ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE"

Transkript

1 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE Daglig leder: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: NVF s styre: Formann: Svein Marienborg Styremedlemmer: Jan Skjønberg Christian Brennum Morten Øren Geir Ingeborgrud Varamedlemmer: Tor Brønn Unni Ekren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Grafisk design og ombrekking: Jentestreker AS Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: 7. mars 2013 ble Øverland Miljøtun i Bærum Kommune offisielt åpnet, bare 12 måneder etter man startet planleggingen. Dette er et av ytterst få bygg i Norge, som utelukkende benytter fornybare energiressurser til oppvarming, samt varmt tappevann, så vel som hovedlast som spisslast. Man har satset på flis og biofyringsolje som de eneste energiressursene i varmesentralen. Øverland Miljøtun er derfor blitt et viktig referanseprosjekt, som får stor oppmerksomhet i hele byggebransjen. Miljøprosjektet har hatt vært gjennom følgende milepæler: Byggherren Øverland Miljøtun (ØM) kontakter Oplandske Bioenergi AS (OB), som engasjeres som utbygger/prosjektleder Byggetillatelse for prosjektet innvilges fra Bærum Kommune Oplandske Bioenergi sender ut konkurransegrunnlag til 3 entreprenører Eneregiavtale mellom ØM og OB. Januar 2013: Energileveransene starter : Offisiell åpning : Utbygging av neste felt (Felt O) og tilkopling av nye energikunder. De viktigste samarbeidspartnerne for Oplandske Bioenergi AS har vært: Bioen AS som rådgiver.

2 BT Rørsystemer (energisentral). Infratek (fjernvarme). Caverion Norge AS YIT (elektro). SGP Varmeteknikk AS har vært hovedleverandør av varmeteknisk utstyr til energisentral og fjernvarmerør. Prosjektet er gjennomført på bare 1 år, dette er beviset på at samarbeidet mellom aktørene har fungert utmerket. Det er avholdt prosjektmøter hver annen uke fra før sommerferien 2012 helt frem til åpningen i mars Øverland Miljøtun består av 90 boliger på 3 felt (B1, B2 og B3). I tillegg skal det bygges omsorgsboliger og en barnehage i neste byggetrinn (Felt O), som er forventet ferdig innen Det er bygget en egen energisentral, som skal forsyne alle boenhetene med varme og varmt tappevann. Varmesentralen består av: Fliskjel på 500 kw som hovedlast. Kjelen er en Fröling Turbomat fra Østerrike, og den er levert av SGP Varmeteknikk AS. Kjel for biofyringsolje på 900 kw, som skal være spiss-, reserve- og lavlast. Kjelen kommer fra De Dietrich i Frankrike og er installert med en Weisshaupt-brenner. Kjelen er levert av SGP Varmeteknikk AS og brenneren av Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. Stort flislager nær fliskjelen. 3 mindre tanker for biofyringsolje innendørs i varmesentralen nær biofyringsoljekjelen. Både byggherren (ØM) og utbygger (OB) ville ha en betydelig miljøprofil for Øverland Miljøtun og derfor ble det besluttet å satse på: Flis. Biofyringsolje som energiressurser. Både pellets, elektrisitet og gass ble vurdert som alternative spisslaster, men valget falt som nevnt på flis og biofyringsolje. Man har valgt å satse på 3 innendørstanker for biofyringsolje, nettopp for å ivareta kuldeegenskaper og holdbarhet. Dette valget har sikret miljøprofilen ved bruk av CO2-nøytrale energiressurser, som derfor ikke påvirker landets samlede CO2-utslipp. Man har nå inngått en avtale med Fanebust Maskin i Vestfold om levering av flis i kommende fyringssesong. Det er foreløpig ikke inngått noen leveringsavtale for biofyringsolje. Man vil etter hvert satse på leveringsavtaler for flis og biofyringsolje av 1-3 års varighet. Varmt vann sirkulerer fra varmesentral til en varmeveksler, som er installert i hver boenhet, hos hver kunde. Her måles også forbruket av varmtvann hos hver enkelt kunde. Hele varmesentralen har totalt kostet ca. kr 9 mill. å installere, som inkluderer kjeler, tanker, samt alt øvrig utstyr, bygg, tomt, arbeid, prosjektering og byggeledelse. Beboerne betaler en energipris for varmt vann til oppvarming og tappevann på ca. 90 øre/kwh ekskl. mva., som tilsvarer ca. 112,5 øre/kwh inkl. mva. I denne energiprisen ligger hele investeringen, så man kan trygt si at ØVERLAND MILJØTUN ER ET FREM- TIDSRETTET MILJØPROSJEKT TIL DET BESTE FOR ØKONOMI OG REDUSERTE CO2-UTSLIPP! Det er varaordfører i Bærum Kommune, Ole Kristian Udnes, som foretar den første fyllingen av flis i flislageret. Bioen as Bioenergi til Øverland Miljøtun Øverland Gård Bærum kommune Offisiell åpning av energianlegget Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua 7. mars 2013, Oplandske Bioenergi AS brenner for miljøet! Lysark 1

3 DET BLIR INTET FORBUD MOT OLJEFYRING FRA 2020 BIOFYRINGSOLJE KAN BENYTTES I ALLE OLJEKJELER Gjennom hele 2013, faktisk helt siden Klimaforliket ble inngått på Stortinget i juni 2012, har det versert mye uriktig informasjon om bruk av oljekjeler etter Vedtaket om Klimaforliket sier følgende om dette temaet: «Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas». I de 2 siste setningene står det klart at unntak skal utredes. Det står for øvrig intet om at det blir forbudt å benytte oljekjel eller at oljekjelen skal fjernes. Konklusjoner er at: DET BLIR INTET FORBUD MOT OLJEFYRING FRA 2020 HVERKEN I PRIVATE HUSHOLDNINGER ELLER SOM SPISSLAST I STØRRE BYGG - ALLE OLJEKJELER KAN BEHOLDES En enkel løsning med lav investering er å gå over til biofyringsolje, for alle som må slutte med fossil fyringsolje innen Men hva er Biofyringsolje? Biofyringsolje består av: Biooljer (plante og animalsk). Biprodukter fra næringsmiddelindustri (restauranter, fiskeforedling, slakterier mm). Biofyringsolje er sertifisert i.h.t. EN En standard godkjent av alle leverandører av oljebrennere. Denne standarden regulerer biofyringsolje m.h.t.: Varmeinnhold. Egenvekt. Viskositet. Syretall. Holdbarhet. Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i alle oljekjelanlegg. Biofyringsolje (100 % bio) er en 100 % fornybar energiressurs. Biofyringsolje tilfredsstiller «Bærekraftsdirektivet» i EU. Produksjon av biofyringsolje går derfor ikke ut over matproduksjon. All biofyringsolje skal kunne spores til sin opprinnelse, både geografisk og fra hvilke produktkomponenter, som inngår i produktet. Det er rikelig med tilgang på biofyringsolje i Europa, slik at alt forbruk av fossil fyringsolje kan erstattes med biofyringsolje. Bruk av biofyringsolje er tuftet på velkjent og velprøvet teknologi. Dette fungerer. Biofyringsolje er en meget konkurransedyktig energiressurs for oppvarming av nye boliger og yrkesbygg etter Biofyringsolje har meget lav konverteringskostnad ved overgang fra fossil olje til biofyringsolje i en eksisterende oljekjel. Biofyringsolje er «redningen» for alle ca aktive oljekjeler i Norge pr (ca villakjeler og ca større kjeler). Det er 4 spesialistselskap som leverer biofyringsolje i Norge pr (Biol AS, Bio8 AS, Eco-1 Bioenergi AS og MBP Trading SA Norway). I tillegg leverer alle de 4 oljeselskapene i Norge (Esso Energi AS, AS Norske Shell, Statoil Fuel & Retail AS og Uno-X Energi AS) biofyringsoljer. Har du et oljefyrt varmeanlegg, oppnår du fremtidens energiløsning ved å erstatte fossil fyringsolje med biofyringsolje. Det er ikke nødvendig å demontere oljekjelen. Se også 3

4 ENERGIPRISER - PELLETS ER BETYDELIG BILLIGERE ENN FOSSILE BRENSLER OG ELEKTRISITET PR. OKTOBER 2013 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer og leserne av Fyrtøyet kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90 % Biofyringsolje 11,5 kwh/kg 0,870 kg/liter 90 % Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75 % Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 93 % Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87 % (kjel) og 92 % (kamin) Pr. oktober 2013 gjelder følgende energipriser inkl. mva. for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Trepellets 282 (småsekk, 1 pall) 63,9 (småsekk) Fjernvarme 71,1 (enebolig, V3 pr. september 2013) Elektrisitet Gass (propan) (ca kg) 88,3 Fyringsolje (fossil) 935 (ca liter) 100,6 Biofyringsolje 862 (ca liter) 100,5 82,0 (44,4 elpris + 37,6 nettleie) Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets den desidert billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. oktober 2013 med en pris på ca. 63 øre/kwh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 37,4 øre/kwh billigere enn fyringsolje (fossil), 25,1 øre/kwh billigere enn gass og 18,8 øre/kwh billigere enn elektrisitet. Energiprisen for fossil fyringsolje og biofyringsolje er lik, hhv. 100,6 og 100,5 øre/kwh. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. oktober 2013 på 32,8 øre/kwh inkl. mva., som er 30,4 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar ,6 øre/kwh, 31,7 øre/ kwh i desember 2011, 35,4 øre/kwh i juli 2012, 29,0 øre/kwh i oktober 2012, 33,3øre/kWh pr. desember 2012, 29,8 øre/kwh pr. mars 2013 og 30,8 øre/kwh pr. juni Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. Fyringsparafin (ca liter) 143,9 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Flogas Norge AS (gass-propan), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdal Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris), Eco-1 Bioenergi AS (biofyringsolje) og Oslo Varmeservice AS (fossil fyringsolje og fossil parafin). 4

5 NY REGJERING KLIMAFORLIKET OG MILJØTILTAK Mandag 30. september 2013 så avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om satsingsområder for Norges kommende regjering dagens lys. I denne avtalen er miljøtiltak for oppvarmingsmarkedene nevnt. Følgende temaer, som omhandler oppvarming av boliger og yrkesbygg, er nevnt i avtalen: «Mer utbygging av fornybar energi og forsterke Klimaforliket». Frp var ikke med på Klimaforliket fra juni 2012, men de var enige i innholdet den gang. Nå slås det fast at Klimaforliket skal settes ut i livet, muligens med nye og strengere føringer. «Innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet (energiøkonomisering)». Dette er et viktig tiltak, som kan sette fart i overgangen til mer bruk av fornybare energiressurser. «Kampen mot svart arbeid skal forsterkes ved at man utreder muligheten for ROT-fradrag (rehabilitering, ombygging og tilbygg) i skatten». Dette innebærer at man kanskje kan skrive av oppussingen av hjemmet på selvangivelsen om noen år, som også vil virke positivt for overgang til fornybare energiressurser. Dette er interessante tiltak, som den nye regjeringen er enige om på satse på. Dette vil utvilsomt sette fart i utviklingen mot mer bruk av fornybare energiressurser. TEK 15 Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) inviterte til et møte om den nye TEK 29.august Konsulentfirmaet Rambøll AS hadde utarbeidet en rapport på 150 sider om «Energiregler 2015 Forslag til endringer i TEK for nybygg». 154 personer hadde meldt seg på, et tydelig bevis på at interessen er stor for TEK 15. Alle som ønsket det, hadde mulighet til å kommentere rapporten til Rambøll AS, med et innlegg på maks. 8 minutter. Norsk Varmeteknisk Forening hadde mottatt Rambølls rapport i god tid før møtet. Vår umiddelbare reaksjon var at rapporten ikke inneholdt et eneste ord om biofyringsolje. Fornybare energiressurser, som varmepumper, luft/vann og væske/vann, og bioenergi, pellets flis og ved, var behørig omtalt, mens biofyringsolje var totalt utelatt. Derfor valgte vi å fokusere på biofyringsolje som et aktuelt alternativ blant de fornybare energiressursene i vårt innlegg på 8 minutter. Vårt fromme ønske til DiBK var at «Biofyringsolje må med i TEK 15 på lik linje med øvrige fornybare energiressurser». De aller fleste av de 34 innleggene på møtet var holdt av personer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og leverandører av elektrisitet. Det var ytterst få fra rørbransjen, som hadde forberedt innlegg. Rapporten til Rambøll AS, som var «tung lesning», inneholder imidlertid mye positivt, som blant annet følgende: Klimaforliket er som en ruvende forutsetning for hele TEK 15. Inneklimaet i alle bygg skal ivaretas. Det skal også fokuseres på tekniske anlegg (varmesentraler), ikke bare på bygningskroppen. Beregningspunktet for energi endres til «levert energi». Dette vil virke som et incentiv for mer effektive varmesentraler, som vil konkurrere med bygningstekniske tiltak. Det foreslås også å innføre korreksjonsfaktorer for ulike energiressurser. Det viktigste er imidlertid å fokusere på levering av bygg med lavt energibehov og effektive varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Det blir stadig viktigere med krav til effektive ventilasjonsanlegg, samt styring av ventilasjon og belysning. Preferering av fjernvarme. Dette bør man imidlertid vurdere noe mer kritisk. Møtet 29. august var utrolig vellykket, og i Norsk Varmeteknisk Forening er vi meget spent på fortsettelsen. NY VEILEDER OM NYE KRAV TIL BIODRIVSTOFF OG FLYTENDE BIOBRENSEL (BIOFYRINGSOLJE) FOR Å SIKRE BÆREKRAFT Norsk Varmeteknisk Forening gav 28. februar 2013 en høringskommentarer til «Klima- og Forurensningsdirektoratet (klif)» sitt forslag til «Krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Klif har på bakgrunn av sitt forslag og mottatte høringskommentarer utarbeidet en «Veileder om nye krav til biodrivstoff og flytende biobrensel». Nye krav om bærekraft til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel trer i kraft 1. januar Miljødirektoratet har utarbeidet et rapporteringsskjema, som i første omgang skal brukes av de virksomheter, som omsetter biodrivstoff og flytende biobrensel, samt en veileder for dette. De nye kravene er en del av EUs fornybardirektiv og skal fremme bærekraftig produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel (biofyringsolje), samt sikre at 5

6 produksjonen og bruken gir reduksjon i klimagassutslipp. De nye reglene er vedtatt av Miljøverndepartementet og er tatt inn i produktforskriften. Flytende biofyringsolje (biobrensel) skal være produsert av råstoffer, som er dyrket i et område, som ikke er viktig for naturmangfold eller på jordareal med høyt karboninnhold, som eksempelvis på våtmark. Flytende biobrensel skal være dokumenterbar bæredyktig for å kunne regnes som «ikke-co2 kvotepliktig brensel». Alle leverandører av biofyringsolje skal ha rutiner for å kunne dokumentere at råvarene til sine produkter er basert på kjent opprinnelse og at denne opprinnelsen er oppført i rapporteringen i skjemaet, som skal oversendes til Klif. De norske leverandørene har egne rutiner for dokumentasjon av alle disse registreringer. Disse registreringene er tuftet på en ISCC sertifisering for sikring og dokumentasjon av bærekraft. Det kan derfor trygt kjøpes biofyringsolje fra norske leverandører i visshet om at disse produktene godkjennes som CO2-kvotefritt brensel. Leverandørene utsteder et «Proof of Sustainability», som oversendes til kjøperne i forbindelse med sluttleveransene i henhold til leveringskontrakten. Norsk Varmeteknisk Forening hilser den nye veilederen velkommen. Den sikrer at biofyringsolje til enhver tid er bærekraftig, som er til det beste for en kostnadseffektiv konvertering av oljekjeler fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. REDUSER OPPVARMINGSKOSTNADENE NÅR KULDA KOMMER De fleste norske hjem blir varmet opp ved bruk av elektriske panelovner, faktisk har så mye som 85 % av norske boliger elektrisitet som hovedoppvarming. I en norsk gjennomsnittshusstand går ca. 2/3 av strømforbruket til oppvarming (SINTEF). Men strømprisene går vanligvis opp når temperaturen synker og vi trenger strømmen som mest. Det er imidlertid flere muligheter til å krympe strømregningen: Det viktigste er å sikre at boligen trenger mindre oppvarming. Dette kan skje ved etterisolering med god vindtetting og nye vinduer. Bytter man ut gamle panelovner med vannbåren varme og varmepumpe eller biokjel som ny energiressurs, blir strømregningen mindre. Men dette innebærer en betydelig investering, som bør ses i sammenheng med varmebehovet. Et viktig alternativ er å satse på punktoppvarming, som eksempelvis vedovn, pelletskamin og/eller luft/luft varmepumpe. Gratis ved vil alltid være billigst, men kjøper man ved på bensinstasjoner eller byggevarehus, vil nok elektrisitet være billigere for de fleste. En luft/ luft varmepumpe, som henter varmeenergien fra uteluften og avgir varmen i romluften, vil nok være billigst for de fleste når man tar med investeringen. Den som vil redusere en allerede beskjeden strømregning, kan heller vurdere et varmestyringsanlegg for de elektriske panelovnene. De fleste eksperter mener at det er lite som tyder på at norske strømpriser vil øke veldig mye frem mot Til tross for støtteordninger ved å gå over til fornybare energiressurser, er det som regel billigere å investere i elektrisk oppvarming. Til tross for dette viser en undersøkelse fra Enova at hver tredje boligkjøper er villig til å betale mer for en bolig med bedre energikarakter. Går en boligs enerrgimerke fra «rød G» til «grønn B», kan det gi utslag i prisen på boligen ved et salg. Dette er jo positive signaler for en betydelig overgang til fornybare energiressurser til tross for rimelig elektrisitet i de kommende 5-10 årene. PRODUKSJON AV ELEKTRISITET I TYSKLAND I Tyskland har man i 2011 innført «Energiewende», som er betegnelsen på overgang til mer fornybare energiressurser i sin produksjon av elektrisitet. Det var etter den dramatiske kjernekraftulykken i Fukushima i Japan etter tsunamien i 2011, at forbundskansler Angela Merkel besluttet å erstatte kjernekraft med fornybar energi (vind, sol og biomasse). I 2012 kom tysk elektrisitetsproduksjon fra følgende energiressurser: 45 % Kull (steinkull og brunkull). Økende. 6 % Fyringsolje (fossil). Minkende. 11 % Gass (fossil). Minkende. 16 % Kjernekraft. Minkende. 22 % Fornybar (vind, sol og bio). Økende. 100 % Sum Målet er at innen 2050 skal 80 % av elektrisiteten i Tyskland komme fra fornybar energi. I løpet av 35 år skal all elektrisitet basert på kull, fossil fyringsolje/gass, samt kjernekraft erstattes av vindmøller, solenergi og biomasse. Angela Merkel stengte 7 kjernekraftverk etter Fukushima-katastrofen, og de resterende skal alle være stengt innen De tyske gasskraftverkene 6

7 sliter for tiden, de blir utkonkurrert av subsidiert fornybar energi på den ene siden og billig kullkraft på den andre. Tyske forbrukere betaler en egen EEG-avgift på 5 cent/ kwh, som tilsvarer ca. 40 øre/kwh, som skal finansiere utbyggingen av fornybare energikilder. Disse utbyggerne er garantert en fast pris for levert elektrisitet, uavhengig av om markedsprisen er betydelig lavere. Dette «systemet» medfører at tyske forbrukere må betale mer for elektrisitet, selv om prisene på strømbørsene faller betydelig. Tyskland har en av de høyeste strømprisene i Europa, i 2012 betalte tyskerne i gjennomsnitt 26,8 cent/kwh, som tilsvarer 214 øre/kwh, inkl. merverdiavgift. Tyskere flest er villig til å betale for å få renere elektrisitet, og de er tilhengere av «Energiewende». Men stadig flere tyskere er av den oppfatning at prisen for denne satsingen er blitt for drøy. I 2012 satset Tyskland 19,5 mrd. Euro, tilsvarende ca. kr 156 mrd., på sin fornybarsatsing. Verden ser på det som skjer i Tyskland. Dersom man lykkes, vil dette være en skikkelig gulrot for Kina, India og andre stormakter til å gjøre det samme. For det er Kina og India med flere som sitter på løsningen av verdens CO2-problemer. Og med kraftoverskudd i Norge har vi mulighet til å hjelpe Tyskland med sitt Energiewende med eksport av fornybar vannkraft. VARMLUFTSAGGREGAT FRA DANTHERM AS PRESENTASJON AV NYTT PRODUKT «DAH VARMLUFTSAGGREGATER» 26. SEPTEMBER I TØNSBERG Dantherm AS på Nøtterøy utenfor Tønsberg har i mer enn 50 år vært den ledende leverandøren av varmluftsaggregater i Norge. Luftoppvarming er en ideell varmekilde i mange sammenhenger, og Dantherm har levert varmluftsaggregater til alle aktuelle bransjer, som verksteder, industrilokaler, idrettshaller, korntørking, gartnerier produksjonslokaler, lagerhaller, bilbransjen, skipsverft og lager. Totalt er det ca varmluftsaggregater, som er i virksomhet i Norge i dag, og de fleste av dem er levert av Dantherm AS. Varmluftsaggregater har mange fordeler sammenlignet med øvrige oppvarmingssystemer: Stor effekt gir rask og meget effektiv oppvarming. En termostat holder temperaturen på ønsket nivå. Ofte benyttes et ukeprogram med nattsenking. Virkningsgraden er høy, over 90 %. Meget enkel installasjon. Anlegget er klart for å settes i drift så snart det elektriske, olje- eller gasstilførsel og skorstein er montert. Bygningsmessige inngrep er minimale og fyrrom kan i de fleste tilfeller unngås. Fleksibel oppvarming. Aggregatene kan leveres med brennere både for fyringsolje, gass og biofyringsolje. Ideell oppvarmingsform i kombinasjon med øvrige varmekilder, som bl. a. varmepumper. Varmeveksler i rustfritt rør. Røykavgang topp og bak. mange størrelser, 7 forskjellige modeller fra 29 kw til 232 kw, både i stående og liggende posisjoner. Med et bredt tilbehørsprogram kan DAH Varmluftsanlegg tilpasses de aller fleste behov. Ved behov kan varmluft tilføres ved hjelp av kanaler. DAH-aggregatene kan utstyres med friskluft- og omluftsspjeld, slik at også ventilasjonsluft kan tilføres lokalet. Om sommeren kan aggregatet lufte ut overskuddsvarmen. Torsdag 26. september 2013 hadde Dantherm AS invitert varmebransjen til introduksjon av den nye serien DAH Varmluftsaggregater. Fyringsteknikere fra flere steder i Norge var til stede for å få informasjon om de nye produktene. Fyrtøyet gratulerer Dantherm AS med en ny produktserie for det norske oppvarmingsmarkedet. DAH Varmluftsaggregater leveres i 7

8 VV PARTS AS KJØRER KURS OM GAMLE OLJEKJELER VV Parts AS har i oktober 2013 kjørt 4 kurs, siste kursdag er onsdag 23. oktober 2013, med temaet: DU MÅ IKKE KASTE UT OLJEFYREN. Kurset omhandler: Utskifting, konvertering eller utfasing. Hvordan behandle forespørsel. Befaring. Beregning av varmebehov. Velge riktig systemløsning. Fancoils/viftekonvektorer. Utarbeiding av tilbud. Installasjon. Oppstart. Overlevering. Det er viktig at leverandørene gir alle kunder med oljekjel objektiv informasjon og legger frem de forskjellige alternativene, som eksisterer ved et eventuelt forbud mot oljefyring i Som VV Parts AS fokuserer på, er det desidert mest kostnadseffektive alternativet å beholde oljekjelen og å fortsette med biofyringsolje. Kurset, som varer en hel dag, gjennomføres hos VV Parts AS i Dilling rett sør for Moss. Interesserte kan ta kontakt med Bjørn Christian Jordfald i VV Parts AS på tlf: VVS-DAGENE OKTOBER 2014 på NORGES VAREMESSE PÅ LILLESTRØM VVS-Dagene i oktober 2014 er viktigere enn noen sinne. Like før TEK 15 skal offentliggjøres arrangeres VVS-Dagene 2014 på Lillestrøm. Spesielt på denne bakgrunn er det spesielt viktig å møte hele VVS-bransjen under hovedtemaet «VVS I FREMTIDENS BYGG» Det blir fokus på hvilke produkter og løsninger VVS-bransjen skal levere i fremtidens bygg. Hvordan blir rammevilkårene i fremtiden og hva vil TEK 15 og TEK 20 innebære for VVS-bransjen? VVS-Dagene er et veletablert og viktig arrangement i Skandinavia, med mange interaktive kontaktflater. I forbindelse med messen arrangeres det konferanser og seminarer, som tar for seg bransjens rolle i et miljø- og samfunnsperspektiv, samt hvilke nye muligheter og utfordringer, som ligger i klimaforliket med endrede rammebetingelser for hele bransjen. «VVS I FREMTIDENS BYGG» peker på den viktige rollen VVS-bransjen spiller for å løse morgendagens miljø- og energiutfordringer. Konseptet peker også på fremtidens krav til komfort, design og velfungerende yrkesbygg og boliger. Det er mange grunner til hvorfor man bør være utstiller på VVS-Dagene 2014: Møt alle de viktige aktørene i bransjen. Vedlikehold og plei eksisterende forretningsforbindelser og knytt nye. Markedsfør produkter og tjenester konsentrert og kostnadseffektivt. Bygg nettverk i formelt og uformelt samvær med kolleger. Få innsikt i ny miljøteknologi og nye krav som stilles til bransjen. Ikke minst, kombiner nytte med opplevelser, aktiviteter og hyggelig samvær. De besøkende på VVS-Dagene er VVS-konsulenter, rørleggere, ventilasjonsentreprenører, kuldeentreprenører, varmeinstallatører, el. installatører, kobber- og blikkenslagere, arkitekter, byggherrer, ferdighusprodusenter, byggentreprenører, byggmestere, byggeiere, eiendomsforvaltere og teknisk personell i offentlige etater eller boligselskaper. Under VVS-Dagene 2012 hadde vi følgende nøkkeltall: Netto utstillingsareal: m2 Antall utstillere: 212 Antall besøkende: Antall seminardeltakere: 460 Målsetningen for antall besøkende i 2014 er mer enn besøkende, som innebærer en økning på ca. 15 % sammenlignet med Vi anbefaler alle medlemmene i Norsk Varmeteknisk Forening å bestille stand på VVS-Dagene i oktober 2014 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Ved å bestille tidlig oppnår du best mulighet til å velge standplass. For påmelding eller mer info om VVS-Dagene 2014, kontakt Skarland Press AS ved Vigdis Thoresen på: E-post: eller tlf: / SETT AV DAGENE OKTOBER 2014 I ALMANAKKEN! BESTILL STAND PÅ VVS-DAGENE NÅ! 8

9 FÆRRE YRKESBYGGEIERE ENERGIMERKER SINE BYGG Det ble utstedt flest energiattester for boliger i april og mai 2013 med en topp i mai på energiattester. For yrkesbygg er det derimot en nedgang i antall utstedte energiattester sammenlignet med i fjor, Prosjektleder for Energimerkeordningen i NVE, Olav Karstad Isachsen, meddeler at «denne toppen hovedsakelig skyldes at mange ønsket å gjennomføre energimerkingen før 1. juli, da de varslede endringene i energikarakterskalaen trådte i kraft». Dette viser NVEs statistikk for energimerking av boliger og yrkesbygg frem til september i år. Oppgangen i antall energimerkinger av boliger i april og mai etterfølges av nesten en halvering for sommermåneden juli, for deretter å ta seg opp igjen i august til samme nivå ( energiattester). Yrkesbyggeiere var mest aktive med å energimerke byggene sine i januar og februar Da ble det gjennomsnittlig utstedt 326 energiattester pr. måned. Deretter fulgte en topp i juni med 531 utstedte energiattester. «Sammenlignet med samme periode i fjor (2012) har det vært en nedgang i antall utstedte energiattester for yrkesbygg, så vi er på ingen måte fornøyd med utviklingen», sier Karstad Isachsen. Han understreker at det er obligatorisk å energimerke yrkesbygg ved salg eller utleie, og alle yrkesbygg større enn m2 skal ha en gyldig energiattest. I tillegg er det pliktig å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg, bl. a. ventilasjonsanlegg og kjelanlegg». «Sett i lys at Energimerkeordningen har eksistert siden 2010 forutsetter vi nå at alle er kjent med den. Vi fortsetter å bygge opp kontroll med at reglene etterleves», sier Karstad Isachsen. MANGE MEDLEMMER DELTAR PÅ VÅRE MÅNEDLIGE MØTER Aldri tidligere har vi hatt så mange deltakere på våre faglige ettermiddagsmøter. Vi har riktignok anstrengt oss for å tilby våre medlemmer et interessant faglig tilbud og vi er jo kommet opp i en anselig medlemsmasse på over 360 medlemsbedrifter. Hittil i år har vi gjennomført 10 medlemsmøter, som bare viser at vi klarer vårt mål om et faglig medlemsmøte i måneden, 12 møter i året. Følgende møter er gjennomført hittil i 2013: 15. Januar Miljøhuset GK. 33 deltakere 24. januar Oslo oljefri innen «14. februar Vannkvalitet og vannrensing. 21 «7. mars Bruk av energigasser. 38 «17. april Varmepumper. 43 «29. april Fremtiden for oppvarmingsmarkedene. 28 «22. august Utviklingstendenser i varmemarkedet. 42 «5. september Innregulering av varmeanlegg og krav til vannkvalitet. 35 «19. september Biofyringsolje kan redde boliger med oljekjel. 66 «2. oktober Erfaring fra varmepumper i boliger. Utførte tester. 38 «Totalt har 394 personer deltatt på våre 10 medlemsmøter så langt i i tillegg gjenstår 2 møter, et om varmepumper 13. november og «Siste nytt fra TEK15» 4. desember. Vi er meget godt fornøyd med utviklingen. «MONSTRA COVEGNO EXPO COMFORT» I MILANO MARS 2014 Neste års viktigste VVS-messe, ved siden av VVS-Dagene på Lillestrøm selvfølgelig, finner sted i Milano i tiden onsdag 19. lørdag 22. mars, 3 uker før påske. Styret i Norsk Varmeteknisk Forening har som tidligere år planlagt en fellestur for de av våre medlemmer, som ønsker å holde seg oppdatert om «det siste nye» innen vannbåren varme, varmesentraler og fornybare energiressurser. Vi kommer til å tilby en «pakke», bestående av fly Oslo/Rygge/Torp-Bergamo og hotell i Milano. Dere kan allerede nå melde interesse for å være med til Milano til sekretariatet, e-post: eller tlf:

10 Nytt fra EO-ordningen NÅ ER VI 174 AKTIVE EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE Høsten 1995 ble det første kurset for å utdanne EO-godkjente fyringsteknikere arrangert. Det fant sted hos Fremo AS i Stavern. Det var Tore Fjell i Norsk Varmeteknisk Forening, som tok initiativet til å få etablert en tilsvarende ordning, som i Danmark, der alle, som installerer og har service og vedlikehold på oljekjeler har et gyldig EO-sertifikat. Etter å ha studert ordningen i Danmark ble det komponert et EO-kurs i Norge for å få utdannet EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE Kurset har hatt en kontinuerlig fornying siden starten i 1995, og det inneholder både en teoretisk og en praktisk del. Kurset varer i 5 dager og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen. De som har bestått eksamen og samtidig kan dokumentere at man har 2 års erfaring med kjeler/brennere, får tildelt et EO-Sertifikat med bilde med 5 års varighet. EO-kurset består nå av følgende temaer: Forskrifter om vurdering av kjelanlegg. Forbrenning og miljø. Virkningsgrader. Røkgassanalyser. Automatikk og regulering fyringsautomat. Systemkopling fra oljetank til skorstein: Oljetank. Oljebrenner. Kjeltyper. Skorstein. Energipriser og energibehov. Valg av energibærer. Oppvarmingssystemer: Koplinger og innregulering. Styringssystemer. Energifleksible anlegg. Isolasjon og tiltak. Tilstandsvurdering sjekkpunkter. Feilsøkingsprosedyrer. Feilsøking og røkgassanalyse praktiske øvinger. Siden 1995 har kursene stort sett blitt arrangert hvert år, hos Fremo AS, på forskningssenteret på Notodden, hos ctc Ferrofil AS på Årnes og i de siste 5 årene på Sogn Videregående Skole i Oslo. De første årene sto Tore Fjell og Halvor Braathen for undervisningen. Etter hvert kom Arne Palm med, og de siste årene har han vært ansvarlig for kurset, og sammen med Halvor Braathen stått for undervisningen. Ca. 450 fyringsteknikere har deltatt på kurset og bestått eksamen siden starten i Mange av disse er har blitt pensjonert eller har gått over i annen virksomhet, slik at vi i dag har vi registrert 174 aktive EO-godkjente fyringsteknikere. Fylke Antall firmaer Antall EO-fyringsteknikere Østfold Akershus Oslo 7 16 Hedmark 7 11 Oppland 6 7 Buskerud 8 14 Vestfold 8 13 Telemark 3 3 Aust-Agder 2 2 Vest-Agder 6 8 Rogaland 6 7 Hordaland 8 10 Sogn og Fjordane 6 6 Møre og Romsdal 5 5 Sør-Trøndelag 5 7 Nord-Trøndelag 5 10 Nordland 9 11 Troms 3 4 Finnmark 5 6 Sum

11 Fullstendige oversikter over alle de 124 virksomhetene med EO-godkjente fyringsteknikere og alle de 174 aktive EOgodkjente fyringsteknikerne er sortert fylkesvis på: (Om EO-Ordningen) (Om EO-Ordningen) Eventuelle oppdateringer bes sendt sekretariatet (e-post: eller tlf: ), slik at disse oversiktene kan være så korrekte som mulig. Det siste EO-kurset ble arrangert i uke (3. 7. juni) på Sogn Videregående Skole i Oslo, og det neste finner sted i løpet av mai-juni 2014, sannsynligvis på Kuben i Oslo. SAMLING FOR EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE PRESENTASJON AV SERVICEPORTALEN MØTE HOS LÆRUM VANN OG VARME AS TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Vi inviterer alle våre EO-godkjente fyringsteknikere til en samling hos Lærum Vann og Varme AS i Oslo tirsdag 5. november 2013 der en presentasjon av EO-Ordningens Serviceportal blir hovedtemaet. Vi starter kl med litt å spise og regner med å avslutte kl Lærum Vann og Varme AS holder til i Haslevangen 45 B, 0579 Oslo. Programmet har kun to poster: Hva er status for energivurderingen. Innføring i bruk av serviceportalen. Det oppfordres til at dere tar med PC eller lesebrett med tilgang til internett slik at dere kan prøve dere litt på egenhånd. Serviceportalen er nå ferdig utviklet i versjon 1.0, og den er klar til å bli tatt i bruk. Serviceportalen er utviklet av Mentor Energi AS, ved Arne Palm, som dere alle kjenner godt. Fordelen med å bruke denne web-baserte Serviceportalen er at rapporteringen blir enkel, og ved energivurdering blir alle de vanskelige beregningene utført automatisk på basis av målte og registrerte data. Når dere tar energivurderinger, kan anleggseier logge seg inn å fylle ut alle de data han sitter på og som dere kan kontrollere og supplere, når dere står i fyrrommet. Ved normale servicer vil dere få opp data fra siste service, slik at dere kan se hva som ble utført sist. Serviceportalen vil også gi melding om når det er tid for ny service eller energivurdering systemet holder rett og slett orden på data og forenkler arbeidet med rapportering og beregninger av driftsvirkningsgrader og økonomien i foreslåtte tiltak. Det koster ikke noe å delta på dette informasjonsmøtet, det er ingen deltakeravgift. Påmelding skjer til sekretariatet, e-post: og tlf: (merk at jeg er på ferie i perioden oktober). Så møt opp hos Lærum Vann og Varme AS i Haslevangen 45 B, 0579 Oslo tirsdag 5. november 2013 kl 12:00-16:00. EnergiVurdering av VarmeAnlegg er klar til bruk Som kjent er det lovpålagt i henhold til energiloven å gjennomføre regelmessig energivurdering av varmesentraler som benytter fossil olje eller gass. Dette gjelder for alle bygg der det er installert kjeler med en nominell effekt over 20 kw og som bruker fossilt brennstoff. Medlemmene av EO-ordningen med gyldig sertifikat oppfyller kompetansekravene i forskriften og er i stand til å utføre energivurderinger av varmesentraler. Det anbefales at dette tilbys sammen med ordinær service. Nå har dere også arbeidsverktøyet tilgjengelig. Mange EO-teknikere har uttrykt at de mener det er vanskelig og arbeidskrevende å utføre denne vurderingen samtidig som det er laber interesse blant kundene. Den labre interessen skyldes dels at kjennskapen til forskriften er lav og myndighetene ikke har vært klare på at energivurderingen av tekniske anlegg må gjennomføres. Myndighetene vil starte opp med tilsyn i 2014 og da får vi håpe at de også benytter de sanksjonene de har til rådighet for å få opp interessen. Energivurderingen skal være periodisk og det er meget kostnadseffektivt dersom den gjennomføres samtidig med den vanlige EO-servicen på anlegget. Energivurderingen skal resultere i en rapport over varmesentralens tilstand og hvilke konkrete muligheter det er for å redusere kostnadene til varmeproduksjon i bygget. Denne rapporten skal lastes opp i NVE sin database via Altinn. 11

12 Samtidig skal Evva lette EO-ordningens behov for den daglige kommunikasjon med medlemmene for å spre nyheter innen lovverket og teknikk et Energiforum tilpasset vårt behov. Databasen skal også kvalitetssikre servicer og holde styr på sertifikater og kompetanse blant medlemmene. En viktig del av dette vil være at alle medlemmene vil kunne registrere seg i databasen med hva de jobber med i hvilket område. Det vil da være enkelt for andre brukere å finne fram til de aktuelle firma i området. Både for aktuelle kunder og samarbeidspartnere Det er i regi av EO-ordningen utarbeidet et dataverktøy for å lette arbeidet med energivurdering av kjeler og varmeanlegg. I dette systemet kan nå alle parter involvert i energivurderingen jobbe på samme database. Det vil si at servicetekniker legger inn målinger og analyser samt forslag til forbedringer med et kostnadsoverslag, anleggseier legger inn sine byggtekniske og historiske data samt dokumentasjonskontroll. Programmet vil gjøre nødvendige beregninger på basis av disse data. Da flere av dataene som trengs for å beregne f.eks. driftsvirkningsgraden i mange tilfeller er usikre trengs det ofte en kontroll og justering av inngangsparameterne. Dette kan servicetekniker gjøre med litt erfaring eller så kan en annen kompetent person bistå. Evva vil i tillegg til den lovpålagte rapporten som skal legges inn i energimerkeordnings database, også gi kunden en økonomiberegning som viser lønnsomheten i de forbedrings tiltak som foreslås. Dette vil erfaringsmessig lette arbeidet med å få gjennomført tiltakene betraktelig. For å utføre en energivurdering trengs det en del data i tillegg til det som innhentes i forbindelse med en EO-service. Disse data er det anleggseier som er ansvarlig for at forefinnes. Servicemann skal bare krysse av for om de er til stede i fyrhuset eller ikke. Første introduksjonskurs i bruk av Evva vil avholdes hos Lærum Vann og Varme AS i Oslo, tirsdag 5. november 2013 kl Ta med en PC eller nettbrett slik at du kan prøve deg fram litt på egen hånd. Alle EO-godkjente serviceteknikere er hjertelig velkommen. Samlingen begynner med lunsj. Påmelding til sekretariatet ved Rolf på mobil eller senest 29. november (Rolf er på ferie i perioden oktober). Vær rask det er begrenset med plasser. Første mann til mølla Det er ingen deltakeravgift på dette kurset. Kontakt Arne Palm på eller mobil for ytterligere opplysninger om Evva eller introduksjonskurset. 12

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU?

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? nr. 6 2014 www.kulde.biz HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? Meeting current requirements for low energy consumption, quiet operation and space constraint is a real challenge in the urban

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer