Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn"

Transkript

1 Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB Tilknytning LFB er en selvstendig medlems- og interesseorganisasjon som er partipolitisk- og religiøst uavhengig og nøytral. Organisasjonen aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning. Foreningen kan slutte samarbeidsavtaler med andre organisasjoner så lenge samarbeidet er i tråd med LFBs formål. 1.3 Formål LFB skal som organisasjon for barnevernsbarn: Arbeide aktivt for tidligere og nåværende barnevernsbarns interesser og rettigheter Arbeide for å skape bedre forståelse for barnevernsbarns rettigheter Arbeide aktivt for et bedre barnevern Arbeide for å skape positive holdninger i samfunnet om barnevernsbarn og barnevernet. Være et samlingspunkt og nettverk for barnevernsbarn Alle arrangementer i regi av LFB har nulltoleranse for rusmidler. 2 ORGANISASJON Medlemmene utgjør grunnorganisasjonen. Der det er regionslag, består regionslaget av medlemmene i regionen.

2 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene og påser at den daglige styringen av organisasjonen er i tråd med vedtekter og verdier mellom landsmøtene. Administrasjonen har ansvar for utførelse av daglig drift. 2.1 Beslutningsregler I LFB fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når over halvparten av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Man er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede inklusive leder eller nestleder. Vedtak om vedtektsendring og om deling, sammenslutning og oppløsning krever minst 2/3 flertall. 2.2 Medlemskap og kontingent Ordinært medlemskap og valgbarhet Nåværende eller tidligere barn og unge med tiltak i barnevernet kan være ordinære medlemmer. Ordinært medlemskap tegnes i LFB. Alle ordinære medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd. I LFB kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. Ordinære medlemmer betaler ikke kontingent, og de skal årlig motta et medlemsbevis Støttemedlemskap Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og andre private eller offentlige instanser. Støttemedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LFB. Private støttemedlemmer betaler 300 kr. Bedriftsstøttemedlemmer betaler 500 kr. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Organisasjonen kan ta i mot donasjoner fra organisasjoner og bedrifter så lenge dette er i samsvar med LFBs formål.

3 2.3 Regionslag Landsmøtet kan beslutte å opprette regionslag i følgende områder: Nord (Finnmark, Troms, Nordland) Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) Sør (Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder) Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo) Regionslaget skal være et trygt og stimulerende samlingspunkt for organisasjonens medlemmer, samt fremme LFB sine formål i regionene. Regionslagene skal ikke ha egne vedtekter. Det kreves at Regionslag opptrer I samsvar med LFBs verdier og vedtekter som vedtatt på landsmøtet. Ut over dette er regionslagene juridisk og økonomisk selvstendige enheter som avgir sin rapport til Hovedstyret årlig Regionslags årsmøte Regionslag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er Regionslagets høyeste myndighet. Styret i Regionslaget innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder, protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer 2. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap 3. Behandling av innkomne forslag og uttalelser 4. Fastsettelse av prioriterte oppgaver 5. Fastsettelse av budsjett 6. Valg av styre med Regionslagsleder, og minst 2 medlemmer og 1

4 varamedlem, samt andre valg etter behov. I Regionslaget har bare personer med ordinært medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett i godkjenningen av årsberetning og årsregnskap. Regionslagstyret har ansvar for å organisere lagets virksomhet slik at det er en ressurs for medlemmene. Regionslagstyret skal, i tillegg til å lede laget, ivareta sekretærfunksjoner og økonomi. Regionslagstyret kan oppnevne arbeidsgrupper. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lagets medlemmer krever det, eller når Regionslagstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Med Regionslagstyrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen Regionslags økonomi Regionslagene er selvstendige økonomiske forvaltninger og skal på sitt årsmøte vedta budsjett. De enkelte organisasjonsleddene har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører. Regnskapsåret for Regionslaget er 1/1 til 31/12. Regionslaget skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Årsregnskap skal fremlegges for årsmøtet til godkjenning. Årsmøtet tar samtidig stilling til disponering av eventuelle overskudd eller dekning av underskudd. LFB er ikke ansvarlig for de forpliktelser som Regionslag har overfor andre instanser. Landsomfattende og/eller regionale og inntektsgivende tiltak kan bare iverksettes etter godkjenning i Hovedstyret. Hovedstyret skal påse at tiltakets formål er i overensstemmelse med LFBs vedtekter og utvikling av organisasjonen, samt at dette er i samsvar med andre tiltak. Alle økonomiske tiltak som kan forplikte LFB skal forelegges Hovedstyret for godkjenning før avtaleinngåelse. Slike tiltak kan være anskaffelse av eiendom, låneopptak, opprettelse av fond, investeringer med mer. Hovedstyret kan stille betingelser i form av økonomisk sikkerhet, utarbeidelse av statutter og lignende. 2.4 Landsmøtet

5 Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LFB. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Hovedstyret sender invitasjon til alle medlemmer med minst 12 ukers skriftlig varsel. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker for landsmøtet. Medlemmenes forslag til saker og/eller endringsforslag til vedtekter skal være hovedstyret i hende senest 8 uker før landsmøtet. Innkalling til landsmøtet sendes samtlige landsmøtedelegater senest 2 uker før landsmøtet finner sted. Vedlagt innkallingen skal saksliste, saksdokumenter, samt valgkomiteens innstilling følge. Landsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Landsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Konstituering a. godkjenning av innkalling b. godkjenning av saksliste og c. valg av ordstyrer og referent d. valg av tellekorps 2. Hovedstyrets årsmelding og kontrollkomiteens beretning 3. Økonomi a. godkjenning av regnskap b. godkjenning av revisjonsberetning c. fastsettelse av kontingent d. fordeling av kontingent e. langtidsbudsjett 4. Styringsdokumenter a. uttalelser b. politisk plattform c. vedtekter 5. Valg av a. hovedstyre b. kontrollkomite c. valgkomite Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Protokollen skal inneholde alle fremsatte forslag og vedtak. Protokollen skal underskrives av møteleder og 2 valgte

6 medlemmer av landsmøtet. Landsmøtet består så fremt det lar seg gjøre av 4 representanter fra hver region, samt hovedstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Der det er regionslag velger regionen delegater i sine møter. På landsmøtet har alle utsendinger stemmerett. Så lenge det ikke finnes regionslag er alle medlemmer som har vært med i LFB over 6 mnd stemmeberettigede så fremt de har meldt seg på landsmøtet 2 uker i forkant. Landsmøtet velger: 1. 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge bare hvis posisjonen er på valg 2. Valgkomite bestående av 1 leder samt 2 medlemmer. Hovedstyret kommer med forslag til ny valgkomité. 3. Kontrollkomite bestående av 1 leder samt 2 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen Ved valg av verv har landsmøtets medlemmer mulighet til å fremme alternative kandidaturer til valgkomiteens innstilling. Alternative kandidaturer skal skriftlig meddeles valgkomiteen, og vedkommende som foreslås må skriftlig ha sagt seg villig til å stille til valg. Alternative kandidaturer kan fremmes helt fram til valget skal foretas. Ved stemmelikhet under valg av verv foretas en ny avstemming. Ved valg av endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Landsmøtet er, så langt plass tilsier, åpent for ordinære medlemmer, støttemedlemmer, gjester og observatører. De møter for egen regning, uten stemme og talerett. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når 1/3 av medlemmene krever det, eller når Hovedstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 2 måneders skriftlig varsel. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 2.5 Hovedstyret Hovedstyret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Hovedstyret fatter vedtak i alle saker som ikke er spesielt tillagt et annet

7 organ, eller er av så stor viktighet at beslutningen tilligger landsmøtet. Hovedstyret skal: 1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og oppgaver 2. Forestå kontakten med offentlige myndigheter og andre organisasjoner 3. Holde kontakten med medlemmene 4. Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, budsjett og strategiplan 5. Forberede saker som skal behandles av landsmøtet og gi sin innstilling til disse 6. Sørge for gjennomføring av vedtak fattet på landsmøtet 7. Ta avgjørelser og gi retningslinjer vedrørende informasjon, informasjonsmateriell og representasjon 8. Oppnevne komiteer og utvalg for å ivareta definerte oppgaver, og gi instrukser for disse. Samt, om ønskelig, delegere myndighet til slike organer uten at Hovedstyret fritas for sitt ansvar overfor landsmøtet. 9. Fastsette LFBs årlige planer og budsjett 10. Avgi LFBs årsberetning og revidert regnskap 11. Sammen med talspersoner å representere LFB i styrer, råd og utvalg 12. Oppnevne arbeidsgrupper der det er formålstjenlig 13. Avgjøre i spørsmål om fortolkning av vedtektene av Hovedstyret. Hovedstyret har totalt 9 medlemmer som består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Funksjonstiden til hovedstyret er to år. Halvparten av hovedstyret skal velges hvert år. Dette fordeles slik at annenhver representant skal velges på nytt hvert år. Ved landsmøter som finner sted i år med partall velges leder, første styremedlem, tredje styremedlem,1. varamedlem og 3. varamedlem. I oddetalls velges nestleder, andre styremedlem, fjerde styremedlem og 2. vararepresentant. Lederen av LFB kan ikke sitte mer enn 6 år sammenhengende. Leder av hovedstyret innkaller til møte annenhver måned. Innkalling og saksliste må sendes ut minst 1 uke før møtet. Hovedstyret skal kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Hovedstyrets medlemmer har møteplikt på styremøter. Varamedlem skal alltid innkalles, og har ved normalt fremmøte tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Eventuelt forfall må meddeles til styrets leder straks, og hvis mulig senest en uke før fastsatt møte. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst

8 halvparten av medlemmene møter. Ved stemmelikhet avgjøres spørsmålet ved leders dobbeltstemme. Hvis et medlem eller et varamedlem av Hovedstyret trekker seg i løpet av perioden trer et varamedlem inn på vedkommendes plass. Dersom et styremedlem ikke møter på styremøter, og ikke er mulig å komme i kontakt med på 6 måneder anses det som at vedkommende trekker seg fra sitt verv. Hvis to eller flere medlemmer eller varamedlemmer trekker seg i perioden skal valgkomiteen supplere styret med inntil to personer. Organisasjonssekretæren fører protokoll fra Hovedstyrets møter. Protokollen legges fram for Hovedstyret til godkjenning ved neste møte. Protokollen er tilgjengelig for alle. Det kan avholdes ekstraordinært møte dersom leder eller 2 styremedlemmer ønsker dette, eller når minst 1/3 av de øvrige medlemmene krever det. Utgiftene til Hovedstyrets virksomhet dekkes av organisasjonen sentralt. 2.6 Administrasjonen LFB kjøper administrative tjenester av Organisasjonen Voksne for barn (VFB). Generalsekretæren i VFB har arbeidsgiveransvar for LFBs ansatte. Som administrasjonens arbeidsgiver har generalsekretæren i VFB ansvar for å påse at administrasjonen utfører sine arbeidsoppgaver i tråd med landsmøtets og Hovedstyrets retningslinjer. Administrasjonen har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger gjort i Hovedstyret og landsmøtet. Administrasjonens ansvarsområde omfatter: Daglig drift i tråd med LFBs vedtekter og strategiplan som vedtatt på landsmøtet Utvikling av LFBs virksomhet innenfor rammen av LFBs verdier Utvikling av kultur og kompetanse i LFBs organisasjon, virksomheter og administrasjon De administrative funksjoner i det regionale samarbeidet Administrasjonen har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt

9 valgkomiteen og kontrollkomiteen. Hovedstyret skal alltid være med i ansettelsen av ansatte i administrasjonen. 2.7 Utelukkelse fra tillitsverv Valgte medlemmer av LFBs organer som handler i strid med LFBs vedtekter og vedtak, eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli utelukket fra alle tillitsverv. I utelukkelsessaker skal administrasjonen gjøre forberedende behandling. Deretter legges innstillingen fram for Hovedstyret som fatter endelig vedtak. Hovedstyrets vedtak trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også i innstilling som gjelder medlem av Hovedstyret. I LFB kan ikke ordinære medlemmer bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv Særlig om rusmiddelbruk Brudd på reglene om bruk av rusmidler fra ordinære medlemmer medfører at man blir sendt hjem for egen regning, og mister muligheten til å velges inn i styrer og/eller verv i organisasjonen for en periode på 3 år. Styremedlemmer og/eller talspersoner som bryter reglene om bruk av rusmidler på LFBs arrangementer må fratre sitt verv med umiddelbar virkning. Til tross for ordinære medlemmers brudd på reglene om bruk av rusmidler på arrangementer ekskluderes vedkommende ikke som medlem av organisasjonen. Hvis støttemedlemmer bryter reglene om bruk av rusmidler på arrangementer kan Hovedstyret fatte beslutning om eksklusjon av støttemedlemmet. Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å uttale seg til alle instanser som behandler saken. 3 ØKONOMI 3.1 Budsjett LFB skal til en hver tid ha et budsjett for gjeldende regnskapsår. Budsjettet vedtas av

10 Hovedstyret og legges fram for landsmøtet. 3.2 Regnskap Regnskapsåret regnes fra 1/1 til 31/12. LFB skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Årsregnskap skal fremlegges for landsmøtet til godkjenning. Landsmøtet tar samtidig stilling til disponering av eventuelle overskudd eller dekning av underskudd. Regnskapet skal spesifiseres på en slik måte at det blir tydelig for landsmøtet hva LFB har brukt midlene sine til. 3.3 Revisjon Vedkommende revisor gjennomgår årsregnskapet for organisasjonen og lager en beretning som legges fram for landsmøtet. De årene det ikke avholdes landsmøte skal beretningen legges fram for Hovedstyret. 3.4 Forpliktelser Landsomfattende og/eller regionale og inntektsgivende tiltak kan bare iverksettes etter godkjenning i Hovedstyret. Hovedstyret skal påse at tiltakets formål er i overensstemmelse med LFBs vedtekter og utvikling av organisasjonen og at dette samsvarer med andre tiltak. Alle økonomiske tiltak som kan forplikte LFB, skal forelegges Hovedstyret til godkjenning før avtaleinngåelse. Slike tiltak kan være anskaffelse av eiendom, låneopptak, opprettelse av fond, investeringer o.l. Hovedstyret kan stille betingelser i form av økonomisk sikkerhet, utarbeidelse av statutter og lignende. 4 KOMITEER 4.1 Kontrollkomité Kontrollkomiteen er LFBs kontrollorgan og rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med LFBs vedtekter og vedtak, og rapporterer til landsmøtet. Kontrollkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til Hovedstyret. Organisasjonssekretæren har ansvar for

11 sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon. Komiteens ansvarsområde er følgende: Gjennomgå landsmøtets, Regionsstyrenes og Hovedstyrets protokoller. Gjennomgå Hovedstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller. Kontrollkomiteen legger årlig fram en beretning for Hovedstyret. Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak, sendes fortløpende til Hovedstyret. Kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor. 4.2 Valgkomité Valgkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra Hovedstyret, og skal forberede valgene til neste landsmøte. Valgkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer. Organisasjonssekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Valgkomiteens ansvarsområde omfatter: Innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet. 12 uker før landsmøtet sende varsel til medlemmene om hvilke tillitsvalgte som står på valg, der medlemmene gis frist til 6 uker før landsmøtet for å foreslå kandidater. 5 måneder før landsmøtet sende forespørsel til tillitsvalgte som står på valg, der de senest 8 uker før landsmøtet bes gi beskjed om de tar gjenvalg. Senest 2 uke før landsmøtet utarbeide en innstilling som ivaretar kravene til kvalifikasjoner i tillitsvervene, hensyn til geografisk fordeling, alder og sikrer minst 1/3 av begge kjønn i alle LFBs organer. 5 INHABILITET En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende: selv er part i saken er i slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så

12 nær som søsken med en part i saken er forlovet, gift eller samboer med en part i saken er leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er part i saken. En person er også inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, ulempe eller tap for vedkommende eller noen som står vedkommende nær. Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. En person som er inhabil, kan ikke overlate avgjørelse i saken til en som er direkte underordnet. Reglene om inhabilitet i denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det er åpenbart at personens tilknytning til saken eller sakens parter ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt. Med part menes person eller virksomhet som blir direkte berørt av sakens avgjørelse. 6 DELING, SAMMENSLUTNING OG OPPLØSNING Forslag om å dele LFB eller å slutte LFB sammen med andre må bli vedtatt av Landsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig. Forslag om oppløsning av LFB må bli vedtatt av to landsmøter for å være gyldig. Første gangs behandling kan bare gjøres av et ordinært landsmøte, og forslaget om oppløsning må fremgå av innkallingen. Med innkallingen skal også følge forslag om anvendelse av LFBs midler og eiendommer til formål som kommer barn med tiltak under barnevernet til gode. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. Vedtak om anvendelse av midler og eiendommer krever over halvparten av de avgitte stemmer for å være gyldig.

13 De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er innkalt i samsvar med vedtektene. Ved oppløsning av Regionslag tilfaller alle midler og eiendeler LFB til oppbevaring og forvaltning i 4 år. Dersom organisasjonsleddet i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, disponerer LFB disse midlene etter vedtak i Hovedstyret, til bruk for LFBs målgruppe sentralt, regionalt eller lokalt. Overføring av verdier. I tilfelle oppløsning skal foreningens verdier, etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til virksomhet som ideologisk og praktisk er nærliggende foreningens arbeidsområde. Nærmere beslutning om dette fattes på landsmøtet. (siste endringer LM 2013)

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov basert på Idrettsstyrets lovnorm for særkrets/region av 24.januar 2012. Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets, stiftet 15.12.1963, godkjent av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947.

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947. LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB Stiftet 25.september 1947. Revidert første gang 6.mai 1998. Revidert igjen 4. mai 2012 basert på vedtak gjort i Idrettsstyret 28. november 2011. Godkjent av Vest-Agder

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer