Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole"

Transkript

1 Årsmøte 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole

2 Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3 Sak 1.4 Valg av protokollunderskrifter... 3 Sak 1.5 Godkjenning av møtereglement... 4 Sak 1.6 Godkjenning av saksliste... 4 Sak 1.7 Godkjenning av valgreglement... 5 Sak 2: Årsmeldinger... 8 Sak 2.1 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes Sak 2.2 Årsmelding fra HTV Sak 2.3 Årsmelding fra HTV-vara med særskilt ansvar for barnehage Sak 3: Regnskap Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode Sak 5: Budsjett Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak Sak 7: Valg Sak 8: Resolusjoner Protokollunderskriving Side - 2 -

3 Sak 1: Konstituering og møtereglement. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. Sak 1.1: Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Sak 1.3 Sak 1.4 Innkallingen ble sendt delegatene pr. mail 27. februar I tillegg har alle AT/klubbleder fått tilsendt plakat for å henge opp på alle arbeidsplasser, pluss at det skal være hengt opp plakater på alle tettsteder. Styrets innstilling: Innkalling godkjennes Innkalling godkjennes Valg av dirigent Styrets innstilling: Eliza Andersen Valg av dirigent: Eliza Andersen Valg av referent Styrets innstilling: Malene Lifjell Valg av referent: Malene Lifjell Valg av protokollunderskrifter Styrets innstilling: Tone Rønning og Judith Præsteng Til å skrive under protokoll velges: Tone Rønning og Judith Præsteng Side - 3 -

4 Sak 1.5 Sak 1.6 Godkjenning av møtereglement Styrets innstilling: Se vedtak Møtereglement for årsmøte i lokallaget 1. Leder åpner årsmøtet og leder møtet under sak 1.1. Godkjenning av innkalling, sak 1.2 Fastsetting av møtereglement og sak 1.3 Valg av dirigenter. 2. Dirigentene leder resten av møtet. 3. De som ønsker ordet til innlegg viser dette med en hånd i luften, replikk med to fingre i luften og til dagsorden/saksopplysning med å vise en T med begge hendene. 4. Medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Representanter for valgkomiteen har talerett i sak 6 Valg. 5. Delegater som ber om ordet til replikk, dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimalt ett minutts taletid. Det er anledning til svarreplikk. 6. Dirigenter og delegater kan fremme forslag om avgrensing i taletid eller at strek skal settes / oppheves. Slike forslag skal tas opp til avstemning straks. 7. til vedtak skal leveres skriftlig på eget forslagsark eller elektronisk. et undertegnes med navn og organisasjonsledd/arbeidsplass. Det er ikke anledning til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt, men strek kan oppheves (jf pkt 6). 8. Delegatene har stemmeplikt. skjer med vanlig flertall. i sak om vedtektsendringer må ha ⅔ flertall, da avvik fra vedtektene betinger ⅔ flertall. ( 24.2 i vedtektene). Styret har ikke stemmerett når årsmøtet behandler sak om årsmelding og sak om regnskap. Årsmøtet kan med ⅔ flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. i slike saker krever også ⅔ flertall. ( 58.4 i vedtektene). Under sak om valg og nominasjoner, gjelder egne voteringsregler, jfr. valgreglement. 10. Årsmøtet er åpent for pressen og for medlemmer som ikke er delegater (uten tale-, forslagsog stemmerett), når annet ikke er vedtatt. Godkjenning av saksliste Styrets innstilling: Saksliste Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Sak 2 Årsmeldinger Sak 3 Regnskap Sak 4 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 5 Budsjett Sak 6 Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og saker fra styret Sak 7 Valg Sak 8 Resolusjoner Side - 4 -

5 Sak 1.7 Saksliste Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Sak 2 Årsmeldinger Sak 3 Regnskap Sak 4 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 5 Budsjett Sak 6 Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og saker fra styret Sak 7 Valg Sak 8 Resolusjoner Godkjenning av valgreglement Styrets innstilling: Se vedtak Valgreglement for årsmøte i lokallaget Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. fra valgkomiteen/lokallagsstyret 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Side - 5 -

6 3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå 1 ( ) jf. pkt. 9 ovenfor. Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret ( )settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. Møtelederen kan, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Klubbene i Utdanningsforbundet Hemnes skal ha ansvaret for å innstille til valgkomite. Valgkomiteen består av 4 personer. Klubben ved Hemnes sentralskole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Korgen sentralskole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Barnehagene innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Bjerka/Finneidfjord/Bleikvassli skole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubbene skal innen 31. oktober innstille og sende inn representant til valgkomiteen. For skolene Bjerka/Finneidfjord/Bleikvassli går det på omgang hvert tredje år. Valgkomiteen fungerer gjennom et helt kalenderår og tiltrer 1. januar hvert år. 7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene. 1 Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten. Side - 6 -

7 Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. Side - 7 -

8 Sak 2: Sak 2.1 Årsmeldinger Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Trygve Svenning Nestleder/vara HTV: Kristin Bang Sekretær: Malene Lifjell Kasserer: Lisbeth Drage Skog Styremedlem: Aud Magnhild Klingen Styremedlem, lederforum: Eliza Andersen Styremedlem: Viggo Trulsen Styremedlem: Per Arne Skreslett Varamedlemmer: 1. Karen Gullesen 2. Maria Bekkevold 3. Geir Åge Helgå Kontaktpersoner: Kontaktperson Grunnskole: Kontaktperson Barnehage: Leder for lederforum: Viggo Trulsen Aud Magnhild Klingen Eliza Andersen Klubbtillitsvalgte: Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Hemnes barnehage Finneidfjord barnehage Bjerka barnehage Tømmerheia naturbarnehage Korgen fysakbarnehage Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage Frikult barnehage avd. Hemnesberget Lisbeth D. Skog Viggo Trulsen Stian Harsvik Per Arne Skreslett Roy Johansen Ann Kristin Sivertsen Sandra Trongmo Aud Magnhild Klingen Sara Pedersen Marte Lenningsvik Edel Annie Tverberg Nina Myrlund Forhandlingsutvalg: Trygve Svenning Lisbeth D. Skog Kristin Bang Forhandlingsleder Side - 8 -

9 Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: Arbeidstid - skole Styreseminar 2016 Prosjekt arbeidstid Barnehage Jobbing i lokallagsstyret Høring på Rammeplan i barnehage Referat fra styremøter ligger på nettsiden til Utdanningsforbundet Hemnes Referat/. Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 7 Antall saker: 52 Kursing: Kurs for LL/HTV 28. november 2016 Trygve Svenning Lokallagsstyreseminar november 2016 Kristin Bang Lokallagsstyreseminar november 2016 Aud Magnhild Klingen Lokallagsstyreseminar november 2016 Malene Lifjell Lokallagsstyreseminar november 2016 Lisbeth Drage Skog Lokallagsstyreseminar november 2016 Trygve Svenning Lokallagsstyreseminar november 2016 Viggo Trulsen Modul 4 9. november 2016 Roy Arne Johansen Modul 4 9. november 2016 Trygve Svenning Nordlandsforum 28. september 2016 Aud Magnhild Klingen Nordlandsforum 28. september 2016 Trygve Svenning Lederkonferansen 11. oktober 2016 Hege Eliassen Lederkonferansen 11. oktober 2016 Nina Myrlund Lederkonferansen 11. oktober 2016 Tore H Wetting Modul2 KS 19. september 2016 Stian Harsvik Modul2 KS 19. september 2016 Trygve Svenning Modul2 KS 19. september 2016 Viggo Trulsen Kurs 8 sept. for LL, HTV 8. september 2016 Trygve Svenning 28.april Arbeidstid barnehage. SFS april 2016 Trygve Svenning mai Ungseminar 30. mai 2016 Trygve Svenning mai Kurs for LL og HT 23. mai 2016 Trygve Svenning april Nettverk BHG 19. april 2016 Aud Magnhild Klingen 31. mars Kurs Arbeidstid SFS mars 2016 Trygve Svenning mars Kurs for LL og HT 2. mars 2016 Trygve Svenning feb Styreseminar Danmark 10. februar 2016 Turid Holmstrand Side - 9 -

10 feb Styreseminar Danmark 10. februar 2016 Mari-Kristin Granmo feb Styreseminar Danmark 10. februar 2016 Trygve Svenning feb. Brønnøysund Lokallagsseminar 9. februar 2016 Trygve Svenning 1.-2.feb. Kurs for lokallagsledere 1. februar 2016 Trygve Svenning jan. SEK0516 Tariff januar 2016 Trygve Svenning jan. Mosjøen. VOKS Modul januar 2016 Roy Arne Johansen I tillegg har Utdanningsforbundet arrangert kurs lokalt for våre tillitsvalgte. Kurs for ATV i barnehage oktober Kurs for ATV i skolene - 1. september Melding Rundt årsskiftet fikk lokallaget nytt kontor. Tidligere har Utdanningsforbundet Hemnes holdt til i kjelleren på rådhuset, men da Hemnes kommune ønsket å disponere kontoret i kjelleren ble vi flyttet opp i 2. etasje i gammeldelen. Lokallaget har fått et «nyoppusset» kontor der IKTavdelingen tidligere holdt til. Her har vi kontor i samme gang som både Fagforbundet og Delta. I tillegg har vi tilgang på eget kjøkken og eget møterom. Dette disponerer vi sammen med de andre organisasjonene. I begynnelsen av februar dro styret i Utdanningsforbundet Hemnes på seminar til Danmark og København. Dette var et seminar i samarbeid med lokallaget Leirfjord og Dønna. I programmet lå et besøk hos lærerorganisasjonen i Danmark der arbeidstid for lærere sto sentralt. Her fikk vi høre om en skremmende prosess der arbeidsgiverforeningen og regjeringen sammen gikk i bresjen for en ny arbeidstidsavtale for lærerne mens lærerorganisasjonen nærmest ble satt på gangen. Styret lærte i alle fall såpass at vi overhode ikke ønsker danske tilstander i Norge. Slik vi ser det er fagforeningsbevissthet kjempe viktig i årene framover. Gjennom 2016 har det i styret vært jobbet ganske mye på organisering og hvordan en ønsker at styret både skal fungere og jobbe. På styreseminaret i Danmark ble dette arbeidet planlagt. Det er et ønske om at arbeidsoppgaver blir bedre fordelt ut til styremedlemmer slik at styret blir mer effektiv i forhold til de jobbene de skal gjøre. I november deltok styret i Utdanningsforbundet Hemnes på seminar, gjennom fylkeslaget, der nettopp organisering og fordeling av arbeidsoppgaver sto sentralt. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes har også et ønske om å bli flinkere til å jobbe med politisk påvirkningsarbeid. Her kan også klubbene og medlemmene våre bli flinkere. Vi savner litt leserbrev og lignende. I forhold til medlemsengasjementet kan ikke styret se at dette har økt merkbart. Vi ser likevel at når det oppstår enkelte saker så stiger engasjementet. Det så vi blant annet i 2014 da arbeidstid for lærere førte til streik, og det har vi også sett i forbindelse med at arbeidsgiver har satt i gang «Prosjekt arbeidstid Barnehage». Styret er tilfreds med at engasjementet øker ved enkeltsaker, men skulle ønske at engasjementet generelt var enda høyere. Også i år har lokallaget arrangert et medlemsmøte/julebord for våre medlemmer i desember. Styret vedtok å arrangere kun ett julebordsarrangement i Styret ønsket å prøve dette ut istedenfor 2 arrangement. Argumentet var å gjøre et forsøk på å samle så mange medlemmer som mulig fra hele kommunen. Styret var godt fornøyd med oppmøte og gjennomføringen av arrangementet. Det så Side

11 også ut som om deltagerne koste seg godt. For pensjonistene har det ikke vært stor aktivitet. Alle pensjonister er både invitert til årsmøte og julebord. Flere av våre pensjonister deltar på julebordet, men vi ser ikke så mange på årsmøtet vårt. Styrets innstilling: Årsmøtet tar styrets melding til orientering. Side

12 Sak 2.2 Årsmelding fra HTV Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere, barnehagelærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet: HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling). Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen. Drøftinger og forhandlinger på enhetsledernivå og rådmannsnivå. Representasjon: Medlem av administrasjonsutvalget. Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver: Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening. Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger Inneværende år har det vært lokale forhandlinger i kapitlene 3. Da snakker vi om de som er ledere med budsjett- og personalansvar. Utdanningsforbundet Hemnes har kun ett medlem i kapittel 3 og det er enhetsleder barnehage. Forhandlingene gikk greit. Utdanningsforbundet Hemnes og arbeidsgiver ble enige om protokoll. Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid I forhold til de økonomiske utfordringene i Hemnes kommune, har det også i 2016 vært kuttet en del. For skolene sin del har det vært et nedtak spesielt på de to største skolene i kommunen. De minste skolene har vært skjermet mest mulig da det ikke er så mye mer å hente der. I 2016 kom det øremerkede midler til trinn. Dette er midler som skal komme hvert år. For Hemnes kommune sin del er det snakk om ca. 2 stillinger. I og med at Korgen- og Hemnes sentralskole er hvor det største nedtaket ble gjort, fikk de hver sin stilling som skal brukes på småskoletrinnet. På grunn av nedgang i elevtallet framover vil en kunne forvente ytterligere nedtak for enhet skole. Enhet skole HTV har jevnlige møter med enhetsleder skole. Møtene blir dessverre litt sporadisk, men det er likevel alltid muligheter for å få ekstra møter om det er behov for det. Hver vår inviterer enhetsleder skole inn til dialogmøter på den enkelte skole. Dette ble også i år arrangert. Her deltar ordfører, OKU-leder, rådmann, enhetsleder skole og HTV. Hver skole får da anledning til å legge fram opplysninger om skolen og hvordan de ligger an i forhold til resultat og lignende. Dette er en flott mulighet for HTV og møte administrasjon og politikere der kun skole er Side

13 på timeplanen. I forhold til arbeidstid (SFS2213) ble det også i år kun forhandlet på kommunenivå. Her ble det enighet om å prolongere gammel avtale. Styrets innstilling: Årsmeldingen fra HTV tas til orientering. Årsmeldingen fra HTV tas til orientering. Side

14 Sak 2.3 Årsmelding fra HTV-vara med særskilt ansvar for barnehage Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet Kurs Fellesmøter for administrasjonen, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen. Forhandlinger. Dialogmøte- barnehage. HTV-vara tar de fire modulkursene som Utdanningsforbundet kjører. ATV- kurs både lokalt og sammen med Rana og Vefsn. Andre kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi. Andre oppgaver Informere og innhente synspunkter fra ATV-er og medlemmer. Arrangere medlemsmøte i medlemsgruppe barnehage. Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi. Høringspart i ulike utredninger og saker. Viktige saker i året som har gått Økonomi og budsjett Sykefravær Brukerundersøkelse Arbeidstid for pedagogiske ledere Klesgodtgjørelse Ansettelser og intervju Prosjekter i barnehagene; «prosjekt arbeidstid», «jo bedre vi er sammen» og «være sammen». Ombygging/nybygg av barnehager. Rekruttere/beholde, hvordan vi sammen med arbeidsgiver jobber med dette. Samle og gi innspill på høringer som kommer fra sentralt hold. Styrets innstilling: Årsmeldingen fra HTV-vara tas til orientering. Årsmeldingen fra HTV-vara tas til orientering. Side

15 Sak 3: Regnskap Utdanningsforbundet Hemnes Driftsinntekter og driftskostnader Note Kontingentinntekter FY/LOK 111, , ,906 Sum driftsinntekter 111, , ,906 Sum møter, kurs og andre kostnader 64,855 97,394 49,287 Sum lønnskostnader ,103 Annen driftskostnad 53,965 23,058 51,863 Sum driftskostnader 119, , ,253 Driftsresultat 7,842-12,208-7,653 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad 7,899-12,484-7,749 Ordinært resultat 7,899-12,484-7,749 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) 7,899-12,484-7,749 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 7,899-12,484-7,749 Sum overføringer 7,899-12,484-7,749 Side

16 Eiendeler Note Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 42,262 26,688 26,640 Sum omløpsmidler 42,262 26,688 26,640 Sum eiendeler 42,262 26,688 26,640 Egenkapital og gjeld Egenkapital interne restriksjoner 35 % regelen Fri egenkapital 39,461 31,562 18,891 Periodens resultat -7, ,484 7,749 Sum opptjent egenkapital 31,562 19,078 26,640 Sum egenkapital 31,562 19,078 26,640 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 10,700 7,610 0 Sum kortsiktig gjeld 10,700 7,610 0 Sum gjeld 10,700 7,610 0 Sum egenkapital og gjeld 42,262 26,688 26,640 Hemnes 30. mars 2017 For styret i Utdanningsforbundet Hemnes Lokallagsleder Side

17 Spesifikasjon til resultatregnskap Kontingentinntekter FY/LOK 3290 Kontingentinntekter FY/LOK , , , , , ,00 Sum lønnskostnad 5239 Telefon i form av lønnsytelse 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 103,18 0,00 0, ,18 Sum møter, kurs og andre kostnader 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri , , , Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig 0,00 0,00 180, Reiseutgifter, hotell 8.129, , , Bevertning ved møter , , , Andre kurs/møte kostnader 2.744, ,90 0, Støtte andre organisasjoner 2.750, , , Representasjon, gaver 2.425, , , STIPEND 1.290, , , , , ,43 Annen driftskostnad 6800 Kontorrekvisita 5.830,00 0, , EDB-utstyr over drift , , , Aviser og abonnementer kontoret 1.992, , , Faglitteratur 0,00 140,00 140, Oppslagsverk 8.445, , , Diverse kontor- og adm.kostnader 135,00 135,00 0, Telefon 4.031, , , Porto 1.050,00 133,00 0, , , ,32 Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter bank -69,00-38,00-18,00-69,00-38,00-18,00 Annen finanskostnad 8171 Bankgebyr 126,00 124,00 114, Inkassogebyr 0,00 190,00 0, Smådifferanser, diverse 0,00 0,00 0,00 126,00 314,00 114,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital -7899, , , , , ,58 Side

18 Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven 4-1. Dette innebærer blant annet at transaksjonene skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet). Driftsinntekter og kostnader Inntektsføringen skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet for mottak av kontingentutbetalingen. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres Styrets innstilling: Framlagte regnskap tas til etterretning og godkjennes av årsmøtet Framlagte regnskap tas til etterretning og godkjennes av årsmøtet. Side

19 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet er en arbeidstakerorganisasjon som skal jobbe for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. For Utdanningsforbundet vil følgende være viktig: Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Utdanningsforbundet skal jobbe for at lønnspolitikken i kommunen skal være forutsigbar. Kriteriene for lønnsutvikling må være kjente, objektive og etterprøvbare for våre medlemmer. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Vårt mål er at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og de virkningene det har. Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering. I forhold til arbeidstid vil Utdanningsforbundet gjennomføre organisasjonsmessig behandling av arbeidstid både på klubb- og lokallagsnivå. Arbeidstidsavtalene for både barnehage og skole går ut ved årsslutt og det er viktig at våre medlemmer får være med i prosessen før Utdanningsforbundet sentralt går inn i forhandlinger med KS. De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Arbeidsforholdene for våre tillitsvalgte i kommunen er ikke helt tilfredsstillende. Det er viktig at ledere og tillitsvalgte har god kunnskap om Hovedavtalens bestemmelser slik at prinsipper der blir overholdt. Utdanningsforbundet Hemnes ønsker at samarbeidet med ledere i Hemnes kommune blir best mulig. Samtidig er det viktig at vi er i posisjon vedrørende spørsmål om arbeidsforholdene på vår arbeidsplass. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere, barnehagelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankret ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. Fra nasjonalt hold er det kommet kompetansekrav for lærere og det vil derfor være viktig for Utdanningsforbundet at våre medlemmer i skole får mulighet til å videreutdanne seg slik at alle har nok kompetanse etter gjeldende lover og avtaler. Side

20 Organisasjon For Utdanningsforbundet Hemnes er det viktig at vi tar vare på alle våre medlemmer i alle medlemsgrupper. Det skal derfor organiseres møteplasser der medlemmene kan møtes både innenfor medlemsgrupper og på tvers av medlemsgrupper. Det er viktig at medlemmene våre føler tilhørighet og opplever at det både er sosialt og trygt å være medlem i Utdanningsforbundet. Omstillingsprosesser Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser hvis Hemnes kommune kommer med forslag om endringer i struktur. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre slik at alle får være med i prosesser som initieres. Styrets innstilling: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet. Side

21 Sak 5: Budsjett Konto Benevnelse Salgs-/driftsinntekt Budsjett 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) Sum 3000-konti Lønnskostnad Sum 5000-konti Annen driftskostnad 6700 Revisorhonorar 6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale 6800 Kontorrekvisita Konvolutter 6803 Datarekvisita 6806 Edb-utstyr over drift Aviser og abonnementer kontoret Faglitteratur 6861 Oppslagsverk Diverse kontor- og adm.kostnader Telefon/datatrafikk Linjekostnader IKT 6940 Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjørelse oppg.pl Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Diett med overnatting Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring 7420 Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Stipend Sum konti Finansinntekt/-kostnad 8040 Renteinntekter bank Gebyr bank Dispon. årsresult fri egenkapital Sum 8000-konti Side

22 Styrets innstilling: Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Side

23 Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 6.1 Sak fra styret i Utdanningsforbundet Hemnes Per i dag har Utdanningsforbundet Hemnes konstituert seg med en hovedtillitsvalgt og en hovedtillitsvalgt vara med barnehagefaglig ansvar. Styret ser en fordel i å konstituere seg med 2 hovedtillitsvalgte der begge er sikret etter Hovedavtalen. Da vil en være sikret at begge hovedtillitsvalgte får fri med lønn etter Hovedavtalen for å dra på kurs i regi av Utdanningsforbundet. Innstilling til vedtak: I Utdanningsforbundet Hemnes velges det 2 hovedtillitsvalgte. Dette gjøres fra neste årsmøteperiode. En av disse skal ha særskilt ansvar for barnehage. Hovedtillitsvalgt vara vil for skole- og barnehageåret inneha tittelen Hovedtillitsvalgt med særskilt ansvar for barnehage. I Utdanningsforbundet Hemnes velges det 2 hovedtillitsvalgte. Dette gjøres fra neste årsmøteperiode. En av disse skal ha særskilt ansvar for barnehage. Hovedtillitsvalgt vara vil for skole- og barnehageåret inneha tittelen Hovedtillitsvalgt med særskilt ansvar for barnehage. Side

24 Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling: 1) Valg av ny leder: - Leder 2 år Trygve Svenning 2) Nestleder ikke på valg: - Nestleder 1 år Kristin Bang 3) Valg av ny HTV KS-området: - HTV på KS-området, 2 år Trygve Svenning 4) HTV-vara ikke på valg: - HTV-vara på KS-området 1 år Kristin Bang 5) Valg av styrerepresentanter Styremedlem Ikke på valg, 1 år Styremedlem Ikke på valg, 1 år Styremedlem Ikke på valg, 1 år leder for lederforum, 2 år sekretær Ikke på valg, 1 år kasserer Ikke på valg, 1 år Aud Magnhild Klingen Per-Arne Skreslett Viggo Trulsen Tore Wetting Malene Lifjell Lisbeth Drage Skog 6) Valg av varamedlemmer til styret 1. vararepresentant styret Ikke på valg, 1 år Maria Bekkevoll 2. vararepresentant styret 2 år Edel Annie Tverberg 3. vararepresentant styret 2 år vararepresentant styret Ikke på valg, 1 år Geir-Åge Helgå Side

25 Sak 8: Resolusjoner Ingen resolusjoner Side

26 Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen. Tone Rønning Judith Præsteng Sign. Sign. Blomster til årets valgkomite, til møtedirigent og styremedlem som går ut av styret. Tusen takk for vel utført arbeid! Side

27 Side

28 Sentrumsveien KORGEN Telefon HEMNES Side

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus Årsmøte 11. april 2013 kl. 18.00 Hemnes sentralskole/albertines hus SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16.

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. Vår saksbehandler Deres dato Vår referanse Vår dato 11.10.16 Hemnes Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 975 95 727 Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. TIDSPUNKT 3. oktober 17.30-19.30

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 Fru Haugans Hotell 29. mars 2012 ÅRSMØTET 2012 Utdanningsforbundet Vefsn har årsmøte på Fru Haugans hotell torsdag 29. mars kl. 19.00. Sakliste: 1. Åpning 2. Innlegg

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget Kl

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget Kl Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget 15.04.10 Kl. 19.00 SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer