Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden."

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmelding 2011/ Regnskap 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 7. Budsjett 8. Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram. 9. Valg og nominasjoner. Valg av nestleder 10. Valg av vara hovedtillitsvalgt. 11. Resolusjoner.

2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen 2 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte Valg av tellekorps: Forslag: Valgkomiteen Valg av to til å underskrive protokoll: Forslag: Legges fram i møtet Sak 2. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

3 Sak 3 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Saklista godkjennes. 3 Sak 4. Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden 2011/ Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole Styremedlemmer: Torgeir Haug Grunnskole Fram til Ellen Thygesen Grunnskole Odd Nymoen Videregående Nancy Helgerud Grunnskole Solveig Hortemo Grunnskole Marianne Ljosland Barnehage Fra Varamedlemmer: Marit Holm Grunnskole May Iris Hjalte Grunnskole Terje Tvervik Grunnskole Styret: Styret har i årsmøteperioden avholdt 10 styremøter. Saker som har vært behandlet er blant annet følgende: Retningslinjer for tilsetting i Notodden kommune Lokale forhandlinger kap 3 Revisjon av delegasjonsreglementet i Notodden kommune Kommune valget Tariffhøring 2012 Høring arbeidstidsavtalen i skole

4 Kommunebudsjettet, herunder nedlegging av Lisleherad barnehage Plan for kompetanseheving Forberedelser skole- og barnehagestruktursaken Det har vært mange gode diskusjoner på styremøtene Tillitsvalgte: Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Vara hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Karl Arne Lia Arbeidsplasstillitsvalgte: Utdanningsforbundet har arbeidsplasstillitsvalgte på alle grunnskoler, på voksenopplæringen og to arbeidsplasstillitsvalgte for de kommunale barnehagene (KS området). I tillegg har vi arbeidsplasstillitvalgt på Notodden videregående (Fylkeskommunen), på Høgskolen i Telemark (Stat), i Kattekleiv barnehage (PBL-A), Tinnesmoen barnehage (PBL-A) og i Sætreåsen studentbarnehage (HSH). Det har vært 6 samlinger for ATV på KS området. Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Tinnesmoen skole, Yli skole, Nordbygda skole, NUSK og på felles klubbmøter for de kommunale barnehagene. 4.3 Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye Tove Pedersen Marianne Stormo Lien Barnehage Grunnskole Grunnskole

5 4.4 Representasjon i fylkesstyret: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i Utdanningsforbundet Telemark sitt fylkesstyre: Styremedlem Vara styremedlem og kontaktperson høgskole: Hilde Holte (Grunnskole) Anne Wangensten Norstrand (HiT) Frikjøp i lokallaget: Notodden kommune dekker 64 % av frikjøpet til Hovedtillitsvalgt etter Hovedavtalen. Vi har de siste to skole-/barnehageårene hatt 16 % ekstra frikjøp på grunn av flere oppgaver. Dette frikjøpet blir ikke videreført etter som følge av budsjettvedtaket i kommune for inneværende år. Utdanningsforbundet sentralt dekker frikjøp i forhold til medlemstallet. Med et medlemstall mellom 400 og 499 dekkes 48 %. Frikjøpet ser da slik ut: Lokallagsleder: 48 % Hovedtillitsvalgt: 64 % Utvidet frikjøp fra Notodden kommune 16 % Til sammen: 128 % Dette blir fordelt mellom leder/hovedtillitsvalgt (100 %) og nestleder/vara hovedtillitsvalgt (28 %). I tillegg til dette frikjøpet betaler vi selv for 12 % skole- og barnehageåret 2011/2012 slik at nestleder/vara hovedtillitsvalgt har hatt to dager i uka på lokallagskontoret. 4.6 Medlemmer Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 27 medlemmer siste året. Økningen skyldes i størst grad følgende vedtak i fylkesstyret:

6 Med bakgrunn i tidligere tilbakemeldinger og vedtektenes 56.1 og særlig fotnote 26, andre ledd, har fylkesstyret i Utdanningsforbundet Telemark gjort slik vedtak: Lokallagstilhørighet medlemmer ved Høgskolen i Telemark FST diskuterte saken. Saken ble første gang formelt behandlet av arbeidsutvalget i AU-sak /11. Alle medlemmer som er tilsatt ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark, tilhører Notodden lokallag. 6 For vårt lokallag betyr dette at medlemsgruppen HU(Høgskoler og Universitet) nå er større enn både barnehage og videregående. Fordelingen av medlemmer i lokallaget er som følger av tabellen: BHG Barne-hage FAS Faglig administrativt støttesystem GSK Grunnskole HU Høgskole og universitet VGO Videregående Andre (herunder uføre og pensjonister) Til sammen Årsmøte 2011: Årsmøte ble avholdt på Tveiten skole fredag 1. april. Marit Holm ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Det var ikke kommet inn noen saker fra klubbene. Hans Otto Jagels fra Fylkesstyret deltok. Bruddet i lokale forhandlinger samt arbeidstidsavtalene både for skole og barnehage var saker han belyste. Torgeir Haug gikk av som styremedlem etter 5 år. Han startet som vara, ble fort nestleder og siden styremedlem. Hege Dordi ble gjenvalgt som leder og HTV for 2 nye år. Etter møtet var det årsmøtemiddag på Brattrein hotell.

7 4.8 Retningslinjer for arbeidet inneværende årsmøteperiode Styret har arbeidet etter følgende retningslinjer, som ble vedtatt på årsmøtet 2011: Mål: Arbeide aktivt for å bedre medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Lokale forhandlinger Forhandlingsutvalget Høsten 2011 var det kun og særskilte forhandlinger. lønnsforhandlinger i kap Vi mener vi hadde gode realistiske krav. Vi fikk totalt ut mer penger enn året før. 7 Arbeidstidsavtalen i skole og barnehage. HTV/vara HTV og ATV Vi har ikke hatt særskilte forhandlinger i perioden. Lønnsforhandlinger er ikke et arbeid man blir ferdig med en gang for alle. Vi har vært i drøftingsmøte med arbeidsgiver om endring av tidspunkt og virkningspunkt for kap 3 og 5. Vi har ikke medlemmer i kap 5 i dag. Konklusjon i møtet ble en prøveperiode på to år med endring av forhandlingstidspunkt til første kvartal og virkningsdato fra 1/1-31/12. Vi har i løpet av høsten hatt noen runder med arbeidsgiver i forhold til praktiseringen av arbeidstidsavtalene i grunnskolen. Det har blitt oppdaget for høy binding. Nåværende arbeidstidsavtale er vanskelig å forstå både for tillitsvalgt, arbeidsgiver og arbeidstakeren selv. Vi har enighet med arbeidsgiver om å lage enklere fellesskjema før neste skoleår. Vi har hatt en kartlegging av tidsbruken til pedagogisk leder i barnehage. Dette for å ha bakgrunnsmateriale inn i drøftinger om

8 arbeidstidsavtalen. Tid til ledelse. HTV og styret Når det gjelder kommunale barnehager så er det satt ned en arbeidsgruppe, hvor HTV og ATV deltar, som skal se på felles løsninger fra høsten Bedre de fysiske arbeidsforholdene til de ansatte. Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen. HTV/vara HTV og styret ATV og HTV/vara HTV Arbeidsmiljøutvalget. Vara hovedtillitsvalgt er vår representant i Arbeidsmiljøutvalget. Det er satt ned en arbeidsgruppe hvor HTV deltar som skal se på avviksrapportering i barnehagene. Lage et forslag til rapportering av avvik også i barnehage. Delta i arbeidet rundt IA avtalen ATV og HTV HTV har deltatt i arbeidet med IA handlingsplan. Implementeringen av Langtidsfrisk/helsefremmende arbeidsplasser starter opp i vår. Evalueringen av seniorpolitikken viser at Notodden kommune har en økning, som landet, når det gjelder uføre. Mål: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Informasjon til alle nye politikere om HTV/vara HTV og styret barnehage og skole. Dialog med HTV/vara Vi har aktivt brukt de mulighetene vi har i

9 politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. HTV og styret de ulike politiske foraene. Vi har deltatt på politiske møter hvor det har vært oppe saker som har vært av interesse for Utdanningsforbundet. Administrasjonsutvalget, HTV har møteog talerett. 9 Dialog og samhandling med ledelsen. Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser. Samarbeid med kommunalt FAU. HTV/vara HTV HTV/vara HTV og styret HTV og styret Samhandlingsmøter med arbeidsgiver (Rådmannen / Stab og Utvikling/Toppledergruppa) minst en gang i måneden. Medbestemmelsesmøter med Seksjonsleder for Oppvekst en gang i måneden og ved behov. Medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage 1-2 ganger i måneden. HTV deltar på lederforum, styrer- og rektormøter ved mulighet. Samhandlingskonferansen i Vrådal. Vi har hatt en undersøkelse i forhold til grunnskole når det gjelder praktiseringen av leirskoleavtalen. Vi har også hatt en undersøkelse ute i skolene angående arbeidstidsavtalenbindingstid.

10 Mål: Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Delta i høringer. ATV, HTV og styret Tariffhøring Gjennomføre egne undersøkelser. Delta i lokalt planarbeid. ATV, HTV og styret ATV og HTV Arbeidstidsavtalen i skolen. Bemanningsnormen i barnehage, presisering av barnehageloven. Undersøkelse i kommunale barnehager i forhold til presiseringen av bemanningsnormen i barnehageloven. Mål: Utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement Tiltak: Hvem: Gjennomført: Videreutvikle pensjonistlaget. Styret, vara HTV og pensjoniststyret. Pensjonistgruppa har hatt flere arrangementer, blant annet et veldig godt besøkt møte på Heddal ungdomsskole. Nestleder har hatt ansvaret for dette arbeidet. Pensjoniststyret har gjennomført flere møter, målet er å få på plass en god arena for denne medlemsgruppen. Nestleder deltar sammen med Berit Moe-Gumø på vårmøte/årsmøte for pensjonistene i fylket 15. mars.

11 Verving Pensjoniststyret består av: Berit Moe-Gumø, Berit Kvisli, Tore Fløistad og Lasse Koslung. ATV og Leder/HTV Vi har drevet aktivt vervingsarbeid dette året med målsetning om å komme over 500 medlemmer. Vi har sammen med fylkeslaget har verving av studenter på HiT. Disse teller ikke med i vårt lokallag. 11 Opprettelse av et lokalt lederråd for alle medlemmer i lederstillinger. HTV og styret Det har vært gjennomført lunsjmøte med lederne som er virksomhetsledere siste året i forbindelse med lokale forhandlinger. Mål: Ivareta medlemmers rettigheter Tiltak: Hvem: Gjennomført: Være oppdatert på Leder/HTV/vara lover og avtaler. HTV og ATV Følge opp ansettelsesrutinene i kommunen. Medbestemmelse. Få på plass gode medbestemmelsesrutiner i barnehagene. HTV HTV/vara HTV og ATV HTV HTV/vara HTV har medbestemmelse med seksjonsleder. HTV (og ATV) har medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage. ATV i skole har medbestemmelse med rektor. Avtalt med arbeidsgiver at medbestemmelse foregår mellom virksomhetsleder barnehage og HTV. Fikk på plass faste møter høsten Begge ATV ene skal være med på 2 av disse møtene i halvåret. Vi

12 Få på plass et utvalg av tillitsvalgte for barnehage. HTV og de to ATVene. har hatt et slikt møte desember Vi har hatt et møte i november Mål: Yte god service og hjelp til medlemmene Tiltak: Hvem: Gjennomført: Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene. Leder/HTV/vara HTV Leder/HTV og nestleder/vara HTV samarbeider om henvendelser fra og tilbakemelding til medlemmer. Ingen sak er lik og noe er raskt løst Skolering av tillitsvalgte. Leder/HTV og Fylkesstyret mens andre saker tar lenger tid. Vi hadde i år 1 3 tillitsvalgte (KS området) som deltok på LOV og VOKS opplæringen i regi av fylket. 12 Sak 5. Regnskap Årsrapport for 2011 Inneholder: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Revisjonsberetning

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes av årsmøte. 21 Sak 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Utdanningsforbundets formål: 2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Utdanningsforbundet Notodden har valgt å prioritere følgende områder: 1. Lønns og arbeidsvilkår 2. Organisasjonsutvikling 3. Kvalitativt opplæringstilbud Mål lønns og arbeidsvilkår: Sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår Tiltak: Skolering i gjeldende avtaleverk Tid til ledelse Ansvar: Leder/ nestleder HTV/ vara HTV og lederkontakten

22 Sikre medlemmer god lønnsvekst med vekt på objektive etterprøvbare kriterier Sikre og støtte de ansattes arbeidsforhold og rettigheter Være pådrivere for at kommunen prioriterer etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet Sikre medlemmer god arbeidstidsavtale i skole og barnehage Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen Påvirke det kommende avviksrapporteringssystemet for barnehage Være godt forberedt og sikre gode prosesser før og etter lokale forhandligner Være oppdatert på lover og avtaler Medbestemmelse på alle nivåer Utarbeide årshjul for medbestemmelse Delta i IA arbeid Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene Sørge for at ansettelsesrutinene i kommunen blir overholdt Arbeide inn mot budsjett for 2013 Sette oss godt inn i avtaleverk, alternativer og muligheter Samhandle med arbeidsplasstillitsvalgte HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV/ ATV Forhandlingsutvalget Styret Leder/ nestleder HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV/ ATV 22

23 Mål organisasjonsutvikling: Tiltak: Ansvar: Styret skal engasjere seg i utdanningspolitikken på de ulike medlemsområdene Alle medlemsgrupper skal føle seg inkludert i lokallaget Opprette lederråd God informasjonsflyt begge veier i organisasjonen Beholde medlemmer som går av med pensjon. Besøke medlemmene på de ulike arbeidsplassene Arrangere medlemsmøte med pedagogisk tema og/eller utdanningspolitiske spørsmål Arrangere andre medlemsaktiviteter. Notodden 100 år skolens historie. Ivareta nye klubbledere Skal delta på klubbmøter Skape møteplasser for medlemmer under gruppen FAS Ha faste kontaktmøter hvert halvår med tillitsvalgt på videregående og HiT. Ha oppdaterte medlemslister og god kjennskap til medlemmene Lage faste møtepunkter for alle ledere med temaer de ønsker Tillitsvalgtsamlinger. Skriv sendes videre og gjøres kjent for medlemmer på oppslagstavler, fronter og/eller hjemmesiden Lage brosjyre for de som er på vei over i pensjonisttilværelsen Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/styret Pensjoniststyret Leder/ nestleder Leder/ nestleder HTV/ vara HTV Leder/ nestleder/ ATV VG og HTV HiT Leder/ nestleder/ ATV Leder/ nestleder/ lederkontakten HTV/ vara HTV/ ATV Nestleder/ pensjoniststyret 23

24 Utdanningsforbundet Notodden har over 500 medlemmer Arbeide for å øke medlemsengasjementet og fagforeningsbevisstheten. Aktiv verving av nytilsatte Lage velkommenbrev til alle nye medlemmer med informasjon om lokallaget og en gave fra forbundet Alle tiltakene som står under organisasjonsutvikling hører også til her ATV Leder/ nestleder Styret 24 Mål kvalitativt opplæringstilbud: Tiltak: Ansvar: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig Dialog med politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. Dialog og samhandling med ledelsen Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser Samarbeid med kommunalt FAU Delta i høringer. Gjennomføre egne undersøkelser. Leder/ nestleder/ styret HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV Leder/ Nestleder/ styret Leder/ Nestleder/ styret

25 Sak 7. Budsjett Konto Prosjek t- numme r Benevnelse Budsjett 2012 Regnskap 2011 Salgs- /driftsinntekt Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Kontorrekvisita Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Oppslagsverk 6890 Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter 7144 Hotell Leie kurslokale/møterom 7171 Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profilerinsmateriell Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) Stipend Sum konti

26 Finansinntekt/-kostnad 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Disponibelt Årsresultat - fri egenkapital Sum 8000-konti Budsjett 2012 Budsjett Sum inntekter 3000-konti Sum utgifter 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter 8000-konti Resultat Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2012 godkjennes. Sak 8. Årsmøtesaker Sak 8.1 Fra Sætre skole Uttalelse om leirskole. Lokallagsstyrets innstilling: Dersom Sætre skole velger å opprettholde saken vil lokallagsstyret komme med sin innstilling i årsmøtet. Sak 9. Valg og nominasjoner Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye, Tove Pedersen og Marianne Stormo Lien.

27 Leder og nestleder velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. Fem av syv styremedlemmer er på valg i år. For å bli mindre sårbare velges et styremedlem for 1 år slik at fordelingen blir 3/4. I følge vedtektene skal et styremedlem være et ledermedlem. 27 Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig prepresentasjon fra de ulike medlemsgruppene (barnehage, grunnskole, videregående, universitet og høgskole, FAS) 9.1 Valg av nestleder Valgkomiteens innstilling av nestleder: Karl Arne Lia 9.2 Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling styremedlemmer: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Ikke på valg Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole På valg, 2 år Styremedlemmer: Terje Tverrvik Grunnskole På valg, 2 år Inger Lise Olsen Grunnskole På valg, 2 år May Iris Hjalte Grunnskole På valg, 1 år Erlig Barlindhaug Grunnskole På valg, 2 år (ledermedlem) Marianne Ljosland Barnehage Ikke på valg

28 9.3 Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Varamedlemmer: 1 Bjørn Aasland Universitet På valg, 1 år og høgskole 2 Vibeke Flittig Grunnskole På valg, 1 år 3 Ann Kristin Selbo Stenersen Grunnskole På valg, 1 år Valg av delegater til fylkesårsmøtet mai. Utdanningsforbundet Notodden kan sende 9 delegater til fylkesårsmøtet. Disse er fordelt slik i forhold til medlemsgruppene i vår region. Ingen av medlemsgruppene skal ha over 50 % av delegatene totalt. Valgkomiteens innstilling til delegasjon: (legges på nette så snart den er klar, deles ut i møtet) 9.5 Nominasjon til fylkesstyret fra Lokallagsstyret: Nytt fylkesstyre velges på fylkesårsmøtet for 3 år. Lokallagsstyrets innstilling: Styret vil det skal være en kvinnelig nestleder i Utdanningsforbundet Telemark fordi det blir en mannlig leder.

29 9.6 Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Sigrunn Aarnes Østbye Marit Holm Sanny Bjørnsen 29 Sak 10. Valg av vara hovedtillitsvalg Hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt velges av medlemmer som har Notodden kommune som arbeidsgiver. Disse velges for to år. Valgkomiteens innstilling: Karl Arne Lia Sak 11. Resolusjoner

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden

Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden Årsmøteprotokoll Utdanningsforbundet Notodden 2012 2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen Inger Lise Olsen 3 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 1. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Tveiten skole Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll

Notodden. Notodden. Årsmøteprotokoll Notodden Notodden Årsmøteprotokoll 09.04.10 Innhold Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 3 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 9. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein Hotell Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 SKIEN 24.04.2014 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr. 31.12.14 522 medlemmer. Årsmøteprotokoll 2015 Utdanningsforbundet Notodden SAK 1. GODKJENNINGER: INNKALLING, SAKLISTE OG MØTE- VALGREGLEMENT 2 SAK

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 21. april Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Godkjenninger: innkalling, sakliste og møte- og valgreglement 2. Konstituering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt... 10

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 24.05.2013 Virksomheten i Porsgrunn bygger på s vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett og

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer