Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet Sist endret på årsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011."

Transkript

1 Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet Sist endret på årsmøtet Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november Formål Klubbens formål er å drive organisert fotball gjennom Norges Fotballforbund og Rogaland Fotballkrets, på alle nivå. 3. Organisasjon Klubben er en selvstendig juridisk person med utelukkende personlige medlemmer. Enkeltmedlemmer hefter bare med sin kontingent. Klubben skal drive sin virksomhet i tråd med NFF s interesser. Klubbens leder, sammen med ett annet medlem av klubbens valgte styre, forplikter i fellesskap klubben med sine underskrifter. 4. Medlemsskap Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters vedtekter og bestemmelser kan tas opp som medlem. Innmelding skjer gjennom det aktuelle lags lagleder. Dersom en søker har heftelser til en annen klubb, NFF, RFK, eller andre organisasjonsledd, må dette gjøres opp før vedkommende kan tas opp som medlem. En spiller er først spilleklar når kontingent og evnt. spillerlisens er betalt. Medlemmer som har hatt spilleavbrudd og som igjen ønsker å spille, må først gjøre opp for eventuell skyldig kontingent og /eller annen skyldig gjeld. Medlemmer, hvis arbeid har hatt særlig betydning for klubben, kan velges til æresmedlemmer. Valget foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. 5. Årsmøtet Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret. Regnskapsåret er fra til

2 Innkalling gis ved oppslag på minst 4 uker i forveien under henvisning til denne paragraf. Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende minst 2 uker før årsmøtet. 1 uke før årsmøtet skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedr. innkomne forslag, legges tilgjengelig i klubbhuset og på VBK sin hjemmeside. Årsmøtet ledes av klubbens leder eller av en valgt dirigent. Årsmøtet skal bare behandle de saker som står på dagsorden. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste. Vedtektsendringer som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles, selvom det er 2/3 flertall blant de fremmøtte. Protokollen fra årsmøtet underskrives av 2 dertil valgte møtedeltagere og skal legges tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker etter årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møtedirigent. 3. Valg av referent. 4. Valg av 2 møtedeltagere til å undertegne protokollen. 5. Styrets beretning. 6. Revidert regnskap m/revisjonsberetning. 7. Styrets budsjettforslag. 8. Klubbens aktivitetsplan. 9. Innkomne forslag. 10.Fastsettelse av kontingent. 11.Valg av styre, revisorer og valgkomite. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som er tilstede, forutsatt at innkalling har skjedd i henhold til disse vedtekter. Ingen har mer enn en stemme, fullmakter tillates ikke. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig stemmeflertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbelstemme. Vedtektsendringer krever dog 3/4 flertall av avgitte stemmer. (Se P.graf 18). Alle avstemninger foregår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning holdes når 1 eller flere stemmeberettigede ønsker det. Er det flere kandidater til styreverv enn det antall som er på valg, trer suksessivt den ut som har færrest stemmer, helt til det gjenstår det antall som er på valg. Alle valg til tillitsverv foregår skriftlig dersom det er flere kandidater enn plasser. Stemmesedler som er blanke eller inneholder navn på ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og anses som ikke avgitt. Valg av leder skal alltid være skriftlig.

3 6. Stemmerett Alle medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem i klubben i minst 1 måned og har betalt forfalt kontingent har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller har andre uoppgjorte forpliktelser, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i klubben. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i VBK, er valgbare til tillitsverv. 7. Styret Styret består av klubbleder og 6 styremedlemmer. Bortsett fra leder, konstituerer styret seg selv. Lederens funksjonstid: 1 år. Funksjonstiden for de øvrige er 2 år (idet halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år). Årsmøtet velger 1 varamedlem, funksjonstid: 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbelstemme. Varamedlemmet har møterett, men ikke stemmerett, unntatt når det trer inn for fraværende styremedlemmer. Styret gis fullmakt til omrokkeringer hvis det er nødvendig. I tilfelle at valgkomiteen ikke finner kandidater nok til et fult styre, kan et styre bestå av leder og min. 4 styremedlemmer. Styret er i såtilfelle beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, inklusiv varamedlem. Styret utpeker selv andre funksjoner og medlemmer til klubbhus komite. 8. Revisorer Årsmøtet velger et eksternt revisjonsfirma, funksjonstid: 1 år. Revisorene skal revidere klubbens regnskap etter NIF s kontoplan og revisjonsinstrukser. Regnskapet skal revideres 2 ganger årlig og revisjonsberetning skal leveres styret senest 2 uker før årsmøtet. Regnskapet anses som revidert selvom bare den ene revisoren har foretatt revisjonen og underskrevet revisjonsrapporten. 9. Valgkomite Årsmøtet velger 3 medlemmer til valgkomite. Valgkomiteen velger selv sin leder, funksjonstid: 1 år. Komiteen skal senest 2 uker før årsmøtet sende styret forslag til: Leder

4 4 Styremedlemmer 1 Varamedlem 2 Revisorer 3 Medlemmer til valgkomiteen 10.Lagledere Lagledere (oppmenn) oppnevnes av styret. Disse skal ta seg av alle administrativeoppgaver rundt sine respektive lag. Laglederne skal følge de til enhver tid gjeldende instrukser (se klubbhåndbokens kap. 2). 11.Seniorutvalg Seniorutvalget består av Seniorleder og laglederne fra alle lag i denne avdeling. Seniorleder utnevnes av styret. 12.Ungdomsutvalg Ungdomsutvalget består av Ungdomsleder og laglederne fra alle lag i denne avdeling. 13.Barneutvalg Barneutvalget består av barneleder og laglederne fra alle lag i denne avdeling. 14.Økonomikomite Komiteen består av økonomileder, som oppnevnes av styret, og 3 medlemmer Komiteen Komiteens mandat finnes i klubbhåndboken.

5 15.Kontingent Årsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent. Nye medlemmer som kommer og blir tatt opp som medlem etter 1.juli, betaler halv kontingent. 16.Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers varsel, når det selv eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den/de sak(er) det er innkalt for. Innkallingen skal inneholde: - opplysning om hvem som har forlangt møtet - begrunnelse for innkallingen - tid og sted - dagsorden Ellers gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte. 17.Oppløsning Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke for oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med med bestemmelsene om vedtektsendringer, par.18. Dersom klubben besluttes oppløst, tilfaller klubbens eiendeler Rogaland Fotballkrets eller formål godkjent av kretsstyret. 18.Vedtektsendringer Endringer av disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på årsmøtet og krever 2/3 flertall. 19.Andre bestemmelser VBK er medlem av Norges Fotballforbund. Leder og nestleder møter på Krets- og Forbundsting. Dersom en eller begge ikke kan møte, utnevner styret stedfortreder(e). VBK hører hjemme i Stavanger og er medlem av Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.