Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015"

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen!

2 Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet Oppland Terje Lerberg Årsmøtet i Utdanningsforbundet Gjøvik Sak 1: Sak 2: Sak 3: Konstituering, møte og valgreglement Melding og regnskap fra lokallagsstyret Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 4: Budsjett 2015 Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Innmeldte saker Valg av lokallagstyrets nestleder Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget Resolusjoner Saker i forbindelse med Fylkesårsmøtet Avslutning Årsmøtemiddag for påmeldte deltagere Side 2 av 28

3 Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement 1.1 Sammensetning av årsmøtet Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett, inkludert pensjonister, men ikke studenter (organisert i en egen organisasjon). 1.2 Godkjenning av innkalling Kunngjøring om årsmøte og foreløpig saksliste ble sendt ut til klubbene pr e-post 15. januar Årsmøtedokumentet ble sendt ut 20. februar 2015 og lagt ut på hjemmesiden samme 11.mars 2015 Innkalling godkjennes. 1.3 Valg av dirigent og sekretærer Styret fremmer forslag på en dirigent og en sekretær: Dirigent i plenum: Jan Erik Aasheim Sekretær: Lars A. Standal Styrets innstilling vedtas. Side 3 av 28

4 1.4 Fastsettelse av saksliste og dagsorden Saksliste: Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement 1. Sammensetning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Fastsettelse av saksliste og dagsorden 5. Valg av tellekorps og protokollunderskrivere 6. Fastsettelse av møtereglement 7. Fastsettelse av valgreglement Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 1. Melding fra lokallagsstyret 2. Regnskap fra lokallagsstyret Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 1. Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik 2. Forslag til tiltaksplan påfølgende årsmøteperiode Sak 4: Budsjett 2015 Sak 5: Innmeldte saker Sak 6: Valg av lokallagsstyrets nestleder 1. Valg av lokallagsstyrets nestleder Sak 7: Valg av vara hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå 1. Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 1. Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret 2. Valgkomité 3. Styrer og utvalg i lokallaget Sak 9: Resolusjoner Sak 10: Saker i forbindelse med Fylkesårsmøtet Avslutning Styrets innstilling til saksliste vedtas. Side 4 av 28

5 1.5 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere Styret har kommet fram til at tellekorpset skal bestå av tre personer. Protokollunderskrivere skal være tre personer. Tellekorpset består av: Navneforslag vil bli fremmet på årsmøtet når møtedeltakerne foreligger. Protokollunderskriverne er: Navneforslag vil bli fremmet på årsmøtet når møtedeltakerne foreligger. 1.6 Fastsettelse av møtereglement Møtereglement: 1 Leder åpner møtet, leder godkjenning av innkalling og valg av dirigent og sekretærer. 2 Dirigenten leder den videre konstituering og de øvrige saker i henhold til vedtatte saksliste og dagsorden. 3 Alle som ønsker ordet, viser det ved håndsopprekking og ved vising av deltakernummer, se ellers stemmeseddelblokk for ulike tegn. Medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Dirigentene kan stille forslag om begrenset taletid og strek ved inntegnede talere. Forslag om strek og/eller begrensning av taletida tas opp til votering straks. 4 Medlemmer som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 5 Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har besluttet å sette strek med inntegnede talere. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 6 Vedtak skjer med alminnelig flertall i saker der ikke annet er bestemt i vedtekter. Møtereglementet godtas Side 5 av 28

6 1.7 Fastsettelse av valgreglement Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallaget: Generelt om valgene Valgene gjelder for to eller ett år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. Møte- og valgreglement følger vanlige regler for votering. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall. Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. Side 6 av 28

7 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå ( ) Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Side 7 av 28

8 Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. Forslag på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. Valgreglementet godkjennes. Side 8 av 28

9 Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 2.1 Årsmelding 2014 Styret i Utdanningsforbundet Gjøvik i årsmøteperioden. Leder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Nestleder Irene Andresen Monssveen bhg Styremedlem Mads E. Ringen Vardal ungdomsskole ( trakk seg pga. bytte av arbeidskommune) Styremedlem Per Erik Sveen Snertingdal skole Styremedlem Lars A Standal Gjøvik læringssenter Styremedlem Siri S. Ringen Gjøvik videregående Styremedlem Anne Ida Gjeisar Monssveen bhg Styremedlem Bodil Engen Øverby bhg Styremedlem Beate Syr Gjøvik videregående Styremedlem Ernst Sølvsberg Møtende vararepresentanter til styret i perioden har vært: Varamedlem 1 Erik Grimsbø Bjørnsveen u skole Varamedlem 2 Inger Lise Nerhagen Biri ungdomsskole Varamedlem 3 Berit Jakobsen Biri barnehage Varamedlem 4 Frank Hafsund Gjøvik videregående Styre for pensjonister i perioden har vært: Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ernst Sølvsberg Solfrid Wold Jan Erik Aasheim Bjørn Øversjøen Arne Vollsæter Kirsti Alund Side 9 av 28

10 Utdanningsforbundet Gjøviks valgkomité Funksjon Navn Arbeidssted Styremedlem Erik Nyborg Grande skole Styremedlem Ole Gudbrand Stubbene Biri ungdomsskole Styremedlem Sissel W Arntzen Vindingstad skole Styremedlem Lise Danielsen Tongjordet bhg Styremedlem Marte Georgstad Bjørnsveen u. skole Styremedlem Turid Larsen Berg Gjøvik videregående Styremedlem Siri V. Bakkum Vindingstad bhg Varamedlem Kjersti Sørum Soppen barnehage Varamedlem Solfrid Engen Redalen skole Varamedlem Trine Sveum Kråkjordet bhg Varamedlem Audun Schjønsby Gjøvik vgs Varamedlem Marion Kjelland Knudsen Statped Sørøst Medlemstall Utdanningsforbundet Gjøvik 2014; 944 medlemmer 2015; 969 medlemmer Virksomheten Lokallaget har fulgt vedtatte Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik. Den vedtatte tiltaksplanen for er grunnlaget for evalueringen av lokallagets virksomhet i siste årsmøteperiode. Lokallagsstyret har avholdt 6 styremøter og behandlet 57 saker i perioden. Antall styremøter er litt lavere enn normalt noe som skyldes at Gjøvik ble tatt ut i streik. Av saker kan nevnes: Orienteringer fra hovedtillitsvalgt Lokale forhandlinger Tariff 2014 Streik Mangel på fagpersonell i barnehage og skole Arbeidstidsavtale i skoleverket Arbeidstidsavtale i kommunale barnehager Lærerprofesjonens etiske plattform Verving Medlemskveld Arbeidet i utvalg Aktuelle saker til Opplandsforum Side 10 av 28

11 Evaluering av tiltaksplan gjeldende årsmøteperiode Være en samfunnsaktør i barnehage- og skolepolitiske saker Tiltak Hyppighet Evaluering Jevnlig Bør være mer synlig i aktuelle saker i media. Deltar i offentlige fora og i møter med arbeidsgivere. Avholde møter i lokallagsstyret Ca 8 pr år Ja Avholde møter mellom AT-G og HT Ca 8 pr år Ja Avholde møter mellom AT-B og HT Ca 6 pr år Ja Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Avlyst pga. streik Avholde medlemskveld Hvert andre år Ja Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Etter behov Ja Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt 1x/år Ja Avholde møte i pensjoniststyret Ca 8 pr år Ja Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget 1x/år Ja Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Ja Delta på kurs og møter i regi av overordnet Jevnlig organisasjonsnivå Ja Avholde møter for ledermedlemmer Ca 2x/år Ja (lederråd og tariff) Forslaget tas til etterretning Egenvurdering fra styret for pensjonistene Utvalget for pensjonistene har bestått av: Funksjon: Navn: Funksjonstid Leder: Ernst Sølvsberg Nestleder: Jan Erik Aasheim Sekretær: Arne Vollsæter Styremedlem: Bjørn Øversjøen Styremedlem: Solfrid Wold Varamedlem: Kirsti Alund Side 11 av 28

12 Vi har rundt 250 pensjonistmedlemmer Det har vært avholdt 8 styremøter i 2014 med 35 oppførte saker. Aud Heiberg har møtt som representant fra hovedstyret. Her har vi tatt opp lokale saker, og saker som har vært behandlet på fylkesplan og sentralt. Vi har også planlagt og videreformidlet tilbud til våre medlemmer. Dette året har det vært: Planlagt tur til Bogstad gård i juni. Ble dessverre avlyst pga. få deltakere. Fylkeslaget arrangerte cruisetur i indre Østersjøen i september. Det var over 50 deltakere, og flere fra Gjøvik deltok. Samling 15. okt. på Rica Olerud Hotell for pensjonister i Hedmark og Oppland. Bare noen få fra Gjøvik. Flere av pensjonistmedlemmene deltok på streikemarkeringen i Gjøvik. Julemat på Odd Fellow med 44 deltakere. De som har vært med på disse tilbudene har gitt meget positive tilbakemeldinger. Siden den planlagte turen til Bogstad måtte avlyses, har det ikke blitt noen tur i regi av lokallaget i år. Men vi arbeider videre med et tilbud for neste år. Leder deltar dessuten på styremøtene til lokallaget. Samarbeidet med andre organisasjoner Det gode samarbeidet med Fagforbundet Gjøvik, Norsk Sykepleierforbund og DELTA om driften av Gjøvik kommune fortsetter. Vi har fortsatt månedlige drøftingsmøter og Utdanningsforbundet har et nært samarbeid med hovedverneombudet i Gjøvik kommune Oppsummering Aktiviteten i lokallaget siste årsmøteperiode har vært høy og i stor grad vært preget av arbeidet i forbindelse med at Utdanningsforbundet i Gjøvik ble tatt ut i streik. Den 11. august 2014 ble de første skolene tatt ut i streik. Disse skolene var: Gjøvik vgs Vardal ungdomsskole Bjørnsveen ungdomsskole Videre ble 4 flere skoler tatt ut i streik i neste fase. Disse skolene var: Biri ungdomsskole Snertingdal skole (ungdomstrinnet) Kopperud skole (ungdomstrinnet) Gjøvik læringssenter Side 12 av 28

13 Vi hadde streikelokale på Gjøvik Arbeidersamfund og de streikende gjorde en formidabel innsats for en bedre arbeidstidsavtale for lærerne. I tillegg til arbeidet med streiken har lærerprofesjonens etiske plattform, arbeidstidsavtalen i skole og barnehage og Tariff 2014 vært i fokus. Lokallaget har gjennomført lokale forhandlinger med Gjøvik kommune. Det er avholdt jevnlige drøftingsmøter med virksomhetsleder for barn og familie, skole, barnehage og kultur. Utdanningsforbundet er også representert i arbeidsmiljøutvalget og i personalpolitisk utvalg. Det er gjennomført jevnlige møter for arbeidsplasstillitsvalgte i kommunen og private barnehager. Utdanningsforbundet i Gjøvik har også et eget lederråd hvor ledere fra ulike medlemsgrupper i organisasjonen treffes. Hensikten med dette er at lederne skal ha en arena der de kan diskutere aktuelle saker. De tillitsvalgte på lokallagskontoret veileder og bistår medlemmer kontinuerlig. Årsmelding 2014 for Utdanningsforbundet Gjøvik godkjennes. Side 13 av 28

14 2.2 Regnskap 2014 Konto nr. Konto navn Regnskap Budsjett Differanse Regnskap egen/budsjett Kontigentinntekter FY/LOK Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter n Møtegodtgjøring uten feriepenger Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer 6390 Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Vedlikehold bygning innvendig Vedlikehold innredninger Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Frikjøp, tillitsvalgte etter avtale Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb programvare over drift Kopipapir Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Porto Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Representasjon, gaver Forsikring Avgifter Streikekostnader Sum Kostnader Driftsresultat Rente inntekter Bankrenter Smådifferanser, diverse 3-3 Ordinært resultat Side 14 av 28

15 BALANSE Inventar/utstyr 1500 Utestående fordringer 1560 Fordringer sentral organisasjonsdrift 1700 Forskuddsbetalte kostnader Andre forskuddsbetalte kostnader 1901 Kasse 1920 Driftskonto Høyrentekonto Driftskonto Kreditorer, ubetalte poster 2400 Avsatt, ikke mottatte faktura Egenkapital Endring i kapitalen Egenkapital pr Fondsavsetning, årsmøte Årets resultat Egenkapital inkl. fond Side 15 av 28

16 Side 16 av 28

17 Regnskap 2014 for Utdanningsforbundet Gjøvik tas til etterretning. Styret meddeles ansvarsfrihet. Side 17 av 28

18 Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 3.1 Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet i Gjøvik Retningslinjer vedtatt på stiftelsesårsmøtet 2002 videreføres. Lokallaget i Gjøvik skal bidra til å gjennomføre Utdanningsforbundets politikk. De oppgaver som følger av sentrale målsetninger, handlingsplaner og vedtak skal være en del av arbeidet i lokallaget og seksjonene. Retningslinjene må i tillegg gi rom for å fange opp andre aktuelle saker som vil komme fram på de ulike nivå i organisasjonen. Utdanningsforbundet Gjøvik vil: Arbeide for å bygge tillit og tilknytning til alle medlemmer og tillitsvalgte. Styrke sammenhengen mellom utdanningspolitikken og organisasjonens arbeid. Skape felles møtesteder for medlemmer og tillitsvalgte for å sikre alle medlemsgruppenes interesser. Styrke fagforeningsbevisstheten blant medlemmene, og rekruttere til arbeid i organisasjonen gjennom tillitsverv. Gi kontinuerlig informasjon til den enkelte arbeidsplassen. Bidra til godt fagforeningsarbeid i klubbene. Gi skolering til tillitsvalgte lokalt og i fellesskap med arbeidsgiver. Samfunnspolitikk Styrke fagforeningens plass i samfunnet, engasjere oss i kampen for likestilling på alle områder og mot diskriminering i alle former. Delta i offentlig debatt. Synliggjøre et positivt bilde av barnehage og skole. Delta i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Delta aktivt i Aksjon for velferdsalliansen. Samarbeide med arbeidsgiver for å skape en ønsket utvikling i barnehage og skole. Lønns- og arbeidsvilkår Sikre alle medlemsgruppene gode lønns- og arbeidsvilkår. Gjennomføre lokale forhandlinger på aktuelle avtaleområder. Styrke det personalpolitiske arbeidet, særlig med hensyn til psykososialt arbeidsmiljø og aktiv bruk av veiledningsheftet. Følge opp tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeide for at alle medlemmer er sikret arbeidsrettslig gjennom tariffavtale. Arbeide for skolering av arbeidsplasstillitsvalgte sammen med arbeidsgiver. Bistå og ivareta alle medlemmer ved konflikter og lignende. Bidra aktivt til diskusjon og drøfting blant de tillitsvalgte omkring endrede arbeidsvilkår. Side 18 av 28

19 Utdanningspolitikk Bidra til å tilrettelegge for gode overganger mellom nivåene i utdanningssektoren for å sikre et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til høgskole. Debattere utviklingsarbeid. Innhente informasjon og dele erfaringer. Ledelse Arbeide for større ressurser til ledelse. Fokusere på betydningen av god ledelse. Påvirke arbeidsgiver til å skolere lederne. Retningslinjene for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik for kommende årsmøteperiode vedtas. Lokallagstyret skal utarbeide en tiltaksplan årlig. Side 19 av 28

20 3.2 Evaluering tiltaksplan forrige årsmøteperiode Tiltak Hyppighet Evaluering Være en samfunnsaktør i barnehage- og skolepolitiske saker Jevnlig Bør være mer aktive i forkant av saker. Være synlige i media Minst 2 saker pr. år Ja Avholde møter i lokallagsstyret Ca. 8 pr. år Ja Avholde møter mellom AT-G og HT Ca. 8 pr. år Ja Avholde møter mellom AT-B og HT Ca. 5 pr. år Ja Avholde møter i lederråd Ca. 3 pr. år Ja Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Ja Avholde medlemskveld Hvert andre år Ja Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Etter behov Ja Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra 1 gang pr. Utdanningsforbundet sentralt år Ja Avholde møte i pensjoniststyret Ca 8 pr år Ja Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i 1 gang pr. lokallaget år Ja Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Ja Delta på kurs og møter i regi av overordnet Jevnlig organisasjonsnivå Ja Styrets forslag til tiltaksplan godkjennes. 3.3 Forslag til ny tiltaksplan påfølgende årsmøteperiode Tiltak Hyppighet Evaluering Være en samfunnsaktør i barnehage- og Jevnlig skolepolitiske saker Være synlige i media. Vurderes på hvert styremøte. Minst 2 saker pr. år Avholde møter i lokallagsstyret Ca. 8 pr. år Avholde møter mellom AT-G og HT Ca. 8 pr. år Avholde møter mellom AT-B og HT Ca. 5 pr. år Avholde møter i lederråd Ca. 3 pr. år Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Side 20 av 28

21 Avholde medlemskveld Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt Avholde møte i pensjoniststyret Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Delta på kurs og møter i regi av overordnet organisasjonsnivå Hvert andre år Etter behov 1 gang pr. år Ca 8 pr år 1 gang pr. år Etter behov Jevnlig Styrets forslag til tiltaksplan godkjennes. Side 21 av 28

22 Sak 4: Budsjett 2015 Konto Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap nr. Konto navn Kontingentinntekter Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter Konto Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap nr. Konto navn Møtegodtgjøring uten feriepenger Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Honorarer uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Vedlikehold bygning innvendig Vedlikehold innredninger Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Revisorhonorar Frigjøring, tillitsvalgte etter avtale Honorar uten oppgave plikt Kontorrekvisita Konvolutter Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb programvare over drift Kopipapir Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Side 22 av 28

23 6940 Porto Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Konto Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap nr. Konto navn Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Representasjonsgaver Forsikring Avgifter Streikekostnader Renteinntekter bank Bankgebyr Smådifferanser, diverse 3 Sum kostnader Årsresultat Budsjettforslaget godkjennes. Styret har fullmakt til å gjøre nødvendige endringer underveis i perioden. Side 23 av 28

24 Sak 5: Innmeldte saker Ingen saker er innmeldt. Sak 6: Valg av lokallagstyrets nestleder 6.1 Valg av lokallagets nestleder Funksjon Navn Funksjonstid Lokallagstyrets Irene Andresen Monssveen nestleder barnehage Valgkomitéens innstilling vedtas. Sak 7: Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå 7.1 Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå Funksjon Navn Arbeids sted Funksjonstid Vara hovedtillitsvalgt Lars Andre Standal Gjøvik læringsenter Valgkomitéens innstilling vedtas. Side 24 av 28

25 Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 8.1 Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret Innledning ved representanter fra valgkomitéen. Varamedlemmene møter i lokallagsstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Valgkomitéens forslag styre Utdanningsforbundet Gjøvik Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Leder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Nestleder Irene Andresen Monssveen bhg Styremedlem Anne Ida Gjeisar Monssveen bhg Styremedlem Per Erik Sveen Snertingdal skole Styremedlem Lars A Standal Gjøvik læringssenter Styremedlem Siri S. Ringen Gjøvik videregående Styremedlem Berit Jakobsen Biri barnehage Styremedlem Erik Grimsbø Bjørnsveen u skole Styremedlem Bjørg Elin Naas Gjøvik læringssenter Styremedlem Leder for pensjonistene Varamedlem 1 Inger Lise Nerhagen Biri ungdomsskole Varamedlem 2 Bodil Engen Øverby bhg Varamedlem 3 Jorunn Pedersen Kopperud Skole Varamedlem 4 Sverre Tråseth Gjøvik videregående Valgkomitéens innstilling vedtas. Side 25 av 28

26 8.2 Valgkomité Utdanningsforbundet Gjøvik Innledning ved dirigenten: Valgkomitéen skal bestå av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer, jf. vedtak i årsmøtesak 5.1/2004. Styrets forslag: Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Styremedlem Erik Nyborg Grande skole Styremedlem Ole Gudbrand Stubbene Biri ungdomsskole Styremedlem Sissel W Arntzen Vindingstad skole Styremedlem Lise Danielsen Øverby bhg Styremedlem Marte Georgstad Bjørnsveen u. skole Styremedlem Audun Schjønsby Gjøvik vgs Styremedlem Siri V. Bakkum Vindingstad bhg Varamedlem Wenke W Kleppe Vindingstad bhg Varamedlem Marit Stubhaug Takle Gjøvik læringssenter Varamedlem Trine Sveum Kråkjordet bhg Varamedlem Nina Julie L Hellerud Gjøvik vgs Varamedlem Marion Kjelland Knudsen Statped Sørøst Styrets innstilling vedtas. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Side 26 av 28

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer