STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013"

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Svein Marienborg Geir Ingeborgrud Morten Øren Christian Brennum Jan Skjønberg Tor Brønn Unni Ekren Daglig leder har vært Rolf Munk Blaker i hele Totalt har det blitt avholdt 5 styremøter i 2013 (14. februar, 20. mars, 25. juni, 9. september og 25. november). Daglig leder utarbeidet etter årsmøtet 22. mars 2013 en omfattende fordeling av arbeidsoppgaver blant styremedlemmene/varamedlemmene slik at alle hadde konkrete temaer og oppgaver å forholde seg til. Det interne samarbeidet i styret har i hele foreningsåret 2013 fungert meget bra. Sekretariatet har i hele 2013 leid et eget kontor i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. INNBRUDD PÅ NORSK VARMETEKNISK FORENINGS KONTOR 7. APRIL 2013 Søndag 7. april 2013 var det ubudne gjester på NVFs kontor i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo, som vi leier av Skarland Press AS. Intet ble stjålet, men NVFs stasjonære PC ble ødelagt, og alle data var borte. Kontoret har alltid stått ulåst, som alle øvrige kontorer i fellesskapet, og vi har ikke hatt passord på PC ved innlogging. Vår PC-forbindelse, Kobit AS, installerer en ny og bedre stasjonær PC, og de har levert den gamle og ødelagte PC til IBAS AS, som er eksperter på å hente fram data fra ødelagte PC er. IBAS klarer å hente frem alle data fra Mamut og alle e-poster. Forholdet er anmeldt til Politiet i Oslo. Følgende tiltak er satt i verk etter innbruddet: - Lås er installert på NVFs kontor, betalt av Skarland Press. - PC til NVF er nå passordbeskyttet. - Skarland Press AS har installert låser med nye nøkler i Kjølberggt. 31 A. I tillegg er kode for alarm endret. - Forsikringer er tegnet for PC, dokumenter og eiendeler, som er på NVFs kontor. IBAS AS har konkludert med følgende: «Av/på-logging på NVFs PC har skjedd lokalt på den fysiske maskinen. Pålogging via RDP eller Terminalserver (Windows fjernstyringsverktøy) kan man ikke finne har vært benyttet». TEK 2015 Hele varmebransjen venter på ny TEK. Myndighetene har satt i gang en prosess, som vil innebære betydelige endringer i oppvarmingsmarkedene. Klimaforliket, som ble vedtatt på Stortinget i juni 2012, konkluderer bl. a. med følgende:

2 - Elektrisitet til oppvarmingsformål skal unngås. - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger fra Dette forbudet gjelder alle boliger, også boliger i blokker, bygårder og rekkehus. - Forbud mot fyring med fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger fra 2013, som skal administreres av Enova. - Fossil energigass (naturgass og propan) skal ikke behandles som fossil fyringsolje. Fossil energigass skal fortsatt tillates som hovedlast og spisslast i eksisterende boliger og yrkesbygg, mens det i nye bygg kun skal tillates som spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass. - «Passivhusnivå» skal være på alle nye bygg fra Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk), som er myndighetenes forlengede arm i dette arbeidet, og det er DiBk, som skal utarbeide de nye byggeforskriftene, som etter planen skal gjelde fra 2015, og den omtales som den nye TEK15. DiBk har i januar 2013 nedsatt en såkalt Referansegruppe som skal komme med faglige innspill for å få en ny TEK15, som er tilpasset konklusjonene fra Klimaforliket. DiBk har sammen med Konsulentfirmaet Rambøll Energi AS satt sammen denne referansegruppen. Den består av 12 personer, som alle har spesiell kompetanse innen oppvarmingsmarkedene. Referansegruppen har bestått av: - Enova, ved rådgiver Helle Grønli. - Bellona, ved rådgiver Guro Nereng. - Sintef Byggforsk, ved seniorforsker Tor Helge Dokka. - Norges Vassdrags- og Energidirektorat, ved Olav Isachsen. - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), ved daglig leder Mats Eriksson. - Husbanken, ved seniorrådgiver Vegard Heide. - Statkraft, ved prosjektutvikler Andreas Stokke. - Futurebuilt, ved prosjektleder Stein Stoknes. - Energi Norge, ved rådgiver Guro Bøe Wensaas. - Standard Norge, ved prosjektleder Thor Lexow. - Grønn Byggallianse, ved rådgiver Katharina Bramslev. - Boligprodusentenes Landsforening, ved teknisk sjef Lars Myhre. Norsk Varmeteknisk Forening forsøkte selvfølgelig å bli representert i referansegruppen, ved vår styreformann, Svein Marienborg, p.g.a. at vi representerer et miljø med stor og betydelig kompetanse innen vannbåren varme og energisentraler. Men dessverre fikk vi avslag fra DiBk, som hevdet at vår kompetanse innen vannbåren varme, varmesentraler og fornybare energiressurser ble tilstrekkelig ivaretatt av andre fagmiljøer. Vi synes at dette er desto mer leit, når vi konstaterer at rørbransjen er totalt fraværende i referansegruppen. Referansegruppen avsluttet sitt arbeid i juli 2013, og en konkluderende rapport, som er forfattet av Rambøll Energi AS, ble levert til DiBk i juli DiBk inviterte til et møte om den nye TEK august Rapporten til Rambøll Energi AS om «Energiregler 2015 Forslag til endringer i TEK for nybygg» ble presentert for 154 deltakere innen varmebransjen. Alle som ønsket det, hadde mulighet til å kommentere rapporten til Rambøll AS, med et innlegg på maks. 8 minutter.

3 NVFs umiddelbare reaksjon var at rapporten ikke inneholdt et eneste ord om biofyringsolje. Fornybare energiressurser, som varmepumper, luft/vann og væske/vann, og bioenergi, pellets flis og ved, var behørig omtalt, mens biofyringsolje var totalt utelatt. Derfor valgte vi å fokusere på biofyringsolje som et aktuelt alternativ blant de fornybare energiressursene i vårt innlegg på 8 minutter. Vårt fromme ønske til DiBK var at «Biofyringsolje må med i TEK 15 på lik linje med øvrige fornybare energiressurser». De aller fleste av de 34 innleggene på møtet var holdt av personer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og leverandører av elektrisitet. Det var ytterst få fra rørbransjen, som hadde forberedt innlegg. Rapporten til Rambøll Energi AS inneholder imidlertid mye positivt, som blant annet følgende: - Klimaforliket er som en ruvende forutsetning for hele TEK Inneklimaet i alle bygg skal ivaretas. - Det skal også fokuseres på tekniske anlegg (varmesentraler), ikke bare på bygningskroppen. - Beregningspunktet for energi endres til «levert energi». Dette vil virke som et incentiv for mer effektive varmesentraler, som vil konkurrere med bygningstekniske tiltak. - Det foreslås også å innføre korreksjonsfaktorer for ulike energiressurser. Det viktigste er imidlertid å fokusere på levering av bygg med lavt energibehov og effektive varmesentraler basert på fornybare energiressurser. - Det blir stadig viktigere med krav til effektive ventilasjonsanlegg, samt styring av ventilasjon og belysning. - Preferering av fjernvarme. Dette bør man imidlertid vurdere noe mer kritisk. Møtet 29. august var utrolig vellykket, og i Norsk Varmeteknisk Forening er vi meget spent på fortsettelsen. Klimaforliket, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2012, er ganske konkret med betydelige konsekvenser for oppvarmingsmarkedene. I NVF mener vi at fra 2020 vil følgende energiressurser være de som vil bli foretrukket: - Biokjeler basert på pellets, flis eller ved. - Varmepumpe væske/vann og luft/vann. - Oljekjel basert på biofyringsolje. - Solfangere. - Kombinasjonsløsninger basert på disse energiressursene. - Fjernvarme. - Benytte biofyringsolje og el-kjel i eksisterende kjeler for fossil fyringsolje. I alle eksisterende villaer/småhus og yrkesbygg, som etter 2018/2020 ikke skal benytte fossil fyringsolje i sine oljekjeler, har man følgende muligheter: - Gå over til biofyringsolje. Dette kan innebære noen endringer: o Ny innendørs tank er å foretrekke. o Ny brenner på oljekjel trengs muligens. - Installere pelletsbrenner på eksisterende oljekjel. Dette gjelder mange kjeler inntil 30 kw, men ikke alle. Man trenger også pelletssilo og overføringsutstyr fra silo til brenner. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere varmepumpe/biokjel/solfangere.

4 Det er foreløpig ikke «lekket ut» signaler om at fossil gass (naturgass og propan) skal tillates som hovedlast i nye boliger og bygg fra Den nye regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet har i sin tiltredelseserklæring bl. a. uttrykt følgende: «Mer utbygging av fornybar energi og forsterke Klimaforliket». VARMEKOMPETANSE (PROSJEKT ENERGIOMLEGGING) VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER NVF tok i februar 2009 initiativet til et samarbeidsprosjekt blant foreningene: - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) ved Rolf Munk Blaker. - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) ved Ole Larmerud. - Norsk Bioenergiforening (NoBio) ved Arnold Martinsen. - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) ved Bård Baardsen. - Norsk Solenergiforening ved Åse Sørensen. - Norsk Fjernvarme ved Heidi Juhler. - Norsk Miljø- og VVS-teknisk Forening (VVS-Foreningen) ved Thor-Jostein Egeland. Målet var å utarbeide et konkret kursopplegg om varmesentraler basert på fornybare energiressurser for de profesjonelle yrkesgruppene, som er engasjert med planlegging, prosjektering og installering av slike varmesentraler. I prosjektets fase 1 ble det utarbeidet et kompendium på ca. 200 sider om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Dette arbeidet ble støttet økonomisk av Enova og Lavenergiprogrammet innen NHO. Kompendiet var ferdig utviklet og skrevet i november Dette kompendiet har vært utgangspunkt for et opplæringsprogram fremtidens varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Det er i prosjektets fase 2 utviklet 5 fordypningskurs, som de samarbeidende foreningene er ansvarlig for: - NVF og NRL Vannbåren varme. 2 dager - Solenergi og VVS-Foreningen Solenergi. 2 dager - NOVAP Varmepumper. 2 dager - NoBio Bioenergi. 2 dager - Norsk Fjernvarme Fjernvarme. 1 dag I gjennomføringsfasen, fase 2, har vi besluttet å kalle prosjektet for Varmekompetanse. Vi har i Varmekompetanse som mål at vi skal få flest personer gjennom alle 5 fordypningskursene slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser. Varmekompetanse har vært en suksess. Pr. 31. desember 2013 har vi gjennomført i alt 41 fordypningskurs med totalt 921 deltakere. Vi har følgende fordeling av totalt 40 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: - Varmepumper 15 fordypningskurs 337 deltakere - Solenergi 9 «201 «- Vannbåren varme 9 «180 «- Fjernvarme 4 «111 «- Bioenergi 4 «92 «Totalt 41 fordypningskurs 921 deltakere

5 Vi hadde som mål at 600 personer skulle delta på fordypningskursene, og dette målet er altså blitt overoppfylt. 4 personer har fullført alle 5 fordypningskursene: - Dag Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS. - Roar Nilsen i Notodden Rørleggerbedrift AS. - Ole-Martin Bjerke i Inva Engineering AS - Lars Martin Asmyhr i Undervisningsbygg Oslo. Alle disse personene er i virksomheter, som er medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2014 og for å diskutere veien videre. MEDLEMSUTVIKLING Etter flere år der medlemsmassen er blitt redusert har Norsk Varmeteknisk Forening siden 2008 mer enn 7-doblet antall medlemmer. Pr 31. desember 2013 har vi 386 bedriftsmedlemmer, som det fremgår av nedenstående medlemsutvikling: medlemmer « « « « «De nye medlemmene er rekruttert fra bedrifter innen følgende bransjer: - Leverandører av alle mulige produkter til vannbåren varme og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Leverandører av energi. - Virksomheter som prosjekterer, installerer og har service og vedlikehold på vannbårne varmeanlegg og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Rådgivende ingeniørfirmaer. - Byggherrer. - Entreprenører. Vi har gjennomført en omfattende vervekampanje, som er blitt godt mottatt i varmemarkedet, og som har resultert i den betydelige medlemstilveksten. Alle bedriftsmedlemmene er listet opp i alfabetisk rekkefølge på våre hjemmesider under «Våre medlemmer», som kontinuerlig blir ajourført med alle endringer. STRATEGI FOR NVF Den strategien for NVF, som ble vedtatt i , der vi skal ha spisskompetanse innen: - Vannbåren varme. - Varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser.

6 med et bredt, allsidig og inspirerende miljø for problemstillinger om disse temaene. De viktigste tiltakene for å oppnå tilfredse og fornøyde medlemmer er: - Månedlige møter om aktuelle temaer og problemstillinger. - Kvartalsvise utgivelser av Fyrtøyet med kvalitetsartikler. Dette innebærer at vi prioriterer ettermiddagsmøter, seminarer, kurs, Fyrtøyet og øvrige informasjonstiltak for våre medlemmer, slik at de står best mulig rustet til å møte de fremtidige utfordringene i varmemarkedet. FAGLIGE MØTER Vi har gjennomført følgende 12 faglige møter i løpet av 2013: januar «Miljøhuset GK». Foredragsholdere: Torfinn Lysfjord, Bjørn S. Johansen og Espen Aronsen, GK Norge AS og Trond Mellem Hoel, Theodor Qviller AS. 33 deltakere januar «Oslo skal være fri for fossil fyringsolje innen år 2020». Foredragsholdere: Prosjektleder Jenny Skagestad, Oslo Kommune Bymiljøetaten-Enøk, og Anders Mikkelsen, Reinertsen AS. 50 deltakere februar «Vannkvalitet og rensing, beskyttelse og kontroll av vannbårne systemer». Foredragsholdere: sture Ombler og Per Erik Raasok, Cimberio AS. 21 deltakere mars «Bruk av energigasser». Foredragsholdere: Tore Woll, Energigass Norge, og Sture Jarlum, Alfa Olis Gass & VVS AS. 38 deltakere april «Fremtidens varmepumper». Foredragsholdere: Daniel Kristensen, Per Stykket, Christian Arnesen, Kent Willen og Morten Solsem, ABK Klimaprodukter AS. 43 deltakere april «Store endringer i oppvarmingsmarkedene». Foredragsholder: Arne-Erik Olsen, Brødrene Dahl AS. 28 deltakere august «Utviklingstendenser i varmemarkedet Konsekvenser for rørleggere og øvrige aktører i varmebransjen». Foredragsholder: Ole Larmerud, NRL. 42 deltakere september «Innregulering av varme- og kjøleanlegg og krav til vannkvalitet». Foredragsholdere: Frøydis Aasen og Henrik Rosenquist, ENWA Water Treatment AS, og Svein Marienborg, Varme og Energikontroll AS. 35 deltakere september «Biofyringsolje kan redde over boliger med oljekjel». Foredragsholdere: Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS, Hanne Kristoffersen, MBP Trading SA Norway, og Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi AS. 66 deltakere oktober «Erfaringer fra varmepumpeanlegg i boliger Dimensjonering og tester. Foredragsholder: Knut Olav Knudsen, VVS-Foreningen. 38 deltakere november «Praktiske installasjoner av vellykkede luft/vann varmepumper». Foredragsholdere: Fredrik Engh og Jan-Eric Herrstrøm, Friganor AS. 21 deltakere desember «Når kommer TEK15 og hva vil den inneholde?». Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). 62 deltakere. Vi har aldri tidligere i Norsk Varmeteknisk Forening gjennomført så mange faglige møter som i 2013, 12 møter med totalt 477 deltakere. I 2012 hadde vi 11 møter med totalt 266 deltakere. Til sammenligning gjennomførte vi bare 5 møter i I 2010 og tidligere ble det bare arrangert 1-3 faglige møter pr. år. SEMINAR PÅ COLOR FANTASY I JUNI 2012 OM «FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER» juni 2013 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, det årlige seminaret om «Fremtidens oppvarmingssystemer» på Color Magic.

7 Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar: Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte fremføringer. Aldri tidligere har vi vært så mange deltakere: - 55 seminardeltakere - 14 ledsagere - 69 deltakere totalt Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet: - Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) er i ferd med å utarbeide den nye TEK15. Knut Helge Sandli i DiBk ga en fin statusrapport for TEK15. det viktigste budskapet var at det nå ble fokusert på at all fossil fyringsolje til alle typer boliger, også boligblokker, rekkehus og bygårder i tillegg til eneboliger/villaer, skal fases ut innen Status for kontroller og energivurdering av kjelanlegg. William Rode fra NVE sparte ikke «på konfekten». Han konstaterte at det er blitt gjennomført sørgelig få kontroller og energivurderinger av kjelanlegg, og usminket fikk så vel NVF som EO-Ordningen kjeft for ikke å ha jobbet hardere for at våre medlemmer skulle satse hardere for å få utført flere kontroller og energivurderinger. Vi er imidlertid i ferd med å gripe fatt i disse problemstillingene, og vi satser så absolutt på at NVE er mer fornøyd på neste seminar i juni Passivhus. Hvor stort blir behovet for oppvarming? Konsekvenser for varmemarkedet. Espen Aronsen fra GK Norge AS orienterte om det nye hovedkontoret til GK Norge, som er Norges første næringsbygg, som er bygget som et passivhus. Det ble bekreftet at oppvarmingsbehovet er betydelig redusert, sammenlignet med et tilsvarende bygg satt opp etter TEK10. Passivhuset har et netto varme- og kjølebehov på totalt 19,9 kwh/m2/år, som er betydelig lavere enn kravet for passivhus på 25 kwh/m2/år. Miljøhuset GK har en total investering på kr 197,1 mill. Enova har støttet prosjektet med kr 4,2 mill slik at netto investering utgjør kr 192,9 mill. Dette er kr 3,8 mill, tilsvarende 2 %, dyrere enn om bygget skulle vært bygget etter TEK10 (kr 189,1 mill). - OSO Optima EPTRC 400. Dette var «Årets Varmeprodukt» på VVS-Dagene i oktober Trond Ørneberg i OSO Hotwater AS orienterte om OSOS banebrytende varmeløsning basert på biokjel/varmepumpe/solfangere, tappevannsbereder og akkumulatortank. Dette er en meget velfungerende varmeløsning til det beste for økonomi og miljø. - Trepellets. Når kommer gjennombruddet? Mange har i flere år ventet på det definitive gjennombruddet for biokjeler, basert på pellets, ved og flis som en fornybar energiressurs. Vi hadde fått 2 kompetente personer, som i flere år har vært engasjert i pelletsmarkedet: o Hans Ivar Morken fra Pemco Trepellets AS orienterte om tilgjengelighet, markedsforhold og priser. Han konkluderte med at stort sett var det mulig å levere pellets til alle deler av landet sør for Steinkjer. Det har vært en betydelig vekst i pelletsforbruket i Norge, en utvikling, som forventes å fortsette. o Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS presenterte de siste kjeltypene for pellets og ved. Christian har lang erfaring med biokjeler, og han gikk gjennom flere

8 interessante alternativer, basert på komplette løsninger med lagring, overføring til brenner og kjel med brenner. - Lavtbyggende gulvvarme med rask virkning. Odd Viddal fra Roth Nordic AS presenterte nye interessante gulvvarmeløsninger fra Roth med vekt på energisparing, samtidig somkomforten blir opprettholdt. Dette innebærer en reduksjon i energiforbruket, som er til det beste for økonomi og miljø. - Energigass til oppvarming i de kommende årene. Fossil gass vil ventelig fortsatt være tillatt som spisslast ifølge den nye TEK15. Vi hadde 2 interessante presentasjoner om bruk av energigass i Norge: o Sture Jarlum fra Alfa Olis Gass & VVS AS presenterte et installert gassanlegg, som er spisslast, i Bærum. Han orienterte om propan generelt med betydelig vekt på sikkerhet. Det komplette gassanlegget ble behørig gjennomgått med vekt på tank, fordamper, kjel og brenner, samt prosjektering og installasjon. o Sverre Haider fra Ingeniørfirma Paul Schwartz AS presenterte «siste nytt» for gassbrennere. Gass er en viktig energiressurs i Storbritannia og på kontinentet, og det satses betydelig på utvikling av nye brennere. Haider presenterte de siste brennerne fra sin samarbeidspartner, Weisshaupt i Tyskland, som ligger langt fremme i utviklingen. - Biofyringsolje i Norge Når kommer gjennombruddet? Geir Ingeborgrud fra Eco-1 Bioenergi AS presenterte «siste nytt» for biofyringsolje. Noe av det viktigste var at holdbarheten for biofyringsolje er økt til ca. 3 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca. 1 år. I tillegg tåler de fleste biofyringsolje-kvaliteter kuldegrader, slik at eksisterende nedgravde tanker for fossil fyringsolje kan benyttes også for biofyringsolje. Dette vil i betydelig grad forenkle en overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Det ble derfor konkludert med at markedsutsiktene for biofyringsolje ser meget positive ut, dette klan bli «redningen» for alle oljekjeler boliger, som ikke kan benytte fossil fyringsolje fra Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og sine produkter. Følgende 10 bedrifter hadde en enkel utstilling: - ABK Klimaprodukter AS. - Eco-1 Bioenergi AS. - Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. - Miba AS. - OSO Hotwater AS. - Parat Varme AS. - Roth Nordic AS - SGP Varmeteknikk AS. - TA Hydronics AS. - Wilo Norge AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år. Nytt av året var at vi hadde gitt anledning til å ha med ledsagere til en lav og subsidiert pris. Erfaringene fra i år er så gode, at vi kommer til å gjenta dette til neste år, i juni Men neste år skal vi utarbeide et eget program for ledsagere, slik at de både blir bedre kjent med hverandre og har aktiviteter på programmet, når seminaret pågår. ÆRESMEDLEMMER

9 Det har ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i løpet av NVF har pr. 31. desember 2013 fortsatt 3 æresmedlemmer, som er: - Knut Gunby. - Tore Fjell. - Carl Fredrik Selmer. HØRINGER Norsk Varmeteknisk Forening gav 28. februar 2013 en høringskommentarer til «Klima- og Forurensningsdirektoratet (klif)» sitt forslag til «Krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Klif har på bakgrunn av sitt forslag og mottatte høringskommentarer utarbeidet en «Veileder om nye krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Nye krav om bærekraft til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel trer i kraft 1. januar Miljødirektoratet har utarbeidet et rapporteringsskjema, som i første omgang skal brukes av de virksomheter, som omsetter biodrivstoff og flytende biobrensel, samt en veileder for dette. De nye kravene er en del av EUs fornybardirektiv og skal fremme bærekraftig produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel (biofyringsolje), samt sikre at produksjonen og bruken gir reduksjon i klimagassutslipp. De nye reglene er vedtatt av Miljøverndepartementet og er tatt inn i produktforskriften. Flytende biofyringsolje (biobrensel) skal være produsert av råstoffer, som er dyrket i et område, som ikke er viktig for naturmangfold eller på jordareal med høyt karboninnhold, som eksempelvis på våtmark. Flytende biobrensel skal være dokumenterbar bæredyktig for å kunne regnes som «ikke- CO2 kvotepliktig brensel». Alle leverandører av biofyringsolje skal ha rutiner for å kunne dokumentere at råvarene til sine produkter er basert på kjent opprinnelse og at denne opprinnelsen er oppført i rapporteringen i skjemaet, som skal oversendes til Klif. De norske leverandørene har egne rutiner for dokumentasjon av alle disse registreringer. Disse registreringene er tuftet på en ISCC sertifisering for sikring og dokumentasjon av bærekraft. Det kan derfor trygt kjøpes biofyringsolje fra norske leverandører i visshet om at disse produktene godkjennes som CO2-kvotefritt brensel. Leverandørene utsteder et «Proof of Sustainability», som oversendes til kjøperne i forbindelse med sluttleveransene i henhold til leveringskontrakten. Norsk Varmeteknisk Forening hilser den nye veilederen velkommen. Den sikrer at biofyringsolje til enhver tid er bærekraftig, som er til det beste for en kostnadseffektiv konvertering av oljekjeler fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. FYRTØYET Sekretariatet har i 2013 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3 i oktober 2013.

10 - Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på sider. Redaksjonskomiteen består av: - Rolf Munk Blaker, redaktør. - Christian Brennum. - Svein Marienborg. De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2013 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har fått mye ros for Fyrtøyet. Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. Det er fortsatt Jentestreker AS som er leverandør av grafiske tjenester for Fyrtøyet. F.o.m. nr har Jentestreker AS ferdigstilt alle utgavene av Fyrtøyet. NVFS HJEMMESIDER Våre hjemmesider har blitt oppdatert flere ganger i løpet av 2013, og sekretariatet vil kontinuerlig oppdatere sidene med nyheter. Spesielt medlemsoversikten er til enhver tid fullstendig oppdatert. Sekretariatet har hatt omfattende kontakt med vår leverandør av web-tjenester, Idium AS, gjennom hele EO-ORDNINGEN NVF har i 2013, som i tidligere år, utført alle sekretariatstjenester for EO-ordningen. Vi har utarbeidet en handlingsplan for EO-ordningen for perioden Det er avholdt et møte for interessentene i EO-ordningen 8. april Totalt har vi registrert 176 EO-godkjente fyringsteknikere pr. 31. desember Alle EO-godkjente fyringsteknikere er blitt inkludert i NVFs tilbud til medlemmene, som innebærer: - Invitasjon til seminarer og faglige møter distribueres til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - Fyrtøyet blir distribuert til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - EO inkluderes på NVFs hjemmesider ved at 1 2 sider i hver utgave er øremerket EO- Ordningen. Vi har kjørt et kurs om Effektiv Oppvarming for utdanning av nye EO-godkjente fyringsteknikere, juni Kurset varer 5 dager med en avsluttende eksamen, både av teoretisk og praktisk karakter. Vi hadde 9 deltakere på kurset i Forelesere på kurset er Arne Palm, Mentor Energi AS, Halvor Braathen og Rolf Munk Blaker. Det viktigste som er skjedd i EO-Ordningen er utviklingen av en web-basert Serviceportal der rapportering av servicer og lovpålagte energivurderinger av kjelanlegg blir meget enkel. Alle kompliserte beregninger ved energivurderinger blir utført automatisk på basis av målte og registrerte

11 data. Det nye systemet heter EVVA (EnergiVurdering av VarmeAnlegg). Alle EO-godkjente fyringsteknikere får tilbud om å benytte Serviceportalen/EVVA i begynnelsen av INTERNATIONALE SANITÄR UND HEIZUNG (ISH) I FRANKFURT I MARS 2013 Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer mars 2013 i Frankfurt. Vi var en mindre norsk kontingent, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på ISH i Frankfurt. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Det var dessuten meget interessant å besøke flere stander som presenterte kjeler for biofyringsolje. Totalt sett var det derimot lite nytt sammenlignet med «Monstra Convegno Expo Comfort» i Milano mars 2012, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. VVS-DAGENE 2014 NVF sitter i Hovedkomiteen for VVS-dagene 2014, som skal arrangeres oktober 2014 på Lillestrøm, og vi har deltatt på alle 6 møter i Hovedkomiteen i løpet av 2013, ved Svein Marienborg og/eller Rolf Munk Blaker. Totalt var det 212 utstillere på VVS-Dagene 2012 mot 199 i NVF hadde egen stand på VVS- Dagene i 2012, og vi skal ha en tilsvarende stand i Målet for VVS-Dagene 2014 er 218 utstillere. Totalt hadde VVS-Dagene besøkende på de 3 dagene i oktober 2012, som er en solid økning fra besøkende i Målet for 2014 er mer enn besøkende, som innebærer en økning på ca. 15 % fra NVF sitter også i seminarkomiteen, både i 2012 og 2014, der vi aktivt bidrar med seminarer med temaer og foredragsholdere i seminarprogrammet. DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER I ØVRIGE FORENINGER OG VIRKSOMHETER Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra øvrige foreninger om å holde innlegg om oppvarmingsmarkedene, spesielt om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Rolf Munk Blaker/Svein Marienborg har i 2013 deltatt og holdt foredrag om disse temaene i følgende fora: - 8. mars Brødrene Dahl AS. Avslutning for Arne-Erik Olsen april NRL, avd Oslo. Fremtidens varmemarked mai Askim & Mysen Rør AS. TEK juni NRL. «Takk for maten» på NRLs 100 årsjubileum august DiBk. TEK Sept Askim & Mysen Rør AS. TEK sept Dantherm AS. Presentasjon av varmluftsaggregat Oktober Varme & Bad AS. «Kick Off» arrangement nov Norsk Petroleumsinstitutt. Årskonferanse. I tillegg har vi skrevet flere artikler i media om fornybare energiressurser i varmesentraler. ØKONOMI Autorisert regnskapsfører Sissel Fagerli har ført NVFs regnskap i hele Hun ble engasjert i desember Dette innebærer at vi i hele 2013 har gjennomført utmerkede regnskaps- og kontrollrutiner, og regnskapsføringen kan gjennomføres på en betryggende måte, som tilfredsstiller alle krav til god regnskapsskikk.

12 Regnskapet for Norsk Varmeteknisk Forening for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr ,40 i 2013 mot et overskudd på kr ,84 i Sum egenkapital og gjeld for regnskapsenheten Norsk Varmeteknisk Forening utgjorde pr. 31. desember 2013 kr ,09, en økning fra kr ,77 pr. 31. desember Oslo, 7. februar Rolf Munk Blaker Daglig leder. Styret i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF)

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2015

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2015 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2015 NVFS STYRE NVFs styre har i 2015 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm Olav K. Isachsen Energimerking av bygninger Lillestrøm 03.09.2009 Er nye bygg energieffektive? Mulige årsaker Økt komfort økt bruk av kjøling Økt arealeffektivitet "flere enheter / m 2 Mer utstyr økt energibruk

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Høring Energi- og miljøkomiteen

Høring Energi- og miljøkomiteen Høring Energi- og miljøkomiteen 20. oktober 2010 Cato Kjølstad, Daglig leder Lars Granlund, energipolitisk rådgiver Norsk Bioenergiforening Norsk Bioenergiforening (NoBio) jobber for å fremme økt produksjon

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN Marius Holm Næringseiendom 2010 Bellonas 10 første år: ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS Bellonas kontorer Murmansk Oslo St. Petersburg Brussel

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje

KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen OSLO 05112013 KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje Eco- 1 Bioenergi AS Holsetgata 22/ Tjuvholmen allé 3 2317 Hamar / 0252

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

KOMPETANSEPROGRAM - FORNYBAR ENERGI I VARMESENTRALEN BIOENERGI mai Lars Løken Granlund, Energipolitisk rådgiver

KOMPETANSEPROGRAM - FORNYBAR ENERGI I VARMESENTRALEN BIOENERGI mai Lars Løken Granlund, Energipolitisk rådgiver KOMPETANSEPROGRAM - FORNYBAR ENERGI I VARMESENTRALEN BIOENERGI 22-23. mai 2012 Lars Løken Granlund, Energipolitisk rådgiver SAMARBEIDSPARTNERE 2 NORSK BIOENERGIFORENING Norsk Bioenergiforening arbeider

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus Nedgravde oljetanker Forurensingsforskriften Klimaforliket Rentbrennende ildsted Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Fossilfri Osloskole Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Implementerte løsninger Utfasing av gammel fossil

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Utfasing av olje i Osloskolen

Utfasing av olje i Osloskolen Utfasing av olje i Osloskolen Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Bjørn Antonsen, Seksjonsleder Energi og Miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Utfasing av olje i Osloskolen. Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF

Utfasing av olje i Osloskolen. Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Utfasing av olje i Osloskolen Karen Bruusgaard, rådgiver Energi & Miljø, Asplan Viak AS, tidl. PL i Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Presentasjon

Detaljer

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT)

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT) UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler eldre enn 1975 Årsvirkningsgrad

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme

Enovas programtilbud innen fornybar varme Enovas programtilbud innen fornybar varme Installasjon av bioenergianlegg i varmesentralen 22.mai 2012 På programmet i 2012 Mulighetsstudie bio i industrien Varmerapport 2012 Videreutvikle fjernvarmetilbudet

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer