Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene"

Transkript

1 LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens oppbygging med fokus på medlemmene og de tillitsvalgte. Disse, sammen med de ansatte i sekretariatene, utgjør de menneskelige ressursene i forbundet. Tallfakta i bakgrunnsdokumentet gjelder per 1. september 2015, om ikke annet er spesifisert. Bakgrunnsdokumentet består av fem kapitler: Kapittel 1: Utdanningsforbundets organisasjonsstruktur Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene Kapittel 3: Representasjon på landsmøtet Kapittel 4: De tillitsvalgte Kapittel 5: Sekretariatene Kapittel 1: Utdanningsforbundets organisasjonsstruktur Utdanningsforbundet er inndelt i fire nivåer: 33 arbeidsplass/klubb, 33 kommune/lokallag, 33 fylke/fylkeslag, og 33 landsplan/sentralstyre, som utgjør de fire styringsnivåene i forbundet. Utover arbeidsplassnivået, følger disse nivåene forvaltningsnivåene innenfor KS-området. Figur 1 viser hvordan forbundets organisasjon er bygget opp. Figur 1: Utdanningsforbundets organisasjonskart Organisasjonsnivå Sentralt nivå Styringsorgan Kontaktfora medlemsgrupper Landsmøte Barnehage Sentralstyre Representantskap Fylkesnivå Kommunenivå Arbeidsplassnivå for alle medlemsgrupper Årsmøte Fylkesstyre Årsmøte Lokallagsstyre Grunnskole Videregående opplæring Faglig-administrativt støttesystem (FAS) Universitet/høgskole (UH) Tillitsvalgt Medlem Klubb Utvalg, råd og fora Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår Lederråd Utvalg for utdanningspolitikk Pensjoniststyre Sami Ossodat Fondsstyre Utvalg for organisasjonssaker Kontrollkomite

2 Barneh Barneh Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene Utdanningsforbundet er den største medlemsorganisasjonen i Unio og den nest største fagforeningen i Norge. Forbundet har per 1. september 2015 totalt medlemmer, og av dem er yrkesaktive. 1 Utdanningsforbundet har pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer. Tabell 1: Generelle medlemstall, 1. januar september januar september 2015 Endring i perioden Totalmedlemstall % Yrkesaktive % Unge yrkesaktive % Ledere % Pensjonister % Pedagogstudentene % Tabell 1 viser at det har vært en stor økning i totalmedlemstallet fra Blant enkelte grupper medlemmer har den største økningen vært hos pensjonistmedlemmene og studentmedlemmene. Til tross for en økning blant de yrkesaktive medlemmene i forbundet har det vært en jevn nedgang blant ledermedlemmene i perioden Av forbundets fem medlemsgrupper er grunnskole størst med 55 prosent, etterfulgt av barnehage med 20 prosent og videregående opplæring med 15 prosent. Til sammen utgjør disse tre gruppene 90 prosent av de ordinære 2 yrkesaktive medlemmene i forbundet. Figur 2 viser den prosentvise fordelingen av forbundets ordinære yrkesaktive medlemmer. Figur 2: Andel medlemmer per medlemsgruppe ordinære 2 yrkesaktive medlemmer. Prosent Ikke tilknyttet medl.gr.: 4 % FAS: 5 % Videregående opplæring: 15 % Universitet/ høgskole: 1 % Barnehage priv. : 7 % Barnehage off.: 13 % Univer Ikke til FAS Videre Grunnskole: 55 % Grunns 1 Yrkesaktive defineres i denne sammenhengen som alle i jobb, også de studentene som jobber ved siden av studier (gjelder ca PSmedlemmer). I tillegg alle potensielle yrkesaktive, de i permisjon, arbeidsledige og de på arbeidsavklaringsstønad. 2 Ordinære medlemmer er alle medlemmer unntatt pedagogstudentene og folkehøgskolemedlemmene. De yrkesaktive studentmedlemmene er derfor ikke med i disse tallene. 2

3 Tabell 2: Medlemsutvikling per medlemsgruppe, 1. januar september januar september 2015 Endring i perioden Barnehage offentlig % Barnehage privat % Grunnskole % Videregående % opplæring Universitet/høgskole % Faglig administrativt % støttesystem Uten medlemsgruppe* % Totalt % * De yrkesaktive som er midlertidig uten arbeid, i permisjon o.l. og i tillegg de medlemmene som jobber på arbeidsfelt som ikke tilhører noen medlemsgruppe. Tabell 2 viser at medlemsutviklingen i perioden har vært størst i barnehagesektoren, og spesielt i private barnehager. Det er også i private barnehager at Utdanningsforbundet har størst vervepotensiale. Medlemsgruppen grunnskole og videregående opplæring har hatt en liten vekst i denne perioden. UH-sektoren har økt med 8 prosent i perioden, mens FAS har hatt en nedgang på 2 prosent. Ut i fra medlemstallene per tariffområde der Utdanningsforbundet har medlemmer, befinner den største gruppen seg i offentlig sektor; KS, Oslo kommune og stat. Blant tariffområder for øvrig er Private Barnehagers Landsforbund (PBL) størst, og de står for om lag halvparten av de drøye medlemmene som jobber i privat virksomhet. I tillegg jobber 2333 medlemmer på arbeidsplasser uten tariffavtale. Tabell 3: Medlemstall etter tariffområder, 1. januar september 2015 Tariffområde 1. januar september 2015 Endring i perioden KS % Oslo kommune % Stat % PBL % Spekter % Virke % KA % FUS % Andre % Totalt % Aldersfordelingen blant de yrkesaktive medlemmene i forbundet ser vi av tabell 4. Tabell 4: Aldersfordelingen blant yrkesaktive medlemmer Alder Antall Prosent 35 år og yngre år år år og eldre Totalt

4 Det har vært en jevn nedgang blant ledermedlemmer i landsmøteperioden Blant de enkelte medlemsgruppene har det vært en nedgang i antall ledermedlemmer bortsett fra i FAS. Tabell 5: Ledermedlemmene fordelt innenfor de ulike medlemsgruppene, 1. januar september 2015 Medlemsgruppe ledere 1. januar september 2015 Endring i perioden Barnehage offentlig % Barnehage privat % Grunnskole % Videregående opplæring % Universitet/høgskole % Faglig administrativt % støttesystem Uten medlemsgruppe % Totalt % Kapittel 3: Representasjon på landsmøtet Landsmøtet er Utdanningsforbundets øverste organ. Det er på landsmøtet at forbundets vedtekter og politikk blir fattet og representanter til alle sentrale verv blir valgt. Sammensetningen av landsmøtedelegatene er som følger: Tabell 6: Representasjon av medlemsgruppene landsmøtedelegater 2015 Medlemsgruppe Antall Prosent Barnehage Grunnskole Videregående opplæring FAS 17 9 HU 7 4 Sum Av delegasjonssammensetningen på landsmøtet 2015 er de fire nivåene i organisasjonen representert slik: Tabell 7: Representasjon fra de fire organisasjonsnivåene landsmøtedelegater i 2015 Nivå i organisasjonen Antall Prosent Sentralstyret 13 7 Fylkesstyret Lokallag 9 5 Arbeidsplass 2 1 Medlemmer uten verv 4 2 Sum

5 Flere delegater kombinerer verv på ulike nivåer. I tabell 7 er det tatt utgangspunkt i verv som delegater har på det høyeste nivået. Det betyr for eksempel at det kan være flere enn ni delegater som representerer lokallagsnivået, men at ni delegater ikke har verv på høyere nivå enn lokallagsnivået. Det er 126 kvinnelige delegater (65 prosent) og 67 mannlige (35 prosent) på landsmøtet i Aldersfordelingen blant landsmøtedelegatene er på denne måten: Tabell 8: Representasjon av landsmøtedelegater etter alder. Alder Antall Prosent 35 år og yngre år år og eldre 16 8 Totalt Kapittel 4: De tillitsvalgte Utdanningsforbundet har tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Det finnes to typer tillitsvalgte: organisasjonstillitsvalgte og avtaletillitsvalgte, der sistnevnte er tillitsvalgte etter hovedavtalene. $ $ En organisasjonstillitsvalgt er valgt ut fra bestemmelsene i vedtektene, enten som styremedlem eller medlem i et rådgivende organ. En organisasjonstillitsvalgt frikjøpes av Utdanningsforbundet for å utføre tillitsvalgtoppgaver for organisasjonen. $ $ En avtaletillitsvalgt er valgt ut fra bestemmelsene i hovedavtalene for å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som finansierer eventuelle frikjøpsordninger for avtaletillitsvalgte. Utdanningsforbundets organisasjonsstruktur faller naturlig sammen med strukturen for avtaletillitsvalgte i KS-området. Tillitsvalgtstrukturen i Stat/Spekter og privat sektor følger ikke de ordinære forvaltningsnivåene. Mange av Utdanningsforbundets tillitsvalgte i KS-området kombinerer verv som organisasjonstillitsvalgt og avtaletillitsvalgt. Forbundet har registrert til sammen 9108 tillitsvalgte med ett eller flere verv i organisasjonen. Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet utgjør cirka 5,5 prosent av det totale medlemstallet. Dette tallet er avhengig av korrekte registreringer i medlemsregisteret. Arbeidsplassnivået Oversikten over antallet arbeidsplasser og tillitsvalgte inkluderer både arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) og arbeidsplasskontakter 1 (AK): Antall arbeidsplasser/enheter med medlemmer: Antall arbeidsplasser/enheter med ATV/AK: 5627 Antall arbeidsplasser med 1 2 medlemmer og uten ATV/AK: 2778 Antall arbeidsplasser med mer enn 3 medlemmer og uten ATV/AK: 2786 Lokallagsnivået Lokallagene finansierer frikjøp av organisasjonstillitsvalgte gjennom et tildelt frikjøpsbeløp fra organisasjonen som beregnes etter lokallagets medlemstall. I tillegg til dette finansierer mange lokallag ytterligere frikjøp med tildelte driftsmidler. Tabell 9 («frikjøpstrappa») viser frikjøpsomfang i prosent til alle lokallag. For lokallag oppgis frikjøp dekket av organisasjonen i prosent. Prosentsummen omregnes til årsverk til slutt i oversikten under. Oslo er ikke med i oversikten fordi organisasjonstillitsvalgte i bydelslagene frikjøpes av tildelte driftsmidler, og ikke gjennom «frikjøpstrappa». 1 En arbeidsplasskontakt er en kontaktperson for Utdanningsforbundet på sin arbeidsplass/enhet uten rettigheter som tillitsvalgte etter hovedavtalen. 5

6 Tabell 9: Frikjøpsomfang lokallag summert per fylke Fylke Frikjøpsomfang i prosent Østfold 800 Akershus Hedmark 760 Oppland 804 Buskerud 824 Vestfold 724 Telemark 664 Aust-Agder 504 Vest-Agder 604 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 696 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 948 Nord-Trøndelag 728 Nordland Troms 752 Finnmark 528 Sum i prosent Sum årsverk 157,68 Fylkesnivået Organisasjonstillitsvalgte på fylkesnivået er medlemmer i fylkesstyrene, og eventuelt medlemmer i rådgivende utvalg, råd og fora. Tallene som følger er hentet fra en undersøkelse fylkeslagene besvarte i begynnelsen av september Tabell 10: Frikjøp i fylkesstyrene Fylker Antall årsverk organisasjonstillitsvalgte i fylkesstyrene Østfold 6,6 Akershus 10,9 Oslo 5 Hedmark 4,8 Oppland 5,9 Buskerud 5,4 Vestfold 5,4 Telemark 6 Aust-Agder 4,2 Vest-Agder 4,7 Rogaland 7,4 Hordaland 8,8 Sogn og Fjordane 6,8 Møre og Romsdal 6,9 Sør-Trøndelag 6,7 Nord-Trøndelag 4,8 Nordland 8,5 Troms 5,4 Finnmark 3 Årsverk alle fylker 117 6

7 Landsplan Medlemmene i sentralstyret utgjør de tillitsvalgte på landsplan. Det er tretten faste medlemmer og to møtende vararepresentanter. Tolv medlemmer er frikjøpt i 100 prosent, en i 70 prosent og de to varamedlemmene i 40 prosent. Til sammen utgjør dette 13,5 årsverk. Kapittel 5: Sekretariatene Sekretariatene fungerer som en støttefunksjon for medlemmene og de tillitsvalgte på alle nivå. Ansattressursene er hovedsakelig lagt til fylkesnivået og sentralleddet med noen unntak for store lokallag. Det varierer fra fylkeslag til fylkeslag hvordan de ulike arbeidsoppgavene blir vektet. Det er heller ingen systematikk i hvordan arbeidsoppgavene fordeles mellom tillitsvalgte og ansatte. Det som hos noen er en klar tillitsvalgtoppgave, blir ivaretatt av ansatte i andre fylkeslag. Det er kun et fåtall oppgaver som bare utøves av tillitsvalgte eller bare av ansatte. (Bakgrunnskilde: Undersøkelse blant fylkeslagene 2013.) Det sentrale sekretariatet er inndelt i fem avdelinger med fjorten seksjoner i tillegg til staben. Avdelingene og seksjonene dekker i korte trekk følgende arbeidsområder: Intern og ekstern kommunikasjon Utgivelse av Utdanning og fagtidsskrifter, andre publikasjoner Forhandlinger Juridisk bistand Utdanningspolitikk fra barnehage til universitet/høgskole Forskningspolitikk Internasjonalt arbeid Utredning og analyse Utvikling og gjennomføring av tillitsvalgtopplæringen Medlemsregistrering og kontingentforvaltning IKT-systemene Saksbehandling og støttestruktur for tillitsvalgte 7 Følg landsmøtet på

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016

Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 Sak 11/15 Senterpartiets kontingentsystem fra 2016 10.mars: Frist for innsending av andre forslag til post@sp.no 19. mars: Sentralstyret behandler innkomne forslag 21. mars: Innledning og debatt på landsmøtet

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk?

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? AFI-rapport 13/2013 Ann Cecilie Bergene, Arild H. Steen, Cathrine Egeland og Ida Drange Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

RAPPORT 2005:6. Marianne Røed og Pål Schøne. Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen

RAPPORT 2005:6. Marianne Røed og Pål Schøne. Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen RAPPORT 2005:6 Marianne Røed og Pål Schøne Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen ISF 2005 Rapport 2005:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer