Hovedmål for arbeidsprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmål for arbeidsprogrammet"

Transkript

1 Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers skolehverdag. Elevorganisasjonen i Akershus skal bidra til å skape et engasjement i elevrådene i fylket og styrke samarbeidet mellom disse. Elevorganisasjonen i Akershus skal være Akershus-elevenes talerør og jobbe aktivt for gjennomslag for vedtatt politikk. 1 ELEVER OG ELEVRÅD 1.1 Tilby alle medlemsskoler den skoleringen som er nødvendig for å få et velfungerende elevråd og aktiv elevdeltakelse i skoledemokratiet, og følge opp elevrådsskoleringen dersom skolene ønsker det. 1.2 I starten av perioden utarbeide et kontaktregister med kontaktinformasjon til elevrådene på alle medlemsskoler. Kontaktregisteret skal oppdateres kontinuerlig gjennom perioden. 1.3 Aktivt oppfordre alle medlemsskoler til å delta på arrangementer i regi av Elevorganisasjonen nasjonalt, regionalt og på fylkesplan. Målet er at alle skolene skal være representert på Elevforsamlinger og Årsmøtet. 1.4 Tilby elevrådsskolering til alle elevråd på medlemsskolene. 1.5 Ha jevnlig kontakt med alle medlemsskolene. 1.6 Oppnevne en kontaktperson for hver av medlemsskolene. Skolene skal selv få komme med innspill til hva som er ønsket av deres kontaktperson. En oversikt over kontaktpersonene

2 skal legges ut på nettsiden. 1.7 Legge til rette for en aktiv og konstruktiv dialog med elevmassen, og sørge for å ha gode informasjonskanaler begge veier. 1.8 Arbeide for at alle som går på en medlemsskole er bevisst på sitt medlemskap ved å blant annet sørge for at hver elev til enhver tid har mulighet til å tilegne seg informasjon om fylkeslaget og organisasjonen, og å være representert på organisasjonens arrangementer. 1.9 Jobbe med å få elevrådene til å informere om Elevorganisasjonen på sine respektive skoler Delta på elevrådsseminarene til medlemsskolene dersom de ønsker dette Arrangere et elevrådslederseminar Utvikle en løsning på nettsidene hvor elever enkelt kan finne god, detaljert og lett forståelig informasjon om hvordan skolen kan bli medlem i Elevorganisasjonen Ta kontakt med medlemsskoler dersom elevene opplever urettferdig behandling fra skolen Besøke alle medlemsskoler i løpet av perioden. Elevorganisasjonen i Akershus bør: 1.15 Arrangere et seminar for alle elevrådene i fylket. Dette arrangementet skal fokusere på å heve standarden for elevrådene i Akershus. 2 YRKESFAGSELEVER OG LÆRLINGER 2.1 Utarbeide en handlingsplan for lærlingarbeidet innen utgangen av juni. Handlingsplanen burde inneholde planlegging av informasjonskampanje, lærlingseminarer, skole- og

3 bedriftsbesøk. Planen burde ha et mål for perioden og tiltak for å nå målet. 2.2 Samarbeide med opplæringskontoret i lærlingarbeidet. 2.3 Oppfordre yrkesfagelever til å melde seg inn i Elevorganisasjonen når de går ut i lære. 2.4 Sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe aktivt med yrkesopplæring i Akershus. 2.5 Utarbeide et informasjonsskriv som skal sendes til bedrifter i Akershus som har lærlinger og VG2-elever på yrkesfag. Det skal omhandle medlemstilbud og rettigheter for lærlinger. Elevorganisasjonen i Akershus kan: 2.6 I løpet av perioden arrangere ett seminar for lærlinger og elever som skal ut i lære. 3 UNGDOMSSKOLER 3.1 Utarbeide en handlingsplan for ungdomsskolearbeidet innen utgangen av juni. Handlingsplanen burde inneholde planlegging av informasjonskampanjer og skolebesøk. Planen burde ha et mål for perioden og tiltak for å nå målet. 3.2 Jobbe for at ungdomsskolene i fylket som ikke er medlem, får vite om Elevorganisasjonen. 3.3 Jobbe aktivt for å øke ungdomsskolers deltakelse i organisasjonen. 3.4 Utarbeide et informasjonsskriv eller annet informasjonsmateriell som skal sendes ut til alle ungdomsskoler i Akershus. Der skal det informeres om Elevorganisasjonen, rettigheter og muligheten til å være medlem i organisasjonen. Elevorganisasjonen i Akershus bør: 3.5 Verve flere ungdomsskoler.

4 3.6 Stille opp på minst ett (1) Ungdommens Kommunestyremøte for å presentere seg, og hjelpe med elevdemokrati på ungdomsskolenivå. Elevorganisasjonen i Akershus kan: 3. 7 Arrangere ett (1) ungdomsskoleseminar. Her skal det være skolering om hva Elevorganisasjonen er, hvordan de skal få til et velfungerende elevråd, rettighetene til ungdomsskoleelever og eventuelt andre aktuelle skoleringer. 4 FYLKESSTYRET Elevorganisasjonen i Akershus sitt fylkesstyre skal: 4.1 Sørge for at den informasjonen som er relevant for medlemmer og elevråd blir videreformidlet. 4.2 Opparbeide gode rutiner for møtevirksomhet, elevforsamlinger, arkivering og medlemskontakt. 4.3 Avholde et internt overlappingsseminar med avtroppende og nyvalgt fylkesstyret senest en (1) måned etter årsmøtet. Overlappingsseminaret skal inneholde grundig skolering av grunndokumentene, innføring i elevenes rettigheter, innføring i styremedlemmenes rolle og gruppeskolering mellom avtroppende og påtroppende ledertrio. 4.4 Sørge for god skolering gjennom hele perioden slik at nyvalgte er sikret å gjøre en best mulig jobb. Det avtroppende fylkesstyret skal tilby skolering til de nye tillitsvalgte som er tilpasset den enkeltes kompetansenivå for å oppnå høyest mulig kompetanse innad i fylkesstyret. 4.5 Samarbeide med fylkesstyrene i nærliggende fylker om arrangementer og tilby hjelp til de andre fylkene dersom de trenger det. 4.6 Opparbeide gode rutiner for samarbeid med sentralstyret, og gjøre sitt for å bistå sentralstyret i å oppfylle arbeidsprogrammet og det politiske måldokumentet Elevtinget har vedtatt. 4.7 Sørge for et godt samarbeid med distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk.

5 4.8 Ta initiativ til å inkludere og samarbeide med medlemsskolene, for å øke deres deltakelse og påvirkning i organisasjonens pågående arbeid. 4.9 Sende ut årshjulet sammen med startpakken. Elevorganisasjonen i Akershus sitt fylkesstyre bør: 4.10 Kontakte alle medlemsskoler før fristen for å søke EO-fondet går ut, for å tilby hjelp i søknadsprosessen. 5 PROFILERING 5.1 Profilere seg på Facebook, Twitter, ItsLearning og andre sosiale medier, sende ut informasjon og oppdateringer gjennom disse mediene, og åpne for debatt angående informasjonen som blir sendt ut. 5.2 Engasjere elever og lærlinger via sosiale medier. 5.3 Jevnlig oppdatere hjemmesiden med informasjon om arrangementer, nyheter om skolepolitikken i Akershus, status i fylkesstyret, med mer. 5.4 Være synlig i lokale medier gjennom leserbrev, kronikker og oppslag. 5.5 Arbeide for at alle medlemsskoler er godt opplyst om organisasjonens skoleringstilbud, blant annet gjennom informasjon på hjemmesiden. Elevorganisasjonen i Akershus bør: 5.6 Jobbe for at det blir lenket til akershus.elev.no på nettsidene til alle medlemsskolene. 5.7 Jobbe for å informere rektorer og ledelse om organisasjonens virke og medlemstilbud. 6 POLITIKK

6 6.1 Representere elevenes meninger ovenfor politikere, media og andre. 6.2 Ha et godt samarbeid med Akershus fylkeskommune og andre aktuelle aktører. 6.3 Gjøre politikere i fylket bevisst på organisasjonens eksistens, hva den står for og jobber med. 6.4 Ha jevnlig god kontakt med Elevombudet og invitere ombudet på Elevorganisasjonen i Akershus sine arrangementer. 6.5 Svare på høringer som angår skolepolitikk i Akershus. 6.6 Kjempe for å bli den mest naturlige samarbeidspartneren for alle aktuelle aktører for skolepolitikk i Akershus. 7 OPERASJON DAGSVERK Operasjon Dagsverk er elevenes solidaritetsaksjon og Norges største informasjonskampanje av, med og for ungdom. Distriktskomitéen i Akershus skal: 7.1 Samarbeide med Elevorganisasjonens fylkesstyre i Akershus. 7.2 Bistå påmeldte skoler under internasjonal uke. 7.3 Arrangere tre seminarer: Oppstartseminar Skolekomitéseminar Evalueringsseminar 7.4 Sørge for at alle påmeldte skoler oppretter en skolekomité.

7 7.5 Sørge for god kontakt med den enkelte skoles skolekomité. 7.6 Tilstrebe å avholde aksjoner rettet mot årets kampanje. 7.7 Kontakte alle ungdoms- og videregående skoler angående deltakelse på årets kampanje. 7.8 Tilse at alle påmeldte skoler utnevner en økonomisk ansvarlig i skolens skolekomité, og bistå i arbeidet med det økonomiske ansvaret. 8 FINANSIERING 8.1 Jobbe for en tilfredsstillende finansiering av fylkeslagets virksomhet for å nå de politiske og organisatoriske målene. 8.2 Ovenfor fylkeskommunen jobbe for å få hevet beløpet organisasjonen i dag får som tilskudd. 8.3 Jobbe for å redusere fylkeslagets utgifter ved å for eksempel inngå sponsoravtaler. 9 STILLINGSBESKRIVELSER Leder: Har ansvaret for organisasjonsleddets daglige drift og politiske engasjement. Har ansvar for at fylkesstyret jobber i tråd med organisasjonens grunndokumenter på nasjonalt og fylkesplan. Er talerør for elevene og lærlingene i Akershus i Landsstyret og på Elevtinget. Er medias kontaktperson i fylkesstyret. Har hovedansvaret for organisasjonsleddets økonomi. Skal til enhver tid sørge for at det er god informasjonsflyt innad i fylkesstyret. Har personalansvaret i samarbeid med organisatorisk nestleder. Skal føre arkiv.

8 Politisk nestleder: Er leders stedfortreder. Skal til enhver tid koordinere med leder og organisatorisk nestleder. Skal følge opp det politiske arbeidet opp mot Akershus fylkeskommune og andre naturlige aktører. Skal stimulere til politiske debatter i skolen, organisasjonen og fylkesstyret. Skal følge opp de politiske uttalelsene og prioriteringene, samt forberede en fornying av disse i forkant av Årsmøtet. Skal sette seg inn i, men ikke jobbe aktivt med, den organisatoriske delen av organisasjonen. Organisatorisk nestleder: Skal stimulere til debatt om det organisatoriske arbeidet i skolen, organisasjonen og fylkesstyret. Skal følge opp arbeidsprogrammet samt forberede en fornying av dette i forkant av Årsmøtet. Skal sette seg inn i, men ikke jobbe aktivt med, det politiske arbeidet. Skal koordinere med leder og politisk nestleder. Har personalansvar i samarbeid med leder. Har hovedansvar for å innkalle til fylkesstyremøter, Elevforsamlinger og Årsmøtet. Har ansvaret for at det føres referat fra fylkesstyremøtene. Skal føre arkiv. Leder for distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk: Skal sette ned en distriktskomité. Skal skape debatt om Operasjon Dagsverk i Akershus. Skal stimulere til nytenkning om Operasjon Dagsverk. Skal videreformidle relevante spørsmål til leder i Elevorganisasjonen i Akershus. Er Akershus sin representant på Operasjons Dagsverks allting. Har ansvar for at det holdes god kontakt med de enkelte skolers OD-komitéer. Økonomiansvarlig: Har ansvaret for å føre regnskap og betale regninger. Har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett. Har ansvaret for å opplyse medlemsskolene om den økonomiske situasjonen i Elevorganisasjonen i Akershus.

9 Skal jevnlig oppdatere om den økonomiske situasjonen til både fylkesstyret og elevforsamlinger. Yrkesopplæringsansvarlig: Skal arbeide for yrkesfagelevene og lærlingene i Akershus sitt beste. Skal utvikle tilbud til yrkesfagelever og lærlinger i Akershus. Bør lage en rapport om yrkesfags- og lærlingarbeidet i Akershus til Årsmøtet. Skal samarbeide med sentralstyret i saker som angår yrkesfagelever og lærlinger. Skal sitte som representant i Yrkesfagsopplæringsnemnda. Fylkesstyremedlemmer: Har ansvaret for at alle ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus får tilbud om det som er nevnt i arbeidsprogrammet, samt at dette blir gjennomført der det er ønskelig fra medlemsskolenes side. Skal jobbe for at alle elevråd på ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus kjenner til og blir positive til Elevorganisasjonen. Skal jobbe for at alle elevråd på ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus føler det er naturlig å kontakte Elevorganisasjonen i Akershus. Har ansvaret for å kartlegge rettighetssituasjonen blant elevene i Akershus og innhente evalueringer fra skolene. Skal hjelpe enkeltelever i rettighetssaker i samarbeid med sentralstyret. Skal utvikle informasjonsmateriell om rettigheter. Har ansvar for at hjemmesiden blir oppdatert. Skal utvikle gode rutiner for informasjonsarbeid.