ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 SAK 5: BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: SAK 2: ÅPNING Leder i Utdanningsforbundet Steinkjer Trond Iversen ønsket velkommen til årsmøte Trond introduserte Bjørn Wiik, rektor ved Frol Oppvekstsenter, som var invitert for å holde et innlegg med tema Arbeidet med vår profesjonsetiske plattform. Bjørn redegjorde for den prosessen Utdanningsforbundet har iverksatt for å utforme en profesjonsetikk for lærernes yrkesutøvelse i barnehage og skole. Det er viktig at vi synliggjør hvilke verdier vi står for, og at vi i større grad kan stå for og begrunne de valgene vi tar. Det handler også om større anseelse i samfunnet, og Bjørn påpekte at det på sikt kan gi seg utslag i bedre lønns- og arbeidsvilkår. Den profesjonsetiske plattformen man til slutt kommer fram til må være retningsgivende og forpliktende for oss. Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som i løpet av høsten 2012 vil vedta endelig utforming av den profesjonsetiske plattformen. Bjørn oppfordret oss til å ta de etiske diskusjonene på arbeidsplassene, for eksempel utfordringer rundt sosiale medier Hva legger vi ut? Hvordan står vi fram for omverdenen? Etikk er ingen eksakt vitenskap. Det finnes ikke fasitsvar, derfor er det viktig at vi som lærere i barnehage og skole stadig diskuterer etiske dilemmaer, og trener oss i å håndtere ulike problemstillinger med utgangspunkt i vår profesjonsetiske plattform. Bjørn viste til slutt til Utdanningsforbundets nettsider som har et eget område for profesjonsetikk med konkrete problemstillinger til diskusjon. KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Bente Aalberg. D. Valg av møtesekretær Vedtak: Hilde Waaseth Nicolaisen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Einar Haug og Mette Jermstad H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Ann Iren Berg og May Britt Drager Letnes 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond la fram årsmeldinga på vegne av styret. Han kommenterte en del forhold som lokale forhandlinger, nedskjæringer, aktiviteter for pensjonistene, og ny vurdering av skole- og barnehagestruktur. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Trond leste revisjonsrapport, og det er ikke knyttet kommentarer til regnskapet fra revisor. Trond kommenterte utgiftene til eget kontor, og begrunnet valget lokallaget har tatt i forbindelse med kontorlokaler. Kurs, møter og samlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner er prioritert, Trond begrunnet dette. Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål fra årsmøtet, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2011 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr hadde Utdanningsforbundet Steinkjer medlemmer. Laget hadde medlemmer fordelt på følgende seksjoner; BARNEHAGE: 111 GRUNNSKOLE: 320 FAS: 26 PENSJONISTER: 150 ANDRE: 5 TOTALT: 612 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Nestleder/ Hovedtillitsvalgt: Kasserer: Styremedlem SK: Styremedlem barnehage: Styremedlem grunnskole: Vara hovedtillitsvalgt: Vararepresentanter: Trond Iversen Einar Haug Elin Britt Staahl Hansen Lars - Eirik Rønningen Dag Olav Stølan Monica Rakvåg Hilde Waaseth Nicolaisen Liv Janne Toldnes og Anita Forness. 3

4 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Trond Iversen Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt: Hilde W. Nicolaisen Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem SK: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem grunnskole: Liv Janne Toldnes Vararepresentant: Anita Forness SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 11 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden : Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om referater fra styremedlemmene, tillitsvalgte og leder o orientering om aktuelle saker fra tillitsvalgte og leder o orientering om regnskap pr dato for styremøtet Samarbeid med politiske partier. Utdanningsforbundet Steinkjers hjemmeside. Forhandlingsdelegasjon Orientering om lokale forhandlinger høsten 2011 og evaluering av disse. Valg Samarbeid med Lærerforbundet Østersund. Høringer. Budsjett 2012 i Steinkjer kommune. Lokale kurs, fagkvelder og seminarer i regi av Utdanningsforbundet Steinkjer Årsmøte Budsjett Handlingsplan for Utdanningsforbundet Steinkjer for Nedskjæringer. UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Pensjoniststyret: Lederråd: Fylkesnivå: Fylkesstyret: Lederråd: Politisk Råd: Liv Julie Haug Dag Olav Stølan Bente Aalberg, nestleder Hilde Lein, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Bjørg Irene Lehn Elin Britt Staahl Hansen Dag Olav Stølan Trond Iversen 4

5 Lokalplan: 3-partsamarbeidet i kommunen Monica Rakvåg er representant for UNIO. Arbeidsmiljøutvalget: For perioden 2011 satt Hilde Waaseth Nicolaisen som leder og Trond Iversen som nestleder i AMU. For perioden er Hilde Waaseth Nicolaisen valgt inn som fast medlem og Elin Britt Staahl Hansen som vara-medlem. Kontaktutvalg rådmann: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer/UNIO. Tilsettingsnemda for pedagogisk personale: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. Nærværsprosjektet Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Unio sin representant for prosjektet i desember Hun har utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. AKAN-utvalget: Hilde Waaseth Nicolaisen satt som representant for Monica Rakvåg har overtatt plassen og ble valgt fram til 31/ Utvalg for utredning av organisering av spes. ped. tilbudet i barnehagene Hilde Waaseth Nicolaisen er representant for Utdanningsforbundet i utvalget. Utvalg for å utarbeide nye retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Utdanningsforbundet sin representant i utvalget. 5

6 LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingene er delt opp i følgende; avdelingsledere, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen) 4. skoleverket (kap 4C) og andre kommunalt ansatte (kap 4B) 5.1 konsulenter (på rådhuset) Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger i forhold til våre ledermedlemmer på områdene 3.4.1, og 5.1. Forhandlingsutvalget har bestått av; Monica Rakvåg-forhandlingsleder Trond Iversen Hilde Waaseth Nicolaisen Utdanningsforbundet var ikke fornøyd med resultatet i forhandlingene i og gikk til brudd for medlemmene våre i dette kapittelet. Vi var mest misfornøyd med lønnstilbudet til styrerne, men var heller ikke helt fornøyd med tilbudene de andre gruppene fikk (selv om disse lå nærmere vårt siste krav). Onsdag 18.januar var vi innkalt til kretsmeglingsmannen i Trøndelag for nemndsbehandling. Kjennelsen i nemnda var ikke noe å rope hurra for, selv om det ble litt pluss i vår favør. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer arbeider godt sammen. Samarbeidet har vært preget av teamarbeid, og arbeidet som har vært gjort er meget bra. Det å satse på ei styresamling forut for året for å stake ut kursen, er utrolig viktig. Arbeidet har blitt mer strukturert av det og alle vet hva de skal gjøre i løpet av året. Vi har samarbeidet mye med kommunen gjennom å ha hatt representanter i styringsgrupper/arbeidsgrupper og utvalg som har vært nedsatt. Samtidig går en del prosesser så fort at vi mener at drøftingsplikten ikke overholdes bestandig. Vi har også hatt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, spesielt Fagforbundet. På lengre sikt kan det bli snakk om et tettere samarbeid med flere fagforeninger for å stå samlet mot alle utfordringer som kommer. Lokallaget har prioritert oppfølging av tillitsvalgte, kontaktpersoner, styrere og ledermedlemmer i denne perioden, da vi anser dette som meget viktig. I tillegg har vi satset på en del kurs- og møtevirksomhet for tillitsvalgte/kontaktpersoner, enn rene kurs for alle medlemmene. Dette skyldes varierende fremmøte på kurs vi har arrangert. Vi har ei hjemmeside for medlemmene våre, som er en viktig kilde til informasjon. Utdanningsforbundet Steinkjer har hatt mange aktiviteter for pensjonistene gjennom året, dette takket være våre to pensjonistkontakter. Årsplan for virksomheten har blitt lagt, og aktiviteter er gjennomført med mange medlemmer tilstede. Her har vi kommet til et punkt hvor aktivitetsplanen bør utvides og gjøres bredere tilbudsmessig. Da må vi trekke inn flere ressurspersoner i tillegg til dem vi har. 6

7 Det pågår stadig et arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i skolene og barnehagene. Mye har gått på overtidsbetaling, arbeidstid, leirskolegodtgjøring og vikarsituasjonen. Det blir en spennende tid fremover for skolene og barnehagene, da man skal vurdere strukturen på begge felt. Samtidig har man fått en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Barnehagene er rammet av den praktiske virkningen av at det ble rammeoverføringer fra staten til kommunen; nedskjæringer. Dette har vi tatt tak i og markert oss på forskjellig vis. Vi er representert med 3 medlemmer i Politisk Råd på fylkesplan. HTV- grupperingen blant de største lokallagene, fungerer bra. Lokallagslederne er også med nå og det er bra. Vi har i årsmøteperioden satset på å følge opp mer de medlemmene vi har og satset mindre på medlemsverving enn forrige år. Årsrapporter 2011 fra hovedtillitsvalgte Det er enighet i styret i Utdanningsforbundet Steinkjer at HTV har ansvar for saker som angår våre medlemmer i grunnskolen i kommunen, alt som har med skolen i avdeling oppvekst og det som ligger til dette. Vara HTV er delegert barnehagesaker samt kontakt opp mot avdelingene omsorg og helse. Saker som vil omhandle FAS-medlemmer, fordeler vi som det passer mellom oss. HTV og vara HTV har forholdsvis lik bakgrunn, vi er begge utdannet førskolelærer og har erfaring fra både privat og kommunal barnehage, SFO, spes. ped. og grunnskole. Vi samarbeider naturlig om saker hele tiden. Årsrapport 2011 HTV Da er det gått litt over et halvår siden jeg begynte i vervet som HTV. Rimelig ydmyk, jeg skulle jo tross alt ta over etter durkdrevne Einar Haug.. Hvis jeg skal oppsummere jobben etter denne tiden med kun få ord, vil begreper som interessant, lærerikt, fagkompetanse, fulle timeplaner, trivsel, tillit, samarbeid, samhandling og glede være lett å ta i bruk. Jeg er ukentlig i kontakt med mange som har mye kompetanse å dele, og lærer stadig noe nytt. Jeg fryktet at det ville bli en overgang for meg å gå fra klasserommet til mye kontorpult-jobbing. Dette har heldigvis ikke slått til, arbeidsoppgavene er varierte og jeg ser fram til hver ny dag på jobb! Så til det faglige i jobben: Det har vært jevnlige møter på alle plan i hele år. Jeg har samlet alle arbeidsplasstillitsvalgte ved skolene (atv) hver måned, både organisert som en dags-samling og som 2-timersmøter. Dette er nyttige møter for både meg og de tillitsvalgte som er mellomleddet mellom kommunen og alle lærerne som er ansatt i kommunen. Her diskuterer vi saker, informerer, har mulighet for å stille spørsmål og blir kommer med forslag til hva lokallaget skal gå videre med. Vi har også hatt egne møter for rektorene og de andre skoleledermedlemmene (inspektører). Dette skal vi fortsette med. HTV har også deltatt på møter med styrerne i de kommunale barnehagene. HTV deltar ellers jevnlig i drøftingsmøter med oppvekstsjef, møter i kontaktutvalget med rådmann og personalsjef, Utviklings- og samarbeidsmøte i Steinkjer med ordfører, 7

8 varaordfører, rådmann, personalsjef, avdelingsledere, politikere og andre fagforeninger, dialogmøte avd. oppvekst (med administrasjon, ansatte og politikere), samarbeid mellom organisasjonene i Unio og også et samarbeidsfora mellom de største fagforeningene i kommunen, Utdf, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og FO. Gjennom Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag samarbeider jeg med andre HTV er i fylket. Jeg sitter som vara i fylkesstyret, har deltatt på møter her og møtt som vara på enkelte møter i fylkesstyrets rådsorgan, Politisk Råd. Høsten var preget av flere store høringer, både sentralt og lokalt. Det er jobbet med lønnsforhandlinger, kommunebudsjett, stadige forslag til nedskjæringer, nye avtaler som gjelder lærernes arbeidsforhold, både lokalt og sentralt, deltagelse i tilsettinger på skolene, arrangering av kurs for våre medlemmer og deltagelse på kurs for å skaffe mer kompetanse selv. I tillegg kommer direkte kontakt med medlemmer, både klubber og enkeltmedlemmer. Årsrapport, vara HTV Vara HTV er delegert barnehagesaker innen avdeling oppvekst, i tillegg til kontakt opp mot avdeling omsorg, og avdeling helse. Det har i årsmøteperioden vært jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter innenfor alle disse avdelingene, og her har Utdanningsforbundet deltatt sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner. Samarbeidsklimaet er stort sett godt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og begge parter har anledning til å melde saker til disse møtene. I tillegg til møter på avdelingsnivå, deltar vara HTV også på plasstillitsvalgtmøter innen boliger for funksjonshemmede. Dette fordi vi har for få medlemmer her til å ha egen plasstillitsvalgt. Vara HTV har hatt jevnlige møter med kontaktpersonene i de kommunale barnehagene. Dette er viktige møter for gjensidig informasjon, og et fora hvor medlemmene kan melde inn saker, som vara HTV tar med til drøftinger på avdelingsnivå. Styrerne i de kommunale barnehagene er også invitert til jevnlige møter. I tillegg har vi arrangert ei samling for tillitsvalgte og kontaktpersoner i private og kommunale barnehager. Utdanningsforbundet Steinkjer har i årsmøteperioden planlagt to medlemsmøter, (fagkvelder), for medlemmer i seksjon barnehage. Fagkvelden høsten 2011 hadde tariffbestemmelsene som tema, vårens møte vil bli avholdt Utdanningsforbundet Steinkjer har valgt å videreføre fagkveldene til tross for noe varierende oppmøte. Dette på grunn av innspill fra medlemmer som ønsker at vi skal fortsette med denne møteformen. 8

9 Årsoppgjør for Utdanningsforbundet Steinkjer Konto Kontonavn Beløp Budsjett 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr , Andre driftsinntekter (fri) kr ,75 kr ,00 Sum inntekter kr ,75 kr , Fast lønn kr 8207, Påløpne feriepenger kr 1009, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr 8000, Fri telefon øvrig kr 12394, Div. naturalytelser (avgiftspliktige) kr 219, Honorar uten feriepenger kr 3000, Arbeidsgiveravgift kr 2316, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 142, Leie kontorlokaler kr 33128,00 kr 35000, Lys, varme kr 18624, Leie/service kontormaskiner kr 31083,45 kr 40000, Inventar, innkjøp kr 16123, Kontorteknisk utstyr kr 1529, Service/lisenser IKT kr 1985, Revisorhonorar kr 15000, Frikjøpsordninger kr ,07 kr , Honorar uten oppg.plikt kr 2000, Kontorrekvisita kr 321,00 kr 40000, Edb-utstyr over drift kr 568, Edb programvare over drift kr 1760, Kopipapir kr 845, Aviser og abonnementer kontoret kr 11792, Telefon kr 13292,50 kr 35000, Linjekostnader IKT kr 1834, Portokostnader kr 911, Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr 2153, Passasjertillegg kr 935, Flybilletter kr 11942, Andre reiseutgifter kr 13822, Hotell kr 21598, Leie kurslokale/møterom kr 20895, Bevertning ved møter kr 51787, Andre kurs/møte kostnader kr 39395,26 kr , Profileringsmateriell kr 11084,40 kr 20000, Representasjon, gaver kr 2151, Forsikring kr 2436, Renteinntekter bank kr -268, Bankgebyr kr 636,00 Sum kostnader kr ,55 kr ,00 Resultat pr kr ,80 kr - 9

10 BALANSE FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Balanse pr Konto Kontonavn Beløp 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift kr -564, Kasse kr 42, Driftskonto 1 kr 93072, Fri egenkapital kr , Påløpne kostnader kr -2200,00 10

11 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond innledet og informerte om arbeidet som er gjort så langt med handlingsplanen. Han oppfordret årsmøtedeltagerne til å engasjere seg og foreslå tilføyelser eller endringer, for på den måten være med på å legge premissene for lokallagets arbeid. Her har man reell påvirkningsmulighet. Det ble satt av tid til samtale rundt bordene. Etterpå fikk vi gode innspill og meningsutvekslinger i forhold til endringer/tilføyelser i handlingsplanen. De foreslåtte endringene det var enighet om, er innbakt i årsmøteprotokollens handlingsplan. Vedtak: Handlingsplan for 2012/2013 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent. HANDLINGSPLAN FOR 2012/2013 Utdanningsforbundet Steinkjer har følgende utfordringer for kommende årsmøteperiode: Strategiske mål med resultatmål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i de kommunale - og de private barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. d. Gjennomføre besøk på plasser der vi har medlemmer. e. Arrangere seminarer for våre tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Sikre gode rutiner i samband med utvidelsen av medlemsmassen i VGO. g. Arbeide for å bevisstgjøre medlemmene og samfunnet ellers om Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil 11

12 si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager har tariffavtale. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid disponibel til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø i Steinkjer kommune. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og i vgo. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes, herunder spesifikt læremidler til innføring av valgfag i ungdomsskolen. c. Arbeide for kompetanseheving av lærere i ungdomsskolen i forbindelse med innføring av valgfag. d. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeide med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk, og etter- og videreutdanning, planer og ressurser. c. Forsøke å opprette et samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med Steinkjer Kommunale Foreldreforening i skole og barnehage. Ansvar for oppgavene fordeles på leder, hovedtillitsvalgt, fungerende tillitsvalgt, og styremedlemmene i lokallaget. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret. 12

13 SAK 5 BUDSJETT Trond la fram budsjett for våren Når videregående skole kommer inn som en del av lokallaget fra , vil det føre til endringer i økonomigrunnlaget, derfor legges budsjettet nå i første omgang fram til Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Rammebudsjett for våren 2012 vedtas. Årsmøtet gir styret fullmakt til å legge et budsjett for siste halvdel av BUDSJETT Rev budsjett vår 2012 Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum kostnader

14 SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker fra medlemmer eller klubber, men styret hadde meldt en sak i forhold til kandidater foreslått til verv i fylkesstyret. Årsmøtet fikk mulighet til å gjøre endringer og komme med andre forslag, men ingen andre forslag ble meldt. Fylkesårsmøtet vil ta det endelige valget på fylkesårsmøtet i mai Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til listen over kandidater som lokallagene har foreslått til verv i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. SAK 7 VALG Årets valgkomité har bestått av følgende: Vigdis Sortland Eva Lovise Welde Tor Arne Garnvik Karin Waagbø Bente Stavrum Ingrid Hembre Ingri Aunøien Bente Stavrum la fram valgkomiteens forslag til de ulike vervene i lokallaget, samt delegater til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. FØLGENDE KANDIDATER ER FORESLÅTT (merket med grønn): Verv Navn Lokallagstyret Leder Trond Iversen Velges til Nestleder Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til Kasserer Elin Britt Staahl Hansen Valgt til Styremedlem Terje Walderhaug Velges til videregående Styremedlem Dag Olav Stølan Velges til barnehage Styremedlem ledere Lars-Eirik Rønningen Velges til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til Fungerende tillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til vara Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til hovedtillitsvalgt 2.vara Elin Britt Staahl Hansen Velges til hovedtillitsvalgt Vara fungerende Elin Britt Staahl Hansen Velges til tillitsvalg 1. vara grunnskole Liv Janne Toldnes 1) Valgt til vara barnehage Inger Holmvik 2) Velges til

15 FORSLAG TIL DELEGATER TIL FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NORD- TRØNDELAG: Delegatfordeling; 2 barnehage, 4 grunnskole, 2 ledere, 1 høgskole 1 andre. Personlig vara til alle. Barnehage: Hilde Waaseth Nicolaisen Elin Britt Staahl Hansen Vara: Anita Forness Vara: Anita Forness Andre/høgskole: Eva Hermann Haugseth Vara: Helene Brønstad Trude Austheim Christensen Vara: Helene Brønstad Grunnskole: Trond Iversen Monica Rakvåg Christopher Feragen Liv Janne Toldnes Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Ledere: Lars-Eirik Rønningen Terje Kjøsnes Vara: Steinar Heimstad Vara: Steinar Heimstad Karin Waagbø Leder valgkomiteen Styrets forslag til valgkomité for 2012/2013: privat barnehage: kommunal barnehage: grunnskole: grunnskole: ledere: andre: VGS/Fylkets hus: Vigdis Sortland, Granstubben barnehage Eva Kristin Borg, Sannan barnehage Christopher Feragen, Steinkjer ungdomsskole Laila Marklund, Mære skole Anne Mørkved, Steinkjer ungdomsskole Eva Hermann Haugseth, avdeling oppvekst Ingri Aunøien, Steinkjer vgs. Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité ble vedtatt. May-Britt Drager Letnes Ann Iren Berg 15

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 24.april 2013 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND UTDANNINGS- FORBUNDET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. APRIL 2011 UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND Fredag 8. april klokka 18.00 i Caiano på Rica Maritim Hotel. Påfølgende middag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 06.02.15 kl. 12 15. Bevertning : Pizza og drikke. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Gro Jørandrud Referent:

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer