Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll"

Transkript

1 Notodden Notodden Årsmøteprotokoll

2 Innhold Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden Sak 5 Regnskap Årsrapport Årsberetning for året Revisjonsberetning for Sak 6 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 7 Budsjett Sak 8 Årsmøtesaker Sak 9 Valg og nominasjoner Sak 10 Valg av vara hovedtillitsvalgt... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 11 Resolusjoner... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Vedtak: Marit Holm ble valgt til møteleder Valg av referent: Forslag: Ellen Thygesen Vedtak: Ellen Thygesen ble valgt til referent Valg av tellekorps: Forslag: Sigrunn Aarnes Østby og Tove Pedersen fra valgkomiteen. Vedtak: Sigrunn Aarnes Østby og Liv Grete Bakken ble valgt Valg av to til å underskrive protokoll: Forslag: Lena Lindteigen og Terje Tvervik Vedtak: Lena Lindteigen og Terje Tvervik ble valgt til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkalling. Forslag til vedtak: Innkallingen blir godkjent. 3

4 Vedtak: Innkallingen ble godkjent Sak 3 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Saklista blir godkjent. Vedtak: Saklista ble godkjent Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden 2009 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en nedgang på 2 medlemmer siste året. Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole Styremedlemmer: May Iris Hjalte Grunnskole Helga-Marit Bolstad Videregående Merete B. Grimsrud Barnehage Fram til Kristi Veseth Grunnskole Fra Torgeir Haug Grunnskole Ellen Thygesen Grunnskole Varamedlemmer: Marit Holm Grunnskole Kristi Veseth Grunnskole Fram til Cecilie Lerstang Grunnskole Permisjon fra mars 2010 Marianne Ljosland Barnehage Fra

5 Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Vara hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Karl Arne Lia Frikjøp: I drøftinger med arbeidsgiver har vi fått økt HTV frikjøpet fra 60 % til 65 %. Dette er da i tråd med Hovedavtalen. I tillegg har vi fått 25 % av dette ekstra i et år. Dette økte frikjøpet gjelder for Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Vi har bedt om at dette ekstra frikjøpet følger skole- og barnehageåret. Frikjøpet, som er betalt av arbeidsgiver og Utdanningsforbundet sentralt, ser da slik ut: Pr. i dag Fra Lokallagsleder: 48 % 48 % Hovedtillitsvalgt: 65 % 81,25 % Til sammen: 113 % 129,25 % Dette blir fordelt mellom leder/hovedtillitsvalgt og nestleder/vara hovedtillitsvalgt. Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye Tove Pedersen Liv-Grethe Bakken Barnehage Grunnskole Videregående skole Representasjon: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i Utdanningsforbundet Telemark sitt fylkesstyre: Styremedlem og kontaktperson høgskole: Styremedlem Anne Wangensten Norstrand (HiT) Hilde Holte (Grunnskole) Årsmøte 2009: Årsmøte ble avholdt på Norlandia Telemark Hotell fredag 27. mars. 5

6 Fylkesårsmøtet 12. og 13. mai Vi var 6 representanter fra lokallaget på fylkesårsmøtet i mai. Disse var: Karl Arne Lia, May Iris Hjalte, Marit Holm, Helga-Marit Bolstad, Hans Petter Kristensen og Hege Dordi Stordal Støa. Til fylkesårsmøtet hadde vi meldt inn sak om voksentettheten i barnehage. Denne saken var av fylkesstyret lagt inn i Sak 8.2 Samfunnspolitikk. Vedtaket endte i følgende resolusjon: Hvordan kan vi sikre kvalitet i opplæringa? En av overskriftene i resolusjonen var: Øk pedagogtettheten i barnehagene! Denne resolusjonen ble sendt til KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmediene og Utdanning. Hege Dordi ble valgt til 1.vara til Landsmøtet fra Utdanningsforbundet Telemark, og på grunn av forfall fikk hun reise på Landsmøtet i november. Styret: Styret har i årsmøteperioden avholdt 10 styremøter, hvorav et av de var hastemøte sammen med de tillitsvalgte på KS området. Vi har et aktivt styre med stort engasjement som er til god støtte for leder og nestleder. Juleavslutningen var felles for styret og alle arbeidsplasstillitsvalgte. Åtte representanter fra styret deltok på lokallagsstyrekurset arrangert av Utdanningsforbundet Telemark på Straand Hotell i Vrådal desember. Saker som har vært viktige for Utdanningsforbundet Notodden i perioden: Revidert budsjett 2009 Kommunebudsjettet for 2010 Økt administrasjonsressurs på skolene Økte driftsbudsjetter på skolene Kvalitet i skolen - skolestruktursaken Ansettelser Diverse personalsaker Lokale forhandlinger kap

7 Revidert budsjett 2009 Revidert budsjett ble politisk behandlet over to kommunestyrer. Først og så Hva var Rådmannens innstilling til vedtak i revidert budsjett ? Økning barnevern Reduksjon budsjett oppvekst (avvikling av den statlige etterutdanningsplanen for lærere politisk vedtatt i april 2009) Alternativ læringsarena utsettes Juridisk kompetanse barnevern Kommunens andel leirskole Utsettelse av ansettelse SLT-koordinator/reduksjon helsestasjon Hva gjorde Utdanningsforbundet? I forkant av revidert budsjett sendte vi kommunepolitikerne vår undersøkelse av driftsbudsjettene til skolene. Vi hadde en grundig gjennomgang av disse med hovedfokus på læremidler. Her dokumenterte vi stor mangel av lærebøker. Våre dokumentasjoner viste at det manglet bøker for 1,5 millioner. Vi kunne også vise en realnedgang i driftbudsjettene på opp mot 35 % for skolene siden Mediaoppslag før revidert budsjett skulle vedtas. Vi utfordret politiske partier i brevs form til media. Vi stilte spørsmål til partiene, ved gruppeledere, ut fra programmene de gikk til valg på. Hva ble vedtaket ? Rådmannens innstilling til vedtak ble vedtatt med følgende tillegg: Følgende forslag oversendes til 3-parts-utvalget som er foreslått av AP/H/SP/V/Uavh.: Det vurderes kutt i ikke lovpålagte oppgaver/virksomheter i Notodden kommune for 2. halvår De eventuelle ledige økonomiske midler overføres til blant annet eldreomsorg og skole. Det legges særlig vekt på å gi nødvendig økonomisk støtte til eldreomsorg og skole slik at begge de nevnte sektorene kan drives innenfor forsvarlige rammer. 7

8 Hva var Ordførerens innstilling til kommunestyret ? Seksjon for oppvekst: Hva gjorde Utdanningsforbundet? Vi deltok i 3-parts-utvalget. I forslag fra arbeidsgiver lå vakante stillinger både på PP-kontoret og Oppvekstkontoret. Alternativ læringsarena ble igjen lagt på is. I tillegg lå det forslag på kutt i funksjonstillegg for lærere. Utdanningsforbundet fant ikke å kunne støtte noen av disse kuttene og valgte derfor å trekke seg fra 3-parts-utvalget. Hovedtillitsvalgt hadde et kort innlegg i starten av kommunestyret for å legge fram Utdanningsforbundet sine synspunkter i forkant av kommunestyrets vedtak i saken. Hva ble vedtaket ? Kutt i seksjon for oppvekst: Hvor skulle disse kuttene tas? vakant stilling som Pedagogisk rådgiver på Oppvekstkontoret ½ lærerstilling kompetanseheving i skole/statlig etterutdanningsplan vakant stilling på PP-kontoret utsettelse alternativ læringsarena Kommunebudsjettet for 2010 Hva var Rådmannens innstilling til vedtak i budsjettet for 2010? Avvikle betalt matpause Økt inntekt barnehage Avvikle etterutdanningstiltak Reduksjon kontaktlærere Reduksjon i ressurser til styrking Reduksjon kulturskolen Gradvis fjerne tillegg samlingsstyrer/kontaktlærer Fysisk aktivitet trinn - helårsvirkning Økt timetall trinn Gratis leksehjelp

9 Hva gjorde Utdanningsforbundet? Vi sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i forhold til vakante stillinger på PP-kontoret rett i etterkant av vedtaket i august. I Arbeidsmiljøutvalget jobbet vi for å øke administrasjonsressursene på skolene. To mediaoppslag i lokalavisa i forkant av kommunestyret. Fire stykker fra styret var i møte med Rådmannen for å forklare vårt syn på de kuttene han hadde lagt opp til. Vi sendte våre synspunkter på budsjettet i skriv til kommunestyrets representanter. Hva ble vedtaket ? Kutte 3 lærerstillinger Kutte 30 kontaktlærere Inngå forhandlinger i forhold til samlingsstyrertillegg og kontaktlærertillegg som tidligere er framforhandlet i lokale forhandlinger Økte inntekter ved å ta inn flere barn i barnehagene Utsette alternativ læringsarena Avvikle den statlige etterutdanningsplanen for lærere Opprettelse av inspektørstillinger på Sætre- og Tveiten barneskole Avvikle betalt spisepause Driftsbudsjettene justert for prisstigning I tillegg ble det vedtatt følgende protokolltilførsel: Kommunestyret ber om en oversikt på godtgjøringer og lokale avtaler som kommer i tillegg til det kommunen er forpliktet til gjennom hovedavtale og sentrale oppgjør. Hva har Utdanningsforbundet gjort i etterkant av vedtatt budsjett for 2010? - Deltatt i drøftingsmøte med administrasjonen i forhold til betalt spisepause. Resultatet ble at betalt spisepause beholdes i hele kommunen. - Deltatt i drøftingsmøter med arbeidsgiver i forhold til funksjonstilleggene. For å få på plass igjen de kontaktlærerne som var vedtatt bort i budsjettet for 2010 omfordelte vi penger ved å redusere det lokale tillegget til alle kontaktlærerne. Det var viktig for oss å se samlet på både lønns- og arbeidsvilkår i denne saken. Vi ga altså ikke fra oss framforhandlede midler, men flyttet de til de kontaktlærerne vi fikk på plass igjen. 9

10 Kvalitet i skolen - skolestruktursaken Det har vært gjennomført dialogmøter med ansatte, foresatte og elevrådsrepresentantene på alle skolene og hovedtillitsvalgt har deltatt på 15 av disse. I etterkant av dialogmøtene har arbeidsgruppa hatt flere arbeidsmøter. Man har vært enige om at saken skal ut på høring i organisasjonene og blant foresatte før den skal til politisk behandling. Den politiske behandlingen vil starte i Oppvekstutvalget og Kommunestyret i mai. Ansettelser I året som har gått har det blitt tilsatt mange nye på alle nivåer i kommunen. Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt i alle ansettelsesprosessene. Diverse personalsaker Det har vært flere ulike personalsaker hvor hovedtillitsvalgt har deltatt i denne årsmøteperioden. Lokale forhandlinger kap Dette er forhandlinger for de som er virksomhetsledere. I seksjon for Oppvekst gjelder dette rektorene i grunnskolene, voksenopplæringen, musikk- og kulturskole, leder av barnevernet, leder av PP-kontoret samt virksomhetsleder for de kommunale barnehagene. Forhandlingsutvalget har bestått av Hege Dordi Stordal Støa, Karl Arne Lia, Ellen Thygesen og Solveig Hortemo. Sistnevnte har vært bisitter på gangen. Før krav ble levert inn hadde leder og nestleder møte med medlemmene. I disse forhandlingene er det ingen pott. Arbeidsgiver brukte argument om dårlig kommuneøkonomi for å holde summen av penger nede. Arbeidsplasstillitsvalgte: Utdanningsforbundet har arbeidsplasstillitsvalgte på alle skoler, på voksenopplæringen og to arbeidsplasstillitsvalgte i de kommunale barnehagene (KS området). 10

11 I tillegg har vi arbeidsplasstillitvalgt på Notodden videregående (Fylkeskommunen), på Høgskolen i Telemark (Stat), i Kattekleiv barnehage (PBL-A) og i Sætreåsen studentbarnehage (HSH). Det har vært 8 samlinger for arbeidsplasstillitsvalgte på KS området. Vi hadde i år tre tillitsvalgte (KS området) som deltok på LOV og VOKS opplæringen i regi av fylket. Hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Yli -, HUSK, Sætre - og Høgås skole. Medlemmene i barnehage har hatt 4 felles klubbmøter i 2009/2010. Hovedtillitsvalgt deltar fast her. Det har vært et klubbmøte med hovedtillitsvalgt for de som ikke har en egen arbeidsplasstillitsvalgt. Dette gjelder medlemmer på andre arbeidsplasser enn grunnskole og barnehage i kommunen. Lokallagsleder har vært på klubbmøte i Kattekleiv barnehage. Medlemsmøter: Vi hadde et medlemsmøte sammen med Fagforbundet i mai. Innholdet var pensjonsreformen og vi hadde engasjert Magnus E Marsdal som foredragsholder. Ledermedlemmene: Det har vært gjennomført lunsjmøte med styrerne og skoleledermedlemmene siste året. Pensjonistene: Lokallagsleder deltok sammen med 8-10 pensjonister fra lokallaget på medlemsmøte for pensjonister i Øst-Telemark i oktober. Lokallagsleder deltok sammen med Berit Moe Gumø på vårmøte/årsmøte for pensjonistene i fylket 17. mars. 11

12 Mediaoppslag: Vi har hatt 12 oppslag/intervjuer /leserinnlegg i lokalpressen. I tillegg har lokallagsleder hatt et intervju i forkant av revidert budsjett i NRK Telemark. Andre aktiviteter: 1. mai Lokallagsleder holdt appell på torget. Budsjettkurs Hovedtillitsvalgt deltok på kommunebudsjett kurs i Oslo i oktober. Verving studenter Utdanningsforbundet Telemark sammen med lokallagsleder hadde stand på HiT i oktober for å verve studenter. Forhandlingskurs 5. og 6. januar deltok forhandlingsutvalget på pilotkurs i forhandlinger i Oslo. Flere fra forhandlingsledelsen i Utdanningsforbundet var kursledere, deriblant både ny og avgått forhandlingsleder, Erik Brick Wessel Løvstad og Ole Petter Blindheim. Tariffkurs Lokallagsleder var i januar på Tariffkurs 2010 for Akershus, Telemark, Buskerud og Vestfold. Barnehagedagen 2010 Denne ble gjennomført i samarbeid med Fagforbundet. Vi inviterte politikerne i Oppvekstutvalget og Kommunestyret ut i barnehagene. Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: HTV har møte- og talerett i Administrasjonsutvalget og fast plass i Arbeidsmiljøutvalget. HTV har samhandlingsmøter med arbeidsgiver (Rådmannen / Stab og Utvikling) en gang i måneden. 12

13 HTV har hatt medbestemmelsesmøter med Seksjonsleder for Oppvekst hver mandag. Noen møter har falt ut på grunn av forfall, men en fast avtale er en klar fordel. HTV har hatt medbestemmelsesmøter med Virksomhetsleder for barnehage ved behov. HTV har deltatt i Lederforum og på styrer- og rektormøter ved mulighet. HTV har vært tilstede på politiske møter hvor det har vært oppe saker som har vært av interesse for Utdanningsforbundet. HTV har vært med i prosjektgruppa og i treparts sammensatt styringsgruppe for Innsatskommune prosjektet fram til prosjektslutt i mars. HTV har vært med i arbeidsgruppen i forhold til kvalitet i skolen skolestruktur. HTV har sammen med Fagforbundet, Sykepleierforbundet og arbeidsgiver gjennomført felles opplæring i Hovedavtalen for arbeidsplasstillitsvalgte og ledere. HTV deltok sammen med arbeidsgiver på samhandlingskonferansen i Kragerø. HTV har sammen med arbeidsgiver vært på kurs angående nedbemanning. Sak 5 Regnskap Forslag til vedtak: Regnskapet for 2009 godkjennes av årsmøte. Vedtak: Regnskapet for 2009 godkjennes av årsmøte. 13

14 Årsrapport

15 Årsberetning for året

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Revisjonsberetning for

22 Sak 6 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Utdanningsforbundets hovedmål er å ivareta medlemmenes interesser innen lønnsog arbeidsvilkår og i utdanningspolitiske spørsmål. Vi arbeider for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Utdanningsforbundet Notodden har delt målsettingene opp i følgende områder: 1. Lønns og arbeidsvilkår. 2. Budsjett og ressursarbeid. 3. Utdanningspolitikk. 4. Organisasjonsutvikling. Mål: Tiltak: Hvem: Lokale forhandlinger Forhandlingsutvalget 1 Arbeide aktivt for å bedre medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår. Arbeidstidsavtalen i skole og barnehage HTV og ATV 2 Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Tid til ledelse Bedre de fysiske arbeidsforholdene til de ansatte Være en pådriver når det gjelder bruken av avviksmeldinger Delta i arbeidet rundt IA avtalen Dialog med politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. Dialog og samhandling med ledelsen. Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser. HTV og styret HTV og styret ATV og HTV ATV og HTV HTV og styret HTV HTV og styret 22

23 3 Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig. 4a 4b Utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement Ivareta medlemmers rettigheter Samarbeid med kommunalt FAU Delta i høringer Gjennomføre egne undersøkelser Delta i lokalt planarbeid (plan for overganger m.m) Delta aktivt i arbeidsgrupper opprettelse av et pensjonistlag Verving Stimulere til debatt i organisasjonen. Tilrettelegge for møteplasser Effektive informasjonsrutiner med vekt på IKT Aktiv hjemmeside Være oppdatert på lover og avtaler Følge opp ansettelsesrutinene i kommunen HTV og styret ATV, HTV og styret ATV, HTV og styret ATV og HTV HTV Styret ATV og Leder/HTV Styret Styret Leder/HTV Leder/HTV Leder/HTV og ATV HTV 4c Yte god service og hjelp til medlemmene Medbestemmelse HTV og ATV Rask behandling av Leder/HTV henvendelser og saker fra medlemmene Skolering av tillitsvalgte Leder/HTV og Fylkesstyret Forslag til vedtak: Retningslinjene for arbeidet i kommende årsmøteperiode godkjennes. Vedtak: Retningslinjene for arbeidet i kommende årsmøteperiode godkjennes. 23

24 Sak 7 Budsjett Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2010 godkjennes. Vedtak: Forslag til budsjett for 2010 godkjennes. 24

25 Sak 8 Årsmøtesaker Det var ikke innmeldt saker fra noen klubber eller enkeltmedlemmer da fristen gikk ut den 12. mars. Lokallagsstyret har følgende sak til årsmøtet: Sak 8.1 Avvikle stipendordning i Utdanningsforbundet Notodden Bakgrunn for saken: Det har vært liten søknad til dette stipendet etter gjeldene kriterier. Da ordningen ble opprettet hadde fremdeles lokallaget mulighet til å søke om avsetninger av oppsparte midler til frikjøp. Denne ordningen er nå helt borte og vi kan kun sitte med 40 % av lokallagets inntekter som egenkapital. Vi mener derfor det er mer hensiktmessig for alle medlemmer at vi prioriterer å bruke mest mulig av midlene i lokallaget til frikjøp. Dette er noe som kommer alle medlemmer til gode. Forslag til vedtak: Stipendordningen i Utdanningsforbundet Notodden avvikles. Vedtak: Enstemmig vedtak på at stipendordningen i Utdanningsforbundet Notodden avvikles. Sak 9 Valg og nominasjoner Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye, Tove Pedersen og Liv Grete Bakken. Leder/hovedtillitsvalgt velges for 2 år, nestleder/vara HTV velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. 25

26 Valgkomiteens innstilling av styremedlemmer: Nestleder: Karl Arne Lia, GSK, gjenvalg 2 år Vedtak: Karl Arne Lia ble gjenvalgt for to nye år. Styremedlemmer: Torgeir Haug, GSK, (ikke på valg) Ellen Thygesen, GSK, gjenvalg 2 år Solveig Hortemo, ledere, ny for 2 år Nancy Helgerud, ny for 2 år Klubbleder fra videregående, ny for 2 år Vedtak: Ellen Thygesen, GSK, gjenvalg 2 år Solveig Hortemo, ledere, ny for 2 år Nancy Helgerud, ny for 2 år Klubbleder fra videregående, ny for 2 år Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Marianne Ljosland, BHG, ny/gjenvalg 1 år Marit Holm, gjenvalg 1 år May Iris Hjalte, gjenvalg 1 år Vedtak: Marianne Ljosland, BHG, ny/gjenvalg 1 år Marit Holm, gjenvalg 1 år May Iris Hjalte, gjenvalg 1 år Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Sigrunn Aarnes Østbye Helga-Marit Bolstad Tove Pedersen 26

27 27

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 9. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein Hotell Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 1. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Tveiten skole Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden 2012 2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen Inger Lise Olsen 3 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 21. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Godkjenninger: innkalling, sakliste og møte- og valgreglement 2. Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 SKIEN 24.04.2014 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr. 31.12.14 522 medlemmer. Årsmøteprotokoll 2015 Utdanningsforbundet Notodden SAK 1. GODKJENNINGER: INNKALLING, SAKLISTE OG MØTE- VALGREGLEMENT 2 SAK

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 15.11.13 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen Referent: Astrid Danbolt UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 24.05.2013 Virksomheten i Porsgrunn bygger på s vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Referat konstituerende styremøte 5.5.2010 Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Gunnar Erikstad, Ann Heidi Jensen,, Guro Vatn, Bjørg Slettemyr Ek, Elisabeth Haflan, Ole Jørgen Christiansen,,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 15.2.2011 Vår referanse 08/ Arkivkode Vår saksbehandler Telefon 23 06 77 10 Oslo, 2011.03.09 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad Strøm HTV 1, Ine-Lill

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Til stede på styremøtet: Harald Solvang, Olaf Baasland, Gunhild Kleven Ripegutu, Kari Kittilsen

Til stede på styremøtet: Harald Solvang, Olaf Baasland, Gunhild Kleven Ripegutu, Kari Kittilsen Dato: 10.06.15 Referent: Gunhild Kleven Ripegutu Gjelder: Styremøte: 09.06.15 Styremøte nr: 04.15 Møtedato: 09.06.15 Møtetid: 11.00 15.00 Møtested: Hjemme hos Helga og Olaf Baasland i Siljan Til stede

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer