ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING, OG REGNSKAP HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2014/2015 BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: ÅPNING Hilde Waaseth Nicolaisen, leder Utdanningsforbundet Steinkjer, ønsket velkommen til årsmøte Hun introduserte Inger Seem fra Utdanningsforbundet Nord Trøndelag, som var invitert til å holde et innlegg om arbeidstid i skole og barnehage og Tariff Når det gjelder arbeidstidsforhandlingene for barnehagelærerne endte de med en nemndskjennelse rundt nyttår, hvor prøveordningen vi hadde hatt siden forrige nemndsbehandling ble videreført som en fast ordning. Selv om Utdanningsforbundet ikke er fornøyd med avtalen, finnes det noen lyspunkter, som for eksempel at styrernes tid til ledelse fortsatt er sikret, og at nemnda understreker at man skal ha minst fire timer til faglig planlegging. Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne mellom Utdanningsforbundet og KS startet 20. november Utdanningsforbundet krever mer tid til forberedelse, vurdering og etterarbeid enn nåværende avtale. Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS i januar. Arbeidstidsavtalen for skolen er dermed en del av hovedtariffoppgjøret. Årets forhandlinger er godt i gang. Unio prioriterer medlemmer med høyere utdanning. Utdanningsforbundet krever lønnstillegg på samme nivå som frontfaget og i tillegg en kompensasjon for lønnsmessig etterslep. Fristen for å komme til enighet er natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret til mekling. Meklingsfristen er satt til 25. mai. 2

3 SAK 2: KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: Sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Bente Aalberg. D. Valg av møtesekretær Vedtak: Elin Britt Staahl Hansen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: Møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: Valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Randi Skjei Håvard Rønne Faanes H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Vigdis Sortland Christopher Feragen 3

4 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram årsmeldingen på vegne av styret i Utdanningsforbundet Steinkjer. Kommentarer som ble knyttet til enkelte punkter er lagt inn i protokollen. Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjennes. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2013 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr har Utdanningsforbundet Steinkjer 804 medlemmer. Dette er det totale medlemstallet som innbefatter alle medlemsgrupper: barnehage, grunnskole, videregående skole, høgskole - universitet, faglig administrativt støttesystem og pensjonistmedlemmene. STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Trond Iversen Nestleder/vara HTV: Hilde Waaseth Nicolaisen Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug Vararepresentanter: Liv Janne Toldnes og Inger Holmvik STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Hilde Waaseth Nicolaisen Nestleder: Paul Kvarving Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem ledere: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem videregående skole: Terje Walderhaug 1. Vararepresentant: Linda Olsen 2. Vararepresentant: Inger Holmvik 3. Vararepresentant: Liv Janne Toldnes 4

5 SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 9 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden: Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om regnskap pr dato for styremøtet o referatsaker Fagkvelder 2013/2014 Frikjøp høst 2013, og senere evaluering av ordningen Forhandlingsdelegasjon høst 2013 Telefonordning Valg av sekretær Forventninger til arbeidet i styret Nye kontorlokaler for lokallaget flytting Oppfølging av handlingsplanen Budsjettarbeid høsten 2013 Lokale forhandlinger 2013 Tariffhøring tariff 2014 Tidstyver i skolen Pedagognorm i barnehagene, dispensasjon fra utdanningskravet Lærerprofesjonens etiske plattform, plan for implementering Kommunebudsjett 2014 Faglige karriereveier Fellesuttalelser med andre fagforeninger Forslag til budsjett for 2014 (lokallagets budsjett) Arbeidstid for lærere i skole og barnehage Årsmøte 2014 Lokallagets strategi i forbindelse med en eventuell konflikt Handlingsplan 2014/2015 Ung seminar, evaluering UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Fondsstyret: Sentral valgkomite: Vara til representantskapet: Gunn Lisbeth Nordstrøm Bente Aalberg Bente Aalberg 5

6 Fylkesplan: Fylkesstyret: Pensjoniststyret: Politisk Råd: Bente Aalberg, styremedlem Elin Britt Staahl Hansen, styremedlem Hilde Lein, styremedlem Bjørn Tranås, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Brit Haugdahl Elin Britt Staahl Hansen Hilde Lein Bente Aalberg Bjørn Tranås Trond Iversen/Hilde Waaseth Nicolaisen Monica Rakvåg (vara) Lokalplan: Utvalg/komite/styreverv Navn Representerer 3-partsamarbeidet i Steinkjer kommune Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Arbeidsmiljøutvalget Hilde W. Nicolaisen fast medl. UNIO Elin Britt S. Hansen vara Arbeidsmiljøutvalget Hilde W. Nicolaisen leder UNIO Monica Rakvåg vara Kontaktutvalg rådmannen Monica Rakvåg UNIO Tilsettingsnemnda for ped. personale Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Økonomistyringsutvalget Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. AKAN-utvalget fram til Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Lønnspolitisk utvalg Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Prosjekt "Muligheter og begrensninger redusert deltid" (avdeling omsorg) Hilde W. Nicolaisen til Monica Rakvåg fra Utdanningsforbundet Ressursgruppe IKT Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Arb. gruppe ny ressursfordelingsmodell Monica Rakvåg Utdanningsforbundet Oppvekstprosjektet Monica Rakvåg Alle arbeidstakerorg. Kompetanseplanutvalget Monica Rakvåg UNIO Pensjonistutvalget Kjellrun Martinsen, Gunvor Strugstad og Hilde W. Nicolaisen 6

7 LOKALE FORHANDLINGER Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger for våre medlemmer på følgende områder: avdelingssjefer, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen og leder PPT) 5.1 konsulenter (på rådhuset) Forhandlingsutvalget har bestått av: Monica Rakvåg - forhandlingsleder Anne Mørkved Hilde Waaseth Nicolaisen Lokale forhandlinger 2013 begrenset seg til forhandlinger for ledere og konsulenter. Det ble ikke avsatt pott til lokale forhandlinger på sentralt hold, noe som er vanlig ved mellomoppgjør. Ledere og konsulenter har kun lokal lønnsdannelse, og det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse gruppene. Forhandlingsdelegasjonen sier seg fornøyd med resultatet etter forhandlingene, og mener Utdanningsforbundet fikk sin rettmessige andel av potten innenfor de ulike forhandlingskapitlene. Vi har stort sett fått positiv respons fra medlemmene våre etter årets forhandlinger. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer har vært et godt team denne årsmøteperioden også. Hovedmengden av arbeidsoppgavene faller naturlig nok på leder, hovedtillitsvalgt og kasserer som har størst frikjøp, men alle i styret er orientert om det vi jobber med, og fungerer som gode rådgivere og medspillere. Det har blitt en tradisjon at vi starter arbeidsåret på høsten med ei styresamling. På styresamlinga legger vi en plan for året som ligger foran oss, og vi ser at vi har mye igjen for dette videre utover året. Det er viktig både i forhold til planlegging, og i forhold til å bli kjent med dem vi skal jobbe sammen med. Lokallagskontoret ligger nå på Samfunnshuset i Steinkjer. Etter å ha flyttet fra Ølvegata 12 til O2-Huset har vi nå forhåpentligvis landet for en stund. Planene om samlokalisering med Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag måtte dessverre skrinlegges på grunn av plassmangel i Ogndalsvegen 15 hvor fylkeslaget nå holder til. Etter en altfor lang periode med uholdbar nettilgang på Samfunnshuset har vi nå et operativt kontor sentralt i Steinkjer. Medlemsaktivitet I årsmøteperioden har vi arrangert flere medlemsaktiviteter med variert oppslutning. Vi har arrangert fagkvelder for barnehagemedlemmer, samling for arbeidsplasstillitsvalgte ved skolene, medlemsmøte om tariff 2014, og Ung-seminar for medlemmer under 36 år. I 7

8 samarbeid med avd. oppvekst har vi arrangert et temamøte for tillitsvalgte og rektorer ved skolene. Vi har også samarbeidet med fylkeslaget om et medlemsmøte for alle fasmedlemmer i lokallaget. Her fikk medlemmene møte sentralstyremedlem Gro Hartveit som er kontaktperson for fas i Utdanningsforbundet sentralt. På fylkeslagets storkurs på Rica Hell i mars var lokallaget godt representert også i år, og vi opplever fornøyde og engasjerte medlemmer på alle arrangementer. Utdanningsforbundet Steinkjer har mange aktive pensjonistmedlemmer. Styret har valgt å opprettholde samarbeidet med Steinkjer seniorforum, hvor vi dekker deler av inngangsbilletten til seniorforumets arrangementer for våre medlemmer. Det er mange pensjonistmedlemmer som benytter seg av dette. I tillegg har pensjonistutvalget i lokallaget lagt opp til noen aktiviteter i tillegg. Samarbeid med arbeidsgiver og tillitsvalgte Vi våger den påstanden at Utdanningsforbundet Steinkjer er en viktig bidragsyter i samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen. Samarbeid og god dialog er viktig, og vi ønsker å framstå som medspillere i all hovedsak. Gjennom en samarbeidende linje mener vi at vi oppnår mer, og blir respektert også når vi nødvendigvis må være motstandere. Vi opplever at vi har reell innflytelse, blir tatt med på råd og at våre meninger blir tillagt vekt, selv om vi ikke alltid når fram og får det som vi vil. Det er Monica som hovedtillitsvalgt, som har hovedansvaret for kommunikasjon, drøftinger og forhandlinger med kommuneadministrasjonen. HTV er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og representerer alle våre medlemmer som er kommunalt ansatt. Hilde er vara hovedtillitsvalgt og deltar på møter dersom Monica er forhindret. Det er derfor viktig at vi begge er godt orientert, og har et tett samarbeid. Monica har jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter med rådmann, personalsjef, oppvekstsjef, helsesjef og omsorgssjef i tillegg til at hun deltar i styringsgrupper, arbeidsgrupper og utvalg som blir nedsatt. Utdanningsforbundet er som nest største fagforening for kommunalt ansatte, selvskreven representant i de fleste fora, men vi samarbeider med andre UNIO forbund, og deler på representasjonen alt etter hvilket arbeidsområde det er snakk om. Det er viktig å bruke hverandres kompetanse der det er naturlig. Et av hovedmålene i handlingsplanen vår er å ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse. Dette målet når vi gjennom arbeid opp mot arbeidsgiver som er beskrevet ovenfor, og gjennom å koordinere å bistå de arbeidsplasstillitsvalgte i deres arbeid ute på den enkelte arbeidsplass. For å kunne representere medlemmene på en best mulig måte, er det viktig å ha god kontakt med ulike medlemsgrupper og deres tillitsvalgte. Lokallaget prioriterer derfor tett oppfølging av arbeidsplasstillitsvalgte, kontaktpersoner, ledermedlemmer i skole og barnehage og fas-medlemmer (fas=faglig administrativt støttesystem). Vi er nå godt i gang med å etablere et fast møtefora for tillitsvalgte i private barnehager også. Dette har vært 8

9 etterspurt fra denne medlemsgruppa, så det er vi glad for at vi har fått til. Det arrangeres jevnlige møter mellom HTV/leder og de gruppene som her er nevnt. Samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner Vi har et godt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, og vi jobber sammen i saker der vi synes det er naturlig. Det er etablert et spesielt samarbeid for fagforeningene i UNIO som er vår hovedsammenslutning. I UNIO på kommunenivå finner vi Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet i tillegg til Utdanningsforbundet. Vi arrangerer samarbeidsmøter og har ellers annen uformell kontakt. Samarbeid med politikere Vi har hatt god kontakt med det politiske miljøet, gjennom dialog med enkeltpolitikere, formelle og uformelle møter og gjennom å være tilstede på møter der saker som er viktige for våre medlemmer diskuteres og avgjøres, dvs. kommunestyremøter, hovedutvalg- og formannskapsmøter. Vi opplever at vi blir lyttet til og tatt seriøst fordi vi kan tilføre nyttig informasjon og belyse saker ut fra praksisfeltet og peke på konsekvenser. Trepartssamarbeidet (samarbeid mellom arbeidstakere, administrasjon og folkevalgte) oppleves som en god samarbeidsarena, og i år fikk vi også innpass på formannskapets strategikonferanse, slik at dette også ble en arena for trepartssamarbeid. Samarbeid med Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Utdanningsforbundet Steinkjer er representert med 4 medlemmer samt 1 varamedlem i fylkesstyret. Vi har et godt samarbeid med fylkeskontoret. Det er viktig for oss å ha gode diskusjonspartnere som kan gi råd, veiledning og støtte i vanskelige saker. I tillegg har vi fortsatt et nettverk for ledere og hovedtillitsvalgte i de fem største lokallagene i fylket (Steinkjer, Levanger, Verdal, Stjørdal og Namsos). Her kan vi møtes for å diskutere felles utfordringer, og utveksle erfaringer for å lære av hverandre. Dette er nyttig for oss, og tilsammen har vi mye kompetanse. ÅRSMELDING FRA STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Det er avholdt 12 styremøter i perioden 25. april april Styret har arbeidet godt i perioden. Vi har også i denne perioden valgt å videreføre systemet med ressurs til leder samt noe ressurs fordelt på to nestledere. Tillitsvalgte møter 2 ganger per måned i samarbeidsmøter med rektor. Utdanningsforbundet stiller med 2 representanter i disse møtene grunnet størrelsesforhold til de andre organisasjonene. Samarbeidet med rektor Harald Morten Steen fungerer godt. Utdanningsforbundet spiller en aktiv rolle ved samarbeidsmøtene. 9

10 Saker som er tatt opp av medlemmer har vært gjenstand for styremøter og tatt opp med rektor. Det er viktig at medlemmene kommer til oss med saker og dette har fungert bra i perioden. Viktige saker i perioden har vært økt ressurs til verneombud, rutiner for reiser med elever, bruk av planleggingsdager, bruk av tidsressurspott og ressurs til bibliotek. Dette kommer i tillegg til ordinære saker som ansettelser og forhandlinger om lokal arbeidstidsavtale. Samlingen av de to klubbene har fungert godt, men med en såpass stor skole er det viktig at styret fortsetter å prioritere kontakt ut i alle avdelinger. Antall medlemmer er nå 123. Det er litt færre enn ved forrige årsmøte, men tallet forventes å øke når vårens ansettelser er avklart. Nedgangen skyldes at medlemmer har gått av med pensjon eller sluttet. Håvard Rønne Faanes Arbeidsplasstillitsvalgt Utdanningsforbundet Steinkjer Videregående Skole 10

11 REGNSKAP 2013 RESULTAT INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr , Andre inntekter kr ,00 kr Refusjon SPK-midler kr - kr ,00 Sum Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 5010 Fast lønn kr 1 602,80 kr 8 558, Påløpne feriepenger kr 197,14 kr 1 052, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr 4 666,66 kr 8 000, Fri telefon øvrig kr ,84 kr , Tlfdekn. I form av lønnsytelser kr 3 330,00 kr DivÅret naturalytelser kr 26, Honorar uten feriepenger kr - kr 2 000, Arbeidsgiveravgift kr 1 357,26 kr 2 334, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 27,80 kr 148,45 Sum Lønnskostnader kr ,90 kr , Leie kontorlokaler kr ,14 kr , Lys, varme kr 4 773,83 kr , Renhold kr - kr 70, Leie/service kontormaskiner kr ,75 kr , Inventar, innkjøp kr 9 035,00 kr Kontorteknisk utstyr kr 1 742,00 kr Service/lisenser IKT kr 924,00 kr 1 165, Revisorhonorar kr - kr , Frikjøpsordninger kr ,30 kr , Honorar uten oppg.plikt kr 2 000,00 kr 400, Kontorrekvisita kr 67,99 kr 166, Datarekvisita kr 260, Edb-utstyr over drift kr 9 678,65 kr , EDB-programvare over drift kr 660, Aviser og abonnementer kontoret kr 2 309,00 kr , Diverse kontor- og adm.kostnader kr 7 528,14 kr Telefon kr ,14 kr ,00 Sum kr ,17 kr , Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr 2 947,06 kr 9 643, Passasjertillegg kr 746,00 kr 4 017,00 11

12 7142 Flybilletter kr 8 357,88 kr 6 796, Andre reiseutgifter kr ,00 kr 6 570, Hotell kr ,57 kr , Kost etter regning kr 1 752, Diett uten overnatting kr - kr 175, Leie kurslokale/møterom kr 1 450,00 kr 1 000, Bevertning ved møter kr ,12 kr , Deltakeravgift møter/kurs kr 4 500, Andre kurs/møte kostnader kr ,65 kr , Profileringsmateriell kr 7 029,11 kr 3 028, Representasjon, gaver kr 3 766,00 kr 4 077, Forsikring kr - kr 747, Streikekostnader kr - kr - Sum kr ,39 kr ,55 DRIFTSRESULTAT kr ,46 kr ,35 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank kr -255,00 kr -261, Bankgebyr kr 712,00 kr 604, Smådifferanser, diverse kr - kr -0,06 Sum Finansposter kr 457,00 kr 342,94 Ordinært Resultat kr ,46 kr ,41 12

13 Lokallag Steinkjer Balanse Sum Anlegsmidler kr - kr Andre fordringer (husleie) kr ,00 kr Fordring sentral organisasjonsdrift kr ,80 kr -564, Forskuddsbetalte kostnader kr - kr 2 815,00 Sum Fordringer kr ,20 kr 2 251, Kasse kr 42,00 kr 42, Driftskonto 1 kr ,83 kr ,65 Sum Bankinnskudd kr ,83 kr ,65 Sum Eiendeler kr ,03 kr ,65 EGENKAPITAL OG GJELD 3200 Kontingentrefusjon kr ,39 kr , Fri egenkapital kr ,62 kr ,08 Sum Egenkapital kr ,62 kr , Påløpte kostnader kr , Skyldig frikjøp kr ,41 kr ,57 Sum Gjeld kr ,41 kr ,57 Sum Egenkapital og Gjeld kr ,03 kr ,65 13

14 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2014/2015 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Hilde la fram styrets forslag til handlingsplan for arbeidet 2014/2015. Styret har valgt å sette fokus på tre spesifikke mål for perioden. Det kom forslag om endring i ordlyden i to av punktene i Handlingsplanen. 6d Samarbeide med de kommunale foreldreforeningene Pkt. c under Spesifikke mål for perioden Jobbe for mer samhandling/tettere samarbeid med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtedeltakerne. Hilde mener vi ikke har vært flink nok når det gjelder å ivareta medlemmene fra de videregående skolene. Vi har også medlemmer på Fylkets Hus som vi må ivareta. Håvard Rønne Faanes synes at Utdanningsforbundet jobber godt i forhold til videregående skoler. Det er vanskelig når vi har egen HTV som har kontor på fylkesnivå i Utdanningsforbundet. Men påpeker samtidig at det er viktig å finne ting som alle i organisasjonen kan samles om. Monica informerte kort om organiseringen av kontaktpersoner i kommunale barnehager. Barnehagene har ikke tillitsvalgte som har krav på frikjøp. Blir da vanskelig å få personer på bl.a. kurs og opplæring. Vi håper dette blir endret når barnehagene nå skal igjennom en strukturendring og får flere ansatte. Årsmøtet stemte over endringene i de to punktene i Handlingsplanen. Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Handlingsplan for 2014/2015 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjennes med vedtatte endringer. HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Kontinuerlige mål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i kommunale - og private barnehager og på enheter med få medlemmer. b. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. 14

15 d. Gjennomføre besøk på arbeidsplasser der vi har medlemmer. e. Arrangere seminarer for tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene. g. Inkludere og engasjere ungmedlemmer i lokallaget. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager får inngått tariffavtaler. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og videregående skole. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. e. Jobbe for å forbedre mentorordningen i kommunen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes. c. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 15

16 6. Godt samarbeid med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk. c. Videreutvikle samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med De kommunale foreldreforeningene. Spesifikke mål for årsmøteperioden 2014/2015 a. Fortsette arbeidet med implementering av lærerprofesjonens etiske plattform. Arbeidsplassbesøk i perioden vil ha profesjonsetikk på programmet. b. Jobbe for å få tillitsvalgte i barnehagene slik at vi får et system som fungerer i forhold til medbestemmelse på arbeidsplassene. Skolere tillitsvalgte/styrere i medbestemmelse/drøftinger. c. Jobbe for mer samhandling/tettere samarbeid med klubbstyrene ved Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret mellom leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer i lokallaget. 16

17 SAK 5 BUDSJETT Elin Britt la fram forslag til budsjett for Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer, men ingen ønsket ordet i saken. Vedtak: Rammebudsjett for 2014 vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer underveis innenfor rammene. BUDSJETT Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum møter, kurs og andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat

18 SAK 6 SAK 7 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker. VALG Før møtedirigent Bente Aalberg ga ordet til valgkomiteen ved Oddlaug Holte Olsen, presiserte hun at alle valg skal i utgangspunktet være skriftlig. Årsmøtet ble spurt om det var behov for det, men ingen hadde innvendinger mot et muntlig valg. Oddlaug Holte Olsen redegjorde for valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet. Valgkomiteen har arbeidet selvstendig, og gjort selvstendige vurderinger underveis i prosessen. Årets valgkomité har bestått av følgende: Vigdis Sortland Oddlaug Holte Olsen Eva Kristin Borg Håvard Krogstad-Wiborg Anne Mørkved Eva Hermann Haugseth Verv Navn Valgperiode VALGKOMITEENS FORSLAG Leder Hilde W. Nicolaisen Valgt til GJENVALG Nestleder Paul Kvarving Valgt til Kasserer Elin Britt S. Hansen Valgt til Styremedlem videregående Terje Walderhaug Valgt til GJENVALG Styremedlem barnehage Dag Olav Stølan Valgt til VIGDIS SORTLAND Styremedlem ledere Lars-Eirik Rønningen Valgt til BENTE AALBERG Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til vara hovedtillitsvalgt Hilde W. Nicolaisen Valgt til vara hovedtillitsvalgt Elin Britt S. Hansen Valgt til GJENVALG 1. vara videregående Linda Olsen Valgt til vara barnehage Inger Holmvik Valgt til GJENVALG 3. vara grunnskole Liv Janne Toldnes Valgt til

19 Forslag til valgkomite for 2014/2015 Privat barnehage Kommunal barnehage Grunnskole Ledere Andre VGS/Fylkets Hus Kirsti Holum, Figga barnehage Eva Kristin Borg, Sannan barnehage Oddlaug Holte Olsen, Beitstad skole Anne Mørkved, Steinkjer ungdomsskole Trude Austheim, Stab oppvekst Marianne Følling, Steinkjer videregående skole Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité vedtatt. Etter valget kom Lars Erik Rønningen med en kommentar om at han synes at andelen kvinner i styret var for høyt. Dag Olav Stølan vil at valgkomitéen påser at private barnehager er representert i styret. Oddlaug Holte Olsen tar kommentarene med tilbake til valgkomitéen i forbindelse med arbeidet mot neste årsmøte. Takksigelser Hilde takket møtedirigent Bente Aalberg for jobben som møteleder, og Inger Seem fra Utdanningsforbundet Nord Trøndelag for innlegg om arbeidstid og Tariff Begge fikk gavekort fra Amfi. Monica takket kontaktperson ledere, Lars-Eirik Rønningen og kontaktperson barnehage Dag Olav Stølan, for innsatsen de har gjort for lokallaget. Vigdis Sortland Christopher Feragen 19

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer