Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden."

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmelding 2011/ Regnskap 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 7. Budsjett 8. Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram. 9. Valg og nominasjoner. Valg av nestleder 10. Valg av vara hovedtillitsvalgt. 11. Resolusjoner.

2 Sak 1. Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Inger Lise Olsen 2 Valg av referent: Forslag: May Iris Hjalte Valg av tellekorps: Forslag: Valgkomiteen Valg av to til å underskrive protokoll: Forslag: Legges fram i møtet Sak 2. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

3 Sak 3 Godkjenning av sakliste Forslag til vedtak: Saklista godkjennes. 3 Sak 4. Årsmelding for Utdanningsforbundet Notodden 2011/ Lokallagsstyret: Styret har i perioden vært: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole Styremedlemmer: Torgeir Haug Grunnskole Fram til Ellen Thygesen Grunnskole Odd Nymoen Videregående Nancy Helgerud Grunnskole Solveig Hortemo Grunnskole Marianne Ljosland Barnehage Fra Varamedlemmer: Marit Holm Grunnskole May Iris Hjalte Grunnskole Terje Tvervik Grunnskole Styret: Styret har i årsmøteperioden avholdt 10 styremøter. Saker som har vært behandlet er blant annet følgende: Retningslinjer for tilsetting i Notodden kommune Lokale forhandlinger kap 3 Revisjon av delegasjonsreglementet i Notodden kommune Kommune valget Tariffhøring 2012 Høring arbeidstidsavtalen i skole

4 Kommunebudsjettet, herunder nedlegging av Lisleherad barnehage Plan for kompetanseheving Forberedelser skole- og barnehagestruktursaken Det har vært mange gode diskusjoner på styremøtene Tillitsvalgte: Hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Hege Dordi Stordal Støa Vara hovedtillitsvalgt i Notodden kommune: Karl Arne Lia Arbeidsplasstillitsvalgte: Utdanningsforbundet har arbeidsplasstillitsvalgte på alle grunnskoler, på voksenopplæringen og to arbeidsplasstillitsvalgte for de kommunale barnehagene (KS området). I tillegg har vi arbeidsplasstillitvalgt på Notodden videregående (Fylkeskommunen), på Høgskolen i Telemark (Stat), i Kattekleiv barnehage (PBL-A), Tinnesmoen barnehage (PBL-A) og i Sætreåsen studentbarnehage (HSH). Det har vært 6 samlinger for ATV på KS området. Hovedtillitsvalgt og/eller vara hovedtillitsvalgt har deltatt på klubbmøter på Tinnesmoen skole, Yli skole, Nordbygda skole, NUSK og på felles klubbmøter for de kommunale barnehagene. 4.3 Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye Tove Pedersen Marianne Stormo Lien Barnehage Grunnskole Grunnskole

5 4.4 Representasjon i fylkesstyret: Utdanningsforbundet Notodden har følgende representanter i Utdanningsforbundet Telemark sitt fylkesstyre: Styremedlem Vara styremedlem og kontaktperson høgskole: Hilde Holte (Grunnskole) Anne Wangensten Norstrand (HiT) Frikjøp i lokallaget: Notodden kommune dekker 64 % av frikjøpet til Hovedtillitsvalgt etter Hovedavtalen. Vi har de siste to skole-/barnehageårene hatt 16 % ekstra frikjøp på grunn av flere oppgaver. Dette frikjøpet blir ikke videreført etter som følge av budsjettvedtaket i kommune for inneværende år. Utdanningsforbundet sentralt dekker frikjøp i forhold til medlemstallet. Med et medlemstall mellom 400 og 499 dekkes 48 %. Frikjøpet ser da slik ut: Lokallagsleder: 48 % Hovedtillitsvalgt: 64 % Utvidet frikjøp fra Notodden kommune 16 % Til sammen: 128 % Dette blir fordelt mellom leder/hovedtillitsvalgt (100 %) og nestleder/vara hovedtillitsvalgt (28 %). I tillegg til dette frikjøpet betaler vi selv for 12 % skole- og barnehageåret 2011/2012 slik at nestleder/vara hovedtillitsvalgt har hatt to dager i uka på lokallagskontoret. 4.6 Medlemmer Utdanningsforbundet Notodden hadde pr medlemmer. Dette er en økning på 27 medlemmer siste året. Økningen skyldes i størst grad følgende vedtak i fylkesstyret:

6 Med bakgrunn i tidligere tilbakemeldinger og vedtektenes 56.1 og særlig fotnote 26, andre ledd, har fylkesstyret i Utdanningsforbundet Telemark gjort slik vedtak: Lokallagstilhørighet medlemmer ved Høgskolen i Telemark FST diskuterte saken. Saken ble første gang formelt behandlet av arbeidsutvalget i AU-sak /11. Alle medlemmer som er tilsatt ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark, tilhører Notodden lokallag. 6 For vårt lokallag betyr dette at medlemsgruppen HU(Høgskoler og Universitet) nå er større enn både barnehage og videregående. Fordelingen av medlemmer i lokallaget er som følger av tabellen: BHG Barne-hage FAS Faglig administrativt støttesystem GSK Grunnskole HU Høgskole og universitet VGO Videregående Andre (herunder uføre og pensjonister) Til sammen Årsmøte 2011: Årsmøte ble avholdt på Tveiten skole fredag 1. april. Marit Holm ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Det var ikke kommet inn noen saker fra klubbene. Hans Otto Jagels fra Fylkesstyret deltok. Bruddet i lokale forhandlinger samt arbeidstidsavtalene både for skole og barnehage var saker han belyste. Torgeir Haug gikk av som styremedlem etter 5 år. Han startet som vara, ble fort nestleder og siden styremedlem. Hege Dordi ble gjenvalgt som leder og HTV for 2 nye år. Etter møtet var det årsmøtemiddag på Brattrein hotell.

7 4.8 Retningslinjer for arbeidet inneværende årsmøteperiode Styret har arbeidet etter følgende retningslinjer, som ble vedtatt på årsmøtet 2011: Mål: Arbeide aktivt for å bedre medlemmenes lønn- og arbeidsvilkår. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Lokale forhandlinger Forhandlingsutvalget Høsten 2011 var det kun og særskilte forhandlinger. lønnsforhandlinger i kap Vi mener vi hadde gode realistiske krav. Vi fikk totalt ut mer penger enn året før. 7 Arbeidstidsavtalen i skole og barnehage. HTV/vara HTV og ATV Vi har ikke hatt særskilte forhandlinger i perioden. Lønnsforhandlinger er ikke et arbeid man blir ferdig med en gang for alle. Vi har vært i drøftingsmøte med arbeidsgiver om endring av tidspunkt og virkningspunkt for kap 3 og 5. Vi har ikke medlemmer i kap 5 i dag. Konklusjon i møtet ble en prøveperiode på to år med endring av forhandlingstidspunkt til første kvartal og virkningsdato fra 1/1-31/12. Vi har i løpet av høsten hatt noen runder med arbeidsgiver i forhold til praktiseringen av arbeidstidsavtalene i grunnskolen. Det har blitt oppdaget for høy binding. Nåværende arbeidstidsavtale er vanskelig å forstå både for tillitsvalgt, arbeidsgiver og arbeidstakeren selv. Vi har enighet med arbeidsgiver om å lage enklere fellesskjema før neste skoleår. Vi har hatt en kartlegging av tidsbruken til pedagogisk leder i barnehage. Dette for å ha bakgrunnsmateriale inn i drøftinger om

8 arbeidstidsavtalen. Tid til ledelse. HTV og styret Når det gjelder kommunale barnehager så er det satt ned en arbeidsgruppe, hvor HTV og ATV deltar, som skal se på felles løsninger fra høsten Bedre de fysiske arbeidsforholdene til de ansatte. Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen. HTV/vara HTV og styret ATV og HTV/vara HTV Arbeidsmiljøutvalget. Vara hovedtillitsvalgt er vår representant i Arbeidsmiljøutvalget. Det er satt ned en arbeidsgruppe hvor HTV deltar som skal se på avviksrapportering i barnehagene. Lage et forslag til rapportering av avvik også i barnehage. Delta i arbeidet rundt IA avtalen ATV og HTV HTV har deltatt i arbeidet med IA handlingsplan. Implementeringen av Langtidsfrisk/helsefremmende arbeidsplasser starter opp i vår. Evalueringen av seniorpolitikken viser at Notodden kommune har en økning, som landet, når det gjelder uføre. Mål: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Informasjon til alle nye politikere om HTV/vara HTV og styret barnehage og skole. Dialog med HTV/vara Vi har aktivt brukt de mulighetene vi har i

9 politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. HTV og styret de ulike politiske foraene. Vi har deltatt på politiske møter hvor det har vært oppe saker som har vært av interesse for Utdanningsforbundet. Administrasjonsutvalget, HTV har møteog talerett. 9 Dialog og samhandling med ledelsen. Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser. Samarbeid med kommunalt FAU. HTV/vara HTV HTV/vara HTV og styret HTV og styret Samhandlingsmøter med arbeidsgiver (Rådmannen / Stab og Utvikling/Toppledergruppa) minst en gang i måneden. Medbestemmelsesmøter med Seksjonsleder for Oppvekst en gang i måneden og ved behov. Medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage 1-2 ganger i måneden. HTV deltar på lederforum, styrer- og rektormøter ved mulighet. Samhandlingskonferansen i Vrådal. Vi har hatt en undersøkelse i forhold til grunnskole når det gjelder praktiseringen av leirskoleavtalen. Vi har også hatt en undersøkelse ute i skolene angående arbeidstidsavtalenbindingstid.

10 Mål: Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig. Tiltak: Hvem: Gjennomført: Delta i høringer. ATV, HTV og styret Tariffhøring Gjennomføre egne undersøkelser. Delta i lokalt planarbeid. ATV, HTV og styret ATV og HTV Arbeidstidsavtalen i skolen. Bemanningsnormen i barnehage, presisering av barnehageloven. Undersøkelse i kommunale barnehager i forhold til presiseringen av bemanningsnormen i barnehageloven. Mål: Utvikle organisasjonen i alle ledd med vekt på å styrke medlemstilhørighet og klubbengasjement Tiltak: Hvem: Gjennomført: Videreutvikle pensjonistlaget. Styret, vara HTV og pensjoniststyret. Pensjonistgruppa har hatt flere arrangementer, blant annet et veldig godt besøkt møte på Heddal ungdomsskole. Nestleder har hatt ansvaret for dette arbeidet. Pensjoniststyret har gjennomført flere møter, målet er å få på plass en god arena for denne medlemsgruppen. Nestleder deltar sammen med Berit Moe-Gumø på vårmøte/årsmøte for pensjonistene i fylket 15. mars.

11 Verving Pensjoniststyret består av: Berit Moe-Gumø, Berit Kvisli, Tore Fløistad og Lasse Koslung. ATV og Leder/HTV Vi har drevet aktivt vervingsarbeid dette året med målsetning om å komme over 500 medlemmer. Vi har sammen med fylkeslaget har verving av studenter på HiT. Disse teller ikke med i vårt lokallag. 11 Opprettelse av et lokalt lederråd for alle medlemmer i lederstillinger. HTV og styret Det har vært gjennomført lunsjmøte med lederne som er virksomhetsledere siste året i forbindelse med lokale forhandlinger. Mål: Ivareta medlemmers rettigheter Tiltak: Hvem: Gjennomført: Være oppdatert på Leder/HTV/vara lover og avtaler. HTV og ATV Følge opp ansettelsesrutinene i kommunen. Medbestemmelse. Få på plass gode medbestemmelsesrutiner i barnehagene. HTV HTV/vara HTV og ATV HTV HTV/vara HTV har medbestemmelse med seksjonsleder. HTV (og ATV) har medbestemmelse med virksomhetsleder barnehage. ATV i skole har medbestemmelse med rektor. Avtalt med arbeidsgiver at medbestemmelse foregår mellom virksomhetsleder barnehage og HTV. Fikk på plass faste møter høsten Begge ATV ene skal være med på 2 av disse møtene i halvåret. Vi

12 Få på plass et utvalg av tillitsvalgte for barnehage. HTV og de to ATVene. har hatt et slikt møte desember Vi har hatt et møte i november Mål: Yte god service og hjelp til medlemmene Tiltak: Hvem: Gjennomført: Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene. Leder/HTV/vara HTV Leder/HTV og nestleder/vara HTV samarbeider om henvendelser fra og tilbakemelding til medlemmer. Ingen sak er lik og noe er raskt løst Skolering av tillitsvalgte. Leder/HTV og Fylkesstyret mens andre saker tar lenger tid. Vi hadde i år 1 3 tillitsvalgte (KS området) som deltok på LOV og VOKS opplæringen i regi av fylket. 12 Sak 5. Regnskap Årsrapport for 2011 Inneholder: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Revisjonsberetning

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes av årsmøte. 21 Sak 6. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Utdanningsforbundets formål: 2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Utdanningsforbundet Notodden har valgt å prioritere følgende områder: 1. Lønns og arbeidsvilkår 2. Organisasjonsutvikling 3. Kvalitativt opplæringstilbud Mål lønns og arbeidsvilkår: Sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår Tiltak: Skolering i gjeldende avtaleverk Tid til ledelse Ansvar: Leder/ nestleder HTV/ vara HTV og lederkontakten

22 Sikre medlemmer god lønnsvekst med vekt på objektive etterprøvbare kriterier Sikre og støtte de ansattes arbeidsforhold og rettigheter Være pådrivere for at kommunen prioriterer etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet Sikre medlemmer god arbeidstidsavtale i skole og barnehage Følge opp avviksrapporteringen i grunnskolen Påvirke det kommende avviksrapporteringssystemet for barnehage Være godt forberedt og sikre gode prosesser før og etter lokale forhandligner Være oppdatert på lover og avtaler Medbestemmelse på alle nivåer Utarbeide årshjul for medbestemmelse Delta i IA arbeid Rask behandling av henvendelser og saker fra medlemmene Sørge for at ansettelsesrutinene i kommunen blir overholdt Arbeide inn mot budsjett for 2013 Sette oss godt inn i avtaleverk, alternativer og muligheter Samhandle med arbeidsplasstillitsvalgte HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV/ ATV Forhandlingsutvalget Styret Leder/ nestleder HTV/ vara HTV/ ATV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV/ ATV 22

23 Mål organisasjonsutvikling: Tiltak: Ansvar: Styret skal engasjere seg i utdanningspolitikken på de ulike medlemsområdene Alle medlemsgrupper skal føle seg inkludert i lokallaget Opprette lederråd God informasjonsflyt begge veier i organisasjonen Beholde medlemmer som går av med pensjon. Besøke medlemmene på de ulike arbeidsplassene Arrangere medlemsmøte med pedagogisk tema og/eller utdanningspolitiske spørsmål Arrangere andre medlemsaktiviteter. Notodden 100 år skolens historie. Ivareta nye klubbledere Skal delta på klubbmøter Skape møteplasser for medlemmer under gruppen FAS Ha faste kontaktmøter hvert halvår med tillitsvalgt på videregående og HiT. Ha oppdaterte medlemslister og god kjennskap til medlemmene Lage faste møtepunkter for alle ledere med temaer de ønsker Tillitsvalgtsamlinger. Skriv sendes videre og gjøres kjent for medlemmer på oppslagstavler, fronter og/eller hjemmesiden Lage brosjyre for de som er på vei over i pensjonisttilværelsen Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/ styret Leder/ nestleder/styret Pensjoniststyret Leder/ nestleder Leder/ nestleder HTV/ vara HTV Leder/ nestleder/ ATV VG og HTV HiT Leder/ nestleder/ ATV Leder/ nestleder/ lederkontakten HTV/ vara HTV/ ATV Nestleder/ pensjoniststyret 23

24 Utdanningsforbundet Notodden har over 500 medlemmer Arbeide for å øke medlemsengasjementet og fagforeningsbevisstheten. Aktiv verving av nytilsatte Lage velkommenbrev til alle nye medlemmer med informasjon om lokallaget og en gave fra forbundet Alle tiltakene som står under organisasjonsutvikling hører også til her ATV Leder/ nestleder Styret 24 Mål kvalitativt opplæringstilbud: Tiltak: Ansvar: Arbeide for budsjett og ressurser som samsvarer med det oppdrag virksomhetene har etter lover og regelverk Påvirke både sentral og lokal utdanningspolitikk slik at barn- og elevers opplæringstilbud blir best mulig Dialog med politikerne. Sørge for at de får relevant og nødvendig informasjon. Dialog og samhandling med ledelsen Aktiv bruk av informasjon og undersøkelser Samarbeid med kommunalt FAU Delta i høringer. Gjennomføre egne undersøkelser. Leder/ nestleder/ styret HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV HTV/ vara HTV Leder/ Nestleder/ styret Leder/ Nestleder/ styret

25 Sak 7. Budsjett Konto Prosjek t- numme r Benevnelse Budsjett 2012 Regnskap 2011 Salgs- /driftsinntekt Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) Lønnskostnad (skatt og arb.giveravgift) Sum 3000-konti Møtegodtgjøring, uten feriepenger Lønnsgodtgjøring for delvis dekning mobil og bredbånd Arbeidsgiveravgift Annen driftskostnad Sum 5000-konti Inventar, innkjøp Revisorhonorar og regnskapsføring Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Kontorrekvisita Edb-utstyr over drift, Aviser og abonnementer kontoret Oppslagsverk 6890 Diverse kontor- og adm.kostnader Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter 7144 Hotell Leie kurslokale/møterom 7171 Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profilerinsmateriell Representasjon (lokallaget repr. på møter), gaver (uansett) Stipend Sum konti

26 Finansinntekt/-kostnad 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Disponibelt Årsresultat - fri egenkapital Sum 8000-konti Budsjett 2012 Budsjett Sum inntekter 3000-konti Sum utgifter 4000, 5000, 6000 og 7000-konti Sum utgifter 8000-konti Resultat Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2012 godkjennes. Sak 8. Årsmøtesaker Sak 8.1 Fra Sætre skole Uttalelse om leirskole. Lokallagsstyrets innstilling: Dersom Sætre skole velger å opprettholde saken vil lokallagsstyret komme med sin innstilling i årsmøtet. Sak 9. Valg og nominasjoner Valgkomiteen har bestått av: Sigrunn Aarnes Østbye, Tove Pedersen og Marianne Stormo Lien.

27 Leder og nestleder velges for 2 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene. Fem av syv styremedlemmer er på valg i år. For å bli mindre sårbare velges et styremedlem for 1 år slik at fordelingen blir 3/4. I følge vedtektene skal et styremedlem være et ledermedlem. 27 Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig prepresentasjon fra de ulike medlemsgruppene (barnehage, grunnskole, videregående, universitet og høgskole, FAS) 9.1 Valg av nestleder Valgkomiteens innstilling av nestleder: Karl Arne Lia 9.2 Valg av styremedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling styremedlemmer: Leder: Hege Dordi Stordal Støa Barnehage Ikke på valg Nestleder: Karl Arne Lia Grunnskole På valg, 2 år Styremedlemmer: Terje Tverrvik Grunnskole På valg, 2 år Inger Lise Olsen Grunnskole På valg, 2 år May Iris Hjalte Grunnskole På valg, 1 år Erlig Barlindhaug Grunnskole På valg, 2 år (ledermedlem) Marianne Ljosland Barnehage Ikke på valg

28 9.3 Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Valgkomiteens innstilling av varamedlemmer: Varamedlemmer: 1 Bjørn Aasland Universitet På valg, 1 år og høgskole 2 Vibeke Flittig Grunnskole På valg, 1 år 3 Ann Kristin Selbo Stenersen Grunnskole På valg, 1 år Valg av delegater til fylkesårsmøtet mai. Utdanningsforbundet Notodden kan sende 9 delegater til fylkesårsmøtet. Disse er fordelt slik i forhold til medlemsgruppene i vår region. Ingen av medlemsgruppene skal ha over 50 % av delegatene totalt. Valgkomiteens innstilling til delegasjon: (legges på nette så snart den er klar, deles ut i møtet) 9.5 Nominasjon til fylkesstyret fra Lokallagsstyret: Nytt fylkesstyre velges på fylkesårsmøtet for 3 år. Lokallagsstyrets innstilling: Styret vil det skal være en kvinnelig nestleder i Utdanningsforbundet Telemark fordi det blir en mannlig leder.

29 9.6 Valgkomité: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer etter nominasjon fra lokallagsstyret. Lokallagsstyrets innstilling: Sigrunn Aarnes Østbye Marit Holm Sanny Bjørnsen 29 Sak 10. Valg av vara hovedtillitsvalg Hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt velges av medlemmer som har Notodden kommune som arbeidsgiver. Disse velges for to år. Valgkomiteens innstilling: Karl Arne Lia Sak 11. Resolusjoner

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 SKIEN 24.04.2014 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr. 31.12.14 522 medlemmer. Årsmøteprotokoll 2015 Utdanningsforbundet Notodden SAK 1. GODKJENNINGER: INNKALLING, SAKLISTE OG MØTE- VALGREGLEMENT 2 SAK

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND UTDANNINGS- FORBUNDET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. APRIL 2011 UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND Fredag 8. april klokka 18.00 i Caiano på Rica Maritim Hotel. Påfølgende middag

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas Vennesla Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars kl.19.00 på Digg (Kulturhuset) Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker

Strategisk plan for. Utdanningsforbundet Ullensaker Strategisk plan for Utdanningsforbundet Ullensaker For perioden 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet 28.april 2014 1 Innhold: Det kommunale landskapet s.3 Satsingsområder for perioden 1) Profesjonsetikk s.6 2)

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer