VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge. AKKS Norge ble stiftet , og kjennetegnes ved en logo av en puddel og en grammofon. AKKS Norge er en idealistisk, landsomfattende musikkorganisasjon som i hovedsak retter seg mot kvinner innenfor segmentet rytmisk musikk. AKKS Norge er partipolitisk nøytralt, tar avstand fra rusmidler, og er en anti-rasistisk organisasjon. 2. FORMÅL AKKS Norge sitt formål er å jobbe for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen 3. VIRKSOMHETSIDÉ AKKS Norge er det overordnede og samordnende organ for AKKS - avdelingene. AKKS Norge skal jobbe musikkpolitisk på nasjonalt nivå, for å oppnå bedre rammebetingelser for egen organisasjon. AKKS Norge skal være et møtepunkt for kompetanseheving for AKKS - avdelingene. 4. ORGANISASJONSSTRUKTUR 4.1. Høyeste organ i AKKS er landsmøtet Landsmøtet velger landsstyre Landsstyret tilrettelegger for og samordner AKKS - avdelingenes aktivitet. 5. LANDSMØTET 5.1. Høyeste organ er landsmøtet som avholdes hvert annet år, og innen 1. juni Innkalling til ordinært landsmøte sendes ut 4 måneder før landsmøtet holdes Saker til behandling må være landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet Saker til landsmøtet kan meldes inn av AKKS - avdelingen sitt årsmøte eller AKKS - avdelingen sitt styre. I tillegg til faste saker kan landsstyret fremme saker som behandles under innkomne saker Sakene skal være behandlet av landsstyret, og sakspapirer utsendt til AKKS - avdelingene senest en måned før landsmøtet. 1

2 5.6. AKKS - avdelingenes valgte delegater møter på landsmøtet med fulle rettigheter. Antall delegater beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell: 5-50 medlemmer gir to (2) delegater på landsmøtet. I tillegg kommer en ny delegat per 50 medlem. Maks antall delegater fra en avdeling er åtte (8). Det betyr: 5-50 = 2 delegater = 3 delegater = 4 delegater = 5 delegater = 6 delegater = 7 delegater 301 = 8 delegater 5.7. Hver delegat har en stemme. AKKS - avdelingene kan avgi stemmer ved bruk av fullmakter. Fullmakten skal være undertegnet av styreleder Landsstyrets medlemmer som deltar på landsmøtet som delegater for sin avdeling har fulle rettigheter, unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding Medlemmer av AKKS - avdelingene og valgkomiteens medlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet Ansatte i AKKS og personer landsmøtet gir fullmakt, har tale- og forslagsrett på landsmøtet Gjester invitert av landsstyret møter som observatører på landsmøtet Dagsorden for landsmøtet skal bestå av: 1) Konstituering. a) Åpning av møtet. b) Godkjenning av delegater og fullmakter. c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden. d) Valg av ordstyrer og referent. e) Valg av to protokollunderskrivere. 2) Årsmelding for landsmøteperioden. 3) Presentasjon av AKKS - avdelingene a) Styre b) Økonomi c) Aktivitet 4) Årsregnskap for landsmøteperioden, som skal være revidert av statsautorisert revisor. 5) Innkomne saker. 6) Handlingsplan for landsmøteperioden. 7) Budsjett for landsmøteperioden, med behandling av medlemskontingent. 8) Valg av Landsstyre Landsstyreleder, nestleder og økonomiansvarlig velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det Landsmøtet skal ikke behandle andre saker enn dem som er omtalt i innkallingen. 2

3 5.15. Landsmøteprotokollen skal sendes ut til alle delegatene og AKKS - avdelinger innen to måneder etter landsmøtet Landsmøteprotokollen skal inneholde referat, tilleggs- og endringsforslag, avstemninger og endelige vedtak som er gjort, med angivelse av stemmetall, og vedtatte vedlegg Protokolltilførsel skal fremlegges skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning Landsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning Landsmøtet kan foreta vedtektsendringer med 2/3 flertall Landsmøtet kan avvikle en AKKS avdeling 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 6.1 Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen fire uker når enten a) Landsstyret finner det nødvendig, eller 2/3 av avdelingene har krevd det skriftlig overfor landsstyret. 6.2 Ekstraordinært landsmøte kan behandle alle typer saker med unntak av vedtektsendringer og andre innkomne saker. 7 VALGKOMITÉ 7.1 Landsstyret konstituerer en valgkomité seks (6) mnd før landsmøtet. Valgkomiteen kan bestå av minst to (2) og inntil tre (3) medlemmer Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til styreledervervet, nestleder og økonomiansvarlig. Det sittende styret og medlemmer av AKKS kan komme med innspill til valgkomiteen. Valgkomiteen skal kontakte kandidater og presentere dem i sakspapirene som gjøres tilgjengelig for medlemmene etter regler i LANDSSTYRET 8.1. Landsmøtet velger landsstyre Landsstyret er høyeste organ i AKKS mellom landsmøtene I alle saker som ikke er tillagt landsmøtet, treffer landsstyret endelige avgjørelser Landsstyret skal bestå av kvinner Landsstyret skal bestå av: Styreleder Nestleder Økonomiansvarlig En valgt representant fra styret i hver AKKS - avdeling En valgt vararepresentant fra styret i hver AKKS - avdeling 8.6. Landsstyret plikter å sitte til nytt landsstyre er valgt Ved permanent fratredelse av valgt landsstyrerepresentant fra lokalavdelinger, 3

4 innsettes vararepresentant. Ny vararepresentant skal da velges av lokalstyret og godkjennes av landsstyret Landsstyret er vedtaksdyktig ved mer enn 50 % oppmøte Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme Landsstyret skal møtes minst en gang i halvåret Landsstyret kan innkalle alle ansatte i AKKS til sine møter. Ansatte har tale- og forslagsrett Landsstyret skal konstituere ny styreleder, nestleder og økonomiansvarlig, ved lengre periodisk forfall fra disse vervene Landsstyremøtene avholdes helst hos en av de lokale AKKS - avdelingene Landsstyrets hovedoppgaver: Lede organisasjonen i perioden mellom landsmøtene. Ta beslutninger av økonomisk art, til det beste for hele organisasjonen. Utarbeide årsmelding, handlingsplan og budsjett til behandling av landsmøtet. Påse at organisasjonens økonomi og forpliktelser er gjenstand for kontroll, og at regnskap og revisjon skjer etter gjeldende lover og forskrifter. Sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene, og med utgangspunkt i de vedtak, handlingsplaner og budsjett som er vedtatt av landsmøtet. Oppnevne nødvendige utvalg i perioden. Oppnevne representanter til fora hvor AKKS skal representeres. Definere arbeids- og ansvars områder innad i landsstyret i tråd med vedtak, handlingsplaner og budsjett som er vedtatt av landsmøtet. Velge referent til hvert landsstyremøte Et landsstyremedlem kan bli fratatt sitt styreverv dersom ¾ av landsstyret finner at vedkommende i utstrakt grad motarbeider landsstyrets arbeid, eller på en eller annen måte ikke er skikket. Avgjørelsen kan klages inn for landsmøtet Det føres referat og vedtaksprotokoll fra alle landsstyremøtene, som sendes ut til alle i landsstyret, og til styrene i AKKS - avdelingene Ved konstituering av nytt styre utarbeides det en styrekontrakt hvor styremedlemmenes plikter og rettigheter er nedtegnet. 9. ÅRSMELDING Landsstyret plikter å innhente følgende opplysninger som skal nedtegnes i årsmeldingen: AKKS - avdelingenes årsmeldinger Medlemstall Deltagelse på eksterne kurs og fora Oversikt over prosjekter i regi av landsstyret Oversikt over samarbeidspartnere Styrets beretning 4

5 10. AKKS - AVDELINGER Navnet på AKKS - avdelingene skal være AKKS By/Region Sammenslutninger som vil stiftes i henhold til AKKS Norge sine vedtekter, kan søke om å bli tatt opp som AKKS - avdeling. Søknaden rettes til landsstyret som behandler søknaden i sin innstilling til landsmøtet, som avgjør søknaden Styret i AKKS - avdelingen har ansvar for egen økonomi og administrasjon AKKS - avdelingene skal følge mønstervedtekter for AKKS - avdelinger, vedtatt på landsmøtet. Generelle endringer som skal gjelde alle avdelinger må vedtas på landsmøte Tillegg til mønstervedtektene må godkjennes av landsstyret Dersom en AKKS avdeling legges ned, skal all aktiva slik som utstyr, kontorrekvisita etc som er bevilget, overført eller gitt i gave til avdelingen som et ledd i AKKS sin virksomhet, overdras til AKKS Norge ved landsstyret for videre behandling. Landsstyret plikter å behandle nedleggingssaker i perioden mellom landsmøtene og eventuelt sikre eiendeler til avdelingen er formelt avviklet av landsmøtet En nedlagt avdeling kan starte opp igjen, se regler i pkt Ved ny oppstart i den nedlagte avdelingen, kan avdelingen søke landsstyret om å få tilbakeført utstyret Dersom en AKKS avdeling begår grove brudd på mønstervedtekter for AKKS - avdelinger, kan landsmøtet avvikle AKKS - avdelingen. 11. MEDLEMSREGISTER AKKS Norge skal oppbevare et sentralt medlemsregister for AKKS - avdelingene AKKS - avdelingene plikter å føre medlemsregister. Medlemsregistrets oppbygning skal utformes av AKKS Norge ved landsstyret etter gjeldende lover og forskrifter Kommersiell anvendelse av medlemsopplysninger må godkjennes skriftlig av det enkelte medlem. 12. MEDLEMSKAP AKKS Norge kan være medlem av organisasjoner og nettverk som gagner AKKS sin virksomhet. Medlemskap framgår av budsjettbehandlingen på landsmøtet og av AKKS sine årsmeldinger. 13. ØKONOMI AKKS Norge kan ta imot offentlig støtte og private gaver, dersom dette ikke begrenser AKKS sin virksomhet Landsstyret velger regnskapsfører og revisor for AKKS Norge. 5

6 13.3. Prokura tildeles landsstyreleder og økonomiansvarlig av landsstyret AKKS Norge skal fordele sine midler mellom eget sentralt budsjett og AKKS - avdelingene i henhold til handlingsplan og budsjett vedtatt av landsmøtet Avtaler som gjelder samarbeid med og sponsing av AKKS Norge, må være i tråd med AKKS Norges vedtekter Landsstyret legger retningslinjer for behandling av saker hvor økonomisk mislighold og tillitsbrudd kan være involvert Landsmøtet fastsetter medlemskontingent som er lik for alle AKKS - avdelingene. Medlemskontigenten avgjøres på hvert landsmøtet under behandlingen av økonomi. Medlemskap i en AKKS - avdeling gjelder i alle AKKS - avdelingene. 14. ARBEIDSGIVERANSVAR Landsstyret ansetter etter behov og bevilgede midler en administrasjon på nasjonalt plan Landstyret plikter å innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger etter gjeldende regler. Styret skal i tillegg tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og følge øvrige lover og forskrifter som arbeidsgiver. Styret skal som arbeidsgiver komme med klare tilbakemeldinger til de ansatte og påse at det er en klar ansvarsdeling mellom styret og den ansatte. Styret skal sørge for arbeidskontrakt for ansatte, og i samarbeid med ansatte utarbeide stillingsinstruks. 15. OPPLØSNING AKKS Norge kan oppløses med ¾ flertall på landsmøtet Landsmøtet avgjør med 2/3 flertall hva som skal skje med AKKS Norges eiendeler. 6

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer