Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013"

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00

2 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet Gjøvik Saksliste: Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement... 3 Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret... 8 Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 4: Budsjett Sak 5: Innmeldte saker Sak 6: Valg av lokallagstyrets nestleder Sak 7: Valg av vara hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget Sak 9: Resolusjoner Avslutning Årsmøtemiddag for påmeldte deltagere Side 2 av 27

3 Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement Sammensetning av årsmøtet Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett, inkludert pensjonister, men ikke studenter (organisert i en egen organisasjon) Godkjenning av innkalling Kunngjøring om årsmøte og foreløpig saksliste ble sendt ut til klubbene pr e-post 22. februar 2013 og lagt ut på hjemmesiden 13. mars Årsmøtedokumentet ble sendt ut 10. april Innkalling godkjennes. 1.3 Valg av dirigent og sekretærer Styret fremmer forslag på 1 dirigent og 1 sekretær: Dirigent i plenum: Jan Erik Aasheim Sekretær: Mads E. Ringen Styrets innstilling vedtas. Side 3 av 27

4 1.4 Fastsettelse av saksliste og dagsorden Saksliste: Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement 1. Sammensetning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Fastsettelse av saksliste og dagsorden 5. Valg av tellekorps og protokollunderskrivere 6. Fastsettelse av møtereglement 7. Fastsettelse av valgreglement Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 1. Melding fra lokallagsstyret 2. Regnskap fra lokallagsstyret Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 1. Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik 2. Forslag til tiltaksplan påfølgende årsmøteperiode Sak 4: Budsjett 2013 Sak 5: Innmeldte saker Sak 6: Valg av lokallagsstyret nestleder Sak 7: Valg av vara hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 1. Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret 2. Valgkomité 3. Styrer og utvalg i lokallaget Sak 9: Resolusjoner Avslutning Styrets innstilling til saksliste vedtas. 1.5 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere Styret har kommet fram til at tellekorpset skal bestå av tre personer. Protokollunderskrivere skal være tre personer. Tellekorpset består av: Berit Jakobsen, Ernst Sølvsberg og Per Erik Sveen. Protokollunderskriverne er: Navneforslag vil bli fremmet på årsmøtet når møtedeltakerne foreligger. Side 4 av 27

5 1.6 Fastsettelse av møtereglement Møtereglement: 1 Leder åpner møtet, leder godkjenning av innkalling og valg av dirigent og sekretærer. 2 Dirigenten leder den videre konstituering og de øvrige saker i henhold til vedtatte saksliste og dagsorden. 3 Alle som ønsker ordet, viser det ved håndsopprekking og ved vising av deltakernummer, se ellers stemmeseddelblokk for ulike tegn. Medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Dirigentene kan stille forslag om begrenset taletid og strek ved inntegnede talere. Forslag om strek og/eller begrensning av taletida tas opp til votering straks. 4 Medlemmer som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 5 Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har besluttet å sette strek med inntegnede talere. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 6 Vedtak skjer med alminnelig flertall i saker der ikke annet er bestemt i vedtekter. Møtereglementet godtas Fastsettelse av valgreglement Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallaget: Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Forslag til endring: Valgene gjelder for henholdsvis to eller ett år, med virkningsdato 1. august etter årsmøtet. Se forslag fra valgkomité. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Side 5 av 27

6 Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. Møte- og valgreglement følger vanlige regler for votering. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall. Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå ( ) Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret settes sammen med en rimelig representasjon fra Side 6 av 27

7 de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. Forslag på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. Valgreglementet godkjennes. Side 7 av 27

8 Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 2.1 Årsmelding 2012 Styret i Utdanningsforbundet Gjøvik i årsmøteperioden. Leder John Rudolf Moen Grande skole Nestleder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Styremedlem: Irene Andresen Monssveen barnehage Styremedlem: Anne Ida Gjeisar Monssveen barnehage Styremedlem: Karina Brende Ottosen Båthavna barnehage Styremedlem: Per Erik Sveen Snertingdal skole Styremedlem: Nina Kristoffersen Skrinnhagen skole Styremedlem: Audun Schjønsby Gjøvik videregående skole Styremedlem: Beate Syr Gjøvik videregående skole Pensjonist rep. Ernst Sølvsberg I årsmøteperioden har Aud Heiberg fungert som leder og Irene Andresen som nestleder på grunn av langtidsfravær. Aud Heiberg har i samme periode fungert som hovedtillitsvalgt og Mads E. Ringen, Vardal ungdomsskole, har fungert som vara hovedtillitsvalgt. Møtende vararepresentanter til styret i perioden har vært: 1. vararepresentant: Atle Homb Vesterås Fredheim skole 2. vararepresentant: Vibeke Bing Gjøvik læringssenter 3. vararepresentant: Berit Jakobsen Biri barnehage 4. vararepresentant: Iren Lerud Haugum Gjøvik videregående skole Styre for pensjonister i perioden har vært: Leder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ernst Sølvsberg Astri Sukkestad Kjeldsrud Arne Vollsæter Solveig Rinnan Kjell B. Mellemberg Øystein Halås Side 8 av 27

9 Utdanningsforbundet Gjøviks valgkomité Funksjon Navn Arbeidssted Styremedlem Erik Nyborg Grande skole Styremedlem Ole Gudbrand Stubbene Biri ungdomsskole Styremedlem Hanne S. Skogli Gjøvik skole Styremedlem Aina Odberg Hunnshovde barnehage Styremedlem Tommy Jørgensen Blomhaug skole Styremedlem Einar Wiklund Gjøvik videregående skole Styremedlem Siri V. Bakkum Vindingstad bhg Varamedlem Laila Johansen Marihøna barnehage Varamedlem Sissel W. Arntzen Vindingstad skole Varamedlem Magni Bekkelund Kopperud barnehage Varamedlem Erik Blakli Gjøvik videregående Varamedlem Medlemstall Utdanningsforbundet Gjøvik Virksomheten Lokallagets virksomhet gjennom året har vært styrt etter Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik. Den vedtatte tiltaksplanen for er grunnlaget for evalueringen av lokallagets virksomhet i siste årsmøteperiode. Lokallagsstyret har avholdt 8 styremøter og behandlet 92 saker i perioden. Av saker kan nevnes: orienteringer fra hovedtillitsvalgt lokale forhandlinger tariff sykefravær og IA mangel på fagpersonell i barnehage og skole tariffavtaler med private barnehager skolestruktur i grunnskolen lokale arbeidstidsavtaler i skoleverket ny arbeidstidsavtale i kommunale barnehager lærerprofesjonens etiske plattform 1 Gjøvik videregående skole ble en del av lokallaget. Side 9 av 27

10 struktur i videregående skole arbeidet i utvalg Evaluering av tiltaksplan gjeldende årsmøteperiode Tiltak Hyppighet Evaluering Være en samfunnsaktør som setter dagsorden i barnehage- og skolepolitiske saker Jevnlig Deltatt i alle fora vi har mandat til å være med i. Avholde møter i lokallagsstyret 1x/mnd Ja Avholde møter mellom AT-G og HT 1x/mnd Ja Avholde møter mellom AT-B og HT 3x/halvår Ja Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Ja, for skole Avholde medlemsmøte Etter behov Ikke meldt behov Avholde medlemskveld Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt Hvert 2. år Etter behov 1x/år Skal avholdes høsten 2013 Ja, på enkelte arbeidsplasser Ja Avholde møte i pensjoniststyret 1x/mnd Ja Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget 1x/år Ja Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Har ikke hatt skoleringstemaer Delta på kurs og møter i regi av overordnet organisasjonsnivå Jevnlig Ja Avholde møter for ledermedlemmer 1x/år Ja Tas til etterretning Side 10 av 27

11 Egenvurdering fra styret for pensjonistene Utvalget for pensjonistene har bestått av: Funksjon: Navn: Valgt for perioden: Leder Ernst Sølvsberg Sekretær Arne Vollsæter Styremedlem Solveig Rinnan Styremedlem Astri Sukkestad Kjelsrud, Styremedlem Arne Vollsæter Styremedlem Øystein Halås Styremedlem Kjell Mellemberg Vi er ca 230 pensjonistmedlemmer, men det er ikke alle vi har nådd med våre utsendinger fordi noen glemmer å oppdatere adresser når de blir pensjonister. I perioden til har det vært avholdt 8 styremøter. Aud Heiberg har møtt som representant fra hovedstyret. Her har vi tatt opp lokale saker, og saker som har vært behandlet på fylkesplan og sentralt. Vi har også planlagt og videreformidlet lokale tilbud til våre medlemmer. Dette året har det vært: Tur til Oslo og show med Ingrid Bjørnov på Latter med 14 deltakere. Felles middag før forestillingen. Julemat på Odd Fellow med 41 deltakere. Teatertur til Folketeateret på forestillingen My Fair Lady med 18 deltakere. Middag på Hotel Opera etter forestillingen. De som har vært med på disse samlingene har gikk meget positive tilbakemeldinger. Dessuten har fylkeslagets pensjonistgruppe invitert til busstur til Trondheim i sept., men denne ble avlyst pga. liten påmelding. Høstsamlingen på Hamar hadde heller ikke mange påmeldte fra vårt lag. Leder har dessuten deltatt på styremøter til Lokallaget. Samarbeidet med andre organisasjoner Det gode samarbeidet med Fagforbundet Gjøvik, Norsk Sykepleierforbund, NFF, og DELTA om driften av Gjøvik kommune fortsetter. De hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene i Gjøvik kommune fortsetter med sine månedlige drøftinger seg i mellom. Side 11 av 27

12 Utdanningsforbundet Gjøvik deltar også i driften av For velferdsstaten avd. Gjøvik, arbeidet innen avdelingen har vært fagligpolitiske og samfunnsmessige forhold. Oppsummering Aktiviteten i lokallaget siste årsmøteperiode har vært høy. Det har vært stort fokus på lærerprofesjonens etiske plattform, den nye arbeidstidsavtalen for kommunale barnehager og tilbakeføringen av videregående skole til lokallaget. Lokallaget har også gjennomført lokale forhandlinger med Gjøvik kommune og Gjøvik videregående skole. Lokallagstyret har utformet en ny tiltaksplan for og innspill som har kommet i forhold til tiltak vil bli innarbeidet der. Årsmelding 2012 for Utdanningsforbundet Gjøvik godkjent. Side 12 av 27

13 2.2 Regnskap 2012 Konto nr. Konto navn Regnskap Budsjett Differanse Regnskap egen/budsjett Kontigentinntekter FY/LOK Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter Møtegodtgjøring uten feriepenger Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Revisorhonorar Frigjøring, tillitsvalgte etter avtale Kontorrekvisita Konvolutter Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb programvare over drift Kopipapir Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Porto Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Representason,gaver Forsikring Streikekostnader Sum Kostnader Driftsresultat Rente inntekter Bankrenter Ordinært resultat Side 13 av 27

14 BALANSE Inventar/utstyr 1500 Utestående fordringer 1560 Fordringer sentral organisasjonsdrift Forskuddsbetalte kostnader Andre forskuddsbetalte kostnader 1901 Kasse Driftskonto Høyrentekonto Driftskonto Kreditorer, ubetalte poster 2400 Avsatt, ikke mottatte faktura Egenkapital Endring i kapitalen Egenkapital pr Fondsavsetning, årsmøte Årets resultat Egenkapital inkl. fond Revisjonsrapport fra Deloitte finnes på de neste to sidene. Side 14 av 27

15 Deloitte Dek,<ue AS Sttandgl. 17 PostboKs 1204 NO 2806 Gjøvik Norway Tel, Fax ' wwwdeloltte,no Til årsmøt t i Lokallaget Gjøvik Uttalelse J m årsregnskapet Vi har revil:iert årsregnskapet for Utdanningsforbundet lokallaget Gjøvik som viser et overskudd på kr jArsregnSkapct består av balanse per 31. desember 20 12, resu ltatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte r gnskapsprinsipper. Styrelog glig leders ansvar for årsregnslcapet Styret er a svarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med... regnskapsl vens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder fin ne nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinforrn sjon, verken som følge av misligheter e ller feil. Revisors o pgaver og plikter Vår oppga e er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfø revi sjonen i samsvar med lov, fo rskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards n Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og er revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig En revisjo innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysnin ene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skj ønn, herunder vurderingen av risikoer.e for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes mi sligheter eller feil. Ved e slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for se lskapets utarbeidel e av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hcnsiktfcssise etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets. terne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps rinsippenc er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vu dering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår o pfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjo Konklusjo Etter vår ening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bi lde av den finansiel le sriilingen til Utdanningsforbundet lokallaget Gjøvik per 31. desember og av resultater og kontantstr mer ror regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og od regnskapsskikk i Norge. D~ I D,!l" 'I>I~" ro fli! '" ftg 'e," [I~I"'I'" I"'KI,,; TOI'mIdtw, a UK l,m ' I~" c~n, JIU n:,i'ftylrlll ~ m""'i!~1 I,."",, ~.d' ui... l'oc!> ".. ;1OQ~IIV'''fIiI'~t~ ""1<1 '"d~pi'~lie~t e~' 'I Pl(>a.,., ;~, VW"" 'HI),tl.~O 'fl'.'if}(!'... ' ttf!.,p!8 <!Il O"""'P1"'~ r~,r'il-i~~i mti(uj tfo D~ I 0 1' ~ [,,,..:roe frr'llf1'11,tltlj m ft,~np! n"n ",.,,! Side 15 av 27

16 Deloitte side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen og anvendelse av overskuddet/dekning av tap Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. samt forslaget i årsregnskapet til anvendelse av overskuddet/dekning av tap. er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistent med årsregnskapet. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonaj standard for attestasj onsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførillgsskikk i Norge. Gjøvik, 21. feb ruar DeJoitte AS statsautori rt revisor Regnskap 2012 for Utdanningsforbundet Gjøvik tas til etterretning. Styret meddeles ansvarsfrihet. Side 16 av 27

17 Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 3.1 Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet i Gjøvik Retningslinjer vedtatt på stiftelsesårsmøtet 2002 videreføres. Lokallaget i Gjøvik skal bidra til å gjennomføre Utdanningsforbundets politikk. De oppgaver som følger av sentrale målsetninger, handlingsplaner og vedtak skal være en del av arbeidet i lokallaget og seksjonene. Retningslinjene må i tillegg gi rom for å fange opp andre aktuelle saker som vil komme fram på de ulike nivå i organisasjonen. Utdanningsforbundet Gjøvik vil: Arbeide for å bygge tillit og tilknytning til alle medlemmer og tillitsvalgte. Styrke sammenhengen mellom utdanningspolitikken og organisasjonens arbeid. Skape felles møtesteder for medlemmer og tillitsvalgte for å sikre alle medlemsgruppenes interesser. Styrke fagforeningsbevisstheten blant medlemmene, og rekruttere til arbeid i organisasjonen gjennom tillitsverv. Gi kontinuerlig informasjon til den enkelte arbeidsplassen. Bidra til godt fagforeningsarbeid i klubbene. Gi skolering til tillitsvalgte lokalt og i fellesskap med arbeidsgiver. Samfunnspolitikk Styrke fagforeningens plass i samfunnet, engasjere oss i kampen for likestilling på alle områder og mot diskriminering i alle former. Delta i offentlig debatt. Synliggjøre et positivt bilde av barnehage og skole. Delta i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Delta aktivt i Aksjon for velferdsalliansen. Samarbeide med arbeidsgiver for å skape en ønsket utvikling i barnehage og skole. Lønns- og arbeidsvilkår Sikre alle medlemsgruppene gode lønns- og arbeidsvilkår. Gjennomføre lokale forhandlinger på aktuelle avtaleområder. Styrke det personalpolitiske arbeidet, særlig med hensyn til psykososialt arbeidsmiljø og aktiv bruk av veiledningsheftet. Følge opp tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeide for at alle medlemmer er sikret arbeidsrettslig gjennom tariffavtale. Arbeide for skolering av arbeidsplasstillitsvalgte sammen med arbeidsgiver. Bistå og ivareta alle medlemmer ved konflikter og lignende. Bidra aktivt til diskusjon og drøfting blant de tillitsvalgte omkring endrede arbeidsvilkår. Side 17 av 27

18 Utdanningspolitikk Bidra til å tilrettelegge for gode overganger mellom nivåene i utdanningssektoren for å sikre et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til høgskole. Debattere utviklingsarbeid. Innhente informasjon og dele erfaringer. Ledelse Arbeide for større ressurser til ledelse. Fokusere på betydningen av god ledelse. Påvirke arbeidsgiver til å skolere lederne. Retningslinjene for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik for kommende årsmøteperiode er vedtatt. Lokallagstyret skal utarbeide en tiltaksplan årlig. Side 18 av 27

19 3.2 Forslag til ny tiltaksplan påfølgende årsmøteperiode Tiltak Hyppighet Evaluering Være en samfunnsaktør i barnehage- og Jevnlig skolepolitiske saker Avholde møter i lokallagsstyret Ca 8 pr år Avholde møter mellom AT-G og HT Ca 8 pr år Avholde møter mellom AT-B og HT Ca 6 pr år Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Avholde medlemskveld Hvert andre år Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Etter behov Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt 1x/år Avholde møte i pensjoniststyret Ca 8 pr år Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget 1x/år Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Delta på kurs og møter i regi av overordnet Jevnlig organisasjonsnivå Avholde møter for ledermedlemmer Ca 2x/år Styrets forslag til tiltaksplan godkjent. Side 19 av 27

20 Sak 4: Budsjett 2013 Konto Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap nr. Konto navn Kontigentinntekter Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter Konto Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap nr. Konto navn Møtegodtgjøring uten feriepenger Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Honorarer uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Revisorhonorar Frigjøring, tillitsvalgte etter avtale Kontorrekvisita Konvolutter Datarekvisita Edb-utstyr over drift Edb programvare over drift Kopipapir Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Porto Side 20 av 27

21 7110 Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Representason,gaver Forsikring Streikekostnader Renteinntekter bank Bankgebyr Sum kostnader Årsresultat Budsjettforslaget godkjennes. Styret har fullmakt til å gjøre nødvendige endringer underveis i perioden. Side 21 av 27

22 Sak 5: Innmeldte saker Ingen saker er innmeldt. Side 22 av 27

23 Sak 6: Valg av lokallagstyrets nestleder Funksjon Navn Arbeids sted Funksjonstid Lokallagstyrets Aud Heiberg Vardal nestleder ungdomsskole Valgkomitéens innstilling vedtatt. Side 23 av 27

24 Sak 7: Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå Funksjon Navn Arbeids sted Funksjonstid Vara hovedtillitsvalgt Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Valgkomitéens innstilling vedtatt. Side 24 av 27

25 Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 8.1 Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret Innledning ved representanter fra valgkomitéen. Varamedlemmene møter i lokallagsstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Valgkomitéens forslag styre Utdanningsforbundet Gjøvik Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Leder John Rudolf Moen Grande skole Nestleder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Styremedlem Nina Kristoffersen Skrinnhagen skole Styremedlem Per Erik Sveen Snertingdal skole Styremedlem Irene Andresen Monssveen bhg Styremedlem Audun Schjønsby Gjøvik videregående Styremedlem Anne Ida Gjeisar Monssveen bhg Styremedlem Bodil Engen Skonnordtjernet bhg Styremedlem Beate Syr Gjøvik videregående Styremedlem Leder for pensjonistene Varamedlem 1 Atle Homb Vesterås Fredheim Skole Varamedlem 2 Inger Lise Nerhagen Biri ungdomsskole Varamedlem 3 Berit Jakobsen Biri barnehage Varamedlem 4 Iren Lerud Haugum Gjøvik videregående Valgkomitéens innstilling vedtatt. 8.2 Valgkomité Utdanningsforbundet Gjøvik Innledning ved dirigenten: Valgkomitéen skal bestå av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer, jf. vedtak i årsmøtesak 5.1/2004. Side 25 av 27

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer