Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus"

Transkript

1 Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr.

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter Renteinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader Gebyrer og rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføring til annen egenkapital

3 Balanse per Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Lån Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årsresultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Detaljert årsregnskap

4 DRIFTSINNTEKTER Note 3116 Medlemskontingent , , Støtte fra andre organisasjoner , , Deltakeravgift 0, , Diverse inntekter , , Informasjonsinntekter 0, , Lønnsdekning fra LLH-sentralt , , Momskompensasjon (mva) , , Støtte fra LLH-sentralt , , Grasrotandelen , , Offentlig støtte, driftsstøtte , , Prosjektmidler 0, , Dekningsbidrag/overhead/adm.tilskudd , ,00 4 Sum annen driftsinntekt , ,10 Sum driftsinntekter , ,10 DRIFTSKOSTNADER 4200 Administrasjonskostnader prosjekt , , Lønning , , Honorar oppgavepliktig 0, , EK-godtgjørelse skattepliktig 4 392, , EK-godtgjørelse ikke avg.-/skattepliktig 7 350, , Bonuspott oppgave-/avg.-/skattepliktig , , Reisekostnader skattepliktige 6 469,00 0, Diettkostnad oppg.pliktig 3 459, , Kompensasjonstillegg utland 460, , Personforsikring avgiftspliktig 0, , Km-godtgjørelse oppgavepliktig 6 812, , Passasjertillegg oppgavepliktig 2 529, , Påløpne feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger , , Pensjonsforsikring tilsatte , , Arbeidsgiveravgift pensjonsforsikring 3 740, , Annen personalkostnad 0, ,33 Sum lønnskostnader , , Frakt, forsikring vareforsendelse 0, , Leie lokaler , , Strøm og felleskostnader , , Renhold , , Annen kostnad lokale ,00 432, Leie internett/web/e-post 8 964, , Leie andre kontormaskiner 0, , Inventar 3 009, , Revisjonshonorar , , Regnskapshonorar , ,00

5 6720 Honorar ikke oppg.pl , , Kontorrekvisita 4 550, , Trykksaker , , Aviser/tidskrifter/faglitteratur 1 077, , Kurs-/seminarutgifter , , Utgifter Skeive dager , , Telefon 4 377, , Porto 7 193,19 590, Styremøteutgifter/generalforsamling , , Møteutgifter , , Bespisning , , Reisekostnader oppg.pl. 0, , Reisekostnad ikke oppg.pl , , Salgskostnad 0, , Annonsering/reklamekostnad , , Informasjonsvirksomhet 0, , Medlemsposten , , Kontingent 1 259,75 0, Gaver , , Forsikringer 6 850,00 0, Lisensavgift og annen støtte 2 510,00 0, Anne kostnad 135, , Støtte til undergrupper/sku , , Egne arrangement , ,97 Sum andre driftskostnader , ,23 Sum driftskostnader , ,23 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8040 Renteinntekter 673,00 375,00 Sum finansinntekter 673,00 375, Bank- og kortgebyrer 3 626, , Rentekostnader 315,00 255,00 Sum finanskostnader 3 941, ,00 Sum finansinntekter og -kostnader , ,00 Detaljert balanse EIENDELER Lån til Oslo Pride AS ,00 0,00 5

6 1303 Aksjer i Oslo Pride AS , ,00 Sum anleggsmidler , , Kundefordringer 1 388, , Innbet. kontingenter - ikke overført fra LLH 0, ,00 Sum fordringer 1 388, , Bank - drift , , Bank - skatt , , Bank - Pride House , , Bank - prosjekt revisjon , ,00 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , ,42 Sum omløpsmidler , ,37 SUM EIENDELER , ,37 EGENKAPITAL OG GJELD 2080 Annen egenkapital , , Årsresultat , ,13 Sum egenkapital , , Leverandørgjeld , ,33 Sum leverandørgjeld , , Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger , ,29 Sum skyldig offentlige avgifter , , Feriepenger , , Ubrukte/overførte prosjektmidler , ,40 Sum annen kortsiktig gjeld , ,93 Sum kortsiktig gjeld , ,55 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,37 Noter 2014 NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Fordringene er ansett som sikre og det er derfor ikke avsatt for tap.

7 Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsårets avslutning. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Hovedregler for vurdering av inntekter og kostnader Medlemsinntekter er inntektsført i det året kontingenten gjelder for. Tilkudd blir inntektsført når organisasjonene har juridisk rett til midlene. Tilskudd som det er knyttet betingelser til, blir inntektsført i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektetsførte tilskudd blir ført i balansen som en forpliktelse under posten kortsiktig gjeld. Gaver blir inntektsført etter kontantprinsippet når de er mottatt. Kostnader blir ført etter transaksjonsprinsippet når de er påløpt. NOTE 2 Egenkapital Aksje- Annen kapital egenkapital Sum Pr Tilført av årets resultat Anvendt av årest resultat og andre transaksjoner Pr NOTE 3 Skattetrekksinnskudd utgjør per kr og utgjorde per kr Innskuddet per er kr lavere enn skyldig skattetrekk. Dette er korrigert i NOTE 4 Inntektene framkommer som presentert nedenfor Støtte fra andre organisasjoner kr Fritt ord kr Diverse inntekter kr Amnesty kr Pride House kr Korreksjoner/øresavrundinger ifm. 6egnskapsavslutning kr Lønnsdekning fra LLH-sentralt kr LLH-sentralt benytter 20 % informasjonskonsulentstilling som de her gir lønnsdekning for Momskompensasjon (mva) kr Offentlig støtte, driftsstøtte kr Akerhus fylkeskommune kr Oslo kommune kr Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kr Fylkesmannen i Oslo og Akershus kr ) Helsedirektoratet kr ) Prosjektmidler overført fra 1) Av dette er kr 626,4 overført til ) Dette skal tilbake til tilskuddsyter Dekningsbidrag/overhead/administrasjonstilskudd kr

8 Knyttet til Pride House kr NOTE kroner av lånet til Oslo Pride AS er et ansvarlig lån og er prioritet etter all annen gjeld. Nedbetalingen er overskuddsavhengig og eventuelt avdrag vurderes i forbindelse ved årsslutt. Det er ikke betalt renter av likviditetslåne eller av ansvarlig låne. Lånene er ikke sikret. Regnskapet er avgitt av styret januar 2015 Hans Heen Sikkeland - leder Veronica K. Berglyd Olsen - nestleder Aasmund Robert Vik - styremedlem Nils-Erik Flatøe -styremedlem Leif-Ove Hansen - styremedlem Hedda Marie Westlin - styremedlem Lise Lindalen - styremedlem Paal Chrisitian Mossin Gjøen - styremedlem

9 Brita Brekke - styremedlem Klaus Bøckman - styremedlem

10

11

12

13

14

15 satt for tap.

16 sifisert som

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer