UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING"

Transkript

1 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. TEK 15 ER KLAR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET HAR SENDT OVER SITT FOR- SLAG TIL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTE Daglig leder: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: NVF s styre: Formann: Svein Marienborg Styremedlemmer: Jan Skjønberg Christian Brennum Morten Øren Geir Ingeborgrud Varamedlemmer: Tor Brønn Unni Ekren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Grafisk design og ombrekking: Jentestreker AS Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Etter samtaler med Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i løpet av våren 2014 og et faglig medlemsmøte i Norsk Varmeteknisk Forening 17. juni 2014, kom det frem en del hovednyheter om TEK 15, som er av største interesse for våre medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening: Det vil fortsatt være tillatt å installere oljekjeler, både før og etter Kravet er at oljekjeler til boliger kun må benytte biofyringsolje, både som hoved- og spisslast. I større anlegg derimot kan man fortsatt benytte fossil fyringsolje som spisslast. Hovedlast må imidlertid være en fornybar energiressurs, som eksempelvis biofyringsolje. Vi forventer at fossil gass fortsatt vil omfattes av TEK 10. Dette innebærer at fossil gass (naturgass og propan) fortsatt kan benyttes: Inntil 40 % av behovet for varme, tappevann og ventilasjon i bygg større enn 500 m2 kan være fossil gass. Minst 60 % må være fornybare energiressurser. Inntil 60 % i bygg mindre enn 500 m2 kan være fossil gass. Minst 40 % må være fornybare energiressurser. Fossil gass skal naturlig nok også fortsatt være tillatt i alle gasskjeler i alle eksisterende bygg. På Vestlandet er det i Stavanger, Haugesund/Karmøy og Bergen bygget et rørledningsnett for naturgass til så vel private boliger som yrkesbygg. Disse gasskundene vil således få fortsette med gassfyring. Vi forventer også at TEK 15 ikke vil endre noe for bruk av fossil gass, TEK 10 fortsetter således å gjelde for naturgass og propan. For øvrig gjelder alle konklusjonene fra Klimaforliket fra 8. juni 2012, som er vedtatt i Stortinget: I alle offentlige bygg skal all fossil fyringsolje utfases innen 2018.

2 Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger (villaer, eneboliger, rekkehus, blokker og bygårder) fra Dette forbudet for bruk av fossil fyringsolje gjelder således i alle bygg der det bor mennesker. Forbudet omfatter følgelig alle leiligheter i såvel boligblokker som i bygårder. Forbud mot fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg (større enn 500 m2) fra Fossil fyringsolje kan bare benyttes som spisslast. Norsk Varmeteknisk Forening har til stadighet bearbeidet Direktoratet for Byggkvalitet med budskapet om at biofyringsolje er en fornybar energiressurs på lik linje med varmepumper og bioenergi (pellets, ved og flis), og at biofyringsolje må behandles i lovverk og forskrifter som en fornybar energiressurs. Vi er derfor i Norsk Varmeteknisk Forening utrolig glade for at vi har lykkes med å få aksept for biofyringsolje som en fornybar energiressurs, med en naturlig konsekvens at det fortsatt vil være tillatt å installere oljekjeler, samt at naturgass og propan fortsatt skal underlegges TEK 10. Fremdriften for TEK 15 forventes å være: Mars Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) har oversendt sitt forslag til ny TEK 15 til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Høsten KMD sender TEK 15 til høring blant høringsinstansene. Norsk Varmeteknisk Forening står på høringslisten. Ultimo 2014/primo TEK 15 blir vedtatt. Nye forskrifter gjelder vanligvis enten fra 1. januar eller 1. juli, så TEK 15 vil ventelig gjelde fra 1. juli Vi i Norsk Varmeteknisk Forening synes konklusjonene, som Direktoratet for Byggkvalitet har gjort, er fornuftige. Og vi er glade for vi nå kan fronte biofyringsolje som en fornybar energiressurs, som kan erstatte fossil fyringsolje, samt at naturgass og propan (fossil gass) fortsatt vil få en viktig rolle i det norske oppvarmingsmarked. MØTEPRORAM FOR HØSTEN 2014 Høsten 2014 består av mange faglige godbiter Norsk Varmeteknisk Forening har et variert og interessant møteprogram i kommende semester. Vi har forberedt høsten godt for våre medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Det skjer stadig vanvittig mye rundt oppvarmingsmarkedene inntil de nye tekniske byggeforskriftene - TEK15 er klare. Vi ønsker derfor å tilby medlemmene et variert møteprogram. Noter de aktuelle møtetidspunktene for de faglige godbitene i almanakken slik at dere unngår møtekollisjoner og ikke går glipp av de faglige høydepunktene. Før julen ringes inn skal vi gjennom 7 møter, og vi har komponert et allsidig møteprogram, som helt sikkert har stor interesse blant våre medlemmer. Følgende møter/temaer står på programmet: Tirsdag 26. august 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Tirsdag 16. september 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Torsdag 16. oktober 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. PRESENTASJON AV OSLOS FØRSTE PASSIVHUS PÅ SKØYEN I OSLO ET MEGET SPESIELT OG ENERGIEFFEKTIVT HUS. Karin Hagen i Ratio Arkitekter AS vil belyse alle egenskaper og finesser ved Oslos første passivhus, som sto ferdig i Det legges spesiell vekt på isolasjon av huset og hvordan dette har påvirket behovet for oppvarming, samt hvordan dette oppvarmingsbehovet er dekket inn. Det vil Karin Hagen vil også belyse hva huset har kostet og hvilken støtte, som er mottatt fra Oslo Kommune/Enova, samt hvilke årlige fyringskostnader huset har hatt de første årene. SOLVARME SOM SUPPLERENDE ENERGIKILDE I ET VANNBÅRENT OPP- VARMINGSSYSTEM. Jo Helge Gilje, adm. dir. i SGP Varmeteknikk AS, og Harald Grytten, daglig leder i Norsk Solenergi AS, vil presentere konkrete eksempler, der solfangere fungerer optimalt sammen med øvrige energiressurser, som varmepumper, pellets og gass. Det blir et spesielt fokus på hvorledes man best mulig unngår «fallgruver» og vanlige feil. VARMEPUMPER I BYGG MED RADIATORER. Ved Gjermund Vittersø i Thermoconsult AS, vil gå gjennom utfordringer og muligheter med varmepumper i eksisterende bygninger med vannbårne oppvarmingssystemer. 2

3 Tirsdag 4. november 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Tirsdag 18. november 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. FREMTIDEN FOR OPPVARMINGSMARKEDENE BÅDE NYE BYGG OG REHABILITERINGSMARKEDET Lars Filip Kolbu i Glava AS vil se på den fremtidige utviklingen i oppvarmingsmarkedene, sett i lys av nye krav til kwh/m2 og isolasjon av bygningskroppen. Hvilke konsekvenser vil billig elektrisitet ha for oppvarmingsmarkedene, både i nye bygg og i eksisterende? TEK 15 ER NÅ PÅ UTE PÅ HØRING HVORDAN BLIR DE NYE TEKNISKE BYGGEFORSKRIFTENE? Martin Strand i Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) går gjennom TEK 15, som nå er ute på høring. Det blir fokus på hvilke konsekvenser den nye TEK 15 vil ha for oppvarmingsmarkedene, med vekt på biofyringsolje, gass og fossile brensler. Møtetidspunktet er avhengig av at TEK 15 er sendt ut på høring, bl. a. til Norsk Varmeteknisk Forening. Dersom TEK 15 er forsinket vil møtet derfor bli utsatt. Mandag 24. november 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. OPTIMALE OG LØNNSOMME VARMEPUMPEINSTALLASJONER BASERT PÅ VÆSKE/VANN I LAVENERGIBYGG/PASSIVHUS. Bjørn Sønderland i Energi-Spar AS presenterer tanker rundt borehulls beregninger, installering av væske/vann varmepumper og varmedistribusjon. Mandag 8. desember 2014 kl 15:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. PELLETS ER EN KOSTNADSEFFEKTIV ENERGIRESSURS. Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS presenterer et praktisk case der pellets er valgt til å være hovedlast i en større varmesentral. Det legges vekt på alle økonomiske nøkkeltall som hva varmesentralen har kostet, støtte fra Enova og fyringskostnader i øre/kwh. Vi vil som vanlig sende ut spesielle møteinvitasjoner til alle medlemmene i god tid før møtene finner sted. Det er også fullt mulig at det kommer et eller flere interessante temaer i tillegg til disse 7 møtene. Alle tips om interessante temaer, som dere ønsker å få presentert og belyst, bes sendt inn til sekretariatet, Vel møtt til interessante temaer! STØTTE TIL ENØKTILTAK I OSLO Fyring med fossil fyringsolje skaper 1/3 av Oslos CO2-utslipp og bidrar til helseskadelig byluft om vinteren. I tillegg er det betydelig lekkasjefare fra tusener gamle nedgravde oljetanker i borettslag og småhus. Oslo var en foregangskommune da bystyret i 2008 vedtok at Oslo skulle være oljefritt i 2020, fri for fossil fyringsolje. I år har Stortinget vedtatt et forbud mot fyring med fossil fyringsolje i boliger fra Borettslag og næringsbygg får nå støtte av Oslos Klima- og Energifond til: Gjennomføring av enøkanalyser. Overgang fra fyring med fossil fyringsolje til fornybar energi. Smarte energisparetiltak. Følgende 6 trinn gjelder for slik enøkstøtte: Enøkanalyse Bygg med mer enn 4 boenheter må gjennomføre en enøkanalyse før man kan få støtte til tiltak. Kommunen dekker inntil 50 % av kostnaden for enøkanalyse, men maksimalt kr En av kommunens godkjente enøkkonsulenter kan gjennomføre en enøkanalyse av bygget. Da prisene kan variere, anbefaler kommunen å få pristilbud fra flere aktører. Det er 2 unntak fra kravet om full enøkanalyse: Bygg som kun skal gå fra fyring med fossil fyringsolje til fjernvarme. Bygg der eneste aktuelle tiltak er overføring fra fossil oljefyring til fornybar energi. Her skal det utføres en forenklet enøkanalyse, som ikke støttes økonomisk av kommunen. Søknadsprosess Enøkkonsulenten anbefaler de mest tiltakene og hjelper til 3

4 gjennom hele søknadsprosessen for å få støtte til de ønskede tiltakene. Tilsagn Man må vente på tilsagn før man inngår avtaler, kjøper eller bestiller materialer og/eller tjenester. Behandlingstiden er maksimalt 28 virkedager. Gjennomføring Man har 2 år på seg til kjøpe og installere tiltaket. Det er imidlertid mulig å søke om forlenging. Ferdigmelding Ferdigrapport sendes inn med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Utbetaling Når ferdigmelding er godkjent, utbetales avtalt støttebeløp til konto. Kommunen tar kontakt, dersom noe mangler i ferdigmeldingen. Oslo Kommune har kommet lengst i Norge for å få til en utfasing av fossil fyringsolje i tråd med Stortingets vedtak om at fossil fyringsolje skal forbys i boliger fra Enova har nylig revidert sine støtteordninger til husholdninger og gir nå tilskudd til følgende tiltak: Utfasing av oljekjel (overgang til fornybar energi). Omlegging av elektrisk oppvarming til vannbåren varme basert på fornybare energiressurser. Etablering av solfangeranlegg. Sentralt varmestyringsanlegg. Oslo Kommunes Klima- og Energifond gir derfor ikke lenger støtte til disse nevnte tiltakene. Endringene ble besluttet 23. mai 2014 med umiddelbar virkning. Den nye ordningen virker svært skjevt overfor beboere i Oslo med store hus med høyt energiforbruk, og som nå ønsker en omlegging av sine varmeanleggfornybar energi basert på varmepumpe luft/vann eller væske/vann. Denne samordningen av støtteordninger vil nå føre til redusert støtte til fornybar-prosjekter i Oslo på inntil ca NB! NB! NB! SISTE NYTT! ENDRINGER I STØTTE FRA OSLO KOMMUNES KLIMA- OG ENERGIFOND EØS har innført nye regler for statlig støtte til prosjekter for overgang til fornybare energiressurser. Ifølge disse reglene gis det ikke anledning til å gi dobbel støtte til ett og samme tiltak. Både Oslo Kommunes Klima- og Energifond og Enovas støtteordninger er forpliktet til å følge disse reglene. Dette betyr at Oslo Kommunes støtteordninger må samordnes med Enovas landsomfattende støtteordninger. Derfor fjerner Oslo Kommune de av sine støtteordninger i Klima- og Energifondet, som får støtte fra Enova. VVS-DAGENE 2014 EN SUKSESS Skarland Press AS melder om stor interesse for VVS-dagene Totalt har nå 186 utstillere bestilt plass for stand i messehallen pr. 13. juni mot 162 på samme tidspunkt i Mange av de store utstillerne har allerede bestilt plass, slik at nå pr. juni 2014 er m2 bestilt, mot m2 på samme tidspunkt i Totalt hadde man 212 utstillere på VVS-dagene i 2012 med et totalt areal på m2. Av NVFs medlemmer, som hadde stand i 2012, har nå 24 bestilt stand, mens 10 er «på vent». Vi er i ferd med å ta kontakt med disse 10 av våre medlemmer for å få dem med på VVS-dagene Det skjer så mye nytt i varmebransjen for tiden, med ny TEK15 4 på trappene senere i år, som innebærer store konsekvenser for alle aktørene i markedet. Derfor blir årets VVS-dager viktigere enn noen gang. Her har man en unik mulighet til å bli oppdatert om «det siste nye» varmemarkedet. Så alle våre medlemmer bør vurdere å ha stand på VVSdagene 2014, oktober 2014 på Norges Varemesse på Lillestrøm.

5 SEMINARET PÅ COLOR MAGIC MAI BLE EN STOR SUKSESS ALDRI HAR VI HATT FLERE DELTAKERE OG ALLE VAR UTROLIG FORNØYDE Onsdag 21. fredag 23. mai 2014 arrangerte Norsk Varmeteknisk Forening og EO-Ordningen sitt årlige seminar om «Fremtidens oppvarmingssystemer». Seminaret fant sted på Color Magic fra Oslo til Kiel og hjem igjen. Denne gang var vi 47 deltakere på seminaret, og i tillegg var det 14 ledsagere og 2 barn under 3 år med på opplegget. Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar: Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte fremføringer. Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet: Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) er i ferd med å utarbeide den nye TEK15. Dessverre ble foredragsholderen Marin Strand fra BIBK syk, så innlegget ble ikke avholdt. Derimot kom Marin Strand på et faglig medlemsmøte 17. juni der presentasjonen ble avholdt. De viktigste konklusjonene var: Biofyringsolje er en fornybar energiressurs på lik linje som pellets, ved, flis og varmepumper. Det vil fortsatt være fullt tillatt å installere oljekjeler både før og etter Alle oljekjeler i boliger må benytte biofyringsolje etter Etter 2020 vil det være forbudt å benytte fossil fyringsolje. Med boliger menes alle bygninger der det bor mennesker. Dette innebærer at det er forbudt med fossil fyringsolje til så vel boligblokker, bygårder, rekkehus, villaer som eneboliger etter Fremtidige utviklingstrekk for oppvarmingsmarkedene i Norge som en følge av TEK 15. Tor Olsen fra AF Energi og Miljø AS hadde håpet på nyheter fra TEK 15 til sitt innlegg, men forfallet til Martin Strand ødela det. Tor la vekt på at fremtidige bygninger kommer til å ha et betydelig redusert varmebehov sammenlignet med tidligere bygninger og dette oppvarmingsbehovet vil bli dekket av fornybare energiressurser. Introduksjon til Varmenormen. NVFs styreformann, Svein Marienborg, presenterte Varmenormen, som er uvurderlig for alle i varmebransjen. Varmenormen er som en bibel for alle aktører innen vannbåren varme og alle typer varmesentraler. Foredraget medførte at 12 av møtedeltakerne kjøpte Varmenormen om bord på Color Magic. Viktigheten av akkumulatortanker. Kombinasjonsløsninger basert på sol og bio og sol og varmepumpe. Christian Brennum fra SGP Varmeteknikk AS presenterte 2 interessante varmeløsninger, det ene alternativet basert på pellets og solfangere og det andre varmepumpe og solfangere, begge med velegnet akkumulatortank. Biofyringsolje i Norge. Vi hadde fått 2 av leverandørene av biofyringsolje i Norge: MBP Trading SA Norway AS, ved Hanne Kristoffersen. Eco-1 Bioenergi AS, ved Geir Ingeborgrud. til å gå gjennom det siste nye innen biofyringsolje Norge: Holdbarheten for biofyringsolje er økt til ca. 3 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca. 1 år. De fleste biofyringsolje-kvaliteter tåler inntil ca

6 kuldegrader, slik at eksisterende nedgravde tanker for fossil fyringsolje kan benyttes også for biofyringsolje. Leverandørene av biofyringsolje i Norge er nå leveringsdyktig i hele Sør-Norge. Det er nå mulig å få leveranser av biofyringsolje i alle tettsteder sør for Steinkjer, samt noen byer i Nord-Norge. Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og sine produkter. Følgende 9 bedrifter hadde en enkel utstilling: ABK Klimaprodukter AS. Belimo Automasjon Norge AS. Eco-1 Bioenergi AS. Energiservice Sør AS. Frico AS. MBP Trading SA Norway AS Parat Varme AS. Roth Nordic AS. SGP Varmeteknikk AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år. Også denne gang hadde vi gitt anledning til å ha med ledsagere til en lav og subsidiert pris. NYE MEDLEMMER I løpet av vinteren og våren 2014 har vi i Norsk Varmeteknisk Forening opplevd en betydelig tilstrømning av nye medlemmer. Siden desember 2013 har følgende 23 bedrifter tegnet medlemskap i NVF: Agder Varme AS, ved Kasper Lepson. Alfa og Omega AS, ved Kim Øyre. Alfa VVS Rådgivning AS, ved Arvid Kolloen. Alpha Varmeteknikk AS, ved Tommy Asp. Aaen Varmeteknikk AS, ved Kjell Arild Aaen. Bioenergi AS, ved Erik Nilssen. Eidsiva Bioenergi AS, ved Jørn Erik Simonsen. Eiendomsselskapene AS, ved Geir Rønningen. Energirapporten AS, ved Stig Granås. Energisystemer AS, ved Stein Petter Johnsen. Energiverket AS, ved Richard Granskogli. Forsvarsbygg, ved Vidar Øverli. Heidenreich AS, ved Frode Helmersen. Jeistad Energiteknikk AS, ved Kenneth Jeistad. Norsk Solenergi AS, ved Harald Grytten. Norske Rørgrossisters Forening, ved Terje Røising. Nygård Varmeteknikk AS, ved Ken Rune Nygård. Pewi AS, ved Rolf Borge. Reinertsen AS, ved Kaja Hartmark. Rørlegger Jan Erik Hørsandlien AS, ved Jan Erik Hørsandlien. Shelby Teknikk AS, ved Frode Shelby. TK Varme, ved Terje Kleven. VVS-Gruppen AS, ved Jan Vidar Bergersen. Dette innebærer at Norsk Varmeteknisk Forening pr. juni 2014 har 382 medlemsbedrifter. Den betydelige tilstrømningen av nye medlemmer til Norsk Varmeteknisk Forening skyldes hovedsakelig den spennende hverdagen, som alle i varmemarkedet opplever for tiden. Det skjer mye nytt, nye forskrifter medfører nye varmeløsninger, som igjen innebærer krav til ny og utvidet kompetanse om «VVS i Fremtidens Bygg». Vi i Norsk Varmeteknisk Forening forsøker etter beste evne å bidra til at varmebransjen er oppdatert på «det siste nye» vedrørende TEK15 og annen viktig informasjon, og vi registrerer en meget stor, til tider voldsom, interesse for våre faglige ettermiddagsmøter. Vi ønsker alle våre nye medlemmer hjertelig velkommen, og lover å gjøre vårt ytterste slik at dere får mye ut av medlemskapet. 6

7 FNS KLIMAPANEL CO2-UTSLIPP MÅ HALVERES INNEN 2050 DE MÅ VÆRE TILNÆRMET 0 I 2100 I løpet av påskeuken ble 3. delrapport fra FNs klimapanel offentliggjort. Delrapporten er på sider, og den har mer enn referanser til forskjellige vitenskapelige arbeider. Leder for Klimapanelet har vært Rajendra Pachauri, som sammen med professor Ottmar Edenhofer har skrevet mesteparten delrapporten. Hovedkonklusjonen er at «Utslipp av CO2 må halveres innen For øvrig inneholder delrapporten følgende konklusjoner: CO2-utslippene øker mer og mer for hvert år. På verdensbasis er de årlige CO2-utslippene mer enn fordoblet siden Befolkningsvekst og økonomisk vekst har medført en utslippsvekst, som langt overgår effekten av så vel finanskriser og positive klimatiltak som energieffektivisering og overgang til fornybar energi. Den viktigste årsaken til dette er økt bruk av kull. De globale CO2-utslippene må kuttes med % innen 2050 for å nå målet om maksimalt 2 graders oppvarming i dette århundre. Teknologiutviklingen må intensiveres. Følgende må skje: Tre- eller firedobling av andelen fornybar energi. Mer utbygging av kjernekraft. Fangst med lagring av CO2. Det må fjernes CO2 fra atmosfæren og storstilet CO2-fangst og lagring ved anlegg som lager energi av biobrensel blir nødvendig. Omfattende energiøkonomisering. Det trengs en global pris på utslipp av CO2, som gjør alternativene basert på fornybare energiressurser, mer konkurransedyktige. I 2010 utgjorde energiproduksjonen 35 % av de globale, menneskeskapte klimagassutslippene. For å oppfylle «2-graders-målet», må utslippene reduseres med 90 % innen I 2010 sto utslipp fra skog, jordbruk og andre arealer for 24 % av de globale klimagassutslippene. De mest optimale tiltakene for å få redusert denne andelen er: Effektivisert jordbruk. Restaurering av dyrket myr. Redusert avskoging. Økt skogplanting. Forbedret skogforvaltning. Endrede forbruksmønstre som mindre matsvinn og lavere kjøttforbruk. I 2010 sto utslipp fra industrien for 21 % av de globale klimagassutslippene. Energiforbruket pr. produsert enhet kan reduseres med ca. 25 % ved en overgang til de beste tilgjengelige teknologiene. I 2010 sto utslipp fra bygninger for 6 % av de totale globale klimagassutslippene. For at vi på jordkloden skal ha den minste mulighet til å til begrense temperaturøkningen til 2 grader, slik verdens ledere tidligere har vedtatt, må det fjernes CO2 fra atmosfæren. I tillegg må klimagassutslippene kuttes med % i løpet av de neste 45 årene til 2060, og de må være i nærheten av 0 i Klimapanelet ser i hovedsak 2 muligheter til å fjerne CO2 fra atmosfæren: Betydelig skogplanting og slutt på avskoging. CO2-fangst fra store biobrenselanlegg basert på ved, flis, pellets, torv biofyringsolje og øvrige vegetabilske oljer. Dette er bioprodukter, som slipper ut CO2 fra naturens eget livsnødvendige kretsløp. -CO2-fangst og lagring av CO2 fra tusener av de store olje- og kullfyrte kraftverkene. Det største problemet er imidlertid at den nødvendige teknologien for slik CO2-fangst og CO2-lagring ikke er klar ennå. Norges miljøvernminister, Tine Sundtoft, sa etter fremleggelsen av Klimarapporten at «Nå må alle verdens politiske ledere ta disse konklusjonene innover seg og sørge for at det iverksettes tiltak som sikrer en temperaturøkning på 2 grader». «I Norge», utdyper miljøvernministeren, «skal regjeringen få ned alle utslipp fra industrien, fra energiproduksjonen, fra transport og fra bygg. Vi skal endre skatte- og avgiftssystemet for å få til de betydelige kuttene i CO2-utslippene». Den viktigste hovedkonklusjonen fra Klimapanelets er følgende: 7

8 ENERGIPRISER - PELLETS ER BETYDELIG BILLIGERE ENN FOSSILE BRENSLER OG ELEK- TRISITET PR. JUNI 2014 BIOFYRINGSOLJE ER 8 ØRE/KWH BILLIGERE ENN FOSSIL FYRINGSOLJE Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer og leserne av Fyrtøyet kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90 % Biofyringsolje 11,5 kwh/kg 0,870 kg/liter 90 % Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75 % Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 93 % Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87 % (kjel) og 92 % (kamin) Pr. desember 2013 gjelder følgende energipriser inkl. mva. for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Trepellets 281 (småsekk, 1 pall) 63,6 (småsekk) Fjernvarme 73,8 (enebolig, V3 pr. mai 2014) Elektrisitet Gass (propan) (ca kg) 90,0 Fyringsolje (fossil) (ca liter) 110,5 Biofyringsolje 908 (ca liter) 102,4 Fyringsparafin (ca liter) 157,7 72,6 (34,0 elpris + 38,6 nettleie) Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Flogas Norge AS (gass-propan), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdal Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris), Eco-1 Bioenergi AS (biofyringsolje) og Oslo Varmeservice AS (fossil fyringsolje og fossil fyringsparafin). Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets den desidert billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. juni 2014 med en pris på ca. 63 øre/kwh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 47,3 øre/ kwh billigere enn fossil fyringsolje, 26,8 øre/kwh billigere enn gass og 9,4 øre/ kwh billigere enn elektrisitet. P.g.a. økningen i CO2-avgift pr. 1. januar 2014 er energiprisen for biofyringsolje nå 8,1 øre/kwh billigere enn for fossil fyringsolje. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. juni 2014 på 29,0 øre/kwh inkl. mva., som er 32,3 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper 53,6 øre/kwh i januar 2011, 31,7 øre/ kwh i desember 2011, 35,4 øre/kwh i juli 2012, 29,0 øre/kwh i oktober 2012, 33,3øre/kWh pr. desember 2012, 29,8 øre/kwh pr. mars 2013, 30,8 øre/kwh pr. juni 2013, 32,8 øre/kwh pr. oktober 2013, 31,8 øre/kwh pr. desember 2013 og 30,9 øre/kwh pr. mars Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere, biofyringsolje og fjernvarme. 8

9 STATISTIKK FOR SALG AV VARMEPUMPER I NORGE I PERIODEN IKKE SIDEN 2005 HAR SALGET VÆRT LAVERE Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) kan melde om følgende salg av varmepumper i perioden (i antall enheter): Væske/vann Luft/vann Luft/luft Avtrekks vp Totalt Siden toppåret i 2010 har dessverre salget av varmepumper blitt redusert hvert år, faktisk utgjør nedgangen i denne 4-årsperioden totalt 34 %. Ikke siden 2005 har salget av varmepumper vært lavere enn i Salget av væske/vann varmepumper har holdt seg relativt stabilt i løpet av de siste 6 årene. Salget av luft/vann varmepumper hatt en nedgang fra ca enheter i til ca enheter i det er salget av luft/luft varmepumper, som har hatt den dramatiske nedgangen, fra ca solgte enheter i til enheter i Med det økede fokuset på fornybare energiressurser, som den kommende TEK 15 garantert vil bidra til, er vi i Fyrtøyet overbevist om at salget av varmepumper vil ta seg opp i løpet av de neste årene. RØRENTREPRENØRENE NORGE NRL SKIFTER NAVN Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS skifter navn til RØRENTREPRENØRENE NORGE Dette ble vedtatt på NRLs generalforsamling i mai Navneforslaget ble først tatt opp på generalforsamlingen i mai 2013, men det ble da avgjort at NRLs medlemmer skulle få et «modningsår» for å reflektere over hva de mente om det nye navnet. For å gi alle et bedre grunnlag for å kunne tas et valg, har kommunikasjonssjef i NRL, Tirill Ilebekk Hansen, reist rundt til avdelingskontorene for å opplyse om bakgrunnen for valget og hvilke virkninger det vil ha i forhold til blant annet omdømmebygging. Adm. dir. i NRL, Tor Backe, sier på NRLs hjemmesider at: Det nye navnet passer godt med vår nye bransjestrategi, og gjenspeiler de verdiene og tankene om en fremtidsrettet bransje, som vi finner her. Dette vil være med på å løfte rørleggerbransjen som en kompetent bransje. Ventilasjon-, elektro- og maskinbransjen har brukt begrepet «entreprenør» om seg selv lenge, så det er fornuftig at også vi inkluderer dette i navnet vårt. Både små og store bedrifter er entreprenører, så dette er et riktig valg. Vi har hatt en demokratisk prosess, og det ble et ja med et kvalifisert flertall. For å få et kvalifisert «ja», trengte vi 153 stemmer, 1/3 av stemmene, og vi fikk 172. NRL har god forankring i bransjen og mange vil nok savne både navn og logo, det kommer nok også jeg til å gjøre i begynnelsen. Men vi må se fremover og tenke litt nytt. Det er en ny tid. Han opplyser at selv om lovendringsforslaget om nytt navn er vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2015, vil man i praksis neppe kunne lansere det før 1. februar Norsk Varmeteknisk Forening gratulerer NRL med nytt navn, som er fremtidsrettet i en ny tid med betydelige strukturelle markedsendringer. NORGE 9

10 VINDKRAFT GÅR TREGT I NORGE Alle land innen EU/EØS har inngått en bindende avtale om andel fornybar energi i Avtalen sier at Norge skal nå 67,5 %. For å klare dette målet, innførte Norge og Sverige en felles sertifikatordning fra 2012, med et mål om å bygge ut 26,4 TWh vann, vind, bio og solkraft innen Mange mener at denne ordningen vil kunne medføre at det bygges ut ulønnsom kraft i Norden, som det ikke er behov for. Alle utbyggere, som ferdigstiller kraftverk innen 2020 oppnår bidrag i form av sertifikater i 15 år fra strømkundene etter ferdigstillelse. Prisene på sertifikatene bestemmes av markedet, og det er norske og svenske strømkunder, som bidra med like mye. I 2013 kostet elsertifikatordningen ca. 1,5 øre/kwh i gjennomsnitt pr. strømkunde. Både Øyvind Isachsen i Vindkraftforeningen Norwea og Sven Bakken i DNB mener at det kommer til å bli bygget ut lite vindkraft i både Sverige og Norge så lenge: Kraftprisene har falt betydelig. Prisen på elsertifikater er langt lavere enn forutsatt da sertifikatordningen trådte i kraft. Sertifikatordningen har medført at det i Sverige er bygd ut mer enn 20 ganger så mye vindkraft som i Norge. I Norge står det 365 vindmøller, hvorav bare 25 er finansiert av sertifikatordningen forventer svenskene å bygge ut ytterligere 3,3 TWh vindkraft mens man i Norge ventelig vil bygge ut mindre enn 0,2 TWh. Ifølge Isachsen er avskrivningsreglene gunstigere i Sverige enn i Norge, som forklarer den betydelige forskjellen. Statkraft, Norges største kraftselskap, har imidlertid ikke mistet troen på vindkraft i Norge. De er med på utbygging av 3 vindparker på Fosen i Trøndelag, som totalt skal gi 2 TWh pr. år. Statkraft har til nå bygget vindkraftanlegg for kr 16,4 mrd., hvorav ca. 10 % i Norge. Den siste vindkraftparken, som Statkraft har bygget i Norge er i Kjøllefjord i I mars 2014 meddelte Statkraft at de sammen med NTE, Trønderenergi og Agder Energi skal bygge ut 3 vindparker på Fosen i Trøndelag på til sammen 2 TWh årlig. Torbjørn Steen i Statkraft forteller at han har god tro på at de skal få til gode og lønnsomme vindparker på Fosen. Hafslund Energi, ved Finn Bjørn Ruyter, uttalte nylig at de har droppet alle planer om vindkraft, da de ikke klarer å finne lønnsomme prosjekter. Løsningen på å oppnå bedret lønnsomhet innen vindkraft i Norge ligger i elsertifikatene. NVE uttalte nylig at NVE og den Svenske Energimyndigheten er i gang med å vurdere om elsertifikatene fungerer etter hensikten. Kanskje dette blir løsningen slik at vindkraftutbyggingen kan skyte fart i Norge. Er det noe vi har nok av i Norge, så er dret vind. 10

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer