ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 SAK 5: BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: SAK 2: ÅPNING Leder i Utdanningsforbundet Steinkjer Trond Iversen ønsket velkommen til årsmøte Trond introduserte Bjørn Wiik, rektor ved Frol Oppvekstsenter, som var invitert for å holde et innlegg med tema Arbeidet med vår profesjonsetiske plattform. Bjørn redegjorde for den prosessen Utdanningsforbundet har iverksatt for å utforme en profesjonsetikk for lærernes yrkesutøvelse i barnehage og skole. Det er viktig at vi synliggjør hvilke verdier vi står for, og at vi i større grad kan stå for og begrunne de valgene vi tar. Det handler også om større anseelse i samfunnet, og Bjørn påpekte at det på sikt kan gi seg utslag i bedre lønns- og arbeidsvilkår. Den profesjonsetiske plattformen man til slutt kommer fram til må være retningsgivende og forpliktende for oss. Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som i løpet av høsten 2012 vil vedta endelig utforming av den profesjonsetiske plattformen. Bjørn oppfordret oss til å ta de etiske diskusjonene på arbeidsplassene, for eksempel utfordringer rundt sosiale medier Hva legger vi ut? Hvordan står vi fram for omverdenen? Etikk er ingen eksakt vitenskap. Det finnes ikke fasitsvar, derfor er det viktig at vi som lærere i barnehage og skole stadig diskuterer etiske dilemmaer, og trener oss i å håndtere ulike problemstillinger med utgangspunkt i vår profesjonsetiske plattform. Bjørn viste til slutt til Utdanningsforbundets nettsider som har et eget område for profesjonsetikk med konkrete problemstillinger til diskusjon. KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Bente Aalberg. D. Valg av møtesekretær Vedtak: Hilde Waaseth Nicolaisen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Einar Haug og Mette Jermstad H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Ann Iren Berg og May Britt Drager Letnes 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond la fram årsmeldinga på vegne av styret. Han kommenterte en del forhold som lokale forhandlinger, nedskjæringer, aktiviteter for pensjonistene, og ny vurdering av skole- og barnehagestruktur. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Trond leste revisjonsrapport, og det er ikke knyttet kommentarer til regnskapet fra revisor. Trond kommenterte utgiftene til eget kontor, og begrunnet valget lokallaget har tatt i forbindelse med kontorlokaler. Kurs, møter og samlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner er prioritert, Trond begrunnet dette. Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål fra årsmøtet, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2011 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr hadde Utdanningsforbundet Steinkjer medlemmer. Laget hadde medlemmer fordelt på følgende seksjoner; BARNEHAGE: 111 GRUNNSKOLE: 320 FAS: 26 PENSJONISTER: 150 ANDRE: 5 TOTALT: 612 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Nestleder/ Hovedtillitsvalgt: Kasserer: Styremedlem SK: Styremedlem barnehage: Styremedlem grunnskole: Vara hovedtillitsvalgt: Vararepresentanter: Trond Iversen Einar Haug Elin Britt Staahl Hansen Lars - Eirik Rønningen Dag Olav Stølan Monica Rakvåg Hilde Waaseth Nicolaisen Liv Janne Toldnes og Anita Forness. 3

4 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Trond Iversen Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt: Hilde W. Nicolaisen Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem SK: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem grunnskole: Liv Janne Toldnes Vararepresentant: Anita Forness SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 11 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden : Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om referater fra styremedlemmene, tillitsvalgte og leder o orientering om aktuelle saker fra tillitsvalgte og leder o orientering om regnskap pr dato for styremøtet Samarbeid med politiske partier. Utdanningsforbundet Steinkjers hjemmeside. Forhandlingsdelegasjon Orientering om lokale forhandlinger høsten 2011 og evaluering av disse. Valg Samarbeid med Lærerforbundet Østersund. Høringer. Budsjett 2012 i Steinkjer kommune. Lokale kurs, fagkvelder og seminarer i regi av Utdanningsforbundet Steinkjer Årsmøte Budsjett Handlingsplan for Utdanningsforbundet Steinkjer for Nedskjæringer. UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Pensjoniststyret: Lederråd: Fylkesnivå: Fylkesstyret: Lederråd: Politisk Råd: Liv Julie Haug Dag Olav Stølan Bente Aalberg, nestleder Hilde Lein, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Bjørg Irene Lehn Elin Britt Staahl Hansen Dag Olav Stølan Trond Iversen 4

5 Lokalplan: 3-partsamarbeidet i kommunen Monica Rakvåg er representant for UNIO. Arbeidsmiljøutvalget: For perioden 2011 satt Hilde Waaseth Nicolaisen som leder og Trond Iversen som nestleder i AMU. For perioden er Hilde Waaseth Nicolaisen valgt inn som fast medlem og Elin Britt Staahl Hansen som vara-medlem. Kontaktutvalg rådmann: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer/UNIO. Tilsettingsnemda for pedagogisk personale: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. Nærværsprosjektet Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Unio sin representant for prosjektet i desember Hun har utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. AKAN-utvalget: Hilde Waaseth Nicolaisen satt som representant for Monica Rakvåg har overtatt plassen og ble valgt fram til 31/ Utvalg for utredning av organisering av spes. ped. tilbudet i barnehagene Hilde Waaseth Nicolaisen er representant for Utdanningsforbundet i utvalget. Utvalg for å utarbeide nye retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Utdanningsforbundet sin representant i utvalget. 5

6 LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingene er delt opp i følgende; avdelingsledere, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen) 4. skoleverket (kap 4C) og andre kommunalt ansatte (kap 4B) 5.1 konsulenter (på rådhuset) Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger i forhold til våre ledermedlemmer på områdene 3.4.1, og 5.1. Forhandlingsutvalget har bestått av; Monica Rakvåg-forhandlingsleder Trond Iversen Hilde Waaseth Nicolaisen Utdanningsforbundet var ikke fornøyd med resultatet i forhandlingene i og gikk til brudd for medlemmene våre i dette kapittelet. Vi var mest misfornøyd med lønnstilbudet til styrerne, men var heller ikke helt fornøyd med tilbudene de andre gruppene fikk (selv om disse lå nærmere vårt siste krav). Onsdag 18.januar var vi innkalt til kretsmeglingsmannen i Trøndelag for nemndsbehandling. Kjennelsen i nemnda var ikke noe å rope hurra for, selv om det ble litt pluss i vår favør. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer arbeider godt sammen. Samarbeidet har vært preget av teamarbeid, og arbeidet som har vært gjort er meget bra. Det å satse på ei styresamling forut for året for å stake ut kursen, er utrolig viktig. Arbeidet har blitt mer strukturert av det og alle vet hva de skal gjøre i løpet av året. Vi har samarbeidet mye med kommunen gjennom å ha hatt representanter i styringsgrupper/arbeidsgrupper og utvalg som har vært nedsatt. Samtidig går en del prosesser så fort at vi mener at drøftingsplikten ikke overholdes bestandig. Vi har også hatt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, spesielt Fagforbundet. På lengre sikt kan det bli snakk om et tettere samarbeid med flere fagforeninger for å stå samlet mot alle utfordringer som kommer. Lokallaget har prioritert oppfølging av tillitsvalgte, kontaktpersoner, styrere og ledermedlemmer i denne perioden, da vi anser dette som meget viktig. I tillegg har vi satset på en del kurs- og møtevirksomhet for tillitsvalgte/kontaktpersoner, enn rene kurs for alle medlemmene. Dette skyldes varierende fremmøte på kurs vi har arrangert. Vi har ei hjemmeside for medlemmene våre, som er en viktig kilde til informasjon. Utdanningsforbundet Steinkjer har hatt mange aktiviteter for pensjonistene gjennom året, dette takket være våre to pensjonistkontakter. Årsplan for virksomheten har blitt lagt, og aktiviteter er gjennomført med mange medlemmer tilstede. Her har vi kommet til et punkt hvor aktivitetsplanen bør utvides og gjøres bredere tilbudsmessig. Da må vi trekke inn flere ressurspersoner i tillegg til dem vi har. 6

7 Det pågår stadig et arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i skolene og barnehagene. Mye har gått på overtidsbetaling, arbeidstid, leirskolegodtgjøring og vikarsituasjonen. Det blir en spennende tid fremover for skolene og barnehagene, da man skal vurdere strukturen på begge felt. Samtidig har man fått en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Barnehagene er rammet av den praktiske virkningen av at det ble rammeoverføringer fra staten til kommunen; nedskjæringer. Dette har vi tatt tak i og markert oss på forskjellig vis. Vi er representert med 3 medlemmer i Politisk Råd på fylkesplan. HTV- grupperingen blant de største lokallagene, fungerer bra. Lokallagslederne er også med nå og det er bra. Vi har i årsmøteperioden satset på å følge opp mer de medlemmene vi har og satset mindre på medlemsverving enn forrige år. Årsrapporter 2011 fra hovedtillitsvalgte Det er enighet i styret i Utdanningsforbundet Steinkjer at HTV har ansvar for saker som angår våre medlemmer i grunnskolen i kommunen, alt som har med skolen i avdeling oppvekst og det som ligger til dette. Vara HTV er delegert barnehagesaker samt kontakt opp mot avdelingene omsorg og helse. Saker som vil omhandle FAS-medlemmer, fordeler vi som det passer mellom oss. HTV og vara HTV har forholdsvis lik bakgrunn, vi er begge utdannet førskolelærer og har erfaring fra både privat og kommunal barnehage, SFO, spes. ped. og grunnskole. Vi samarbeider naturlig om saker hele tiden. Årsrapport 2011 HTV Da er det gått litt over et halvår siden jeg begynte i vervet som HTV. Rimelig ydmyk, jeg skulle jo tross alt ta over etter durkdrevne Einar Haug.. Hvis jeg skal oppsummere jobben etter denne tiden med kun få ord, vil begreper som interessant, lærerikt, fagkompetanse, fulle timeplaner, trivsel, tillit, samarbeid, samhandling og glede være lett å ta i bruk. Jeg er ukentlig i kontakt med mange som har mye kompetanse å dele, og lærer stadig noe nytt. Jeg fryktet at det ville bli en overgang for meg å gå fra klasserommet til mye kontorpult-jobbing. Dette har heldigvis ikke slått til, arbeidsoppgavene er varierte og jeg ser fram til hver ny dag på jobb! Så til det faglige i jobben: Det har vært jevnlige møter på alle plan i hele år. Jeg har samlet alle arbeidsplasstillitsvalgte ved skolene (atv) hver måned, både organisert som en dags-samling og som 2-timersmøter. Dette er nyttige møter for både meg og de tillitsvalgte som er mellomleddet mellom kommunen og alle lærerne som er ansatt i kommunen. Her diskuterer vi saker, informerer, har mulighet for å stille spørsmål og blir kommer med forslag til hva lokallaget skal gå videre med. Vi har også hatt egne møter for rektorene og de andre skoleledermedlemmene (inspektører). Dette skal vi fortsette med. HTV har også deltatt på møter med styrerne i de kommunale barnehagene. HTV deltar ellers jevnlig i drøftingsmøter med oppvekstsjef, møter i kontaktutvalget med rådmann og personalsjef, Utviklings- og samarbeidsmøte i Steinkjer med ordfører, 7

8 varaordfører, rådmann, personalsjef, avdelingsledere, politikere og andre fagforeninger, dialogmøte avd. oppvekst (med administrasjon, ansatte og politikere), samarbeid mellom organisasjonene i Unio og også et samarbeidsfora mellom de største fagforeningene i kommunen, Utdf, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og FO. Gjennom Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag samarbeider jeg med andre HTV er i fylket. Jeg sitter som vara i fylkesstyret, har deltatt på møter her og møtt som vara på enkelte møter i fylkesstyrets rådsorgan, Politisk Råd. Høsten var preget av flere store høringer, både sentralt og lokalt. Det er jobbet med lønnsforhandlinger, kommunebudsjett, stadige forslag til nedskjæringer, nye avtaler som gjelder lærernes arbeidsforhold, både lokalt og sentralt, deltagelse i tilsettinger på skolene, arrangering av kurs for våre medlemmer og deltagelse på kurs for å skaffe mer kompetanse selv. I tillegg kommer direkte kontakt med medlemmer, både klubber og enkeltmedlemmer. Årsrapport, vara HTV Vara HTV er delegert barnehagesaker innen avdeling oppvekst, i tillegg til kontakt opp mot avdeling omsorg, og avdeling helse. Det har i årsmøteperioden vært jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter innenfor alle disse avdelingene, og her har Utdanningsforbundet deltatt sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner. Samarbeidsklimaet er stort sett godt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og begge parter har anledning til å melde saker til disse møtene. I tillegg til møter på avdelingsnivå, deltar vara HTV også på plasstillitsvalgtmøter innen boliger for funksjonshemmede. Dette fordi vi har for få medlemmer her til å ha egen plasstillitsvalgt. Vara HTV har hatt jevnlige møter med kontaktpersonene i de kommunale barnehagene. Dette er viktige møter for gjensidig informasjon, og et fora hvor medlemmene kan melde inn saker, som vara HTV tar med til drøftinger på avdelingsnivå. Styrerne i de kommunale barnehagene er også invitert til jevnlige møter. I tillegg har vi arrangert ei samling for tillitsvalgte og kontaktpersoner i private og kommunale barnehager. Utdanningsforbundet Steinkjer har i årsmøteperioden planlagt to medlemsmøter, (fagkvelder), for medlemmer i seksjon barnehage. Fagkvelden høsten 2011 hadde tariffbestemmelsene som tema, vårens møte vil bli avholdt Utdanningsforbundet Steinkjer har valgt å videreføre fagkveldene til tross for noe varierende oppmøte. Dette på grunn av innspill fra medlemmer som ønsker at vi skal fortsette med denne møteformen. 8

9 Årsoppgjør for Utdanningsforbundet Steinkjer Konto Kontonavn Beløp Budsjett 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr , Andre driftsinntekter (fri) kr ,75 kr ,00 Sum inntekter kr ,75 kr , Fast lønn kr 8207, Påløpne feriepenger kr 1009, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr 8000, Fri telefon øvrig kr 12394, Div. naturalytelser (avgiftspliktige) kr 219, Honorar uten feriepenger kr 3000, Arbeidsgiveravgift kr 2316, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 142, Leie kontorlokaler kr 33128,00 kr 35000, Lys, varme kr 18624, Leie/service kontormaskiner kr 31083,45 kr 40000, Inventar, innkjøp kr 16123, Kontorteknisk utstyr kr 1529, Service/lisenser IKT kr 1985, Revisorhonorar kr 15000, Frikjøpsordninger kr ,07 kr , Honorar uten oppg.plikt kr 2000, Kontorrekvisita kr 321,00 kr 40000, Edb-utstyr over drift kr 568, Edb programvare over drift kr 1760, Kopipapir kr 845, Aviser og abonnementer kontoret kr 11792, Telefon kr 13292,50 kr 35000, Linjekostnader IKT kr 1834, Portokostnader kr 911, Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr 2153, Passasjertillegg kr 935, Flybilletter kr 11942, Andre reiseutgifter kr 13822, Hotell kr 21598, Leie kurslokale/møterom kr 20895, Bevertning ved møter kr 51787, Andre kurs/møte kostnader kr 39395,26 kr , Profileringsmateriell kr 11084,40 kr 20000, Representasjon, gaver kr 2151, Forsikring kr 2436, Renteinntekter bank kr -268, Bankgebyr kr 636,00 Sum kostnader kr ,55 kr ,00 Resultat pr kr ,80 kr - 9

10 BALANSE FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Balanse pr Konto Kontonavn Beløp 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift kr -564, Kasse kr 42, Driftskonto 1 kr 93072, Fri egenkapital kr , Påløpne kostnader kr -2200,00 10

11 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond innledet og informerte om arbeidet som er gjort så langt med handlingsplanen. Han oppfordret årsmøtedeltagerne til å engasjere seg og foreslå tilføyelser eller endringer, for på den måten være med på å legge premissene for lokallagets arbeid. Her har man reell påvirkningsmulighet. Det ble satt av tid til samtale rundt bordene. Etterpå fikk vi gode innspill og meningsutvekslinger i forhold til endringer/tilføyelser i handlingsplanen. De foreslåtte endringene det var enighet om, er innbakt i årsmøteprotokollens handlingsplan. Vedtak: Handlingsplan for 2012/2013 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent. HANDLINGSPLAN FOR 2012/2013 Utdanningsforbundet Steinkjer har følgende utfordringer for kommende årsmøteperiode: Strategiske mål med resultatmål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i de kommunale - og de private barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. d. Gjennomføre besøk på plasser der vi har medlemmer. e. Arrangere seminarer for våre tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Sikre gode rutiner i samband med utvidelsen av medlemsmassen i VGO. g. Arbeide for å bevisstgjøre medlemmene og samfunnet ellers om Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil 11

12 si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager har tariffavtale. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid disponibel til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø i Steinkjer kommune. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og i vgo. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes, herunder spesifikt læremidler til innføring av valgfag i ungdomsskolen. c. Arbeide for kompetanseheving av lærere i ungdomsskolen i forbindelse med innføring av valgfag. d. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeide med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk, og etter- og videreutdanning, planer og ressurser. c. Forsøke å opprette et samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med Steinkjer Kommunale Foreldreforening i skole og barnehage. Ansvar for oppgavene fordeles på leder, hovedtillitsvalgt, fungerende tillitsvalgt, og styremedlemmene i lokallaget. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret. 12

13 SAK 5 BUDSJETT Trond la fram budsjett for våren Når videregående skole kommer inn som en del av lokallaget fra , vil det føre til endringer i økonomigrunnlaget, derfor legges budsjettet nå i første omgang fram til Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Rammebudsjett for våren 2012 vedtas. Årsmøtet gir styret fullmakt til å legge et budsjett for siste halvdel av BUDSJETT Rev budsjett vår 2012 Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum kostnader

14 SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker fra medlemmer eller klubber, men styret hadde meldt en sak i forhold til kandidater foreslått til verv i fylkesstyret. Årsmøtet fikk mulighet til å gjøre endringer og komme med andre forslag, men ingen andre forslag ble meldt. Fylkesårsmøtet vil ta det endelige valget på fylkesårsmøtet i mai Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til listen over kandidater som lokallagene har foreslått til verv i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. SAK 7 VALG Årets valgkomité har bestått av følgende: Vigdis Sortland Eva Lovise Welde Tor Arne Garnvik Karin Waagbø Bente Stavrum Ingrid Hembre Ingri Aunøien Bente Stavrum la fram valgkomiteens forslag til de ulike vervene i lokallaget, samt delegater til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. FØLGENDE KANDIDATER ER FORESLÅTT (merket med grønn): Verv Navn Lokallagstyret Leder Trond Iversen Velges til Nestleder Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til Kasserer Elin Britt Staahl Hansen Valgt til Styremedlem Terje Walderhaug Velges til videregående Styremedlem Dag Olav Stølan Velges til barnehage Styremedlem ledere Lars-Eirik Rønningen Velges til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til Fungerende tillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til vara Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til hovedtillitsvalgt 2.vara Elin Britt Staahl Hansen Velges til hovedtillitsvalgt Vara fungerende Elin Britt Staahl Hansen Velges til tillitsvalg 1. vara grunnskole Liv Janne Toldnes 1) Valgt til vara barnehage Inger Holmvik 2) Velges til

15 FORSLAG TIL DELEGATER TIL FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NORD- TRØNDELAG: Delegatfordeling; 2 barnehage, 4 grunnskole, 2 ledere, 1 høgskole 1 andre. Personlig vara til alle. Barnehage: Hilde Waaseth Nicolaisen Elin Britt Staahl Hansen Vara: Anita Forness Vara: Anita Forness Andre/høgskole: Eva Hermann Haugseth Vara: Helene Brønstad Trude Austheim Christensen Vara: Helene Brønstad Grunnskole: Trond Iversen Monica Rakvåg Christopher Feragen Liv Janne Toldnes Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Ledere: Lars-Eirik Rønningen Terje Kjøsnes Vara: Steinar Heimstad Vara: Steinar Heimstad Karin Waagbø Leder valgkomiteen Styrets forslag til valgkomité for 2012/2013: privat barnehage: kommunal barnehage: grunnskole: grunnskole: ledere: andre: VGS/Fylkets hus: Vigdis Sortland, Granstubben barnehage Eva Kristin Borg, Sannan barnehage Christopher Feragen, Steinkjer ungdomsskole Laila Marklund, Mære skole Anne Mørkved, Steinkjer ungdomsskole Eva Hermann Haugseth, avdeling oppvekst Ingri Aunøien, Steinkjer vgs. Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité ble vedtatt. May-Britt Drager Letnes Ann Iren Berg 15

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer