ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 SAK 5: BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: SAK 2: ÅPNING Leder i Utdanningsforbundet Steinkjer Trond Iversen ønsket velkommen til årsmøte Trond introduserte Bjørn Wiik, rektor ved Frol Oppvekstsenter, som var invitert for å holde et innlegg med tema Arbeidet med vår profesjonsetiske plattform. Bjørn redegjorde for den prosessen Utdanningsforbundet har iverksatt for å utforme en profesjonsetikk for lærernes yrkesutøvelse i barnehage og skole. Det er viktig at vi synliggjør hvilke verdier vi står for, og at vi i større grad kan stå for og begrunne de valgene vi tar. Det handler også om større anseelse i samfunnet, og Bjørn påpekte at det på sikt kan gi seg utslag i bedre lønns- og arbeidsvilkår. Den profesjonsetiske plattformen man til slutt kommer fram til må være retningsgivende og forpliktende for oss. Det er sentralstyret i Utdanningsforbundet som i løpet av høsten 2012 vil vedta endelig utforming av den profesjonsetiske plattformen. Bjørn oppfordret oss til å ta de etiske diskusjonene på arbeidsplassene, for eksempel utfordringer rundt sosiale medier Hva legger vi ut? Hvordan står vi fram for omverdenen? Etikk er ingen eksakt vitenskap. Det finnes ikke fasitsvar, derfor er det viktig at vi som lærere i barnehage og skole stadig diskuterer etiske dilemmaer, og trener oss i å håndtere ulike problemstillinger med utgangspunkt i vår profesjonsetiske plattform. Bjørn viste til slutt til Utdanningsforbundets nettsider som har et eget område for profesjonsetikk med konkrete problemstillinger til diskusjon. KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Bente Aalberg. D. Valg av møtesekretær Vedtak: Hilde Waaseth Nicolaisen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Einar Haug og Mette Jermstad H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Ann Iren Berg og May Britt Drager Letnes 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond la fram årsmeldinga på vegne av styret. Han kommenterte en del forhold som lokale forhandlinger, nedskjæringer, aktiviteter for pensjonistene, og ny vurdering av skole- og barnehagestruktur. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Trond leste revisjonsrapport, og det er ikke knyttet kommentarer til regnskapet fra revisor. Trond kommenterte utgiftene til eget kontor, og begrunnet valget lokallaget har tatt i forbindelse med kontorlokaler. Kurs, møter og samlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner er prioritert, Trond begrunnet dette. Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål fra årsmøtet, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2011 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr hadde Utdanningsforbundet Steinkjer medlemmer. Laget hadde medlemmer fordelt på følgende seksjoner; BARNEHAGE: 111 GRUNNSKOLE: 320 FAS: 26 PENSJONISTER: 150 ANDRE: 5 TOTALT: 612 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Nestleder/ Hovedtillitsvalgt: Kasserer: Styremedlem SK: Styremedlem barnehage: Styremedlem grunnskole: Vara hovedtillitsvalgt: Vararepresentanter: Trond Iversen Einar Haug Elin Britt Staahl Hansen Lars - Eirik Rønningen Dag Olav Stølan Monica Rakvåg Hilde Waaseth Nicolaisen Liv Janne Toldnes og Anita Forness. 3

4 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Trond Iversen Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt: Hilde W. Nicolaisen Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem SK: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem grunnskole: Liv Janne Toldnes Vararepresentant: Anita Forness SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 11 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden : Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om referater fra styremedlemmene, tillitsvalgte og leder o orientering om aktuelle saker fra tillitsvalgte og leder o orientering om regnskap pr dato for styremøtet Samarbeid med politiske partier. Utdanningsforbundet Steinkjers hjemmeside. Forhandlingsdelegasjon Orientering om lokale forhandlinger høsten 2011 og evaluering av disse. Valg Samarbeid med Lærerforbundet Østersund. Høringer. Budsjett 2012 i Steinkjer kommune. Lokale kurs, fagkvelder og seminarer i regi av Utdanningsforbundet Steinkjer Årsmøte Budsjett Handlingsplan for Utdanningsforbundet Steinkjer for Nedskjæringer. UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Pensjoniststyret: Lederråd: Fylkesnivå: Fylkesstyret: Lederråd: Politisk Råd: Liv Julie Haug Dag Olav Stølan Bente Aalberg, nestleder Hilde Lein, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Bjørg Irene Lehn Elin Britt Staahl Hansen Dag Olav Stølan Trond Iversen 4

5 Lokalplan: 3-partsamarbeidet i kommunen Monica Rakvåg er representant for UNIO. Arbeidsmiljøutvalget: For perioden 2011 satt Hilde Waaseth Nicolaisen som leder og Trond Iversen som nestleder i AMU. For perioden er Hilde Waaseth Nicolaisen valgt inn som fast medlem og Elin Britt Staahl Hansen som vara-medlem. Kontaktutvalg rådmann: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer/UNIO. Tilsettingsnemda for pedagogisk personale: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. Nærværsprosjektet Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Unio sin representant for prosjektet i desember Hun har utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. AKAN-utvalget: Hilde Waaseth Nicolaisen satt som representant for Monica Rakvåg har overtatt plassen og ble valgt fram til 31/ Utvalg for utredning av organisering av spes. ped. tilbudet i barnehagene Hilde Waaseth Nicolaisen er representant for Utdanningsforbundet i utvalget. Utvalg for å utarbeide nye retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Utdanningsforbundet sin representant i utvalget. 5

6 LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingene er delt opp i følgende; avdelingsledere, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen) 4. skoleverket (kap 4C) og andre kommunalt ansatte (kap 4B) 5.1 konsulenter (på rådhuset) Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger i forhold til våre ledermedlemmer på områdene 3.4.1, og 5.1. Forhandlingsutvalget har bestått av; Monica Rakvåg-forhandlingsleder Trond Iversen Hilde Waaseth Nicolaisen Utdanningsforbundet var ikke fornøyd med resultatet i forhandlingene i og gikk til brudd for medlemmene våre i dette kapittelet. Vi var mest misfornøyd med lønnstilbudet til styrerne, men var heller ikke helt fornøyd med tilbudene de andre gruppene fikk (selv om disse lå nærmere vårt siste krav). Onsdag 18.januar var vi innkalt til kretsmeglingsmannen i Trøndelag for nemndsbehandling. Kjennelsen i nemnda var ikke noe å rope hurra for, selv om det ble litt pluss i vår favør. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer arbeider godt sammen. Samarbeidet har vært preget av teamarbeid, og arbeidet som har vært gjort er meget bra. Det å satse på ei styresamling forut for året for å stake ut kursen, er utrolig viktig. Arbeidet har blitt mer strukturert av det og alle vet hva de skal gjøre i løpet av året. Vi har samarbeidet mye med kommunen gjennom å ha hatt representanter i styringsgrupper/arbeidsgrupper og utvalg som har vært nedsatt. Samtidig går en del prosesser så fort at vi mener at drøftingsplikten ikke overholdes bestandig. Vi har også hatt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, spesielt Fagforbundet. På lengre sikt kan det bli snakk om et tettere samarbeid med flere fagforeninger for å stå samlet mot alle utfordringer som kommer. Lokallaget har prioritert oppfølging av tillitsvalgte, kontaktpersoner, styrere og ledermedlemmer i denne perioden, da vi anser dette som meget viktig. I tillegg har vi satset på en del kurs- og møtevirksomhet for tillitsvalgte/kontaktpersoner, enn rene kurs for alle medlemmene. Dette skyldes varierende fremmøte på kurs vi har arrangert. Vi har ei hjemmeside for medlemmene våre, som er en viktig kilde til informasjon. Utdanningsforbundet Steinkjer har hatt mange aktiviteter for pensjonistene gjennom året, dette takket være våre to pensjonistkontakter. Årsplan for virksomheten har blitt lagt, og aktiviteter er gjennomført med mange medlemmer tilstede. Her har vi kommet til et punkt hvor aktivitetsplanen bør utvides og gjøres bredere tilbudsmessig. Da må vi trekke inn flere ressurspersoner i tillegg til dem vi har. 6

7 Det pågår stadig et arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i skolene og barnehagene. Mye har gått på overtidsbetaling, arbeidstid, leirskolegodtgjøring og vikarsituasjonen. Det blir en spennende tid fremover for skolene og barnehagene, da man skal vurdere strukturen på begge felt. Samtidig har man fått en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Barnehagene er rammet av den praktiske virkningen av at det ble rammeoverføringer fra staten til kommunen; nedskjæringer. Dette har vi tatt tak i og markert oss på forskjellig vis. Vi er representert med 3 medlemmer i Politisk Råd på fylkesplan. HTV- grupperingen blant de største lokallagene, fungerer bra. Lokallagslederne er også med nå og det er bra. Vi har i årsmøteperioden satset på å følge opp mer de medlemmene vi har og satset mindre på medlemsverving enn forrige år. Årsrapporter 2011 fra hovedtillitsvalgte Det er enighet i styret i Utdanningsforbundet Steinkjer at HTV har ansvar for saker som angår våre medlemmer i grunnskolen i kommunen, alt som har med skolen i avdeling oppvekst og det som ligger til dette. Vara HTV er delegert barnehagesaker samt kontakt opp mot avdelingene omsorg og helse. Saker som vil omhandle FAS-medlemmer, fordeler vi som det passer mellom oss. HTV og vara HTV har forholdsvis lik bakgrunn, vi er begge utdannet førskolelærer og har erfaring fra både privat og kommunal barnehage, SFO, spes. ped. og grunnskole. Vi samarbeider naturlig om saker hele tiden. Årsrapport 2011 HTV Da er det gått litt over et halvår siden jeg begynte i vervet som HTV. Rimelig ydmyk, jeg skulle jo tross alt ta over etter durkdrevne Einar Haug.. Hvis jeg skal oppsummere jobben etter denne tiden med kun få ord, vil begreper som interessant, lærerikt, fagkompetanse, fulle timeplaner, trivsel, tillit, samarbeid, samhandling og glede være lett å ta i bruk. Jeg er ukentlig i kontakt med mange som har mye kompetanse å dele, og lærer stadig noe nytt. Jeg fryktet at det ville bli en overgang for meg å gå fra klasserommet til mye kontorpult-jobbing. Dette har heldigvis ikke slått til, arbeidsoppgavene er varierte og jeg ser fram til hver ny dag på jobb! Så til det faglige i jobben: Det har vært jevnlige møter på alle plan i hele år. Jeg har samlet alle arbeidsplasstillitsvalgte ved skolene (atv) hver måned, både organisert som en dags-samling og som 2-timersmøter. Dette er nyttige møter for både meg og de tillitsvalgte som er mellomleddet mellom kommunen og alle lærerne som er ansatt i kommunen. Her diskuterer vi saker, informerer, har mulighet for å stille spørsmål og blir kommer med forslag til hva lokallaget skal gå videre med. Vi har også hatt egne møter for rektorene og de andre skoleledermedlemmene (inspektører). Dette skal vi fortsette med. HTV har også deltatt på møter med styrerne i de kommunale barnehagene. HTV deltar ellers jevnlig i drøftingsmøter med oppvekstsjef, møter i kontaktutvalget med rådmann og personalsjef, Utviklings- og samarbeidsmøte i Steinkjer med ordfører, 7

8 varaordfører, rådmann, personalsjef, avdelingsledere, politikere og andre fagforeninger, dialogmøte avd. oppvekst (med administrasjon, ansatte og politikere), samarbeid mellom organisasjonene i Unio og også et samarbeidsfora mellom de største fagforeningene i kommunen, Utdf, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og FO. Gjennom Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag samarbeider jeg med andre HTV er i fylket. Jeg sitter som vara i fylkesstyret, har deltatt på møter her og møtt som vara på enkelte møter i fylkesstyrets rådsorgan, Politisk Råd. Høsten var preget av flere store høringer, både sentralt og lokalt. Det er jobbet med lønnsforhandlinger, kommunebudsjett, stadige forslag til nedskjæringer, nye avtaler som gjelder lærernes arbeidsforhold, både lokalt og sentralt, deltagelse i tilsettinger på skolene, arrangering av kurs for våre medlemmer og deltagelse på kurs for å skaffe mer kompetanse selv. I tillegg kommer direkte kontakt med medlemmer, både klubber og enkeltmedlemmer. Årsrapport, vara HTV Vara HTV er delegert barnehagesaker innen avdeling oppvekst, i tillegg til kontakt opp mot avdeling omsorg, og avdeling helse. Det har i årsmøteperioden vært jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter innenfor alle disse avdelingene, og her har Utdanningsforbundet deltatt sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner. Samarbeidsklimaet er stort sett godt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og begge parter har anledning til å melde saker til disse møtene. I tillegg til møter på avdelingsnivå, deltar vara HTV også på plasstillitsvalgtmøter innen boliger for funksjonshemmede. Dette fordi vi har for få medlemmer her til å ha egen plasstillitsvalgt. Vara HTV har hatt jevnlige møter med kontaktpersonene i de kommunale barnehagene. Dette er viktige møter for gjensidig informasjon, og et fora hvor medlemmene kan melde inn saker, som vara HTV tar med til drøftinger på avdelingsnivå. Styrerne i de kommunale barnehagene er også invitert til jevnlige møter. I tillegg har vi arrangert ei samling for tillitsvalgte og kontaktpersoner i private og kommunale barnehager. Utdanningsforbundet Steinkjer har i årsmøteperioden planlagt to medlemsmøter, (fagkvelder), for medlemmer i seksjon barnehage. Fagkvelden høsten 2011 hadde tariffbestemmelsene som tema, vårens møte vil bli avholdt Utdanningsforbundet Steinkjer har valgt å videreføre fagkveldene til tross for noe varierende oppmøte. Dette på grunn av innspill fra medlemmer som ønsker at vi skal fortsette med denne møteformen. 8

9 Årsoppgjør for Utdanningsforbundet Steinkjer Konto Kontonavn Beløp Budsjett 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr , Andre driftsinntekter (fri) kr ,75 kr ,00 Sum inntekter kr ,75 kr , Fast lønn kr 8207, Påløpne feriepenger kr 1009, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr 8000, Fri telefon øvrig kr 12394, Div. naturalytelser (avgiftspliktige) kr 219, Honorar uten feriepenger kr 3000, Arbeidsgiveravgift kr 2316, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 142, Leie kontorlokaler kr 33128,00 kr 35000, Lys, varme kr 18624, Leie/service kontormaskiner kr 31083,45 kr 40000, Inventar, innkjøp kr 16123, Kontorteknisk utstyr kr 1529, Service/lisenser IKT kr 1985, Revisorhonorar kr 15000, Frikjøpsordninger kr ,07 kr , Honorar uten oppg.plikt kr 2000, Kontorrekvisita kr 321,00 kr 40000, Edb-utstyr over drift kr 568, Edb programvare over drift kr 1760, Kopipapir kr 845, Aviser og abonnementer kontoret kr 11792, Telefon kr 13292,50 kr 35000, Linjekostnader IKT kr 1834, Portokostnader kr 911, Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr 2153, Passasjertillegg kr 935, Flybilletter kr 11942, Andre reiseutgifter kr 13822, Hotell kr 21598, Leie kurslokale/møterom kr 20895, Bevertning ved møter kr 51787, Andre kurs/møte kostnader kr 39395,26 kr , Profileringsmateriell kr 11084,40 kr 20000, Representasjon, gaver kr 2151, Forsikring kr 2436, Renteinntekter bank kr -268, Bankgebyr kr 636,00 Sum kostnader kr ,55 kr ,00 Resultat pr kr ,80 kr - 9

10 BALANSE FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Balanse pr Konto Kontonavn Beløp 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift kr -564, Kasse kr 42, Driftskonto 1 kr 93072, Fri egenkapital kr , Påløpne kostnader kr -2200,00 10

11 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2012/2013 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond innledet og informerte om arbeidet som er gjort så langt med handlingsplanen. Han oppfordret årsmøtedeltagerne til å engasjere seg og foreslå tilføyelser eller endringer, for på den måten være med på å legge premissene for lokallagets arbeid. Her har man reell påvirkningsmulighet. Det ble satt av tid til samtale rundt bordene. Etterpå fikk vi gode innspill og meningsutvekslinger i forhold til endringer/tilføyelser i handlingsplanen. De foreslåtte endringene det var enighet om, er innbakt i årsmøteprotokollens handlingsplan. Vedtak: Handlingsplan for 2012/2013 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent. HANDLINGSPLAN FOR 2012/2013 Utdanningsforbundet Steinkjer har følgende utfordringer for kommende årsmøteperiode: Strategiske mål med resultatmål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i de kommunale - og de private barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. d. Gjennomføre besøk på plasser der vi har medlemmer. e. Arrangere seminarer for våre tillitsvalgte/kontaktpersoner. f. Sikre gode rutiner i samband med utvidelsen av medlemsmassen i VGO. g. Arbeide for å bevisstgjøre medlemmene og samfunnet ellers om Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil 11

12 si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager har tariffavtale. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid disponibel til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø i Steinkjer kommune. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og i vgo. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes, herunder spesifikt læremidler til innføring av valgfag i ungdomsskolen. c. Arbeide for kompetanseheving av lærere i ungdomsskolen i forbindelse med innføring av valgfag. d. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeide med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk, og etter- og videreutdanning, planer og ressurser. c. Forsøke å opprette et samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med Steinkjer Kommunale Foreldreforening i skole og barnehage. Ansvar for oppgavene fordeles på leder, hovedtillitsvalgt, fungerende tillitsvalgt, og styremedlemmene i lokallaget. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret. 12

13 SAK 5 BUDSJETT Trond la fram budsjett for våren Når videregående skole kommer inn som en del av lokallaget fra , vil det føre til endringer i økonomigrunnlaget, derfor legges budsjettet nå i første omgang fram til Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Rammebudsjett for våren 2012 vedtas. Årsmøtet gir styret fullmakt til å legge et budsjett for siste halvdel av BUDSJETT Rev budsjett vår 2012 Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum kostnader

14 SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker fra medlemmer eller klubber, men styret hadde meldt en sak i forhold til kandidater foreslått til verv i fylkesstyret. Årsmøtet fikk mulighet til å gjøre endringer og komme med andre forslag, men ingen andre forslag ble meldt. Fylkesårsmøtet vil ta det endelige valget på fylkesårsmøtet i mai Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til listen over kandidater som lokallagene har foreslått til verv i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. SAK 7 VALG Årets valgkomité har bestått av følgende: Vigdis Sortland Eva Lovise Welde Tor Arne Garnvik Karin Waagbø Bente Stavrum Ingrid Hembre Ingri Aunøien Bente Stavrum la fram valgkomiteens forslag til de ulike vervene i lokallaget, samt delegater til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag. FØLGENDE KANDIDATER ER FORESLÅTT (merket med grønn): Verv Navn Lokallagstyret Leder Trond Iversen Velges til Nestleder Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til Kasserer Elin Britt Staahl Hansen Valgt til Styremedlem Terje Walderhaug Velges til videregående Styremedlem Dag Olav Stølan Velges til barnehage Styremedlem ledere Lars-Eirik Rønningen Velges til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Valgt til Fungerende tillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til vara Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til hovedtillitsvalgt 2.vara Elin Britt Staahl Hansen Velges til hovedtillitsvalgt Vara fungerende Elin Britt Staahl Hansen Velges til tillitsvalg 1. vara grunnskole Liv Janne Toldnes 1) Valgt til vara barnehage Inger Holmvik 2) Velges til

15 FORSLAG TIL DELEGATER TIL FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NORD- TRØNDELAG: Delegatfordeling; 2 barnehage, 4 grunnskole, 2 ledere, 1 høgskole 1 andre. Personlig vara til alle. Barnehage: Hilde Waaseth Nicolaisen Elin Britt Staahl Hansen Vara: Anita Forness Vara: Anita Forness Andre/høgskole: Eva Hermann Haugseth Vara: Helene Brønstad Trude Austheim Christensen Vara: Helene Brønstad Grunnskole: Trond Iversen Monica Rakvåg Christopher Feragen Liv Janne Toldnes Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Vara: Ann Iren Berg Ledere: Lars-Eirik Rønningen Terje Kjøsnes Vara: Steinar Heimstad Vara: Steinar Heimstad Karin Waagbø Leder valgkomiteen Styrets forslag til valgkomité for 2012/2013: privat barnehage: kommunal barnehage: grunnskole: grunnskole: ledere: andre: VGS/Fylkets hus: Vigdis Sortland, Granstubben barnehage Eva Kristin Borg, Sannan barnehage Christopher Feragen, Steinkjer ungdomsskole Laila Marklund, Mære skole Anne Mørkved, Steinkjer ungdomsskole Eva Hermann Haugseth, avdeling oppvekst Ingri Aunøien, Steinkjer vgs. Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité ble vedtatt. May-Britt Drager Letnes Ann Iren Berg 15

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 24.april 2013 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 12.april 2011 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Mandag 25. april 2016 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18. Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 Kantina på NTE, 5. etasje SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Onsdag 16.april 2008 kl

Onsdag 16.april 2008 kl PROTOKOLL ÅRSMØTE 2008 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 16.april 2008 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole, kantina i Wibe - bygget SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18.april 2007 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole, kantina i Wibe - bygget SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca Buskerud ÅRSMØTE BF BUSKERUD 2017 - INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl.17.00 ca. 19.00 (møterommet er i bibliotekpersonalets møterom i 1. etasje på Papirbredden. Inngangen er personalinngangen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer