PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Tirsdag 12.april 2011 kl"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 12.april 2011 kl Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2011/2012 SAK 5: BUDSJETT SAK 6: INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER, LOKALLAGSSTYRET OG FYLKESSTYRET. SAK 7: VALG 1

2 SAK 1: ÅPNING Besøk fra Utdanningsforbundet Nord Trøndelag. Temaet er Overgangen VGO inn i lokallaget. SAK 2: KONSTITUERING, MØTE- OG VALGREGLEMENT A. Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent. B. Godkjenning av saksliste Vedtak: sakslista godkjent. C. Valg av møtedirigent Vedtak: Marit Hjøllo. D. Valg av møteseetær Vedtak: Hilde Waaseth Nicolaisen. E. Godkjenning av møtereglement Vedtak: møtereglementet godkjent. F. Godkjenning av valgreglement Vedtak: valgreglementet godkjent. G. Valg av tellekorps Vedtak: Dag Olav Stølan og Anne Utgaard H. Valg av representanter til å undersive protokollen. Vedtak: Jorid Kjesbu og Stig Skjellegrind 2

3 SAK 3: MELDING OG REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Årsmelding Trond Iversen fikk ordet til saken, og kom med et par tilføyelser til årsmeldinga. Under punktet Utvalg, komiteer og styreverv, føyes det til at Einar Haug har vært representant for UNIO i vurderingsutvalget. Under punktet om lønnsforhandlinger i kapittel 5, har det vært holdt to forhandlingsrunder. En ordinær forhandling, og en i forhold til å reuttere og beholde en arbeidstaker. Disse endringene innarbeides i årsmeldinga i protokollen. Trond knyttet forøvrig kommentarer til årsmeldinga i forbindelse med styrets arbeid generelt, arbeidet opp mot pensjonistgruppa, og arbeidsavtaler for lærerne. Han kommenterte også medlemsvervingen. Utdanningsforbundet Steinkjer har nå over 600 medlemmer, noe som utløser mer frikjøpsmidler for lokallaget. Problematikken rundt frafall av medlemmer blant skolelederne ble også kommentert, samt politisk råd på fylkesplan, og samarbeidsforum for hovedtillitsvalgte og ledere i de største lokallagene i Nord-Trøndelag. Einar Haug knyttet kommentarer til rollen som hovedtillitsvalgt. Det viktigste i jobben er å gi støtte, hjelp og service til medlemmer i enkeltsaker. I tillegg blir det i perioder ganske intens jobbing med tilsettinger og lokale forhandlinger. I tillegg trakk Einar fram kontaktmøtene med rådmannen, som en viktig arena for påvirkningsarbeid. Einar mente også at det å få på plass et tillitsvalgtapparat innen barnehagene, rådhuset, og andre arbeidsplasser, bør være en prioritert oppgave framover. Hilde W. Nicolaisen informerte om hvilke områder som er delegert til vara HTV i lokallaget. Dette er barnehageområdet, SFO, og medlemmer som jobber innen avdeling for bistand og omsorg, og avdeling for helse og rehabilitering. Regnskap Trond Iversen leste revisjonsberetninga, og enkelte poster i regnskapet ble gjennomgått og forklart. Trond kommenterte også styresamlinga som styret arrangerer hver høst, og forsvarte bruk av midler til dette formålet. Det ble så åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtedeltagerne. Einar Haug kommenterte situasjonen rundt lokaler for lokallaget, og hvorfor vi har valgt den løsningen vi har valgt, ved å ha kontorlokaler utenom rådhuset. Anne Utgaard stilte spørsmål ved benevnelsen tømmekontoer. Trond svarte for styret. Anne benyttet også anledningen til å gi ros til styret for hjemmesida, som er informativ for medlemmene. 3

4 Vedtak: Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Steinkjer, perioden godkjent. Regnskap for Utdanningsforbundet Steinkjer for 2010 godkjent. Styret meddeles ansvarsfrihet. ÅRSMELDING FRA STYRET I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Pr hadde Utdanningsforbundet Steinkjer 610 medlemmer. Laget hadde medlemmer fordelt på følgende seksjoner; BARNEHAGE: 108 GRUNNSKOLE: 322 FAS: 27 SKOLELEDERE: 16 PENSJONISTER: 129 ANDRE: 8 TOTALT: 610 STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN Leder: Nestleder/ Hovedtillitsvalgt: Kasserer: Styremedlem SK: Styremedlem barnehage: Styremedlem grunnskole: Vara hovedtillitsvalgt: Vararepresentanter: Trond Iversen Einar Haug Elin Britt Staahl Hansen Lars - Eirik Rønningen Dag Olav Stølan Monica Rakvåg Hilde Waaseth Nicolaisen Liv Janne Toldnes og Anita Forness. 4

5 SAKER SOM ER BEHANDLET I STYRET I PERIODEN I årsmøteperioden er det avholdt 10 styremøter, hvorav et av møtene foregikk som ei styresamling over flere dager. Følgende hovedsaker har vært behandlet i styret i perioden : Faste saker ved hvert styremøte; o orientering om referater fra styremedlemmene, tillitsvalgte og leder o orientering om aktuelle saker fra tillitsvalgte og leder o orientering om regnskap pr dato for styremøtet Samarbeid med FUG/politiske partier. Utdanningsforbundet Steinkjers hjemmeside. Forhandlingsdelegasjon 2010; Orientering om lokale forhandlinger høsten 2010 og evaluering av disse. Høringer. Budsjett 2011 Lokale kurs, fagkvelder og seminarer i regi av Utdanningsforbundet Steinkjer Årsmøte Budsjett Handlingsplan for Utdanningsforbundet Steinkjer for Budsjett 2011 for Steinkjer kommune. UTVALG, KOMITEER OG STYREVERV Landsplan: Pensjoniststyret: Lederråd: Fylkesnivå: Fylkesstyret; Lederråd: Politisk Råd: Liv Julie Haug Dag Olav Stølan Bente Aalberg, nestleder Hilde Lein, styremedlem Monica Rakvåg, varamedlem Bjørg Irene Lehn Elin Britt Staahl Hansen Dag Olav Stølan Trond Iversen Lokalplan: Arbeidsmiljøutvalget: For perioden 2010 og 2011 sitter Einar Haug som valgt nestleder i AMU. Ble leder etter at Ruth Borgan skiftet verv. Trond Iversen og Hilde Waaseth Nicolaisen er vara-representanter for samme periode. AKAN-utvalget: Hilde Waaseth Nicolaisen sitter som Utdanningsforbundet Steinkjer s representant for 2010 og

6 Kontaktutvalg rådmann: Einar Haug er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer/UNIO. Tilsettingsnemnda for pedagogisk personale: Einar Haug er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. 3-partsamarbeidet i kommunen en fortsettelse av Kvalitetskommuneprogrammet Einar Haug er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. Organisasjonsendring på rådmannsnivå i kommunen Styringsgruppa, arbeidsgruppe Einar Haug er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer i begge gruppene. (Avsluttet vår 2010) Interkommunal gruppe for kartlegging av kompetanse Einar Haug er representant for Utdanningsforbundet Steinkjer. (Avsluttet vår 2010) Nærværsprosjektet Hilde Waaseth Nicolaisen er UNIO sin representant i Styringsgruppa for prosjektet. Utvalg for utredning av organisering av spes. ped. tilbudet i barnehagene Hilde Waaseth Nicolaisen er representant for Utdanningsforbundet i utvalget. Utvalg for å utarbeide nye retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Hilde Waaseth Nicolaisen har vært Utdanningsforbundet sin representant i utvalget. Vurderingsutvalget Einar Haug er UNIO sin representant i vurderingsutvalget. LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingene er delt opp som følger: skoleverket (pkt 4C) og andre kommunalt ansatte (pkt 4B) avdelingsledere, rådmann enhetslederne (styrere og rektorer) Kap. 5 punkt 5.2 og 5.3 Det har i årsmøteperioden vært ført lokale forhandlinger på alle områdene. Vi har hatt 2 forhandlingsdelegasjoner. Forhandlingsutvalget for : Einar Haug, forhandlingsleder Monica Rakvåg Trond Iversen Elin Britt Staahl Hansen 6

7 Forhandlingsutvalget for : Einar Haug, forhandlingsleder Inger Lise Vang Aalberg Lars Eirik Rønningen Trond Iversen Ved forhandlingene, forhandlingene og forhandlingene etter kapittel 5, er det ingen pott, men det er lagt inn budsjettmessig et anslag prosent lønnforhøyelse, som er relatert til kap.4 s resultat. I forhandlingene etter kapittel 5 ble det forhandlet i to omganger. En ordinær forhandling (punkt 5.2), og en forhandling i forhold til å reuttere og beholde en arbeidstaker (punkt 5.3). I kap fikk Utdanningsforbundet en stor del av potten, (godt over pro rata), fordi vi fikk best uttelling på kompetanse. Vi fikk imidlertid dårlig uttelling på andre av. I kap ble det et brukbart oppgjør, men vi fikk litt for lite i forhold til å ta igjen mindrelønnsutviklinga for rektorene. Barnehagestyrerne er fortsatt de dårligst betalte lederne i kommunen. Vi må likevel være fornøyd med en lønnsvekst på rundt 5%. ARBEIDET I ÅRSMØTEPERIODEN Styret i Utdanningsforbundet Steinkjer arbeider godt sammen. Samarbeidet har vært preget av teamarbeid, og arbeidet som har vært gjort er meget bra. Vi har samarbeidet mye med kommunen gjennom å ha hatt representanter i styringsgrupper/arbeidsgrupper og utvalg som har vært nedsatt. Vi har også hatt samarbeid med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, spesielt Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Lokallaget har prioritert medlemsbesøk i denne perioden, da vi anser dette som meget viktig. I tillegg har vi satset på en del kurs- og møtevirksomhet for våre medlemmer. Vi har hatt som mål at det skal komme noe konet utav medlemsmøtene vi arrangerer. Fremover kan det hende vi satser mer på samlinger for tillitsvalgte/kontaktpersoner, enn rene kurs. Dette skyldes varierende fremmøte på kurs vi har arrangert. Vi har ei hjemmeside for medlemmene våre, som er en viktig kilde til informasjon. Overgang til ny e-postadresse har gått greit, og det har nå blitt samsvar mellom hjemmeside og e-postadresse. Utdanningsforbundet Steinkjer har fått i gang mange aktiviteter for pensjonistene gjennom året, dette takket være våre to pensjonistkontakter. Årsplan for virksomheten har blitt lagt, og aktiviteter er gjennomført med mange medlemmer tilstede. Det pågår stadig et arbeid for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i skolene og barnehagene. Mye har gått på overtidsbetaling, leirskolegodtgjøring og vikarsituasjonen. Vi har i denne perioden også jobbet opp mot privat skole, for å inngå tariffavtale. Dette fikk vi til, og det er meget gledelig for alle parter. Vi har hatt en økning i antall PBL-A barnehager i perioden, samtidig som fylket har overtatt ansvaret for inngåelse av standard tariffavtaler med private barnehager. Det blir en spennende prosses for skoleverket fremover, da man skal evaluere og sannsynligvis revidere de lokale arbeidstidsavtalene. Vi har foretatt spørreundersøkelser som skal hjelpe oss i dette arbeidet. Det er viktig at vi nå sier gode arbeidsvilkår for skoleverket fram til den endelige avtalen i 2011/12! 7

8 Vi er representert med 3 medlemmer i Politisk Råd på fylkesplan. I starten førte dette til en tettere forbindelse mellom lokalplan og fylkesplan. Nå virker det som om rådet har mistet litt av innflytelsen, grunnet mye fravær til disse møtene. Samtidig har leder og HTV blitt mer tilknyttet fylkeslaget, gjennom møter og samlinger. Vi har etablert en egen HTV- gruppe blant de største lokallagene, som fungerer bra. Vi arbeider for at lokallagslederne også skal få et slikt treffpunkt. Vi har i årsmøteperioden satset på medlemsverving, noe som har resultert i 30 nye medlemmer. Samtidig har perioden vært preget av at en konkurrerende fagforening innen skoleledergruppen fisker medlemmer hos oss. De medlemmene som har meldt overgang til annen fagforening, har ikke gitt oss anledning til å komme på banen i forbindelse med utmeldingene. Årsrapport 2010 Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Steinkjer 2010 ble nok et hektisk år, blant annet fordi vi hadde full runde med lokale forhandlinger, der undertegnede hadde rollen som forhandlingsleder. Det er alltid greit å ta på seg lederroller i slike sammenhenger i Utdanningsforbundet, spesielt fordi alle i forhandlingsutvalget tar oppgaven sin alvorlig og hele tiden tar sin del av ansvaret. Det var tilfellet også denne gangen. Oppgavene for hovedtillitsvalgt har vært mange og svært varierte alt fra faste drøftingsmøter med avdelingsleder/rådmann og drøftingsmøter med tillitsvalgte på skolene til møter om og med enkeltmedlemmer. Dette er alle interessante og engasjerende oppgaver og vi ser stadig vekk at Utdanningsforbundet Steinkjer nyter stor respekt som fagorganisasjon i kommunen. Vi har ikke lyktes med alt, men mye har vi fått som vi ønsket, i år som tidligere. Drøftingsmøter med skolenes tillitsvalgte ATV Det har vært 7 ordinære drøftingsmøter med ATV ene. Møtene har vært arrangert på rundgang ved de sentrumsnære skolene. Drøftingsmøter med avdelingsleder skole og barnehage HTV i Utdanningsforbundet har hatt 7 drøftingsmøter med avdelingsleder skole og barnehage. I tillegg har HTV deltatt på en rekke møter i forbindelse med ulike tilsettinger i skoleverket. Som HTV i Utdanningsforbundet sitter undertegnede i den kommunale tilsettingsnemnda for pedagogisk personale, som håndterer lærertilsettinger og ledertilsettinger i skoleverket. Drøftingsmøter med Rådmannen gjennom Kontaktutvalget Kontaktutvalget består av rådmannen, personalsjef, samt minst en fra hver hovedsammenslutning. Utdanningsforbundets HTV representerer en av Unios to representanter. 8

9 Årsrapport, vara HTV Vara HTV er delegert barnehagesaker innen avdeling for skole og barnehage, i tillegg til kontakt opp mot avdeling for bistand og omsorg, og avdelig for helse- og rehabilitering. Det har i årsmøteperioden vært jevnlige samarbeids-/drøftingsmøter innenfor alle disse avdelingene, og her har Utdanningsforbundet deltatt sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner. Samarbeidsklimaet er stort sett godt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og begge parter har anledning til å melde saker til disse møtene. I tillegg til møter på avdelingsnivå, deltar vara HTV også på plasstillitsvalgtmøter innen boliger for funksjonshemmede. Dette fordi vi har for få medlemmer her til å ha egen plasstillitsvalgt. Vara HTV har også hatt jevnlige møter med kontaktpersonene i de kommunale barnehagene. Dette er viktige møter for gjensidig informasjon, og et fora hvor medlemmene kan melde inn saker, som vara HTV tar med til drøftinger på avdelingsnivå. I tillegg har det vært holdt møter med SFO- ledere, og spesialpedagoger i forbindelse med lønnsforhandlingene. Utdanningsforbundet Steinkjer har i årsmøteperioden tatt initiativ til to medlemsmøter, (fagkvelder), for medlemmer i seksjon barnehage. Dessverre har vi sett oss nødt til å avlyse arrangementene på grunn av lav interesse. Dette synes vi er beklagelig, men vi må nok innse at kampen om folks fritid er hard, og vi skal ha svært viktige saker på programmet, for at medlemmene skal vise interesse for å bruke en kveld på Utdanningsforbundet. Vi må ta konsekvensen av dette, og jobbe med å finne andre måter å møte medlemmene på, for eksempel ved å prioritere mer tid på arbeidsplassbesøk enn vi har gjort til nå. 9

10 RESULTATREGNSKAP FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Resultat pr Konto Konto Beløp Budsjett 3200 Kontingentrefusjon , , Andre driftsinntekter (fri) -1100, , Renteinntekter -303,00-300,00 Sum inntekter 5099 Tømmekonto Tømmekonto Tømmekonto 5400 pensjon 6301 Leie kontorlokaler 6340 Lys, varme 6390 Andre kostnader lokaler 6400 Leie/service kontormaskiner 6540 Inventar, innkjøp 6550 Kontorteknisk utstyr 6625 Service kontormaskiner 6630 Service/lisenser IKT 6700 Revisorhonorar 6745 Frikjøpsordninger 6780 Honorar uten oppg.plikt 6800 Kontorrekvisita 6806 Edb-utstyr over drift 6840 Aviser og abonnementer kontoret 6890 Diverse kontor- og adm.kostnader 6900 Telefon 6940 Porto , , , , , ,44 171, , , , , , , , ,00 877, , , , ,86-87, , , , , , , ,00 10

11 6999 Tømmekonto Bilgodtgjørelse oppg.pl Flybilletter 7143 Andre reiseutgifter 7144 Hotell 7170 Leie kurslokale/møterom 7171 Bevertning ved møter 7190 Andre kurs/møte kostnader 7321 Profileringsmateriell 7422 Representasjon, gaver 7500 Forsiing 8171 Bankgebyr 8173 Smådifferanser, diverse , , , , , , ,49-430, , , ,00 608,00-0, ,00 Sum kostnader , ,00 Resultat ,47-300,00 Note 1 Konto Negativt beløp fordi det ble avsatt kostnad som skulle betales 2009 i regnskapet for Dette ble ikke tilbakeført i 09, så vi reduserer en kostnadskonto for Kostnaden gjaldt et kurs med Kari Pape. BALANSE FOR Utdanningsforbundet Steinkjer Balanse pr Konto Konto Beløp 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift Kasse 42, Konto , Fri egenkapital , Påløpte kostnader - 11

12 SAK 4 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDET I 2011/2012 FOR UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Trond Iversen la fram handlingsplanen på vegne av styret og kommenterte enkelte punkter i planen. Styret ønsker en dreining fra å drive kursvirksomhet, til å prioritere samlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner. Styret vil etablere forum for tillitsvalgte i private barnehager, på lik linje med det man har for kontaktpersoner i de kommunale barnehagene i dag. I tillegg er det et ønske om å bruke mer tid på besøk ut på de ulike arbeidsplassene, for å møte medlemmene. Trond nevnte ellers inkludering av videregående skoler inn i lokallaget, og arbeid med arbeidstidsavtale for lærerne som viktige saker å jobbe med utover høsten. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Einar Haug fremmet forslag om at benevnelsen fungerende tillitsvalgt strykes i handlingsplanen, og at man isteden bruker benevnelsen vara HTV. Det ble en replikkveksling rundt dette blant årsmøtedeltagerne. Forslaget ble senere trukket, men styret utfordres til å behandle saken og evt. fremme et endringsforslag til neste år, når disse to funksjonene er på valg. Anne Utgaard stilte spørsmål angående samarbeidet med andre UNIO fagforeninger. Einar forklarte historikken rundt dette, og sa litt om hvordan dette samarbeidet fungerer i dag, og hvordan vi ønsker at dette skal videreutvikles. Eva Hermann Haugseth etterlyste en strategi rundt arbeid for å reuttere og beholde skolelederne i lokallaget. Det var ønskelig med en formulering i handlingsplanen som uttrykte noe om dette arbeidet. Representanter fra styret formulerte et nytt punkt 2d med følgende innhold: Jobbe for ledermedlemmenes rolle og vilkår i lokallaget. I tillegg ble punkt 1a omarbeidet til også og omfatte grupper og enheter med få medlemmer. Endringene vil bli innarbeidet i årsmøteprotokollen. Vedtak: Handlingsplan for 2011/2012 for Utdanningsforbundet Steinkjer godkjent, med tilleggsformuleringer i punkt 1a, og nytt punkt 2d. 12

13 HANDLINGSPLAN FOR 2011/2012 Utdanningsforbundet Steinkjer har følgende utfordringer for kommende årsmøteperiode!: Strategiske mål med resultatmål: 1. Aktive/informerte medlemmer og tillitsvalgte a) Etablere og sie faste rutiner for kontakt og informasjon for ansatte i kommunale - og private barnehager, samt grupper og enheter med få medlemmer. b) Ta opp tariff og lokale forhandlinger som tema i møte for klubbtillitsvalgte og på seminarer. c) Bruke lokallagets hjemmeside som en enkel og tydelig informasjonskanal ut mot medlemmene. d) Gjennomføre besøk på arbeidsplasser der vi har medlemmer. e) Arrangere seminarer for våre tillitsvalgte/kontaktpersoner. f) Forberede overgangen til VGO. 2. Ivareta medlemmenes interesser som fagorganiserte arbeidstakere gjennom samarbeid med arbeidsgiver og aktiv utøvelse av medbestemmelse a. Etablere og sie faste rutiner for medbestemmelse/medinnflytelse for ansatte i de kommunale barnehagene og på enheter med få medlemmer. b. Utdanningsforbundet i Steinkjer vil jobbe aktivt for at Lov og avtaleverk ikke uthules i takt med den omstilling som til enhver tid finner sted i samfunnet. c. Utdanningsforbundet Steinkjer skal også jobbe offensivt for å utarbeide strategier, slik at vi blir i stand til å møte omstilling på en konstruktiv måte. Det vil si at vi sier oss medbestemmelse og innflytelse slik at omstillingen fører til noe kvalitativt bedre på den enkelte arbeidsplass og for den enkelte arbeidstaker. d. Jobbe for ledermedlemmenes rolle og vilkår i lokallaget. 3. Sie medlemmene god lokal lønnsutvikling, gode lokale arbeidstidsavtaler og gode arbeidsavtaler. a. Drøfte lokal lønnspolitikk, strategier og målsettinger. Videre arbeid med en lokal lønnspolitisk plan. b. Gjennomføre lokale forhandlinger. c. Følge opp arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler og individuelle arbeidsavtaler. d. Arbeide for at alle private barnehager får inngått tariffavtaler. e. Sørge for bedre harmonisering mellom arbeidsoppgaver og tid disponibel til å gjøre jobben. 13

14 4. Arbeide for et best mulig arbeidsmiljø i Steinkjer kommune. a. Følge opp av til arbeidsplasser for ansatte. b. Arbeide for å få økt tid til administrasjon for styrerne i de kommunale barnehagene og rektorene i de kommunale grunnskolene. c. Jobbe for å beholde bemanningen i de kommunale barnehagene. Jobbe for å styrke pedagogtettheten. d. Arbeide for å øke pedagogtettheten i grunnskolen. 5. Styrke skole og barnehage, både private og kommunale. a. Arbeide for et forsvarlig nivå på budsjett/økonomiplan for barnehage og skole. b. Utdanningsforbundet Steinkjer skal arbeide for at Steinkjer Kommune bruker mer penger til læremidler. c. Arbeide for at budsjett og tilskuddsordninger sier et kvalitativt likeverdig tilbud i private og kommunale barnehager. 6. Godt samarbeide med aktuelle fagforeninger, alliansepartnere og lokale politikere a. Samarbeide med aktuelle fagforeninger i saker som angår lønn/arbeidsvilkår, arbeidsmiljø/arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser. b. Holde god kontakt med lokale politikere, for på den måten å etablere Utdanningsforbundets syn i saker i denne gruppen. Spesielt i saker som tar utgangspunkt i gjeldende lov/avtaleverk. c. Forsøke å opprette et samarbeidsforum for UNIO- fagforeninger. d. Samarbeide med Steinkjer Kommunale Foreldreforening. Ansvar for oppgavene fordeles på leder, hovedtillitsvalgt, fungerende tillitsvalgt, og styremedlemmene i lokallaget. Ansvar for oppgavene fordeles internt i styret. SAK 5 BUDSJETT Trond Iversen la fram budsjettforslaget på vegne av styret, og kommenterte enkelte forhold. Utdanningsforbundet vil få økte kontingentmidler på grunn av økt medlemstall. Trond informerte kort om hvordan man ser for seg bruk av frikjøpsmidler. Vedtak: Rammebudsjett for 2011 vedtatt. Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer underveis innenfor rammene 14

15 BUDSJETT Driftsinntekter Overføring til lokallaget Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Lønn og oppg.pliktig ytelser Ikke oppg.pliktig Arbeidsgiveravgift Husleie Maskiner og utstyr Kontor og forbruk Frigjøring, tillitsverv Diverse kostnader Porto og telefon Sum lønn og adm. Kostnader Bilgodtgjøring, avgiftsfri del Bilgodtgjøring, avgiftspliktig del Diett, nattillegg Billettkostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Hotell og overnatting Sum møter, kurs og andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat - - SAK 6 INNMELDTE SAKER FRA MEDLEMMER, KLUBBER OG LOKALLAGSSTYRET: Det forelå ingen innmeldte saker til behandling på årsmøtet. 15

16 SAK 7 VALG Årets valgkomité har bestått av følgende; Randi Skei Inger Grethe Haugen Svein Egil Hauge Terje Kjøsnes Anne Utgaard Leder for valgkomiteen Randi Skei, orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram valgkomiteens forslag til de ulike vervene som er på valg. Nestleder og Hovedtillitsvalgt ble valgt for seg. Elin Britt Staahl Hansen og Liv Janne Toldnes ble valgt inn i styret som henholdsvis kasserer og styremedlem grunnskole. Det forelå ingen andre forslag til vervene. Trond Iversen la fram forslag til valgkomité for kommende årsmøteperiode. Vedtak: Valgkomitéens forslag vedtatt. Årsmøtets forslag til valgkomité vedtatt. FØLGENDE KANDIDATER ER FORESLÅTT (merket med grønn): Verv Navn Lokallagstyret Leder Trond Iversen Valgt til Nestleder Hilde Waaseth Nicolaisen Velges til 31/ Kasserer Elin Britt Staahl Hansen Velges til 31/ Styremedlem Monica Rakvåg Valgt til grunnskole Styremedlem Dag Olav Stølan Valgt til barnehage Styremedlem Lars Eirik Rønningen Valgt til skoleledere Hovedtillitsvalgt Monica Rakvåg Velges til 31/ Fungerende tillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til vara hovedtillitsvalgt Hilde Waaseth Nicolaisen Valgt til vara hovedtillitsvalgt Elin Britt Staahl Hansen Valgt til Vara fungerende Elin-Britt Staahl Hansen Valgt til tillitsvalg 1. vara grunnskole Liv Janne Toldnes 1) Velges til 31/ vara barnehage Anita Forness 2) Valgt til

17 Forslag til valgkomité for 2011/2012 Eva Lovise Welde Vigdis Sortland Karin Waagbø Tor Arne Garnvik Bente Stavrum Ingrid Hembre Ingrid Aunøyen Kommunal barnehage Privat barnehage Grunnskole Grunnskole Skoleledere Andre VGS/fylkets hus Takksigelser Marit Hjøllo ble takket for vel utført jobb som møtedirigent. Einar Haug ble takket for lang innsats som tillitsvalgt, både som arbeidsplasstillitsvalgt på Egge Ungdomsskole i en årrekke, og som Hovedtillitsvalgt i til sammen åtte år. Trond Iversen holdt takketale, og overrakte en gave fra Utdanningsforbundet Steinkjer. Monica Rakvåg takket for tilliten medlemmene har vist henne, ved at hun nå er valgt som ny Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Steinkjer. Jorid Kjesbu Stig Skjellegrind 17

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2013 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 24.april 2013 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN protokoll til styremøte 8 14/15 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 06.02.15 kl. 12 15. Bevertning : Pizza og drikke. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Gro Jørandrud Referent:

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND UTDANNINGS- FORBUNDET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. APRIL 2011 UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND Fredag 8. april klokka 18.00 i Caiano på Rica Maritim Hotel. Påfølgende middag

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre

Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Protokoll styremøte søndag 7. september 2014 kl 1000 på Copperhill Lodge, Åre Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsbrg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 13/14 Sted: Tallink hotel Riga Tid: torsdag 12.09.13 kl. 09.00 17.00 og fredag 13.09.13 kl. 09.00 17.00. Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen

Detaljer