Stillingsbeskrivelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingsbeskrivelser"

Transkript

1 Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling i Grimstad Vedlegg 1: Mandat for politiske utvalg

2 STA- styret STA- styret velges på Studentparlamentets vårforsamling i mai. Alle styremedlemmene velges for én periode ( ), og det skal gjennomføres en grundig overlappingsperiode mellom av- og påtroppende medlemmer. Alle styremedlemmer i STA plikter å være et aktivt styremedlem, og kan tildeles saker som ikke direkte har med vervet å gjøre. Alle styremedlemmer har møteplikt på STAs styremøter og på møter i Studentparlamentet. STA- styret skal følge opp alle innspill fra studenter ved UiA. STA- styret har det overordnede ansvaret for de politiske utvalgene. Alle styremedlemmer i STA er bundet av taushetsplikt. Hvert styre vedtar og signerer egen taushetspliktavtale. STA- styret skal være oppdatert på saker i universitetstyret. Frikjøpte verv i Studentorganisasjonen har ikke stemmerett i Studentparlamentet.

3 Leder Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA- styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. Leder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 100 % stilling (37,5t/uke) lønnet i statens ltr. 27. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med nestleder. Leder i Studentorganisasjonen er ansvarlig for den daglige driften av Studentorganisasjonen. Leder skal se til at vedtektene og Studentorganisasjonens politikk følges, samt at intensjonene i strategiplaner blir oppfylt. Leder er ansvarlig for fremdriften i Studentorganisasjonen, Studentparlamentet og STA- styret. Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av Studentparlamentet eller STA- styret. Leder skal legge til rette for at studentmassens synspunkter blir hørt. Leder har, sammen med nestleder, ansvaret for oppfølging av fag- og forskningsrelaterte saker. Leder i Studentorganisasjonen leder fag- og forskningspolitisk utvalg. Leder er Studentorganisasjonens ansikt utad og er ansvarlig for at Studentorganisasjonen er en aktiv høringsinstans. Leder har ansvar for handtering av media og skal være ansvarlig for uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser. Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter ved Universitetet i Agder, Studentparlamentet og STA- styret. Leder har ansvar for at Studentorganisasjonen er aktiv i nasjonale studentpolitiske saker. Leder skal, sammen med tillitsvalgtansvarlig, se til at lokalavdelingen i Grimstad får den oppfølging den er avhengig av. Leder har ansvaret for å å invitere STA- Grimstad til Studentorganisasjonens styremøter, der det er saker som angår lokalavdelingen, samt hvor STA- styret ser det hensiktsmessig at lokalavdelingen er til stede. Leder er ansvarlig for innkalling til møter i Studentparlamentet og STA- styret, og at sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er Studentparlamentet og STA- styrets møteleder. Leder har iflg. vedtektene dobbeltstemme ved stemmelikhet på styremøter. Leder skal være en ressursperson for medlemmene i STA- styret og skal hjelpe med saksbehandling der dette er nødvendig.

4 Leder har, sammen med nestleder, ansvar for de interne kontorrutinene. Leder er ansvarlig for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) pa kontoret. Nestleder Nestleder er Studentorganisasjonens og STA- styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle nestleder. Nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 50 % stilling (18,75t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Nestleder er leders stedfortreder og har derfor plikt til å holde seg godt orientert i alle saker som er under behandling i Studentparlamentet. Nestleder skal i hektiske perioder kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver for Studentparlamentet pa kurs og seminarer, samt i visse råd og utvalg. Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter, oppgaver og lønn, frem til ny leder er tilsatt. Ny leder tiltrer ved møteslutt pa påfølgende Studentparlamentsmøte. Nestleder har, sammen med leder, ansvaret for oppfølging av fag- og forskningsrelaterte saker. Nestleder har fast plass i fag- og forskningspolitisk utvalg. Nestleder er ansvarlig for kurs- og konferansevirksomhet. Nestleder har ansvaret for Studentorganisasjonens økonomi og at økonomireglementet blir fulgt. Nestleder har, sammen med leder, ansvar for de interne kontorrutinene. Nestleder er, sammen med informasjonsansvarlig, ansvarlig for profileringen av Studentorganisasjonen. Nestleder skal være en ressursperson for medlemmene i STA- styret og skal hjelpe med saksbehandling der dette er nødvendig.

5 Velferdsansvarlig Velferdsansvarlig er ansvarlig for Studentorganisasjonens velferdspolitikk, samt kontakten med alle studentaktivitetene. Velferdsansvarlig er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 27,5 % stilling (10,30t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Velferdsansvarlig skal aktivt arbeide for at Studentorganisasjonens velferdspolitikk settes ut for livet, og skal til enhver tid være oppdatert på relevant politikk. Velferdsansvarlig leder det velferdspolitiske utvalget. Velferdsansvarlig har ansvaret for kontakten med alle studentaktivitetene, og skal være et bindeledd mellom Alibistyret, Stiftenstyret og STA- styret. I tillegg har velferdsansvarlig, sammen med lokalleder i Grimstad, ansvar for å være et bindeledd mellom Kjellerstyret og STA- styret. Velferdsansvarlig har møterett i Alibistyret, Stiftenstyret og Kjellerstyret, og kan innkalles ved et gjensidig behov. Velferdsansvarlig er ansvarlig for å innhente og tilgjengeliggjøre informasjon om studentaktivitetene. Velferdsansvarlig skal til enhver tid ha oppdaterte vedtekter for studentaktivitetene. Velferdsansvarlig skal avholde Fellesrådsmøter og er ansvarlig for å kalle inn til disse. Andre forhold Velferdsansvarlig skal ha tett oppfølging og samarbeid med representanter i Læringsmiljøutvalget, og ha fast plass i Likestillings- og inkluderingsutvalget.

6 Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt ansvarlig er ansvarlig for Studentorganisasjonens politikk knyttet til internasjonalisering, samt kontakten med inn- og utreisende studenter ved Universitetet. Internasjonalt ansvarlig er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 27,5 % stilling (10,30t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Internasjonalt ansvarlig skal aktivt arbeide for at Studentorganisasjonens politikk knyttet til internasjonalisering settes ut for livet og skal til enhver tid være oppdatert på relevant politikk. Internasjonalt ansvarlig er leder for internasjonalt utvalg i STA. Internasjonalt ansvarlig har et særskilt ansvar for inn- og utreisende studenters interesser, og skal aktivt sørge for at disse hensyn settes på dagsorden. Internasjonalt ansvarlig skal aktivt arbeide for at internasjonale studenter blir inkludert i studentdemokratiet og skal legge til rette for deres deltakelse. Internasjonalt ansvarlig er kontaktperson for utreisende studenter ved Universitetet, samt studenter som trenger bistand tilknyttet et avsluttet studieopphold i utlandet. Internasjonalt ansvarlig har ansvaret for kontakten mellom Studentorganisasjonen og de internasjonale studentene ved Universitetet. Internasjonalt ansvarlig skal til enhver tid være oppdatert på hvilke muligheter og retningslinjer som gjelder for inn- og utreisende studenter. Internasjonalt ansvarlig skal, sammen med informasjonsansvarlig, holde de internasjonale studentene ved Universitetet oppdaterte om Studentorganisasjonens arbeid, samt å sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig på engelsk. Internasjonalt ansvarlig skal videre arbeide for at all relevant informasjon om og rundt studiene er tilgjengelig på engelsk. Internasjonalt ansvarlig skal sammen med velferdsansvarlig ha kontakt med relevante studentaktiviteter og skal sammen med tillitsvalgtansvarlig ha kontakt med de internasjonale tillitsvalgte. Internasjonalt ansvarlig skal ha kontakt med internasjonal avdeling ved Universitetet og Studentsamskipnaden.

7 Tillitsvalgtansvarlig Tillitsvalgtansvarlig er ansvarlig for Studentorganisasjonens kontakt med alle studenttillitsvalgte ved UiA, også representanter som er valgt inn i råd, styrer og utvalg. Tillitsvalgtansvarlig er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 27,5 % stilling (10,30t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Tillitsvalgtansvarlig har ansvaret for kontakten med studentrepresentantene i råd, styrer og utvalg, og være kontaktperson for de studenttillitsvalgte. Tillitsvalgtansvarlig har ansvaret for kontakten med STAs valgkomité. Tillitsvalgtansvarlig har hvert semester i oppgave å kartlegge alle studenttillitsvalgte. Tillitsvalgtansvarlig skal sørge for oppdaterte oversikter over alle studenttillitsvalgte. Tillitsvalgtansvarlig har ansvaret for at det til en hver tid er det korrekte antall studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. Tillitsvalgtansvarlig skal arrangere et møte mellom alle studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg minst én gang i semesteret. Tillitsvalgtansvarlig skal aktivt bruke disse møtene som et ledd for å styrke kontakten mellom Studentparlamentet og studentrepresentantene i råd, styrer og utvalg. Tillitsvalgtansvarlig har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valg til Studentparlamentet, og valg til råd, styrer og utvalg. Tillitsvalgtansvarlig skal sørge for tilstrekkelig opplæring av de nyvalgte. Tillitsvalgtansvarlig har ansvaret for å avholde tillitsvalgtkurs i samarbeid med de aktuelle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Tillitsvalgtansvarlig har, sammen med informasjonsansvarlig, det overordnede ansvaret for Tillitsvalgthåndboken og valgavisen. Tillitsvalgtansvarlig skal aktivt jobbe for at politisk måldokument og relevant politikk er kjent for studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg.

8 Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra Studentorganisasjonen til studenter, Universitetet og eksterne aktører. Informasjonsansvarlig er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 27,5 % stilling (10,30t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Informasjonsansvarlig har ansvaret for å holde studentene ved UiA oppdaterte om Studentorganisasjonens arbeid, samt å sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig. Informasjonsansvarlig skal aktivt ta i bruk universitetets og studentsamskipnadens informasjonskanaler. Informasjonsansvarlig er organisasjonens pressekontakt ved arrangementer i regi av STA. Informasjonsansvarlig har hovedansvaret for oppdateringen av Studentorganisasjonens hjemmeside, og organisasjonens kontoer på sosiale medier. Informasjonsansvarlig har, sammen med tillitsvalgtansvarlig, det overordnede ansvaret for Tillitsvalgtshåndboken og valgavisen. Informasjonsansvarlig har et særlig ansvar for design av disse. Informasjonsansvarlig er, sammen med nestleder, ansvarlig for profileringen av organisasjonen. Informasjonsansvarlig er ansvarlig for utarbeiding og videreutvikling av organisasjonens grafiske materiale. Informasjonsansvarlig skal sørge for at reglementet for Studentorganisasjonens informasjonstavler blir fulgt opp. Andre forhold Informasjonsansvarlig skal ha tett samarbeid med Unikumstyret.

9 Lokalavdeling i Grimstad Studentorganisasjonen i Agder, avdeling Grimstad er lokalavdelingen til Studentorganisasjonen på Campus Grimstad. Lokalavdelingen er STA- styrets forlengende arm og består av en gruppe tillitsvalgte med et lokalt fokus på campus Grimstad. Lokalleder velges på Studentparlamentets valgforsamling i mai, og velges for én periode ( ). Studentparlamentet velger representanter til lokalavdelingen som konstituerer seg selv. Medlemmer av lokalavdelingen skal tilegnes de samme fokusområdene som styremedlemmene i Studentorganisasjonen. Lokalleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 20 % stilling (7,5t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Lokalavdelingen har ansvaret for å bringe ut informasjon til studentene på Campus Grimstad om Studentorganisasjonens aktivitet, samt å sørge for at informasjonen er tilgjengelig. Lokalleder har sammen med leder i Studentorganisasjonen, ansvaret for driften av Studentorganisasjonens virksomhet på Campus Grimstad. Lokalleder og leder i Studentorganisasjonen har ansvaret for at STAs lokaler på Campus Grimstad blir driftet. Lokalavdelingen plikter å holde styret i Studentorganisasjonen oppdatert om saker relatert til Campus Grimstad, samt sekretariatet om endringer i studentaktiviteter. Ved arrangementet i regi av Studentorganisasjonen, er lokalavdelingen ansvarlige for at dette blir profilert og gjennomført på Campus Grimstad. Lokalavdelingen har ansvar for å følge opp klassetillitsvalgte ved campus Grimstad. Lokalleder har talerett på Studentparlamentets møter, og har mulighet til å orientere Studentparlamentet om den daglige driften i likhet med leder i Studentorganisasjonen. Lokalleder har møte- og talerett på styremøter til Studentorganisasjonen, der det er saker som angår lokalavdelingen og Campus Grimstad. Lokalleder har ansvaret for kontakten med studentaktivitetene med tilhørighet til Campus Grimstad. Velferdsansvarlig i Studentorganisasjonen har det overordnede ansvaret

10 Lokalavdelingen har sammen med nestleder i Studentorganisasjonen, ansvaret for profileringen av organisasjonen på Campus Grimstad. Lokalavdelingen plikter å svare på henvendelser som angår lokalavdelingen. Lokalavdelingen plikter å være en aktiv lokalavdeling, og kan tildeles oppgaver fra Studentorganisasjonens styre, som går utover stillingsbeskrivelsen. Vedlegg 1: Mandat for politiske utvalg Felles for alle politiske utvalg Fag- og forskningspolitisk utvalg, velferdspolitisk utvalg, og internasjonalt utvalg skal delta i utformingen av politikken til Studentorganisasjonen i Agder (STA), og skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sitt fagfelt. De politiske utvalgene skal sammen med STA- styret løfte saker i Studentorganisasjonen og skal være aktive bidragsytere i utformingen av politikken på sitt fagfelt. Videre skal utvalgene bidra til å sette Studentorganisasjonens politikk på Universitetets dagsorden. De politiske utvalgene skal bistå STA- styret i utarbeiding av aktuelle høringssvar. De politiske utvalgene skal sammen med STA- styret kvalitetsikre at organisasjonens politikk blir fulgt opp. Videre skal utvalgene påse at Studentorganisasjonens anvendte politikk er i tråd med den vedtatte politikken. Sammensetning De politiske utvalgene ledes av STA- styret. Studentparlamentet velger to faste representanter på åremål til hvert av utvalgene innen 31. august. Fag- og forskningspolitisk utvalg Fag- og forskningspolitisk utvalg ledes av STA- leder. Nestleder i STA- styret og de to faste studentrepresentantene i Universitetsstyret har fast plass i utvalget. Utvalget skal revidere Studentorganisasjonens fag- og forskningspolitikk. Utvalget skal legge frem sin innstilling til forberdende komité for politisk måldokument og politiske prioriteringer senest fire (4) uker for behandling i Studentparlamentet.

11 Velferdspolitisk utvalg Velferdspolitisk utvalg ledes av velferdsansvarlig i STA- styret. SiA- styret har én fast plass i utvalget. Plassen skal fylles av en av Universitetets representanter i SiA- styret. Utvalget skal revidere Studentorganisasjonens velferdspolitiske politikk. Utvalget skal legge frem sin innstilling til forberdende komité for politisk måldokument og politiske prioriteringer senest fire (4) uker for behandling i Studentparlamentet. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg ledes av internasjonalt ansvarlig i STA- styret. ESN Agder og ISU Agder har hver én fast plass i utvalget. Representantene skal være registrerte studenter ved Universitetet. Utvalget skal revidere Studentorganisasjonens politikk knyttet til internasjonalisering. Utvalget skal legge frem sin innstilling til forberdende komité for politisk måldokument og politiske prioriteringer senest fire (4) uker for behandling i Studentparlamentet.

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

1 Formål med studentaktiviteten

1 Formål med studentaktiviteten Reglement for studentaktiviteter som er eller ønsker å bli medlem av Studentorganisasjonen i Agder 1 Formål med studentaktiviteten Studentorganisasjonen i Agder ønsker et levende studentmiljø, med bredde

Detaljer