Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik"

Transkript

1 Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30

2 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er fri Nytt fra Utdanningsforbundet, besøk fra Fylkesstyret v/ Toril Walby van Dijk Årsmøtet i Utdanningsforbundet Gjøvik Saksliste med sidenummer Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement Godkjenning av innkalling Valg av dirigent og sekretærer Fastsettelse av saksliste og dagsorden Valg av tellekorps og protokollunderskrivere Fastsettelse av møtereglement Fastsettelse av valgreglement... 5 Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret Årsmelding Regnskap Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet i Gjøvik Forslag til ny tiltaksplan Sak 4: Budsjett Sak 5: Innmeldte saker Vedtektsendringer vedrørende pensjonistene Sak 6: Valg av lokallagsstyrets leder og nestleder Valg av lokallagsstyrets leder Valg av lokallagsstyrets nestleder Sak 7: Valg av tillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå Valg av hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K) Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K vara) Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret Valgkomité Utdanningsforbundet Gjøvik Styrer og utvalg i lokallaget Sak 9: Resolusjoner 26 Sak 10: Valgmøte i forbindelse med fylkesårsmøte Saker til fylkesårsmøte Valg av delegater til fylkesårsmøte Eventuelle forslag til ny valgkomité i fylkeslaget Avslutning og årsmøtemiddag for påmeldte deltagere. Side 2 av 28

3 Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring om årsmøte og foreløpig saksliste ble sendt ut til klubbene pr e-post og lagt ut på hjemmesiden 8. februar. Årsmøtedokumentet ble sendt ut etter 20. februar. Innkalling godkjennes. 1.2 Valg av dirigent og sekretærer Styret fremmer forslag på 1 dirigent og 1 sekretær: Dirigent i plenum: Jan-Erik Aasheim Sekretær: Mads E. Ringen Innstillingen vedtas. 1.3 Fastsettelse av saksliste og dagsorden Sak 1: Konstituering, møte og valgreglement 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Valg av dirigent og sekretærer 1.3 Fastsettelse av saksliste og dagsorden 1.4 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere 1.5 Fastsettelse av møtereglement 1.6 Fastsettelse av valgreglement Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 2.1 Årsmelding Regnskap 2011 Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 3.1 Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet i Gjøvik 3.2 Forslag til ny tiltaksplan Sak 4: Budsjett 2012 Sak 5: Innmeldte saker 5.1. Vedtektsendringer vedrørende pensjonistene Sak 6: Valg av lokallagsstyrets leder og nestleder 6.1. Valg av lokallagsstyrets leder 6.2 Valg av lokallagsstyrets nestleder Sak 7: Valg av tillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå 7.1 Valg av hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K) Side 3 av 28

4 7.2 Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K vara) Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 8.1 Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret 8.2 Valgkomité Utdanningsforbundet Gjøvik 8.3 Styrer og utvalg i lokallaget Sak 9: Resolusjoner Sak 10: Valgmøte i forbindelse med fylkesårsmøte 10.1 Saker til fylkesårsmøte 10.2 Valg av delegater til fylkesårsmøte 10.3 Eventuelle forslag til ny valgkomité i fylkeslaget Avslutning Sakslisten vedtas 1.4 Valg av tellekorps og protokollunderskrivere Styret har kommet fram til at tellekorpset skal bestå av 3 personer. Protokollunderskrivere skal være 3 personer. Navneforslag vil bli fremmet på årsmøtet når møtedeltakerne foreligger. Tellekorpset består av: Anette Lund Vigdis Sveum Atle Homb Vesterås Protokollunderskriverne er: Aina Odberg Trond Myhrer Helge Slinning 1.5 Fastsettelse av møtereglement Møtereglement: 1 Leder åpner møtet, leder godkjenning av innkalling og valg av dirigent og sekretærer. 2 Dirigenten leder den videre konstituering og de øvrige saker i henhold til vedtatte saksliste og dagsorden. Side 4 av 28

5 3 Alle som ønsker ordet, viser det ved håndsopprekking og ved vising av deltakernummer, se ellers stemmeseddelblokk for ulike tegn. Medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Dirigentene kan stille forslag om begrenset taletid og strek ved inntegnede talere. Forslag om strek og/eller begrensning av taletida tas opp til votering straks. 4 Medlemmer som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 5 Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har besluttet å sette strek med inntegnede talere. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 6 Vedtak skjer med alminnelig flertall i saker der ikke annet er bestemt i vedtekter. Møtereglementet godtas 1.6 Fastsettelse av valgreglement Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallaget: Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 9) / lokallagsstyret (pkt. 6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: Side 5 av 28

6 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå ( ) Jf. pkt. I ovenfor. Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(-e) og vara hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Side 6 av 28

7 Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Valgreglementet godkjennes. Side 7 av 28

8 Sak 2: Melding og regnskap fra lokallagsstyret 2.1 Årsmelding 2011 Styret i Utdanningsforbundet Gjøvik 01. aug jul Leder John Rudolf Moen Grande skole Nestleder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Styremedlem B: Irene Andresen Monssveen barnehage Styremedlem B: Anne Ida Gjeisar Tongjordet barnehage Styremedlem B: Karina Brende Båthavna barnehage Styremedlem G: Atle Homb Vesterås Fredheim skole Styremedlem G: Solfrid Nysveen Skrinnhagen skole Styremedlem L: Lars Ligaarden Snertingdal skole Styremedlem A: Vibeke Bing Gjøvik Læringssenter Pensjonist rep. Ernst Sølvsberg Pensjonist Videregående rep. Beate Syr Gjøvik vgs Møter uten fulle rettigheter Vara for Beate Audun Schjønsby Gjøvik vgs Møtende vararepresentanter til styret i perioden har vært: 1. vararepresentant: Per Erik Sveen Snertingdal skole 2. vararepresentant: Berit Jakobsen Biri barnehage 3. vararepresentant: Ida Holte Sørlie Marihøna barnehage Styre for pensjonister 1. aug til 31. jul Leder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ernst Sølvsberg Astri Sukkestad Kjelsrud Arne Vollsæter Solveig Rinnan Øystein Halås Side 8 av 28

9 Utdanningsforbundet Gjøviks valgkomité Funksjon Navn Arbeidssted Styremedlem Erik Nyborg Grande skole Styremedlem Linda A. Lundby Bjørnsveen u.skole Styremedlem Hanne S. Skogli Gjøvik skole Styremedlem Ingjerd Løchen Gjøvik vgs Styremedlem Tommy Jørgensen Blomhaug skole Styremedlem Inger E. Sandberg Tongjordet bhg Styremedlem Siri V. Bakkum Vindingstad bhg Varamedlem Vidar Lillehaug Gjøvik tekniske fagskole Varamedlem Eva Engenes Øverby kompetansesenter Varamedlem Magni Bekkelund Kopperud barnehage Varamedlem Vigdis Kristiansen Fredheim skole Varamedlem Bjørn T. Skulstad Gjøvik læringssenter Medlemstall Utdanningsforbundet Gjøvik Medlemstallet er registrert pr og har økt med 30 medlemmer siden i Virksomheten Lokallagets virksomhet gjennom året har vært styrt etter Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik. Den vedtatte tiltaksplanen for er grunnlaget for evalueringen av lokallagets virksomhet i siste årsmøteperiode. Lokallagsstyret har avholdt 9 styremøter og behandlet 90 saker i perioden. Av saker kan nevnes orienteringer fra HT, tariff, sykefravær og IA, mangel på fagpersonell i barnehage og skole, tariffavtaler med private barnehager, skolestruktur i grunnskolen, lokale arbeidstidsavtaler og arbeidet i utvalg. Styret har jevnlig drøftet lønnsrelasjoner og arbeidstid. Lokallaget har også avholdt en vellykket medlemskveld med ca 90 deltagere og inspirerende foredrag av Torleif Lunqvist. Side 9 av 28

10 Evaluering av tiltaksplan Utvikling av Utdanningsforbundet Gjøvik Tiltak Være en samfunnsaktør som setter dagsorden i barnehage- og skolepolitiske saker Avholde møter i lokallagsstyret Avholde møter mellom AT-G og HT Avholde møter mellom AT-B og HT Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Avholde medlemsmøte Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt Avholde møte i pensjoniststyret Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget Hyppighet Jevnlig 1x/mnd 1x/mnd 3x/halvår Årlig Årlig Etter behov 1x/år 1x/mnd 1x/år Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Delta på kurs og møter i regi av overordnet organisasjonsnivå Jevnlig Tas til etterretning Egenvurdering fra styret for pensjonistene Styret for pensjonistene har bestått av: Solveig Rinnan, Astri Sukkestad Kjelsrud, Arne Vollsæter, Ernst Sølvsberg og vararepresentant Øystein Halås. Ernst Sølvsberg har vært leder og Arne Vollsæter sekretær. Vi er ca 193 pensjonistmedlemmer: 35 ønsker meldinger pr. post, 83 pr. mail og 75 har ikke noe postønske fra oss. I perioden til har det vært avholdt 8 styremøter. Aud Heiberg har møtt som representant fra lokallagsstyret. Her har vi tatt opp lokale saker, og saker som har vært behandlet sentralt. Vedtektsendring er f.eks. en slik sak som er fulgt opp. Vi har også planlagt og videreformidlet lokale tilbud til våre medlemmer. Dette har vært: Side 10 av 28

11 Tur til Wallmans salonger, Oslo hadde 15 deltakere, julemat på Odd Fellow hadde 40 deltakere, og tur til observatoriet på Hågår med bare 8 deltakere. Fylkeslagets pensjonistgruppe inviterte til Høsttreff på Honne og tur til Bornholm , begge med flere lokale deltakere. På medlemskvelden i Gjøvikhallen deltok også mange pensjonister. Leder har dessuten deltatt på styremøter og seminar til lokallagsstyret. Samarbeidet med andre organisasjoner Det gode samarbeidet med Fagforbundet Gjøvik, Norsk Sykepleierforbund, NFF, og DELTA om driften av Gjøvik kommune fortsetter. De hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene i Gjøvik kommune fortsetter med sine månedlige drøftinger seg i mellom. Utdanningsforbundet Gjøvik deltar også aktivt i driften av For velferdsstaten avd. Gjøvik, arbeidet innen avdelingen har vært fagligpolitiske og samfunnsmessige forhold. For velferdsstaten avd. Gjøvik har det koordinerende ansvaret for 1. mai-arrangementet. Oppsummering Aktiviteten i lokallaget siste årsmøteperiode har vært høy. Utfordringene i forhold til kommunens økonomi opptar de tillitsvalgte, med innsparinger, strukturdebatt, høring om endring av kretsgrenser og nedskjæringer innenfor alle virksomheter i kommunen.. Mye arbeid er nedlagt for å få på plass tariffavtaler i private barnehager. Lokallagstyret har utformet en ny tiltaksplan for , og innspill som har kommet i forhold til tiltak vil bli innarbeidet der. Våren blir spennende og utfordrende med sentrale lønnsforhandlinger, fylkesårsmøte og Landsmøte til høsten. Årsmelding 2012 for Utdanningsforbundet Gjøvik ble godkjent. Side 11 av 28

12 2.2 Regnskap 2011 Konto nr. Konto navn Regnskap Budsjett Differanse Regnskap egen/budsjett Kontingentinntekter Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter Fast lønn 5030 Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Revisorhonorar Frigjøring, tillitsvalgte etter avtale Kontorrekvisita Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Porto Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Profileringsmateriell Representasjonsgaver Forsikring Bank- og kortgebyrer Bankrenter Sum kostnader Årsresultat Side 12 av 28

13 BALANSE Inventar/utstyr 1500 Utestående fordringer 1560 Fordringer sentral organisasjonsdrift Forskuddsbetalt husleie 1749 Andre forskuddsbetalte kostnader 1901 Kasse Driftskonto Høyrentekonto Driftskonto Kreditorer, ubetalte poster Avsatt, ikke mottatte faktura Egenkapital Endring i kapitalen Egenkapital pr Fondsavsetning, årsmøte Årets resultat Egenkapital inkl. fond Regnskap 2011 for Utdanningsforbundet Gjøvik godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. Side 13 av 28

14 Side 14 av 28

15 Revisjonsberetningen for 2011 tas til etterretning. Side 15 av 28

16 Sak 3: Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode 3.1 Retningslinjer for arbeidet i Utdanningsforbundet i Gjøvik Retningslinjer vedtatt på stiftelsesårsmøtet 2002 videreføres. Lokallaget i Gjøvik skal bidra til å gjennomføre Utdanningsforbundets politikk. De oppgaver som følger av sentrale målsetninger, handlingsplaner og vedtak skal være en del av arbeidet i lokallaget. Retningslinjene må i tillegg gi rom for å fange opp andre aktuelle saker som vil komme fram på de ulike nivå i organisasjonen. Utvikling av Utdanningsforbundet Gjøvik Arbeide for å bygge tillit og tilknytning til alle medlemmer og tillitsvalgte. Styrke sammenhengen mellom utdanningspolitikken og organisasjonens arbeid. Skape felles møtesteder for medlemmer og tillitsvalgte for å sikre alle medlemsgruppenes interesser. Styrke fagforeningsbevisstheten blant medlemmene, og rekruttere til arbeid i organisasjonen gjennom tillitsverv. Gi kontinuerlige informasjon til den enkelte arbeidsplassen. Bidra til godt fagforeningsarbeid i klubbene. Gi skolering til tillitsvalgte lokalt og i fellesskap med arbeidsgiver. Samfunnspolitikk Styrke fagforeningens plass i samfunnet, engasjere oss i kampen for likestilling på alle områder og mot diskriminering i alle former. Delta i offentlige debatt. Synliggjøre et positivt bilde av barnehage og skole. Delta i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Delta aktivt i Aksjon for velferdsalliansen. Samarbeide med arbeidsgiver for å skape en ønsket utvikling i barnehage og skole. Lønns- og arbeidsvilkår Sikre alle medlemsgruppene gode lønns- og arbeidsvilkår. Gjennomføre lokale forhandlinger på aktuelle avtaleområder. Styrke det personalpolitiske arbeidet, særlig med hensyn til psykososialt arbeidsmiljø og aktiv bruk av veiledningsheftet. Følge opp tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeide for at alle medlemmer er sikret arbeidsrettslig gjennom tariffavtale. Arbeide for skolering av arbeidsplasstillitsvalgte sammen med arbeidsgiver. Ivareta alle medlemmer ved konflikter og lignende. Bidra aktivt til diskusjon og drøfting blant de tillitsvalgte omkring endrede arbeidsvilkår. Side 16 av 28

17 Utdanningspolitikk Bidra til å tilrettelegge for gode overganger mellom nivåene i utdanningssektoren for å sikre et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til høgskole. Debattere utviklingsarbeid. Innhente informasjon og dele erfaringer. Ledelse Arbeide for større ressurser til ledelse. Fokusere på betydningen av god ledelse. Påvirke arbeidsgiver til å skolere lederne. Retningslinjene for arbeidet i Utdanningsforbundet Gjøvik for kommende årsmøteperiode er vedtatt. Lokallagstyret skal utarbeide en tiltaksplan årlig. Side 17 av 28

18 3.2 Forslag til ny tiltaksplan Utvikling av Utdanningsforbundet Gjøvik Tiltak Hyppighet Være en samfunnsaktør som setter dagsorden i Jevnlig barnehage- og skolepolitiske saker Avholde møter i lokallagsstyret 1x/mnd Avholde møter mellom AT-G og HT 1x/mnd Avholde møter mellom AT-B og HT 3x/halvår Jobbe for felles skolering av ledere og tillitsvalgte i lov og avtaleverk Årlig Avholde medlemsmøte Etter behov Avholde medlemskveld Hvert andre år Avholde møter på grunnskole/barnehage mellom klubben og HT Etter behov Skolere nye tillitsvalgte iht. skoleringsmateriell fra Utdanningsforbundet sentralt 1x/år Avholde møte i pensjoniststyret 1x/mnd Avholde en samling for pensjonistmedlemmene i lokallaget 1x/år Avholde lokallagstyremøter med skoleringstemaer Etter behov Delta på kurs og møter i regi av overordnet Jevnlig organisasjonsnivå Avholde møter for ledermedlemmer 1x/år Styrets forslag til tiltaksplan godkjent. Side 18 av 28

19 Sak 4: Budsjett 2012 Konto nr. Konto navn Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Kontingentinntekter Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Sum inntekter Fast lønn 5030 Ekstra hjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.pål.feriep Leie kontorlokaler Lys, varme Kontorforsikringer Annen kostnad av lokalleie Leie/service av kontormaskiner Inventar, innkjøp Kontor teknisk utstyr Service kontormaskiner Service/lisenser IKT Revisorhonorar Frigjøring, tillitsvalgte etter avtale Kontorrekvisita Aviser og ab.kontor Faglitteratur Oppslagsverk Div.kontor -og adm.kostnader Telefon Linjekostnader, IKT Porto Kilometergodtgjørelse, tjenestekjøring Passasjertillegg Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Profileringsmateriell Representasjonsgaver Forsikring Bank- og kortgebyrer Bankrenter Sum kostnader Årsresultat Budsjettforslaget godkjennes. Styret har fullmakt til å gjøre nødvendige endringer underveis i perioden. Side 19 av 28

20 Sak 5: Innmeldte saker 5.1. Vedtektsendringer vedrørende pensjonistene Bakgrunn P30/11 Vedtektene delt ut på forrige møte og info fra pensjoniststyret i Akershus oversendt. Oppland har inkludert pensjonistene godt i sine strukturer. Styret vil arbeide for å få vedtatt at: vedtektene skal synliggjøre pensjonistene i større grad lokal- og fylkeslagene må forpliktes i større grad over for pensjonistene pensjonistene må være representert i forbundets styrer på alle nivå med stemmerett i egne saker Drøfting Pensjoniststyret på fylkesplan har behandlet saken i sak P30/11 og der det ble vedtatt å melde saken inn for årsmøtet. Årsmøtet slutter seg til forslaget til pensjonistene og oversender dette til Fylkesårsmøtet Side 20 av 28

21 Sak 6: Valg av lokallagsstyrets leder og nestleder 6.1. Valg av lokallagsstyrets leder Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Leder John Rudolf Moen Grande skole Valgkomitéens innstilling vedtatt. 6.2 Valg av lokallagsstyrets nestleder Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Nestleder Aud Heiberg Vardal ungdomsskole Valgkomitéens innstilling vedtatt. Side 21 av 28

22 Sak 7: Valg av tillitsvalgt etter hovedavtalen på kommunenivå 7.1 Valg av hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K) Innledning ved dirigent Funksjon Benevnelse Navn Arbeidssted Funksjonstid Hovedtillitsvalgt HTV-K John Rudolf Moen Grande skole Valgkomitéens innstilling vedtatt. 7.2 Valg av vara hovedtillitsvalgt på kommunenivå (HTV-K vara) Funksjon Benevnelse Navn Arbeidssted Funksjonstid Vara hovedtillitsvalgt HTV-K vara Aud Heiberg Vardal u skole Valgkomitéens innstilling vedtatt. Side 22 av 28

23 Sak 8: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, valgkomité, styrer og utvalg i lokallaget 8.1 Medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret Innledning ved representanter fra valgkomitéen. Varamedlemmene møter i lokallagsstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Valgkomitéens forslag styre Utdanningsforbundet Gjøvik Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Leder John Rudolf Moen Grande skole Nestleder Aud Heiberg Vardal u skole Styremedlem Nina Kristoffersen Skrinnhagen skole Styremedlem Per Erik Sveen Snertingdal skole Styremedlem Irene Andresen Monsveen barnehage Styremedlem Audun Schjønsby Gjøvik videregående Styremedlem Anne Ida Gjeisar Tongjordet barnehage Styremedlem Karina Brende Båthavna barnehage Styremedlem Beate Syr Gjøvik videregående Styremedlem Leder pensjonist styret Varamedlem 1 Atle H. Vesterås Fredheim skole Varamedlem 2 Vibeke Bing Gjøvik læringssenter Varamedlem 3 Berit Jakobsen Biri barnehage Varamedlem 4 Iren L. Haugom Gjøvik videregående Valgkomitéens innstilling vedtatt. 8.2 Valgkomité Utdanningsforbundet Gjøvik Innledning ved dirigenten: Valgkomitéen skal bestå av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer, jf. vedtak i årsmøtesak 5.1/2004. Side 23 av 28

24 Styrets forslag: Funksjon Navn Arbeidssted Funksjonstid Styremedlem Erik Nyborg Grande skole Styremedlem Hanne Skogli Gjøvik skole Styremedlem Tommy Jørgensen Blomhaug skole Styremedlem Siri V. Bakkum Vindingstad bhg Styremedlem Ole G. Stubbene Biri ungdomsskole Styremedlem Aina Odberg Hunnshovde bhg Styremedlem Varamedlem Magni Bekkelund Kopperud bhg Varamedlem Laila Johansen Marihøna bhg Varamedlem Sissel W. Arntzen Vindingstad bhg Varamedlem Varamedlem Styrets innstilling vedtas. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Styret gis fullmakt til å finne øvrige kandidater. 8.3 Styrer og utvalg i lokallaget Styre for pensjonistene i Utdanningsforbundet Gjøvik Funksjon Navn Funksjonstid Utvalgsmedlem Ernst Sølvsberg Utvalgsmedlem Arne Vollsæter Utvalgsmedlem Solveig Rinnan Utvalgsmedlem Øystein Halås Utvalgsmedlem Astrid S. Kjelsrud Utvalgsmedlem Kjell B. Mellemberg Side 24 av 28

25 Styrets innstilling vedtas. Styret konstituerer seg selv. Side 25 av 28

26 Sak 9: Resolusjoner Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik, Viken folkehøgskole, torsdag 15. mars Ingen resolusjoner var innlevert til årsmøtet. Side 26 av 28

27 Sak 10: Valgmøte i forbindelse med fylkesårsmøte 10.1 Saker til fylkesårsmøte Vedtaksendring vedrørende pensjonistene oversendes Fylkesårsmøtet Valg av delegater til fylkesårsmøte Innledning ved leder Styrets forslag: Delegat Varadelegat Navn Arbeidssted Navn Arbeidssted Irene Andresen Monsveen bhg Anne I. Gjeisar Tongjordet bhg Karina Brende Berit Jakobsen Båthavna bhg Biri bhg John Rudolf Moen Grande skole Per-Erik Sveen Snertingdal skole Aud Heiberg Mads E. Ringen Solfrid Nysveen Vardal u skole Vardal u skole Skrinnhagen skole Henning Engesveen Vardal u skole Audun Schjønsby Beate Syr Gjøvik vgs Gjøvik vgs Styrets innstilling vedtas. Styret gis fullmakt til å finne øvrige kandidater Eventuelle forslag til ny valgkomité i fylkeslaget Ingen forslag til ny valgkomité fylkeslaget ble innmeldt. Avslutning Side 27 av 28

28 Side 28 av 28

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag:

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer