HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl Bjerka barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage"

Transkript

1 Årsmøte 7. april 2016 kl Bjerka barnehage

2 Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3 Sak 1.4 Valg av protokollunderskrifter... 3 Sak 1.5 Godkjenning av møtereglement... 4 Sak 1.6 Godkjenning av saksliste... 4 Sak 1.7 Godkjenning av valgreglement... 5 Sak 2: Årsmeldinger... 8 Sak 2.1 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes Sak 2.2 Årsmelding fra HTV Sak 2.3 Årsmelding fra HTV-vara med særskilt ansvar for barnehage Sak 3: Regnskap Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode Sak 5: Budsjett Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 6.1 Lokallagets stipendordning Sak 7: Valg Sak 8: Resolusjoner Protokollunderskriving Side - 2 -

3 Sak 1: Konstituering og møtereglement. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. Sak 1.1: Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Sak 1.3 Sak 1.4 Innkallingen ble sendt delegatene pr. mail 14. februar I tillegg har alle AT/klubbleder fått tilsendt plakat for å henge opp på alle arbeidsplasser, pluss at det skal være hengt opp plakater på alle tettsteder. Styrets innstilling: Innkalling godkjennes Innkalling godkjennes Valg av dirigent Styrets innstilling: Eliza Andersen Valg av dirigent: Eliza Andersen Valg av referent Styrets innstilling: Mari Kristin Granmo Valg av referent: Mari Kristin Granmo Valg av protokollunderskrifter Styrets innstilling: Viggo Trulsen og Kristin Bang Til å skrive under protokoll velges: Viggo Trulsen og Kristin Bang Side - 3 -

4 Sak 1.5 Sak 1.6 Godkjenning av møtereglement Styrets innstilling: Se vedtak Møtereglement for årsmøte i lokallaget 1. Leder åpner årsmøtet og leder møtet under sak 1.1. Godkjenning av innkalling, sak 1.2 Fastsetting av møtereglement og sak 1.3 Valg av dirigenter. 2. Dirigentene leder resten av møtet. 3. De som ønsker ordet til innlegg viser dette med en hånd i luften, replikk med to fingre i luften og til dagsorden/saksopplysning med å vise en T med begge hendene. 4. Medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Representanter for valgkomiteen har talerett i sak 6 Valg. 5. Delegater som ber om ordet til replikk, dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimalt ett minutts taletid. Det er anledning til svarreplikk. 6. Dirigenter og delegater kan fremme forslag om avgrensing i taletid eller at strek skal settes / oppheves. Slike forslag skal tas opp til avstemning straks. 7. til vedtak skal leveres skriftlig på eget forslagsark eller elektronisk. et undertegnes med navn og organisasjonsledd/arbeidsplass. Det er ikke anledning til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt, men strek kan oppheves (jf pkt 6). 8. Delegatene har stemmeplikt. skjer med vanlig flertall. i sak om vedtektsendringer må ha ⅔ flertall, da avvik fra vedtektene betinger ⅔ flertall. ( 24.2 i vedtektene). Styret har ikke stemmerett når årsmøtet behandler sak om årsmelding og sak om regnskap. Årsmøtet kan med ⅔ flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. i slike saker krever også ⅔ flertall. ( 58.4 i vedtektene). Under sak om valg og nominasjoner, gjelder egne voteringsregler, jfr. valgreglement. 10. Årsmøtet er åpent for pressen og for medlemmer som ikke er delegater (uten tale-, forslagsog stemmerett), når annet ikke er vedtatt. Godkjenning av saksliste Styrets innstilling: Saksliste Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Sak 2 Årsmeldinger Sak 3 Regnskap Sak 4 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Sak 5 Budsjett Sak 6 Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og saker fra styret Sak 7 Valg Sak 8 Endringer av vedtekter i lokallaget Sak 9 Resolusjoner Side - 4 -

5 Sak 1.7 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Konstituering, møte- og valgreglement Årsmeldinger Regnskap Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode Budsjett Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og saker fra styret Valg Endringer av vedtekter i lokallaget Resolusjoner Godkjenning av valgreglement Styrets innstilling: Se vedtak Valgreglement for årsmøte i lokallaget Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. fra valgkomiteen/lokallagsstyret 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Side - 5 -

6 3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå 1 ( ) jf. pkt. 9 ovenfor. Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret ( )settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. Møtelederen kan, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Klubbene i Utdanningsforbundet Hemnes skal ha ansvaret for å innstille til valgkomite. Valgkomiteen består av 4 personer. Klubben ved Hemnes sentralskole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Korgen sentralskole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Barnehagene innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubben ved Bjerka/Finneidfjord/Bleikvassli skole innstiller 1 stk. til valgkomite hvert år. Klubbene skal innen 31. oktober innstille og sende inn representant til valgkomiteen. For skolene Bjerka/Finneidfjord/Bleikvassli går det på omgang hvert tredje år. Valgkomiteen fungerer gjennom et helt kalenderår og tiltrer 1. januar hvert år. 7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene. 1 Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten. Side - 6 -

7 Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum) Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. Side - 7 -

8 Sak 2: Sak 2.1 Årsmeldinger Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Trygve Svenning Nestleder/vara HTV: Kristin Bang Sekretær: Mari Kristin Granmo Kasserer: Lisbeth Drage Skog Styremedlem: Aud Magnhild Klingen Styremedlem, lederforum: Eliza Andersen Styremedlem: Turid Holmstrand Styremedlem: Per Arne Skreslett Varamedlemmer: Kontaktpersoner: Kontaktperson Grunnskole: Kontaktperson Barnehage: Leder for lederforum: Klubbtillitsvalgte: Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Hemnes barnehage Finneidfjord barnehage Bjerka barnehage Tømmerheia naturbarnehage Korgen fysakbarnehage Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage Frikult barnehage avd. Hemnesberget Forhandlingsutvalg: Trygve Svenning Lisbeth D. Skog Kristin Bang Forhandlingsleder Geir Åge Helgå Karen Gullesen June Skjellnes Turid Holmstrand. Aud Magnhild Klingen Eliza Andersen Lisbeth D. Skog Mari K. Granmo Stian Harsvik Per Arne Skreslett Roy Johansen Ann Kristin Sivertsen Sandra Trongmo Aud Magnhild Klingen Sara Pedersen Marte Lenningsvik Nina Myrlund Side - 8 -

9 Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: Tariff 2016 Landsmøtet 2015 Regnskap og budsjett Kommuneøkonomi 2014 Kommune- og fylkestingsvalg 2015 Referat fra styremøter ligger på nettsiden til Utdanningsforbundet Hemnes ( Referat/ ). Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 6 Antall saker: 40 Kursing: Kurs for LL, HT Turid Holmstrand Kurs for LL, HT Trygve Svenning Kurs for lokallagsledere Trygve Svenning Fellesskolering arbeidstid (SFS 2213) Trygve Svenning Modul 2 PBL Sandra Trongmo Modul 2 KS Roy Arne Johansen Modul 2 KS Ann-Kristin Sivertsen Modul 2 KS Lisbeth Drage Skog Modul 2 KS Sandra Trongmo Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte Trygve Svenning Fylkesårsmøte Aud Magnhild Klingen Fylkesårsmøte Trygve Svenning Fylkesårsmøte Marit Abrahamsen Regional skolering. Barnehagepolitisk offensiv Kristin Bang Regional skolering. Barnehagepolitisk offensiv Turid Holmstrand Regional skolering. Barnehagepolitisk offensiv Aud Magnhild Klingen LL/HT-kurs Trygve Svenning Lederkonferanse Eliza Andersen Lederkonferanse Torunn Landfastøien Lederkonferanse Lars Morten Meland Lederkonferanse Ingunn Bang Nilsen Lederkonferanse Tore H Wetting Regional skolering arbeidstid Mari Kristin Granmo Regional skolering arbeidstid Stian Harsvik Regional skolering arbeidstid Turid Holmstrand Regional skolering arbeidstid Kenneth Johansen Regional skolering arbeidstid Trine Kosmo Regional skolering arbeidstid Per Arne Skreslett Regional skolering arbeidstid Trygve Svenning Lederkurs Aud Magnhild Klingen Lederkurs Trygve Svenning Side - 9 -

10 Medlemsengasjementet i lokallaget kunne helt sikkert vært bedre og styret har hele tiden fokus på hvordan vi kan øke dette. Engasjementet er veldig viktig, for å kunne vise styrke utad. Dette ble tydelig under arbeidstidskonflikten i Det er særdeles viktig at medlemmene våre ser viktigheten med organisasjonen og slutter opp om den. Det er medlemmene våre som gir organisasjonen styrken den trenger for å stå imot når styresmaktene og arbeidsgivere gjør kutt i budsjetter og lignende. Våren 2015 hadde Utdanningsforbundet Nordland årsmøte. På eget årsmøte ble delegatene Trygve Svenning, Aud Magnhild Klingen og Marit Abrahamsen valgt til å representere lokllaget. De deltok på fylkesårsmøtet 6. mai - 8.mai. Årsmøtet på fylket gikk uten noen kontroversielle saker. Kanskje litt uventet fikk lokallaget Hemnes inn representant i fylkesstyret kommende periode. Trygve Svenning er valgt inn i fylkesstyret for perioden 1. august juli I tillegg har Utdanningsforbundet Hemnes fått Eliza Andersen inne på varalisten for fylkesstyret (9. vara). Under fylkesstyrets konstituering har også Eliza Andersen blitt medlem av lederråd på fylket og i arbeidsutvalget for ledere. Lokallaget er sånn sett meget godt representert inn i fylkeslaget, noe som er gledelig. Høsten 2015 var det kommune- og fylkestingsvalg. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes har i den anledning jobbet fram en «flyer» som ble delt ut til alle våre medlemmer. Styret hadde også en intensjon om å delta på debattmøte der skole og barnehage ble diskutert blant våre politikere. Dessverre hadde ingen i styret anledning til å delta på dette debattmøtet. Samtidig vet vi at det var medlemmer i Utdanningsforbundet Hemnes som deltok på møtet. Høsten 2015 arrangerte Utdanningsforbundet Hemnes kurs for våre ATVer og våre ledermedlemmer kurs angående ansettelser. Dette var et samarbeid med lokallagene i vår region. Som foredragsholder hadde vi leid inn Knut Ulleberg, som er en meget annerkjent foredragsholder på området. Utdanningsforbundet arrangerte sitt Landsmøte på høsten Etter Landsmøtet har vi fått ny leder. Steffen Handal er valgt som ny leder. Med seg i ledergruppen har han Terje Skyvulstad og Hege Valås som nestledere. Nordland er representert i sentralstyret denne gangen. Bjørn Nilsen fra Narvik er inne som representant for UH. Viktige saker som ble vedtatt her er 4-årige Lands- og fylkesårsmøteperioder, personer kan sitte i 3 perioder i samme valgte stilling, representantskapet får mer makt, profesjonsetisk råd vil bli opprettet og fylkes- og lokallagene kan kun sitte med 35% igjen av midler ved årsslutt. Også i år har lokallaget arrangert et medlemsmøte/julebord for våre medlemmer i desember. Styret har inntrykk av at dette er et arrangement som medlemmene våre setter pris på, og derfor vil vi fortsatt prioritere et slikt arrangement. For pensjonistene har det ikke vært stor aktivitet. Den eneste aktiviteten som har vært for pensjonistene er «julebordet», der pensjonistene også var invitert. Styret har ikke fått noen henvendelser fra pensjonistene om å øke aktiviteten, og har tatt det som et signal om at pensjonistgruppen er greit fornøyd med tingenes tilstand. I forhold til kommunereformen har politikerne i Hemnes besluttet at Hemnes kommune ikke skal slås sammen med andre kommuner. Regjeringen har signalisert at de kommer til å stramme inn på inntektene til både små kommuner og kraftkommuner. et til Hemnes kommune kan bety at Side

11 kommunen vil måtte stramme inn ganske mye hvis regjering/storting gjør alvor av de signaler som er kommet. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes ser ikke bort fra at sammenslåingsspørsmålet vil dukke opp igjen, noe som også vil berøre oss som organisasjon. Styrets innstilling: Årsmøtet tar styrets melding til orientering. Årsmøtet tar styrets melding til orientering. Side

12 Sak 2.2 Årsmelding fra HTV Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere, barnehagelærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet: HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling). Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen. Drøftinger og forhandlinger på enhetsledernivå og rådmannsnivå. Representasjon: Medlem av administrasjonsutvalget. Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver: Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening. Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger I år har det vært lokale forhandlinger i kapitlene 3 og 5. I kapittel 5 har Utdanningsforbundet ingen medlemmer. På kapittel 3 har Utdanningsforbundet Hemnes kun enhetsleder barnehage som medlemme. På dette kapittelet var Utdanningsforbundet og arbeidsgiver ikke særlig uenige. Vi ble enige om en protokoll som begge parter var greit nok fornøyde med. Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt utfordrende. Det er stadig kutt i budsjettet og politikerne bruker også fortsatt «ostehøvelprinsippet». Det betyr at de skjærer ned på alle enheter og satser på at de skal greie utfordringene det innebærer. Hvis prognosene til Hemnes kommune slår til vil Hemnes kommune bli nødt til å skjære ned i både 2016, 2017 og Før eller senere vil nok dessverre strukturdebatten dukke opp igjen. Enhet skole Samarbeidet med enhetsleder skole fungerer greit nok. Det kunne helt sikkert vært bedre, og det er først og fremst tiden som er problemet. Enhetsleder skole er veldig opptatt og det blir derfor vanskelig å finne møtepunkter som sammenfaller. I forhold til arbeidstidsavtalen (SFS2213) skulle det i år ha vært forhandlinger ute på alle skolene. Dette er noe som skal skje hvert år. Arbeidsgiver kom aldri så langt at de kom i gang med dette og det ble derfor bestemt, etter forhandlinger på kommunalt hold, at dette skulle «utsettes» til neste år. Så gjenstår det å se om arbeidsgiver greier å få dette på plass neste år. Kommunereformen Hemnes kommune har jobbet med flere alternativer i forhold til kommunesammenslåing. Hovedtillitsvalgte har gjennom hele prosessen vært tatt med og informert underveis. De alternativene som ble utredet var Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal Hemnes, Grane og Hattfjelldal Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy. I tillegg ble alternativet om å ikke slå seg sammen Side

13 utredet. Etter kommunevalget i høst ble det ganske tidlig klart at Hemnes kommune ikke ønsker å slå seg sammen med andre kommuner. Konsekvensene av dette er ikke klart, men utsiktene framover virker litt skremmende når det gjelder økonomi. Styrets innstilling: Årsmeldingen fra HTV tas til orientering. Årsmeldingen fra HTV tas til orientering. Side

14 Sak 2.3 Årsmelding fra HTV-vara med særskilt ansvar for barnehage Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet Fellesmøter for administrasjonen, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen. Forhandlinger. Dialogmøte- barnehage. Drøftinger og meningsutvekslinger Tilsettingssaker Personalsaker. Andre oppgaver Informere og innhente synspunkter fra Atv-er og medlemmer. Arrangere medlemsmøte i medlemsgruppe barnehage. Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi. Høringspart i ulike utredninger og saker. Viktige saker i året som har gått Barnehagepolitisk offensiv Vi har fulgt den barnehagepolitiske offensiven nøye, den ble vedtatt av sentralstyret der målet er; «Å utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagene». Dette har vært tatt med og opp på de drøftings- og meningsutvekslingsmøtene som har vært med enhetsleder barnehage. Barnehagen skal bli anerkjent og behandlet som utdanning, og barnehagelærerne skal bli anerkjent og behandlet som alle andre lærere. Vi har vært på skoleringskurs i dette i Mosjøen, der Bitte Aasegg kurset oss i dette. Arbeidstid barnehage Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med KS om arbeidstid i kommunale barnehager før jul, og det ente med at arbeidstidsavtalen skal behandles av ei nemnd. Nemda startet opp 9.Mars. Vi kjemper for barna, for kvalitet og for god utdanning. For å oppnå dette ønsker vi å sikre det gjennom noen nasjonale bestemmelser, slik at barnehagenes langsiktige samfunnsbyggende oppdrag ikke blir salderingspost i en kortsiktig kommunal budsjettkamp. KVALITET KREVER TID. Vi har hatt et utvidet klubbmøte 9.mars 2016 Agenda for møtet var arbeidstid barnehage. Vi var fire medlemmer som møtte til møtet. Vi diskuterte litt om hvordan vi kan øke interessen og engasjementet hos barnehagelærerne her i forbundet. Vi jobber aktivt med å få på plass gode vervepakker og et nettverk for oss barnehagelærere. Vi hadde en liten ide myldring om hva som kunne være lurt å fokusere på fremover for å øke engasjementet hos medlemmene. Vi skal få oss en egen Facebook side for Utdanningsforbundet Hemnes-Barnehagelærere der vi kan dele informasjon, ideer og diskusjoner. Vi skal prøve å få til et samarbeid med utdanningsforbundet Rana om en ny tema/fag kveld. Brønnøysund har som en av to kommuner i Norge fått til en ordning med to barnehagelærere pr. avdeling, dette er spennende og kunne vært interessant med erfaringer rundt dette. Side

15 Styrets innstilling: Årsmeldingen fra HTV-vara tas til orientering. Årsmeldingen fra HTV-vara tas til orientering. Side

16 Sak 3: Regnskap Utdanningsforbundet Hemnes Driftsinntekter og driftskostnader Note Kontingentinntekter FY/LOK 112, , ,244 Sum driftsinntekter 112, , ,244 Sum lønnskostnader Sum møter, kurs og andre kostnader 0 88, , ,394 Lønnskostnader Annen driftskostnad 44,006 53,965 23,058 Sum driftskostnader 132, , ,452 Driftsresultat -20,407 7,842-12,208 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad -20,444 7,899-12,484 Ordinært resultat -20,444 7,899-12,484 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) -20,444 7,899-12,484 Overføringer Avsatt til annen egenkapital -20,444 7,899-12,484 Sum overføringer -20,444 7,899-12,484 Side

17 Eiendeler Note Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 46,978 42,262 26,688 Sum omløpsmidler 46,156 42,262 26,688 Sum eiendeler 46,156 42,262 26,688 Egenkapital og gjeld Egenkapital interne restriksjoner 35 % regelen Fri egenkapital 59,905 39,461 31,562 Periodens resultat 20,444-7,899-12,484 Sum opptjent egenkapital -39,461 31,562 19,078 Sum egenkapital 39,461 31,562 19,078 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 6,695 10,700 7,610 Sum kortsiktig gjeld 6,695 10,700 7,610 Sum gjeld 6,695 10,700 7,610 Sum egenkapital og gjeld 46,156 42,262 26,688 Hemnes 7. april 2016 For ledelsen i Utdanningsforbundet Hemnes Lokallagsleder Side

18 Spesifikasjon til resultatregnskap Kontingentinntekter FY/LOK 3290 Kontingentinntekter FY/LOK , , ,00 Sum lønnskostnad , , , Fri telefon øvrig 0,00 270,00 0,00 Sum møter, kurs og andre kostnader 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri , , , Passasjertillegg 858,00 204,00 180, Reiseutgifter, hotell 0, , , Bevertning ved møter , , , Andre kurs/møte kostnader 0, , , Støtte andre organisasjoner 2.750, , , Representasjon, gaver , , , STIPEND 1.300, , , , , ,50 Annen driftskostnad 6700 Revisorhonorar 6.000,00 0,00 0, Kontorrekvisita 3.869, ,00 0, EDB-utstyr over drift , , , Aviser og abonnementer kontoret 4.718, , , Faglitteratur 0,00 0,00 140, Oppslagsverk 3.308, , , Diverse kontor- og adm.kostnader 135,00 135,00 135, Telefon 5.237, , , Porto 1.065, ,00 133, , , ,89 Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter bank -87,00-69,00-38,00-87,00-69,00-38,00 Annen finanskostnad 8171 Bankgebyr 124,00 126,00 124, Inkassogebyr 0,00 0,00 190, Smådifferanser, diverse 0,00 0,00 0,00 124,00 126,00 314,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital , , , , , ,58 Side

19 Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven 4-1. Dette innebærer blant annet at transaksjonene skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet). Driftsinntekter og kostnader Inntektsføringen skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet for mottak av kontingentutbetalingen. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres Styrets innstilling: Framlagte regnskap tas til etterretning og godkjennes av årsmøtet Framlagte regnskap tas til etterretning og godkjennes av årsmøtet. Side

20 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hemnes kommune er i sluttfasen for utforming av lønnspolitisk plan. Utdanningsforbundet vil gjennom denne sluttfasen jobbe for at planen blir best mulig for våre medlemmer. Arbeidsgiver og Utdanningsforbundet har ikke helt samme oppfatning av hva en slik lønnspolitisk plan skal se ut og hvordan det skal prioriteres. For Utdanningsforbundet vil følgende være viktig: Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger. Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering. De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Arbeidsforholdene i kommunen er ikke helt tilfredsstillende. Det er en økende tendens til at arbeidsgiver på flere nivå «hopper bukk» over drøftingsplikten de har etter Hovedavtalen. Utdanningsforbundet Hemnes jobber kontinuerlig for at samarbeidet med ledere i Hemnes kommune blir best mulig. Det er viktig at vi er i posisjon vedrørende spørsmål om vårt arbeid og vår arbeidsplass. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere, barnehagelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankret ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving økt andel pedagoger i barnehagene og videreutdanning i skole og barnehage. Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Side

21 Omstillingsprosesser I forhold til regjeringens nye kommunereform, har kommunen allerede konkludert på at det ikke blir sammenslåing for Hemnes kommune. Utdanningsforbundet vil likevel holde øye med kommunen og være med på prosessen om spørsmålet dukker opp igjen, noe som ikke er usannsynlig med tanke på økonomi. Styrets innstilling: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet. Side

22 Sak 5: Budsjett Konto Benevnelse Salgs-/driftsinntekt 3200 Kontingentrefusjon Andre driftsinntekter (fri) Sum 3000-konti Lønnskostnad Annen driftskostnad Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Sum 5000-konti Revisorhonorar 6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale 6800 Kontorrekvisita Konvolutter 6803 Datarekvisita 6806 Edb-utstyr over drift Aviser og abonnementer kontoret Faglitteratur 6861 Oppslagsverk Diverse kontor- og adm.kostnader Telefon/datatrafikk Linjekostnader IKT 6940 Portokostnader, postboksleie Bilgodtgjørelse oppg.pl Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Administrativ forpleining Andre reiseutgifter Hotell Diett med overnatting 7170 Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Andre kurs/møte kostnader Annonser markedsføring 7420 Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Stipend Sum konti Finansinntekt/-kostnad 8040 Renteinntekter bank Gebyr bank Dispon. årsresult fri egenkapital Sum 8000-konti Side

23 Styrets innstilling: Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Side

24 Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 6.1 Lokallagets stipendordning Sak fra lokallagsleder Utdanningsforbundet Hemnes har i dag en stipendordning hvor medlemmene kan søke om økonomisk støtte for å dra på kurs. Dette er en ordning som i liten grad blir brukt av medlemmene våre. Det har vist seg at det kun er noen få som har benyttet seg av denne ordningen og at det er de samme som går igjen som søkere. I tillegg vedtok fylkesårsmøtet i 2009 at lokallagenes stipendordning skulle overføres til fylkeslaget. Utdanningsforbundet Nordland har i dag en etablert stipendordning for medlemmene av Utdanningsforbundet Nordland. Denne ordningen finansieres av lokallagene. Fylkesårsmøtet 2009 Sak Fylkeslaget etablerer en stipendordning for medlemmer av Utdanningsforbundet Nordland. Stipendordningen administreres av sekretariatet i fylkeslaget. Ordningen skal finansieres av lokallag i Nordland, slik at alle medlemmer skal ha en mulighet til å søke stipend.fylkesstyret gis mandat til å utforme endelig retningslinjer og statutter for stipendordningen. Lokallagsleder ønsker derfor at stipendordningen i Utdanningsforbundet Hemnes opphører og at en oppfordrer medlemmene i lokallaget og søke fylkeslaget om økonomisk støtte til kurs og konferanser. Innstilling til vedtak: Utdanningsforbundet Hemnes sin stipendordning hvor medlemmene i lokallaget kan søke om økonomisk støtte til kurs og konferanser opphører. Utdanningsforbundet Hemnes sin stipendordning hvor medlemmene i lokallaget kan søke om økonomisk støtte til kurs og konferanser opphører. Side

25 Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling: Se vedtak. 1) Leder på ikke på valg: - Leder 1 år Trygve Svenning 2) Valg av nestleder: - Nestleder 2 år Viggo Trulsen 3) HTV KS-området ikke på valg: - HTV på KS-området, 1 år Trygve Svenning 4) Valg av HTV-vara: - HTV-vara på KS-området 2 år Viggo Trulsen 5) Valg av styrerepresentanter - Styremedlem, 2 år Aud Magnhild Klingen - Styremedlem, 2 år Per-Arne Skreslett - Styremedlem, 2 år Kristin Bang - leder for lederforum, 1 år Eliza Andersen - sekretær, 2 år Malene Lifjell - kasserer, 2 år Lisbeth Drage Skog 6) Valg av varamedlemmer til styret - vararepresentant styret, 1 år Karen Gullesen - vararepresentant styret, 2 år June Skjellnes - vararepresentant styret, 2 år Geir-Åge Helgå Side

26 Sak 8: Resolusjoner Ingen resolusjoner Side

27 Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen. Viggo Trulsen Kristin Bang Sign. Sign. Blomster til leder i årets valgkomite, til møtedirigent og til styremedlem som går ut av styret. Tusen takk for vel utført arbeid! Side

28 Sentrumsveien KORGEN Telefon HEMNES Side

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole Årsmøte 30. mars 2017 kl. 18.00 Hemnes sentralskole Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent...

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus Årsmøte 11. april 2013 kl. 18.00 Hemnes sentralskole/albertines hus SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16.

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. Vår saksbehandler Deres dato Vår referanse Vår dato 11.10.16 Hemnes Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 975 95 727 Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. TIDSPUNKT 3. oktober 17.30-19.30

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 Fru Haugans Hotell 29. mars 2012 ÅRSMØTET 2012 Utdanningsforbundet Vefsn har årsmøte på Fru Haugans hotell torsdag 29. mars kl. 19.00. Sakliste: 1. Åpning 2. Innlegg

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Regler for valg av Kirkeråd

Regler for valg av Kirkeråd KR 10.1/15 Regler for valg av Kirkeråd Regler for valg av Kirkeråd i Lovdata Forslag til endring ift Lovdata Begrunnelse 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg 1-1.Kirkemøtet velger på sitt

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Tid (dato, fra kl til kl): 16. mars 2016, 19.00 21.15 Innkalt av: Halvor Kippe Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Sted: Alf Bjerckes vei 30, Oslo Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe Stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer