Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00"

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

2 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode Sak 5: Budsjett Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 7: Valg Sak 8: Resolusjoner Side - 2 -

3 Sak 1: Konstituering og møtereglement. 1. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. 2. Dirigenten leder den videre konstitueringen og foretar: a) Valg av representanter til å underskrive protokoll sammen med leder. b) Valg av tellekorps. c) Godkjenning av saksliste/dagsorden. 3. De som ønsker å tegne seg på talelisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke opp en hånd og vise to fingre. Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes. 2. Til dirigent velges: Johnny Johannessen 3. Til årsmøtesekretær velges: Mari Kristin Granmo 4. Til å skrive under protokollen velges: Tone Akselsen og Trine Leirvik Saksliste og dagsorden godkjennes uten innvendinger. Side - 3 -

4 Sak 2: Årsmeldinger Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Trygve Svenning (fra , på valg) Nestleder/vara HTV: Karina Sørensen (fra , på valg) Sekretær: Mari Kristin Granmo (fra , ikke på valg) Kasserer: Åse Ingunn Buskli (fra ikke på valg) Styremedlem, leder seksjon grunnskole: Johnny Johannessen (fra , ikke på valg) Styremedlem seksjon barnehage: Aud Magnhild Klingen (fra , ikke på valg) Styremedlem, seksjon skoleledere: Torunn Landfastøien (fra , på valg) Styremedlem seksjon grunnskole: Per Arne Skreslett (fra , på valg) Vararemedlemmer: Ingunn Bang Nilsen (på valg) Turid Holmstrand (på valg) Gunnhild Vassdal (på valg) Seksjonsledere: Seksjon Grunnskole: Seksjon Barnehage: Seksjon Skoleledere: Leder Per Arne Skreslett. Leder Aud Magnhild Klingen Leder Torunn Landfastøien Klubbtillitsvalgte: Hemnes voksenopplæring Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Johnny Johannessen Trine Kosmo Mari K. Granmo Monica Schröder Per Arne Skreslett Tommy Berg Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: 1. Lokale forhandlinger, kap.3 og kap Lokale forhandlinger, kap.4 3. Forbundsuka - Nærtur 4. Endring av struktur for lokallaget Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 5 Antall saker: 29 Side - 4 -

5 Kursing: Modul 1 (Lokal introduksjon) Modul 2 (Lov og avtaleforståelse) Modul 3 (VOKS-kurs) Modul 4 (Diverse tema) Modul 5 (Forhandlingskurs) Nettverk Storkurs Tommy Berg og Mari K. Granmo Tommy Berg, Mari K. Granmo, Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Mari K. Granmo og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Trygve Svenning Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Kurs/ konf. arr.av fylkesnivå/sentralt nivå: Trygve Svenning har deltatt på: juni Ledersamling på Fauske september Ledersamling i Bodø januar Ledersamling i Bodø 9. februar Sammen for den gode utdanningsledelse i Oslo I løpet av året har vår pensjonistkontakt sagt fra seg sitt verv. Lokallaget har lenge forsøkt å finne en ny person som kunne påta seg vervet, men har så langt ikke lykkes. Vi ønsker å finne en ny pensjonistkontakt, men hvis ingen tar på seg vervet er det lite lokallaget kan gjøre med det. Vedtak Styrets årsmelding godkjennes av årsmøtet uten innvendinger. Side - 5 -

6 Årsmelding fra HTV (særansvar for skole) Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet: HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling) Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen Drøftinger og forhandlinger Representasjon: Medlem av administrasjonsutvalget Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening. Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger Den største saken inneværende år har vært lokale forhandlinger for alle kapitlene. Da snakker vi om kapittel 3 som er enhetsledere (rektorer), kapittel 5 som er rådgivere og lignende og kapittel 4 som er førskolelærere, lærere og inspektører. I år var det helt klart kapittel 4 som ble det mest arbeidskrevende. Før forhandlingene startet ordentlig opp fikk vi i lokallaget strid innad i organisasjonen om den prioriterte fordelingen av potten. Striden sto mellom hvor mye førskolelærere skulle få i forhold til lærere. Medlemmene i forhandlingsutvalget var så uenige om fordelinga at styret i Utdanningsforbundet Hemnes måtte inn å bestemme hvilke prioriteringer som skulle ligge til grunn for forhandlingene. I forbindelse med striden om fordeling ble det også klart at enkelte førskolemedlemmer meldte seg ut av organisasjonen i protest. Når det gjelder selve lønnsforhandlingene med arbeidsgiver gikk det på kapittel 3 og kapittel 5 ganske greit. Selv om kommunen var lite villig til å strekke seg så veldig, fikk noen av våre medlemmer et bra løft økonomisk. Hovedmålet var å løfte de medlemmene våre som var kommet litt skjevt ut i forhold til tidligere forhandlinger og dette mener jeg vi til dels greide. For kapittel 4 måtte det mye argumentasjon og flere runder til, før partene kunne skrive under ferdige protokoller. Selv om forhandlingsresultatet ikke ble helt slik vi håpet, var tilbudet for godt til at vi vurderte å gå til brudd. Dessverre er det igjen kapittel 4c (lærere) som er tapere i det lokale oppgjøret. De havner på nesten 20 % under pro rata og dette er også tendensen i hele Nordland. Som fagforening tror jeg vi er nødt til å prøve å snu denne trenden i framtida. Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt store. Også denne perioden har skolestrukturen vært oppe som sak i det politiske miljøet. Etter flere dragkamper ble resultatet det samme som det så mange ganger før har blitt. Ingen forandring i skolestrukturen på nåværende tidspunkt. Det brukes mye ressurser på strukturendring og denne uthalinga tærer på tid og krefter til både skoleadministrasjonene og lærere. Dette er tid og krefter som kunne vært brukt til en bedre skole. Målet til Utdanningsforbundet Hemnes bør i framtida være å arbeide for at politikerne forstår at denne gjentatte debatten om endring tærer på kreftene til kommunen som organisasjon. Skal Side - 6 -

7 de gjøre endringer i strukturen må de gjøre det. Hvis ikke må ikke strukturendringsdebatten komme opp hver gang det er snakk om økonomiske innstramminger. Som HTV har det fortsatt vært vanskelig å få innblikk i den totale situasjonen i skolesektoren. Fortsatt er det ingen egen enhetsleder for skolesektoren. Som HTV har det fortsatt vært rådmannen og assisterende rådmann en må forholde seg til. Rådmannen har som kjent vært sykemeldt stort sett hele høsten etter at han sa opp sin stilling. Det har derfor vært veldig vanskelig å få til jevnlige drøftingsmøter på kommunenivå. Ny rådmann er nå på plass og som HTV håper jeg på et godt samarbeid med han. Internt i Utdanningsforbundet Hemnes sliter vi med engasjement. En sliter med å få folk til å stille opp til verv og medlemmene er lite aktiv på møter og arrangement i regi av lokallaget. Hvordan dette engasjementet skal kunne økes har jeg ikke fasiten på, men håper at medlemmene våre ser verdien med å ha et lokallag som jobber for deres sak. Samtidig er det viktig at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og deltar på arrangementene som lokallaget arrangerer. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 7 -

8 Årsmelding fra vara HTV (særansvar for barnehage) Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet: Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen Forhandlinger Dialogmøte- barnehage. Drøftinger og meningsutvekslinger med enhetsleder for barnehage og andre berørte parter i ulike saker Tilsettingssaker Personalsaker Andre oppgaver: Informere og innhente synspunkter fra ATV er og medlemmer Arrangere medlemsmøte i seksjon barnehage Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi Høringspart i ulike utredninger og saker Viktige saker i året som har gått: Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene skapte misnøye og frustrasjoner hos førskolelærere og styrere i barnehagene i kommunen. Før forhandlingene var gjennomført, meldte tre av styrerne seg ut av Utdanningsforbundet. Dette grunnet mange års frustrasjon over forbundets prioriteringer i lønnsoppgjøret, og lokallagets prioriteringer i kravene som ble fremlagt i årets forhandlinger. De pedagogiske lederne i barnehagene fikk ikke ei krone i tillegg i år. Det ble i stedet opprettet en protokolltilførsel, der det fremgår at ped-lederne skal innbefattes i kommunens oppgaver med å lage en plan på hvordan man skal klare å rekruttere og beholde førskolelærere i barnehagene. Utdanningsforbundet har vært i møte med enhetsleder og personalavdelingen, og diskutert eventuelle løsninger på dette. Styrersituasjonen i Finneidfjord og Bjerka barnehage Utdanningsforbundet har vært i drøftingsmøte med enhetsleder, angående styrersituasjonen i Bjerka og Finneidfjord barnehage. Fra har styrer stillingen ved Finneidfjord barnehage vært sammenslått med styrerstillingen i Bjerka barnehage. Dette ble satt i verk som en midlertidig løsning. Den gang var Finneidfjord en en-avdelings barnehage med 18 plasser. Fra overtok Hemnes kommune driften ved Sjøveien barnehage, og dermed økte antall plasser ved Finneidfjord barnehage til gjennomsnittelig 38 pr. dag. Denne økningen tilsa at antall personal har økt tilsvarende, og som følge av det ble det behov for å få egen styrer ved Finneidfjord barnehage. Dette har vært et ønske siden den midlertidige løsningen ble opprettet. Medlemsmøte Det er avholdt ett medlemsmøte i år. Agenda for møtet var diskusjoner rundt endringer av stillingsbeskrivelsene for ansatte i barnehagen. På dette møtet var Trygve bedt inn for å informere om de lokale lønnsforhandlingene. Kun 5 medlemmer tilstede. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 8 -

9 Sak 3: Regnskap REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET HEMNES 2010 H.land spb Måned Dato Tekst Bilag nr. Debet Kredit januar 1 Beholdning pr ,88 «11 Udf. Nordland «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning 5 127,5 «20 Location Norway AS ,50 «20 Korgen Vertshus «20 Rana produkter ,5 «25 Finneidfjord samf.hus AL «31 Nettgiro HSPB 10 33,5 Sum januar , ,00 Sum totalt ,88 februar 1 Beholdning pr ,88 «1 Kirkens Nødhjelp ,00 «1 Møtegodtgjørelse ,00 «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «3 Coop H.land ,49 «9 Telenor ,78 «9 Telenor ,04 «16 Johansen & Michalsen ,80 «15 Reiseregning «15 Reiseregning «15 Reiseregning «16 Reiseregning «22 Hemnesbakeriet ,60 «23 Coop Korgen ,29 «25 Korgen Vertshus ,00 «28 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum februar , ,00 Sum totalt ,88 mars 1 Beholdning pr ,88 «3 Info Consensus ,50 «3 Info Consensus ,50 «12 Reiseregning ,00 Side - 9 -

10 «12 Telenor ,88 «16 Joker Korgen «16 Reiseregning «24 Udf «29 Hotel-link as «29 Reiseregning «27 Hemnes mat og vinhus «29 Reiseregning «29 Reiseregning «27 Joker Korgen «29 Coop korgen «31 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB Sum mars , ,38 Sum totalt ,50 april 1 Beholdning pr ,50 «6 HiNe «8 Berg-Hansen NOR AS «9 Korgen Vertshus «9 Telenor «19 Reiseregning «19 B.Marthinussen «19 Reiseregning «19 Reiseregning «21 Coop H.land «26 NTNU «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «30 Hemnes mat og vinhus «30 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum april , ,86 Sum totalt ,64 mai 1 Beholdning pr ,64 «4 Coop H.land «14 Udf. Nordland «14 Reiseregning «14 Reiseregning «14 VÅR Blomster «14 Telenor «14 Reiseregning «21 Sjurbolet blomster «25 Reiseregning «25 Reiseregning «31 Nettgiro HSPB Sum mai , ,58 Sum totalt ,06 Side

11 juni 1 Beholdning pr ,07 «2 Coop H.land «3 Reiseregning «3 Reiseregning «11 Telenor «11 Telenor «14 VÅR Blomster «12 Reiseregning «15 Udf. Nordland «25 Udf «28 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «30 Nettgiro HSPB Sum juni , ,00 Sum totalt ,07 juli 1 Beholdning pr ,07 «12 Joker Korgen «14 Sjurbolet blomster «14 Sjurbolet blomster «15 Telenor «31 Nettgiro HSPB Sum juli , ,76 Sum totalt ,31 august 1 Beholdning pr ,31 «9 Udf «6 Korgen Vertshus «9 Telenor «17 B.Marthinussen «31 Nettgiro HSPB Sum august , ,49 Sum totalt ,82 september 1 Beholdning pr ,82 «10 Telenor «20 Komplett.no «27 Haaland Elkjøp «28 Hemnes kommune «29 Sjurbolet blomster «30 Nettgiro HSPB ,5 Sum september , ,13 Sum totalt ,69 Side

12 oktober 1 Beholdning pr ,69 «11 Telenor «19 Udf «19 Johansen & Michalsen «19 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB «7 Udf. Nordland Sum oktober , ,23 Sum totalt ,46 november 1 Beholdning pr ,46 «12 Telenor «30 Nettgiro HSPB Sum november , Sum totalt ,46 desember 1 Beholdning pr ,46 «30 Johansen & Michalsen «20 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Hemnes mat og vinhus «8 Udf «2 Reiseregning «3 Coop H.land «3 Reiseregning ,40 «31 Nettgiro HSPB «13 Telenor «31 Rentint. HSPB «14 Udf Sum desember , , ,96 BALANSE Beholdning pr ,88 Årets underskudd ,92 Sum egenkapital pr ,96 Fondsavsetninger pr Kurs Pensjonisttreff Avsatt til utstyrskjøp Avsatt til årsmøtet Totale avsetninger Side

13 Kasserer har i inneværende periode hatt store problemer med regnskapsprogrammet som vi er pålagt å bruke av Utdanningsforbundet sentralt. Regnskapet har ikke latt seg føre i det programmet. Resultatet har vært at vi har vært nødt til å føre regnskapet på annen måte i år, noe som også har ført til store forsinkelser. Regnskapet er vedlagt, men på grunn av forsinkelsene har ikke revisorene hatt tid til å revidere det innen tidsfristen. Vedtak Framlagte regnskap godkjennes av årsmøtet med forbehold om at revisorer ikke har noen innvendinger på at det blir godkjent. I så fall må det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte. Side

14 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet med en lønnspolitisk plan var ikke på plass til de lokale forhandlingene Arbeidsgiver redegjorde for at dette ikke var spesielt viktig og at den foreløpig var lagt på is. Arbeidet med å nå fram til en omforent lønnspolitikk i kommunen viser seg å være vanskelig. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver og organisasjonene ikke alltid har sammenfallende syn på hvordan en slik plan bør se ut. Så lenge vi er underlagt systemet med lokale forhandlinger er det etter vårt syn nødvendig med en plan for å sikre forutsigbarhet og konsekvens i lokal lønnsdannelse. For Utdanningsforbundet er følgende viktig: Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger. Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Stadig flere oppgaver kommer trolig til å bli tillagt arbeidsplasstillitsvalgte i framtida. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et eksempel på dette. En mer konsekvent tonivåmodell er også innført i skolesektoren. Signaler fra politisk hold er at dette kan bli forandret. Fra enkelte politikere er det ønskelig med en enhetsleder for skole, noe som gleder Utdanningsforbundet Hemnes. Med nye endringer i ledelsesstrukturen fikk dette konsekvenser for tillitsvalgtstrukturen i kommunen. Tillitsvalgte på skoler uten rektor til stede har meldt fra om at de synes det er vanskelig å få godt nok samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen. Dette er beklagelig og kanskje noe vi må se nærmere på i neste periode. Selv om de tillitsvalgte i Hemnes har relativt gode vilkår, ser vi at det kan være vanskelig å finne tid til alle oppgavene. Særlig for barnehagene sin del er rekruttering av nye tillitsvalgte en utfordring. For vår del vil et bredere samarbeid med for eksempel Rana være en fordel. Dette er store lokallag med stor kompetanse på mange felt. Lederne må også bidra til at medbestemmelsen ivaretas og at klubbarbeidet kan fungere best mulig. Et viktig mål for oss i Utdanningsforbundet Hemnes vil være å styrke engasjementet i klubbene og blant medlemmene generelt, og vi vil arbeide for å øke aktivitetsnivået i alle ledd av organisasjonen. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere og førskolelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankra ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving Økt andel pedagoger i barnehagene Side

15 Etter- og videreutdanning i basisfagene i skolen Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Særlig må vi nå følge opp initiativet fra sentralt hold om å ta vare på ledermedlemmene våre. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt ny struktur i organisasjonen. Sak for årsmøtet er ny struktur og lokallaget vil derfor ikke lenger ha seksjoner, men være organisert etter følgende medlemsgrupper; barnehage, grunnskole og faglig administrativt støttesystem (FAS). Det betyr at ledere ikke lengre har egen medlemsgruppe, men tilhører den medlemsgruppen de arbeider under. Det vil derimot bli opprettet et eget lederforum for å ivareta ledermedlemmenes interesser. Omstillingsprosesser Det er nå svært viktig for Utdanningsforbundet i Hemnes å overvåke de endringsprosessene som vi nå står midt oppe i. Det er ønskelig med forutsigbarhet og derfor ønsker Utdanningsforbundet Hemnes at politikerne gjør seg ferdig med strukturdebatten, slik at vi kan jobbe videre for å få en best mulig utdanning av barn i kommunen. Vi må sørge for å ivareta våre medlemmer på best mulig måte, og gjøre vårt til at organisasjonen får utøve innflytelse og medbestemmelse slik det er skissert i Hovedavtalen. Vi må også arbeide aktivt overfor politiske miljøer for å synliggjøre konsekvensene av endringer som foreslås, og vi må stille tydelige krav om at kvaliteten på barnehageog skoletilbudet ikke skal reduseres. Et viktig mål må være å opprettholde pedagogtettheten både i skole og barnehage, og å beholde og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. Vedtak Retningslinjene for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet Side

16 Sak 5: Budsjett Inntekter: Overføring til lokallaget: kr ,00 Andre inntekter(overføring fra EK) kr ,00 Finans;Renteinntekter: kr 200,00 Inntekter: kr ,00 Sum inntekter: kr ,00 Driftskostnader: Maskiner og utstyr: kr ,00 Kontor, forbruk: kr 1 000,00 Porto, telefon, bredbånd; kr ,00 Diverse; kr 5 000,00 Sum lønn/adm; kr ,00 Avgiftsfri bilgodtgjøring; kr ,00 Pensjonisttiltak; kr ,00 Regnskap og revisjon kr 9 000,00 Kompetanseheving - Styret kr ,00 Kompetanseheving - Søknad kr ,00 Årsmøte; kr ,00 Andre møtekostnader(også kompetanseheving) kr 3 000,00 kr ,00 Sum utgifter: kr ,00 Driftsresultat: 0,00 Vedtak Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Side

17 Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret 1. Strukturendring i Utdanningsforbundet Hemnes Årsmøtet i Utdanningsforbundet sentralt vedtok i 2009 strukturendring i organisasjonen og endringen skulle også skje i lokallagene innen 1. august Styret i Utdanningsforbundet Hemnes tar vedtaket i Utdanningsforbundet sentralt til etterretning og foreslår at Utdanningsforbundet Hemnes går over til ny struktur. Det betyr at alle seksjonene legges ned og medlemsgrupper grunnskole, barnehage og faglig administrativt støttesystem opprettes Styret foreslår også i henhold til retningslinjene at det opprettes et lederforum hvor rektorer, inspektører, styrere, medlemmer av FAS og HTV har møterett. Lederforumet er rådgivende i forhold til styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Leder for forumet skal ha plass i styret til Utdanningsforbundet Hemnes og blir valgt av årsmøtet med personlig vara. 2. Utdanningsforbundet Hemnes oppretter ikke Lederråd Utdanningsforbundet Hemnes er et lite lokallag. I utgangspunktet skal det opprettes et lederråd blant medlemmene i lederforumet. I og med at Hemnes er et lite lokallag foreslår styret følgende: 2.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at det ikke opprettes et lederråd i lokallaget. Ledernes arena blir kun lederforumet hvor leder for forumet har plass i styret. 3. Ledere for seksjonene blir gjort om til kontaktpersoner for medlemsgruppene 1.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon barnehage blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe barnehage 1.2. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon grunnskole blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Side

18 Sak 7: Valg 1) Valg av leder: Trygve Svenning tar gjenvalg for to år 2) Valg av nestleder: Ingen forslag Utdanningsforbundet har 44% + 10% til frikjøp. 3) Valg av HTV KS-området særansvar for grunnskole: Trygve Svenning 4) Valg av HTV-vara KS-området særansvar for barnehage: Ingen forslag 5) Valg av styrerepresentanter Valgkomiteens forslag: Aud Magnhild Klingen - kontaktperson medlemsgruppe barnehage, 1 år (ikke på valg) Per Arne Skreslett - kontaktperson medlemsgruppe grunnskole, 2 år Johnny Johannessen - styremedlem,1 år (ikke på valg) Ingen forslag - leder for lederforum, 2 år Mari Kristin Granmo - sekretær,1 år (ikke på valg) Åse Ingunn Buskli - kasserer, 1 år (ikke på valg) 6) Valg av varamedlemmer til styret Valgkomiteens forslag: Ingunn Bang Nilsen - personlig vara leder for lederforum, 1 år (ikke på valg) Turid Holmstrand - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) Gunnhild Vassdal - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) 7) Valg av ny Valgkomite Kristin Tuven (leder) Hilde Haugen Side

19 Sak 8: Ingen resolusjoner Resolusjoner Blomster til: Johnny Torun Aas og Marit Abrahamsen som har vært revisorer Espen Leirvik som har vært leder for valgkomiteen Torunn Landfastøien Karina Sørensen Da er det tid for middagsservering. Vel bekomme! Mari Kristin har altså vært årsmøtereferent Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen. Tone Akselsen Sign. Trine Leirvik Sign. Side

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget Kl

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget Kl Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Allaktivitetshuset på Hemnesberget 15.04.10 Kl. 19.00 SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus

HEMNES. Årsmøte. 11. april 2013 kl Hemnes sentralskole/albertines hus Årsmøte 11. april 2013 kl. 18.00 Hemnes sentralskole/albertines hus SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16.

Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. Vår saksbehandler Deres dato Vår referanse Vår dato 11.10.16 Hemnes Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 975 95 727 Styremøte i Utdanningsforbundet Hemnes 6/16. TIDSPUNKT 3. oktober 17.30-19.30

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole Årsmøte 30. mars 2017 kl. 18.00 Hemnes sentralskole Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent...

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer