2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN"

Transkript

1 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes 17). SKBs vedtekter ble vedtatt på landsmøtet i Bergen januar 1988, revidert på landsmøtet i Bodø februar 1990, Asker mars 1992, Stavanger april 1994, Kristiansand april 1996, Trondheim april 1998, Tromsø april 2000, Ålesund april 2002, Fredrikstad april 2004, Bodø april 2006 og Bergen april Navn 2. Organisasjonsområde 3. Formål 4. Medlemskap/Valgbarhet 5. Foreningens organer 6. Landsmøtet 7. Landsmøtets oppgaver 8. Ekstraordinært landsmøte 9. Landsstyret 10. Hovedstyret 11. Fylkesforeninger 12. Lokalgrupper 13. Økonomi 14. Deltagelse i fond og legater 15. Prokura 16. Oppløsning 17. Vedtektsendringer Vedlegg til vedtektene 1. NAVN Foreningens navn er Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB). 2. ORGANISASJONSOMRÅDE SKB er en forening stiftet og drevet av i hovedsak foreldre til barn som har eller har hatt en eller annen form for kreft. Den erfaring dette har gitt vil en gjennom foreningen la komme andre barn, søsken og deres pårørende/ foresatte til gode, som i fremtiden rammes av denne sykdommen. SKB samarbeider med Kreftforeningen gjennom en samarbeidsavtale som kan sies opp av begge parter med seks måneders varsel.

2 3. FORMÅL SKB har som formål; - å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud - å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene - å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna - å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og SKB - å søke positivt samarbeide med andre foreninger der dette er naturlig 4. MEDLEMSKAP / VALGBARHET 1. Medlemskap i SKB kan tegnes av alle som har eller har hatt barn med kreft i en eller annen form. Medlemskapet registreres som familiemedlemskap og kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Medlemskap kan også tegnes av enkeltpersoner over 18 år som har vært behandlet for kreft som barn. Disse medlemmene er valgbare på lik linje med medlemmer som har familiemedlemskap. 2. Kreftsyke barn hører inn under SKBs ansvarsområde så lenge de er under omsorg av foreldre/foresatte. 3. Støttemedlemskap i SKB kan tegnes enten som et personlig medlemskap eller som bedriftsmedlemskap. Landsmøtet fastsetter kontingentens størrelse. 4. Personlige støttemedlemmer kan velges til styreverv, men ikke som leder eller nestleder. Dog kan ikke antall støttemedlemmer utgjøre mer enn 1/3 av antallet medlemmer i styret. 5. Et hovedstyremedlem eller varamedlem kan ikke ha verv i en fylkesforening eller organisasjons- og kontrollkomiteen. 5. FORENINGENS ORGANER 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Hovedstyret 4. Fylkesforeninger 5. Lokalgrupper

3 6. LANDSMØTET 1. Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av april. 2. Hovedstyret innkaller til landsmøte skriftlig med minst 10 ukers varsel. 3. Forslag til saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes skriftlig til hovedstyret senest 6 uker før. Forslag til landsmøtet må komme fra ett av foreningens organer. OK-komiteen kan fremme forslag til vedtektsendringer gjennom hovedstyret. Forslag til vedtektsendringer fra OK, skal forelegges landsmøtet dersom OK ønsker det. Kun saker som er kommet hovedstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet kan behandles. 4. Hovedstyret sender endelig innkalling med saksliste til det enkelte organisasjonsledd og de valgte delegater senest 2 uker før landsmøtet. Innkallingen skal minst inneholde: a) Dagsorden b) Beretning for landsmøteperioden c) Regnskap for landsmøteperioden d) Revisjonsberetning e) Innkomne forslag f) Hovedstyrets innstilling i sakene a, b, c og e g) Valgkomiteens innstilling 5. Landsmøtet består av 2 representanter fra hver fylkesforening hvorav den ene skal være lederen. Dersom leder ikke kan møte på landsmøte, er nestleder varamedlem. De to representantene, samt vararepresentanter, skal velges på fylkesforeningenes årsmøter. Begge har stemmerett på landsmøtet. I tillegg møter hovedstyret og daglig leder. 6. Alle utgifter i forbindelse med landsmøtet dekkes av SKB sentralt. 7. LANDSMØTETS OPPGAVER 1. Velge dirigent og sekretær. 2. Vedta saksliste og forretningsorden. 3. Føre protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av både av- og påtroppende leder samt 2 representanter valgt på landsmøtet.

4 4. Behandle og fatte vedtak om hovedstyrets beretning og regnskap, og organisasjons- og kontrollkomiteens rapport samt innsendte forslag og eventuelle vedtektsendringer. 5. Fastsette kontingentens størrelse. 6. Velge leder, to styremedlemmer og ett varamedlem til hovedstyret. I tillegg velges en valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem. Valgene skjer enkeltvis. Dersom noen ønsker det skal valgene skje skriftlig. Valgene gjelder for to år. 7. I tillegg gjøres eventuelle suppleringsvalg. 8. Velge organisasjons- og kontrollkomite bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger komiteens leder. 9. Formelt velge landsstyret, dets ordfører og varaordfører. Disse velges blant landsstyrets medlemmer. 10. Andre valg. 11. Godtgjørelser til tillitsvalgte følger retningslinjer utarbeidet av hovedstyret og godkjent av landsmøtet. 12. I tilfelle stemmelikhet i alle saker, utenom valg, gjelder lederens stemme som dobbeltstemme. 13. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett når dets beretning og regnskap behandles. I disse sakene har de tale- og forslagsrett. 14. Bestemme sted for neste landsmøte. 8. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når landsstyret, hovedstyret eller minst halvparten av fylkesforeningene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles når det er særlig viktige og/eller uforutsatte situasjoner som oppstår. 2. Det innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen. Det er de samme representanter som møtte på siste ordinære landsmøte som møter på det ekstraordinære.

5 9. LANDSSTYRET 1. Landsstyret består av hovedstyret og de tillitsvalgte fylkeslederne. Nestleder i fylkesforeningene eller den styret oppnevner er vararepresentant. 2. Landsstyret avholder sine møter i april og oktober. I år med landsmøte avholdes bare møtet i oktober. 3. På landsstyrets vårmøte velges hovedstyrets nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Valgene gjelder for 2 år. 4. Landsstyret gjør eventuelle suppleringsvalg. 5. Landsstyret skal kunne behandle og vedta saker som hovedstyret legger frem. Legge frem egne saker for hovedstyret. Tildele hovedstyret nye oppgaver. 6. Det skal føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av 2 av landsstyrets valgte representanter. 7. Landsstyrets møter ledes av den valgte ordfører. 8. Innkalling av landsstyret skal skje med minst 6 ukers varsel. Vedlagt innkallingen skal det være forslag til saksliste. Sakspapirene skal sendes senest 2 uker før møtet holdes. 10. HOVEDSTYRET 1. Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Daglig leder er hovedstyrets sekretær. 2. Hovedstyret skal lede foreningens virksomhet og dette innbefatter; - at virksomheten ikke strider mot disse eller tilsluttede organisasjoners vedtekter - å tilrettelegge arbeidet for å samarbeide med fylkesforeningene for å nå foreningens mål - å holde seg orientert om Kreftforeningens aktiviteter som kan ha betydning for SKB - å informere fylkesforeningene, medlemmene og samfunnet forøvrig - å behandle og fremme saker, også til det offentlige. Gi uttalelser. Oppnevne representanter til faste råd og utvalg. - å opprettholde kontakten med lignende organisasjoner i inn- og utland.

6 3. Hovedstyret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall og er beslutningsdyktige når minst 2/3 av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 4. Hovedstyret gir en foreløpig godkjenning av fylkesforeningenes budsjetter. Endelig godkjenning og tildeling av driftsstøtte skjer etter fylkesforeningenes årsmøter. 5. Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, representert ved hovedstyret, er arbeidsgiver for alle ansatte ved sekretariatet. Hovedstyret foretar alle ansettelser. 11. FYLKESFORENINGER 1. Fylkesforeningene konstituerer seg i sin region og danner lokalgrupper etter behov. 2. Fylkesstyret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 5 styremedlemmer. I tillegg skal det velges minst 2 varamedlemmer. Dersom en fylkesforening av praktiske eller andre grunner ønsker å avvike fra bestemmelsen om antall styremedlemmer, skal saken forelegges hovedstyret som avgjør saken. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 møter, og ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 3. Referater sendes sekretariatet fortløpende. Det sendes halvårsrapport og årsregnskap innen gitte frister. 4. Fylkesforeningene oppnevner representanter til råd og utvalg innen sitt område. 5. Fylkesforeningenes årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. Innkallingen skal skje senest 6 uker før årsmøtet skal holdes, og saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet holdes. 6. Fylkesforeningenes årsmøter behandler beretning, regnskap og budsjett og gjør følgende valg; fylkesstyre (etter pkt. 2), landsmøtedelegater (i landsmøteår) og valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke være medlem av styret. Regnskapet skal revideres av autorisert revisor. Alle valg gjelder for 2 år. Stemmerett i fylkesforeningene har barnets foreldre og støttemedlemmer som har styreverv. Det kan ikke stemmes med fullmakter. 7. Fylkesstyrene sender sine budsjettforslag for det kommende år til hovedstyret innen 31. oktober. 8. Ved oppløsning av fylkesforeningen tilfaller alle foreningens eiendeler SKB sentralt.

7 12. LOKALGRUPPER Ved behov dannes lokalgrupper innenfor hver fylkesforening. Lokalgruppene bør ha sitt eget styre på minst 3 medlemmer. Lokalgruppene er direkte underlagt fylkesforeningen både administrativt og økonomisk. 13. ØKONOMI 1. Foreningens drift er basert på medlemskontingent, offentlig støtte, støtte fra andre, samt gaver og innsamlete midler. 2. Hovedstyrets leder mottar en godtgjørelse som er fastsatt av landsmøtet. 3. Alle andre godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett i hvilket organisasjonsledd, skal forelegges hovedstyret som avgjør dette. 4. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte organisasjonsledd. 5. Gaver og midler gitt til foreningen er SKBs eiendom og skal registreres og medtas i årsberetning til det enkelte organisasjonsledd. 14. DELTAGELSE I FOND OG LEGATER Fond, stiftelser eller legat som SKB sentralt eller SKBs fylkesforeninger engasjerer seg i skal være registrert i Stiftelsesregisteret. Dersom engasjementet påfører SKB økonomiske forpliktelser skal flertallet av fondets/stiftelsens/legatets styre være representanter fra SKB sentralt eller SKBs fylkesforeninger. SKB kan kun engasjere seg i fond eller legat som er til nytte for kreftsyke barn og/eller familier med kreftsyke barn. SKB kan ikke engasjere seg i fond eller legat der statuttene eller vedtektene bryter med SKBs vedtekter eller gjeldende politikk. Gjennom samarbeidsavtale med Kreftforeningen forholder SKB seg til Kreftforeningens etiske retningslinjer. Organisasjons- og kontrollkomiteen skal uttale seg om fondets eller legatets statutter eller vedtekter og hovedstyret skal godkjenne dem før SKB engasjerer seg. 15. PROKURA Hovedstyrets leder sammen med nestleder tegner for foreningen. For fylkesforeningene tegner deres leder og nestleder. 16. OPPLØSNING

8 SKB som organisasjon kan bare oppløses etter vedtak på landsmøtet og med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal alle bankinnskudd, kontantbeholdninger og gjenstander nevnt under 13.5 tilfalle et fond for kreftsyke barn med et styre som fordeler midler fra fondet til behandling/forskning for barn med kreft. 17. VEDTEKTSENDRINGER Vedtektene kan bare endres etter vedtak på landsmøtet med minst 2/3 flertall.(forts) VEDLEGG TIL SKBs VEDTEKTER: Tillitsverv velges slik: Fylkesforeningene I år 2007, 2009 osv. velges leder, kasserer og ett styremedlem. I år 2008, 2010 osv. velges nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Alle valg gjelder for 2 år (vedtektenes 11.6). Dersom noen forlater vervet før perioden er over, fungerer den som overtar ut perioden frem til neste gang dette verv skal velges. Hovedstyret Landsmøte 2008 velger: Leder, to styremedlemmer og ett varamedlem for 2 år Landsstyremøtet våren 2009 velger: Nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem for 2 år. RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN DEL SKBs landsmøte og fylkesforeningenes årsmøte velger en valgkomite som skal virke frem til neste landsmøte/årsmøte der de skal fremlegge sitt forslag til valg. De fungerer også dersom det i perioden skal avholdes ekstraordinært landsmøte/årsmøte, og valg er en sak på møtet. 1.2 Ingen i hovedstyret eller fylkesforeningenes styrer kan være medlem av henholdsvis den landsmøtevalgte og den årsmøtevalgte (fylkesforeningenes) valgkomite. Dette gjelder også varamedlemmer. 1.3 Valgkomiteen skal arbeide på helt fritt grunnlag. Det vil si at de skal vurdere det sittende styrets arbeid samt på forhånd ha latt medlemmene komme med forslag på kandidater. 1.4 Valgkomiteen bør ta rimelig hensyn til både kjønn og en skjønnsmessig fordeling av verv. 1.5 Det bør også tas geografiske hensyn ved sammensetning av styret.

9 1.6 Ved sammensetning av styret bør ingen familie være representert med mer enn ett medlem. 1.7 Man bør også sikre at de forskjellige kategorier er representert: - De som har friske barn - De som har barn i behandling - De som har mistet barn 1.8 Størrelsen på styret er fastsatt i vedtektene. 1.9 Organisasjons- og kontrollkomiteen, som skal velges av landsmøtet, skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Ingen av disse kan ha styreverv (også vara) i hovedstyret eller i fylkesforeningenes styrer. Minst ett av medlemmene bør ha såpass lang fartstid i SKB at vedkommende kjenner SKB og i tillegg ha en god organisasjonserfaring. DEN LANDSMØTEVALGTE VALGKOMITÉS RUTINER OG ARBEIDSMÅTER DEL I september/oktober før landsmøte må valgkomiteens leder tilskrive det sittende hovedstyre for å få klarlagt hvem som ønsker å fortsette og hvem som vil trekke seg. 2.2 Samtidig skal fylkesforeningene tilskrives og komme med forslag på kandidater til hovedstyret. Det er fylkesforeningenes styre som skal besvare denne henvendelsen. 2.3 Fylkesforeningene skal begrunne sine forslag, og de skal svare innenfor en angitt tidsfrist. 2.4 Valgkomiteens leder samordner forslagene og sender de ut til komiteens medlemmer. Man kan ta den første kontakten som telefonmøte, men senere bør komiteen møtes for å komme frem til et endelig forslag som kan fremlegges på landsmøtet. 2.5 Valgkomiteen skal vurdere den enkelte kandidat med hensyn til arbeidskapasitet, spesielle interesser (spesielle områder hvor vedkommende kan bidra spesielt) og annet som kan bidra til å finne frem til den som vil være det beste valget. 2.6 Alle kandidater skal være orientert om hva det innebærer å tiltre hovedstyret. De skal også ha sagt seg villig til å påta seg tillitsverv. DEN FYLKESVALGTE VALGKOMITÉS RUTINER OG ARBEIDSMÅTER DEL I september/oktober før årsmøte må valgkomiteens leder tilskrive det sittende fylkesstyre for å få klarlagt hvem som ønsker å fortsette og hvem som vil trekke seg. 3.2 Samtidig tilskrives fylkesforeningenes medlemmer for å komme med forslag på kandidater til fylkesstyret.

10 3.3 Medlemmene i fylkesforeningene skal begrunne sine forslag, og de skal svare innenfor en angitt tidsfrist. 3.4 Valgkomiteens leder samordner forslagene og sender de ut til komiteens medlemmer. Videre kontakt skjer pr telefon og om nødvendig et avsluttende møte der det er fornuftig og praktisk. 3.5 Valgkomiteen skal vurdere den enkelte kandidat med hensyn til arbeidskapasitet, spesielle interesser (spesielle områder hvor vedkommende kan bidra spesielt) og annet som kan bidra til å finne frem til den som vil være det beste valget. 3.6 Alle kandidater skal være orientert om hva det innebærer å tiltre fylkesstyret. De skal også ha sagt seg villig til å påta seg tillitsverv. Hovedstyret RETNINGSLINJER FOR ORGANISASJONS- OG KONTROLLKOMITEEN (OK) 1. OK har som oppgave å kontrollere at vedtak gjort av landsmøte, landsstyre, hovedstyre og fylkesstyre ikke er i strid med gjeldende vedtekter. 2. Hovedstyret skal forelegge OK forslag til nye vedtekter og endring av vedtekter til uttalelse før de behandles av landsmøtet. OK kan legge frem forslag om vedtektsendringer gjennom behandling i hovedstyret. 3. OK har dessuten en rådgivende rolle overfor hovedstyret. 4. OK skal på vegne av hovedstyret ved behov arrangere organisasjonskurs for tillitsvalgte i SKB. 5. OK gir en kortfattet rapport over sin aktivitet til landsmøtet.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer