STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013"

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Svein Marienborg Geir Ingeborgrud Morten Øren Christian Brennum Jan Skjønberg Tor Brønn Unni Ekren Daglig leder har vært Rolf Munk Blaker i hele Totalt har det blitt avholdt 5 styremøter i 2013 (14. februar, 20. mars, 25. juni, 9. september og 25. november). Daglig leder utarbeidet etter årsmøtet 22. mars 2013 en omfattende fordeling av arbeidsoppgaver blant styremedlemmene/varamedlemmene slik at alle hadde konkrete temaer og oppgaver å forholde seg til. Det interne samarbeidet i styret har i hele foreningsåret 2013 fungert meget bra. Sekretariatet har i hele 2013 leid et eget kontor i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. INNBRUDD PÅ NORSK VARMETEKNISK FORENINGS KONTOR 7. APRIL 2013 Søndag 7. april 2013 var det ubudne gjester på NVFs kontor i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo, som vi leier av Skarland Press AS. Intet ble stjålet, men NVFs stasjonære PC ble ødelagt, og alle data var borte. Kontoret har alltid stått ulåst, som alle øvrige kontorer i fellesskapet, og vi har ikke hatt passord på PC ved innlogging. Vår PC-forbindelse, Kobit AS, installerer en ny og bedre stasjonær PC, og de har levert den gamle og ødelagte PC til IBAS AS, som er eksperter på å hente fram data fra ødelagte PC er. IBAS klarer å hente frem alle data fra Mamut og alle e-poster. Forholdet er anmeldt til Politiet i Oslo. Følgende tiltak er satt i verk etter innbruddet: - Lås er installert på NVFs kontor, betalt av Skarland Press. - PC til NVF er nå passordbeskyttet. - Skarland Press AS har installert låser med nye nøkler i Kjølberggt. 31 A. I tillegg er kode for alarm endret. - Forsikringer er tegnet for PC, dokumenter og eiendeler, som er på NVFs kontor. IBAS AS har konkludert med følgende: «Av/på-logging på NVFs PC har skjedd lokalt på den fysiske maskinen. Pålogging via RDP eller Terminalserver (Windows fjernstyringsverktøy) kan man ikke finne har vært benyttet». TEK 2015 Hele varmebransjen venter på ny TEK. Myndighetene har satt i gang en prosess, som vil innebære betydelige endringer i oppvarmingsmarkedene. Klimaforliket, som ble vedtatt på Stortinget i juni 2012, konkluderer bl. a. med følgende:

2 - Elektrisitet til oppvarmingsformål skal unngås. - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger fra Dette forbudet gjelder alle boliger, også boliger i blokker, bygårder og rekkehus. - Forbud mot fyring med fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger fra 2013, som skal administreres av Enova. - Fossil energigass (naturgass og propan) skal ikke behandles som fossil fyringsolje. Fossil energigass skal fortsatt tillates som hovedlast og spisslast i eksisterende boliger og yrkesbygg, mens det i nye bygg kun skal tillates som spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass. - «Passivhusnivå» skal være på alle nye bygg fra Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk), som er myndighetenes forlengede arm i dette arbeidet, og det er DiBk, som skal utarbeide de nye byggeforskriftene, som etter planen skal gjelde fra 2015, og den omtales som den nye TEK15. DiBk har i januar 2013 nedsatt en såkalt Referansegruppe som skal komme med faglige innspill for å få en ny TEK15, som er tilpasset konklusjonene fra Klimaforliket. DiBk har sammen med Konsulentfirmaet Rambøll Energi AS satt sammen denne referansegruppen. Den består av 12 personer, som alle har spesiell kompetanse innen oppvarmingsmarkedene. Referansegruppen har bestått av: - Enova, ved rådgiver Helle Grønli. - Bellona, ved rådgiver Guro Nereng. - Sintef Byggforsk, ved seniorforsker Tor Helge Dokka. - Norges Vassdrags- og Energidirektorat, ved Olav Isachsen. - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), ved daglig leder Mats Eriksson. - Husbanken, ved seniorrådgiver Vegard Heide. - Statkraft, ved prosjektutvikler Andreas Stokke. - Futurebuilt, ved prosjektleder Stein Stoknes. - Energi Norge, ved rådgiver Guro Bøe Wensaas. - Standard Norge, ved prosjektleder Thor Lexow. - Grønn Byggallianse, ved rådgiver Katharina Bramslev. - Boligprodusentenes Landsforening, ved teknisk sjef Lars Myhre. Norsk Varmeteknisk Forening forsøkte selvfølgelig å bli representert i referansegruppen, ved vår styreformann, Svein Marienborg, p.g.a. at vi representerer et miljø med stor og betydelig kompetanse innen vannbåren varme og energisentraler. Men dessverre fikk vi avslag fra DiBk, som hevdet at vår kompetanse innen vannbåren varme, varmesentraler og fornybare energiressurser ble tilstrekkelig ivaretatt av andre fagmiljøer. Vi synes at dette er desto mer leit, når vi konstaterer at rørbransjen er totalt fraværende i referansegruppen. Referansegruppen avsluttet sitt arbeid i juli 2013, og en konkluderende rapport, som er forfattet av Rambøll Energi AS, ble levert til DiBk i juli DiBk inviterte til et møte om den nye TEK august Rapporten til Rambøll Energi AS om «Energiregler 2015 Forslag til endringer i TEK for nybygg» ble presentert for 154 deltakere innen varmebransjen. Alle som ønsket det, hadde mulighet til å kommentere rapporten til Rambøll AS, med et innlegg på maks. 8 minutter.

3 NVFs umiddelbare reaksjon var at rapporten ikke inneholdt et eneste ord om biofyringsolje. Fornybare energiressurser, som varmepumper, luft/vann og væske/vann, og bioenergi, pellets flis og ved, var behørig omtalt, mens biofyringsolje var totalt utelatt. Derfor valgte vi å fokusere på biofyringsolje som et aktuelt alternativ blant de fornybare energiressursene i vårt innlegg på 8 minutter. Vårt fromme ønske til DiBK var at «Biofyringsolje må med i TEK 15 på lik linje med øvrige fornybare energiressurser». De aller fleste av de 34 innleggene på møtet var holdt av personer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og leverandører av elektrisitet. Det var ytterst få fra rørbransjen, som hadde forberedt innlegg. Rapporten til Rambøll Energi AS inneholder imidlertid mye positivt, som blant annet følgende: - Klimaforliket er som en ruvende forutsetning for hele TEK Inneklimaet i alle bygg skal ivaretas. - Det skal også fokuseres på tekniske anlegg (varmesentraler), ikke bare på bygningskroppen. - Beregningspunktet for energi endres til «levert energi». Dette vil virke som et incentiv for mer effektive varmesentraler, som vil konkurrere med bygningstekniske tiltak. - Det foreslås også å innføre korreksjonsfaktorer for ulike energiressurser. Det viktigste er imidlertid å fokusere på levering av bygg med lavt energibehov og effektive varmesentraler basert på fornybare energiressurser. - Det blir stadig viktigere med krav til effektive ventilasjonsanlegg, samt styring av ventilasjon og belysning. - Preferering av fjernvarme. Dette bør man imidlertid vurdere noe mer kritisk. Møtet 29. august var utrolig vellykket, og i Norsk Varmeteknisk Forening er vi meget spent på fortsettelsen. Klimaforliket, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2012, er ganske konkret med betydelige konsekvenser for oppvarmingsmarkedene. I NVF mener vi at fra 2020 vil følgende energiressurser være de som vil bli foretrukket: - Biokjeler basert på pellets, flis eller ved. - Varmepumpe væske/vann og luft/vann. - Oljekjel basert på biofyringsolje. - Solfangere. - Kombinasjonsløsninger basert på disse energiressursene. - Fjernvarme. - Benytte biofyringsolje og el-kjel i eksisterende kjeler for fossil fyringsolje. I alle eksisterende villaer/småhus og yrkesbygg, som etter 2018/2020 ikke skal benytte fossil fyringsolje i sine oljekjeler, har man følgende muligheter: - Gå over til biofyringsolje. Dette kan innebære noen endringer: o Ny innendørs tank er å foretrekke. o Ny brenner på oljekjel trengs muligens. - Installere pelletsbrenner på eksisterende oljekjel. Dette gjelder mange kjeler inntil 30 kw, men ikke alle. Man trenger også pelletssilo og overføringsutstyr fra silo til brenner. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere varmepumpe/biokjel/solfangere.

4 Det er foreløpig ikke «lekket ut» signaler om at fossil gass (naturgass og propan) skal tillates som hovedlast i nye boliger og bygg fra Den nye regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet har i sin tiltredelseserklæring bl. a. uttrykt følgende: «Mer utbygging av fornybar energi og forsterke Klimaforliket». VARMEKOMPETANSE (PROSJEKT ENERGIOMLEGGING) VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER NVF tok i februar 2009 initiativet til et samarbeidsprosjekt blant foreningene: - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) ved Rolf Munk Blaker. - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) ved Ole Larmerud. - Norsk Bioenergiforening (NoBio) ved Arnold Martinsen. - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) ved Bård Baardsen. - Norsk Solenergiforening ved Åse Sørensen. - Norsk Fjernvarme ved Heidi Juhler. - Norsk Miljø- og VVS-teknisk Forening (VVS-Foreningen) ved Thor-Jostein Egeland. Målet var å utarbeide et konkret kursopplegg om varmesentraler basert på fornybare energiressurser for de profesjonelle yrkesgruppene, som er engasjert med planlegging, prosjektering og installering av slike varmesentraler. I prosjektets fase 1 ble det utarbeidet et kompendium på ca. 200 sider om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Dette arbeidet ble støttet økonomisk av Enova og Lavenergiprogrammet innen NHO. Kompendiet var ferdig utviklet og skrevet i november Dette kompendiet har vært utgangspunkt for et opplæringsprogram fremtidens varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Det er i prosjektets fase 2 utviklet 5 fordypningskurs, som de samarbeidende foreningene er ansvarlig for: - NVF og NRL Vannbåren varme. 2 dager - Solenergi og VVS-Foreningen Solenergi. 2 dager - NOVAP Varmepumper. 2 dager - NoBio Bioenergi. 2 dager - Norsk Fjernvarme Fjernvarme. 1 dag I gjennomføringsfasen, fase 2, har vi besluttet å kalle prosjektet for Varmekompetanse. Vi har i Varmekompetanse som mål at vi skal få flest personer gjennom alle 5 fordypningskursene slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser. Varmekompetanse har vært en suksess. Pr. 31. desember 2013 har vi gjennomført i alt 41 fordypningskurs med totalt 921 deltakere. Vi har følgende fordeling av totalt 40 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: - Varmepumper 15 fordypningskurs 337 deltakere - Solenergi 9 «201 «- Vannbåren varme 9 «180 «- Fjernvarme 4 «111 «- Bioenergi 4 «92 «Totalt 41 fordypningskurs 921 deltakere

5 Vi hadde som mål at 600 personer skulle delta på fordypningskursene, og dette målet er altså blitt overoppfylt. 4 personer har fullført alle 5 fordypningskursene: - Dag Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS. - Roar Nilsen i Notodden Rørleggerbedrift AS. - Ole-Martin Bjerke i Inva Engineering AS - Lars Martin Asmyhr i Undervisningsbygg Oslo. Alle disse personene er i virksomheter, som er medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2014 og for å diskutere veien videre. MEDLEMSUTVIKLING Etter flere år der medlemsmassen er blitt redusert har Norsk Varmeteknisk Forening siden 2008 mer enn 7-doblet antall medlemmer. Pr 31. desember 2013 har vi 386 bedriftsmedlemmer, som det fremgår av nedenstående medlemsutvikling: medlemmer « « « « «De nye medlemmene er rekruttert fra bedrifter innen følgende bransjer: - Leverandører av alle mulige produkter til vannbåren varme og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Leverandører av energi. - Virksomheter som prosjekterer, installerer og har service og vedlikehold på vannbårne varmeanlegg og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Rådgivende ingeniørfirmaer. - Byggherrer. - Entreprenører. Vi har gjennomført en omfattende vervekampanje, som er blitt godt mottatt i varmemarkedet, og som har resultert i den betydelige medlemstilveksten. Alle bedriftsmedlemmene er listet opp i alfabetisk rekkefølge på våre hjemmesider under «Våre medlemmer», som kontinuerlig blir ajourført med alle endringer. STRATEGI FOR NVF Den strategien for NVF, som ble vedtatt i , der vi skal ha spisskompetanse innen: - Vannbåren varme. - Varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser.

6 med et bredt, allsidig og inspirerende miljø for problemstillinger om disse temaene. De viktigste tiltakene for å oppnå tilfredse og fornøyde medlemmer er: - Månedlige møter om aktuelle temaer og problemstillinger. - Kvartalsvise utgivelser av Fyrtøyet med kvalitetsartikler. Dette innebærer at vi prioriterer ettermiddagsmøter, seminarer, kurs, Fyrtøyet og øvrige informasjonstiltak for våre medlemmer, slik at de står best mulig rustet til å møte de fremtidige utfordringene i varmemarkedet. FAGLIGE MØTER Vi har gjennomført følgende 12 faglige møter i løpet av 2013: januar «Miljøhuset GK». Foredragsholdere: Torfinn Lysfjord, Bjørn S. Johansen og Espen Aronsen, GK Norge AS og Trond Mellem Hoel, Theodor Qviller AS. 33 deltakere januar «Oslo skal være fri for fossil fyringsolje innen år 2020». Foredragsholdere: Prosjektleder Jenny Skagestad, Oslo Kommune Bymiljøetaten-Enøk, og Anders Mikkelsen, Reinertsen AS. 50 deltakere februar «Vannkvalitet og rensing, beskyttelse og kontroll av vannbårne systemer». Foredragsholdere: sture Ombler og Per Erik Raasok, Cimberio AS. 21 deltakere mars «Bruk av energigasser». Foredragsholdere: Tore Woll, Energigass Norge, og Sture Jarlum, Alfa Olis Gass & VVS AS. 38 deltakere april «Fremtidens varmepumper». Foredragsholdere: Daniel Kristensen, Per Stykket, Christian Arnesen, Kent Willen og Morten Solsem, ABK Klimaprodukter AS. 43 deltakere april «Store endringer i oppvarmingsmarkedene». Foredragsholder: Arne-Erik Olsen, Brødrene Dahl AS. 28 deltakere august «Utviklingstendenser i varmemarkedet Konsekvenser for rørleggere og øvrige aktører i varmebransjen». Foredragsholder: Ole Larmerud, NRL. 42 deltakere september «Innregulering av varme- og kjøleanlegg og krav til vannkvalitet». Foredragsholdere: Frøydis Aasen og Henrik Rosenquist, ENWA Water Treatment AS, og Svein Marienborg, Varme og Energikontroll AS. 35 deltakere september «Biofyringsolje kan redde over boliger med oljekjel». Foredragsholdere: Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS, Hanne Kristoffersen, MBP Trading SA Norway, og Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi AS. 66 deltakere oktober «Erfaringer fra varmepumpeanlegg i boliger Dimensjonering og tester. Foredragsholder: Knut Olav Knudsen, VVS-Foreningen. 38 deltakere november «Praktiske installasjoner av vellykkede luft/vann varmepumper». Foredragsholdere: Fredrik Engh og Jan-Eric Herrstrøm, Friganor AS. 21 deltakere desember «Når kommer TEK15 og hva vil den inneholde?». Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). 62 deltakere. Vi har aldri tidligere i Norsk Varmeteknisk Forening gjennomført så mange faglige møter som i 2013, 12 møter med totalt 477 deltakere. I 2012 hadde vi 11 møter med totalt 266 deltakere. Til sammenligning gjennomførte vi bare 5 møter i I 2010 og tidligere ble det bare arrangert 1-3 faglige møter pr. år. SEMINAR PÅ COLOR FANTASY I JUNI 2012 OM «FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER» juni 2013 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, det årlige seminaret om «Fremtidens oppvarmingssystemer» på Color Magic.

7 Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar: Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte fremføringer. Aldri tidligere har vi vært så mange deltakere: - 55 seminardeltakere - 14 ledsagere - 69 deltakere totalt Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet: - Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) er i ferd med å utarbeide den nye TEK15. Knut Helge Sandli i DiBk ga en fin statusrapport for TEK15. det viktigste budskapet var at det nå ble fokusert på at all fossil fyringsolje til alle typer boliger, også boligblokker, rekkehus og bygårder i tillegg til eneboliger/villaer, skal fases ut innen Status for kontroller og energivurdering av kjelanlegg. William Rode fra NVE sparte ikke «på konfekten». Han konstaterte at det er blitt gjennomført sørgelig få kontroller og energivurderinger av kjelanlegg, og usminket fikk så vel NVF som EO-Ordningen kjeft for ikke å ha jobbet hardere for at våre medlemmer skulle satse hardere for å få utført flere kontroller og energivurderinger. Vi er imidlertid i ferd med å gripe fatt i disse problemstillingene, og vi satser så absolutt på at NVE er mer fornøyd på neste seminar i juni Passivhus. Hvor stort blir behovet for oppvarming? Konsekvenser for varmemarkedet. Espen Aronsen fra GK Norge AS orienterte om det nye hovedkontoret til GK Norge, som er Norges første næringsbygg, som er bygget som et passivhus. Det ble bekreftet at oppvarmingsbehovet er betydelig redusert, sammenlignet med et tilsvarende bygg satt opp etter TEK10. Passivhuset har et netto varme- og kjølebehov på totalt 19,9 kwh/m2/år, som er betydelig lavere enn kravet for passivhus på 25 kwh/m2/år. Miljøhuset GK har en total investering på kr 197,1 mill. Enova har støttet prosjektet med kr 4,2 mill slik at netto investering utgjør kr 192,9 mill. Dette er kr 3,8 mill, tilsvarende 2 %, dyrere enn om bygget skulle vært bygget etter TEK10 (kr 189,1 mill). - OSO Optima EPTRC 400. Dette var «Årets Varmeprodukt» på VVS-Dagene i oktober Trond Ørneberg i OSO Hotwater AS orienterte om OSOS banebrytende varmeløsning basert på biokjel/varmepumpe/solfangere, tappevannsbereder og akkumulatortank. Dette er en meget velfungerende varmeløsning til det beste for økonomi og miljø. - Trepellets. Når kommer gjennombruddet? Mange har i flere år ventet på det definitive gjennombruddet for biokjeler, basert på pellets, ved og flis som en fornybar energiressurs. Vi hadde fått 2 kompetente personer, som i flere år har vært engasjert i pelletsmarkedet: o Hans Ivar Morken fra Pemco Trepellets AS orienterte om tilgjengelighet, markedsforhold og priser. Han konkluderte med at stort sett var det mulig å levere pellets til alle deler av landet sør for Steinkjer. Det har vært en betydelig vekst i pelletsforbruket i Norge, en utvikling, som forventes å fortsette. o Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS presenterte de siste kjeltypene for pellets og ved. Christian har lang erfaring med biokjeler, og han gikk gjennom flere

8 interessante alternativer, basert på komplette løsninger med lagring, overføring til brenner og kjel med brenner. - Lavtbyggende gulvvarme med rask virkning. Odd Viddal fra Roth Nordic AS presenterte nye interessante gulvvarmeløsninger fra Roth med vekt på energisparing, samtidig somkomforten blir opprettholdt. Dette innebærer en reduksjon i energiforbruket, som er til det beste for økonomi og miljø. - Energigass til oppvarming i de kommende årene. Fossil gass vil ventelig fortsatt være tillatt som spisslast ifølge den nye TEK15. Vi hadde 2 interessante presentasjoner om bruk av energigass i Norge: o Sture Jarlum fra Alfa Olis Gass & VVS AS presenterte et installert gassanlegg, som er spisslast, i Bærum. Han orienterte om propan generelt med betydelig vekt på sikkerhet. Det komplette gassanlegget ble behørig gjennomgått med vekt på tank, fordamper, kjel og brenner, samt prosjektering og installasjon. o Sverre Haider fra Ingeniørfirma Paul Schwartz AS presenterte «siste nytt» for gassbrennere. Gass er en viktig energiressurs i Storbritannia og på kontinentet, og det satses betydelig på utvikling av nye brennere. Haider presenterte de siste brennerne fra sin samarbeidspartner, Weisshaupt i Tyskland, som ligger langt fremme i utviklingen. - Biofyringsolje i Norge Når kommer gjennombruddet? Geir Ingeborgrud fra Eco-1 Bioenergi AS presenterte «siste nytt» for biofyringsolje. Noe av det viktigste var at holdbarheten for biofyringsolje er økt til ca. 3 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca. 1 år. I tillegg tåler de fleste biofyringsolje-kvaliteter kuldegrader, slik at eksisterende nedgravde tanker for fossil fyringsolje kan benyttes også for biofyringsolje. Dette vil i betydelig grad forenkle en overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Det ble derfor konkludert med at markedsutsiktene for biofyringsolje ser meget positive ut, dette klan bli «redningen» for alle oljekjeler boliger, som ikke kan benytte fossil fyringsolje fra Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og sine produkter. Følgende 10 bedrifter hadde en enkel utstilling: - ABK Klimaprodukter AS. - Eco-1 Bioenergi AS. - Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. - Miba AS. - OSO Hotwater AS. - Parat Varme AS. - Roth Nordic AS - SGP Varmeteknikk AS. - TA Hydronics AS. - Wilo Norge AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år. Nytt av året var at vi hadde gitt anledning til å ha med ledsagere til en lav og subsidiert pris. Erfaringene fra i år er så gode, at vi kommer til å gjenta dette til neste år, i juni Men neste år skal vi utarbeide et eget program for ledsagere, slik at de både blir bedre kjent med hverandre og har aktiviteter på programmet, når seminaret pågår. ÆRESMEDLEMMER

9 Det har ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i løpet av NVF har pr. 31. desember 2013 fortsatt 3 æresmedlemmer, som er: - Knut Gunby. - Tore Fjell. - Carl Fredrik Selmer. HØRINGER Norsk Varmeteknisk Forening gav 28. februar 2013 en høringskommentarer til «Klima- og Forurensningsdirektoratet (klif)» sitt forslag til «Krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Klif har på bakgrunn av sitt forslag og mottatte høringskommentarer utarbeidet en «Veileder om nye krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Nye krav om bærekraft til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel trer i kraft 1. januar Miljødirektoratet har utarbeidet et rapporteringsskjema, som i første omgang skal brukes av de virksomheter, som omsetter biodrivstoff og flytende biobrensel, samt en veileder for dette. De nye kravene er en del av EUs fornybardirektiv og skal fremme bærekraftig produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel (biofyringsolje), samt sikre at produksjonen og bruken gir reduksjon i klimagassutslipp. De nye reglene er vedtatt av Miljøverndepartementet og er tatt inn i produktforskriften. Flytende biofyringsolje (biobrensel) skal være produsert av råstoffer, som er dyrket i et område, som ikke er viktig for naturmangfold eller på jordareal med høyt karboninnhold, som eksempelvis på våtmark. Flytende biobrensel skal være dokumenterbar bæredyktig for å kunne regnes som «ikke- CO2 kvotepliktig brensel». Alle leverandører av biofyringsolje skal ha rutiner for å kunne dokumentere at råvarene til sine produkter er basert på kjent opprinnelse og at denne opprinnelsen er oppført i rapporteringen i skjemaet, som skal oversendes til Klif. De norske leverandørene har egne rutiner for dokumentasjon av alle disse registreringer. Disse registreringene er tuftet på en ISCC sertifisering for sikring og dokumentasjon av bærekraft. Det kan derfor trygt kjøpes biofyringsolje fra norske leverandører i visshet om at disse produktene godkjennes som CO2-kvotefritt brensel. Leverandørene utsteder et «Proof of Sustainability», som oversendes til kjøperne i forbindelse med sluttleveransene i henhold til leveringskontrakten. Norsk Varmeteknisk Forening hilser den nye veilederen velkommen. Den sikrer at biofyringsolje til enhver tid er bærekraftig, som er til det beste for en kostnadseffektiv konvertering av oljekjeler fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. FYRTØYET Sekretariatet har i 2013 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3 i oktober 2013.

10 - Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på sider. Redaksjonskomiteen består av: - Rolf Munk Blaker, redaktør. - Christian Brennum. - Svein Marienborg. De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2013 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har fått mye ros for Fyrtøyet. Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. Det er fortsatt Jentestreker AS som er leverandør av grafiske tjenester for Fyrtøyet. F.o.m. nr har Jentestreker AS ferdigstilt alle utgavene av Fyrtøyet. NVFS HJEMMESIDER Våre hjemmesider har blitt oppdatert flere ganger i løpet av 2013, og sekretariatet vil kontinuerlig oppdatere sidene med nyheter. Spesielt medlemsoversikten er til enhver tid fullstendig oppdatert. Sekretariatet har hatt omfattende kontakt med vår leverandør av web-tjenester, Idium AS, gjennom hele EO-ORDNINGEN NVF har i 2013, som i tidligere år, utført alle sekretariatstjenester for EO-ordningen. Vi har utarbeidet en handlingsplan for EO-ordningen for perioden Det er avholdt et møte for interessentene i EO-ordningen 8. april Totalt har vi registrert 176 EO-godkjente fyringsteknikere pr. 31. desember Alle EO-godkjente fyringsteknikere er blitt inkludert i NVFs tilbud til medlemmene, som innebærer: - Invitasjon til seminarer og faglige møter distribueres til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - Fyrtøyet blir distribuert til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - EO inkluderes på NVFs hjemmesider ved at 1 2 sider i hver utgave er øremerket EO- Ordningen. Vi har kjørt et kurs om Effektiv Oppvarming for utdanning av nye EO-godkjente fyringsteknikere, juni Kurset varer 5 dager med en avsluttende eksamen, både av teoretisk og praktisk karakter. Vi hadde 9 deltakere på kurset i Forelesere på kurset er Arne Palm, Mentor Energi AS, Halvor Braathen og Rolf Munk Blaker. Det viktigste som er skjedd i EO-Ordningen er utviklingen av en web-basert Serviceportal der rapportering av servicer og lovpålagte energivurderinger av kjelanlegg blir meget enkel. Alle kompliserte beregninger ved energivurderinger blir utført automatisk på basis av målte og registrerte

11 data. Det nye systemet heter EVVA (EnergiVurdering av VarmeAnlegg). Alle EO-godkjente fyringsteknikere får tilbud om å benytte Serviceportalen/EVVA i begynnelsen av INTERNATIONALE SANITÄR UND HEIZUNG (ISH) I FRANKFURT I MARS 2013 Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer mars 2013 i Frankfurt. Vi var en mindre norsk kontingent, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på ISH i Frankfurt. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Det var dessuten meget interessant å besøke flere stander som presenterte kjeler for biofyringsolje. Totalt sett var det derimot lite nytt sammenlignet med «Monstra Convegno Expo Comfort» i Milano mars 2012, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. VVS-DAGENE 2014 NVF sitter i Hovedkomiteen for VVS-dagene 2014, som skal arrangeres oktober 2014 på Lillestrøm, og vi har deltatt på alle 6 møter i Hovedkomiteen i løpet av 2013, ved Svein Marienborg og/eller Rolf Munk Blaker. Totalt var det 212 utstillere på VVS-Dagene 2012 mot 199 i NVF hadde egen stand på VVS- Dagene i 2012, og vi skal ha en tilsvarende stand i Målet for VVS-Dagene 2014 er 218 utstillere. Totalt hadde VVS-Dagene besøkende på de 3 dagene i oktober 2012, som er en solid økning fra besøkende i Målet for 2014 er mer enn besøkende, som innebærer en økning på ca. 15 % fra NVF sitter også i seminarkomiteen, både i 2012 og 2014, der vi aktivt bidrar med seminarer med temaer og foredragsholdere i seminarprogrammet. DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER I ØVRIGE FORENINGER OG VIRKSOMHETER Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra øvrige foreninger om å holde innlegg om oppvarmingsmarkedene, spesielt om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Rolf Munk Blaker/Svein Marienborg har i 2013 deltatt og holdt foredrag om disse temaene i følgende fora: - 8. mars Brødrene Dahl AS. Avslutning for Arne-Erik Olsen april NRL, avd Oslo. Fremtidens varmemarked mai Askim & Mysen Rør AS. TEK juni NRL. «Takk for maten» på NRLs 100 årsjubileum august DiBk. TEK Sept Askim & Mysen Rør AS. TEK sept Dantherm AS. Presentasjon av varmluftsaggregat Oktober Varme & Bad AS. «Kick Off» arrangement nov Norsk Petroleumsinstitutt. Årskonferanse. I tillegg har vi skrevet flere artikler i media om fornybare energiressurser i varmesentraler. ØKONOMI Autorisert regnskapsfører Sissel Fagerli har ført NVFs regnskap i hele Hun ble engasjert i desember Dette innebærer at vi i hele 2013 har gjennomført utmerkede regnskaps- og kontrollrutiner, og regnskapsføringen kan gjennomføres på en betryggende måte, som tilfredsstiller alle krav til god regnskapsskikk.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Utgave 3 AUGUST 2011

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer