Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn"

Transkript

1 Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB Tilknytning LFB er en selvstendig medlems- og interesseorganisasjon som er partipolitisk- og religiøst uavhengig og nøytral. Organisasjonen aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning. Foreningen kan slutte samarbeidsavtaler med andre organisasjoner så lenge samarbeidet er i tråd med LFBs formål. 1.3 Formål LFB skal som organisasjon for barnevernsbarn: Arbeide aktivt for tidligere og nåværende barnevernsbarns interesser og rettigheter Arbeide for å skape bedre forståelse for barnevernsbarns rettigheter Arbeide aktivt for et bedre barnevern Arbeide for å skape positive holdninger i samfunnet om barnevernsbarn og barnevernet. Være et samlingspunkt og nettverk for barnevernsbarn Alle arrangementer i regi av LFB har nulltoleranse for rusmidler. 2 ORGANISASJON Medlemmene utgjør grunnorganisasjonen. Der det er regionslag, består regionslaget av medlemmene i regionen.

2 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene og påser at den daglige styringen av organisasjonen er i tråd med vedtekter og verdier mellom landsmøtene. Administrasjonen har ansvar for utførelse av daglig drift. 2.1 Beslutningsregler I LFB fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når over halvparten av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Man er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede inklusive leder eller nestleder. Vedtak om vedtektsendring og om deling, sammenslutning og oppløsning krever minst 2/3 flertall. 2.2 Medlemskap og kontingent Ordinært medlemskap og valgbarhet Nåværende eller tidligere barn og unge med tiltak i barnevernet kan være ordinære medlemmer. Ordinært medlemskap tegnes i LFB. Alle ordinære medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd. I LFB kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. Ordinære medlemmer betaler ikke kontingent, og de skal årlig motta et medlemsbevis Støttemedlemskap Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og andre private eller offentlige instanser. Støttemedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LFB. Private støttemedlemmer betaler 300 kr. Bedriftsstøttemedlemmer betaler 500 kr. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Organisasjonen kan ta i mot donasjoner fra organisasjoner og bedrifter så lenge dette er i samsvar med LFBs formål.

3 2.3 Regionslag Landsmøtet kan beslutte å opprette regionslag i følgende områder: Nord (Finnmark, Troms, Nordland) Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) Sør (Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder) Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo) Regionslaget skal være et trygt og stimulerende samlingspunkt for organisasjonens medlemmer, samt fremme LFB sine formål i regionene. Regionslagene skal ikke ha egne vedtekter. Det kreves at Regionslag opptrer I samsvar med LFBs verdier og vedtekter som vedtatt på landsmøtet. Ut over dette er regionslagene juridisk og økonomisk selvstendige enheter som avgir sin rapport til Hovedstyret årlig Regionslags årsmøte Regionslag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er Regionslagets høyeste myndighet. Styret i Regionslaget innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder, protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer 2. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap 3. Behandling av innkomne forslag og uttalelser 4. Fastsettelse av prioriterte oppgaver 5. Fastsettelse av budsjett 6. Valg av styre med Regionslagsleder, og minst 2 medlemmer og 1

4 varamedlem, samt andre valg etter behov. I Regionslaget har bare personer med ordinært medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett i godkjenningen av årsberetning og årsregnskap. Regionslagstyret har ansvar for å organisere lagets virksomhet slik at det er en ressurs for medlemmene. Regionslagstyret skal, i tillegg til å lede laget, ivareta sekretærfunksjoner og økonomi. Regionslagstyret kan oppnevne arbeidsgrupper. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lagets medlemmer krever det, eller når Regionslagstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Med Regionslagstyrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen Regionslags økonomi Regionslagene er selvstendige økonomiske forvaltninger og skal på sitt årsmøte vedta budsjett. De enkelte organisasjonsleddene har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører. Regnskapsåret for Regionslaget er 1/1 til 31/12. Regionslaget skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Årsregnskap skal fremlegges for årsmøtet til godkjenning. Årsmøtet tar samtidig stilling til disponering av eventuelle overskudd eller dekning av underskudd. LFB er ikke ansvarlig for de forpliktelser som Regionslag har overfor andre instanser. Landsomfattende og/eller regionale og inntektsgivende tiltak kan bare iverksettes etter godkjenning i Hovedstyret. Hovedstyret skal påse at tiltakets formål er i overensstemmelse med LFBs vedtekter og utvikling av organisasjonen, samt at dette er i samsvar med andre tiltak. Alle økonomiske tiltak som kan forplikte LFB skal forelegges Hovedstyret for godkjenning før avtaleinngåelse. Slike tiltak kan være anskaffelse av eiendom, låneopptak, opprettelse av fond, investeringer med mer. Hovedstyret kan stille betingelser i form av økonomisk sikkerhet, utarbeidelse av statutter og lignende. 2.4 Landsmøtet

5 Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LFB. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Hovedstyret sender invitasjon til alle medlemmer med minst 12 ukers skriftlig varsel. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker for landsmøtet. Medlemmenes forslag til saker og/eller endringsforslag til vedtekter skal være hovedstyret i hende senest 8 uker før landsmøtet. Innkalling til landsmøtet sendes samtlige landsmøtedelegater senest 2 uker før landsmøtet finner sted. Vedlagt innkallingen skal saksliste, saksdokumenter, samt valgkomiteens innstilling følge. Landsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Landsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Konstituering a. godkjenning av innkalling b. godkjenning av saksliste og c. valg av ordstyrer og referent d. valg av tellekorps 2. Hovedstyrets årsmelding og kontrollkomiteens beretning 3. Økonomi a. godkjenning av regnskap b. godkjenning av revisjonsberetning c. fastsettelse av kontingent d. fordeling av kontingent e. langtidsbudsjett 4. Styringsdokumenter a. uttalelser b. politisk plattform c. vedtekter 5. Valg av a. hovedstyre b. kontrollkomite c. valgkomite Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Protokollen skal inneholde alle fremsatte forslag og vedtak. Protokollen skal underskrives av møteleder og 2 valgte

6 medlemmer av landsmøtet. Landsmøtet består så fremt det lar seg gjøre av 4 representanter fra hver region, samt hovedstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Der det er regionslag velger regionen delegater i sine møter. På landsmøtet har alle utsendinger stemmerett. Så lenge det ikke finnes regionslag er alle medlemmer som har vært med i LFB over 6 mnd stemmeberettigede så fremt de har meldt seg på landsmøtet 2 uker i forkant. Landsmøtet velger: 1. 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge bare hvis posisjonen er på valg 2. Valgkomite bestående av 1 leder samt 2 medlemmer. Hovedstyret kommer med forslag til ny valgkomité. 3. Kontrollkomite bestående av 1 leder samt 2 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen Ved valg av verv har landsmøtets medlemmer mulighet til å fremme alternative kandidaturer til valgkomiteens innstilling. Alternative kandidaturer skal skriftlig meddeles valgkomiteen, og vedkommende som foreslås må skriftlig ha sagt seg villig til å stille til valg. Alternative kandidaturer kan fremmes helt fram til valget skal foretas. Ved stemmelikhet under valg av verv foretas en ny avstemming. Ved valg av endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Landsmøtet er, så langt plass tilsier, åpent for ordinære medlemmer, støttemedlemmer, gjester og observatører. De møter for egen regning, uten stemme og talerett. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når 1/3 av medlemmene krever det, eller når Hovedstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 2 måneders skriftlig varsel. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 2.5 Hovedstyret Hovedstyret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Hovedstyret fatter vedtak i alle saker som ikke er spesielt tillagt et annet

7 organ, eller er av så stor viktighet at beslutningen tilligger landsmøtet. Hovedstyret skal: 1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og oppgaver 2. Forestå kontakten med offentlige myndigheter og andre organisasjoner 3. Holde kontakten med medlemmene 4. Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, budsjett og strategiplan 5. Forberede saker som skal behandles av landsmøtet og gi sin innstilling til disse 6. Sørge for gjennomføring av vedtak fattet på landsmøtet 7. Ta avgjørelser og gi retningslinjer vedrørende informasjon, informasjonsmateriell og representasjon 8. Oppnevne komiteer og utvalg for å ivareta definerte oppgaver, og gi instrukser for disse. Samt, om ønskelig, delegere myndighet til slike organer uten at Hovedstyret fritas for sitt ansvar overfor landsmøtet. 9. Fastsette LFBs årlige planer og budsjett 10. Avgi LFBs årsberetning og revidert regnskap 11. Sammen med talspersoner å representere LFB i styrer, råd og utvalg 12. Oppnevne arbeidsgrupper der det er formålstjenlig 13. Avgjøre i spørsmål om fortolkning av vedtektene av Hovedstyret. Hovedstyret har totalt 9 medlemmer som består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Funksjonstiden til hovedstyret er to år. Halvparten av hovedstyret skal velges hvert år. Dette fordeles slik at annenhver representant skal velges på nytt hvert år. Ved landsmøter som finner sted i år med partall velges leder, første styremedlem, tredje styremedlem,1. varamedlem og 3. varamedlem. I oddetalls velges nestleder, andre styremedlem, fjerde styremedlem og 2. vararepresentant. Lederen av LFB kan ikke sitte mer enn 6 år sammenhengende. Leder av hovedstyret innkaller til møte annenhver måned. Innkalling og saksliste må sendes ut minst 1 uke før møtet. Hovedstyret skal kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Hovedstyrets medlemmer har møteplikt på styremøter. Varamedlem skal alltid innkalles, og har ved normalt fremmøte tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Eventuelt forfall må meddeles til styrets leder straks, og hvis mulig senest en uke før fastsatt møte. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst

8 halvparten av medlemmene møter. Ved stemmelikhet avgjøres spørsmålet ved leders dobbeltstemme. Hvis et medlem eller et varamedlem av Hovedstyret trekker seg i løpet av perioden trer et varamedlem inn på vedkommendes plass. Dersom et styremedlem ikke møter på styremøter, og ikke er mulig å komme i kontakt med på 6 måneder anses det som at vedkommende trekker seg fra sitt verv. Hvis to eller flere medlemmer eller varamedlemmer trekker seg i perioden skal valgkomiteen supplere styret med inntil to personer. Organisasjonssekretæren fører protokoll fra Hovedstyrets møter. Protokollen legges fram for Hovedstyret til godkjenning ved neste møte. Protokollen er tilgjengelig for alle. Det kan avholdes ekstraordinært møte dersom leder eller 2 styremedlemmer ønsker dette, eller når minst 1/3 av de øvrige medlemmene krever det. Utgiftene til Hovedstyrets virksomhet dekkes av organisasjonen sentralt. 2.6 Administrasjonen LFB kjøper administrative tjenester av Organisasjonen Voksne for barn (VFB). Generalsekretæren i VFB har arbeidsgiveransvar for LFBs ansatte. Som administrasjonens arbeidsgiver har generalsekretæren i VFB ansvar for å påse at administrasjonen utfører sine arbeidsoppgaver i tråd med landsmøtets og Hovedstyrets retningslinjer. Administrasjonen har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger gjort i Hovedstyret og landsmøtet. Administrasjonens ansvarsområde omfatter: Daglig drift i tråd med LFBs vedtekter og strategiplan som vedtatt på landsmøtet Utvikling av LFBs virksomhet innenfor rammen av LFBs verdier Utvikling av kultur og kompetanse i LFBs organisasjon, virksomheter og administrasjon De administrative funksjoner i det regionale samarbeidet Administrasjonen har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt

9 valgkomiteen og kontrollkomiteen. Hovedstyret skal alltid være med i ansettelsen av ansatte i administrasjonen. 2.7 Utelukkelse fra tillitsverv Valgte medlemmer av LFBs organer som handler i strid med LFBs vedtekter og vedtak, eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli utelukket fra alle tillitsverv. I utelukkelsessaker skal administrasjonen gjøre forberedende behandling. Deretter legges innstillingen fram for Hovedstyret som fatter endelig vedtak. Hovedstyrets vedtak trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også i innstilling som gjelder medlem av Hovedstyret. I LFB kan ikke ordinære medlemmer bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv Særlig om rusmiddelbruk Brudd på reglene om bruk av rusmidler fra ordinære medlemmer medfører at man blir sendt hjem for egen regning, og mister muligheten til å velges inn i styrer og/eller verv i organisasjonen for en periode på 3 år. Styremedlemmer og/eller talspersoner som bryter reglene om bruk av rusmidler på LFBs arrangementer må fratre sitt verv med umiddelbar virkning. Til tross for ordinære medlemmers brudd på reglene om bruk av rusmidler på arrangementer ekskluderes vedkommende ikke som medlem av organisasjonen. Hvis støttemedlemmer bryter reglene om bruk av rusmidler på arrangementer kan Hovedstyret fatte beslutning om eksklusjon av støttemedlemmet. Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å uttale seg til alle instanser som behandler saken. 3 ØKONOMI 3.1 Budsjett LFB skal til en hver tid ha et budsjett for gjeldende regnskapsår. Budsjettet vedtas av

10 Hovedstyret og legges fram for landsmøtet. 3.2 Regnskap Regnskapsåret regnes fra 1/1 til 31/12. LFB skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Årsregnskap skal fremlegges for landsmøtet til godkjenning. Landsmøtet tar samtidig stilling til disponering av eventuelle overskudd eller dekning av underskudd. Regnskapet skal spesifiseres på en slik måte at det blir tydelig for landsmøtet hva LFB har brukt midlene sine til. 3.3 Revisjon Vedkommende revisor gjennomgår årsregnskapet for organisasjonen og lager en beretning som legges fram for landsmøtet. De årene det ikke avholdes landsmøte skal beretningen legges fram for Hovedstyret. 3.4 Forpliktelser Landsomfattende og/eller regionale og inntektsgivende tiltak kan bare iverksettes etter godkjenning i Hovedstyret. Hovedstyret skal påse at tiltakets formål er i overensstemmelse med LFBs vedtekter og utvikling av organisasjonen og at dette samsvarer med andre tiltak. Alle økonomiske tiltak som kan forplikte LFB, skal forelegges Hovedstyret til godkjenning før avtaleinngåelse. Slike tiltak kan være anskaffelse av eiendom, låneopptak, opprettelse av fond, investeringer o.l. Hovedstyret kan stille betingelser i form av økonomisk sikkerhet, utarbeidelse av statutter og lignende. 4 KOMITEER 4.1 Kontrollkomité Kontrollkomiteen er LFBs kontrollorgan og rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med LFBs vedtekter og vedtak, og rapporterer til landsmøtet. Kontrollkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til Hovedstyret. Organisasjonssekretæren har ansvar for

11 sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon. Komiteens ansvarsområde er følgende: Gjennomgå landsmøtets, Regionsstyrenes og Hovedstyrets protokoller. Gjennomgå Hovedstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller. Kontrollkomiteen legger årlig fram en beretning for Hovedstyret. Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak, sendes fortløpende til Hovedstyret. Kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor. 4.2 Valgkomité Valgkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra Hovedstyret, og skal forberede valgene til neste landsmøte. Valgkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer. Organisasjonssekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Valgkomiteens ansvarsområde omfatter: Innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet. 12 uker før landsmøtet sende varsel til medlemmene om hvilke tillitsvalgte som står på valg, der medlemmene gis frist til 6 uker før landsmøtet for å foreslå kandidater. 5 måneder før landsmøtet sende forespørsel til tillitsvalgte som står på valg, der de senest 8 uker før landsmøtet bes gi beskjed om de tar gjenvalg. Senest 2 uke før landsmøtet utarbeide en innstilling som ivaretar kravene til kvalifikasjoner i tillitsvervene, hensyn til geografisk fordeling, alder og sikrer minst 1/3 av begge kjønn i alle LFBs organer. 5 INHABILITET En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende: selv er part i saken er i slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så

12 nær som søsken med en part i saken er forlovet, gift eller samboer med en part i saken er leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er part i saken. En person er også inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, ulempe eller tap for vedkommende eller noen som står vedkommende nær. Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. En person som er inhabil, kan ikke overlate avgjørelse i saken til en som er direkte underordnet. Reglene om inhabilitet i denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det er åpenbart at personens tilknytning til saken eller sakens parter ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt. Med part menes person eller virksomhet som blir direkte berørt av sakens avgjørelse. 6 DELING, SAMMENSLUTNING OG OPPLØSNING Forslag om å dele LFB eller å slutte LFB sammen med andre må bli vedtatt av Landsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig. Forslag om oppløsning av LFB må bli vedtatt av to landsmøter for å være gyldig. Første gangs behandling kan bare gjøres av et ordinært landsmøte, og forslaget om oppløsning må fremgå av innkallingen. Med innkallingen skal også følge forslag om anvendelse av LFBs midler og eiendommer til formål som kommer barn med tiltak under barnevernet til gode. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. Vedtak om anvendelse av midler og eiendommer krever over halvparten av de avgitte stemmer for å være gyldig.

13 De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er innkalt i samsvar med vedtektene. Ved oppløsning av Regionslag tilfaller alle midler og eiendeler LFB til oppbevaring og forvaltning i 4 år. Dersom organisasjonsleddet i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, disponerer LFB disse midlene etter vedtak i Hovedstyret, til bruk for LFBs målgruppe sentralt, regionalt eller lokalt. Overføring av verdier. I tilfelle oppløsning skal foreningens verdier, etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til virksomhet som ideologisk og praktisk er nærliggende foreningens arbeidsområde. Nærmere beslutning om dette fattes på landsmøtet. (siste endringer LM 2013)

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig medlems- og interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

LHLs VEDTEKTER. Oppdatert etter LHLs 23. ordinære landsmøte oktober 2011

LHLs VEDTEKTER. Oppdatert etter LHLs 23. ordinære landsmøte oktober 2011 LHLs VEDTEKTER Oppdatert etter LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke PRODUKSJON: Grafisk Form as TRYKK: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

SAK 10. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 10. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 10 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27.- 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets innstilling

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER For Norsk Bobilforening

VEDTEKTER For Norsk Bobilforening Forslag til endringer av vedtekter (2011) VEDTEKTER For Norsk Bobilforening Vedtatt på årsmøtet 29. mai 1993. Justert på årsmøtet 21. mai 1994. Justert på Landsmøtet 3. juni 1995 Justert på Landsmøtet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER. Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014

VEDTEKTER. Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014 VEDTEKTER Oppdatert etter landsmøte 31.okt-2.nov 2014 LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: November 2014 Opplag: 2 500 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av * * * Lov for Oppland travforbund, stiftet 1935 Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av Godkjent av Styret i DNT den 1 Navn (1) Oppland travforbund stiftet 1935, er medlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 9). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer