Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00"

Transkript

1 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord Kl

2 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode Sak 5: Budsjett Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret Sak 7: Valg Sak 8: Resolusjoner Side - 2 -

3 Sak 1: Konstituering og møtereglement. 1. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. 2. Dirigenten leder den videre konstitueringen og foretar: a) Valg av representanter til å underskrive protokoll sammen med leder. b) Valg av tellekorps. c) Godkjenning av saksliste/dagsorden. 3. De som ønsker å tegne seg på talelisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke opp en hånd og vise to fingre. Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes. 2. Til dirigent velges: Johnny Johannessen 3. Til årsmøtesekretær velges: Mari Kristin Granmo 4. Til å skrive under protokollen velges: Tone Akselsen og Trine Leirvik Saksliste og dagsorden godkjennes uten innvendinger. Side - 3 -

4 Sak 2: Årsmeldinger Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Trygve Svenning (fra , på valg) Nestleder/vara HTV: Karina Sørensen (fra , på valg) Sekretær: Mari Kristin Granmo (fra , ikke på valg) Kasserer: Åse Ingunn Buskli (fra ikke på valg) Styremedlem, leder seksjon grunnskole: Johnny Johannessen (fra , ikke på valg) Styremedlem seksjon barnehage: Aud Magnhild Klingen (fra , ikke på valg) Styremedlem, seksjon skoleledere: Torunn Landfastøien (fra , på valg) Styremedlem seksjon grunnskole: Per Arne Skreslett (fra , på valg) Vararemedlemmer: Ingunn Bang Nilsen (på valg) Turid Holmstrand (på valg) Gunnhild Vassdal (på valg) Seksjonsledere: Seksjon Grunnskole: Seksjon Barnehage: Seksjon Skoleledere: Leder Per Arne Skreslett. Leder Aud Magnhild Klingen Leder Torunn Landfastøien Klubbtillitsvalgte: Hemnes voksenopplæring Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Johnny Johannessen Trine Kosmo Mari K. Granmo Monica Schröder Per Arne Skreslett Tommy Berg Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: 1. Lokale forhandlinger, kap.3 og kap Lokale forhandlinger, kap.4 3. Forbundsuka - Nærtur 4. Endring av struktur for lokallaget Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 5 Antall saker: 29 Side - 4 -

5 Kursing: Modul 1 (Lokal introduksjon) Modul 2 (Lov og avtaleforståelse) Modul 3 (VOKS-kurs) Modul 4 (Diverse tema) Modul 5 (Forhandlingskurs) Nettverk Storkurs Tommy Berg og Mari K. Granmo Tommy Berg, Mari K. Granmo, Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Mari K. Granmo og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Trygve Svenning Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Kurs/ konf. arr.av fylkesnivå/sentralt nivå: Trygve Svenning har deltatt på: juni Ledersamling på Fauske september Ledersamling i Bodø januar Ledersamling i Bodø 9. februar Sammen for den gode utdanningsledelse i Oslo I løpet av året har vår pensjonistkontakt sagt fra seg sitt verv. Lokallaget har lenge forsøkt å finne en ny person som kunne påta seg vervet, men har så langt ikke lykkes. Vi ønsker å finne en ny pensjonistkontakt, men hvis ingen tar på seg vervet er det lite lokallaget kan gjøre med det. Vedtak Styrets årsmelding godkjennes av årsmøtet uten innvendinger. Side - 5 -

6 Årsmelding fra HTV (særansvar for skole) Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet: HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling) Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen Drøftinger og forhandlinger Representasjon: Medlem av administrasjonsutvalget Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening. Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger Den største saken inneværende år har vært lokale forhandlinger for alle kapitlene. Da snakker vi om kapittel 3 som er enhetsledere (rektorer), kapittel 5 som er rådgivere og lignende og kapittel 4 som er førskolelærere, lærere og inspektører. I år var det helt klart kapittel 4 som ble det mest arbeidskrevende. Før forhandlingene startet ordentlig opp fikk vi i lokallaget strid innad i organisasjonen om den prioriterte fordelingen av potten. Striden sto mellom hvor mye førskolelærere skulle få i forhold til lærere. Medlemmene i forhandlingsutvalget var så uenige om fordelinga at styret i Utdanningsforbundet Hemnes måtte inn å bestemme hvilke prioriteringer som skulle ligge til grunn for forhandlingene. I forbindelse med striden om fordeling ble det også klart at enkelte førskolemedlemmer meldte seg ut av organisasjonen i protest. Når det gjelder selve lønnsforhandlingene med arbeidsgiver gikk det på kapittel 3 og kapittel 5 ganske greit. Selv om kommunen var lite villig til å strekke seg så veldig, fikk noen av våre medlemmer et bra løft økonomisk. Hovedmålet var å løfte de medlemmene våre som var kommet litt skjevt ut i forhold til tidligere forhandlinger og dette mener jeg vi til dels greide. For kapittel 4 måtte det mye argumentasjon og flere runder til, før partene kunne skrive under ferdige protokoller. Selv om forhandlingsresultatet ikke ble helt slik vi håpet, var tilbudet for godt til at vi vurderte å gå til brudd. Dessverre er det igjen kapittel 4c (lærere) som er tapere i det lokale oppgjøret. De havner på nesten 20 % under pro rata og dette er også tendensen i hele Nordland. Som fagforening tror jeg vi er nødt til å prøve å snu denne trenden i framtida. Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt store. Også denne perioden har skolestrukturen vært oppe som sak i det politiske miljøet. Etter flere dragkamper ble resultatet det samme som det så mange ganger før har blitt. Ingen forandring i skolestrukturen på nåværende tidspunkt. Det brukes mye ressurser på strukturendring og denne uthalinga tærer på tid og krefter til både skoleadministrasjonene og lærere. Dette er tid og krefter som kunne vært brukt til en bedre skole. Målet til Utdanningsforbundet Hemnes bør i framtida være å arbeide for at politikerne forstår at denne gjentatte debatten om endring tærer på kreftene til kommunen som organisasjon. Skal Side - 6 -

7 de gjøre endringer i strukturen må de gjøre det. Hvis ikke må ikke strukturendringsdebatten komme opp hver gang det er snakk om økonomiske innstramminger. Som HTV har det fortsatt vært vanskelig å få innblikk i den totale situasjonen i skolesektoren. Fortsatt er det ingen egen enhetsleder for skolesektoren. Som HTV har det fortsatt vært rådmannen og assisterende rådmann en må forholde seg til. Rådmannen har som kjent vært sykemeldt stort sett hele høsten etter at han sa opp sin stilling. Det har derfor vært veldig vanskelig å få til jevnlige drøftingsmøter på kommunenivå. Ny rådmann er nå på plass og som HTV håper jeg på et godt samarbeid med han. Internt i Utdanningsforbundet Hemnes sliter vi med engasjement. En sliter med å få folk til å stille opp til verv og medlemmene er lite aktiv på møter og arrangement i regi av lokallaget. Hvordan dette engasjementet skal kunne økes har jeg ikke fasiten på, men håper at medlemmene våre ser verdien med å ha et lokallag som jobber for deres sak. Samtidig er det viktig at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og deltar på arrangementene som lokallaget arrangerer. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 7 -

8 Årsmelding fra vara HTV (særansvar for barnehage) Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet: Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen Forhandlinger Dialogmøte- barnehage. Drøftinger og meningsutvekslinger med enhetsleder for barnehage og andre berørte parter i ulike saker Tilsettingssaker Personalsaker Andre oppgaver: Informere og innhente synspunkter fra ATV er og medlemmer Arrangere medlemsmøte i seksjon barnehage Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi Høringspart i ulike utredninger og saker Viktige saker i året som har gått: Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene skapte misnøye og frustrasjoner hos førskolelærere og styrere i barnehagene i kommunen. Før forhandlingene var gjennomført, meldte tre av styrerne seg ut av Utdanningsforbundet. Dette grunnet mange års frustrasjon over forbundets prioriteringer i lønnsoppgjøret, og lokallagets prioriteringer i kravene som ble fremlagt i årets forhandlinger. De pedagogiske lederne i barnehagene fikk ikke ei krone i tillegg i år. Det ble i stedet opprettet en protokolltilførsel, der det fremgår at ped-lederne skal innbefattes i kommunens oppgaver med å lage en plan på hvordan man skal klare å rekruttere og beholde førskolelærere i barnehagene. Utdanningsforbundet har vært i møte med enhetsleder og personalavdelingen, og diskutert eventuelle løsninger på dette. Styrersituasjonen i Finneidfjord og Bjerka barnehage Utdanningsforbundet har vært i drøftingsmøte med enhetsleder, angående styrersituasjonen i Bjerka og Finneidfjord barnehage. Fra har styrer stillingen ved Finneidfjord barnehage vært sammenslått med styrerstillingen i Bjerka barnehage. Dette ble satt i verk som en midlertidig løsning. Den gang var Finneidfjord en en-avdelings barnehage med 18 plasser. Fra overtok Hemnes kommune driften ved Sjøveien barnehage, og dermed økte antall plasser ved Finneidfjord barnehage til gjennomsnittelig 38 pr. dag. Denne økningen tilsa at antall personal har økt tilsvarende, og som følge av det ble det behov for å få egen styrer ved Finneidfjord barnehage. Dette har vært et ønske siden den midlertidige løsningen ble opprettet. Medlemsmøte Det er avholdt ett medlemsmøte i år. Agenda for møtet var diskusjoner rundt endringer av stillingsbeskrivelsene for ansatte i barnehagen. På dette møtet var Trygve bedt inn for å informere om de lokale lønnsforhandlingene. Kun 5 medlemmer tilstede. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer Side - 8 -

9 Sak 3: Regnskap REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET HEMNES 2010 H.land spb Måned Dato Tekst Bilag nr. Debet Kredit januar 1 Beholdning pr ,88 «11 Udf. Nordland «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning «11 Reiseregning 5 127,5 «20 Location Norway AS ,50 «20 Korgen Vertshus «20 Rana produkter ,5 «25 Finneidfjord samf.hus AL «31 Nettgiro HSPB 10 33,5 Sum januar , ,00 Sum totalt ,88 februar 1 Beholdning pr ,88 «1 Kirkens Nødhjelp ,00 «1 Møtegodtgjørelse ,00 «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «1 Reiseregning «3 Coop H.land ,49 «9 Telenor ,78 «9 Telenor ,04 «16 Johansen & Michalsen ,80 «15 Reiseregning «15 Reiseregning «15 Reiseregning «16 Reiseregning «22 Hemnesbakeriet ,60 «23 Coop Korgen ,29 «25 Korgen Vertshus ,00 «28 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum februar , ,00 Sum totalt ,88 mars 1 Beholdning pr ,88 «3 Info Consensus ,50 «3 Info Consensus ,50 «12 Reiseregning ,00 Side - 9 -

10 «12 Telenor ,88 «16 Joker Korgen «16 Reiseregning «24 Udf «29 Hotel-link as «29 Reiseregning «27 Hemnes mat og vinhus «29 Reiseregning «29 Reiseregning «27 Joker Korgen «29 Coop korgen «31 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB Sum mars , ,38 Sum totalt ,50 april 1 Beholdning pr ,50 «6 HiNe «8 Berg-Hansen NOR AS «9 Korgen Vertshus «9 Telenor «19 Reiseregning «19 B.Marthinussen «19 Reiseregning «19 Reiseregning «21 Coop H.land «26 NTNU «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «26 Reiseregning «30 Hemnes mat og vinhus «30 Nettgiro HSPB «23 Udf ,00 Sum april , ,86 Sum totalt ,64 mai 1 Beholdning pr ,64 «4 Coop H.land «14 Udf. Nordland «14 Reiseregning «14 Reiseregning «14 VÅR Blomster «14 Telenor «14 Reiseregning «21 Sjurbolet blomster «25 Reiseregning «25 Reiseregning «31 Nettgiro HSPB Sum mai , ,58 Sum totalt ,06 Side

11 juni 1 Beholdning pr ,07 «2 Coop H.land «3 Reiseregning «3 Reiseregning «11 Telenor «11 Telenor «14 VÅR Blomster «12 Reiseregning «15 Udf. Nordland «25 Udf «28 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «29 Reiseregning «30 Nettgiro HSPB Sum juni , ,00 Sum totalt ,07 juli 1 Beholdning pr ,07 «12 Joker Korgen «14 Sjurbolet blomster «14 Sjurbolet blomster «15 Telenor «31 Nettgiro HSPB Sum juli , ,76 Sum totalt ,31 august 1 Beholdning pr ,31 «9 Udf «6 Korgen Vertshus «9 Telenor «17 B.Marthinussen «31 Nettgiro HSPB Sum august , ,49 Sum totalt ,82 september 1 Beholdning pr ,82 «10 Telenor «20 Komplett.no «27 Haaland Elkjøp «28 Hemnes kommune «29 Sjurbolet blomster «30 Nettgiro HSPB ,5 Sum september , ,13 Sum totalt ,69 Side

12 oktober 1 Beholdning pr ,69 «11 Telenor «19 Udf «19 Johansen & Michalsen «19 Coop H.land «31 Nettgiro HSPB «7 Udf. Nordland Sum oktober , ,23 Sum totalt ,46 november 1 Beholdning pr ,46 «12 Telenor «30 Nettgiro HSPB Sum november , Sum totalt ,46 desember 1 Beholdning pr ,46 «30 Johansen & Michalsen «20 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Reiseregning «19 Hemnes mat og vinhus «8 Udf «2 Reiseregning «3 Coop H.land «3 Reiseregning ,40 «31 Nettgiro HSPB «13 Telenor «31 Rentint. HSPB «14 Udf Sum desember , , ,96 BALANSE Beholdning pr ,88 Årets underskudd ,92 Sum egenkapital pr ,96 Fondsavsetninger pr Kurs Pensjonisttreff Avsatt til utstyrskjøp Avsatt til årsmøtet Totale avsetninger Side

13 Kasserer har i inneværende periode hatt store problemer med regnskapsprogrammet som vi er pålagt å bruke av Utdanningsforbundet sentralt. Regnskapet har ikke latt seg føre i det programmet. Resultatet har vært at vi har vært nødt til å føre regnskapet på annen måte i år, noe som også har ført til store forsinkelser. Regnskapet er vedlagt, men på grunn av forsinkelsene har ikke revisorene hatt tid til å revidere det innen tidsfristen. Vedtak Framlagte regnskap godkjennes av årsmøtet med forbehold om at revisorer ikke har noen innvendinger på at det blir godkjent. I så fall må det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte. Side

14 Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet med en lønnspolitisk plan var ikke på plass til de lokale forhandlingene Arbeidsgiver redegjorde for at dette ikke var spesielt viktig og at den foreløpig var lagt på is. Arbeidet med å nå fram til en omforent lønnspolitikk i kommunen viser seg å være vanskelig. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver og organisasjonene ikke alltid har sammenfallende syn på hvordan en slik plan bør se ut. Så lenge vi er underlagt systemet med lokale forhandlinger er det etter vårt syn nødvendig med en plan for å sikre forutsigbarhet og konsekvens i lokal lønnsdannelse. For Utdanningsforbundet er følgende viktig: Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger. Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Stadig flere oppgaver kommer trolig til å bli tillagt arbeidsplasstillitsvalgte i framtida. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et eksempel på dette. En mer konsekvent tonivåmodell er også innført i skolesektoren. Signaler fra politisk hold er at dette kan bli forandret. Fra enkelte politikere er det ønskelig med en enhetsleder for skole, noe som gleder Utdanningsforbundet Hemnes. Med nye endringer i ledelsesstrukturen fikk dette konsekvenser for tillitsvalgtstrukturen i kommunen. Tillitsvalgte på skoler uten rektor til stede har meldt fra om at de synes det er vanskelig å få godt nok samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen. Dette er beklagelig og kanskje noe vi må se nærmere på i neste periode. Selv om de tillitsvalgte i Hemnes har relativt gode vilkår, ser vi at det kan være vanskelig å finne tid til alle oppgavene. Særlig for barnehagene sin del er rekruttering av nye tillitsvalgte en utfordring. For vår del vil et bredere samarbeid med for eksempel Rana være en fordel. Dette er store lokallag med stor kompetanse på mange felt. Lederne må også bidra til at medbestemmelsen ivaretas og at klubbarbeidet kan fungere best mulig. Et viktig mål for oss i Utdanningsforbundet Hemnes vil være å styrke engasjementet i klubbene og blant medlemmene generelt, og vi vil arbeide for å øke aktivitetsnivået i alle ledd av organisasjonen. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere og førskolelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankra ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving Økt andel pedagoger i barnehagene Side

15 Etter- og videreutdanning i basisfagene i skolen Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Særlig må vi nå følge opp initiativet fra sentralt hold om å ta vare på ledermedlemmene våre. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt ny struktur i organisasjonen. Sak for årsmøtet er ny struktur og lokallaget vil derfor ikke lenger ha seksjoner, men være organisert etter følgende medlemsgrupper; barnehage, grunnskole og faglig administrativt støttesystem (FAS). Det betyr at ledere ikke lengre har egen medlemsgruppe, men tilhører den medlemsgruppen de arbeider under. Det vil derimot bli opprettet et eget lederforum for å ivareta ledermedlemmenes interesser. Omstillingsprosesser Det er nå svært viktig for Utdanningsforbundet i Hemnes å overvåke de endringsprosessene som vi nå står midt oppe i. Det er ønskelig med forutsigbarhet og derfor ønsker Utdanningsforbundet Hemnes at politikerne gjør seg ferdig med strukturdebatten, slik at vi kan jobbe videre for å få en best mulig utdanning av barn i kommunen. Vi må sørge for å ivareta våre medlemmer på best mulig måte, og gjøre vårt til at organisasjonen får utøve innflytelse og medbestemmelse slik det er skissert i Hovedavtalen. Vi må også arbeide aktivt overfor politiske miljøer for å synliggjøre konsekvensene av endringer som foreslås, og vi må stille tydelige krav om at kvaliteten på barnehageog skoletilbudet ikke skal reduseres. Et viktig mål må være å opprettholde pedagogtettheten både i skole og barnehage, og å beholde og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. Vedtak Retningslinjene for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet Side

16 Sak 5: Budsjett Inntekter: Overføring til lokallaget: kr ,00 Andre inntekter(overføring fra EK) kr ,00 Finans;Renteinntekter: kr 200,00 Inntekter: kr ,00 Sum inntekter: kr ,00 Driftskostnader: Maskiner og utstyr: kr ,00 Kontor, forbruk: kr 1 000,00 Porto, telefon, bredbånd; kr ,00 Diverse; kr 5 000,00 Sum lønn/adm; kr ,00 Avgiftsfri bilgodtgjøring; kr ,00 Pensjonisttiltak; kr ,00 Regnskap og revisjon kr 9 000,00 Kompetanseheving - Styret kr ,00 Kompetanseheving - Søknad kr ,00 Årsmøte; kr ,00 Andre møtekostnader(også kompetanseheving) kr 3 000,00 kr ,00 Sum utgifter: kr ,00 Driftsresultat: 0,00 Vedtak Budsjettet godkjennes av årsmøtet. Side

17 Sak 6: Innkomne saker eller saker fra styret 1. Strukturendring i Utdanningsforbundet Hemnes Årsmøtet i Utdanningsforbundet sentralt vedtok i 2009 strukturendring i organisasjonen og endringen skulle også skje i lokallagene innen 1. august Styret i Utdanningsforbundet Hemnes tar vedtaket i Utdanningsforbundet sentralt til etterretning og foreslår at Utdanningsforbundet Hemnes går over til ny struktur. Det betyr at alle seksjonene legges ned og medlemsgrupper grunnskole, barnehage og faglig administrativt støttesystem opprettes Styret foreslår også i henhold til retningslinjene at det opprettes et lederforum hvor rektorer, inspektører, styrere, medlemmer av FAS og HTV har møterett. Lederforumet er rådgivende i forhold til styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Leder for forumet skal ha plass i styret til Utdanningsforbundet Hemnes og blir valgt av årsmøtet med personlig vara. 2. Utdanningsforbundet Hemnes oppretter ikke Lederråd Utdanningsforbundet Hemnes er et lite lokallag. I utgangspunktet skal det opprettes et lederråd blant medlemmene i lederforumet. I og med at Hemnes er et lite lokallag foreslår styret følgende: 2.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at det ikke opprettes et lederråd i lokallaget. Ledernes arena blir kun lederforumet hvor leder for forumet har plass i styret. 3. Ledere for seksjonene blir gjort om til kontaktpersoner for medlemsgruppene 1.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon barnehage blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe barnehage 1.2. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon grunnskole blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Side

18 Sak 7: Valg 1) Valg av leder: Trygve Svenning tar gjenvalg for to år 2) Valg av nestleder: Ingen forslag Utdanningsforbundet har 44% + 10% til frikjøp. 3) Valg av HTV KS-området særansvar for grunnskole: Trygve Svenning 4) Valg av HTV-vara KS-området særansvar for barnehage: Ingen forslag 5) Valg av styrerepresentanter Valgkomiteens forslag: Aud Magnhild Klingen - kontaktperson medlemsgruppe barnehage, 1 år (ikke på valg) Per Arne Skreslett - kontaktperson medlemsgruppe grunnskole, 2 år Johnny Johannessen - styremedlem,1 år (ikke på valg) Ingen forslag - leder for lederforum, 2 år Mari Kristin Granmo - sekretær,1 år (ikke på valg) Åse Ingunn Buskli - kasserer, 1 år (ikke på valg) 6) Valg av varamedlemmer til styret Valgkomiteens forslag: Ingunn Bang Nilsen - personlig vara leder for lederforum, 1 år (ikke på valg) Turid Holmstrand - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) Gunnhild Vassdal - vararepresentant styret, 1 år (ikke på valg) 7) Valg av ny Valgkomite Kristin Tuven (leder) Hilde Haugen Side

19 Sak 8: Ingen resolusjoner Resolusjoner Blomster til: Johnny Torun Aas og Marit Abrahamsen som har vært revisorer Espen Leirvik som har vært leder for valgkomiteen Torunn Landfastøien Karina Sørensen Da er det tid for middagsservering. Vel bekomme! Mari Kristin har altså vært årsmøtereferent Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen. Tone Akselsen Sign. Trine Leirvik Sign. Side

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010 ^kpalsne^ SAKLISTE ÅRSMØTE FR ÅR 2010 Vertshuset Kilden, mandag 13. desember 2010 kl. 18.00 For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve

Detaljer

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av referent Valg av to årsmøteprotokoll underskrivere

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND UTDANNINGS- FORBUNDET INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. APRIL 2011 UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND Fredag 8. april klokka 18.00 i Caiano på Rica Maritim Hotel. Påfølgende middag

Detaljer