Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement"

Transkript

1 Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember Opprinnelige retningslinjer ble vedtatt i forkant av årsmøtene i De nye retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet i 2006 og representantskapsmøtets vedtak i oktober 2008 om forsøk med struktur på fylkesplan. Forslag til valgreglement ordinært fylkesårsmøte våren 2009, følger som vedlegg. 1. Sammensetning av fylkesårsmøte Vedtekter for Utdanningsforbundet, 44.2: Årsmøtet har 109 [111,113] representanter, som omfatter fylkesstyrets medlemmer, jf. 47, og delegater valgt av lokallagene for fylkeslagets årsmøteperiode etter den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregel for seksjonstilhørighet, jf Vedtekter for Utdanningsforbundet, : ( 59 Valgmøte (i lokallag): 59.1 I år med årsmøte i fylkeslaget skal det holdes valgmøte i tilknytning til årsmøtet i lokallaget. Sammensetning og frister er de samme som for ordinært årsmøte Følgende saker skal behandles: I plenum: Valg av delegater til fylkesårsmøtet i samsvar med det tallet og den seksjonsfordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. De fleste fylkeslagene står derfor overfor utfordringen å sette sammen et årsmøte med 100 delegater som til sammen oppfyller kvoteringsreglene i 15 (seksjoner og kjønn). Forskjellen fra modell for seksjonskvotering til landsmøte er at en på fylkesårsmøtene har 100 delegater mot 180 på landsmøtet, samtidig som tallet på delegasjoner til 1 Normaltall som kan avvikes for påfølgende ordinære årsmøter gjennom vedtak på stiftelsesårsmøtet / senere ordinære årsmøter.

2 2 landsmøte er 19, mens mange fylkeslag har 30 lokallagsdelegasjoner eller flere (Nordland har 45), og med betydelig større variasjon i medlemstall både totalt og innenfor de enkelte seksjonene enn variasjonen mellom fylkeslagenes landsmøtedelegasjoner. 2. Modellberegninger Det har vært foretatt modellberegninger med utgangspunkt i medlemstall (totalt og seksjonsvis) for lokallag i Telemark og Nordland. Modellberegningene har vist at det for mange fylkeslag vil være umulig å oppnå vedtektsmessig fordeling av 100 delegater dersom alle lokallag skal ha minst 1 delegat. Det vises til eget vedlegg (Delegater til årsmøte i fylkeslag). Sentralstyrets arbeidsutvalg har derfor vedtatt et tillegg til vedtektene som gir mulighet for de fylkesstyrene som ønsker det, til å øke tallet på delegater ut over Modeller for fordeling av delegater til fylkesårsmøter Modellberegninger har vist at det er store variasjoner mellom fylkeslagene mht. muligheter til fordeling av delegatene på lokallag og seksjoner. Sentralstyret har derfor fattet følgende vedtak: Sentralstyrets arbeidsutvalg vil ikke gjennom retningslinjer pålegge fylkeslagene å benytte spesielle modeller for sammensetning av delegasjonene til fylkesårsmøter, ut over at sammensetningen må ivareta følgende prinsipper: o Kriteriene må være objektive: Valg av delegater og varadelegater må skje etter en fordeling av delegatplasser mellom lokallag og seksjoner utarbeidet forut for valgmøtene. Det samme må gjelde for eventuell avtale om fordeling av delegatplasser mellom lokallag i regioner innenfor fylkeslaget. Det må ikke være slik at de som utarbeider opplegget, kan kritiseres for å tilgodese spesielle medlemmer eller medlemsgrupper. o Modellen må ivareta vedtektsmessig kvotering av årsmøterepresentantene mht. kvinneandel og seksjoner (vedtektene 15) o En må unngå at tallet på delegater økes ut over det som er nødvendig o Hvert lokallag bør ha minimum én delegat o Fordeling av øvrige delegatplasser mellom lokallagene må ta rimelig hensyn til representativitet o Eventuelle justeringer av delegasjoner etter valgmøtene kan skje når valgresultatet totalt ikke oppfyller vedtektsmessige krav etter 15, og da ved opprykk fra den prioriterte varalisten av den varadelegaten som først kan ivareta behovet for justering. o Fylkesstyret må avklare på forhånd eventuell fordeling av delegatplasser for skoleledere mellom grunnskole og videregående opplæring. I fylkeslag med lokallag FYK/VGO må valgmøtet i dette lokallaget velge det antall skolelederdelegater som fylkesstyret har fastsatt.

3 3 4. Spesielle behov i enkelte fylkeslag Utdanningsforbundet Oslo har ikke lokallag, og vil derfor måtte lage en særskilt modell for valg av delegater til fylkesårsmøtet. Fylkeslaget vil likevel være bundet av ovenstående prinsipper i dette arbeidet, så langt de passer. Behovet for økt delegattall (150) er dekket opp gjennom ovennevnte tillegg til vedtektene. I enkelte fylkeslag har det vært stilt spørsmål om begrensning av tallet på delegater fra ett lokallag til under 50 % av totalen. Det ligger innenfor vedtaket i sentralstyrets arbeidsutvalg at de aktuelle fylkeslagene foretar en vurdering av dette spørsmålet og tar hensyn til det i den modellen de legger til grunn for sammensetning av fylkesårsmøtet. 5. Kvinnekvotering av delegatene til fylkesårsmøtet Det vises til sentralstyrets tolkning av vedtektene 15.1 (jf. Retningslinjer for landsmøte): Sentralstyret tolker 15.1 i vedtekter for Utdanningsforbundet slik at kravet om 50% kvinneandel også skal omfatte fylkeslagsdelegasjoner til landsmøte. For fylkesårsmøtene vil kravet om minst 50 % kvinner gjelder for årsmøtet som helhet (alle representantene), og ikke for hver av delegasjonene. Dersom fylkeslaget etter valgene av delegater i lokallagene kommer i en situasjon der fylkesårsmøtet samlet sett får en sammensetning der kvinnerepresentasjonen ikke når 50 %, må kvinneandelen i lokallagsdelegasjoner med mer en én delegat justeres i etterhånd. Dette kan skje gjennom opprykk av varadelegater i de delegasjonene som har den laveste prosentvise andelen av kvinner inntil 50 %-regelen er nådd. Dersom flere lokallagsdelegasjoner står likt, kan det foretas loddtrekning. 6. Valg av varadelegater Det må velges minimum en personlig varadelegat for hver av de seksjonene som er representert i lokallagets delegasjon til fylkesårsmøtet. Dersom det bare velges en varadelegat, må denne være kvinne, slik at en ved opprykk fra varalisten ikke risikerer at andelen kvinner på årsmøtet synker under 50 % som følge av at kvinner melder forfall. NB! Det bør velges så mange delegater fra de aktuelle seksjonene at en ikke risikerer å måtte stille på årsmøtet med redusert delegasjon det er bare nytt valgmøte i lokallaget som kan velge nye varadelegater. 7. Frist for valg av delegater til fylkesårsmøter Fylkesstyret skal i brev informere lokallagene om fristene for fylkesårsmøtet og sammensetningen av delegasjonene (vedtektene ). Dette bør skje i forbindelse med vedtektsfristen for å kunngjøre tid og sted for årsmøtet: 15. februar. Lokallagene har frist for å melde om valg av delegater til fylkesstyret 15. april. Om frister ellers, se vedtektene 44.6.

4 4 8. Godkjenning av fullmakter på fylkesårsmøtet Fylkesstyret har ansvar for at listen over årsmøterepresentanter er korrekt i forhold til bestemmelser i vedtekter og retningslinjer også etter evt. forfall og innsetting av varadelegater på selve årsmøtet. Fylkesstyret fremmer forslag til vedtak om godkjenning av representantenes fullmakter under sak om konstituering ved starten av møtet. 9. Forhold vedtekter - valg Fylkeslagene kan ikke foreta valg etter andre bestemmelser enn de som framkommer i gjeldende vedtekter ( 45) og allerede vedtatte strukturforsøk. Årsmøtet kan likevel fatte vedtak om strukturforsøk som går ut over vedtektenes og de landsomfattende strukturforsøks begrensninger. Slike vedtak krever 2/3 flertall og søkes godkjent etter 23 i vedtektene. Årsmøtet må da også foreta nødvendige valg, men med forbehold om at strukturforsøket godkjennes. Eventuelle vedtektsendringer på landsmøtet som får konsekvenser for verv i fylkeslaget, vil ikke kunne gis tilbakevirkende kraft. Derimot vil slike vedtak kunne korte ned den perioden enkelte tillitsvalgte er valgt for. Gjennom landsomfattende strukturforsøk, i første omgang gjeldende for perioden 1/ /7-10, er alle verv valgt av fylkesårsmøtet gitt en valgperiode på ett år, med mulighet for landsmøtet til å forlenge denne valgperioden i inntil ytterligere to år. 10. Særmøter i seksjonene på fylkesårsmøtet Gjennom strukturforsøket i 2009/10 er det bestemt at fylkesårsmøtene i første omgang skal ta stilling til om det skal opprettes seksjonsstyrer (og i så fall hvilke), og hvilke seksjonsledere det ønsker å velge ut over dem som eventuelt velges som leder i et seksjonsstyre. Dersom årsmøtet har vedtatt å opprette et seksjonsstyre, skal dette velges i særmøte. Dersom årsmøtet har vedtatt å velge seksjonsleder, skal vedkommende nomineres i særmøte (men velges i plenum) Særmøtene kan gå parallelt, men i separate møterom. Valgkomiteens medlemmer må fordeles på særmøtene, slik at representant(er) fra valgkomiteen kan legge fram innstilling. Skal særmøtet velge seksjonsstyre, gjøres dette ved å velge leder, nestleder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som det blir enighet om (maksimum 5 medlemmer / 3 varamedlemmer), jf. vedtektene Det er viktig at dette valget legges i tid til etter valg av leder og nestleder i fylkeslaget, jf Skal særmøtet nominere seksjonsleder, er det ikke nødvendig å avvikle møtet etter valg av leder og nestleder i fylkeslaget.

5 5 Fritt valgte årsmøterepresentanter med seksjonstilhørighet (leder, nestleder, fritt valgte medlemmer av fylkesstyret og fritt valgte delegater fra lokallagene) får delta i sine respektive seksjoners særmøter, med fulle rettigheter. Seksjon videregående opplæring Sentralstyret har tolket vedtektene slik at det skal være sammenfall mellom styret i lokallag VGO/FYK og seksjonsstyret for VGO i fylkeslaget, med unntak av skolelederrepresentanten i førstnevnte styre. I SST 169/08 Praktisering av 45 (treperioderegelen) presiserte sentralstyret at disse vervene ikke kan kombineres ut over tre perioder. I fylkeslag med egne lokallag VGO/FYK er et eventuelt styre for seksjon videregående opplæring allerede valgt på årsmøtet i dette lokallaget. På et eventuelt særmøte for denne seksjonen skal det da ikke gjennomføres valg av styre, men et ev. særmøte må behandle saker om nominasjoner. Seksjon høgskole, universitet og kompetansesentra (HUK) Denne seksjon vil ikke ha tilstrekkelig antall representanter på fylkesårsmøtet til å foreta valg i eget særmøte. Valgkomiteen må derfor fremme ev. forslag til seksjonsstyre på grunnlag av forslag innhentet fra arbeidsplassene via lokallagene. Skal det velges seksjonsleder bør dette skje i plenum på årsmøtet, mens øvrige styremedlemmer oppnevnes av fylkesstyret. 11. Særmøter på fylkesårsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå Her vil det være aktuelt med særmøte for de representantene som har fylkeskommunen som arbeidsgiver. På dette møtet velges hovedtillitsvalgt(-e) og vara hovedtillitsvalgt(- e). Det vises til vedtektene 16, og egne retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Det kan være aktuelt med andre særmøter av denne typen, forutsatt at den enkelte medlemsgruppen ønsker en slik ordning. Alternativt skjer dette som oppnevning i fylkesstyret, etter forslag fra seksjonen/medlemsgruppen, eller på andre samlinger for tillitsvalgte fra den aktuelle medlemsgruppa. 12. Sammensetning av fylkesstyret I følge vedtak om strukturforsøk skal det velges fylkesstyrer på minimum sju medlemmer, og med maksimum 13 (for Oslo 15) medlemmer i henhold til begrensningen i nåværende vedtekter. I henhold til vedtektenes 47.2 velges det minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge, mens det ikke er noen øvre begrensning på antall varamedlemmer. Det er fylkesstyret som innstiller overfor årsmøtet på hvor mange fylkesstyremedlemmer det skal velge. Årsmøtet står imidlertid fritt til å vedta noe annet. Valgkomiteen må følgelig arbeide med utgangspunkt i det antall

6 6 styremedlemmer fylkesstyret innstiller på at skal velges, men må samtidig være forberedt på at årsmøtet kan ha et annet standpunkt. Når det gjelder kjønnskvotering gjelder 15.1 i vedtektene. Ved årsmøtene i 2009 har 15.2 følgende tekst: Fylkesstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra ulike medlemsgrupper/seksjoner. Det er en skjønnsmessig vurdering fra valgkomitéen i første omgang, og deretter fra årsmøtet, hva som legges i dette. Den styresammensetningen som velges skal kunne begrunnes i 15.2, men hvor stor vekt som skal legges på seksjoner og hvor stor vekt som skal legges på andre kriterier for medlemsgrupper, og hva som er rimelig, er en skjønnsmessig vurdering som også kan variere fra fylkeslag til fylkeslag. I tillegg gjelder den generelle regelen om at ingen seksjon skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i et besluttende organ på fylkesnivå og over. 13. Arbeidet i valgkomiteen Jf. vedtektene 50. Det vises til egne retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg og eget veiledningshefte for valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Fylkesstyrene kan utarbeide egne retningslinjer med frister, oppgaver og oppgavefordeling for valgene på fylkesårsmøtene, eventuelt etter mønster av ovennevnte retningslinjer. Forslag til valgreglement ordinært fylkeslagsårsmøte våren Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for perioden til Landsmøtet høsten 2009 kan, som et ledd i det pågående landsomfattende strukturforsøket, vedta å prolongere valget i inntil ytterligere to år, altså ut årsmøteperioden. Alle valg med unntak av valg av revisor skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Årsmøtets flertall kan likevel vedtak å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme.

7 7 2. Oversikt over valg på årsmøtet kronologisk rekkefølge a) dirigenter, referent(er), tellekorps, redaksjonskomité(er) og protokollunderskrivere (plenum) b) leder og nestleder (plenum) c) seksjonsstyrer (særmøter) d) tillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøter) e) seksjonsledere som medlemmer av fylkesstyret (plenum) f) øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer g) delegater og varadelegater til landsmøte h) valgkomité I tillegg skal det i særmøter og i plenum nomineres kandidater til sentrale tillitsverv, jf. retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Dersom årsmøtet vedtar å velge (én eller flere) seksjonsledere uten seksjonsstyrer, skal særmøtene i disse seksjonene nominere seksjonsleder. Første punkt over gjelder valg i konstitueringssaker, og behandles ikke her. Før valgene i henhold til pkt. b) til h) over, må årsmøtet med alminnelig flertall gjøre vedtak om hvilke seksjonsstyrer som skal opprettes for perioden (2012), og i hvilke seksjoner det skal velges seksjonsleder uten seksjonsstyre. Dersom årsmøtet vedtar at det i minst én seksjon skal avholdes særmøte for å velge seksjonsstyre eller nominere seksjonsleder, må årsmøtet med alminnelig flertall bestemme som det skal avholdes særmøter i øvrige seksjoner for å foreta nominasjoner i henhold til pkt. (3) siste overskrift nedenfor. 3. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. (1) Valg av leder (plenum) Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får et mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får minst 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. (2) Valg av nestleder (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1.

8 8 (3) Valg og nominasjoner i særmøte I særmøtet møter de stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra den aktuelle seksjonen, uavhengig av om disse er valgt som seksjonsrepresentanter eller fritt valgte. Det avholdes ikke særmøte i seksjon HUK, og heller ikke i de seksjoner der det verken skal velges seksjonsleder eller seksjonsstyre, med mindre det skal avholdes særmøter i noen seksjoner og årsmøtet bestemmer at også de øvrige seksjonene skal avholde slikt møte (se over). I fylkeslag med eget lokallag VGO er styret for seksjon videregående opplæring allerede valgt på årsmøtet i dette lokallaget, og det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre særmøte i seksjonen for å velge styre eller nominere leder. I fylkeslag med alternativ organisering av fylkesomfattende lokallag må det vurderes om de valg som er gjort er tilstrekkelig som valg til seksjonsleder og styre, eller om seksjonen ev. må avholde særmøte for å gjøre valg/nominasjoner. Særmøter som skal velge seksjonsstyre Valgkomiteen fremmer forslag på et seksjonsstyre med leder, nestleder og inntil 5 medlemmer. I tillegg velges minst 2 varamedlemmer. Det er anledning til å fremme benkeforslag på særmøtet. Ved valg til seksjonsstyrer gjelder reglene for valg av leder/nestleder og øvrige fylkesstyre-medlemmer så langt disse passer. Særmøter som skal nominere seksjonsleder Seksjonsleder skal velges av årsmøtet etter forutgående nominasjon av særmøtet. Selve nominasjonsprosedyren følger regelverket for valg av leder. Andre nominasjoner Der det avholdes særmøtene i seksjonene, skal disse også nominere landsmøtedelegater og varadelegater fra egen seksjon, etter innstilling fra valgkomiteen. Særmøtet nominerer også et antall kandidater til valgkomiteen fra seksjonen disse kan være i prioritert rekkefølge eller uprioritert. Selve valgene av disse gjøres i plenum. Særmøtene skal også nominere kandidater til verv i det sentrale seksjonsstyret, jf. retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. (4) Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(e) og vara hovedtillitsvalgt(e) for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøte for årsmøterepresentanter med tilsetting i fylkeskommunen. Valgreglene for leder følges så langt de passer.

9 9 (5) Valg av seksjonsledere/styrerepresentanter fra seksjonene (plenum) Dersom det i særmøte er valgt én eller flere seksjonsledere, skal årsmøtet stadfeste disse valgene. Dette gjelder også leder for lokallag VGO/FYK. Slik stadfesting kan gjøres som et ordinært årsmøtevedtak med alminnelig flertall, uten å gå veien om valgprosedyrene. Dersom det i særmøte er nominert én eller flere seksjonsledere (og dermed også styremedlemmer), skal disse velges på årsmøtet ved separate valg. Tilsvarende gjelder også dersom det skal velges seksjonsleder HUK, men vedkommende velges etter innstilling fra valgkomiteen uten forutgående nominasjon. Valgreglene for leder følges så langt de passer. (6) Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret (plenum) Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 ( det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % ) og 15.2 ( ingen seksjon skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene og rimelig representasjon fra ulike medlemsgrupper/seksjoner ) ivaretas når allerede valgte styremedlemmer regnes med. Dersom valgene av leder, nestleder og ev. seksjonsledere har gitt annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering: Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og ev. seksjonsledere) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme seksjon når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og ev. seksjonsledere) regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Delegatene kan på stemmeseddelen markere at de støtter valgkomiteens innstilling, framfor å skrive opp alle navnene. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en seksjon har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret,

10 10 flyttes den lavest rangerte fra denne seksjonen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 (med forsøksparagrafen) samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og ev. seksjonsledere er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper/seksjoner, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. (7) Valg av varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) Det velges minst 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg, der samme regler som for leder følges så langt de passer. (8) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene og seksjonsvis sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. særlig retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet, om varadelegater. Forut for valget opplyses om de nominasjonene av delegater og varadelegater som er gjort i særmøtene i seksjonene. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom seksjon og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegater. Valg av varadelegater skjer seksjon for seksjon. For hvert av disse valgene kan årsmøtet bestemme om det vil velge varadelegater én og én (i så fall følges samme valgprosedyre som for leder) eller samlet (i så fall følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn). Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den

11 11 øverst rangerte varadelegaten for denne seksjonen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. Noen fylkeslag vil få anledning til å oppnevne en eller flere fritt valgte landsmøtedelegater, som velges uten å måtte ta hensyn til seksjonstilknytning. Årsmøtet kan velge om det skal være en egen varadelegatliste for fritt valgte (dette er nødvendig dersom det skal være seksjonsløse varadelegater), eller om fylkesstyret får fullmakt til å oppnevne ny delegat hentet fra de prioriterte seksjonsvise varalistene ved forfall fra en fritt valgt landsmøtedelegat. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som er automatiske delegater til landsmøtet. Alle andre fylkeslaget mener bør være delegat på møtet (leder, nestleder, representantskapsmedlemmer som ikke sitter i sentralstyret, kandidater til valg m.fl) må velges inn i fylkeslagets delegasjon. (9) Valg av valgkomité (plenum) Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden som er likt tallet på medlemmer i fylkesstyret. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke noe besluttende organ, og det er derfor ikke krav om maksimalt 50 % representasjon fra én seksjon. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. Før valget opplyses det om de nominasjonene som er foretatt i seksjonenes særmøter. (10) Nominasjoner til sentrale verv (plenum) Det vises til egne retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Eksempel på valgoppgjør Opptelling ved valg til fylkesstyre på ni personer, hvorav én seksjonsleder, gir følgende sammensetning: Leder: Anita Andersen, seksjon G Nestleder: Bjørn Berg, seksjon V Seksjonsleder: Cathrine Christensen, seksjon B Styremedlem: David Davanger, seksjon G Styremedlem: Egil Ervik, seksjon G Styremedlem: Frank Frantzen, seksjon SK Styremedlem: Geir Grytøy, seksjon G Styremedlem: Hilde Hansen, seksjon B Styremedlem: Inger Iversen, seksjon V Styremedlemskandidat, ikke valgt: Jan Johansson, seksjon G Styremedlemskandidat, ikke valgt: Kjell Kjos, seksjon SK

12 12 Styremedlemskandidat, ikke valgt: Lise Langmoen, seksjon G Dette valgoppgjøret gir mindre enn 50 % kvinner i styret, og den øverst rangerte kvinnen i valgoppgjøret (Lise Langmoen) rykker da opp, mens Inger Iversen rykker ned til øverste plass på lista over ikke valgte. Fordi dette medfører at seksjon G nå får mer enn 50 % av styremedlemmene, skal den lavest rangerte fra seksjonen gå ut, men hensyntatt kjønnskvoteringsreglene. Lise Langmoen er etter opprykket lavest rangert fra seksjonen, men kan ikke gå ut uten å ødelegge kjønnskvoteringen. Nest lavest rangerte fra seksjonen er Geir Grytøy, som må vike plassen til fordel for den høyest rangerte som ikke er fra seksjon G, altså Inger Iversen (som i forrige runde måtte vike plassen i korrigeringen for kjønn). Styret får dermed følgende sammensetning: Leder: Anita Andersen, seksjon G Nestleder: Bjørn Berg, seksjon V Seksjonsleder: Cathrine Christensen, seksjon B Styremedlem: David Davanger, seksjon G Styremedlem: Egil Ervik, seksjon G Styremedlem: Frank Frantzen, seksjon SK Styremedlem: Hilde Hansen, seksjon B Styremedlem: Lise Langmoen, seksjon G Styremedlem: Inger Iversen, seksjon V

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Utdanningsforbundet Oppland Årsmøte 2012

Utdanningsforbundet Oppland Årsmøte 2012 GODKJENNING AV INNKALLING Årsmøtet ble kunngjort i melding til lokallagene av 12.02.2012. Innkalling er sendt ut 22.04.2012. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. Vedtak: Innkallingen

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

KM 04/14. Regler for valg av Kirkeråd DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Kristiansand, april 2014

KM 04/14. Regler for valg av Kirkeråd DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Kristiansand, april 2014 DEN NORSKE KIRKE KM 04/14 Kirkemøtet Kristiansand, 3.-8. april 2014 Referanser: KM 11/08, KM 6/09, KM 2/10, KM 11/11, KM 2/12, KR 68/13 Saksdokumenter: Regler for valg av Kirkeråd Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd

Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KM 11.1/11 Kirkemøtet Saksorientering Referanser: KM 11/08, KM 06/09, KM 11/10, KR 14/11 Saksdokumenter: Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd Sammendrag Regler for valg

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Regler for valg av Kirkeråd

Regler for valg av Kirkeråd KR 10.1/15 Regler for valg av Kirkeråd Regler for valg av Kirkeråd i Lovdata Forslag til endring ift Lovdata Begrunnelse 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg 1-1.Kirkemøtet velger på sitt

Detaljer

1. I regler for valg av Kirkeråd vedtas følgende endringer: 5-5 annet ledd, siste punktum gis følgende tillegg:

1. I regler for valg av Kirkeråd vedtas følgende endringer: 5-5 annet ledd, siste punktum gis følgende tillegg: DEN NORSKE KIRKE KR 68/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KM 11/08, KM 6/09, KM 2/10, KM 11/11, KM 2/12 Regler for valg av Kirkeråd Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016

KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 10/16 Oslo, 29. januar 2016 Referanser: KM 11/08, 06/09, 11/10, 11/11, 04/14 og 10/15 KR 79/11 Saksdokumenter: KR 10.1/16 Regler for

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer