Tirsdag 15. mars kl pa Ra dhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset"

Transkript

1 Vår dato Tirsdag 15. mars kl pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt 6.0 Valg av delegater til fylkesårsmøte Forslag til kandidater til fylkesstyreverv Resolusjoner Bevertning: Tapas fra Kalas Adresse Rådhuset 2335 Stange E-post/Internett Telefon

2 Side 2 Styrets forslag til sakliste: Innhold 1.0 Konstituering... 3 Godkjenning av innkalling... 3 Fastsettelse av møtereglement:... 3 Fastsettelse av valgreglement: Årsmelding Medlemsoversikt pr Styret har i perioden bestått av: Styret har i perioden bestått av: Representasjon i kommunale nemnder, utvalg og grupper Virksomhet i perioden - lokallaget Deltagelse i Utdanningsforbundet Hedmark og sentralt Saker vi har arbeidet med Grunnskole: Barnehage Medlemsaktivitet: Lønnspolitikk: Pensjonister Regnskap og budsjett Regnskap Regnskap Rammebudsjett Rammebudsjett Andre Årsmøtesaker Handlingsplan for Saker fra medlemmene Valg Valg av årsmøtedelegater fylkesårsmøte Hedmark Forslag til kandidater til fylkesstyreverv perioden Resolusjoner Forslag til sakliste vedtas.

3 Side Konstituering Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Valg av møteansvarlige: Valg av møteleder: Styrets forslag: Lars Magne Mauset Valg av møtesekretær: Styrets forslag: Elin Mikaelsen Underskrift av protokoll: Styrets forslag: Inger Eva Engebretsen og Katrine Hanssveen Valg av tellekorps: Styrets forslag: Frode Nilssen og Bodil Frydenlund Forslag til vedtak: Styrets innstilling vedtas. Fastsettelse av møtereglement: Styrets forslag til møtereglement: 1. Årsmøtet er åpent for gjester og presse såfremt årsmøtet ikke gjør annet vedtak. 2. Medlemmer som ønsker ordet gir melding om dette ved å rekke opp hånda. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Møteleder og medlemmer kan komme med forslag om ytterligere begrensninger av taletiden eller at strek settes. Slike forslag tas straks opp til votering. 4. Det gis anledning til replikker på maksimalt 1 minutt, totalt 3 replikker per innlegg. Innleder gis anledning til svarreplikk. 5. Medlemmer som ber om ordet til forretningsorden, eller for å gi saksopplysninger, får ordet straks, og har maksimalt 1 minutts taletid. 6. Forslag til vedtak leveres skriftlig til møteleder og skal være underskrevet. Forslag til vedtak kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt. Årsmøtet kan vedta å oppheve strek. 7. Alle vedtak der det ikke er fastsatt andre regler, avgjøres ved vanlig flertall. Møtet avgjør voteringsmåten. 8. Alle møtedeltagere har stemmeplikt. 9. Ved valg regnes blank stemme som avgitt stemme. 10. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. Forslag til vedtak: Styrets forslag til møtereglement vedtas

4 Side 4 VALGREGLEMENT FOR ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET STANGE 1. Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august Styrets forslag til valgreglement: Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan allikevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemming dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag om er: o Forslag fra valgkomiteen /lokallagsstyret. o Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 2. Valg av leder og nestleder i lokallaget Leder og nestleder blir valgt først og ved særskilte valg Valg av lokallagsleder. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene blir valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Nytt valg blir holdt mellom de kandidater som står igjen. Dette prinsippet følges til det bare står to kandidater igjen. Ved omvalg mellom de to sist gjenstående kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. Valg av nestleder i lokallaget. Her gjelder de samme regler som i punkt Valg av Hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå KS. Valg av Hovedtillitsvalgte gjøres i plenum etter samme prinsipp som ved valg av leder/nestleder. Det er kun de tilsatte innenfor tariffområdet som er stemmeberettiget. 4. Valg av styremedlemmer 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 6. Valg av valgkomité Valgkomiteen velges etter forslag fra lokallagsstyret for perioden Valgkomiteen skal minst bestå av 3 medlemmer. a. Valget foregår som valget til lokallagsstyret. Komiteen konstituerer seg selv. Forslag til vedtak: Forslag til valgreglement vedtas.

5 Side Årsmelding Årsmelding fra Utdanningsforbundet Stange for perioden : Perioden startet med det 7. ordinære årsmøte i Utdanningsforbundet Stange. 77 medlemmer deltok på møtet som ble avholdt i kommunestyresalen. Det nye styret startet sin valgperiode med streik høsten Det ble en ilddåp for det nye styret, med en fersk leder som fikk en bratt læringskurve. Heldigvis hadde vi støtte fra Hamar UDF som hjalp til med praktiske spørsmål. Da Stange videregående skole ble tatt ut, gjorde klubbleder Ingeborg Brenne en veldig god jobb. Det ble arrangert streikevakter og stand i Stangebyen. Vi hadde markeringer i rundkjøringen på Stange, og på Stange brua og det ble arrangert et møte med ordfører, Nils Røhne. Det er vanskelig å være ute i streik, så en stor honnør til Stange videregående for måten de taklet den vanskelige tiden på, det samholdet og engasjementet de viste. Styret fikk noen endringer høsten I styremøte nr våren 2014 ble Arne Jhonny Sivertsen konstituert som ny leder i lokallaget fra til Foranledningen for dette var at daværende leder, Lars Magne Mauset, fikk ny jobb som ass. rektor ved Romedal ungdomsskoleskole. Elin Mikaelsen ble konstituert som ny nestleder. Våren 2015 var det fylkesårsmøte. Stange stilte med 9 delegater. Vi hadde representanter fra FAS, barnehage, grunnskole og videregående. Høsten 2015 var det valg. Vi jobbet hardt for å få til en politikerdebatt, som skulle debattere barnehage og skole i Stange. Dette lot seg dessverre ikke gjøre. Vi hadde et ønske om å være synlige, derfor stod styret på stand. Da fikk møte mange politikere, som tok seg tid til en prat om skole og kompetansekrav. Oktober 2015 hadde vi styreseminar. Denne gangen la vi seminaret til Oslo. Tema for seminaret var årsmøte 2016 og revidering av handlingsplan. Det å ha en hel dag til å jobbe med styresaker gav oss en anledning til å kunne jobbe grundig med sakene. Alle i styret opplevde det som meningsfullt. Sammen med Hamar, Løten og Ringsaker har vi hatt en del arrangementer. Vi har hatt tariff konferanse hvor Kolbjørg Ødegaard fra sentralstyret har vært foredragsholder. Vi arrangerte foredrag med Nina Nakling for barnehagemedlemmene. Her var det nesten 90 frammøtte medlemmer, noe vi var veldig fornøyde med. For ledermedlemmene har vi hatt foredrag med Hanne Kristine Rohde. Hun snakket om relasjonsledelse. 2.1 Medlemsoversikt pr Grunnskole: 242 medlemmer Videregående: 52 - Barnehage: 85 - Faglig adm. støttesystem: 13 - Pensjonister/uføre Andre medlemmer - Antall medlemmer totalt: 566 medlemmer Vi har økt med 13 medlemmer siden årsmøtet 2014.

6 Side Styret har i perioden bestått av: Frikjøp Leder: Arne Jhonny Sivertsen (leder) 30% Nestleder: Elin Mikaelsen (kont.p. grs, sekretær, kasserer) 20% Styremedlemmer: Erik Sundstrøm (kont.p. skoleleder) Herbjørn Liahagen (kont.p. vgo) Therese Kringlebotn Heidi Solem (kont.p. barnehage) Rita Nordbakken Mette Kjeverud Hege Haakenstad HT-V: Arne Jhonny Sivertsen 70% HT-V vara 1: Elin Mikaelsen 20% HT-V vara 2: Heidi Solem 20% Vara til styret: Marit Røise Håkonsen Anne Birgitte Hekne Sissel Søbakk Dalen 2.3 Styret har i perioden bestått av: Frikjøp Leder: Arne Jhonny Sivertsen (leder) 30% Nestleder: Elin Mikaelsen (kont.p. grs, sekretær, kasserer) 20% Styremedlemmer: Erik Sundstrøm (kont.p. skoleleder) Bjørn Arild Storsveen (kont.p. vgo) Therese Kringlebotn Heidi Solem (kont.p. barnehage) Rita Nordbakken Mette Kjeverud Hege Haakenstad HT-V: Arne Jhonny Sivertsen 70% HT-V vara 1: Elin Mikaelsen 20% HT-V vara 2: Heidi Solem 20% Vara til styret: Marit Røise Håkensen Anne Birgitte Hekne Sissel Søbakk Dalen 2.4 Representasjon i kommunale nemnder, utvalg og grupper Utdanningsforbundet Stange har vært representert i: Arbeidsmiljøutvalget: Det har i perioden vært avholdt 3 møter. Der har vi bl.a. fått vært med på å bestemme hvem som skulle få utdelt kommunens arbeidsmiljøpris. Administrasjonsutvalget: Utvalget er sammensatt av politikere, administrasjon og tillitsvalgte, og det har vært avholdt 3 møter i perioden. Lokale forhandlinger kap.3, 4 og 5: Vi har årlige forhandlinger for våre i kap Vi har også hatt årlige forhandlinger på

7 Side 7 kap.5. Det er for stillinger som kun får lokal lønn og det gjaldt for kun to av våre medlemmer. o Høsten 2014 var det lokale forhandlinger på kap. 4B og 4C. Særskilte forhandlinger: o Vi har i perioden sendt inn i alt 20 kompetanselønnskrav på vegne av våre medlemmer. Alle krav har blitt innvilget. Kommunal lønnspolitikk, som nest største fagforening i kommunen er vi med og utarbeider en ny lønnspolitiskplan. Kommunedelplan oppvekst Vi sitter i styringsgruppa. Revidering av arbeidsgiverstrategi, Stange kommune. Framtida er nå Vi sitter i styringsgruppa Ungdomstrinnssatsinga Vi sitter i styringsgruppa Skolestruktur Stange kommune Vi jobber mot rådmannsnivået, og har vært ute og besøkt klubbene. Vi deltar på alle dialogmøtene i kommunen. IKT i skolen Vi sitter i styringsgruppa 2.5 Virksomhet i perioden - lokallaget Styremøter: 20 møter og behandlet 95 saker i perioden. ATV møter: 20 møter og behandlet 101 saker Klubbmøter: Lokallagsleder har deltatt ved klubbmøter på så å si alle skoler Årsmøte 2014: 77 deltagere 14 dialogmøter rådmannsnivå 8 nettverksmøter: Udf Stange, Udf Hamar, Udf Løten og Udf Ringsaker har samarbeidet om felles arrangementer på tvers av lokallagene. Det har også vært erfaringsutveksling. Grunnskolering Modul 1: Arrangert 2 kurs perioden i samarbeid med UDF Hamar, Ringsaker og Løten. 2.6 Deltagelse i Utdanningsforbundet Hedmark og sentralt Grunnskolering trinn: 2-5 Kontaktforum Hedmark Storkurs Vokskurs Lederkonferanse Sentrale kurs o SEK 0715 Introduksjonskurs for nye HTV o SEK 0515 Forhandlingsledelse o SEK 6215 Utdanningspolitikk o SEK 0816 Tariff Oslo 2 o Fellesskolering i SFS Saker vi har arbeidet med Grunnskole: o Medbestemmelse: o På kommunalt og lokalt nivå. o Praktisering av arbeidsplaner og samlingsstyrertillegg o Framtida er nå o Ungdomstrinnsatsninga o Skolestruktur o Stillingsbeskrivelser ved utlysning av nye stillinger.

8 Side 8 Det har vært arbeidet med opplæring knyttet til organisering og praktisering av hovedavtalens intensjoner på virksomhetsnivå. Forskjellige sider ved arbeidsmiljø, og praktisering av arbeidstidsavtaler (SFS 2213 og SFS 2201), SGS 1010 (leirskoleavtalen), øvingslæreravtalen, herunder praktisering av overtidsbestemmelser og godtgjøringer for merarbeid ol. Videre har sakene vært personalsaker, tilsettinger og permisjoner I tillegg har vi arbeidet med lokal lønnspolitikk Vi har også gitt innspill til kommunebudsjettene. HTV/LLL har besøkt skoler i kommunen Barnehage Medbestemmelse: o Det har blitt avholdt 12 medbestemmelsesmøter i perioden. o Saker: ansettelser og intervjuer, klesordningen, stillingsbeskrivelser, veiledning av nytilsatte, budsjett og regnskap. o Arbeidstid for pedagogisk personale i barnehage jobbes det med pr dags dato. Organisering av styrerstillinger i kommunale barnehager Medlemsaktivitet: Klubbmøter med fokus på lokale og sentrale utfordringer. Medlemsmøte barnehage, foredrag av Nina Nakling Medlemsmøte, tema: Tariff 2016 Medlemsmøte for ledere, foredrag med Hanne Kristine Rohde Lønnspolitikk: Lokallaget har arrangert skolering av forhandlingsutvalg, kartlegging av krav, utforming av krav, prioritert og gjennomført forhandlinger med ulike delegasjoner på kap. 4b, 4c, og kap. 5. Ressurssituasjonen: o Ressurssituasjonen i skolen har ved flere anledninger vært tema, stikkordmessig har dette dreide seg om: manglende vikar, pedagogisk støtte, leksehjelp o Klubblederne ved alle de 12 skolene har fått frikjøp fra undervisning for å drive klubbarbeid. Frikjøpet har samlet sett utgjort 28 %. Av økonomiske årsaker ble dette frikjøpet tatt bort fra Pensjonister Pensjonistene i Stange er organisert med to kontaktpersoner, som er et bindeledd i samarbeider med Hamar, Løten og Ringsaker sine pensjonister og opp til styret/au i Stange. I samarbeid med de andre lokallagene utarbeides det et program med mange felles aktiviteter og noen lokale aktiviteter. Aktivitetsplanene har vært utarbeidet for et halvt år om gangen. Vi har vært i teateret, på turer i naturen og på forskjellige spisesteder med foredrag om stedet, for eksempel Prøysenhuset, Røhne Nedre, Holocaustsenteret på Bygdøy. I våren 2016 skal vi få omvisning på Oscarsborg og Atlungstad. I tillegg var vi på Den norske opera og ballett der vi så forestillingen Giselle. Årsmeldingen godkjennes.

9 Side Regnskap og budsjett 3.1 Regnskap Regnskap Rammebudsjett Rammebudsjett K.nr. Tekst Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter 3290 Kontingentrefusjon , , , , , , Andre driftsinntekter , , SPK-refusjon , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Kostnader 5010 Honorar m/feriepenger (fast lønn) 5017 Møtegodtgjøring u/feriepenger , , , , , , Påløpne feriepenger 221, Kompensasjonstillegg utland reise 1 840, Tel.dekn. i form av lønnsytels 4 500, , , , , , Tømmekonto , Arbeidsgiveravgift 6 000, , , , , , Arb.giv.avg. påløpne feriepenger 31,00 Sum lønnskostnader , , , , , , Inventar, innkjøp 529, , Revisorhonorar 6740 Frikjøp av tillitsvalgte e. avtale , , , , , , Honorar uten oppg.plikt 6800 Kontorrekvisita 2 000,00 110, ,00 310, , , Datarekvisita 500,00 500,00 500,00 500, EDB-utstyr over drift , , , , , , Trykksaker 1 104, Aviser og abon. kontoret 1 500,00 845, ,00 845, , , Telefon 1 832, , , , Faglitteratur 1 500,00 374, , , , Linjekostnader IKT 500, , , ,00 Sum , , , , , , Bilgodtgjørelse, trekk og avgiftsfri 3 000, , , , , , Passasjertillegg 75, Administrativ forpleining 1 000, , Andre reiseutgifter 6 000, , , , , , Hotell , , , Leie kurslokale/ møterom 3 983, Bevertning ved møter , , , , , , Andre kurs/møte kostnader , , , , , , Andre kurs, pensjonister , , Profileringsmateriell , , ,00 800, , , Representasjon, gaver 5 000, , , , , , Streikekostnader 883, Renteinntekter bank , , ,00-959, , , Bankgebyrer 200,00 245,00 200,00-330,00 200,00 200, Inkassogebyr 132,00 Sum , , , , , ,00 Inntekter , , , , , ,00 Kostnader , , , , , ,00 Resultat , , , , , ,00 Regnskap og rammebudsjett godkjent.

10 Side Andre Årsmøtesaker 4.1 Handlingsplan for Handlingsplan for Utdanningsforbundet Stange LØNNSPOLITIKK Saker Arbeide for at medlemmene skal få mest mulig del av potten i lokale forhandlinger etter sentrale føringer, og til medlemmenes beste. Arbeide for å sikre våre medlemmer god lønnsutvikling og likelønn Tiltak Aktivisere klubber og medlemmer. Utvikle kriterier med argumentasjon i forhold til lokale forhold Innhente krav fra medlemmene. Skolere lokale tillitsvalgte (lønnsutvalg) i UDFs lønnspolitikk. Forhandlingsdelegasjonen må delta på kurs i lønnspolitikk gjennom UDF Hedmark. Sikre medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen Arbeide aktivt inn mot arbeidsgivere, for å få dem til å forme sin lønnspolitikk, slik at den best mulig passer våre medlemmer. Påpeke lønnsrelasjoner som vi mener bør endres. Benytte tariffavtalens muligheter i forhold til å rekruttere og beholde ansatte på alle nivåer. Skape allianser og samarbeide med fagforeninger med sammenfallende interesser. Ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Arbeide for et objektivt og forutsigbart lønnssystem. Delta på medbestemmelsesmøter med arbeidsgiver, være premissleverandør. Forhandle etter Hovedtariffavtalen. Samarbeide med andre organisasjoner Felles skolering/samarbeid vedr. lønnsdrøftinger. Samarbeide med andre lokallag i regionen. ARBEIDSVILKÅR OG ARBEIDSMILJØ Sikre at våre medlemmer på KS området får tilbud om nødvendig etter- og videreutdanning. Bidra til at Stange kommune fører en helhetlig skoleog barnehagepolitikk Påse at skole- og barnehageeier tar strategiske avgjørelser basert på faglige kriterier. Synliggjøre arbeidsvilkår og ressurssituasjon for arbeidsgivere, politikere og evn. allmennheten. Ivareta medlemmenes interesser ved nytilsettinger. Følge opp HMS og internkontroll på arbeidsplassene i samarbeid med verneombudene. Arbeide for samarbeid mellom medlemsgrupper. Aktiv deltaker i råd og utvalg der det jobbes med arbeidsmiljø. Arbeide aktivt for å få til tariffavtaler i private barnehager som mangler dette. Arbeide for å øke profesjonsbevisstheten for lærere i barnehage og skole. Arbeide for gode holdninger og refleksjoner på den enkelte arbeidsplass, og bistå medlemmer som kommer opp i etiske dilemmaer.

11 Side 11 Påse at Hovedavtalen og særavtalers retningslinjer blir fulgt. Sikre medbestemmelse på alle nivåer. Melde opplæringsbehov på avtaleverk til arbeidsgiver. Skolere tillitsvalgte i medbestemmelse. Påse at medbestemmelse blir ivaretatt og melde brudd på HA og HTA til arbeidsgiver og evn. videre til Fylkeslaget. Følge opp tillitsvalgtordning i hver barnehage Arbeide for at alle medlemmer føler tilhørighet. Arbeide aktivt som støtteapparat for tillitsvalgte på arbeidsplassene (ATV). Delta i den lokal politiske debatten for å styrke barnehagens og skolens posisjon faglig og ressursmessig. ORGANISASJONSARBEID Skolere tillitsvalgte og klubbledere. Skolere nye tillitsvalgte i Modul 1. Avholde medlemsmøte med aktuelle tema. Rekruttere tillitsvalgte. Stimulere til medlemsaktiviteter for medlemmer i lokallaget. Utarbeide informasjon til alle medlemmer jmf. Lokal introduksjon og dele ut velkomstpakker til nye medlemmer. Videreutvikle lokallagets informasjonskanaler. Følge opp plan for samhandling og kommunikasjon utarbeidet på fylkesnivå. Sørge for at livsfasetiltak på alle nivåer blir ivaretatt. Avholde månedlige ATV-møter. Aktivt oppsøke klubber og arbeidsplasser. Stimulere til økt klubbaktivitet. Gi tilbakemeldinger på henvendelser. Være aktive i debatten vedrørende skole og barnehage. Utnytte digitale hjelpemidler for å kunne nå flest mulig. Handlingsplan for godkjennes. 4.2 Saker fra medlemmene

12 Side Valg Valgkomiteens innstilling: Velges for: 5.1 Leder: Arne Jhonny Sivertsen, Stange skole 2 år 5.2 Nestleder: Elin Mikaelsen 2 år 5.3 HTV: Arne Jhonny Sivertsen 2 år 5.4 HTV vara 1: Elin Mikaelsen 2 år HTV vara 2: Heidi Solem, Romedal bhg 2 år 5.5 Styremedlemmer: Hege Håkenstad Navneberget bhg 2 år Bjørn Arild Storsveen Jønsberg vgs 2 år Trude Fiskum Romedal bhg 2 år Therese Kringlebotn Hoberg skole 2 år Nina Weensvangen Romedal usk 2 år Mette Kjeverud Arstad sfo 2 år 5.6 Varamedlemmer: 1.vara: Marit Røise Håkensen Tangen 2 år 2.vara: Anne-Birgitte Hekne Vallset 2 år 3.vara: Sissel Søbakk Dahlen ÅOA 2 år Valgkomiteens innstilling godkjennes Styrets innstillinger til valgkomité og pensjonist-kontakter: 5.7 Styrets forslag til valgkomité for neste valgperiode Ann Kristin de Flon Henriksen Erik Sundstrøm Ragnhild Mølmen Gråsletten Rita Nordbakken Navneberget bhg Ottestad usk Hoberg skole Bamsebo bhg 5.8 Styrets forslag til utvalg for pensjonister for neste valgperiode Gudrun Venstad, pensjonist Brit Huse, pensjonist Styrets innstilling godkjennes

13 Side Valg av årsmøtedelegater fylkesårsmøte Hedmark Valgordningen på fylkesnivå er endret slik at årsmøteperioden er økt til fire år. Neste årsmøte blir i 2019, så det neste årsmøtet i UDF Stange må eventuelt velge årsmøtedelegater, eller velge å ha et ekstra ordinert årsmøte for å velge delegater. 7.0 Forslag til kandidater til fylkesstyreverv perioden Det vil bli avholdt delegatårsmøte før 20. februar Der vil det være valg av kandidater til fylkesårsmøtet. 8.0 Resolusjoner

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 BARNEHAGE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Utdanningsforbundet Nordland

Utdanningsforbundet Nordland Utdanningsforbundet Nordland Strategi for å vareta og rekruttere ledermedlemmene umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE

KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE KALENDER MEDBESTEMMELSE/KLUBBARBEID Våren 2014 GRUNNSKOLE Medbestemmelseskalender våren 2014 Barnehageåret beveger seg nå inn i sitt andre halvår med mange viktige saker på agendaen. I denne kalenderen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer