Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915."

Transkript

1 Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars NIMA en en frittstående og nøytral medlemsorganisasjon og har som formål å være Norges ledende fagmiljø innen Innkjøp og Supply Chain Management. NIMA skal være kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst skape faglig utvikling drive faglig kommunkasjonsvirksomhet være den foretrukne møteplass være kontaktpunkt for myndigheter og organsasjoner/bransjeforeninger være Norges uavhengige faglige autoriserings- og sertifiseringsinstans 2 Medlemmer Medlemsskap er knyttet til personer og deles inn i to hovedkategorier: Bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Med bedriftsmedlemmer menes personer som får dekket sin kontingent gjennom bedriften vedkommende er ansatt i. Bedriften oppføres som medlemsbedrift med minst en navngitt person. Med personlige medlemmer menes personer som ikke inngår i et bedriftsmedlemskap. 3 Landsmøtet Landsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Delegater valgt av distriktsforeningene/ distriktsforeningenes ledere og foreningens styre har stemmerett på landsmøtet. Kontrollkomitéen og Valgkomitéen har møte- og talerett. Varsel om ordinært landsmøte sendes lokalforeningene 2 måneder før møtet. Varselet skal inneholde styrets foreløpige forslag til dagsorden og liste over tillitsvalgte som står på valg. Forslag på kandidater til tillitsverv sendes valgkomitéen senest 6 uker før møtet. Forslag til saker som skal tas opp på landsmøtet sendes administrasjonen senest fire uker før møtet. Innkalling til ordinært landsmøte skal sendes delegatene senest tre uker før møtet. 3.1 Delegater På landsmøtet representeres distriktsforeningene av 50 delegater som fordeles prosentvis basert på distriktsforeningenes antall medlemmer. Hver lokalforening skal ha minimum to delegater. Normale avrundingsregler benyttes. Avrundingsreglene kan gi et annet delegatantall enn 50. Generalsekretær meddeler distriktsforeningene deres samlede representasjon på grunnlag av medlemstallet pr. 31. desember. Distriktsforeningene melder innen 1 uke før årsmøtet til

2 administrasjonen hvilke delegater som er valgt. En valgt delegat kan ved skriftlig fullmakt fra distriktsforeningens styre representere seg selv + fem andre delegater fra samme lokalforening. 3.2 Dagsorden Landsmøtet skal behandle følgende saker: Valg av ordstyrere Valg av referent Godkjennelse av representanter og deres stemmerett Styrets beretning Revidert regnskap Revisjonsberetning Styrets arbeidsprogram for det påbegynte arbeidsår Styrets budsjett for det påbegynte arbeidsår Valg av styrets leder og styremedlemmer Valg av kontrollkomitè Valg av valgkomitè Valg av statsautorisert revisor Vedtektsendringsforslag for NIMA Vedtekter for distrikstforeninger Distrikstinndeling Innkomne forslag Tid og sted for neste landsmøte 3.3 Avstemming Alle saker unntatt vedtektsendringer og oppløsning avgjøres ved alminnelig flertall. Er det flere enn to kandidater til et verv trer suksessivt den ut som får færrest stemmer, helt til en av kandidatene har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemming holdes dersom minst 10 % av de stemmeberettigede ønsker det eller dersom det foreligger mer enn ett forslag på kandidater til et verv. Benkeforslag til kandidater utover valgkomiteens innstilling må være til stede eller ha gitt sitt tilsagn til landsmøtet. 3.4 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte holdes innen 3 måneder hvis styret, kontrollkomité eller lokallederforum krever det og det er mer enn 3 måneder til neste ordinære landsmøte. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes elektronisk / digitalt. For ekstraordinært landsmøte gjelder de samme retningslinjer som for ordinært landsmøte. 3.5 Reise- og oppholdsutgifter Foreningen dekker kostnadene til reise- og opphold ved innsending av reiseregning og i henhold til statens satser. Distriksforeningene sender samlet reiseregning for sine delegater til generalsekretær senest 6 uker etter landsmøtet. 3.6 Protokoll Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 6 uker og kunngjøres for samtlige medlemmer.

3 3.7 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringen kan fremmes av distriktsforeningene, styret, administrasjonen og ethvert personmedlem som har fått sitt forslag anbefalt av minst 3 andre. Forslag til vedtektsendringer sendes administrasjonen innen 4 uker før landsmøtet og må tydelig angi ordlyden av de gjeldende vedtekter og den foreslåtte endring. Vedtektsendringer er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Landsmøtet avgjør når vedtektsendringer skal tre i kraft. 3.8 Mislighold Landsmøtet skal behandle saker om misligheter i foreningen som styret, kontrollkomitèen eller foreningens revisor måtte fremme. Det påligger landsmøtet å vurdere de konsekvenser slik mislighet skal få for de impliserte. Landsmøtets kjennelse er endelig. 4 Styret Foreningen har et styre på inntil syv medlemmer og består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Styreleder velges for ett år, og kan ikke ha andre lederverv i forbundet. Styrets medlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for 1 år. Generalsekretær deltar på styremøtene. 4.1 Styret velger selv nestleder og er ansvarlig for foreningens drift og administrasjon i henhold til den gjeldende strategi. Styret rapporterer til landsmøtet. 4.2 Styrets beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for styrets medlemmer, Kontrollkomitèen og for revisor. Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, samt leder eller nestleder, er til stede. 4.3 Styret ivaretar alle aksjonærinteresser på vegne av samtlige av foreningens organer, med mindre styret har gitt særskilt samtykke til annet. 4.4 Styret deler ut NIMA-prisen, NIMAs logistikkpris og NIMAs mediapris i henhold til egne statutter. Prisene deles ut på NIMA-DAGENE. 4.5 Styret utnevner medlemmer til æresmedlemskap. Overrekkelsen foretas på landsmøtet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og medlemskapet er ellers å betrakte som et personlig medlemskap Styret har mandat til å etablere og vedlikeholde ulike fagkomitèer som er nødvendige for å ivareta NIMAs hovedmål. Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan meddele prokura. 5 Lederforum Lederforum består av distriktsforeningens ledere og generalsekretær. Lederforum er et forum for drøftelse av forhold vedrørende NIMA generelt og forhold som berører distriktsforeningene spesielt. Lederforum har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen.

4 6 Kontrollkomité Kontrollkomitéen velges av og rapporterer til landsmøtet og består av totalt tre medlemmer, inkludert leder. Komitèen velges for ett år ad gangen, og kan velges inntil fire ganger totalt. Kontrollkomitéen skal: - Gjennomgå årsberetning og reviderte regnskap - Avgi sin skriftlige beretning for Landsmøtet - Ha adgang til alle styrets dokumenter og være landsmøtets garanti for at landsmøtets vedtak blir fulgt - Dersom styret treffer beslutninger som åpenbart er til stor skade for foreningen, foreslå ekstraordinært landsmøte. Endringer av kontrollkomitéens mandat vedtas av landsmøtet. 7 Valgkomité Valgkomitéen velges av og rapporterer til landsmøtet og består av totalt tre medlemmer, inkludert leder. Komitéen velges for ett år ad gangen, og kan velges inntil fire ganger totalt. Komitéen skal senest 4 uker før landsmøtet sende til generalsekretær valgkomitéens forslag til: - Styrets leder - Styremedlemmer - Leder og to medlemmer til kontrollkomitéen - Leder og to medlemmer til valgkomitéen - Statsautorisert revisor Forslag til kandidater kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen. 8 Distriktsforeninger NIMA er inndelt i distriktsforeninger som er selvstendige juridiske enheter. Distriktsforeningene utøver foreningens virksomhet innen sitt distrikt. NIMAs vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningenes lokale vedtekter. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal baseres på Normalvedtekter for NIMAs distriktsforeninger. 8.1 Distriktsforeninger skal ha minimum 2 arrangementer årlig, i tillegg til årsmøte. 8.2 Dersom en distriktsforening ikke er i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner, har styret rett til å bestemme og gjennomføre nødvendige kompenserende tiltak. 8.3 Distriktsforeninger som ikke sender inn regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og referat fra årsmøte innen 1. juni vil ikke få utbetalt lokal kontingent for påfølgende år. Landsmøtet kan med 2/3 flertall, oppløse en distriktsforening som ikke viser seg i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner. Ved en slik oppløsning overtar NIMAs styre distriktsforeningens gjenværende midler. 9 Administrasjonen Administrasjonen er organisert i NIMA Utdanning A/S. Forbundet ledes av generalsekretær. For øvrig vises til egne vedtekter for NUAS.

5 Generalsekretæren tilrettelegger og deltar på landsmøter, styremøter og lederforum. Generalsekretæren forestår den daglige ledelsen av forbundet i henhold til stillingsbeskrivelse, og har ansvar for at forbundet effektivt tjener medlemmenes interesser. 10 Kontingent Kontingenten fastsettes av landsmøtet for ett år av gangen og innkreves av administrasjonen på vegne av foreningen. Kontingent fordeles etter følgende fordelingsnøkkel: 70% til forbundet og 30% til distriktsforeningene. Første utbetaling utføres innen 30 dager etter mottak av dokumenter iht. vedtektene. Andre utbetaling utføres i løpet av desember måned. 11 Eksklusjon Landsmøtet kan ekskludere medlemmer dersom forhold tilsier det. 12 Vedtektsendringer Foreningens vedtekter kan endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal være i samsvar med foreningens vedtekter. 13 Oppløsning Foreningen kan oppløses på et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall etter at forslaget har vært til avstemning på det foregående ordinære landsmøte og også der oppnådde minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig disponering av foreningens midler. Midlene skal gå til virksomhet som ligger innenfor foreningens formål.

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer