Budsjettarbeid 2015 Ny arbeidstidsavtale for lærerne Lærerprofesjonens etiske plattform Hvordan ivareta varamedlemmene i styret? Samarbeid mellom lokallagsstyret og klubbstyrene ved de videregående skolene. Årshjul/kalender for lokallagets arbeid Møtegodtgjørelse for styremedlemmer uten frikjøp Resultat lokale forhandlinger Budsjett 2015 (Steinkjer kommune) Forslag til budsjett 2015 (lokallaget) Evaluering av frikjøpsordninga i lokallagsstyret Årsmøte 2015 Diskusjonssak på årsmøtet Kandidater til verv i fylkesstyret i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2015/2016 Vertikal kommunikasjon mellom sentral- og lokalplan i organisasjonen - evaluering UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Fondsstyret: Valgkomitéen: Fylkesplan: Fylkesstyret: Gunn Lisbeth Nordstrøm Bente Aalberg Bente Aalberg, styremedlem Elin Britt Staahl Hansen, styremedlem 4

5 Hilde Lein, styremedlem Bjørn Tranås, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Pensjoniststyret: Politisk Råd: Lokalplan: Brit Haugdahl Elin Britt Staahl Hansen Hilde Lein Bente Aalberg Bjørn Tranås Hilde Waaseth Nicolaisen Monica Rakvåg (vara) Utvalg/komite/styreverv Navn Representerer 3-partsamarbeidet i Steinkjer kommune Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Arbeidsmiljøutvalget Hilde W. Nicolaisen leder UNIO Monica Rakvåg vara Kontaktutvalg rådmannen Monica Rakvåg UNIO Tilsettingsnemnda for ped. personale Monica Rakvåg Utdanningsforbundet AKAN-utvalget Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Lønnspolitisk utvalg Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Styringsgruppe prosjekt "Muligheter og begrensninger redusert deltid" (avdeling Monica Rakvåg Utdanningsforbundet omsorg) Ressursgruppe IKT Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Arb. gruppe ny ressursfordelingsmodell Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Oppvekstprosjektet Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Arb. gruppe Bedre skoleeier og Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. barnehagemyndighet ; Bedre kvalitetssystem for barnehagene i Steinkjer (trepartssamarbeid) Kompetanseplanutvalget Monica Rakvåg UNIO Pensjonistutvalget Kjellrun Martinsen, Gunvor Strugstad og Hilde W. Nicolaisen Konfliktberedskapsutvalg UNIO: Konfliktberedskapsutvalg/streikekomité Utdanningsforbundet Steinkjer: Monica Rakvåg (leder) Hilde Waaseth Nicolaisen (sekretær) Bjørn Tranås Hans Martin Vie (Ressursperson) Monica Rakvåg (leder) Håvard Rønne Faanes (nestleder og KBS-superbruker) Hilde Waaseth Nicolaisen (sekretær) Bjørn Tranås (info. ansvarlig og dispensasjonsansvarlig) Svein Egil Hauge (KBS-superbruker) Christopher Feragen (KBS-superbruker) Hilde Lein (kontaktperson barnehage/fas) (+ flere ressurspersoner fra Udf. N-T.) 5

6 LOKALE FORHANDLINGER Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger for våre medlemmer på følgende områder: avdelingssjefer, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen og leder PPT) 4B kommunalt ansatte utenom lærerne 4C lærere i grunnskolen 5.1 konsulenter (på rådhuset) Forhandlingsutvalget har bestått av: Monica Rakvåg forhandlingsleder Hilde Waaseth Nicolaisen Anne Mørkved (kapittel 3.4.2) Pål Johansen (kapittel 4B) Anton Fagerholt tok over for Pål etter hvert. Bente Aalberg (kapittel 4B) Forhandlinger for ledere og konsulenter Ledere (3.4.1 og 3.4.2) og konsulenter (5.1) har kun lokal lønnsdannelse, og det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse gruppene. Forhandlingsdelegasjonen sier seg fornøyd med resultatet etter forhandlingene, og mener Utdanningsforbundet fikk sin rettmessige andel av potten innenfor de ulike forhandlingskapitlene. Forhandlingene i kapittel 4B og 4C Utdanningsforbundet er svært fornøyd med resultatet i forhandlingene ut fra hva vi kunne forvente å få av potten. Dette gjelder spesielt i kapittel 4b, men 4c var også bra. Vi fikk relativt mye for etter- og videreutdanning. I tillegg fikk vi justert opp noen funksjoner for lærerne, og tillegg for pedagogiske ledere i barnehagene. I etterkant av de lokale forhandlingene har vi også framforhandlet et økt sikringstillegg for pedagogiske ledere, noe vi er godt fornøyd med. Vi synes arbeidsgiver opptrer ryddig i forhandlingene, og vi føler at det er reelle forhandlinger. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Arbeidet i denne årsmøteperioden har i stor grad vært preget av planlegging, mobilisering og gjennomføring av streik. Helt fra noen av oss i februar 2014 fikk beskjed om at Steinkjer var aktuell som en av kommunene som kunne bli rammet av en streik, var beredskapsarbeidet i gang. Beredskapsutvalg for UNIO i Steinkjer ble etablert, og planlegging av en eventuell streik pågikk fram til en forhandlingsløsning forelå i slutten av mai. Etter at Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei i uravstemninga, tok vi på nytt opp planene 6

7 for iverksetting av streik, men denne gangen uten UNIO samarbeid. Fra dette punktet førte Utdanningsforbundet streiken alene. Monica Rakvåg som streikeleder gjorde en fantastisk jobb, og sammen med streikekomitéen forøvrig greide hun å holde motet og engasjementet oppe hos de streikende medlemmene i Utdanningsforbundet Steinkjer. Fylkeslaget var også sterkt involvert i arbeidet med streiken hele veien, men spesielt etter at konfliktberedskapsarbeidet gikk over fra UNIO til Utdanningsforbundet. Streiken ble avblåst 1. september, og de streikende organisasjonene fikk et resultat som de kunne anbefale. Det sier seg selv at arbeidet med konfliktberedskap og streik ble altoppslukende for en periode. Det var mye arbeid, og i en konfliktsituasjon stopper samarbeidet med arbeidsgiver opp. Dermed gikk vi glipp av oppstarten av arbeidet med lokale forhandlinger. Selv om vi fikk utvidede frister på grunn av streiken, ble det travelt i oppkjøringa til forhandlingene. Vi rakk ikke å avholde møter med alle medlemsgrupper/tillitsvalgte og kontaktpersoner i forkant av forhandlingene slik vi vanligvis legger opp til. Vi mener likevel at vi har greid å ivareta medlemsgruppene i forhandlingene, og i de tilfellene det var nødvendig hadde vi dialog med enkeltmedlemmer. Medlemsaktivitet Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer startet også dette arbeidsåret med ei styresamling. Her legger vi en plan for året som ligger foran oss med utgangspunkt i handlingsplanen som er vedtatt på årsmøtet. Vi ser at vi har mye igjen for dette arbeidet videre utover året. Det er viktig både i forhold til planlegging, og for å bli kjent med dem vi skal jobbe sammen med. På grunn av tidligere nevnte arbeid med konfliktberedskap, streik, og videre arbeid med lokale forhandlinger, har vi ikke fått til like mye annen medlemsaktivitet denne årsmøteperioden. Dette vises både både på antall medlemsarrangementer og i regnskapet for Samtidig må vi ikke glemme all den positive medlemsaktiviteten vi hadde under streiken. Dette var aktivitet som økte samholdet, og fagforeningsbevisstheten blant medlemmene, noe som er viktig for at vi skal ha en sterk fagforening. På styresamlinga ble vi enige om å kutte ut fagkveldene for barnehagelærerne og heller satse på å arrangere et kurs for denne gruppa. Fagkveldene har vært dårlig besøkt, så tanken var å arrangere et kurs for å møte flere medlemmer på denne måten. Dette resulterte i kurs med Kari Pape i november i fjor. Det var 50 barnehagelærere som deltok på dette kurset, og vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget. I tillegg ønsket vi å prioritere et kurs for mellomledere i grunnskole og videregående skole. Dette rakk vi ikke å få til før jul, men kurset er nå under planlegging for å gjennomføres i april Utdanningsforbundet Steinkjer var også i år godt representert på fylkeslagets storkurs i slutten av februar. Vi var 30 medlemmer påmeldt fra lokallaget som fikk være med på et godt kurs med relevante tema og gode foredragsholdere. Senere i denne måneden blir det også kurs for våre ledermedlemmer i regi av fylkeslaget. Lokallaget har mange aktive pensjonistmedlemmer. Styret har også denne årsmøteperioden valgt å samarbeidet med Steinkjer seniorforum, hvor vi dekker deler av inngangsbilletten til seniorforumets foredrag for våre medlemmer. Det er mange pensjonistmedlemmer som 7

8 benytter seg av dette. I tillegg har pensjonistutvalget i lokallaget lagt opp til noen aktiviteter i tillegg. I august arrangerte vi tur til Hatlingsetra med lunch og god underholdning, og før jul hadde vi juleavslutning med seniorkino og julegrøtservering i foajéen på Dampsaga. Samarbeid med arbeidsgiver og tillitsvalgte Utdanningsforbundet Steinkjer er en viktig bidragsyter i samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen. Vi ønsker å framstå som medspillere gjennom samarbeid og god dialog. Gjennom samarbeid oppnår vi mer, og blir respektert også når vi må være motstandere. Vi opplever at vi har reell innflytelse, blir tatt med på råd og at våre meninger blir tillagt vekt, selv om vi ikke alltid når fram med vårt syn. Monica Rakvåg har som hovedtillitsvalgt hovedansvaret for kommunikasjon, drøftinger og forhandlinger med kommuneadministrasjonen. HTV er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og representerer alle våre medlemmer som er kommunalt ansatt. Hilde Waaseth Nicolaisen er vara hovedtillitsvalgt og deltar på møter dersom Monica er forhindret. Det er derfor viktig at vi begge er godt orientert, og har et tett samarbeid. Vi opplever at det er mye som er på stell i Steinkjer kommune når det gjelder samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. HTV har jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter med rådmann og avdelingssjefer i tillegg til at hun deltar i styringsgrupper, arbeidsgrupper og utvalg som blir nedsatt. Utdanningsforbundet er, som nest største fagforening for kommunalt ansatte, selvskreven representant i de fleste fora, men vi samarbeider med andre UNIO forbund og deler på representasjonen alt etter hvilket arbeidsområde det er snakk om. Det er viktig å bruke hverandres kompetanse der det er naturlig. Et av hovedmålene i handlingsplanen vår er å ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse. Dette målet når vi gjennom arbeid opp mot arbeidsgiver som er beskrevet ovenfor, og gjennom å koordinere å bistå de arbeidsplasstillitsvalgte i deres arbeid ute på den enkelte arbeidsplass. For å kunne representere medlemmene på en best mulig måte, er det viktig å ha god kontakt med ulike medlemsgrupper og deres tillitsvalgte. Vi ønsker derfor å ha tett kontakt med arbeidsplasstillitsvalgte, kontaktpersoner, ledermedlemmer i skole og barnehage og fas-medlemmer. Vi har i denne årsmøteperioden hatt noe mindre møtevirksomhet med de ulike medlemsgruppene enn vi egentlig ønsker, men vi mener likevel at vi har hatt tilstrekkelig dialog til å ivareta medlemmene. Vi prioriterer alltid kort responstid når vi får henvendelser fra enkeltmedlemmer, og møteforaene for de ulike medlemsgruppene er jo godt etablert, så vi må bare jobbe videre for å holde dem aktive. Vi har etablert et fast møtefora for tillitsvalgte i private barnehager, og her er det leder som har ansvar for å legge til rette for møteplass. For styrere i de private barnehagene er det ikke etablert tilsvarende møteplass, men leder har vært invitert til møte i ei av støttegruppene for styrere i private barnehager. Møteplass for styrere i private barnehager bør vi også jobbe med å få på plass, og kanskje kan vi bruke disse to nettverkene som allerede finnes. 8

9 Samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner Vi har et godt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen gjennom forum for HTV. Organisasjonene jobber sammen i saker der det er naturlig. Det er etablert et spesielt samarbeid for fagforeningene i UNIO som er vår hovedsammenslutning. I UNIO på kommunenivå finner vi Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet i tillegg til Utdanningsforbundet. Vi arrangerer samarbeidsmøter og har ellers annen uformell kontakt. I denne årsmøteperioden ble vi ekstra godt kjent gjennom Unio samarbeidet i konfliktberedskapsutvalget. Samarbeid med politikere Vi har kontakt med det politiske miljøet, gjennom dialog med enkeltpolitikere, formelle og uformelle møter og gjennom å være tilstede på møter der saker som er viktige for våre medlemmer diskuteres og avgjøres, dvs. kommunestyremøter, hovedutvalg- og formannskapsmøter. Vi opplever at vi blir lyttet til og tatt seriøst fordi vi kan tilføre nyttig informasjon og belyse saker ut fra praksisfeltet og peke på konsekvenser. Vi har også i denne perioden invitert politikere til dialog om budsjettforslaget for 2015, og vi får tilbakemeldinger fra de folkevalgte om at dette er møter de ønsker å prioritere. Trepartssamarbeidet (samarbeid mellom arbeidstakere, administrasjon og folkevalgte) oppleves også som en god samarbeidsarena. Samarbeid med Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Utdanningsforbundet Steinkjer er representert med 4 medlemmer samt 1 varamedlem i fylkesstyret. Vi har et godt samarbeid med fylkeskontoret. Det er viktig for oss å ha gode diskusjonspartnere som kan gi råd, veiledning og støtte i vanskelige saker. I tillegg var det viktig for oss at fylkeslaget var involvert såpass sterkt i arbeidet med streiken. Vi har fortsatt et nettverk for ledere og hovedtillitsvalgte i de fem største lokallagene i fylket (Steinkjer, Levanger, Verdal, Stjørdal og Namsos). Her kan vi møtes for å diskutere felles utfordringer, og utveksle erfaringer for å lære av hverandre. Evaluering av spesifikke mål i handlingsplan 2014/2015 a. Fortsette arbeidet med implementering av lærerprofesjonens etiske plattform. Dette har vi dessverre ikke vært flinke nok til å følge opp i den årsmøteperioden som ligger bak oss. Det har blitt liten tid til arbeidsplassbesøk med profesjonsetikk som tema. Profesjonsetikk for ledere har vi tenkt å ha som tema på et lederkurs, men dette er heller ikke gjennomført. Vi ønsker å arrangere et slikt kurs i samarbeid med avdeling oppvekst, men foreløpig har vi ikke fått gjennomslag for idéen. b. Jobbe for å få tillitsvalgte i barnehagene slik at vi får et system som fungerer i forhold til medbestemmelse på arbeidsplassene. Skolere tillitsvalgte/styrere i medbestemmelse/drøftinger. 9

10 Når det gjelder dette punktet er vi ennå ikke i mål med å få kontaktpersonene i de kommunale barnehagene definert som tillitsvalgte. Vi har imidlertid jobbet med saken, og håper å få gjennomslag for dette når det nå etter hvert blir større enheter. c. Jobbe for mer samhandling/tettere samarbeid med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Dette punktet har vi tatt tak i, og vi har arrangert et møte med klubbstyrene i de videregående skolene hvor vi snakket om roller, forventninger, og ansvarsfordeling. Vi kom fram til en del tiltak som vi kommer til å følge opp videre. 10

11 REGNSKAP 2014 RESULTAT INNTEKTER Pr des Budsjett 2014 Pr des Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr ,00 kr , Andre inntekter kr - kr ,00 kr , Refusjon SPK kr ,00 kr - kr - Sum Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 5010 Fast lønn kr - kr - kr 1 602, Møtegodtgjøring u/feriepenger kr 4 500,00 kr - kr Påløpne feriepenger kr - kr - kr 197, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr - kr - kr 4 666, Fri telefon øvrig kr - kr - kr , Tlfdekn. I form av lønnsytelser kr 7 992,00 kr ,00 kr 3 330, Div naturalytelser kr - kr - kr 26, Arbeidsgiveravgift kr 1 761,30 kr - kr 1 357, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr - kr - kr 27,80 Sum Lønnskostnader kr ,30 kr ,00 kr , Leie kontorlokaler kr ,00 kr ,00 kr , Lys, varme kr - kr - kr 4 773, Leie/service kontormaskiner kr ,90 kr ,00 kr , Inventar, innkjøp kr - kr - kr 9 035, Kontorteknisk utstyr kr - kr - kr 1 742, Service/lisenser IKT kr 605,00 kr - kr 924, Frikjøpsordninger kr ,57 kr ,00 kr , Honorar uten oppg.plikt kr - kr - kr 2 000, Kontorrekvisita kr 5 312,55 kr ,00 kr 67, Konvolutter kr 255,00 kr - kr Datarekvisita kr - kr - kr 260, Edb-utstyr over drift kr 6 033,00 kr - kr 9 678, EDB-programvare over drift kr - kr - kr 660, Aviser og abonnementer kontoret kr 1 025,00 kr - kr 2 309, Diverse kontor- og adm.kostnader kr - kr ,00 kr 7 528, Telefon kr ,68 kr - kr ,14 Sum kr ,34 kr ,00 kr ,17 11

12 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr - kr ,00 kr 2 947, Passasjertillegg kr - kr - kr 746, Flybilletter kr 9 422,00 kr - kr 8 357, Andre reiseutgifter kr 7 459,00 kr - kr , Hotell kr 1 187,00 kr ,00 kr , Kost etter regning kr - kr - kr 1 752, Leie kurslokale/møterom kr 6 550,00 kr - kr 1 450, Bevertning ved møter kr ,34 kr - kr , Deltakeravgift møter/kurs kr - kr - kr 4 500, Andre kurs/møte kostnader kr ,92 kr ,00 kr , Profileringsmateriell kr ,25 kr - kr 7 029, Representasjon, gaver kr 5 170,00 kr - kr 3 766, Streikekostnader kr 2 684,00 Sum kr ,51 kr ,00 kr ,39 DRIFTSRESULTAT kr ,85 kr ,00 kr ,46 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank kr -291,00 kr - kr -255, Bankgebyr kr 536,00 kr - kr 712,00 Sum Finansposter kr 245,00 kr - kr 457,00 Resultat kr ,85 kr ,00 kr ,46 12

13 Balanse pr des Pr des 2014 Pr des Andre fordringer kr ,00 Fordring sentral 1560 organisasjonsdrift kr -564,00 kr , Forskuddsbetalte kostnader kr - kr - Sum Fordringer kr -564,00 kr , Kasse kr - kr 42, Driftskonto 1 kr ,63 kr ,83 Sum Bankinnskudd kr ,63 kr ,83 Sum Eiendeler kr ,63 kr ,03 EGENKAPITAL OG GJELD 3200 Kontingentrefusjon kr ,39 kr ,93 Periodens resultat kr ,85 kr Fri egenkapital kr ,62 kr ,62 Sum Egenkapital kr ,47 kr , Påløpte kostnader kr ,16 kr , Skyldig frikjøp kr - kr ,41 Sum Gjeld kr ,16 kr ,41 Sum Egenkapital og Gjeld kr ,63 kr ,03 13

14 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2015/2016 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram styrets forslag til ny handlingsplan for 2015/2016. Det ble satt av litt tid for årsmøtedeltakerne til å se på planen, for så å komme med innspill. Handlingsplanen er et viktig dokument som årsmøtet bør ha meninger om. Det kom fram et ønske om oppdatering av hjemmesida til Utdanningsforbundet Steinkjer (Jf. punkt 1d). Tillitsvalgte i private barnehager bør få sin egen side med kontaktinformasjon. Styret var enig i det, og beklaget at oppdatering av hjemmesiden ikke har vært nok prioritert. I tillegg ble det uttrykt ønske fra barnehagene om arbeidsplassbesøk fra Utdanningsforbundet (Jf. punkt 1e). Styret tar med seg dette i utarbeidelse av årshjul for neste skoleår/barnehageår. Ellers ble det knyttet følgende kommentarer til spesifikke mål for kommende periode: Punkt a) Årsmøte ønsket at styret skulle si noe om hva den barnehagepolitiske offensiven går ut på. Hilde refererte til heftet barnehagepolitisk offensiv som handler om barnehagelærerens rolle og betydning og barnehagen som første steg i utdanningsløpet. Utdanningsforbundet vi jobbe for minst 50% lærerdekning i barnehagene i tillegg til en generell bemanningsnorm. Punkt b) Kommunale barnehager har ikke tillitsvalgte per i dag, kun kontaktpersoner som ikke har rettigheter etter Hovedavtalen. Hovedtillitsvalgt jobber med saken, og vi har et håp om å få tillitsvalgte i kommunale barnehager i forbindelse med utbygging av nye barnehager. I private barnehager har arbeidstakerorganisasjonene krav på tillitsvalgt så lenge det er minst to medlemmer på arbeidsplassen. Punkt c) Styret synes det er viktig å støtte tillitsvalgte ved skolene som nå skal ut å forhandle med arbeidsgiver, og få den nye arbeidstidsavtalen til å fungere i praksis på arbeidsplassene. Styret ønsker derfor et særlig fokus på dette i 2015/2016. Videre er punkt tettere samarbeid med videregående skole tatt bort fra spesifikke mål for kommende årsmøteperiode. Styret har startet en jobb i forhold til samarbeid med videregående skoler, og målet flyttes nå inn i selve handlingsplanen som et eget punkt - 1b. Styret fikk skryt fra Steinkjer Voksenopplæring for god prosess under nedbemanningen i forbindelse med nedlegging av flyktningmottaket. Spesielt takk til Monika for ryddighet i en vanskelig prosess. Vedtak: Handlingsplan for 2015/2016 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent. 14

15 HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER 2015/2016 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. (Jf. 2.2, 2.3 i vedtektene) Kontinuerlige mål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i kommunale - og private barnehager og på enheter med få medlemmer. b. Videreutvikle samarbeidet med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. c. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. d. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. e. Gjennomføre besøk på arbeidsplasser der vi har medlemmer. Arrangere seminarer for tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene. g. Inkludere og engasjere ungmedlemmer i lokallaget. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. 15

16 c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager får inngått tariffavtaler. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og videregående skole. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. e. Jobbe for å forbedre mentorordningen i kommunen. 5. Styrke skoler og barnehager, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes. c. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeid med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk. c. Videreutvikle samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med de kommunale foreldreforeningene. Spesifikke mål for årsmøteperioden 2015/2016 a. Jobbe med profesjonsbevissthet blant lærere i barnehage og skole. - Profesjonsutvikling og kvalitet i yrkesutøvelsen - Barnehagepolitisk offensiv b. Jobbe for å få tillitsvalgte i barnehagene slik at vi får et system som fungerer i forhold til medbestemmelse på arbeidsplassene. Skolere tillitsvalgte/styrere i medbestemmelse/drøftinger. c. Ha et særlig fokus på implementering av ny arbeidstidsavtale i skolen. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret mellom leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer i lokallaget. 16

17 SAK 5 BUDSJETT Kasserer Elin Britt Staahl Hansen la fram forslag til budsjett for Dette er et rammebudsjett, og styret vil ha mulighet til å legge et mer detaljert budsjett innenfor de gitte rammene. Vedtak: Rammebudsjett for 2015 vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer underveis innenfor rammene. Budsjett for Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum kostnader Driftsresultat

18 SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker. SAK 7 VALG Før møtedirigent Marit Hjøllo ga ordet til valgkomiteen ved Oddlaug Holte Olsen, presiserte hun at alle valg skal i utgangspunktet være skriftlig. Årsmøtet ble spurt om det var behov for det, men ingen hadde innvendinger mot valg ved akklamasjon. Oddlaug Holte Olsen redegjorde for valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet. Valgkomiteen har arbeidet selvstendig og gjort selvstendige vurderinger underveis i prosessen. Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité vedtatt. Årets valgkomité har bestått av følgende: Oddlaug Holte Olsen Marianne Følling Anne Mørkved Kirsti Holum Trude Austheim Lokallagsstyre fra : Verv Navn Valgperiode VALGKOMITEENS FORSLAG Leder Hilde W. Nicolaisen Valgt til Nestleder Paul Kvarving Valgt til Gjenvalgt til Kasserer Elin Britt S. Hansen Valgt til Gjenvalgt til Styremedlem videregående Terje Walderhaug Valgt til Styremedlem barnehage Vigdis Sortland Valgt til Styremedlem ledere Bente Aalberg Valgt til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til Gjenvalgt til vara hovedtillitsvalgt Hilde W. Nicolaisen Valgt til Gjenvalgt til vara hovedtillitsvalgt Elin Britt S. Hansen Valgt til vara videregående Linda Olsen Valgt til Gjenvalgt til vara barnehage Inger Holmvik Valgt til vara grunnskole Liv Janne Toldnes Valgt til Gjenvalgt til

19 Valgkomitéens forslag til delegater til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Avdeling Delegater Vara (personlig) Barnehage Hilde W. Nicolaisen Inger Holmvik Vigdis Sortland Ivar Birkebekk Jorid Vorum Kirsti Holum Ingrid Marie Aassve Ingrid Tømmerdal Tangstad Grunnskole Monica Rakvåg Gro Eva Gangstad Oddlaug Holthe Olsen Christopher Feragen Åsfrid Lein Svein Egil Hauge Morten Haugan Videregående skole Håvard Faanes Håkon Kuntze Linda Olsen Marianne Følling Monica Finvik Torill Bostadløkken Astrid P. Ødegaard Gunnar Bådsvik Ledere Anne Mørkved Bente Stavrum Ann Iren Berg Ann Elisabeth Kjøraas FAS Hege Skulbru Eva Lovise Welde Aud Elin Finstad Styrets forslag til valgkomité for 2015/2016 Øyvind Nilsen kommunal barnehage Kirsti Holum privat barnehage Oddlaug H. Olsen grunnskole Anne Mørkved ledere Marianne Følling videregående skole Lars Petter Svarte FAS SAK 8 DISKUSJONSSAK Tema: Kvalitet i yrkesutøvelsen Hilde oppsummerte innledningsvis tilbakemeldingene vi fikk fra diskusjonene ute på arbeidsplassene om spørsmålene: Hva er kvalitet i yrkesutøvelsen for meg/oss? Hvem er ansvarlig for kvaliteten? Hvilke utfordringer ser dere i forhold til dette temaet? Deretter ledet Bente Aalberg diskusjonen. Diskusjonen på årsmøtet dreide seg om hva Utdanningsforbundet bør gjøre sentralt og lokalt for å styrke lærerprofesjonens stemme i debatten rundt hva som er/gir kvalitet i skole og barnehage. Sekretær og leder noterte innspillene som kom inn, slik at delegasjonen til fylkesårsmøtet kan bruke dem i eventuelle debattinnlegg på årsmøtet. Vedtak: Innspillene fra debatten på årsmøtet tas med som grunnlag for eventuelle innspill til fylkesårsmøtet Mai

20 Takksigelser Marit Hjøllo ble avslutningsvis takket for innsatsen som møteleder. Hun ledet årsmøtet på en ryddig og god måte. Underskrift av protokollen Synnøve Alstad Charlotte Guin 20

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 24.april 2013 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Mandag 25. april 2016 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18. Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 Kantina på NTE, 5. etasje SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 12.april 2011 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 Årsmøte 2014 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2014 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer