Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden."

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmelding 2008/ Regnskap 6. Budsjett 7. Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram. 8. Valg og nominasjoner. Valg av vara hovedtillitsvalgt. Valg av hovedtillitsvalgt. 9. Valg av leder i lokallagsstyret. 10. Resolusjoner. 1

2 SAK 4. ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET NOTODDEN Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en økning med 23 medlemmer siste året. Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: May Iris Hjalte Grunnskole Fram til Karl Arne Lia Grunnskole Fra Styremedlemmer: Liv Grethe Bakken Videregående Fram til Helga-Marit Bolstad Videregående Fra Elin Alme Barnehage Fram til Merete B. Grimsrud Barnehage Fra Torgeir Haug Grunnskole Karl Arne Lia Grunnskole Fram til May Iris Hjalte Grunnskole Fra Marit Holm Grunnskole Fram til Ellen Thygesen Grunnskole Fra Varamedlemmer: Ellen Thygesen Grunnskole Fram til Tove Pedersen Grunnskole Fra Marit Holm Grunnskole Fra Glenn Svarstad Grunnskole Fram til Kristi Veseth Grunnskole Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye Nancy Helgerud Vigdis Vegheim Jan Erik Søhol Barnehage Grunnskole Grunnskole Grunnskole 2

3 Representasjon: Utdanningsforbundet Notodden er følgende representert Utdanningsforbundet Telemark: Seksjon grunnskole: Seksjon HUK: Fylkesstyret Styremedlem May Iris Hjalte. Leder Anne Wangensten Norstrand. Styremedlem Anne Wangensten Norstrand. Årsmøte 2008: Årsmøte ble avholdt på Norlandia Telemark Hotell fredag 28. mars. Marit Holm ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Det var ikke kommet inn noen saker fra klubbene, men tre saker fra lokallagsstyret. Disse var medlemsstipend, målsetninger for lokallaget og stormøte for alle medlemmer. Fra fylkesstyret skulle vi hatt besøk av nestleder Ole E. Hansen, men han meldte forfall. Etter møtet var det årsmøtemiddag på Torvetten. Styret: Styret har i årsmøteperioden avholdt 8 styremøter, hvor et har vært et utvidet arbeidsmøte. Sommer- og juleavslutningen var felles for styret og alle arbeidsplasstillitsvalgte. Ni representanter fra styret deltok på lokallagsstyrekurset arrangert av Utdanningsforbundet Telemark på Straand Hotell i Vrådal desember. Her hadde vi ansvaret for underholdningen. Vi hadde leid inn Trond Ytterbø og Runar Boyesen. De spilte bluesmusikk både før og under middagen. Dette ble veldig godt mottatt av de andre lokallagene og fylkesstyret. Saker som har vært viktige for Utdanningsforbundet Notodden i perioden: Lærerressursene i grunnskolen og utfordringer i barnehagene. Ansettelser Diverse personalsaker Lokale forhandlinger kap. 4 og kap

4 Lærerressursene i grunnskolen og utfordringer i barnehagene. Gjennom hele året har vi jobbet aktivt for å få tilbake lærerressurser til skolene. Etter mange tunge år med dårlige rammer snudde stemningen i revidert budsjett. Opptrappingsplanen kom på sporet igjen og det var både politisk makt og vilje som gjorde at man i revidert budsjett unngikk ytterligere nedskjæringer og fikk til en svak styrking av skolesektoren. Dette oppfattet vi som et tydelig signal om at politikerne i Notodden ville kjempe for å få på plass en tverrpolitisk opptrappingsplan. I forkant av den politiske behandlingen av budsjettet for 2009 sendte vi et skriv til alle de politiske partiene. Vi valgte nå å be de ulike politiske partiene invitere oss til møte med dem. Leder og nestleder hadde møte med Senterpartiet og Solidaritetslista. I Rådmannens budsjettforslag for 2009 var hele opptrappingsplanen spist opp. Når det gjelder barnehage har vi sagt i fra om at voksentettheten en stor utfordring. Med en åpningstid fra til er man alene om morgen og ettermiddagen med store grupper av barn fra 0 5 år. Det er få timer på dagen hvor grunnbemanningen (3 stykker) er sammen med barna samtidig. Dette på grunn av vakter, pauser og ulike møter både interne og eksterne. Dersom man skal ta tidlig satsning på alvor må den starte i barnehagen. Oppvekstutvalget har vært lydhøre for mange av våre innspill i perioden og vi har merket oss at disse politikerne i løpet av perioden har tatt et samlet ansvar for kvaliteten i skolene. Vi har sagt høyt og tydelig i fra til politikerne at vi ikke kan godta at lærerressurser i skolene skal styres av utfordringer i barnevernet. Vi mener barnevernet må være et spleiselag mellom de ulike seksjonene. I følge kommunens delegasjonsreglement er det seksjonsleders oppgave å omfordele innenfor egen seksjon for å holde budsjettet sitt. Når det gjelder oppvekst sa politikerne i siste Formannskap, 26. februar, ifra til administrasjonen at ressurser skal ikke fjernes fra verken skole eller barnehage for å dekke opp barnevernes merforbruk. Dette er en seier. 4

5 Ansettelser: Året som har gått har det blitt tilsatt mange nye på alle nivåer i kommunen. Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt i alle prosessene. Vi har vært med i forhold til lærertilsettinger, pedagoger i barnehagene, rektortilsettinger, styrertilsettinger, virksomhetsleder barnehage, tilsettinger på PP-kontoret samt Rådmannstilsettingene. Ved lærertilsettingene for inneværende skoleår fikk vi over 100 søknader. Det ble da lyst ut et antall stillinger i Notoddenskolene. I evalueringen av disse tilsettingene har vi for kommende skoleår valgt å lyse ut i forhold til hver enkelt skole. Vi håper på den måten å få en bedre prosess i utvelgelsen av søkere, samt at søker får mulighet til å velge hvilken skole de ønsker å søke seg til. Det vil fremdeles være Rektorene og Hovedtillitsvalgt som er deltagende i denne prosessen, men arbeidsplasstillitsvalgte vil forhåpentligvis også få en enklere oppgave når han/hun sammen med egen rektor skal komme med innspill i forhold til utvelgelse til intervjuene. Personalsaker: Det har vært flere ulike personalsaker hvor hovedtillitsvalgt har deltatt i denne årsmøteperioden. Hovedtillitsvalgt har sammen med Fagforbundet har møter med arbeidsgiver i forhold til hvordan ansatte som er sykemeldte bør ivaretas for å kunne komme tilbake i jobb. Her har vi fremdeles ikke fått arbeidsgiver til å endre permisjonsreglementet. Lokale forhandlinger kap. 4 De lokale forhandlingene i kap. 4 startet opp med drøftingsmøte 26. august. Disse forhandlingene omfatter alle medlemmer som har Notodden kommune som arbeidsgiver med unntak av de som er virksomhetsledere. Vi sendte skriv ut til klubbene i forkant med spørsmål om hva de ønsket å prioritere. Vi fikk tilbakemelding fra alle skoler og barnehager. Barnehagene ønsket å prioritere videreutdanning og styrerne samt et flatt tillegg til alle. Skolene ønsket å prioritere IKT-ansvarlig, bibliotekansvarlig og spesialpedagogisk koordinator. I tillegg la vi også her inn krav på kompetanse man ikke får lønnskompensasjon for. Vi sendte også ut kravskjema til enkeltmedlemmer som ikke tilhører en klubb og fikk tilbakemelding fra noen. 5

6 I forhandlingsutvalget, som har bestått av Merete B Grimsrud, Karl Arne Lia, May Iris Hjalte og Hege Dordi Stordal Støa, har vi hatt mange møter. Før krav ble levert til kommunen hadde vi tre heldagsmøter. Utdanningsforbundet hadde et eget drøftingsmøte med arbeidsgiver i forhold til kriterier for lærerne den 23. september. 25. september leverte vi våre krav til arbeidsgiver. 3. oktober hadde vi møte med arbeidsgiver hvor vi begrunnet våre krav. Mandag 13. oktober fikk vi arbeidsgivers første tilbud. Hele denne uken gikk med til lokale forhandlinger. Søndagskveld, 19. oktober, hadde vi arbeidsmøte i forhandlingsutvaldet før vi skulle inn i avslutningen av forhandlingene mandagen. Mandag 20. oktober startet vi opp med fellesmøte for alle organisasjonene og arbeidsgiver. På ettermiddagen valgte vi å gå til brudd i de lokale forhandlingene. Bakgrunn for bruddet vil bli lagt fram på årsmøtet såfremt det er ferdigbehandlet. Hele veien i forhandlingene fikk vi veiledning fra fylket som igjen hadde kontakt med Utdanningsforbundet sentralt. Etter nyttår fikk vi etter avtale med Utdanningsforbundet sentralt de lokale forhandlingene tilbake og vi hadde drøftingsmøte med arbeidsgiver den 8. januar. Her deltok Ole E. Hansen fra fylkesstyret som bisitter. Saken gikk tilbake til sentral behandling. Utdanningsforbundet sentralt hadde flere møter med KS sentralt etter bruddet lokalt i oktober og fram til det også ble brudd sentralt. Saken er nå sendt til nemdsbehandling hvor Riksmeklingsmannen, KS og Utdanningsforbundet møter med hvert sitt medlem. Vår sak skal opp til nemdsbehandling 18. mars og vi kan ikke si noe mer om bakgrunnen for bruddet før saken er ferdigbehandlet. Det siste halvåret har det gått mye tid til de lokale forhandlingene. Utdanningsforbundet mener forhandlinger bør foregå sentralt og vårt eksempel styrker denne påstanden. Lokale forhandlinger kap Dette er forhandlinger for de som er virksomhetsledere. I seksjon for Oppvekst gjelder dette rektorene i grunnskolene, voksenopplæringen, musikk- og kulturskole, leder av barnevernet, leder av PP-kontoret samt virksomhetsleder for de 6

7 kommunale barnehagene. Vi sendte ut kravskjema til de medlemmene disse forhandlingene gjelder. I dette forhandlingsutvalget satt Karl Arne Lia, Merete B Grimsrud og Hege Dordi Stordal Støa. Hovedtillitsvalgt hadde møte med noen av lederne i forkant og underveis. I disse forhandlingene er det ingen pott. Vi leverte inn våre krav 29. oktober og 27. november mottok vi arbeidsgivers første tilbud. Forhandlingene ble gjennomført mandag 1.desember. Vi opplevde prosessen i disse forhandlingene som god og vi fikk til et godt resultat for våre medlemmer. Arbeidsplasstillitsvalgte: Utdanningsforbundet har arbeidsplasstillitsvalgte på alle skoler. I barnehagene har vi godkjennelse for to plasstillitsvalgte. Det har vært 5 samlinger for arbeidsplasstillitsvalgte. I tillegg arrangerte vi heldagskurs på Brattrein 14. april. Her deltok Ole E Hansen fra fylkesstyret. Vi hadde i år tre tillitsvalgte som deltok på LOV og VOKS opplæringen i regi av fylket. I oktober arrangerte fylket oppfølgingskurs for de tillitsvalgte som fikk grunnopplæringen i fjor, i tillegg åpnet de for de som har vært tillitsvalgte lenge. Her deltok 5 av de lokale tillitsvalgte samt hovedtillitsvalgt. Alle arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolene, med unntak av en skole, deltok på kurs i arbeidstidsavtaler og budsjett på arbeidsplassen i februar. Medlemmene i barnehage har hatt 6 felles klubbmøter i 2008/2009. Hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Voksenopplæringen, Tinnesmoen skole, Høgås skole, Sætre skole og Gransherad skole. 9. februar hadde hovedtillitsvalgt klubbmøte for de som ikke har en arbeidsplasstillitsvalgt. Lokallagsleder har vært på klubbmøte i Kattekleiv barnehage. 7

8 Medlemsmøter: 21. april hadde vi medlemsmøte for de lærerne som snart er pensjonister på Brattrein. Det var i underkant av 20 stykker som deltok og vi hadde invitert Hjalti Helgason fra Statens pensjonskasse. I løpet av våren vil vi arrangere et stormøte for alle medlemmer med ekstern foreleser. Innspill i forhold til en god engasjert foreleser, som favner alle områder vi har medlemmer på, kan gjerne sendes lokallagsstyret. Ledermedlemmene: Det har vært gjennomført et lunsjmøte med styrerne og dessverre ingen med skoleledermedlemmene siste året. Dette blir det viktig å få til i året som kommer. Møter med politikerne: Vi hadde god kommunikasjon med flere av politikerne før revidert budsjett og spesielt nestleder jobbet aktivt for å få på plass en opptrappingsplan for lærerressurser. Vi har aktivt brukt de mulighetene vi har i de ulike politiske foraene. Andre aktiviteter: 28. mai dro 23 stykker fra lokallaget til Oslo for å være med på den store streikemarkeringen der. May Iris, Karl Arne og Hege Dordi deltok på tariffkurs før de lokale forhandlingene. Lokallagsleder hadde stand på Karrieredagen på HiT sammen med Pedagogstudentene den 11. februar for å verve studenter. Lokallagsleder deltok sammen med Berit Kvisli på pensjonistmøte i fylket 18. september. Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet har møte- og talerett i Administrasjonsutvalget og fast plass i Arbeidsmiljøutvalget. I forkant av Administrasjonsutvalget har HTV og Fagforbundet møter med Nina Ødegaard som er leder av Adm. utvalget. 8

9 HTV sitter sammen med HVO og Virksomhetsleder Brann i Byggeutvalget, som er et underutvalg av AMU (Arbeidsmiljøutvalget). HTV har samhandlingsmøter med arbeidsgiver (Rådmannen / Stab og Utvikling) en gang i måneden. HTV har hatt medbestemmelsesmøter med Seksjonsleder for Oppvekst annenhver mandag. HTV har hatt medbestemmelsesmøter med Virksomhetsleder for barnehage annenhver fredag etter nyttår. HTV har deltatt i Lederforum og på styrer- og rektormøter. HTV har vært tilstede på politiske møter hvor det har vært oppe saker som har vært av interesse for Utdanningsforbundet. HTV sitter i prosjektgruppa for Innsatskommuneprosjektet, samt fra i treparts sammensatt styringsgruppe for prosjektet. HTV har vært med i arbeidsgruppen i forhold til seniorpolitiske tiltak. Målsetningene vedtatt på årsmøtet i Utdanningsforbundet Notodden skal øke medlemstallet. Vi har fått 23 nye medlemmer. Fortsatt verving og det å beholde pensjonistmedlemmene er viktig. 2. Vi skal være synlige i mediabildet. Utdanningsforbundet har vært aktive i lokalavisen. Både skoler, barnehager og SFO har profilert seg godt i lokalavisen. 3. Vi skal øke aktiviteten i klubbene. Hvordan: Alle arbeidsplasser har så vidt vi vet faste klubbmøte og vi har flere eksempler på at saker blir meldt herfra til medbestemmelsesmøter. 9

10 Når det gjelder å melde saker fra klubber til styremøtene i lokallaget så er det et stort utviklingspotensiale her. Dette gjelder både barnehage, skole, videregående, samt andre arbeidsplasser. Lokallagsleder har deltatt på de møtene hun har blitt invitert til. 4. Vi skal ha en aktiv hjemmeside som brukes av medlemmene. Hvordan: Hjemmesiden vår er operativ. Relevant informasjon blir lagt ut fortløpende, men vi kan bli bedre. Klubbene har ikke sendt informasjon til lokallaget for publikasjon. SAK 5. REGNSKAP Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart det er godkjent av revisoren. SAK 6. BUDSJETT Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart det er klart. Begge deler vil bli utdelt på årsmøtet. SAK 7. ÅRSMØTESAKER I. Voksentettheten i barnehagene. Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Notodden mener voksentettheten i barnehagene må styrkes. Saken meldes inn til fylkesårsmøtet. 10

11 II. Strukturen i fylkeslaget. Fylkesstyret gjorde følgende vedtak i sitt møte nr. 5, sak 63 08/09 Seksjonene legges ned. Det betyr at det ikke heller opprettes seksjonslederverv. Fylkesstyret ønsker et fylkesstyre på 11 medlemmer med 3 varamedlemmer i neste valgperiode. Varamedlemmene innkalles til fylkesstyremøtene. Det kan opprettes utvalg på de områder fylkesstyret bestemmer. Medlemmer i slike utvalg utpekes av fylkesstyret. Det gis frikjøp for 6-8 personer innenfor en ramme på om lag 5,5 årsverk. Det gis godtgjøring til alle fylkesstyremedlemmer. Fylkestyremedlemmer som ikke har frikjøp, gis en møtegodtgjøring på kr. XX pr. møte. Fylkesstyret settes sammen i tråd med vedtektene og vedtaket fra Representantskapsmøtet i oktober 2008 med rimelig representasjon fra ulike medlemsgrupper/seksjoner. Valgkomiteen oppfordres til å kontakte fylkesledelsen for en diskusjon omkring begrepet medlemsgrupper. Fylkesstyret ønsker spesielt å minne om satsingen på ledergruppa, og ber om at valgkomiteen særskilt sørger for representasjon fra denne gruppa. Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Notodden støtter fylkesstyrets vedtak om å legge ned seksjonene på fylkenivået med de rammene fylkesstyret har skissert. 11

12 SAK 8. VALG OG NOMINASJONER Valg av delegater til fylkesårsmøtet: Fra Utdanningsforbundet Notodden skal vi sende 8 delegater til fylkesårsmøtet. Av disse er 5 stykker fordelt til oss på bakgrunn av medlemstallene. 3 stykker er fordelt til oss fordi vi er en av tre kommuner i vår region som har videregående skole og vi er den eneste kommunen i regionen som har Høgskole. Det er lokallagsstyret som har ansvaret for nominasjon av delegater til fylkesårsmøtet. Delegater til fylkesårsmøte fordelt etter vedtektene: Barnehage: Hege Dordi Stordal Støa Vara barnehage: Grunnskole: Karl Arne Lia May Iris Hjalte Vara: Skoleledere: Marit Holm Vara: Videregående:.... Vara: Høgskole, universitet og kompetansesentra:.... Vara: Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye, Nancy Helgerud, Vigdis Vegheim og Jan Erik Søhol. Leder/hovedtillitsvalgt velges for 2 år, nestleder/vara HTV velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. 12

13 Valgkomiteens innstilling av styremedlemmer: Torgeir Haug, (på valg), gjenvalg 2 år Helga Marit Bolstad (ikke på valg) Merete B Grimsrud (ikke på valg) May Iris Hjalte (ikke på valg) Ellen Thygesen (ikke på valg) Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Marit Holm, gjenvalg 1 år. Kristi Veseth, gjenvalg 1 år. Cecilie Lerstang, nytt varamedlem 1 år. Valg av vara hovedtillitsvalgt På årsmøte i 2008 ble Karl Arne Lia valgt som nestleder i lokallaget, men formelt sett ble han ikke valgt som vara hovedtillitsvalgt. Valgkomiteens innstilling: Karl Arne Lia velges som vara hovedtillitsvalgt i samme periode som han er valgt som nestleder. Valg av hovedtillitsvalgt Valgkomiteens innstilling: Hege Dordi Stordal Støa 13

14 Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Sigrunn Aarnes Østbye Liv Grete Bakken Tove Pedersen SAK 9. VALG AV LEDER I LOKALLAGSSTYRET Valgkomiteens innstilling: Hege Dordi Stordal Støa SAK 10. RESOLUSJONER I. Vikarbruk i kommunens skoler og barnehager. II. Økt driftsbudsjett på skolene. 14

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 9. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein Hotell Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 1. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Tveiten skole Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll Notodden Notodden Årsmøteprotokoll 09.04.10 Innhold Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 3 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 13/14 Sted: Tallink hotel Riga Tid: torsdag 12.09.13 kl. 09.00 17.00 og fredag 13.09.13 kl. 09.00 17.00. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08.

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéen har bestått av: Gerd Andersen, Einar Kristian Lunde, Lilian Pettersen, Britt Belsby, Siri Beate Ødegård og

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar!

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! (AKERSHUS-) FLEKKEN Nr 1 2016 Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! Fylkeslagets leder: Kjære alle medlemmer i Akershus fylke Det har

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden 2012 2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen Inger Lise Olsen 3 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av sakslisten uten vedlegg sendes: Hele sakslisten med vedlegg legges på Ole Theodor

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet

Vedtekter for Utdanningsforbundet HT ET R M G C U A ET OIS PA RE M R U M G O M P A S O U U M Vedtekter for xx Vedtatt av landsmøtet på Lillehammer 2.-5. november 2009 xx ET OIS PA RE U U G ET U OIS PA RE M A U M A Bokmål- og nynorskversjon

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer