Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00"

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

2 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode Sak 5: Budsjett Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 7: Valg Sak 8: Resolusjoner Side - 2 -

3 Sak 1: Konstituering og møtereglement. 1. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. 2. Dirigenten leder den videre konstitueringen og foretar: a) Valg av representanter til å underskrive protokoll sammen med leder. b) Valg av tellekorps. c) Godkjenning av saksliste/dagsorden. 3. De som ønsker å tegne seg på talelisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke opp en hånd og vise to fingre. Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes. 2. Til dirigent velges: Johnny Johannessen 3. Til årsmøtesekretær velges: Mari Kristin Granmo 4. Til å skrive under protokollen velges: Tone Akselsen og Trine Leirvik Saksliste og dagsorden godkjennes uten innvendinger. Side - 3 -

4 Sak 2: Årsmeldinger Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Trygve Svenning (fra , på valg) Nestleder/vara HTV: Karina Sørensen (fra , på valg) Sekretær: Mari Kristin Granmo (fra , ikke på valg) Kasserer: Åse Ingunn Buskli (fra ikke på valg) Styremedlem, leder seksjon grunnskole: Johnny Johannessen (fra , ikke på valg) Styremedlem seksjon barnehage: Aud Magnhild Klingen (fra , ikke på valg) Styremedlem, seksjon skoleledere: Torunn Landfastøien (fra , på valg) Styremedlem seksjon grunnskole: Per Arne Skreslett (fra , på valg) Vararemedlemmer: Ingunn Bang Nilsen (på valg) Turid Holmstrand (på valg) Gunnhild Vassdal (på valg) Seksjonsledere: Seksjon Grunnskole: Seksjon Barnehage: Seksjon Skoleledere: Leder Per Arne Skreslett. Leder Aud Magnhild Klingen Leder Torunn Landfastøien Klubbtillitsvalgte: Hemnes voksenopplæring Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Johnny Johannessen Trine Kosmo Mari K. Granmo Monica Schröder Per Arne Skreslett Tommy Berg Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: 1. Lokale forhandlinger, kap.3 og kap Lokale forhandlinger, kap.4 3. Forbundsuka - Nærtur 4. Endring av struktur for lokallaget Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 5 Antall saker: 29 Side - 4 -

5 Kursing: Modul 1 (Lokal introduksjon) Modul 2 (Lov og avtaleforståelse) Modul 3 (VOKS-kurs) Modul 4 (Diverse tema) Modul 5 (Forhandlingskurs) Nettverk Storkurs Tommy Berg og Mari K. Granmo Tommy Berg, Mari K. Granmo, Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Mari K. Granmo og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Trygve Svenning Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Kurs/ konf. arr.av fylkesnivå/sentralt nivå: Trygve Svenning har deltatt på: juni Ledersamling på Fauske september Ledersamling i Bodø januar Ledersamling i Bodø 9. februar Sammen for den gode utdanningsledelse i Oslo I løpet av året har vår pensjonistkontakt sagt fra seg sitt verv. Lokallaget har lenge forsøkt å finne en ny person som kunne påta seg vervet, men har så langt ikke lykkes. Vi ønsker å finne en ny pensjonistkontakt, men hvis ingen tar på seg vervet er det lite lokallaget kan gjøre med det. Vedtak Styrets årsmelding godkjennes av årsmøtet uten innvendinger. Side - 5 -

6 Årsmelding fra HTV (særansvar for skole) Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet: HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling) Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen Drøftinger og forhandlinger Representasjon: Medlem av administrasjonsutvalget Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening. Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger Den største saken inneværende år har vært lokale forhandlinger for alle kapitlene. Da snakker vi om kapittel 3 som er enhetsledere (rektorer), kapittel 5 som er rådgivere og lignende og kapittel 4 som er førskolelærere, lærere og inspektører. I år var det helt klart kapittel 4 som ble det mest arbeidskrevende. Før forhandlingene startet ordentlig opp fikk vi i lokallaget strid innad i organisasjonen om den prioriterte fordelingen av potten. Striden sto mellom hvor mye førskolelærere skulle få i forhold til lærere. Medlemmene i forhandlingsutvalget var så uenige om fordelinga at styret i Utdanningsforbundet Hemnes måtte inn å bestemme hvilke prioriteringer som skulle ligge til grunn for forhandlingene. I forbindelse med striden om fordeling ble det også klart at enkelte førskolemedlemmer meldte seg ut av organisasjonen i protest. Når det gjelder selve lønnsforhandlingene med arbeidsgiver gikk det på kapittel 3 og kapittel 5 ganske greit. Selv om kommunen var lite villig til å strekke seg så veldig, fikk noen av våre medlemmer et bra løft økonomisk. Hovedmålet var å løfte de medlemmene våre som var kommet litt skjevt ut i forhold til tidligere forhandlinger og dette mener jeg vi til dels greide. For kapittel 4 måtte det mye argumentasjon og flere runder til, før partene kunne skrive under ferdige protokoller. Selv om forhandlingsresultatet ikke ble helt slik vi håpet, var tilbudet for godt til at vi vurderte å gå til brudd. Dessverre er det igjen kapittel 4c (lærere) som er tapere i det lokale oppgjøret. De havner på nesten 20 % under pro rata og dette er også tendensen i hele Nordland. Som fagforening tror jeg vi er nødt til å prøve å snu denne trenden i framtida. Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt store. Også denne perioden har skolestrukturen vært oppe som sak i det politiske miljøet. Etter flere dragkamper ble resultatet det samme som det så mange ganger før har blitt. Ingen forandring i skolestrukturen på nåværende tidspunkt. Det brukes mye ressurser på strukturendring og denne uthalinga tærer på tid og krefter til både skoleadministrasjonene og lærere. Dette er tid og krefter som kunne vært brukt til en bedre skole. Målet til Utdanningsforbundet Hemnes bør i framtida være å arbeide for at politikerne forstår at denne gjentatte debatten om endring tærer på kreftene til kommunen som organisasjon. Skal Side - 6 -

7 de gjøre endringer i strukturen må de gjøre det. Hvis ikke må ikke strukturendringsdebatten komme opp hver gang det er snakk om økonomiske innstramminger. Som HTV har det fortsatt vært vanskelig å få innblikk i den totale situasjonen i skolesektoren. Fortsatt er det ingen egen enhetsleder for skolesektoren. Som HTV har det fortsatt vært rådmannen og assisterende rådmann en må forholde seg til. Rådmannen har som kjent vært sykemeldt stort sett hele høsten etter at han sa opp sin stilling. Det har derfor vært veldig vanskelig å få til jevnlige drøftingsmøter på kommunenivå. Ny rådmann er nå på plass og som HTV håper jeg på et godt samarbeid med han. Internt i Utdanningsforbundet Hemnes sliter vi med engasjement. En sliter med å få folk til å stille opp til verv og medlemmene er lite aktiv på møter og arrangement i regi av lokallaget. Hvordan dette engasjementet skal kunne økes har jeg ikke fasiten på, men håper at medlemmene våre ser verdien med å ha et lokallag som jobber for deres sak. Samtidig er det viktig at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og deltar på arrangementene som lokallaget arrangerer. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 7 -

8 Årsmelding fra vara HTV (særansvar for barnehage) Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet: Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen Forhandlinger Dialogmøte- barnehage. Drøftinger og meningsutvekslinger med enhetsleder for barnehage og andre berørte parter i ulike saker Tilsettingssaker Personalsaker Andre oppgaver: Informere og innhente synspunkter fra ATV er og medlemmer Arrangere medlemsmøte i seksjon barnehage Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi Høringspart i ulike utredninger og saker Viktige saker i året som har gått: Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene skapte misnøye og frustrasjoner hos førskolelærere og styrere i barnehagene i kommunen. Før forhandlingene var gjennomført, meldte tre av styrerne seg ut av Utdanningsforbundet. Dette grunnet mange års frustrasjon over forbundets prioriteringer i lønnsoppgjøret, og lokallagets prioriteringer i kravene som ble fremlagt i årets forhandlinger. De pedagogiske lederne i barnehagene fikk ikke ei krone i tillegg i år. Det ble i stedet opprettet en protokolltilførsel, der det fremgår at ped-lederne skal innbefattes i kommunens oppgaver med å lage en plan på hvordan man skal klare å rekruttere og beholde førskolelærere i barnehagene. Utdanningsforbundet har vært i møte med enhetsleder og personalavdelingen, og diskutert eventuelle løsninger på dette. Styrersituasjonen i Finneidfjord og Bjerka barnehage Utdanningsforbundet har vært i drøftingsmøte med enhetsleder, angående styrersituasjonen i Bjerka og Finneidfjord barnehage. Fra har styrer stillingen ved Finneidfjord barnehage vært sammenslått med styrerstillingen i Bjerka barnehage. Dette ble satt i verk som en midlertidig løsning. Den gang var Finneidfjord en en-avdelings barnehage med 18 plasser. Fra overtok Hemnes kommune driften ved Sjøveien barnehage, og dermed økte antall plasser ved Finneidfjord barnehage til gjennomsnittelig 38 pr. dag. Denne økningen tilsa at antall personal har økt tilsvarende, og som følge av det ble det behov for å få egen styrer ved Finneidfjord barnehage. Dette har vært et ønske siden den midlertidige løsningen ble opprettet. Medlemsmøte Det er avholdt ett medlemsmøte i år. Agenda for møtet var diskusjoner rundt endringer av stillingsbeskrivelsene for ansatte i barnehagen. På dette møtet var Trygve bedt inn for å informere om de lokale lønnsforhandlingene. Kun 5 medlemmer tilstede. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 8 -

9 Sak 3: Regnskap REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET HEMNES 2010 H.land spb Måned Dato Tekst Bilag nr. Debet Kredit januar 1 Beholdning pr ,88 «11 Udf. Nordland «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning 5 127,5 «20 Location Norway AS ,50 «20 Korgen Vertshus «20 Rana produkter ,5 «25 Finneidfjord samf.hus AL «31 Nettgiro HSPB 10 33,5 Sum januar , ,00 Sum totalt ,88 februar 1 Beholdning pr ,88 «1 Kirkens Nødhjelp ,00 «1 Møtegodtgjørelse ,00 «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «3 Coop H.land ,49 «9 Telenor ,78 «9 Telenor ,04 «16 Johansen & Michalsen ,80 «15 Reiseregning «15 Reiseregning «15 Reiseregning «16 Reiseregning «22 Hemnesbakeriet ,60 «23 Coop Korgen ,29 «25 Korgen Vertshus ,00 «28 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum februar , ,00 Sum totalt ,88 mars 1 Beholdning pr ,88 «3 Info Consensus ,50 «3 Info Consensus ,50 «12 Reiseregning ,00 Side - 9 -

10 «12 Telenor ,88 «16 Joker Korgen «16 Reiseregning «24 Udf «29 Hotel-link as «29 Reiseregning «27 Hemnes mat og vinhus «29 Reiseregning «29 Reiseregning «27 Joker Korgen «29 Coop korgen «31 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB Sum mars , ,38 Sum totalt ,50 april 1 Beholdning pr ,50 «6 HiNe «8 Berg-Hansen NOR AS «9 Korgen Vertshus «9 Telenor «19 Reiseregning «19 B.Marthinussen «19 Reiseregning «19 Reiseregning «21 Coop H.land «26 NTNU «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «30 Hemnes mat og vinhus «30 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum april , ,86 Sum totalt ,64 mai 1 Beholdning pr ,64 «4 Coop H.land «14 Udf. Nordland «14 Reiseregning «14 Reiseregning «14 VÅR Blomster «14 Telenor «14 Reiseregning «21 Sjurbolet blomster «25 Reiseregning «25 Reiseregning «31 Nettgiro HSPB Sum mai , ,58 Sum totalt ,06 Side

11 juni 1 Beholdning pr ,07 «2 Coop H.land «3 Reiseregning «3 Reiseregning «11 Telenor «11 Telenor «14 VÅR Blomster «12 Reiseregning «15 Udf. Nordland «25 Udf «28 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «30 Nettgiro HSPB Sum juni , ,00 Sum totalt ,07 juli 1 Beholdning pr ,07 «12 Joker Korgen «14 Sjurbolet blomster «14 Sjurbolet blomster «15 Telenor «31 Nettgiro HSPB Sum juli , ,76 Sum totalt ,31 august 1 Beholdning pr ,31 «9 Udf «6 Korgen Vertshus «9 Telenor «17 B.Marthinussen «31 Nettgiro HSPB Sum august , ,49 Sum totalt ,82 september 1 Beholdning pr ,82 «10 Telenor «20 Komplett.no «27 Haaland Elkjøp «28 Hemnes kommune «29 Sjurbolet blomster «30 Nettgiro HSPB ,5 Sum september , ,13 Sum totalt ,69 Side

12 oktober 1 Beholdning pr ,69 «11 Telenor «19 Udf «19 Johansen & Michalsen «19 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB «7 Udf. Nordland Sum oktober , ,23 Sum totalt ,46 november 1 Beholdning pr ,46 «12 Telenor «30 Nettgiro HSPB Sum november , Sum totalt ,46 desember 1 Beholdning pr ,46 «30 Johansen & Michalsen «20 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Hemnes mat og vinhus «8 Udf «2 Reiseregning «3 Coop H.land «3 Reiseregning ,40 «31 Nettgiro HSPB «13 Telenor «31 Rentint. HSPB «14 Udf Sum desember , , ,96 BALANSE Beholdning pr ,88 Årets underskudd ,92 Sum egenkapital pr ,96 Fondsavsetninger pr Kurs Pensjonisttreff Avsatt til utstyrskjøp Avsatt til årsmøtet Totale avsetninger Side

13 Kasserer har i inneværende periode hatt store problemer med regnskapsprogrammet som vi er pålagt å bruke av Utdanningsforbundet sentralt. Regnskapet har ikke latt seg føre i det programmet. Resultatet har vært at vi har vært nødt til å føre regnskapet på annen måte i år, noe som også har ført til store forsinkelser. Regnskapet er vedlagt, men på grunn av forsinkelsene har ikke revisorene hatt tid til å revidere det innen tidsfristen. Vedtak Framlagte regnskap godkjennes av årsmøtet med forbehold om at revisorer ikke har noen innvendinger på at det blir godkjent. I så fall må det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte. Side

14 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet med en lønnspolitisk plan var ikke på plass til de lokale forhandlingene Arbeidsgiver redegjorde for at dette ikke var spesielt viktig og at den foreløpig var lagt på is. Arbeidet med å nå fram til en omforent lønnspolitikk i kommunen viser seg å være vanskelig. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver og organisasjonene ikke alltid har sammenfallende syn på hvordan en slik plan bør se ut. Så lenge vi er underlagt systemet med lokale forhandlinger er det etter vårt syn nødvendig med en plan for å sikre forutsigbarhet og konsekvens i lokal lønnsdannelse. For Utdanningsforbundet er følgende viktig: Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger. Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Stadig flere oppgaver kommer trolig til å bli tillagt arbeidsplasstillitsvalgte i framtida. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et eksempel på dette. En mer konsekvent tonivåmodell er også innført i skolesektoren. Signaler fra politisk hold er at dette kan bli forandret. Fra enkelte politikere er det ønskelig med en enhetsleder for skole, noe som gleder Utdanningsforbundet Hemnes. Med nye endringer i ledelsesstrukturen fikk dette konsekvenser for tillitsvalgtstrukturen i kommunen. Tillitsvalgte på skoler uten rektor til stede har meldt fra om at de synes det er vanskelig å få godt nok samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen. Dette er beklagelig og kanskje noe vi må se nærmere på i neste periode. Selv om de tillitsvalgte i Hemnes har relativt gode vilkår, ser vi at det kan være vanskelig å finne tid til alle oppgavene. Særlig for barnehagene sin del er rekruttering av nye tillitsvalgte en utfordring. For vår del vil et bredere samarbeid med for eksempel Rana være en fordel. Dette er store lokallag med stor kompetanse på mange felt. Lederne må også bidra til at medbestemmelsen ivaretas og at klubbarbeidet kan fungere best mulig. Et viktig mål for oss i Utdanningsforbundet Hemnes vil være å styrke engasjementet i klubbene og blant medlemmene generelt, og vi vil arbeide for å øke aktivitetsnivået i alle ledd av organisasjonen. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere og førskolelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankra ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving Økt andel pedagoger i barnehagene Side

15 Etter- og videreutdanning i basisfagene i skolen Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Særlig må vi nå følge opp initiativet fra sentralt hold om å ta vare på ledermedlemmene våre. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt ny struktur i organisasjonen. Sak for årsmøtet er ny struktur og lokallaget vil derfor ikke lenger ha seksjoner, men være organisert etter følgende medlemsgrupper; barnehage, grunnskole og faglig administrativt støttesystem (FAS). Det betyr at ledere ikke lengre har egen medlemsgruppe, men tilhører den medlemsgruppen de arbeider under. Det vil derimot bli opprettet et eget lederforum for å ivareta ledermedlemmenes interesser. Omstillingsprosesser Det er nå svært viktig for Utdanningsforbundet i Hemnes å overvåke de endringsprosessene som vi nå står midt oppe i. Det er ønskelig med forutsigbarhet og derfor ønsker Utdanningsforbundet Hemnes at politikerne gjør seg ferdig med strukturdebatten, slik at vi kan jobbe videre for å få en best mulig utdanning av barn i kommunen. Vi må sørge for å ivareta våre medlemmer på best mulig måte, og gjøre vårt til at organisasjonen får utøve innflytelse og medbestemmelse slik det er skissert i Hovedavtalen. Vi må også arbeide aktivt overfor politiske miljøer for å synliggjøre konsekvensene av endringer som foreslås, og vi må stille tydelige krav om at kvaliteten på barnehageog skoletilbudet ikke skal reduseres. Et viktig mål må være å opprettholde pedagogtettheten både i skole og barnehage, og å beholde og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. Vedtak Retningslinjene for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet Side

16 Sak 5: Budsjett Inntekter: Overføring til lokallaget: kr ,00 Andre inntekter(overføring fra EK) kr ,00 Finans;Renteinntekter: kr 200,00 Inntekter: kr ,00 Sum inntekter: kr ,00 Driftskostnader: Maskiner og utstyr: kr ,00 Kontor, forbruk: kr 1 000,00 Porto, telefon, bredbånd; kr ,00 Diverse; kr 5 000,00 Sum lønn/adm; kr ,00 Avgiftsfri bilgodtgjøring; kr ,00 Pensjonisttiltak; kr ,00 Regnskap og revisjon kr 9 000,00 Kompetanseheving - Styret kr ,00 Kompetanseheving - Søknad kr ,00 Årsmøte; kr ,00 Andre møtekostnader(også kompetanseheving) kr 3 000,00 kr ,00 Sum utgifter: kr ,00 Driftsresultat: 0,00 Vedtak Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Side

17 Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret 1. Strukturendring i Utdanningsforbundet Hemnes Årsmøtet i Utdanningsforbundet sentralt vedtok i 2009 strukturendring i organisasjonen og endringen skulle også skje i lokallagene innen 1. august Styret i Utdanningsforbundet Hemnes tar vedtaket i Utdanningsforbundet sentralt til etterretning og foreslår at Utdanningsforbundet Hemnes går over til ny struktur. Det betyr at alle seksjonene legges ned og medlemsgrupper grunnskole, barnehage og faglig administrativt støttesystem opprettes Styret foreslår også i henhold til retningslinjene at det opprettes et lederforum hvor rektorer, inspektører, styrere, medlemmer av FAS og HTV har møterett. Lederforumet er rådgivende i forhold til styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Leder for forumet skal ha plass i styret til Utdanningsforbundet Hemnes og blir valgt av årsmøtet med personlig vara. 2. Utdanningsforbundet Hemnes oppretter ikke Lederråd Utdanningsforbundet Hemnes er et lite lokallag. I utgangspunktet skal det opprettes et lederråd blant medlemmene i lederforumet. I og med at Hemnes er et lite lokallag foreslår styret følgende: 2.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at det ikke opprettes et lederråd i lokallaget. Ledernes arena blir kun lederforumet hvor leder for forumet har plass i styret. 3. Ledere for seksjonene blir gjort om til kontaktpersoner for medlemsgruppene 1.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon barnehage blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe barnehage 1.2. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon grunnskole blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Side

18 Sak 7: Valg 1) Valg av leder: Trygve Svenning tar gjenvalg for to år 2) Valg av nestleder: Ingen forslag Utdanningsforbundet har 44% + 10% til frikjøp. 3) Valg av HTV KS-området særansvar for grunnskole: Trygve Svenning 4) Valg av HTV-vara KS-området særansvar for barnehage: Ingen forslag 5) Valg av styrerepresentanter Valgkomiteens forslag: Aud Magnhild Klingen - kontaktperson medlemsgruppe barnehage, 1 år (ikke på valg) Per Arne Skreslett - kontaktperson medlemsgruppe grunnskole, 2 år Johnny Johannessen - styremedlem,1 år (ikke på valg) Ingen forslag - leder for lederforum, 2 år Mari Kristin Granmo - sekretær,1 år (ikke på valg) Åse Ingunn Buskli - kasserer, 1 år (ikke på valg) 6) Valg av varamedlemmer til styret Valgkomiteens forslag: Ingunn Bang Nilsen - personlig vara leder for lederforum, 1 år (ikke på valg) Turid Holmstrand - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) Gunnhild Vassdal - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) 7) Valg av ny Valgkomite Kristin Tuven (leder) Hilde Haugen Side

19 Sak 8: Ingen resolusjoner Resolusjoner Blomster til: Johnny Torun Aas og Marit Abrahamsen som har vært revisorer Espen Leirvik som har vært leder for valgkomiteen Torunn Landfastøien Karina Sørensen Da er det tid for middagsservering. Vel bekomme! Mari Kristin har altså vært årsmøtereferent Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen. Tone Akselsen Sign. Trine Leirvik Sign. Side

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt Tillitsvalgthåndbok for Skolelederforbundet Råd og tips til tillitsvalgte Utgave september 2012 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt...s. 4 2. Ny som tillitsvalgt...s. 4 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte...s.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer