Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole klokka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30"

Transkript

1 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole klokka Side 1

2 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap fra lokallagsstyret 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode (handlingsplan) 4. Budsjett 5. Innmeldte saker fra klubber og styret 5.1 Struktur videregående skole 5.2 Kjønnskvotering 6. Valg av alternativer innenfor vedtektene Ingen innkomne forslag 7. Valg 8. Resolusjoner Forslag fra styret: Nedleggelse av Blakstad vgs. 9. Valgmøte SAK 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av møtereglement Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner følgende møtereglement: Lokallagsleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av Møtereglement, godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser det til møteledelsen. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, vises dette særskilt. Saksinnledere og styremedlemmer kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. Alle forslag fremmet av styret eller forslag som er sendt inn fra klubber til årsmøtet innen fristen, vedtas med simpelt flertall. Nye saker krever kvalifisert (2/3) flertall. Årsmøtet må også med 2/3 flertall vedta at saker utenom sakslista skal behandles. Møtet avgjør voteringsformen. Side 2

3 1.2 Godkjenning av innkalling Godkjent 1.3 Godkjenning av saksliste Godkjent 1.4 Valg av dirigenter Vedtak: Nils Haugaas 1.5 Valg av referent Vedtak: Brita Vågsnes 1.6 Valg av protokollunderskrivere Vedtak: Arne Bjørn Knutsen og Gry Reiulfsen 1.7 Valg av tellekorps Vedtak: Ole Skjævestad og Ove Erik Mjølhus 1.8 Valgreglement Årsmøtet godkjenner følgende valgreglement: VALGREGLEMENT FOR ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET FROLAND Generelt om valgene Valgene gjelder for perioden: Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag på. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 1. Valg av lokallagsleder ( ) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder Her gjelder de samme reglene som under Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret ( ) Side 3

4 Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret, skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Sammensettingen av lokallagsstyret må ivareta kravet om kvotering som gjelder i organisasjonen. 4. Valg av valgkomité ( ) Styret fremmer forslag på representanter til valgkomité for perioden Valgkomiteen velges på samme måte som (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Det skal ikke velges leder og nestleder valgkomiteen konstituerer seg selv ( 64.1). Eventuelle endringsforslag som fremmes i forbindelse med valgsaken, må søke å ivareta den totale balansen i forslaget som foreligger fra valgkomitè (til styret) og styre (til valgkomitè). Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag på. Når det fremmes forslag på kandidater i møtet, må kandidatene være forespurt og ha sagt ja. Stemmesedler som inneholder andre navn enn de som er foreslått, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. SAK 2 MELDING OG REGNSKAP 2.1 Årsmelding Årsmeldinger Utdanningsforbundet Froland Medlemstall: Utdanningsforbundet Froland har pr medlemmer. Utdanningsforbundet Froland har pr medlemmer. Side 4

5 Tillitsvalgte: Våren 2010 Styret Leder: Sigmund Hertzberg Nestleder: Styremedlem og regnskapsansv. Brita Vågsnes Anne Ettestøl Odd Arne Sjøberg Wencke Brit Øistensen 1. vara: Ole Skjævestad Hovedtillitsvalgt Froland kommune: Vara: Arbeidsplasstillitsvalgte Blakstad vgs.: Blakstad vgs. vara: Blakstadheia oppvekstsenter: Froland skole: Froland skole vara: Mykland oppvekstsenter: Sigmund Hertzberg Ole Skjævestad Annette Kill Solstad Anne Ettestøl Ove Erik Mjølhus Høsten 2010 Styret Leder: Nestleder: Styremedlem og regnskapsansv. 1. vara: Ole Skjævestad 2. vara: Inger Flaten Dale Sigmund Hertzberg BritaVågsnes Anne Ettestøl Gry Reiulfsen Wencke Brit Øistensen Hovedtillitsvalgt Froland kommune: Vara: Arbeidsplasstillitsvalgte Blakstad vgs.: Blakstad vgs. vara: Blakstadheia oppvekstsenter: Froland skole: Froland skole vara: Mykland oppvekstsenter: Ole Skjævestad Brita Vågsnes Anette K. Solstad Tove Anita Duus Ove Erik Mjølhus Side 5

6 Våren 2011: Styret: Leder: Sigmund Hertzberg Nestleder: Styremedlem og regnskapsansv. BritaVågsnes Anne Ettestøl Gry Reiulfsen Wencke Brit Øistensen 1. vara: Ole Skjævestad 2. vara: Inger Flaten Dale Hovedtillitsvalgt Froland kommune: Vara: Arbeidsplasstillitsvalgte Blakstad vgs.: Blakstad vgs. vara: Blakstadheia oppvekstsenter: Froland skole: Froland skole vara: Mykland oppvekstsenter: Ole Skjævestad Brita Vågsnes Marit Messel Tove Anita Duus Ove Erik Mjølhus Høsten 2011 Styret Leder: Sigmund Hertzberg Nestleder: Styremedlem og regnskapsansv. BritaVågsnes Anne Ettestøl Gry Reiulfsen Wencke Brit Øistensen 1. vara: Ole Skjævestad 2. vara: Inger Flaten Dale Hovedtillitsvalgt Froland kommune: Vara: Arbeidsplasstillitsvalgte Blakstad vgs.: Blakstad vgs. vara: Blakstadheia oppvekstsenter: Froland skole: Froland skole vara: Mykland oppvekstsenter: Ole Skjævestad Brita Vågsnes Marit Messel Tove Anita Duus Ove Erik Mjølhus Side 6

7 Møter Styremøter Styret hadde våren styremøter og behandlet 55 saker. Styret har høsten 2010 hatt 4 styremøter og behandlet 38 saker. Styret hadde våren styremøter og behandlet 57 saker. Styret har høsten 2011 hatt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Referater ligger på hjemmesiden. Årsmøter/valgmøte: På Blakstadheia oppvekstsenter 17. mars medlemmer møtte. Egen protokoll. Valgmøte 14.april medlemmer stemte, egen protokoll. Satsingsområder Styret har også i 2010 og 2011 satset på klubbene og tillitsvalgte. Spesielt er vi glade for endelig å få tillitsvalgt for de kommunale barnehagene. Styret er glad for at klubbstyrene, klubbmøter og tillitsvalgte fungerer bra på alle skoler. Leder har vært til stede på noen klubbmøter. 2 lokale kurs for klubbstyrer/tillitsvalgte ble arrangert i Det har også vært satset på våre internettsider. De er alltid oppdaterte. 1 lokalt kurs for klubbstyrer/tillitsvalgte ble arrangert i Styret i Utdanningsforbundet Froland ga tidsressurs til alle klubbledere i Froland. Vi har fremdeles utfordring med hensyn til barnehagene Skolering 2010og 2011: Det vises til kurssider på fylkeslagets - og lokallagets hjemmesider. Hovedtillitsvalgte arbeid i forhold til Froland kommune Hovedtillitsvalgte har i 2010 og 2011 sittet i administrasjonsutvalget og hatt møter her. HT har også deltatt på samarbeidsmøter med kommuneadministrasjonen. HT var også involvert i forhold til budsjett for kommunen og i prosessen med ansettelse av ny virksomhetsleder ved Froland skole høsten I og med at Froland ikke har plasstillitsvalgt for barnehagene har HT fungert som tillitsvalgt for barnehagene i bl.a. tilsettinger. Lokale forhandlinger med Froland kommune Høsten 2010 var det lokale forhandlinger både for kapittel 3 og kapittel 4. For kapittel 3 ble det samlede resultatet på ca. 5%. Vi fikk også rettet opp en betydelig skjevhet i forhold til et av våre medlemmer i kapittel 3. I kapittel 4B og 4C ble kompetanselønnen som ble fremforhandlet ved oppgjøret høsten 2008 videreført som en del av det sentrale oppgjøret. Utover dette ble det samlede resultatet at kapittel 4B fikk ut 152% av pro rata, mens kapittel 4C fikk ut 107%. Høsten 2011 var det lokale forhandlinger for medlemmer i kapittel 3. Resultatet for disse ble på ca 5% i gjennomsnitt. Det ble også foretatt noen endringer av innplassering, slik at personer som frem til nå feilaktig var plassert i kap. 3 ble overflyttet til kap. 4. Side 7

8 Medlemsgruppe barnehager Det har vært en del aktivitet rundt barnehage siste to år ettersom det er kommet lovfestet rett til barnehageplass, endring i tilskudd til ikke-kommunale barnehager og en enorm befolkningsvekst i Froland. På medlemsmøtet for barnehager høsten 2010 ble det valgt ny AT inkludert frikjøp. Grunnet sykemelding så ble ikke dette som tenkt. HTV og HTV-vara har derfor vært delaktige i alle ansettelser og de har vært gode støttespillere! Det er nokså liten aktivitet rundt barnehager sett med fagforeningsøyne, et oppsatt medlemsmøte høsten 2011 ble avlyst etter liten respons. Endring av tilskudd til ikke-kommunale barnehager har vært en utfordring i Froland. Satser er vedtatt 3 ganger i kommunestyret og siste budsjettmøtet i desember 2011 vedtok Froland å legge seg på nasjonale satser. Dette er administrasjonen og de private barnehagene fornøyd med. De kommunale barnehagene har ikke fått pålegg om innsparing pga satser til private barnehager, men fikk innsparing som en del av budsjettbehandlingen i desember Kommunestyret vedtok som anbefalt å stenge barnehagene 4 uker, 1 uke mer enn tidligere. Det er alle i kommunen fornøyd med! Det betyr at ansatte får tatt ut 4 uker ferie sammenhengende og mer stabilt med personal resten av året. Det har kommet revidert utgave av SFS 2201 om arbeidstid for pedagogisk personale i barnehager og SFO. Det er fortsatt 4 timer ubunden tid for pedagoger i barnehager. Noe mange mener er for lite. Endringen som nå kan gjøres gjeldende fra er at arbeidsgiver kan har noe styringsrett over den ubundne tiden. Slike endringer må da settes ned i en halvårsplan. Den nasjonale barnehagedagen er hvert år tredje tirsdag i mars. Et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Den markeres litt ulikt i barnehagene. Noen velger å invitere foreldre og besteforeldre på besøk for å vise litt av arbeidet som gjøres i barnehagen i form av dokumentasjon, mens andre ikke markerer dagen. Barnehagene uttrykker ikke et behov for å samles i Osedalen for alle som før. Antall barnehager og barnehageplasser øker i takt med økt befolkningsvekst i Froland. Barnehageplanen er revidert. Det er vedtatt å etablere en ny kommunal barnehage med inntil 72 barn i sentrumsnært område. En komite har sett på flere løsninger. Det jobbes fortsatt med dette. En nyåpnet barnehage i sentrum vil tidligst være ferdig i Midlertidige plasser er opprettet for å få plass til alle barn som har rett på plass. Froland kommune vil i nærmeste fremtid ansette flere i faste hjemler fremover, så her er det mulighet for flere medlemmer i Utdanningsforbundet Froland! Medlemsgruppe grunnskole Ny rektor Froland skole samt arbeid med skolens arbeidsmiljø var noe av det som opptok klubben mest i denne perioden. Videreutdanningssatsningen Kompetanse for Kvalitet ( ) forsøkt innført både i 2010 og 2011, men uten hell. Mange lærere ønsker seg videreutdanning, men kommunen har til nå sagt nei. Ny tillitsvalgt på Blakstadheia; ellers stabilt i forhold til både klubbledere ved Mykland og Froland skole samt klubbstyret ved sistnevnte. Oversikt over medlemmer i klubbstyret ved Froland skole: Våren 2010; (leder), Anne Ettestøl (vara), Karl Tore Moen, Ingunn Leikvangen, Marit Moseng og Thor Olav Lauvrak. Høsten 2010, våren 2011 og høsten 2011; (leder), Tove Anita Duus (vara), Anne Ettestøl, Karl Tore Moen, Marit Moseng og Steinar Rom. Medlemsgruppe videregående skole Medlemmene er tilhørende på Blakstad vgs. Klubbstyret har bestått av: Klubbleder/tillitsvalgt: Ole Skjævestad Nestleder/varatillitsvalgt: Brita Vågsnes Klubbstyre medlem: Arne Bjørn Knutsen Klubbstyremedlem: Olav Arnevik Varamedlem: Magne Grimenes Det er avholdt 20 klubbstyremøter og 20 klubbmøter i perioden. Tillitsvalgt er representert i AMU, tilsettingsutvalg og skoleutvalg. Det avholdes månedlige drøftingsmøter med ledelsen sammen med skolens øvrige organisasjoner. Side 8

9 Av tyngre saker som klubben har jobbet med kan nevnes samlokalisering Skarsbru/Neset. Her ble verksteddrift på Vg2 Arbeidsmaskiner og all teori utenom Ys og Vg3 anleggsmekaniker flyttet ned til hovedskolen. Dette medførte en del støy og Utdanningsforbundet fikk en noe urettmessig slitasje. Den største saken i perioden er flyttesaken, hvor skoleeier foreslo å flytte deler eller alt av aktivitet fra Blakstad vgs. Dette ble satt opp mot en renovering eller nybygg av Blakstad vgs. Saken bunnet i en miljørapport hvor skolen kom meget dårlig ut. Klubben har vært delt og saken har blitt tatt opp på flere klubbmøte. Utdanningsforbundet Froland verv på fylkesnivå 2010 og 2011 Fylkesstyremedlem: Vedtak: Årsmeldinga tas til orientering sak 2.2 Regnskap Styreberetning for Utdanningsforbundet Froland 2011 Årsregnskap og årsberetning følger som vedlegg. Vedtak: Regnskap og årsberetning godkjent. Side 9

10 Sak 3 Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode (handlingsplan) Styret legger denne gang fram et utkast tilhandlingsplan. I årsmøtet vil saken bli behandlet i plenum, og det vil bli gitt mulighet til å komme med kommentarer og innspill. Både kommentarer og innspill vil styret ta med seg i det videre arbeidet med handlingsplanen. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Tiltak: Skolering i arbeidstidsavtalen i skolene og barnehagene. Sikre medbestemmelsesordninger i skole og barnehage. Arbeide for gode overførings- og tilsettingsrutiner. Ansvar: HT OG AT HT OG AT HT OG AT Arbeide med å utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø. Arbeide for gode fysiske arbeidsplasser. Arbeide for likestilling og likeverd. SAMFUNNSPOLITIKK Tiltak: Være aktiv i skole og barnehagepolitikk. Jobbe for at Blakstad vgs. skal utvikle landslinjene og fylkeslinjene. Arbeide for et godt barnehage- og skoletilbud. Jobbe for retningslinjer og kvalitet i overgangen mellom barnehage, grunnskole og videregående skoler. HT OG AT Hovedverneombud Verneombud Leder Ansvar: Leder Leder klubbleder Leder Styret ORGANISASJONSPOLITIKK Tiltak: Stimulere til aktive klubber, styrke klubbmøteaktiviteten. Skape engasjement og organisasjonstilhørighet. Jobbe med medlemsverving og medlemsoppfølging Redigere hjemmesidene Kontakt med pensjonistene. Rekruttere og skolere tillitsvalgte. Arrangere medlemsmøter. Arbeide med å utvikle profesjonsbevissthet og fagforeningsbevissthet. Ansvar: Klubbledere/AT Styret Klubbledere/AT Leif Rino Leder Leder, HT og AT Styret Styret Vedtak: Handlingsplanen vedtas. Side 10

11 Sak 4 Budsjett 2012 og 2013 Inntekter Konto Tekst Beløp Beløp 3200 Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) 3990 SPK refusjon Renteinntekter bank Andre renteinntekter Sum Utgifter 5310 Honorar m/feriepenger Honorar uten feriepenger Gaver i arbeidsforhold - fritt Revisorhonorar Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Datarekvisita Edb-utstyr over drift Faglitteratur Opplæring/kursavg. ansatte Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Representasjon Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møte kostnader Profileringsmateriell Representasjon - bevertning Representasjon, gaver Rentekostnad bank 8159 Andre rentekostnader 8171 Bankgebyr Sum Resultat Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet som et rammebudsjett, og gir styret fullmakt til å omdisponere midlene. Side 11

12 Sak 5 Innmeldte saker fra medlemmer, klubber eller saker fremmet av styret Sak 5.1 Struktur videregående skole Sak fremmet av lokallagsstyret 1. Struktur medlemmer i videregående skole sin plass i lokallaget Vi viser til vedtaket fra representantskapet - REP 20/11 Oppdatering av kontingentfordelingsprinsipper for fylkes- og lokallaget. Se spesielt punkt 3, som omhandler lokallagene herunder punkt 3.8, kulepunkt 2 og 3. (Se vedlegg 1) På bakgrunn av representantskapets vedtak ser vi som konsekvens at mer enn 80 % av kontingentmidlene flyttes fra lokallagsnivå til fylkesnivå. Bakgrunnen for vedtaket er at det rundt om i landet i år avvikles de siste lokallag vgo, som noen få fylker hatt som lokal organisering. For å sikre medlemmene i disse lokallagene har representantskapet vedtatt å overføre kontingentmidler som blir tilført per medlem i vgo fra lokallaget til fylkeslaget. Representantskapet har også pålagt fylkeslaget å ha ansvar for aktiviteten for disse medlemmene. I Aust-Agder har vi ikke hatt ordningen med lokallag vgo. I lokallaget i Froland har vi hatt et godt samarbeid med og ivaretatt de videregående skolene og medlemmene der på lik linje med øvrige medlemsgrupper. Lokallaget har deltatt på klubbmøter, ivaretatt medlemmene med medlemsmøter, medlemsmateriell, drevet opplæring, bidratt til rekruttering av både medlemmer og tillitsvalgte og vært til stede ved politiske markeringer med mer. Når nå lokallaget blir sittende igjen med mindre enn 20 % av kontingentmidlene ønsker vi å utfordre organisasjonen på hvilken framtid man vil at vgo skal ha i lokallagene og ikke minst hvilke områder Utdanningsforbundet forventer at lokallagene nå skal ha ansvar for overfor medlemmene der. Vi stiller oss undrende til hvilke planer organisasjonen har for vgos framtid i organisasjonen og spesielt i lokallaget. Vedtaket oppfattes i vårt lokallag som mer splittende enn samlende for våre medlemsgrupper. Dette er en fundamental endring i forhold til den organisering som vi har kommet fram til i vårt lokallag. Vi mener dette fører til en oppsplitting av organisasjonen og dette støtter vi ikke. Vi trenger en avklaring og ønsker at organiseringen vi har hatt gjenopprettes og at ansvaret for medlemmene i vgo tilbakeføres til lokallagene. Vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Froland ber Utdanningsforbundet sentralt avklare på hvilke områder og i hvilken grad lokallagene skal ivareta vgo-medlemmene. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Froland mener at organiseringen vi har hatt gjenopprettes og at ansvaret for medlemmene i vgo må tilbakeføres til lokallagene. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Froland mener denne saken bør drøftes grundig i hele organisasjonen og ber om at den blir en del av debatten på fylkesårsmøtet og at den deretter videresendes til landsmøtet. Side 12

13 Sak 5.2 Kjønnskvotering Sak fremmet av lokallagsstyret Da Utdanningsforbundet ble dannet i 2002, ble det bestemt at det skulle være radikal kjønnskvotering, det vil si at det i alle valgte organer skulle være minst 50 % kvinner i vedtektene står det at det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. En slik radikal kjønnskvotering kan i praksis føre til at enkelte lokallag får problemer med å skaffe tillitsvalgte, spesielt i mindre lag. Vi mener også at Utdanningsforbundet nå må være i stand til å tilpasse seg bestemmelsene/kravet som ligger i lovverket. I likestillingsloven 21 står det: 21. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.) Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Dette bør også kunne legges til grunn i utvalg, styrer, råd, nemnder mv i Utdanningsforbundet. Vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Froland mener at vedtektene må endres slik at det ikke lenger er radikal kjønnskvotering i organisasjonen. Det bør være tilstrekkelig at representasjonen skal være minst 40 % av hvert kjønn. Organisasjonen kan legge til grunn lovens bestemmelse i 21 i likestillingsloven. Saken oversendes til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet. Sak 6 Valg av alternativer innenfor vedtektene Det er ikke fremmet noen saker til sak 6. Side 13

14 Sak 7 Valg Sak : innstilling fra valgkomiteen Sak 7.5: innstilling fra styret Sak 7.1 Valg av leder Valgt: Froland skole Sak 7.2 Sak 7.3 Valg av nestleder Valgt: Brita Vågsnes Blakstad vgs. (til ) Froland skole (fra ) Valg av medlemmer Valgt: Ove Erik Mjølhus Mykland oppvekstsenter Wenche Brit Øistensen Froland skole Froland skole (til ) Rita Sparsås Kringletoppen barnehage Olav Arnevik Blakstad vgs. (til ) Valg av varamedlemmer: Valgt: 1 Marit Moseng Froland skole 2 Anne Ettestøl Froland skole 3 Anette Solstad Blakstadheia oppvekstsenter Sak 7.4 Valg av hovedtillitsvalgt Froland kommune Valgt: Sak 7.5 Valg av vara HT: Valgt: Valg av valgkomité Valgt: Karl Tore Moen Steinar Rom Tove Anita Duus Froland skole Froland skole Froland skole Side 14

15 Sak 8 Resolusjoner Følgende resolusjon ble vedtatt Nedleggelse av Blakstad videregående skole Vedtaket i fylkestinget 21. februar 2012 innebærer flytting av undervisningstilbudene fra Blakstad vgs. til Sam Eyde vgs. Utdanningsforbundet Froland forventer at fylkestinget vil opprettholde landslinjetilbudene. Disse er blitt foreslått nedlagt av fylkesrådmannen tidligere. Forslag til vedtak: Saken oversendes fylkesårsmøtet. Resolusjonen sendes Fylkesordføreren Fylkesrådmannen Agderposten Frolendingen Sak 9 VALGMØTE Utdanningsforbundet Aust-Agder avvikler sitt fylkesårsmøte 8. og 9. mai. 9.1 Saker som er satt opp på sakslista for fylkesårsmøtet Ingen saker 9.2 Valg av delegater til fylkesårsmøtet Følgende ble valgt: Avdeling Navn Enhet Barnehage 1 delegat Rita Netland Sparsås Kringletoppen 1 vara Line Løvjomås Larsen Froland friluftsbarnehage Grunnskole 2 delegater Froland skole Wencke Brit Øistensen Froland skole 1. vara Ove Erik Mjølhus Mykland oppvekstsenter Videregående 2 delegater Sigmund Hertzberg Lokallagsleder Brita Vågsnes Blakstad vgs 1 vara Ole Skjævestad Blakstad vgs Side 15

16 9.3 Nominasjon av kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen til fylkeslaget Styrets forslag vedtatt Nominerte tillitsvalgte til fylkesårsmøte fra Froland lokallag Leder og nestleder Marianne M Knudsen leder Trude Jacobsen Nestleder Styremedlemmer Gruppe 1 Renee Røyneland Barnehage 2 Hanne Hansson Grunnskole 3 Marit G Innholt Grunnskole 4 Ottar Stordal Grunnskole 5 Torkil Grimsrud Grunnskole 6 Torgeir Moen Videregående 7 Ylva Blomberg Videregående 8 Linda Sletten Heistad Leder 9 Anne Catrine Fodstad Videregående Varamedlemmer Gruppe 1 Gunnhild Kåvenes Videregående 2 Inger Sophie Jahr Leder 3 Mari Reisersen Jensen Voksenopplæring 4 Ole Skjævestad Videregående HTV-F Torgeir Moen Vara HTV-F Ylva Blomberg Arendal Lillesand Det var en feil i det opprinnelige referatet. Wencke Brit Øistensen ble foreslått og valgt som delegat fra Froland skole til fylkets årsmøte i stedet for Tove Anita Duus. Side 16

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 Tilstede: Forfall: Referent: 28. januar 2013, Trude Jacobsen (ikke sak 001, 002 a,b,f, 003), Hanne Hansson, Torkild Grimsrud (delvis sak 66), Renée Christin Røyneland,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Arendal EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Sak 01/2012: KONSTITUERING a. Foreløpig innkalling er sendt ut i uke 2 i henhold til vedtektene. 1. Styrets forslag til vedtak:

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FRA FYLKESÅRSMØTET I AUST-AGDER

VEDTAKSPROTOKOLL FRA FYLKESÅRSMØTET I AUST-AGDER VEDTAKSPROTOKOLL FRA FYLKESÅRSMØTET I AUST-AGDER 9.-10. MAI 2012 Quality Hotel & Resort Kristiansand 1 Sak 1/12: Konstituering 1.1 Innkalling og fullmakter ble godkjent. 1.2 Som dirigenter ble valgt: Brit

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer