Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:"

Transkript

1 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers skolehverdag. Elevorganisasjonen i Akershus skal bidra til å skape et engasjement i elevrådene i fylket og styrke samarbeidet mellom disse. Elevorganisasjonen i Akershus skal være Akershus-elevenes talerør og jobbe aktivt for gjennomslag for vedtatt politikk. 1 ELEVER OG ELEVRÅD 1.1 Tilby alle medlemsskoler den skoleringen som er nødvendig for å få et velfungerende elevråd og aktiv elevdeltakelse i skoledemokratiet, og følge opp elevrådsskoleringen dersom skolene ønsker det. 1.2 Ved skolestart utarbeide et kontaktregister med kontaktinformasjon til elevrådene på alle medlemsskoler. Kontaktregisteret skal oppdateres kontinuerlig gjennom året. 1.3 Aktivt oppfordre alle medlemsskoler til å delta på arrangementer i regi av Elevorganisasjonen nasjonalt, regionalt og på fylkesplan. Målet er at alle skolene skal være representert på Elevforsamlinger og Årsmøtet. 1.4 Tilby elevrådsskolering til alle elevrådsstyrer på medlemsskolene. 1.5 Ha jevnlig kontakt med alle medlemsskolene. 1.6 Oppnevne en kontaktperson for hver av medlemsskolene. Skolene skal selv få komme med innspill til hva som er ønsket av deres kontaktperson. En oversikt over kontaktpersonene skal legges ut på nettsiden. 1.7 Legge til rette for en aktiv og konstruktiv dialog med elevmassen, og sørge for å ha gode informasjonskanaler begge veier. 1.8 Arbeide for at alle som går på en medlemsskole er bevisst på sitt medlemskap ved å blant annet sørge for at hver elev til enhver tid har mulighet til å tilegne seg informasjon om fylkeslaget og organisasjonen og å være representert på organisasjonens arrangementer. 1.9 Jobbe med å få elevrådene til å informere om Elevorganisasjonen på sine respektive skoler Delta på elevrådsseminarene til medlemsskolene dersom de ønsker dette Arrangere et elevrådslederseminar Utvikle en løsning på nettsidene hvor elever enkelt kan finne god, detaljer og lett forståelig informasjon om hvordan skolen kan bli medlem i Elevorganisasjonen Ta kontakt med medlemsskoler dersom elevene opplever urettferdig behandling fra skolen Besøke alle medlemsskoler i løpet av året. Elevorganisasjonen i Akershus bør:

2 1.15 Arrangere en større konferanse/seminar for alle elevrådene i fylket. Dette arrangementet skal fokusere på å heve standaren for elevrådene i Akershus. 2 YRKESFAGSELEVER OG LÆRLINGER 2.1 Utarbeide en handlingsplan for lærlingarbeidet innen utgangen av juni. Handlingsplanen burde inneholde planlegging av informasjonskampanje, lærlingseminarer, skole- og bedriftsbesøk. Planen burde ha et mål for perioden og tiltak for å nå målet. 2.2 Samarbeide med opplæringskontoret i lærlingarbeidet. 2.3 Oppfordre yrkesfagselever til å melde seg inn i Elevorganisasjonen når de går ut i lære. 2.4 Sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe aktivt med yrkesopplæring i Akershus. 2.5 Utarbeide et informasjonsskriv som skal sendes til bedrifter i Akershus som har lærlingen og VG2-elever på yrkesfag. Det skal omhandle medlemstilbud for lærlinger og rettigheter for lærlinger. 2.6 I løpet av perioden arrangere ett seminar for lærlinger og elever som skal ut i lære. 3 UNGDOMSSKOLER 3.1 Utarbeide en handlingsplan for ungdomsskolearbeidet innen utgangen av juni. Handlingsplanen burde inneholde planlegging av informasjonskampanjer, ungdomsskoleseminar og skolebesøk. Planen burde ha et mål for perioden og tiltak for å nå målet. 3.2 Jobbe for at ungdomsskolene i fylket som ikke er medlem, får vite om Elevorganisasjonen. 3.3 Jobbe aktivt for å øke ungdomsskolers deltakelse i organisasjonen. 3.4 Arrangere minst ett (1) ungdomsskoleseminar i begynnelsen av skoleåret. Her skal det være skolering om hva Elevorganisasjonen er, hvordan de skal få til et velfungerende elevråd, rettighetene til de som går på ungdomsskolen og eventuelt andre aktuelle skoleringer. 3.5 Utarbeide et informasjonsskriv eller annet informasjonsmateriell som skal sendes ut til alle ungdomsskoler i Akershus. Der skal det informeres om Elevorganisasjonen, rettigheter og muligheten til å være medlem i organisasjonen. 3.6 Delta på barne- og ungdommens kommunestyre der en medlemsskole er representert, for å bedre det politiske arbeidet på ungdomsskolenivå. Elevorganisasjonen i Akershus bør: 3.7 Verve flere ungdomsskoler.

3 4 FYLKESSTYRET Elevorganisasjonen i Akershus sitt fylkesstyre skal: 4.1 Sørge for at den informasjonen som er relevant for medlemmer og elevråd blir videreformidlet. 4.2 Opparbeide gode rutiner for møtevirksomhet, elevforsamlinger, arkivering og medlemskontakt. 4.3 Sørge for god skolering slik at nyvalgte er sikret å gjøre en best mulig jobb. 4.4 Samarbeide med fylkesstyrene i nærliggende fylker om arrangementer og tilby hjelp til de andre fylkene dersom de trenger det. 4.5 Opparbeide gode rutiner for samarbeid med sentralstyret, og gjøre sitt for å bistå sentralstyret i å oppfylle arbeidsprogrammet og det politiske måldokumentet Elevtinget har vedtatt. 4.6 Sørge for et godt samarbeid med distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk. 4.7 Avholde et internt overlappingsseminar med avtroppende og nyvalgt fylkesstyret senest en (1) måned etter årsmøtet. Overlappingsseminaret skal inneholde grundig skolering av grunndokumentene, innføring i elevenes rettigheter, innføring i styremedlemmenes rolle og gruppeskolering mellom avtroppende og påtroppende ledertrio. Elevorganisasjonen i Akershus sitt fylkesstyre bør: 4.8 Kontakte alle medlemsskoler før fristen for å søke EO-fondet går ut for å tilby hjelp i søknadsprosessen. 5 PROFILERING 5.1 Profilere seg på Facebook, Twitter, It s Learing og andre sosiale medier og sende ut informasjon og oppdateringer gjennom disse mediene. 5.2 Engasjere elevene og skape en arena for debatt i sosiale medier. 5.3 Jevnlig oppdatere hjemmesiden med informasjon om arrangementer, nyheter om skolepolitikken i Akershus, status i fylkesstyret med mer. 5.4 Være synlig i lokale medier gjennom leserbrev, kronikker og oppslag. 5.5 Arbeide for at alle medlemsskoler er godt opplyst om organisasjonens skoleringstilbud, blant annet gjennom informasjon på hjemmesiden. Elevorganisasjonen i Akershus bør: 5.6 Jobbe for at det blir lenket til akershus.elev.no på nettsidene til alle medlemsskolene. 5.7 Arrangere et informasjonsmøte for rektorer og ledelse ved ungdomsskoler i Akershus for å informere om medlemstilbudet Elevorganisasjonen tilbyr.

4 5.8 Jobbe for å informere rektorer og ledelse om organisasjonens virke og medlemstilbud. 6 POLITIKK 6.1 Representere elevenes meninger ovenfor politikere, media og andre. 6.2 Ha et godt samarbeid med Akershus fylkeskommune og andre aktuelle aktører. 6.3 Gjøre politikere i fylket bevisst på organisasjonens eksistens, hva den står for og jobber med. 6.4 Ha jevnlig god kontakt med Elevombudet og invitere ombudet på Elevorganisasjonen i Akershus sine arrangementer. 6.5 Svare på høringer som angår skolepolitikk i Akershus. 6.6 Kjempe for å bli den mest naturlige samarbeidspartneren for alle aktuelle aktører for skolepolitikk i Akershus. 7 OPERASJON DAGSVERK Operasjon Dagsverk er elevenes solidaritetsaksjon og Norges største informasjonskampanje av, med og for ungdom. Distriktskomitéen i Akershus skal: 7.1 Samarbeide med Elevorganisasjonens fylkesstyre i Akershus. 7.2 Bistå påmeldte skoler under internasjonal uke. 7.3 Arrangere tre seminarer: Oppstartseminar Skolekomitéseminar Evalueringsseminar 7.4 Sørge for at alle påmeldte skoler oppretter en skolekomité. 7.5 Sørge for god kontakt md den enkelte skoles skolekomité. 7.6 Tilstrebe å avholde aksjoner rettet mot årets kampanje. 7.7 Kontakte alle ungdoms- og videregående skoler angående deltakelse på årets kampanje. 8 FINANSIERING 8.1 Jobbe for en tilfredsstillende finansiering av fylkeslagets virksomhet for å nå de politiske og organisatoriske målene.

5 8.2 Ovenfor fylkeskommunen jobbe for å få hevet beløpet organisasjonen i dag får som tilskudd. 8.3 Jobbe for å redusere fylkeslagets utgifter ved å for eksempel inngå avtaler. 9 STILLINGSBESKRIVELSER Leder: Har ansvaret for organisasjonsleddets daglige drift og politiske engasjement. Har ansvar for at fylkesstyret jobber i tråd med organisasjonens grunndokumenter på nasjonalt og fylkesplan. Er talerør for elevene og lærlingene i Akershus på i Landsstyret og på Elevtinget. Er medias kontaktperson i fylkesstyret. Har hovedansvaret for organisasjonsleddets økonomi. Skal til enhver tid sørge for at det er god informasjonsflyt innad i fylkesstyret. Har personalansvaret i samarbeid med organisatorisk nestleder. Skal føre arkiv. Politisk nestleder: Er leders stedfortreder. Skal til enhver tid koordinere med leder og organisatorisk nestleder. Skal følge opp det politiske arbeidet opp mot Akershus fylkeskommune og andre naturlige aktører. Skal stimulere til politiske debatter i skolen, organisasjonen og fylkesstyret. Skal følge opp de politiske uttalelsene, samt forberede en fornying i forkant av Årsmøtet. Skal sette seg inn i den organisatoriske delen av organisasjonen, men ikke jobbe aktivt organisatorisk. Organisatorisk nestleder: Skal stimulere til debatt om det organisatoriske arbeidet i skolen, organisasjonen og fylkesstyret. Skal følge opp arbeidsprogrammet samt forberede en fornying av dette i forkant av Årsmøtet. Skal sette seg inn i det politiske, men ikke jobbe aktivt politisk. Skal koordinere med leder og politisk nestleder. Har personalansvar i samarbeid med leder. Har hovedansvar for å innkalle til fylkesstyremøter. Har ansvaret for at det føres referat fra fylkesstyremøtene. Skal føre arkiv. Leder for distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk: Skal sette ned en distriktskomité. Skal skape debatt om Operasjon Dagsverk i Akershus. Skal stimulere til nytenkning om Operasjon Dagsverk.

6 Skal videreformidle relevante spørsmål til leder i Elevorganisasjonen i Akershus. Er Akershus sin representant på Operasjons Dagsverks allting. Har ansvar for at det holdes god kontakt med de enkelte skolers OD-komitéer. Økonomiansvarlig: Har ansvaret for å føre regnskap og betale regninger. Har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett. Har ansvaret for å opplyse medlemsskolene om den økonomiske situasjonen i Elevorganisasjonen i Akershus. Skal jevnlig oppdatere om den økonomiske situasjonen til både fylkesstyret og elevforsamlinger. Yrkesopplæringsansvarlig: Skal arbeide for yrkesfagelevene og lærlingene i Akershus sitt beste. Skal utvikle tilbud til yrkesfagelever og lærlinger i Akershus. Bør lage en rapport om yrkesfags- og lærlingarbeidet i Akershus til Årsmøtet. Skal samarbeide med sentralstyret i saker som angår yrkesfagelever og lærlinger. Skal sitte som representant i Yrkesfagsopplæringsnemnda. Fylkesstyremedlemmer: Har ansvaret for at alle ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus får tilbud om det som er nevnt i arbeidsprogrammet, samt at dette blir gjennomført der det er ønskelig fra medlemsskolenes side. Skal jobbe for at alle elevråd på ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus kjenner til og blir positive til Elevorganisasjonen. Skal jobbe for at alle elevråd på ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus føler det er naturlig å kontakte Elevorganisasjonen i Akershus. Har ansvaret for å kartlegge rettighetssituasjonen blant elevene i Akershus og innhente evalueringer fra skolene. Skal hjelpe enkeltever i rettighetssaker. Skal utvikle informasjonsmatriell om rettigheter. Har ansvar for at hjemmesiden blir oppdatert. Skal utvikle gode rutiner for informasjonsarbeid.

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer