ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER"

Transkript

1 Protokoll ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 24.april 2013 kl Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2013/2014 SAK 5: BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: ÅPNING Trond Iversen, leder av Utdanningsforbundet Steinkjer, ønsket velkommen til årsmøte Han introduserte Elisabeth Jonassen som var invitert for å holde et innlegg med tema Barnehage- og skolestruktur. Status og veien videre. Elisabeth redegjorde for prosessen med barnehage- og skolestruktur i Steinkjer, fra de politiske vedtakene ble fattet, til der vi er i dag. Hun tok for seg hver skolekrets i kommunen, og informerte om hva som er gjort, og hva som tenkes videre innenfor hver krets mht. utbygging og vedlikehold/opprusting av skoler og barnehagebygg. Hun sa litt om hvilket behov det vil være for økning av barnehagekapasitet innen hver skolekrets, og hvordan man tenker å møte dette. Når det gjelder barnehagestruktur og eventuelle nybygg for de kommunale barnehagene, er man nå i gang med å utarbeide forprosjekt, hvor skisser for de eventuelle nye barnehagene tegnes. Politisk behandling av en eventuell ny barnehagestruktur er tenkt i juni 2013, men det kan være at den blir utsatt til august Åpen barnehage har nå fått en midlertidig løsning mht. lokaler. De har flyttet inn sammen med Sannan barnehage, men det skal jobbes for andre løsninger på sikt for barnehagen. Steinkjer voksenopplæring flyttes til campus i august sammen med flyktningetjenesten. Opprustingsplanen for skolebygg skal revideres, så der vil det etter hvert bli meldt inn behov. For de kommunale barnehagene er det også laget en opprustingsplan som skal følges for de barnehagene der det ikke blir aktuelt med nybygg. 2

3 SAK 2: KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: Sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Bente Aalberg D. Valg av møtesekretær Vedtak: Hilde Waaseth Nicolaisen E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: Møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: Valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak : Kjærsti S. Vekseth Bjørn Tranås H. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Vedtak: Ann Iren Berg May Britt Letnes 3

4 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond la fram årsmeldinga på vegne av styret i Utdanningsforbundet Steinkjer. Det ble knyttet kommentarer til enkelte punkter. Bente Aalberg er representant i valgkomitéen i Utdanningsforbundet på landsplan. Dette hadde ikke kommet med i årsmeldinga, det vil bli rettet opp i protokollen. Trond leste revisjonsberetningen. Årsmøtet fikk noen minutter til å se igjennom årsmelding og regnskap. Det ble åpnet for spørsmål, men ingen hadde spørsmål eller kommentarer til dokumentene styret hadde lagt fram. Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2012 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr har Utdanningsforbundet Steinkjer 794 medlemmer. Laget har medlemmer fordelt på følgende seksjoner; BARNEHAGE: 111 GRUNNSKOLE: 305 FAS: 41 PENSJONISTER: 190 VGO: 147 TOTALT: 794 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Nestleder: Hovedtillitsvalgt: Kasserer: Styremedlem SK: Styremedlem barnehage: Styremedlem grunnskole: Vara hovedtillitsvalgt: Vararepresentanter: Trond Iversen Hilde Waaseth Nicolaisen Monica Rakvåg Elin Britt Staahl Hansen Lars - Eirik Rønningen Dag Olav Stølan Liv Janne Toldnes Hilde Waaseth Nicolaisen Anita Forness. 4

5 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Trond Iversen Nestleder/ Vara hovedtillitsvalgt: Hilde W. Nicolaisen Hovedtillitsvalgt: Monica Rakvåg Kasserer: Elin Britt Staahl Hansen Styremedlem SK: Lars - Eirik Rønningen Styremedlem barnehage: Dag Olav Stølan Styremedlem videregående: Terje Walderhaug Vara representant: Liv Janne Toldnes Vararepresentant: Inger Holmvik 5

6 SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 11 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden: Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om referater fra styremedlemmene, tillitsvalgte og leder o orientering om aktuelle saker fra tillitsvalgte og leder o orientering om regnskap pr dato for styremøtet Samarbeid med politiske partier, deriblant et politisk møte. Utdanningsforbundet Steinkjers hjemmeside. Forhandlingsdelegasjon Orientering om lokale forhandlinger høsten 2012 og evaluering av disse. Samarbeid med de store lokallagene i Nord Trøndelag. Høringer. Budsjett 2013 i Steinkjer kommune. Lokale kurs, fagkvelder og seminarer i regi av Utdanningsforbundet Steinkjer Årsmøte Budsjett Handlingsplan for Utdanningsforbundet Steinkjer for Profesjonsetisk plattform. Nedskjæringer. Fylkesårsmøte. Videregående inn i lokallaget. UNIO-samarbeid. Landsplan: Pensjoniststyret: Fondsstyret: Valgkomité: Fylkesnivå: Fylkesstyret: Pensjoniststyret: Politisk Råd: UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Liv Julie Haug Gunn Lisbeth Nordstrøm Bente Aalberg Bente Aalberg, styremedlem Elin Britt Staahl Hansen, styremedlem Hilde Lein, styremedlem Bjørn Tranås, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Brit Haugdahl Elin Britt Staahl Hansen Hilde Lein Bente Aalberg Bjørn Tranås Randi Tessem Trond Iversen 6

7 Lokalplan: 3-partsamarbeidet i kommunen Monica Rakvåg er representant for Utdf/alle arbeidstakerforeningene. Arbeidsmiljøutvalget: For perioden er Hilde Waaseth Nicolaisen valgt inn som fast medlem og Elin Britt Staahl Hansen som vara-medlem. Kontaktutvalg rådmann: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet/UNIO. Tilsettingsnemda for pedagogisk personale: Monica Rakvåg er representant for Utdanningsforbundet. Økonomistyringsutvalget Monica Rakvåg er representant for Utdf/alle arbeidstakerorganisasjonene. AKAN-utvalget: Monica Rakvåg er valgt fram til 31/ Utvalg for utredning av organisering av spes. ped. tilbudet i barnehagene Hilde Waaseth Nicolaisen representerer Utdanningsforbundet Styringsgruppe for Prosjekt muligheter og begrensninger redusert deltid (avd omsorg) Hilde Waaseth Nicolaisen er representant for Utdanningsforbundet Styringsgruppe og arbeidsgruppe medarbeiderkartlegging i kommunen Monica Rakvåg representerer Utdf/alle arbeidstakerorganisasjonene Lønnspolitisk utvalg Monica Rakvåg representerer Utdf/alle arbeidstakerorganisasjonene Pensjonist-kontakt Maj-Lis Dalby 7

8 Forhandlingene er delt opp i følgende; avdelingsledere, rådmann enhetslederne (styrere, rektorer, leder avlastningsboligen) 4 skoleverket (kap 4C) og andre kommunalt ansatte (kap 4B) 5.1 konsulenter (på rådhuset) Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger i forhold til våre ledermedlemmer på alle områdene. Forhandlingsutvalget har bestått av; Monica Rakvåg-forhandlingsleder Trond Iversen Hilde Waaseth Nicolaisen LOKALE FORHANDLINGER Totalt sett har Utdanningsforbundet fått den andelen av potten vi mener vi har krav på i alle kapitlene. Dette er vi fornøyde med. Totalt sett er vi fornøyde med resultatet vi har fått i alle kapitlene. Vi har fått mye positiv respons fra medlemmene våre etter årets forhandlinger også. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer arbeider sammen som et team. Denne arbeidsmetoden gjør at hele styret får større innblikk over alle områder vi jobber med. Også i år har vi hatt ei styresamling i begynnelsen av året. Dette gjør vi for å stake ut kursen for kommende år. Dette har vært utrolig riktig og viktig for oss. Arbeidet har blitt godt strukturert og alle vet hva de skal gjøre i løpet av året. Lokallaget prioriterer i vårt arbeid tett oppfølging av arbeidsplasstillitsvalgte, kontaktpersoner, ledermedlemmer i skole og barnehage og fas-medlemmer. fas=faglig/administrativt/støttesystem (les: stort sett våre medlemmer på rådhuset). Det arrangeres jevnlig møter mellom HTV/leder og disse gruppene. I denne årsmøteperioden har vi arrangert mange medlemsaktiviteter med god oppslutning. Vi har arrangert fagkvelder for barnehagemedlemmer, samlinger for ledermedlemmer og atv (arbeidsplasstillitsvalgte) skole, og Ung-seminar (for medl. under 36 år). I samarbeid med avd. oppvekst har vi arrangert et temamøte for atv skole og rektorer. I samarbeid med fylkeslaget, samt lokallagene Levanger og Namsos arrangerte vi medlemsmøte for alle fasmedlemmer i Nord-Trøndelag. På fylkeslagets storkurs på Rica Hell var lokallaget godt representert med ca 30 deltagere og på lederkurset på Rica Hell deltok 12 stk fra Steinkjer. Vi opplever fornøyde og engasjerte medlemmer på alle våre arrangementer. Positivt! 8

9 Samhandling og tett dialog med våre samarbeidspartnere er noe vi setter meget høyt. Vi opplever i alle fora vi deltar i at Utdanningsforbundet har reell innflytelse. Vi blir lyttet til og tatt med på råd og vi opplever medbestemmelse i de saker vi har mulighet til det. Samarbeidsklimaet er godt og preget av en god stemning og god kommunikasjon. Dette er godt og ikke minst viktig å ha med seg når vi virkelig har behov for å markere oss og sette ned foten! Vi har samarbeidet mye med administrasjon i kommunen gjennom å ha hatt representanter i styringsgrupper/arbeidsgrupper og utvalg som har vært nedsatt. Trepartssamarbeidet (samarbeid mellom arbeidstakere, administrasjon og folkevalgte) oppleves som en god samarbeidsarena. Vi har godt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, spesielt innen UNIO (Utdf, Sykepleierforbundet, Fysioterapiforbundet, Ergoterapiforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet). Vi har jevnlige samarbeidsmøter og ellers annen uformell kontakt. Vi har hatt tett kontakt med det politiske miljøet, gjennom dialog med enkeltpolitikere og deltagelse på møter (kommunestyremøter, formannskapsmøter, hovedutvalg, andre formelle og uformelle møter). Vi har også i 2012 arrangert politisk paneldebatt med aktuell skole- og barnehagepolitikk som tema. Utdanningsforbundet Steinkjer har en hjemmeside og en egen side på Facebook som oppdateres jevnlig. Vi ser på disse som viktige kilder til informasjon til medlemmene. Utdanningsforbundet Steinkjer har hatt mange aktiviteter for pensjonistene gjennom året, dette takket være vår pensjonistkontakt Maj-Lis. Vi har inngått et samarbeid med Steinkjer Seniorforum. Lokallaget dekker noe av avgiften på aktiviteter i deres regi, dette ser vi som en vinn-vinn situasjon. Aktiviteten for medlemsgruppen øker og vi får stadig flere nye medlemmer. Utdanningsforbundet Steinkjer er representert med 4 medlemmer samt 1 varamedlem i fylkesstyret. De største lokallagene i fylket (Steinkjer, Levanger, Verdal, Stjørdal og Namsos) har i tillegg til god oppfølging fra fylkesleddet også et tettere samarbeid med hverandre. Her møtes HTV og lokallagsledere jevnlig for erfaringsutveksling og å lære av hverandre - for å utvikle lokallagsarbeidet enda bedre. Det har skjedd en organisatorisk endring fra 1.august Medlemmene på de to videregående skolene (Steinkjer/Mære) har nå kommet inn under lokallagets paraply. Dette har ført til at medlemstallet nå er ca 800. Vgo er representert med 1 representant i styret. Lokallagsleder har hatt kontakt opp mot klubbene og deres HTV. Fortsatt er det fylkeslaget som har ansvaret for opplæring av de tillitsvalgte og forhandlinger. 9

10 Perioden har vært og kommer enda en stund til å være preget av flytting av kontor. Vi har nå flyttet fra Ølvegata til O2-huset, og vi skal videre til Ogndalsveien 15 (Distriktstannklinikken), i samlokalisering med fylkeslaget. Årsrapport 2012 fra HTV Utdanningsforbundet Steinkjer har også i år hatt 2 HTV som har delt på oppgavene. Monica Rakvåg Frikjøpt 80% stilling. Har ansvar for saker som angår våre medlemmer i grunnskolen i kommunen, alt som har med skolen i avdeling oppvekst og det som ligger til dette. Hilde Waaseth Nicolaisen Frikjøpt 30% stilling. Er delegert barnehagesaker samt kontakt opp mot avdelingene omsorg og helse. Saker som omhandler FAS-medlemmer fordeles mellom oss. Begge to har forholdsvis lik bakgrunn, vi er utdannet førskolelærer og har erfaring fra både privat og kommunal barnehage, SFO, spes.ped og grunnskole. Vi samarbeider naturlig om saker hele tiden. HTV er bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi er ansatt av Steinkjer kommune, og er hovedtillitsvalgt for våre medlemmer som er ansatt i kommunen. Vi har som hovedmål å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår blant annet ved å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid, og representere alle medlemmer overfor arbeidsgiver. Vi har jevnlige drøftinger med rådmann, personalsjef, oppvekstsjef, helsesjef og omsorgsjef, samt møter med folkevalgte og tillitsvalgte fra de andre arbeidstakerorganisasjonene. Noen av sakene vi har drøftet og jobbet med i årsmøteperioden: - Arbeidstidsavtale barnehage - Arbeidstidsavtale skole, ny kommunal avtale - Strukturendring barnehage og skole - Økonomistyring i kommunen - Økonomi barnehage og skole - Nedbemanning barnehage - Budsjett - Fordelingsmodell økonomi - Ny spes.ped.strategi i kommunen - Avtale eiendom-skole/barnehage - Arbeidsgiverpolitisk dokument - Medarbeiderundersøkelse - Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn i kommunale barnehager - Oppfølging av spisepause-saken i kommunen - Retningslinjer for ferieavvikling (avdeling omsorg) - Ny rammeavtale vedr overordnede arbeidstisspørsmål for turnusansatte (avd helse og omsorg) 10

11 - Tilsettinger - Tidstyvutredning skole - Kompetanseplan for ansatte - Retningslinjer for spesialpedagoger i barnehage - Reforhandling seniortilbud lærere - Ledelsesressurs barnehage og skole - Kommunal instruks sosiale medier - IKT/kommunikasjonssystem skole - Ressurser til valgfag - GNIST - Lærerprofesjonens etiske plattform - Personalsaker Det har vært mange store og arbeidskrevende oppgaver også denne årsmøteperioden. Vi mener det har vært en fin fordeling på saker som kommer fra arbeidsgiver og saker vi selv bringer opp på vegne av medlemmene. Mvh. Hilde og Monica ÅRSMELDING FRA STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Medlemstall Antall medlemmer per : 130 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder Håvard Rønne Faanes Nestleder Bente Skåren Nestleder: Linda Olsen Styremedlem Håkon Kuntze Styremedlem Monika Finvik Skoleutvalget, representant Leder ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Det er avholdt 13 styremøter i perioden 16.august april Styret har arbeidet godt i perioden. Vi har gode erfaringer med modellen hvor to nestledere får noe tidsressurs i tillegg til leder. Flytteprosess og overgangen fra Vegard Iversen til Harald Morten Steen som rektor har medført at arbeidet opp mot ledelsen ble noe mindre effektivt i overgangsperioden. Samarbeidet opp mot ledelsen fungerer godt. Tillitsvalgte møter 2 ganger per måned i drøftingsmøter med rektor. Utdanningsforbundet stiller med 2 representanter i disse møtene grunnet størrelsesforhold til de andre organisasjonene. Omorganiseringen av Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag gjør at Videregående Skole nå inngår i Lokallagene. Vi har god kontakt med lokallagsstyret for Utdanningsforbundet Steinkjer. Et viktig område for styrets arbeid i denne årsmøteperioden har vært samlingen til en klubb. Vi opplever at medlemmer fra alle avdelinger og bygg engasjerer seg i klubbens arbeid og føler seg velkomne. Dette er likevel viktig at vi har dette fokuset også i tiden framover. Sammenslåingen av de to klubbene medfører at vi nå er oppe i et medlemstall på 130 medlemmer. 11

12 REGNSKAP 2012 Årsoppgjør for Utdanningsforbundet Steinkjer RESULTAT 2012 INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr , Andre driftsinntekter (fri) kr Refusjon SPK-midler kr -2310,00 Sum Driftsinntekter kr ,00 KOSTNADER 5010 Fast lønn kr 8558, Påløpne feriepenger kr 1052, Fri telefon privat fordel, avg.pliktig kr 8000, Fri telefon øvrig kr 10801, Div. naturalytelser (avgiftspliktige) kr Honorar uten feriepenger kr 2000, Arbeidsgiveravgift kr 2334, Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 148,45 Sum Lønnskostnader kr 32895, Leie kontorlokaler kr 13780, Lys, varme kr 11124, Renhold kr 70, Leie/service kontormaskiner kr 38865, Inventar, innkjøp kr Kontorteknisk utstyr kr Service/lisenser IKT kr 1165, Revisorhonorar kr 15000, Frikjøpsordninger kr , Honorar uten oppg.plikt kr 400, Kontorrekvisita kr 166, Edb-utstyr over drift kr 15000, Edb programvare over drift kr Kopipapir kr Aviser og abonnementer kontoret kr 12560, Telefon kr 14230, Linjekostnader IKT kr Portokostnader, postboksleie kr - Sum kr ,36 12

13 7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri kr 9643, Passasjertillegg kr 4017, Flybilletter kr 6796, Andre reiseutgifter kr 6570, Hotell kr 29120, Diett uten overnatting kr 175, Leie kurslokale/møterom kr 1000, Bevertning ved møter kr 53348, Andre kurs/møte kostnader kr 15822, Profileringsmateriell kr 3028, Representasjon, gaver kr 4077, Forsikring kr 747,00 Sum kr ,55 DRIFTSRESULTAT kr ,35 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank kr -261, Bankgebyr kr 604, Smådifferanser, diverse kr -0, Årsresultat kr - Sum Finansposter kr 342,94 Resultat kr ,41 13

14 BALANSE FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Balanse pr Sum Anlegsmidler kr - Fordring sentral 1560 organisasjonsdrift kr -564, Forskuddsbetalte kostnader kr 2815,00 Sum Fordringer kr 2 251, Kasse kr 42, Driftskonto 1 kr ,65 Sum Bankinnskudd kr ,65 Sum Eiendeler kr ,65 EGENKAPITAL OG GJELD 3200 Kontingentrefusjon kr -7243, Fri egenkapital kr ,08 Sum Egenkapital kr , Påløpte kostnader 2983 Skyldig frikjøps lokallag kr ,57 Sum Gjeld kr ,57 Sum Egenkapital og Gjeld kr ,65 14

15 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2013/2014 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond la fram styrets forslag til handlingsplan for arbeidet i 2013/2014. Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg la fram forslag til to nye punkter som styret mener bør tas inn i planen. Dette er forslag som kom opp fra deltakerne på ungseminaret som ble arrangert av lokallaget tidligere i år. Følgende nye punkt ble lagt fram: 1g - Inkludere og engasjere ungmedlemmer i lokallaget. 4e - Jobbe for å forbedre mentorordningen i kommunen. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtedeltakerne. Eva Hermann Haugseth ba om ordet, og hun stilte seg positiv til styrets forslag til handlingsplan. Positivt med en kort og oversiktlig plan som er realistisk i forhold til hva man har mulighet til å innfri. Årsmøtet stemte over om de to nye punktene skulle tas med i handlingsplanen. Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Handlingsplan for 2013/2014 for Utdanningsforbundet Steinkjer med vedtatte endringer, godkjent. HANDLINGSPLAN FOR 2013/2014 Utdanningsforbundet Steinkjer har følgende utfordringer for kommende årsmøteperiode: Strategiske mål med resultatmål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a. Etablere og sikre faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i de kommunale - og de private barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c. Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. d. Gjennomføre besøk på arbeidsplasser der vi har medlemmer. e. Arrangere seminarer for våre tillitsvalgte/kontaktpersoner. 15

16 f. Være en pådriver for at Lærerprofesjonens etiske plattform blir tatt i bruk på arbeidsplassene. g. Inkludere og engasjere ungmedlemmer i lokallaget. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sikre faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil si at vi sikrer oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. 3. Sikre medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager får inngått tariffavtaler. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid til å gjøre jobben. 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø i Steinkjer kommune. a. Følge opp krav til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i barnehagene og rektorene i grunnskolene og i vgo. c. Jobbe for å øke bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. e. Jobbe for å forbedre mentorordningen i kommunen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at tilskudd til læremidler økes. c. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sikrer et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 16

17 6. Godt samarbeid med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk. c. Forsøke å opprette et samarbeidsforum for UNIO-fagforeninger. d. Samarbeide med Steinkjer Kommunale Foreldreforening. Ansvar for oppgavene fordeles på leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmene i lokallaget. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret. SAK 5 BUDSJETT Trond la fram forslag til budsjett for Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer, men ingen ønsket ordet til saken. Vedtak: Rammebudsjett for 2013 vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer underveis innenfor rammene. 17

18 BUDSJETT Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum møter, kurs og andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat 18

19 SAK 6 SAK 7 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Ingen innmeldte saker. VALG Møtedirigent Bente Aalberg ga ordet til leder av valgkomitéen, Eva Hermann Haugseth, men først refererte hun et styrevedtak som innvilger Trond Iversen fritak fra vervet som leder i Utdanningsforbundet Steinkjer for resten av valgperioden, dvs. fra til Eva Hermann Haugseth redegjorde for valgkomitéens arbeid fram mot årsmøtet. Valgkomitéen har arbeidet selvstendig og gjort selvstendige vurderinger underveis i prosessen, men har rådført seg med styret mht. de ulike funksjonene i styret. Man har gått bort fra benevnelsen fungerende tillitsvalgt, og vil fra nå av operere med hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt. Årets valgkomité har bestått av følgende: Vigdis Sortland Ingri Aunøien Eva Kristin Borg Christopher Feragen Anne Mørkved Eva Hermann Haugseth Valgkomitéen i Utdanningsforbundet Steinkjer fremmer følgende forslag til lokallagsstyre fra : Verv Navn Valgperiode Leder Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til Nestleder Paul Kvarving Valgt til Kasserer Elin Britt Staahl Hansen Gjenvalgt til Styremedlem videregående Terje Walderhaug Valgt til Styremedlem barnehage Dag Olav Stølan Valgt til Styremedlem ledere Lars-Eirik Rønningen Valgt til Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Gjenvalgt til vara hovedtillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til vara hovedtillitsvalgt Elin Britt Staahl Hansen Valgt til vara videregående Linda Olsen Valgt til vara barnehage Inger Holmvik Valgt til vara grunnskole Liv Janne Toldnes Gjenvalgt til

20 Styrets forslag til valgkomité for 2013/2014: privat barnehage: kommunal barnehage: grunnskole: ledere: andre: VGS/Fylkets hus: Vigdis Sortland, Granstubben barnehage Eva Kristin Borg, Sannan barnehage Oddlaug Holthe Olsen, Beitstad skole Anne Mørkved, Steinkjer ungdomsskole Eva Hermann Haugseth, Oppvekstetaten Håvard Olav Morten Krogstad Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité vedtatt. Takksigelser Møtedirigent Bente Aalberg ble takket med blomster for jobben som møteleder. Arbeidsplasstillitsvalgt Stig Skjellegrind ble takket for lang og tro tjeneste for Norsk Lærerlag og senere Utdanningsforbundet. Han har i en årrekke vært tillitsvalgt ved Vålen skole i Ogndal. Elisabeth Jonassen deltok ikke under resten av årsmøtet, men ble takket med blomster for innlegget om barnehage- og skolestruktur under åpninga av årsmøtet. Hilde Waaseth Nicolaisen takket for tilliten etter å ha blitt valgt som ny leder i Utdanningsforbundet Steinkjer, og takket samtidig Trond Iversen for den innsatsen han har gjort for lokallaget de årene han har vært leder. Ann Iren Berg May Britt Letnes 20

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 12.april 2011 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2016 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Mandag 25. april 2016 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.

Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 25. april 2017 kl. 18. Medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 Kantina på NTE, 5. etasje SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: ÅPNING KONSTITUERING,

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Onsdag 16.april 2008 kl

Onsdag 16.april 2008 kl PROTOKOLL ÅRSMØTE 2008 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 16.april 2008 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole, kantina i Wibe - bygget SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 Årsmøte 2014 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2014 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2007 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18.april 2007 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole, kantina i Wibe - bygget SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer