VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no"

Transkript

1 VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte mars 2014

2 Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap s. 6 Individuelt medlemskap s. 7 Eksklusjon s. 7 Kontingent s. 8 Elevtinget s. 8 Ekstraordinært Elevting s. 10 Grunndokumentene s. 11 Økonomisk ansvarsfritak s. 11 Landsstyret s. 11 Sentralstyret s. 12 Generalsekretær s. 13 Sekretariat s. 13 Valgkomiteen s. 13 Desisjonskomiteen s. 14 Fylkeslagene s. 14 Saksbehandling s. 17 Generelle bestemmelser s. 17 Operasjon Dagsverk s. 17 Vedtekter s. 18 Oppløsning s. 18 Retningslinjer for landsstyret s. 19 Standardvedtekter for s. 20 Elevorganisasjonens fylkeslag Valgreglement for Elevorganisasjonen s. 23 Generelle bestemmelser s. 23 Elevtinget s. 23 Fylkesårsmøte og elevforsamling s. 23 Fylkesstyret s. 24 Sentralstyret s. 24 Generalsekretær s. 24 Desisjons- og Valgkomité s. 24 OD-styret s. 24 Statutter for Opersasjon Dagsverk s. 25 ODs formål s. 25 Organene s. 25 ODs sekretariat s. 27 Økonomiske forhold s. 27 Informasjon og aksjon s. 27 ODs samarbeidsorganisasjoner s. 28 Bistandstiltakene s. 28 Prinsipper for støtte til bistandstiltak s. 29 Søknadsbehandling s. 30 Generelt s. 30 Vedtekter for Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 2 3

3 Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Vedtekter: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og struktur Politisk måldokument: Beskriver Elevorganisasjonens standpunkter Politiske prioriteringer: Arbeidsprogram: Hovedsatsning: Følgende begreper legges til grunn for Grunndokumenter Representant: Delegat: Observatør: Alminnelig flertall: En kort prioriteringsliste over organisasjonens konkrete satsningsområder i perioden Beskriver de organisatoriske arbeidsoppgavene for perioden Det vedtas hvert tredje år en hovedsatsning for Elevorganisasjonens arbeid En som innehar delegat- eller observatørstatus Representant som innehar tale-, forslags-, og stemmerett Representant som innehar tale- og forslagsrett Flere stemmer for forslaget enn mot 2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles. Forslaget må ha støtte av over halvparten av alle stemmeberettigede i salen. Absolutt flertall: Sentralleddet: Over halvparten av alle stemmeberettigede stemmer for forslaget (avholdne og forkastede teller i mot.) Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek) og Hovedkomiteen (HK). Konsensuskontroll: Enighetskontroll av politikk, beskrevet i Navn og formål Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge. Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i utdanningspolitiske saker. Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge på bred enighet blant medlemmene. Elevorganisasjonen tar sterk avstand fra ideologier som strider mot menneskerettighetene. Elevorganisasjonens verdisyn bygger på menneskelighet og respekt. Organisasjonens internasjonale navn er School Student Union of Norway. Elevorganisasjonens internasjonale navn forkortes SSUN eller EON. Elevorganisasjonens navn forkortes EO. Organisasjon Elevorganisasjonen representerer elevene ved medlemsskolene og lærlinger som er organisert i lærlingråd og individuelle medlemmer på ikke-medlemsskoler. Elevorganisasjonen er organisert gjennom elevrådene på medlemsskolene og lærlingrådene. Disse utgjør Elevorganisasjonenes lokallag. På fylkesplan er Elevorganisasjonen organisert gjennom fylkeslagene og på landsplan gjennom Sentralstyret, Landsstyret og Elevtinget. Elever og lærlinger som er medlemmer av Elevorganisasjonen i skoleutvalg, driftsstyrer, og andre tilsvarende organer, anerkjennes som tillitsvalgte i Elevorganisasjonen på lik linje med elevrådstillitsvalgte. Personer som innehar lønnet eller sentralt tillitsverv i partipolitiske organisasjoner, kan ikke inneha verv i Elevorganisasjonen, annet enn i elevrådene på den enkelte skole. Tillitsverv i landsstyre regnes som sentralt tillitsverv. Personer i Sentralstyret og Generalsekretær i Elevorganisasjonen kan ikke inneha noen tillitsverv i en partipolitisk organisasjon. Til sentrale tillitsverv kan det ikke velges personer som har hatt et sentralt eller lønnet verv i en partipolitisk organisasjon i løpet av de siste seks (6) månedene før valget. 4 5

4 Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle Elevorganisasjonens fora, og lik geografisk fordeling i Sentralstyret. Ved valg til Sentralstyre skal det tilstrebes at både studiespesialiserende elever, yrkesfagelever og lærlinger blir representert. Ved valg til fylkesstyret skal det også tilstrebes at ungdomsskoleelever blir representert. Medlemskap Institusjonsbasert medlemskap Elevorganisasjonens medlemskap baserer seg på at skoler og lærlingråd er medlem av organisasjonen. Innmelding og videreføring av medlemskap skjer ved uravstemning. For at avstemningen skal være gyldig må minst halvparten av skolenes elever avgi stemme. Det må være absolutt flertall blant de avgitte stemmene for at skolen skal være medlem. Elevrådet ved en medlemsskole plikter å informere elevene ved skolen om skolens medlemskap i Elevorganisasjonen. Dersom 20% av elevene eller et flertall i elevrådet ønsker det, skal det avholdes uravstemning ved skolen. Elevorganisasjonen plikter å gi bistand dersom en skole ønsker å avholde uravstemning. Den enkelte elev på en medlemsskole ha rett til å reservere seg mot elevorganisasjonens medlemstilbud. Medlemskontingenten reduseres dersom noen ønsker slik reservasjon. Dette må skje skriftlig. Filialskoler som er medlemmer av Elevorganisasjonen, men er underlagt en ikkemedlemsskole, regnes i Elevorganisasjonssammenheng som selvstendige skoler dersom skolen har over 20 elever, og har eget elevråd. Avdelinger/filialskoler som ligger lengre enn 40km fra hovedskolen og som har eget elevråd regnes som en selvstendig skole uavhengig av elevtall. Filialskoler med mer enn 100 elever som har eget elevråd, regnes som selvstendige skoler i alle sammenhenger, til tross for at skolen i sin helhet er medlem. Felleselevråd for filialskoler som sender egne delegater fra sine elevråd, kan ikke sende en ytterligere delegat. Desisjonskomitéen avgjør om en filialskole skal regnes som selvstendig skole. Sentralstyret innvilger lærlinger som ønsker det, innenfor et geografisk avgrenset område, status som lærlingråd tilsluttet Elevorganisasjonen. Landsstyret vedtar standardvedtekter for lærlingråd. Elevrådet på en ikke-medlemsskole kan melde skolen inn i Elevorganisasjonen som observatørmedlem med 2/3 flertall. Skolen vil da ikke få noen demokratiske rettigheter i Elevorganisasjonen, men ellers likestilles med øvrige medlemsskoler. Elevrådet kan melde skolen ut av observatørmedlemskapet med 2/3 flertall. Observatørmedlemskapet avsluttes automatisk etter 2 år Individuelt medlemskap En person som oppfyller følgende kriterier kan melde seg individuelt inn i Elevorganisasjonen: 1. På tidspunktet for innmelding er elev under videregående opplæring, elev ved en ungdomsskole eller er tillitsvalgt i Elevorganisasjonen. 2. Har skrevet under på et ønske om medlemskap av Elevorganisasjonen 3. Er ikke elev på en medlemsskole Et individuelt medlem er en person som oppfyller disse kriteriene og har betalt medlemskontingent. Eksklusjon Tillitsvalgte som aktivt og systematisk undergraver organisasjonens formål og/eller arbeidsformer kan ekskluderes fra Elevorganisasjonen. Herunder regnes tillitsvalgte som aktivt og systematisk bruker Elevorganisasjonen som et middel til å styrke politiske standpunkt eller organiseringer Elevorganisasjonen ikke kan stå inne for. Tillitsvalgte som beviselig har medvirket til spredning av diskriminerende materiell i og/eller gjennom Elevorganisasjonens fora og informasjonskanaler, skal åpnes en eksklusjonssak mot. Eksklusjon av tillitsvalgte etter denne bestemmelsen skal foretas av Landsstyret eller Elevtinget etter innstilling fra det organisasjonsleddet som har fremmet saken. Sentralstyret fatter vedtak om eventuell suspensjon av tillitsvalgte det reises eksklusjonssak mot. Suspensjonen gjelder inntil endelig vedtak er fattet i Landsstyret eller på Elevtinget. Den som får eksklusjonssak reist mot seg, har rett til å tale i alle Elevorganisasjonens fora der sakens behandles. Tillitsvalgte som blir ekskludert etter denne paragraf kan anke avgjørelsen inn for Elevtinget. Ved en slik anke vil den ekskluderte forbli suspendert inntil saken er endelig avgjort. Avgjørelsen om eksklusjonen av en tillitsvalgt skal opphøre fattes av Landsstyret etter innstilling fra alle berørte organisasjonsledd. Vedtak om eksklusjon følger samme krav til flertall som et mistillitsvotum mot den som får reist en eksklusjonssak mot seg. Dersom ikke annet er spesifisert vedtas eksklusjon med alminnelig flertall. Et suspendert medlem fratas midlertidig alle fullmakter vedkommende innehar gjennom tillitsverv og mister alle rettigheter i Elevorganisasjonen bortsett fra talerett i fora hvor eksklusjonssaken behandles. Ekskluderte medlemmer mister automatisk alle tillitsverv. Dersom en delegat i et hvilket som helst forum blir ekskludert taper denne samtidig representasjonsrett. Stemmerett kan overdras til eventuelle observatører fra samme organisasjonsledd etter vanlige regler. 6 7

5 Kontingent Medlemsskoler betaler hvert skoleår kontingent til Elevorganisasjonen. Kontingenten skal innkreves ved begynnelsen av hvert skoleår, senest 31. desember. Ved innmelding forfaller kontingenten én (1) måned fra innmeldingsdato. Elevtinget fastsetter hvert år kontingent for medlemsskoler og individuelle medlemmer og støttemedlemmer etter innstilling fra Landsstyret. Generalsekretær fastsetter forfallsdato for innbetaling av medlemskontingent, og kan i ekstraordinære tilfeller innvilge reduksjon av kontingenten. Etter forfall får kun delegater fra medlemsskoler som har betalt kontingent stemmerett i organisasjonens organer. De som ikke har betalt kontingenten kan stille som observatører i fora der de normalt ville hatt delegatstatus. Dersom det stilles tilfredsstillende garanti for omgående innbetaling, kan stemmerett likevel innvilges. Fylkeslagenes og basisgruppenes årsmøter kan fastsette tilleggskontingent for sine medlemmer. Elevtinget kan vedta en øvre grense for tillatt tilleggskontingent som fylkeslagenes årsmøter kan fastsette, eller det kan delegere denne myndigheten til Landsstyret. Basisgruppenes årsmøter vedtar fritt sin tilleggskontingent. Elevtinget Elevtinget er Elevorganisasjonens øverste myndighet. Landsstyret innkaller til Elevting. Ordinært Elevting skal være påbegynt hvert år innen 15. mars. Alle nevnt i  16 skal innkalles. 1. innkalling skal sendes ut senest 2 (to) måneder før Elevtinget. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når Elevtinget skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og programmer, samt hvilke saker som skal tas opp. 2. innkalling skal sendes ut senest 3 (tre) uker før Elevtinget. Denne skal inneholde Sentralstyrets, økonomisk, Landsstyrets, Valgkomitéens og Desisjonskomitéens beretning samt endringsforslag til Politisk måldokument, Politiske prioriteringer og forslag til nytt Arbeidsprogram, samt utfyllende sakspapirer til de saker nevnt i 1.innkallingen. Herunder regnskap, forslag til medlemskontingent, forslag til forretningsorden og innkomne forsalg til vedtektsendringer. Elevrådene på medlemsskolene plikter å gjøre sakene kjent blant elevene. Sentralstyret plikter å gjøre sakene kjent blant de individuelle medlemmene. Basisgruppene skal informeres gjennom kontaktperson. Landsstyret setter ned Elevtingsforberedende komitéer innen slutten av oktober På ordinært Elevting skal følgende saker behandles 1. Konstituering av Elevtinget 2. Årsberetning for Sentralstyret, økonomisk beretning ved Generalsekretær, Landsstyret, Desisjonskomitéen, Valgkomitéen og Operasjon Dagsverk 3. Endringer i vedtektene 4. Endringer i Politisk måldokument 5. Treårig hovedsatsing (vedtas hvert tredje år) 6. Arbeidsprogram 7. Fastsettelse av kontingent for institusjonsbasert- og individuelt innmeldte medlemmer 8. Budsjettkontroll 9. Fastsettelse av inntjeningssummen for OD-dagen, på henholdsvis ungdomsskole- og videregående skole-nivå 10. Valg av Operasjon Dagsverk-prosjekt behandles hvert år 11. Valg av: 14 til 16 medlemmer til Sentralstyret Generalsekretær Styre i Operasjon Dagsverk 1 medlem til Desisjonskomitéen med funksjonstid på 2 år 2 medlemmer til Desisjonskomitéen med funksjonstid på 1 år 2 varamedlemmer til Desisjonskomitéen i prioritert rekkefølge 1 medlem til Valgkomitéen med funksjonstid på 2 år 3 medlemmer til Valgkomitéen med funksjonstid på 1 år Revisor Landsstyret innstiller på revisor. Valgkomitéen innstiller på de øvrige vervene. Leder, generalsekretær, politisk nestleder og organisatorisk nestleder velges ved særskilt valg. Elevtinget kan vedta forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må fattes før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv det finnes forpliktelser for, må skrive under på at de godtar disse. Elevtinget må fatte vedtak i de følgende saker før noen andre saker kan behandles. Disse sakene behandles under konstituering: Landsstyret innstiller ovenfor Elevtinget på ordstyrere, referenter, to personer til å underskrive protokollen, dagsorden, saksliste og forretningsorden. Landsstyrets innstillinger på referenter, dagsorden, saksliste og forretningsorden er gjeldende inntil disse sakene er behandlet av Elevtinget. Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. Landsstyret innstiller på redaksjonskomité for Politisk måldokument og redaksjonskomité for Arbeidsprogrammet. Elevtinget vedtar mandat for redaksjonskomitéene etter innstilling fra Landsstyret. 8 9

6 Et medlem av hver redaksjonskomitéunder Elevtinget skal ha vært medlem av den tilsvarende forberedende komitéen. Sittende Desisjonskomité inkludert varamedlemmer er fullmaktskomitéunder Elevtinget. Følgende personer har møterett på Elevtinget: 1. Elevrådsleder fra hver medlemsskole og lærlingrådsleder fra hvert lærlingråd møter på Elevtinget med delegatstatus. Dersom leder ikke har anledning eller ikke ønsker å representere skolen/ lærlingrådet skal en annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet ved vanlig personvalg (jf. Valgreglement, Generelle bestemmelser). 2. Landsstyret møter med observatørstatus 3. Fylkeslagene kan stille med en observatør valgt av fylkesstyret 4. Hvert medlemsskole og hvert lærlingråd kan sende en observatør valgt av elevrådet/lærlingrådet. 5. Sentralleddet møter med observatørstatus 6. OD-styret møter med observatørstatus 7. Desisjonskomitéen med varamedlemmer møter med observatørstatus 8. Hovedkomitéen for Operasjon Dagsverk og ledere for ODs distriktskomitéer har observatørstatus. OD-styret velger stedfortreder for DK-leder om ikke DK-leder kan møte på Elevtinget. 9. Medlemmer av de forberedende komitéene møter med observatørstatus i angjeldende saker 10. Basisgrupper som oppfyller kravene i Valgkomitéen møter med observatørstatus i angjeldende saker 12. OD-leder møter med delegatstatus Landsstyret og Sentralstyret kan invitere andre til å overvære Elevtinget. Elevtinget må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. Elevtinget er åpent med mindre annet blir bestemt ved alminnelig flertall. Elever ved medlemsskoler og medlemmer av lærlingråd har forslagsrett i alle saker som behandles på Elevtinget Ekstraordinært Elevting Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært Elevting dersom Sentralstyret med 2/3 flertall, Landsstyret med 2/3 flertall etter vedtak i Fylkesstyret, 1/3 av medlemsskolene/lærlingrådene gjennom elevrådsvedtak/ lærlingrådsvedtak eller en enstemmig Desisjonskomité krever dette. Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært Elevting kan behandles på møtet. I innkallingen skal de saker som skal opp til behandling oppgis. Innkallingen skal sendes ut 5 uker før det Ekstraordinære Elevtinget. Sentralstyret fastsetter ellers gjeldende frister Grunndokumentene Grunndokumentene er bindende for alle ledd i organisasjonen. Vedtektene behandles på hvert Elevting, og det kreves 2/3 flertall for å endre disse. Endringsforslag skal være sendt til Sentralstyret senest 5 (fem) uker før Elevtinget. Politisk måldokument vedtas på Elevtinget med et 2/3 flertall bak hvert vedtak. Det er mulig å foreslå at man skal votere over separate deler av Politisk Måldokument. Dersom det ikke finnes et 2/3 flertall som støtter delen tas den ut av dokumentet. Et slikt forslag følger ellers vanlige frister og retningslinjer som andre endringsforslag til politisk måldokument. Forslag til Politiske prioriteringer vedtas med 2/3 flertall. Arbeidsprogrammet vedtas med alminnelig flertall. Elevtinget vedtar nye Politiske prioriteringer og nytt Arbeidsprogram hvert år. Forslag til nye Politiske prioriteringer og nytt Arbeidsprogram utarbeides av en Elevtingsforberedende komité nedsatt av Landsstyret. Politiske prioriteringer eller Arbeidsprogrammet kan ikke være i strid med Vedtektene eller Politisk måldokument. Dersom det er tvil om et forslag hører til i Politiske prioriteringer eller Arbeidsprogrammet avgjør Desisjonskomitéen. Desisjonskomitéens avgjørelse kan overprøves av Elevtinget med 2/3 flertall Forslag av politisk karakter kan ikke realitetsbehandles dersom de er fremmet til Arbeidsprogrammet. Økonomisk ansvarsfritak Landsstyret behandler regnskap og økonomisk ansvarsfritak for Sentralstyret så snart som mulig etter en regnskapsperiodes utløp. Landsstyret Landsstyret er det høyeste organ i Elevorganisasjonen i perioden mellom to Elevting. Landsstyret består av de valgte fylkeslagslederne med delegatstatus, samt Elevorganisasjonens leder med delegatstatus. Sentralstyret, Generalsekretær og OD-styret møter som observatører. Utenom fylkeslederne kan hvert fylkesstyre også møte med en (1) observatør i Landsstyret. Dersom et lovlig innkalt årsmøte ender opp som ikke vedtaksdyktig, velger det et interimsstyre. Lederen av et slikt interimsstyre møter med tale- og forslagsrett, og kan med absolutt flertall innvilges stemmerett i Landsstyret. I tilfeller der Sentralstyret setter ned interimsstyrer, kan lederen av dette ikke innvilges stemmerett i Landsstyret, men møter som observatør

7 Landsstyret fastsetter hovedlinjene for Sentralstyrets arbeide innenfor rammene av Elevtingets vedtak, og avgjør saker av stor utdanningspolitisk eller organisatorisk betydning. Landsstyret vedtar budsjett etter arbeidsprogrammet og føringer gitt av Elevtinget. Landsstyret skal hvert år innen 1. juli behandle økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske retningslinjer for fylkeslag. Landsstyret velger selv ordstyrere for hvert enkelt møte. Sentralstyret innkaller til Landsstyremøte når et absolutt flertall av Sentralstyret eller Desisjonskomitéen, eller 1/2 av Landsstyret krever dette. Det skal avholdes minst fem (5) Landsstyremøter i perioden, hvorav en gang i forbindelse med Elevtinget. Valg av OD-leder skal behandles på første landsstyremøte mellom 1. desember og 15. januar. OD-styret innstiller på ny OD-leder. Dersom en av Elevtingets tillitsvalgte frafaller før funksjonstiden er ute velger Landsstyret en ny for resten av perioden. Elevtinget kan i slike situasjoner vedta at nyvalgte tillitsvalgte skal troppe på umiddelbart etter Elevtingets slutt. Mistillitsvotum mot Elevtingets tillitsvalgte kan fremmes av enkeltmedlemmer eller av organisasjonsledd i Elevorganisasjonen. Disse fremmes til og behandles av Landsstyret. Mistillitsvotum vedtas med 2/3 flertall. Landsstyret kan med 2/3 flertall skifte ut den sittende Valgkomitéen. Landsstyret innstiller da på en ny Valgkomité. Denne arbeider som en vanlig Valgkomité, men må godkjennes av Elevtinget ved Elevtingets begynnelse. Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å skifte ut en tillitsvalgt i Sentralstyret. Landsstyret kan da supplere som om medlemmet har falt fra. Sentralstyret Sentralstyret iverksetter, sammen med fylkeslagene og Generalsekretær, Elevtingets og Landsstyrets vedtak og koordinerer den daglige virksomheten. Sentralstyret kan ikke behandle eller uttale seg i viktige utdanningspolitiske saker uten at Elevtinget eller Landsstyret har fattet retningsgivende vedtak. Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, leder for Operasjon Dagsverk, og Sentralstyremedlemmer, valgt av Elevtinget. Funksjonstiden til Sentralstyret, Valgkomitéen, Generalsekretær og Desisjonskomitéen er fra 1. juli det året de velges til 30. juni det påfølgende året. OD-leder sitter fra Elevting til Elevting Generalsekretær møter med observatørstatus i Sentralstyret. Leder og Generalsekretær har i fellesskap signaturrett på vegne av Elevorganisasjonen. I tilfeller der en av disse faller fra bestemmer Sentralstyret hvem som tegner for organisasjonen inntil ny leder eller generalsekretær er valgt. Leder, Desisjonskomitéen eller halvparten av Sentralstyrets medlemmer kan kreve Sentralstyret sammenkalt til møte. Sentralleddet må flytte til Oslo eller umiddelbar nærhet innen 1. juli og bo der til periodens slutt. Landsstyret kan gi dispensasjon fra denne regelen med 2/3 flertall. Dersom leder frafaller før Elevtinget, trer leders stedfortreder inntil Landsstyret velger ny leder på neste Landsstyremøte. I et slikt tilfelle vil påtroppende leder tiltre etter Elevtinget. Mellom Elevtinget og 30. juni overtar påtroppende leder dersom den fjorårets Elevting valgte til dette vervet har falt fra. Sentralstyret kan sette ned et arbeidsutvalg dersom de finner det nødvendig. Et eventuelt arbeidsutvalg tar seg av mindre organisatoriske og administrative saker, og retter seg etter Sentralstyrets vedtak. Generalsekretær Generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens drift, økonomi og driften av organisasjonens sentrale kontor. Generalsekretæren har personalansvar for de tillitsvalgte på organisasjonens sentrale kontor. Generalsekretær er også ansvarlig for å sette i livet de vedtak som fattes i Sentralstyret og Landsstyret, samt ledelse av sekretariatet. Dersom Generalsekretær frafaller før Elevtinget, velger Landsstyret en fungerende Generalsekretær. Denne personen skal sitte frem til periodens utløp. Sekretariat Sentralstyret tilsetter personer i sekretariatet etter Landsstyrets vedtak om stillingshjemmel. Kortere vikariater og engasjementer kan tilsettes direkte av Sentralstyret Valgkomitéen Valgkomitéen består av 5 medlemmer valgt av Elevtinget. Komitéen er saksforberedende for saken valg på Elevtinget, og skal bistå kandidater med formalia knyttet til valg, herunder, men ikke ekskludert til, offentliggjøring av kandidatur, prosessen rundt innstilling og retten til å opprettholde kandidatur. Det skal fremlegges en beretning på samtlige Landsstyremøter, og for Elevtinget

8 Desisjonskomitéen Desisjonskomitéen er Elevtingets kontrollorgan. Desisjonskomitéen består av 4 medlemmer som velges av Elevtinget. Desisjonskomitéen skal kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes ånd, og at Elevtingets og Landsstyrets vedtak blir satt ut i livet, samt at Elevorganisasjonens midler blir brukt i samsvar med de vedtak som er fattet, og etter god regnskapsskikk. Desisjonskomitéen har samlet eller enkeltvis rett til å møte i alle Elevorganisasjonens organer. De har kun talerett i saker der det er relevant for Desisjonskomitéens medlemmer å uttale seg. Det vil i utgangspunktet si i forbindelse med Vedtekter, regler, retningslinjer, programmer, tidligere vedtak og formaliteter. Desisjonskomitéen kan kreve å få utlevert protokoller og andre relevante dokumenter fra alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen. Dersom Desisjonkomitéen finner forhold som strider mot Elevorganisasjonens vedtekter eller andre omfattende vedtak, gjøres det organet som er ansvarlig for overtrampet oppmerksom på dette. Dersom organet anker Desisjonskomitéens beslutning, bringes saken inn for et høyere organ for vedtak. Desisjonskomitéen kommer med innstilling til vedtak. Dersom Desisjonskomitéens innstilling er enstemmig trer denne i kraft inntil vedtak er fattet i høyere organ. Desisjonskomitéen skal framlegge beretning på samtlige Landsstyremøter, og for Elevtinget. Elevtinget velger to varamedlemmer til Desisjonskomitéen i prioritert rekkefølge. Dersom et medlem i Desisjonskomitéen ønsker å trekke seg, skal saken opp i Landsstyret. Landsstyret må godkjenne grunnen til at medlemmet ønsker å trekke seg. Varamedlemmet rykker da opp med umiddelbar virkning. Fylkeslagene Offisielt navn på Elevorganisasjonens distriktslag er Elevorganisasjonen i (distrikt). Fylkeslagenes årsmøter kan velge å slå sammen to eller flere distrikter til ett fylkeslag. En sammenslåing må godkjennes av årsmøtene med 2/3 flertall. Det skal deretter avholdes et ekstraordinært årsmøte hvor det bestemmes nye grunndokumenter for det nye fylkeslaget. En sammenslåing må godkjennes av Landsstyret med absolutt flertall. Landsstyret godkjenner det offisielle navnet. Et fylkeslags Årsmøte kan vedta å dele et distrikt i to fylkeslag. En slik beslutning krever 2/3 flertall på Årsmøtet og må godkjennes av Landsstyret med 2/3 flertall Elevtinget vedtar Standardvedtekter for fylkeslag. Dersom Elevtinget vedtar endringer i Standardvedtektene for fylkeslag, fremmes automatisk et tilsvarende endringsforslag på de kommende årsmøtene i alle fylker. I fylker der årsmøter ikke er avholdt i følge vedtektene, fatter Sentralstyret vedtak om hvem som kan benytte Elevorganisasjonens navn og logo. Denne avgjørelsen kan ankes inn for Landsstyret. Sentralstyret må godkjenne et eventuelt interimsstyre. Fylkeslagene skal arbeide for å: Iverksette Elevtingets, Landsstyrets, Årsmøtets og Elevforsamlingens vedtak Skape diskusjoner rundt saker som skal behandles av Elevtinget, Landsstyret, Årsmøtet og Elevforsamlingen Ta opp saker som er av interesse for medlemmene og stimulere til skolepolitisk aktivitet Skape diskusjon innad i organisasjonen rundt politiske og organisatoriske spørsmål Styrke elevråd gjennom skolering og oppfølgning På andre måte styrke elevdemokratiet. Fylkeslagene lager egne Arbeidsprogram, Vedtekter og Politiske Prioriteringer. Fylkeslagene kan i tillegg vedta utfyllende punkter til standardøkonomiske retningslinjer for fylkeslag etter at disse er satt ned av Landsstyret. Fylkeslagene følger de sentrale styringsdokumentene. Fylkeslagene kan ikke fatte vedtak i strid med vedtektene eller Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper gitt av politisk måldokument. I hvert fylke skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre I tidsrommet 1.april til 15.mai skal det hvert år avholdes årsmøte i fylkeslaget. Fylkeslagene har egne Vedtekter. Dersom Årsmøtet i et fylke ikke har vedtatt Vedtekter gjøres standardvedtektene gjeldende for det fylket. Årsmøtet kan endre fylkeslagets Vedtekter med 2/3 flertall. Årsmøtet kan med alminnelig flertall skifte ut fylkeslagets Vedtekter med standardvedtektene. Ved inngangen til en ny periode gjøres standardvedtektene gjeldende dersom fylkeslaget ikke har behandlet vedtektene i løpet av den foregående perioden. Årsmøtet er det høyeste organet i fylkeslaget. På Årsmøtet skal følgende saker behandles: Møtekonstituering 14 15

9 Årsberetning fra Fylkesstyret Beretning fra Valgkomitéen Beretning fra Distriktskomitéen Økonomirapport Vedtekter Arbeidsprogram Politiske prioriteringer Regnskap og budsjett Valg Tillitsvalgte i fylkesstyret må bo i, eller være under videregående opplæring i det fylket de har tillitsverv i. Etter Årsmøtet skal det være en fire (4) ukers overlappingsperiode mellom avtroppet og påtroppet fylkesstyre. Elevforsamlingen er det høyeste organ mellom 2 årsmøter. Elevforsamlingen innkalles av Fylkesstyret når absolutt flertall i styret, 1/4 av medlemsskolenes elevråd/lærlingrådene, Desisjonskomitéen eller en enstemmig kontrollkomité krever dette. Det skal avholdes minst én (1) elevforsamling mellom 2 årsmøter. På første Elevforsamling etter 15. november velges ny leder for distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk etter innstilling fra den sittende distriktskomitéen. Skulle distriktskomitéen ikke komme med innstilling, faller denne oppgaven på den sittende hovedkomitéen. Distriktskomitéleder sitter i Fylkesstyret på lik linje med andre valgte representanter. Dersom DK-leder ikke ønsker å sitte i fylkesstyret, kan et annet medlem av Distriktskomitéen representere denne i Fylkesstyret. Denne representanten må velges på en Elevforsamling eller på årsmøtet. Sentralstyret kan sette et fylkeslag under økonomisk administrasjon dersom den økonomiske situasjonen eller økonomistyringen er av en slik karakter at fylkeslaget står i fare for å gå konkurs eller på annen måte skape langvarige problemer for fylkeslagets eksistens. Sentralstyre kan i særskilte tilfeller kreve at midlene som disponeres av fylkeslaget skal betales inn på en konto under den sentrale økonomien. Når et fylkeslag settes under økonomisk administrasjon, må leder og generalsekretær godkjenne alle økonomiske disposisjoner innen de gjennomføres. Elevorganisasjonens fylkeslag er å anse som juridisk selvstendige økonomiske enheter. Hvis et fylkeslag har en kontrollkomité, plikter denne til å melde fra om grove vedtektsbrudd til desisjonskomitéen. Saksbehandling Elevting, årsmøte og elevforsamling er vedtaksdyktig såfremt 1/2 av de stemmeberettigede er representert når møtet settes. Elevting, årsmøte og elevforsamling må til enhver tid bestå av minst 1/ av de stemmeberettigede for å være vedtaksdyktig. I alle andre organ er kravet at halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i voteringer som krever alminnelig flertall gjenopptas debatten, og avsluttes med skriftlig votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget. Alle representanter i alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen har rett til å føre protokollmerknad. Vedtak om å inngå samarbeidsavtaler som forplikter organisasjonen mer enn ett år utover inneværende periode må fattes med 2/3 flertall i Landsstyret. Generelle bestemmelser Dersom ikke annet er spesifisert, kan tillitsvalgte i Elevorganisasjonen skiftes ut med alminnelig flertall av det samme organet som har valgt dem, et organ med tilsvarende representasjon, eller et høyere organ. Landsstyret og Sentralstyret har ingen myndighet til å skifte ut fylkestillitsvalgte. Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en persons upartiskhet i en vurderingssak, skal denne erklæres inhabil. En delegat som er erklært inhabil forlater møtet. Det er mulig å overdra stemmerett etter ordinære regler. Ved alle medlemsrettede arrangement i Elevorganisasjonen er det nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler. Slik arrangement inkluderer, men er ikke begrenset til: elevforsamling, årsmøte, Elevtinget, regionale seminarer og temamøte. Operasjon Dagsverk Operasjon Dagsverk (OD) er solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge og er en del av Elevorganisasjonen. Operasjon Dagsverks styre er Operasjon Dagsverks øverste organ, og velges av Elevtinget. ODs formål, organisasjonsstruktur og prinsipper er beskrevet i Statutter for Operasjon Dagsverk, som er vedlegg til vedtektene. Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av styret, og fremlegges Landsstyret til orientering. Saker som utelukkende angår OD behandles av styret. Landsstyret i Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra styret. Styret jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen. Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk for utgifter. Elevtinget kan vedta at Operasjon Dagsverk skal arrangeres i samarbeid med andre elevorganisasjoner 16 17

10 og vedta eventuelle statutter for dette samarbeidet. Skoler som har deltatt på Operasjon Dagsverk minst ett av de to siste årene får tilbud om å avholde uravstemning om årets prosjekt i Operasjon Dagsverk. Disse stemmene legges sammen med stemmene fra Elevtinget. Dersom en skole har gjennomført uravstemning har de ikke mulighet til å avgi stemme på Elevtinget. Vedtekter En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Elevtinget har votert over vedtektene i sin helhet. Elevtinget kan med 2/3 flertall vedta at en vedtektsendring trer i kraft på et senere tidspunkt, dog innen neste Elevting. Dersom det oppstår uenighet om forståelse av vedtektene foretar en enstemmig Desisjonskomitévedtekt fortolkning. Elevtinget kan med 2/3 flertall overprøve Desisjonskomitéens enstemmige fortolkning. Dersom Desisjonskomitéen er delt i synet på en vedtektsfortolkning, legges fortolkningen frem for Elevtinget som avgjør med alminnelig flertall. Desisjonskomitéens innstilling er gjeldende inntil vedtak er fattet. Ved stemmelikhet i Desisjonskomitéen legges saken fram for Landsstyret som foretar vedtektsfortolkning. Denne tolkningen forblir gjeldende inntil Elevtinget har vedtatt noe annet. Tvist om forståelse av disse Vedtekter og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene kan ikke prøves for sivile domstoler. Oppløsning Oppløsning av Elevorganisasjonen kan bare vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende Elevting med minst 11 måneders mellomrom. Det siste Elevtinget skal være ekstraordinært, og skal bare behandle oppløsningssaken. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal det oppløsende Elevtinget bestemme forvaltningen av Elevorganisasjonens midler og arkiver, samt Operasjon Dagsverk. Begrunnet forslag om oppløsning skal sendes Landsstyret 1 måned før ordinært Elevting. Forslaget skal sendes ut til elevråd, lærlingråd, basisgrupper og fylkeslagene for uttalelse. Dersom Elevtinget finner det hensiktsmessig kan Elevorganisasjonen slås sammen med andre organisasjoner med sammenfallende mål som Elevorganisasjonen. Begrunnet forslag om sammenslåing skal sendes Landsstyret senest 1 måned før Elevtinget. For vedtak om sammenslåing kreves det 2/3 flertall Retningslinjer for landsstyret Innkalling og saksliste skal sendes Landsstyrets og Desisjonskomitéens medlemmer senest tre (3) uker før møtet. Saksdokumenter skal være i hende senest to (2) uker før møtet. På Landsstyremøtet skal følgende saker behandles: Regnskapsorientering Desisjonskomitéens beretning Sentralstyrets beretning Valgkomitéens beretning Operasjon Dagsverks beretning Økonomisk beretning ved Generalsekretær Sentralstyret og Landsstyret kan foreslå andre saker. Fylkesstyret skal konstituere to rangerte varamedlemmer til Landsstyret. Dersom uventede saker gjør det nødvendig å sammenkalle Landsstyret, kan dette skje med kortere frist enn angitt i punkt 1. Møtet kan avholdes per telefon eller over Internett. Slike Landsstyremøter er kun vedtaksdyktige dersom alle i Landsstyret har mottatt innkallingen eller blitt kontaktet personlig. Personsaker kan ikke behandles per telefon eller over Internett. Kun den sak som gjør det nødvendig med ekstraordinært Landsstyremøte kan behandles på møtet. Eventuelle vedtak må fattes med absolutt flertall ut fra Landsstyrets medlemmer. Dersom et fylkeslag ikke har avholdt årsmøte i henhold til vedtektene, møter fylkeslaget som observatør i Landsstyret inntil gyldig årsmøte er avholdt. Landsstyret kan ikke pålegge fylkeslagene oppgaver med mindre dette er hjemlet i vedtak fattet av Elevtinget

11 Standardvedtekter for Elevorganisasjonens fylkeslag Fylkeslagene skal arbeide for å: Iverksette Elevtingets, Landsstyrets, Årsmøtets og Elevforsamlingens vedtak Skape diskusjoner rundt saker som skal behandles av Elevtinget, Landsstyret, Årsmøtet og Elevforsamlingen Ta opp saker som er av interesse for medlemmene og stimulere til skolepolitisk aktivitet Skape diskusjon innad i organisasjonen rundt politiske og organisatoriske spørsmål Fylkeslagene lager egne Arbeidsprogram og Politiske prioriteringer Grunndokumentene er bindende for alle ledd i organisasjonen. I hvert fylke skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Fylkesstyret kan sette ned ressursgrupper dersom de finner dette hensiktsmessig. I tidsrommet 1.april til 15.mai skal det hvert år avholdes årsmøte i fylkeslaget. Årsmøtet er det høyeste organet i fylkeslaget. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjenning av innkalling Årsberetninger fra Fylkesstyret, Kontrollkomitéen og Valgkomitéen. Økonomisk rapport Arbeidsprogram Politiske prioriteringer Vedtekter Regnskap og budsjett Valg av a. Leder b. Politisk nestleder c. Organisatorisk nestleder d. Inntil 8 styremedlemmer e. 3 til 5 medlemmer til Valgkomitéen f. Eventuelt 3 medlemmer til kontrollkomitéen Politisk nestleder og Organisatorisk nestleder velges ved særskilt valg. Etter Årsmøtet skal det være en fire (4) ukers overlappingsperiode mellom avtroppet og påtroppet fylkesstyret Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta at fylket skal ha en kontrollkomité. Årsmøtet vedtar mandat for en eventuell kontrollkomité. På Årsmøtet er hver medlemsskole/hvert lærlingråd representert med en (1) delegat med tale-, forslagog stemmerett. I tillegg kan skolen/lærlingrådet stille med inntil 5 observatører som har tale- og forslagsrett. Disse skal også være valgt av elevrådet/lærlingrådet. Basisgrupper møter på Elevforsamling/årsmøte i henhold til Vedtektenes Leder i fylkeslaget møter med delegatstatus. Fylkesstyret møter med observatørstatus. Valgkomitéen og en eventuell kontrollkomitémøter med observatørstatus i angjeldende saker. Elevrådsleder skal ha med seg en attestert protokoll fra konstituerende elevrådsmøte eller annenbekreftelse fra elevrådet eller rektor. Andre valgte representanter fra skolen skal ha med seg attestert protokoll eller annen bekreftelse fra elevrådet. Representanter for lærlingråd skal ha med seg attestert protokoll fra lærlingrådsmøtet de ble valgt. Innkalling til årsmøtet skal være sendt medlemsskolene, lærlingrådene, Sentralstyret, en eventuell kontrollkomité og Desisjonskomitéen senest en (1) måned før møtet avholdes. Innkallingen skal fortelle hvor og når Årsmøtet skal finne sted og om gjeldende frister. Den skal inneholde saksliste i henhold til 4 og sakspapirer. Referat fra Årsmøtet, kopi av regnskap og budsjett, sammen med gjeldende Arbeidsprogram og eventuelle vedtekter, sendes ut til fylkeslagets medlemsskoler, lærlingråd, en eventuell kontrollkomité, Sentralstyret og Desisjonskomitéen for arkivering og uttalelse innen en (1) måned etter Årsmøtet. Fylkesstyret innkaller til et ekstraordinært årsmøte dersom et enstemmig styre, 2/3 av Elevforsamlingen eller 2/3 av medlemsskolene/lærlingrådene krever dette. Fylkesstyret vedtar frister for ekstraordinære årsmøter. Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte, kan behandles på møtet. Elevforsamlingen er det høyeste organ mellom 2 årsmøter. Det skal avholdes minst to (2) slike i løpet av perioden. Landsstyret kan gi dispensasjon fra dette antallet. Representasjonen på Elevforsamlingen er lik representasjonen på Årsmøtet. Elevforsamlingen innkalles av fylkesstyret når absolutt flertall i styret, Desisjonskomitéen, en enstemmig kontrollkomité eller 1/4 av medlemsskolenes elevråd/lærlingrådene krever dette. Innkallingen til Elevforsamlingen skal sendes senest 14 dager før møtet

12 På Elevforsamlingen skal følgende saker behandles: Godkjenning av innkalling og dagsorden Fylkesstyrets beretning Kontrollkomitéens beretning Økonomisk rapport Skolenes egen time Saker ellers bestemmes fritt. Elevforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta å skifte ut en tillitsvalgt i styret, og velge en ny for resten av perioden. Dersom en tillitsvalgt trer tilbake før funksjonstida er over, velger Elevforsamlingen en ny for resten av perioden. Siste Elevforsamling før Elevtinget skal være Elevtingsforberedende, med mindre dette avholdes i andre fora. På første Elevforsamling etter 15. november skal saken valg av DK-leder behandles. Sittende DK innstiller på DK-leder.Skulle de ikke komme med en innstilling, skal sittende HK komme med en innstilling. Innkallingen skal fortelle hvor og når Elevforsamlingen skal finne sted og om gjeldende frister. Den skal inneholde saksliste i henhold til  14 og sakspapirer. Referat fra Elevforsamlingen skal sendes til skolene, Kotrollkomitéen og Sentralstyret innen 14 dager. Hvis et årsmøte ikke er vedtaksdyktig kan forsamlinga sette ned et interimsstyre som skal ha til hensikt å få i stand et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Sentralstyret må godkjenne interimsstyret Valgreglement for Elevorganisasjonen Generelle bestemmelser Dersom ikke annet er spesifisert, kan medlemmer eller tillitsvalgte i Elevorganisasjonen velges til organisasjonsledd, utvalg og komitéer nedfelt i Elevorganisasjonens Vedtekter. A. Representanter for medlemsskoler skal være elever ved den gjeldende skole på det tidspunkt møtet avholdes. B. Alle valg av personer til Elevorganisasjonens fora skal foretas ved personvalg. C. Alminnelig flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg. Blir det fortsatt stemmelikhet, åpnes det for debatt. Deretter vil det foretas nye valg inntil valget er avgjort med alminnelig flertall. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset. Tillitsvalgte av Elevtinget er valgbare to år etter endt verv, og fylkestillitsvalgte er valgbare et år etter endt verv. Elevtinget Alle medlemmer skal i god tid før Elevtinget gjøres oppmerksom på muligheten til å stille til valg. Delegater fra skolene som ikke elevrådsleder velges i Elevrådet etter Valgreglementets generelle bestemmelser. Elevrådsleder må ta med protokoll fra konstituerende elevrådsmøte. Annen delegat enn elevrådsleder må ta med protokoll fra valget, samt attest fra administrasjonen på at representantene oppfyller kravet i pkt. B. Denne dokumentasjonen blir vurdert av Desisjonskomitéen. Mangelfull eller feilaktig dokumentasjon kan medføre at stemme- og representasjonsrett blir fratatt. Fylkesårsmøte og elevforsamling På Årsmøtet/Elevforsamling er hver medlemsskole representert med elevrådsleder med delegatstatus. De samme reglene for å velge en annen delegat enn elevrådsleder gjelder på Årsmøtet og Elevforsamling som på Elevtinget (jf. Valgreglement, Elevtinget, pkt 2 og 3). I tillegg kan skolen stille med 1-5 observatører som har tale- og forlagsrett. Disse skal være valgt av elevrådet med alminnelig flertall. Elevrådsleder skal ha med seg en attestert protokoll fra konstituerende elevrådsmøte. Andre valgte representanter fra skolen skal ha med seg attestert protokoll fra elevrådsmøtet hvor de ble valgt til å 22 23

13 være representanter fra skolen på Årsmøtet. Fylkesstyret Valg til fylkesstyret skjer i henhold til punkt A. Antall personer som ikke går på ungdomsskole eller er under videregående opplæring skal ikke overstige 1/3 av styret. Sittende Distriktskomité innstiller på Distriktskomitéleder. Skulle Distriktskomitéen ikke komme med den innstilling, faller denne oppgaven på den sittende Hovedkomitéen. Sentralstyret Valg til Sentralstyret foregår i henhold til punkt A. Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og leder for Operasjon Dagsverk velges ved særskilt valg. Generalsekretær Generalsekretær velges i henhold til punkt A. Generalsekretær velges ved særskilt valg. Desisjons- og Valgkomité Til disse komitéer kan personer velges i henhold til punkt A. Medlemmene til Desisjonskomitéen velges under ett, med unntak av det medlemmet som skal sitte i to år. Medlemmene til Valgkomitéen velges under ett, med unntak av det medlemmet som skal sitte i to år. OD-styret Til OD-styret velges personer i henhold til Statutter for Operasjon Dagsverk. Ved valg til OD-styret skal minst to (2) representanter byttes ut Statutter for Operasjon Dagsverk ODs formål Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler; informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen. Operasjon Dagsverk skal gjennom Internasjonal Uke bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å bidra til å skape en mer rettferdig verden. Ved å sette globale problemstillinger på dagsorden skal Operasjon Dagsverk skape interesse for internasjonale spørsmål blant elevene. På aksjonsdagen, OD-dagen, kan norske elever gi en dag av sin utdanning til inntekt for prosjektet valgt på Elevtinget. Operasjon Dagsverk skal støtte utdanningsprosjekter med fokus på marginalisert ungdom. Ved å jobbe på OD-dagen kan norske elever gjøre en innsats for at ungdom i andre deler av verden skal få muligheten til utdanning, slik at de selv får muligheten til å påvirke sin egen situasjon. Ungdom i sør og nord kjemper en felles kamp med et felles mål, lik mulighet til utdanning. Ikke fordi vi er like, men fordi vi er like mye verdt. Organene Elevtinget Prosjekt for Operasjon Dagsverk velges på Elevtinget til Elevorganisasjonen og presentasjonen av tema og prosjekt for Operasjon Dagsverk er en del av forberedelsene til Elevtinget på skolene. For å sikre elevinnflytelse fra alle elevene som deltar i OD, skal skolene avholde en uravstemning om Operasjon Dagsverk blant elevene. En presentasjon av alternativene til prosjekt sendes ut til alle skolene som har deltatt på OD minst ett av de siste to årene. Resultatet fra uravstemningen sendes til OD. Hver skole kan avgi en stemme. OD-styret Styret til Operasjon Dagsverk blir valgt på Elevorganisasjonens Elevting. Til styret velges: Leder av OD Leder av EO Ett styremedlem med funksjonstid på to år, med bakgrunn fra OD Fem styremedlemmer med bakgrunn for OD To styremedlemmer med bakgrunn fra EO, eller annen relevant erfaring Ett møtende varamedlem Dersom leder av Elevorganisasjonen ikke kan møte, møter leders stedfortreder. Representanter i ODstyret kan sitte i opptil fire (4) år. Styret konstituerer seg selv og velger vara for OD-leder i Elevorganisasjonens Sentralstyre. Denne skal 24 25

14 være en av representantene fra ODs aksjonsledd. Sittende Hovedkomitéog sentralstyremedlemmer har observatørstatus i OD-styret. Funksjonstiden for styret er fra 1. juli til 30. juli. Saker som utelukkende angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret i Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra OD-styret. OD-styret kan vedta at Operasjon Dagsverk skal arrangeres i samarbeid med andre elevorganisasjoner eller lignende aksjoner og vedta eventuelle statutter for dette samarbeidet. OD-styret skal utarbeide retningslinjer for Hovedkomitéen. Til OD-styret er alle som er under 25 år og som fyller vilkårene i andre ledd i denne paragraf valgbare. Sentralstyret OD-leder sitter i Elevorganisasjonens Sentralstyre, og har personlig vara konstituert i ODs Styre. Hovedkomitéen Styret i Operasjon Dagsverk nedsetter Hovedkomitéen for Operasjon Dagsverk, etter innstilling fra sittende Hovedkomité. Hovedkomitéen består av personer inkludert OD-leder. Hovedkomitéens oppgaver fastsettes i «Mandat for hovedkomitéen» som vedtas i Operasjon Dagsverks styre innen 31. januar. Hovedkomitéen har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av Operasjon Dagsverk kampanjen innenfor de økonomiske retningslinjene som er gitt av ODs Styre. Distriktskomitéene Hovedkomitéen deler landet inn i distrikter. Hvert distrikt har en Distriktskomité som ledes av en DKleder. DK- leder velges på første Elevforsamling etter 15.november i det Fylkeslaget Distriktskomitéen sogner inn under. Avtroppende DK velger nytt DK. Ny distriktskomité skal orienteres om på påfølgende elevforsamling eller årsmøte. Distriktskomitéene skolerer Skolekomitéene og koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter. Skolekomitéene På hver skole, som deltar på Operasjon Dagsverk, skal det være en Skolekomité. Skolekomitéene har ansvaret for å arrangere Internasjonal Uke og OD-dagen på sine skoler. Det skal spesifiseres at skolene skal velge en økonomiansvarlig, og at vedkommende skal sørge for å levere inn regnskap innen 1. desember ODs bistandsfaglige råd Styret i Operasjon Dagsverk nedsetter hvert år i mars Operasjon Dagsverks Råd som består av: Fortrinnsvis OD-ledere for de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-ledere for tidligere aksjoner eller andre sentrale tillitsvalgte innen OD Seks ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid Årets leder av Operasjon Dagsverk med observatørstatus Samtlige medlemmer av OD-styret og Hovedkomitéen har observatørstatus i ODs Råd Mandat for Rådet vedtas av Operasjon Dagsverks styre. Bistandsrådgiver er rådets sekretær og har observatørstatus. Alltinget er Operasjon Dagsverks nasjonale evalueringsorgan og arrangeres av OD-styret og hovedkomitéen. På Alltinget møter representanter fra distriktskomitéene, hovedkomitéen og OD-styret. Alltingets oppgave er: Å evaluere inneværende års kampanje. Komme med rådgivende vedtak til OD-styret og neste års hovedkomité. Fremme forslag til endringer i Elevorganisasjonens grunndokumenter til OD-styret. ODs sekretariat ODs styre vedtar stillingsinstrukser for sekretariatet. Økonomiske forhold Operasjon Dagsverks økonomi er selvstendig og helt atskilt fra Elevorganisasjonens økonomi. Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret, og fremlegges Landsstyret til orientering. Midler fra kampanjene forvaltes av Operasjon Dagsverk. Operasjon Dagsverks økonomiske ansvar overfor samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og renteinntekter med fradrag av aksjons- og oppfølgingsomkostninger. OD-midlene skal plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig under hensyn til plassering av denne typen midler, i henhold til Vergemålsloven. Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske retningslinjer, som vedtas av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk for utgifter. Informasjon og aksjon Internasjonal Uke er en informasjons- og aktivitetsuke på skolene som avholdes før selve aksjonsdagen. I denne uken må forhold av politisk, økonomisk og kulturell karakter være gjenstand for debatt og fordypninger

15 Internasjonal Uke er den viktigste delen av Operasjon Dagsverk og bør derfor ha høyeste prioritet. Det er et grunnleggende mål at alle skoler som deltar på Operasjon Dagsverk arrangerer en Internasjonal Uke, slik at Operasjon Dagsverk kan være med på å fremme menneskelig likeverd og likestilling, og toleranse, global ressursutjevning og internasjonalt medansvar. Internasjonal Uke avsluttes med selve Operasjon Dagsverk-dagen, der de deltagende elevene gjør et dagsverk til inntekt for ungdom i årets prosjektland. Det er et mål at flest mulig av skoleelevene i Norge skal delta på Operasjon Dagsverk. Deltagelse på selve Operasjon Dagsverk dagen skal være basert på frivillighet og solidaritet. ODs samarbeidsorganisasjoner Det velges hvert år en eller flere norske organisasjoner som skal bistå i informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i løpet av OD-kampanjen. ODs samarbeidsorganisasjon(er) velges på bakgrunn av en søknad. Midler fra Operasjon Dagsverk kan søkes av en organisasjon eller flere organisasjoner som søker sammen. Samarbeidsorganisasjoner må være registrert som en juridisk enhet i Norge med egne vedtekter og et ansvarlig styre. Samarbeidsorganisasjonens mål og virke må være i overensstemmelse med ODs formål. Det skal inngås en avtale mellom Operasjon Dagsverk og samarbeidsorganisasjonen før aksjonen. Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og bistandstiltakene. Avtalen skal godkjennes av Styret før den signeres. Dersom samarbeidsorganisasjonen bryter avtalen eller ikke oppfyller kravene satt til prosjektforslag og organisasjon i statuttene, kan midlene holdes tilbake til forholdene er brakt i orden. Dersom dette ikke skjer, kan styret i Operasjon Dagsverk etter fullmakt fra Landsstyret i Elevorganisasjonen, finne nye samarbeidspartnere for prosjektet. Dersom det viser seg vanskelig å fremskaffe relevante samarbeidspartnere for prosjektet vil resterende midler bli fordelt på nytt til et annet prosjekt og en annen organisasjon etter vedtak i styret. Et nytt prosjekt må ha en tilsvarende profil som det opprinnelige prosjektet. Styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt prosjekt. En støtte til eventuelle andre tiltak skal være innenfor rammen av den opprinnelige søknaden valgt på Elevtinget. Samarbeidsorganisasjonen skal være faglig ressurs i informasjonskampanjen. Samarbeidsorganisasjonen skal være behjelpelig i det praktiske arbeidet før og under aksjonen. Dette må skje i samarbeid med Operasjon Dagsverk. Bistandstiltakene For samarbeidsorganisasjonene er prosjektsøknaden samt langtidsplanene forpliktende. Grunnleggende avvik fra disse skal godkjennes av styret til Operasjon Dagsverk. Operasjon Dagsverk skal sikres innsikt og deltagelse i prosjektets utvikling. Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til Operasjon Dagsverk frem til prosjektet er avsluttet. Det må leveres en endelig sluttrapport etter at prosjektet er avsluttet. Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i prosjektlandet/ene. Samarbeidsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig erfaring, administrativ og faglig kompetanse og kapasitet på området det søkes støtte til. Samarbeidsorganisasjonen må sikre at lokale samarbeidsparter i prosjektlandet får kunnskap om Operasjon Dagsverk som solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge. Dersom midlene fra Operasjon Dagsverk tar slutt før prosjektet er avsluttet, forutsettes det at samarbeidsorganisasjonen prioriterer prosjektet på linje med sine øvrige prosjekter. Prinsipper for støtte til bistandstiltak OD støtter bistandstiltak i lav- og mellominntektsland, utfra OECDs klassifisering av lav- og mellominntektsland. Tiltakene skal være utdannings- eller opplæringsprosjekter, ha en entydig og relevant tematisk ramme og danne et godt utgangspunkt for informasjonskampanjen. OD ønsker å gi støtte til folkelig mobilisering, økonomisk, sosial og politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet, likeverd og menneskerettigheter. Tiltakene som mottar midler fra Operasjon Dagsverk skal bidra til bekjempelse av årsaker til fattigdom, utnytting og urettferdighet. Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe å inkludere funksjonshemmede og ungdom fra den fattigste eller mest marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til utdanning. OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varige endringer. Tiltakene skal være lokalt forankret og målgruppens behov og prioriteringer skal være ivaretatt. OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen samarbeider med lokale partnere (lokale organisasjoner/myndigheter) i prosjektlandet. Ansvar for og styring av tiltakene skal ligge hos lokal partner. Alle lokale partnere må være identifisert og samarbeidsorganisasjonen må ha et etablert forhold til disse på søkertidspunktet. Unntak kan forekomme i svært spesielle tilfeller. Hver enkelt OD-kampanje skal av praktiske og kampanjemessige årsaker tilstrebe å omfatte mindre enn tre land, med maks ti partnere. Alle de aktuelle landene bør befinne seg på samme kontinent. Unntak fra dette kan bli gjort dersom ODs bistandsfaglige råd og OD-styret mener dette er forsvarlig

16 Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum fire år. Første utbetaling skjer tidligst 1. januar etter aksjonen. Pengene kan utbetales i en eller flere overføringer per år. Organisasjonene plikter å levere rapport og regnskap når midlene fra en utbetaling er brukt. Styret i Operasjon Dagsverk har rett til å gripe inn og stoppe utbetalinger dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt. Det beløpet det søkes om skal ikke avvike med mer enn ca. 10% fra beløpet som ble arbeidet inn under fjorårets aksjon. Det skal være mulig å øke, eventuelt minke, beløpet dersom aksjonen skulle motta mer eller mindre enn kalkulert. Grunnleggende endringer av prosjektet skal godkjennes av Styret til Operasjon Dagsverk. Søknadsbehandling Prosjektsøknader skal følge Operasjon Dagsverks retningslinjer for søknad. Søknaden skal være OD i hende innen 10.september året før det søkes for. Innkomne søknader etter denne dato vurderes ikke. Dersom søkerorganisasjonene eller søknaden ikke oppfyller kravene fastsatt i statuttene, vil prosjektforslaget bli avvist. Styret til OD avgjør om søknaden følger statuttene. Styret kan maks godkjenne tre (3) søknader som går til avstemning. Hvis flere enn tre (3) søknader følger statuttene, godkjenner styret kun de tre (3) som på best måte legger grunnlaget for en bra informasjonskampanje. Styret kan på prinsipielt grunnlag velge å kun videresende to (2) prosjekter til Elevtinget. Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor massemedia, sosiale medier, skoler og lignende før forslagene har vært oppe til votering på Elevtinget til Elevorganisasjonen. Unntak er foredrag, artikler eller liknende i regi av de enkelte ledd innen Elevorganisasjonen, eller innad i egen organisasjon. Søkerorganisasjonene kan ikke under noen omstendighet argumentere mot noen av de andre søkerorganisasjonenes prosjektforslag. Generelt Dersom det skulle åpnes konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om Elevorganisasjonen på annen måte skulle opphøre å eksistere, skal det sittende styret for Operasjon Dagsverk fortsette som styringsorgan for Operasjon Dagsverk, og tildeles de fullmakter som Landsstyret i Elevorganisasjonen før hadde. I en situasjon som beskrevet i 45 suppleres styret med en representant fra de ansatte hos Operasjon Dagsverk og de tidligere OD-lederne i Operasjon Dagsverks råd. I en situasjon som beskrevet i 45 er styrets mandat følgende: Å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av den eventuelt allerede igangsatte aksjonen. Å sikre en tilfredsstillende oppfølging av de igangsatte prosjekter. Å komme frem til en demokratisk og elevstyrt videre drift av Operasjon Dagsverk, eventuelt Å sikre en styrt avvikling av kampanjen. Disse statutter bygger på Elevorganisasjonens Vedtekter, og er underlagt disse. 30

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter 2008/2009. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring

Vedtekter 2008/2009. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring Vedtekter 2008/2009 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten...

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte 27.4.2016 1. Navn og formål 1.1. Navn Organisasjonen navn er Foreningen tryggere ruspolitikk. Internasjonalt er navnet Association

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget 2016 Elevorganisasjonen 2015 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Ronja Marie Gulbrandsen og Jonas Bergløv, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Press Perioden 2014/2015

Vedtekter for Press Perioden 2014/2015 Vedtekter 5 for Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære landsmøte Haraldsheim vandrerhjem 24.-27. april 2014 10 Følgende dokumenter legges til grunn for organisasjonens virksomhet: Vedtekter:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtatt av Generalforsamlinga 2014, 14. september 2014 1. NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER 2. MEDLEMSKAP 3. KONTINGENT 4. ORGANIASJON OG LEDELSE 5. STYRET 6. VALGKOMITEEN

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer