Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden."

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmelding 2011/ Regnskap 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 7. Budsjett 8. Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram. 9. Valg og nominasjoner. Valg av nestleder 10. Valg av vara hovedtillitsvalgt. 11. Resolusjoner.

2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen 2 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte Valg av tellekorps: Forslag: Valgkomiteen Valg av to til å underskrive protokoll: Forslag: Legges fram i møtet Sak 2. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

3 Sak 3 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Saklista godkjennes. 3 Sak 4. Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden 2011/ Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole Styremedlemmer: Torgeir Haug Grunnskole Fram til Ellen Thygesen Grunnskole Odd Nymoen Videregående Nancy Helgerud Grunnskole Solveig Hortemo Grunnskole Marianne Ljosland Barnehage Fra Varamedlemmer: Marit Holm Grunnskole May Iris Hjalte Grunnskole Terje Tvervik Grunnskole Styret: Styret har i årsmøteperioden avholdt 10 styremøter. Saker som har vært behandlet er blant annet følgende: Retningslinjer for tilsetting i Notodden kommune Lokale forhandlinger kap 3 Revisjon av delegasjonsreglementet i Notodden kommune Kommune valget Tariffhøring 2012 Høring arbeidstidsavtalen i skole

4 Kommunebudsjettet, herunder nedlegging av Lisleherad barnehage Plan for kompetanseheving Forberedelser skole- og barnehagestruktursaken Det har vært mange gode diskusjoner på styremøtene Tillitsvalgte: Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Vara hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Karl Arne Lia Arbeidsplasstillitsvalgte: Utdanningsforbundet har arbeidsplasstillitsvalgte på alle grunnskoler, på voksenopplæringen og to arbeidsplasstillitsvalgte for de kommunale barnehagene (KS området). I tillegg har vi arbeidsplasstillitvalgt på Notodden videregående (Fylkeskommunen), på Høgskolen i Telemark (Stat), i Kattekleiv barnehage (PBL-A), Tinnesmoen barnehage (PBL-A) og i Sætreåsen studentbarnehage (HSH). Det har vært 6 samlinger for ATV på KS området. Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Tinnesmoen skole, Yli skole, Nordbygda skole, NUSK og på felles klubbmøter for de kommunale barnehagene. 4.3 Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye Tove Pedersen Marianne Stormo Lien Barnehage Grunnskole Grunnskole

5 4.4 Representasjon i fylkesstyret: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i Utdanningsforbundet Telemark sitt fylkesstyre: Styremedlem Vara styremedlem og kontaktperson høgskole: Hilde Holte (Grunnskole) Anne Wangensten Norstrand (HiT) Frikjøp i lokallaget: Notodden kommune dekker 64 % av frikjøpet til Hovedtillitsvalgt etter Hovedavtalen. Vi har de siste to skole-/barnehageårene hatt 16 % ekstra frikjøp på grunn av flere oppgaver. Dette frikjøpet blir ikke videreført etter som følge av budsjettvedtaket i kommune for inneværende år. Utdanningsforbundet sentralt dekker frikjøp i forhold til medlemstallet. Med et medlemstall mellom 400 og 499 dekkes 48 %. Frikjøpet ser da slik ut: Lokallagsleder: 48 % Hovedtillitsvalgt: 64 % Utvidet frikjøp fra Notodden kommune 16 % Til sammen: 128 % Dette blir fordelt mellom leder/hovedtillitsvalgt (100 %) og nestleder/vara hovedtillitsvalgt (28 %). I tillegg til dette frikjøpet betaler vi selv for 12 % skole- og barnehageåret 2011/2012 slik at nestleder/vara hovedtillitsvalgt har hatt to dager i uka på lokallagskontoret. 4.6 Medlemmer Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 27 medlemmer siste året. Økningen skyldes i størst grad følgende vedtak i fylkesstyret:

6 Med bakgrunn i tidligere tilbakemeldinger og vedtektenes 56.1 og særlig fotnote 26, andre ledd, har fylkesstyret i Utdanningsforbundet Telemark gjort slik vedtak: Lokallagstilhørighet medlemmer ved Høgskolen i Telemark FST diskuterte saken. Saken ble første gang formelt behandlet av arbeidsutvalget i AU-sak /11. Alle medlemmer som er tilsatt ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark, tilhører Notodden lokallag. 6 For vårt lokallag betyr dette at medlemsgruppen HU(Høgskoler og Universitet) nå er større enn både barnehage og videregående. Fordelingen av medlemmer i lokallaget er som følger av tabellen: BHG Barne-hage FAS Faglig administrativt støttesystem GSK Grunnskole HU Høgskole og universitet VGO Videregående Andre (herunder uføre og pensjonister) Til sammen Årsmøte 2011: Årsmøte ble avholdt på Tveiten skole fredag 1. april. Marit Holm ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Det var ikke kommet inn noen saker fra klubbene. Hans Otto Jagels fra Fylkesstyret deltok. Bruddet i lokale forhandlinger samt arbeidstidsavtalene både for skole og barnehage var saker han belyste. Torgeir Haug gikk av som styremedlem etter 5 år. Han startet som vara, ble fort nestleder og siden styremedlem. Hege Dordi ble gjenvalgt som leder og HTV for 2 nye år. Etter møtet var det årsmøtemiddag på Brattrein hotell.

7 4.8 Retningslinjer for arbeidet inneværende årsmøteperiode Styret har arbeidet etter følgende retningslinjer, som ble vedtatt på årsmøtet 2011: Mål: Arbeide aktivt for å bedre medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Lokale forhandlinger Forhandlingsutvalget Høsten 2011 var det kun og særskilte forhandlinger. lønnsforhandlinger i kap Vi mener vi hadde gode realistiske krav. Vi fikk totalt ut mer penger enn året før. 7 Arbeidstidsavtalen i skole og barnehage. HTV/vara HTV og ATV Vi har ikke hatt særskilte forhandlinger i perioden. Lønnsforhandlinger er ikke et arbeid man blir ferdig med en gang for alle. Vi har vært i drøftingsmøte med arbeidsgiver om endring av tidspunkt og virkningspunkt for kap 3 og 5. Vi har ikke medlemmer i kap 5 i dag. Konklusjon i møtet ble en prøveperiode på to år med endring av forhandlingstidspunkt til første kvartal og virkningsdato fra 1/1-31/12. Vi har i løpet av høsten hatt noen runder med arbeidsgiver i forhold til praktiseringen av arbeidstidsavtalene i grunnskolen. Det har blitt oppdaget for høy binding. Nåværende arbeidstidsavtale er vanskelig å forstå både for tillitsvalgt, arbeidsgiver og arbeidstakeren selv. Vi har enighet med arbeidsgiver om å lage enklere fellesskjema før neste skoleår. Vi har hatt en kartlegging av tidsbruken til pedagogisk leder i barnehage. Dette for å ha bakgrunnsmateriale inn i drøftinger om

8 arbeidstidsavtalen. Tid til ledelse. HTV og styret Når det gjelder kommunale barnehager så er det satt ned en arbeidsgruppe, hvor HTV og ATV deltar, som skal se på felles løsninger fra høsten Bedre de fysiske arbeidsforholdene til de ansatte. Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen. HTV/vara HTV og styret ATV og HTV/vara HTV Arbeidsmiljøutvalget. Vara hovedtillitsvalgt er vår representant i Arbeidsmiljøutvalget. Det er satt ned en arbeidsgruppe hvor HTV deltar som skal se på avviksrapportering i barnehagene. Lage et forslag til rapportering av avvik også i barnehage. Delta i arbeidet rundt IA avtalen ATV og HTV HTV har deltatt i arbeidet med IA handlingsplan. Implementeringen av Langtidsfrisk/helsefremmende arbeidsplasser starter opp i vår. Evalueringen av seniorpolitikken viser at Notodden kommune har en økning, som landet, når det gjelder uføre. Mål: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Informasjon til alle nye politikere om HTV/vara HTV og styret barnehage og skole. Dialog med HTV/vara Vi har aktivt brukt de mulighetene vi har i

9 politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. HTV og styret de ulike politiske foraene. Vi har deltatt på politiske møter hvor det har vært oppe saker som har vært av interesse for Utdanningsforbundet. Administrasjonsutvalget, HTV har møteog talerett. 9 Dialog og samhandling med ledelsen. Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser. Samarbeid med kommunalt FAU. HTV/vara HTV HTV/vara HTV og styret HTV og styret Samhandlingsmøter med arbeidsgiver (Rådmannen / Stab og Utvikling/Toppledergruppa) minst en gang i måneden. Medbestemmelsesmøter med Seksjonsleder for Oppvekst en gang i måneden og ved behov. Medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage 1-2 ganger i måneden. HTV deltar på lederforum, styrer- og rektormøter ved mulighet. Samhandlingskonferansen i Vrådal. Vi har hatt en undersøkelse i forhold til grunnskole når det gjelder praktiseringen av leirskoleavtalen. Vi har også hatt en undersøkelse ute i skolene angående arbeidstidsavtalenbindingstid.

10 Mål: Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Delta i høringer. ATV, HTV og styret Tariffhøring Gjennomføre egne undersøkelser. Delta i lokalt planarbeid. ATV, HTV og styret ATV og HTV Arbeidstidsavtalen i skolen. Bemanningsnormen i barnehage, presisering av barnehageloven. Undersøkelse i kommunale barnehager i forhold til presiseringen av bemanningsnormen i barnehageloven. Mål: Utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement Tiltak: Hvem: Gjennomført: Videreutvikle pensjonistlaget. Styret, vara HTV og pensjoniststyret. Pensjonistgruppa har hatt flere arrangementer, blant annet et veldig godt besøkt møte på Heddal ungdomsskole. Nestleder har hatt ansvaret for dette arbeidet. Pensjoniststyret har gjennomført flere møter, målet er å få på plass en god arena for denne medlemsgruppen. Nestleder deltar sammen med Berit Moe-Gumø på vårmøte/årsmøte for pensjonistene i fylket 15. mars.

11 Verving Pensjoniststyret består av: Berit Moe-Gumø, Berit Kvisli, Tore Fløistad og Lasse Koslung. ATV og Leder/HTV Vi har drevet aktivt vervingsarbeid dette året med målsetning om å komme over 500 medlemmer. Vi har sammen med fylkeslaget har verving av studenter på HiT. Disse teller ikke med i vårt lokallag. 11 Opprettelse av et lokalt lederråd for alle medlemmer i lederstillinger. HTV og styret Det har vært gjennomført lunsjmøte med lederne som er virksomhetsledere siste året i forbindelse med lokale forhandlinger. Mål: Ivareta medlemmers rettigheter Tiltak: Hvem: Gjennomført: Være oppdatert på Leder/HTV/vara lover og avtaler. HTV og ATV Følge opp ansettelsesrutinene i kommunen. Medbestemmelse. Få på plass gode medbestemmelsesrutiner i barnehagene. HTV HTV/vara HTV og ATV HTV HTV/vara HTV har medbestemmelse med seksjonsleder. HTV (og ATV) har medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage. ATV i skole har medbestemmelse med rektor. Avtalt med arbeidsgiver at medbestemmelse foregår mellom virksomhetsleder barnehage og HTV. Fikk på plass faste møter høsten Begge ATV ene skal være med på 2 av disse møtene i halvåret. Vi

12 Få på plass et utvalg av tillitsvalgte for barnehage. HTV og de to ATVene. har hatt et slikt møte desember Vi har hatt et møte i november Mål: Yte god service og hjelp til medlemmene Tiltak: Hvem: Gjennomført: Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene. Leder/HTV/vara HTV Leder/HTV og nestleder/vara HTV samarbeider om henvendelser fra og tilbakemelding til medlemmer. Ingen sak er lik og noe er raskt løst Skolering av tillitsvalgte. Leder/HTV og Fylkesstyret mens andre saker tar lenger tid. Vi hadde i år 1 3 tillitsvalgte (KS området) som deltok på LOV og VOKS opplæringen i regi av fylket. 12 Sak 5. Regnskap Årsrapport for 2011 Inneholder: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Revisjonsberetning

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes av årsmøte. 21 Sak 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Utdanningsforbundets formål: 2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Utdanningsforbundet Notodden har valgt å prioritere følgende områder: 1. Lønns og arbeidsvilkår 2. Organisasjonsutvikling 3. Kvalitativt opplæringstilbud Mål lønns og arbeidsvilkår: Sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår Tiltak: Skolering i gjeldende avtaleverk Tid til ledelse Ansvar: Leder/ nestleder HTV/ vara HTV og lederkontakten

22 Sikre medlemmer god lønnsvekst med vekt på objektive etterprøvbare kriterier Sikre og støtte de ansattes arbeidsforhold og rettigheter Være pådrivere for at kommunen prioriterer etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet Sikre medlemmer god arbeidstidsavtale i skole og barnehage Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen Påvirke det kommende avviksrapporteringssystemet for barnehage Være godt forberedt og sikre gode prosesser før og etter lokale forhandligner Være oppdatert på lover og avtaler Medbestemmelse på alle nivåer Utarbeide årshjul for medbestemmelse Delta i IA arbeid Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene Sørge for at ansettelsesrutinene i kommunen blir overholdt Arbeide inn mot budsjett for 2013 Sette oss godt inn i avtaleverk, alternativer og muligheter Samhandle med arbeidsplasstillitsvalgte HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV/ ATV Forhandlingsutvalget Styret Leder/ nestleder HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV/ ATV 22

23 Mål organisasjonsutvikling: Tiltak: Ansvar: Styret skal engasjere seg i utdanningspolitikken på de ulike medlemsområdene Alle medlemsgrupper skal føle seg inkludert i lokallaget Opprette lederråd God informasjonsflyt begge veier i organisasjonen Beholde medlemmer som går av med pensjon. Besøke medlemmene på de ulike arbeidsplassene Arrangere medlemsmøte med pedagogisk tema og/eller utdanningspolitiske spørsmål Arrangere andre medlemsaktiviteter. Notodden 100 år skolens historie. Ivareta nye klubbledere Skal delta på klubbmøter Skape møteplasser for medlemmer under gruppen FAS Ha faste kontaktmøter hvert halvår med tillitsvalgt på videregående og HiT. Ha oppdaterte medlemslister og god kjennskap til medlemmene Lage faste møtepunkter for alle ledere med temaer de ønsker Tillitsvalgtsamlinger. Skriv sendes videre og gjøres kjent for medlemmer på oppslagstavler, fronter og/eller hjemmesiden Lage brosjyre for de som er på vei over i pensjonisttilværelsen Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/styret Pensjoniststyret Leder/ nestleder Leder/ nestleder HTV/ vara HTV Leder/ nestleder/ ATV VG og HTV HiT Leder/ nestleder/ ATV Leder/ nestleder/ lederkontakten HTV/ vara HTV/ ATV Nestleder/ pensjoniststyret 23

24 Utdanningsforbundet Notodden har over 500 medlemmer Arbeide for å øke medlemsengasjementet og fagforeningsbevisstheten. Aktiv verving av nytilsatte Lage velkommenbrev til alle nye medlemmer med informasjon om lokallaget og en gave fra forbundet Alle tiltakene som står under organisasjonsutvikling hører også til her ATV Leder/ nestleder Styret 24 Mål kvalitativt opplæringstilbud: Tiltak: Ansvar: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig Dialog med politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. Dialog og samhandling med ledelsen Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser Samarbeid med kommunalt FAU Delta i høringer. Gjennomføre egne undersøkelser. Leder/ nestleder/ styret HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV Leder/ Nestleder/ styret Leder/ Nestleder/ styret

25 Sak 7. Budsjett Konto Prosjek t- numme r Benevnelse Budsjett 2012 Regnskap 2011 Salgs- /driftsinntekt Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Kontorrekvisita Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Oppslagsverk 6890 Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter 7144 Hotell Leie kurslokale/møterom 7171 Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profilerinsmateriell Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) Stipend Sum konti

26 Finansinntekt/-kostnad 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Disponibelt Årsresultat - fri egenkapital Sum 8000-konti Budsjett 2012 Budsjett Sum inntekter 3000-konti Sum utgifter 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter 8000-konti Resultat Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2012 godkjennes. Sak 8. Årsmøtesaker Sak 8.1 Fra Sætre skole Uttalelse om leirskole. Lokallagsstyrets innstilling: Dersom Sætre skole velger å opprettholde saken vil lokallagsstyret komme med sin innstilling i årsmøtet. Sak 9. Valg og nominasjoner Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye, Tove Pedersen og Marianne Stormo Lien.

27 Leder og nestleder velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. Fem av syv styremedlemmer er på valg i år. For å bli mindre sårbare velges et styremedlem for 1 år slik at fordelingen blir 3/4. I følge vedtektene skal et styremedlem være et ledermedlem. 27 Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig prepresentasjon fra de ulike medlemsgruppene (barnehage, grunnskole, videregående, universitet og høgskole, FAS) 9.1 Valg av nestleder Valgkomiteens innstilling av nestleder: Karl Arne Lia 9.2 Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling styremedlemmer: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Ikke på valg Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole På valg, 2 år Styremedlemmer: Terje Tverrvik Grunnskole På valg, 2 år Inger Lise Olsen Grunnskole På valg, 2 år May Iris Hjalte Grunnskole På valg, 1 år Erlig Barlindhaug Grunnskole På valg, 2 år (ledermedlem) Marianne Ljosland Barnehage Ikke på valg

28 9.3 Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Varamedlemmer: 1 Bjørn Aasland Universitet På valg, 1 år og høgskole 2 Vibeke Flittig Grunnskole På valg, 1 år 3 Ann Kristin Selbo Stenersen Grunnskole På valg, 1 år Valg av delegater til fylkesårsmøtet mai. Utdanningsforbundet Notodden kan sende 9 delegater til fylkesårsmøtet. Disse er fordelt slik i forhold til medlemsgruppene i vår region. Ingen av medlemsgruppene skal ha over 50 % av delegatene totalt. Valgkomiteens innstilling til delegasjon: (legges på nette så snart den er klar, deles ut i møtet) 9.5 Nominasjon til fylkesstyret fra Lokallagsstyret: Nytt fylkesstyre velges på fylkesårsmøtet for 3 år. Lokallagsstyrets innstilling: Styret vil det skal være en kvinnelig nestleder i Utdanningsforbundet Telemark fordi det blir en mannlig leder.

29 9.6 Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Sigrunn Aarnes Østbye Marit Holm Sanny Bjørnsen 29 Sak 10. Valg av vara hovedtillitsvalg Hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt velges av medlemmer som har Notodden kommune som arbeidsgiver. Disse velges for to år. Valgkomiteens innstilling: Karl Arne Lia Sak 11. Resolusjoner

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer