Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn."

Transkript

1 VEDTEKTER

2 For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens vedtekter ble først vedtatt på landsmøtet i 1988 og er revidert hvert annet år f.o.m.1990 og siste gang på landsmøtet i Stavanger april Navn 2. Organisasjonsområde 3. Formål 4. Medlemskap/valgbarhet 5. Foreningens organer 6. Landsmøtet 7. Landsmøtets oppgaver 8. Ekstraordinært landsmøte 9. Landsstyret 10. Hovedstyret 11. Fylkesforeninger 12. Lokalgrupper 13. Økonomi 14. Deltagelse i fond og legater 15. Prokura 16. Oppløsning 17. Vedtektsendringer Vedlegg til vedtektene 1. NAVN Foreningens navn er Barnekreftforeningen. Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. Foreningen har en vedtatt logo som ikke kan brukes av andre uten særskilt avtale med hovedstyret/fylkesstyret. Foreningens logo og bruken av denne, står beskrevet i foreningens designmanual. All bruk av logo, fonter og farger skal til enhver tid være i overensstemmelse med det som er vedtatt i designmanualen. 2. ORGANISASJONSOMRÅDE Barnekreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Organisasjonen er i hovedsak drevet av foreldre til barn som har eller har hatt kreft. Deres erfaring skal komme andre kreftrammede barn og deres familier til gode. Barnekreftforeningen samarbeider med Kreftforeningen og er medlem av Innsamlingskontrollen. 3. FORMÅL Barnekreftforeningen har som formål; - å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud - å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene - å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna - å drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn og Barnekreftforeningen - å søke positivt samarbeide med andre foreninger der dette er naturlig 2

3 4. MEDLEMSKAP / VALGBARHET De ulike medlemskapene i Barnekreftforeningen er som følger: 1. Familiemedlemskap Med familie menes barn som har eller har hatt kreft og deres foresatte og søsken i samme husstand. Øvre aldersgrense for barn/søsken er 18 år. Begge foresatte og barn som har eller har hatt kreft og deres søsken 15 år eller eldre, kan inneha verv og er stemmeberettigede medlemmer. Det samme gjelder foresatte som har mistet sine barn i kreft. 2. Personlig medlemskap Personlig medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner over 18 år som har vært behandlet for kreft som barn og av deres foresatte. Disse medlemmene er valgbare på lik linje med medlemmer som har familiemedlemskap. 3. Støttemedlemskap Støttemedlemskap i Barnekreftforeningen kan tegnes av enkeltpersoner eller av bedrifter. Personlige støttemedlemmer kan velges til styreverv, men ikke som leder eller nestleder. Støttemedlemmer kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av antallet medlemmer i styret. 4. Landsmøtet fastsetter kontingentens størrelse. Medlemskapet opphører dersom kontingent ikke er betalt i løpet av en 2-års periode. 5. For å kunne være valgbar til, eller inneha styreverv, må kontingent for inneværende år være betalt. 6. Ved valg/oppnevning av representanter til landsmøter samt medlemmer til styrer, råd og utvalg mv. i Barnekreftforeningen, bør begge kjønn være representert. 7. Et hovedstyremedlem eller vara bør ikke ha verv i en fylkesforening. Et hovedstyre-/fylkesstyremedlem eller deres vara, skal ikke ha verv i organisasjons- og kontrollkomiteen. 5. TAUSHETSPLIKT/ETISKE RETNINGSLINJER Tillitsvalgte i Barnekreftforeningen skal underskrive skjema for taushetsplikt og dette gjelder også for fylkesforeninger/lokallag. Taushetsplikt gjelder også etter at perioden som tillitsvalgt utløper. Tillitsvalgte som misligholder sine verv, medlemmer som motarbeider Barnekreftforeningens vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i organisasjonen kan suspenderes. I grove tilfeller skal tillitsvalgte ekskluderes fra Barnekreftforeningen. Den suspenderte/ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen. Vedtak om suspensjon/eksklusjon/eventuell nytt medlemskap avgjøres av hovedstyret. 3

4 Dersom hovedstyret etter ankebehandling opprettholder sitt vedtak oversendes saken til landsstyremøtet/landsmøtet for endelig vedtak. Dersom tillitsvalgte eller noen i deres familie har økonomisk eller annet engasjement i virksomhet Barnekreftforeningen forhandler med/har avtale med er vedkommende inhabil og skal fratre møtet ved saksbehandlingen. I særskilte tilfeller permitteres vedkommende fra tillitsvervet. Den tillitsvalgte har opplysningsplikt. Fylkesstyret/hovedstyret avgjør tvil. Barnekreftforeningen følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. 6. FORENINGENS ORGANER 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Hovedstyret 4. Fylkesforeninger 5. Lokalgrupper 7. LANDSMØTET 1. Landsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av april. 2. Hovedstyret innkaller til landsmøte skriftlig med minst 10 ukers varsel. 3. Forslag til saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes skriftlig til hovedstyret senest 6 uker før. Forslag til landsmøtet må komme fra ett av foreningens organer. Organisasjons- og kontrollkomiteen (OK) kan fremme forslag til vedtektsendringer gjennom hovedstyret. Forslag til vedtektsendringer fra OK, skal forelegges landsmøtet dersom OK ønsker det. Kun saker som er kommet hovedstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet kan behandles. 4. Hovedstyret sender endelig innkalling med saksliste til det enkelte organisasjonsledd og de valgte delegater senest 4 uker før landsmøtet. Innkallingen skal minst inneholde: a) Dags- og forretningsorden b) Beretning for landsmøteperioden c) Regnskap for landsmøteperioden d) Revisjonsberetning e) Innkomne forslag f) Hovedstyrets innstilling i sakene a, b, c og e g) Valgkomiteens innstilling 5. Landsmøtet består av hovedstyret og to representanter fra hver fylkesforening, hvorav den ene bør være lederen. De to representantene, samt vararepresentanter, skal velges på fylkesforeningenes årsmøter. Hvis årsmøtevalgte representanter (inkludert vararepresentantene) ikke kan delta på landsmøtet, har fylkesstyret fullmakt til å velge ny representant (blant de som er valgt til verv i fylkesstyret). I tillegg møter OK-komiteen, valgkomiteen og daglig leder. 6. Alle utgifter i forbindelse med landsmøtet dekkes av Barnekreftforeningen 4

5 sentralt. 8. LANDSMØTETS OPPGAVER 1. Velge møteleder. (Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen). 2. Vedta dags- og forretningsorden. 3. Føre protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av to representanter valgt av landsmøtet samt leder eller avtroppende leder. 4. Behandle og fatte vedtak om hovedstyrets beretning og regnskap, og organisasjons- og kontrollkomiteens rapport samt innsendte forslag og eventuelle vedtektsendringer. 5. Fastsette kontingentens størrelse. 6. Velge leder, to styremedlemmer og en vara til hovedstyret. I tillegg velges en valgkomité på tre medlemmer og en vara. Valgene skjer enkeltvis. Dersom noen ønsker det skal valgene skje skriftlig. Valgene gjelder for to år. 7. I tillegg gjøres eventuelle suppleringsvalg. 8. Velge organisasjons- og kontrollkomite bestående av tre medlemmer og en vara. Landsmøtet velger komiteens leder. 9. Andre valg. 10. Godtgjørelser til tillitsvalgte følger retningslinjer utarbeidet av hovedstyret og godkjent av landsmøtet. 11. I tilfelle stemmelikhet i alle saker, utenom valg, gjelder hovedstyrelederens stemme som dobbeltstemme. 12. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett når dets beretning og regnskap behandles. I disse sakene har de tale- og forslagsrett. 13. OK-komiteen har talerett i saker som naturlig hører inn under deres fagområde. 14. Bestemme sted for neste landsmøte. 9. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når landsstyret, hovedstyret eller minst halvparten av fylkesforeningene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles når det er særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner som oppstår. 2. Det innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen. Det er de samme representanter som møtte på siste ordinære landsmøte som møter på det ekstraordinære. 5

6 10. LANDSSTYRET 1. Landsstyret består av hovedstyret og de tillitsvalgte fylkeslederne. Nestleder i fylkesforeningene eller den av styrets øvrige medlemmer som styret oppnevner er vara. 2. Landsstyret avholder sine møter i april og oktober. I år med landsmøte avholdes bare møtet i oktober. 3. På landsstyrets vårmøte velges hovedstyrets nestleder, to styremedlemmer og en vara. Valgene gjelder for 2 år. 4. Landsstyret gjør eventuelle suppleringsvalg. 5. Landsstyret skal kunne behandle og vedta saker som hovedstyret legger frem. Legge frem egne saker for hovedstyret. Tildele hovedstyret nye oppgaver. 6. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av to av landsstyrets valgte representanter. 7. Landsstyret velger møteleder. 8. Innkalling av landsstyret skal skje med minst 6 ukers varsel. Vedlagt innkallingen skal det være forslag til saksliste. Sakspapirene skal sendes senest 4 uker før møtet holdes. 11. HOVEDSTYRET 1. Hovedstyret består av leder, nestleder, fire medlemmer og to vara. Daglig leder er hovedstyrets sekretær. 2. Hovedstyret skal lede foreningens virksomhet og dette innbefatter; - at virksomheten ikke strider mot foreningens egne vedtekter - å tilrettelegge arbeidet for å samarbeide med fylkesforeningene for å nå foreningens mål - å holde seg orientert om Kreftforeningens aktiviteter som kan ha betydning for Barnekreftforeningen - å informere fylkesforeningene, medlemmene og samfunnet forøvrig - å behandle og fremme saker, også til det offentlige. Gi uttalelser. Oppnevne representanter til faste råd og utvalg - å opprettholde kontakten med lignende organisasjoner i inn- og utland 3. Hovedstyret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall og er beslutningsdyktige når minst 2/3 av styret er til stede. Ved stemmelikhet 6

7 har lederen dobbeltstemme. 4. Tildeling av tilskudd og statstøtte skjer på bakgrunn av revisorgodkjent årsregnskap samt den til enhver tid gjeldende fordelingsnøkkel. 5. Barnekreftforeningen, representert ved hovedstyret, er arbeidsgiver for alle ansatte ved sekretariatet. Hovedstyret foretar alle ansettelser. 6. Hovedstyret skal til enhver tid sørge for at foreningens midler forvaltes i henhold til foreningens vedtatte formål. 12. FYLKESFORENINGER 1. Fylkesforeningene er underlagt foreningens vedtekter. Hver fylkesforening er selvstendige rettssubjekt. 2. Referater sendes sekretariatet fortløpende. Det sendes halvårsrapport og årsregnskap innen gitte frister. 3. Fylkesforeningene kan bestå av ett eller flere fylker. 4. Fylkesstyret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil fem styremedlemmer. I tillegg skal det velges minst to vara. Dersom en fylkesforening av praktiske eller andre grunner ønsker å avvike fra bestemmelsen om antall styremedlemmer, skal saken forelegges hovedstyret som avgjør saken. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 møter og ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 5. Fylkesforeningene oppnevner representanter til råd og utvalg innen sitt område. 6. Fylkesforeningenes årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkallingen skal skje senest 6 uker før årsmøtet skal holdes, og saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet holdes. 7. Fylkesforeningenes årsmøter behandler beretning, regnskap og budsjett og gjør følgende valg; fylkesstyre (etter pkt. 4), landsmøtedelegater (i landsmøteår) og valgkomité bestående av tre medlemmer. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke være medlem av styret. Regnskapet skal revideres av autorisert revisor. Alle valg gjelder for 2 år. Stemmerett i fylkesforeningene har barnets foreldre og støttemedlemmer som har styreverv. Det kan ikke stemmes med fullmakter. 8. Fylkesstyrene sender sine budsjettforslag for det kommende år til hovedstyret innen 31. oktober. 9. Ved oppløsning av fylkesforeningen tilfaller alle foreningens eiendeler Barnekreftforeningen sentralt. 7

8 13. SEKRETARIATET Foreningens administrative og forretningsmessige arbeid utføres av sekretariatet som ledes av daglig leder. Ansettelser/utvidelser av sekretariatet foretas av hovedstyret. Ingen ansatte eller innleide personer i foreningen kan inneha verv som tillitsvalgt i foreningens styrende organer. 14. LOKALGRUPPER Ved behov dannes lokalgrupper innenfor hver fylkesforening. Lokalgruppene bør ha sitt eget styre på minst tre medlemmer. Lokalgruppene er direkte underlagt fylkesforeningen både administrativt og økonomisk. 15. ØKONOMI 1. Foreningens drift er basert på medlemskontingent, offentlig støtte, støtte fra andre, samt gaver og innsamlede midler. 2. Hovedstyrets leder mottar en godtgjørelse som er fastsatt av landsmøtet. 3. Alle andre godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett i hvilket organisasjonsledd, skal forelegges hovedstyret som avgjør dette. 4. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte organisasjonsledd. 5. Gaver og midler gitt til foreningen er Barnekreftforeningens eiendom og skal registreres og medtas i årsberetning til det enkelte organisasjonsledd. 16. DELTAGELSE I FOND OG LEGATER Fond, stiftelser eller legat som Barnekreftforeningen sentralt eller Barnekreftforeningens fylkesforeninger engasjerer seg i, skal være registrert i Stiftelsesregisteret. Dersom engasjementet påfører Barnekreftforeningen økonomiske forpliktelser, skal flertallet av fondets/stiftelsens/legatets styre være representanter fra Barnekreftforeningen sentralt eller Barnekreftforeningens fylkesforeninger. Barnekreftforeningen kan kun engasjere seg i fond eller legat som er til nytte for kreftsyke barn og/eller familier med kreftsyke barn. Barnekreftforeningen kan ikke engasjere seg i fond eller legat der statuttene eller vedtektene bryter med Barnekreftforeningens vedtekter eller gjeldende politikk. Gjennom samarbeidsavtale med Kreftforeningen forholder Barnekreftforeningen seg til Kreftforeningens etiske retningslinjer. Organisasjons- og kontrollkomiteen skal uttale seg om fondets eller legatets statutter eller vedtekter, og hovedstyret skal godkjenne dem før Barnekreftforeningen engasjerer seg. 8

9 17. SIGNATUR/PROKURA Hovedstyrets leder sammen med nestleder tegner for foreningen. For fylkesforeningene tegner deres leder og nestleder. Hovedstyret meddeler prokura. 18. OPPLØSNING Barnekreftforeningen som organisasjon kan bare oppløses etter vedtak på landsmøtet og med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal alle bankinnskudd, kontantbeholdninger og gjenstander nevnt under 13.5 tilfalle et fond for kreftsyke barn med et styre som fordeler midler fra fondet til behandling/forskning for barn med kreft. 19. VEDTEKTSENDRINGER Vedtektene kan bare endres etter vedtak på landsmøtet med minst 2/3 flertall. 9

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer