STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012"

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Svein Marienborg Geir Ingeborgrud Sverre Nyegaard Christian Brennum Jan Skjønberg Tor Brønn Morten Øren Daglig leder har vært Rolf Munk Blaker i hele Totalt har det blitt avholdt 7 styremøter i 2012 (25. januar, 22. mars, 31. mai, 21. august, 23. oktober og 12. desember). Daglig leder utarbeidet etter årsmøtet 22. mars en omfattende fordeling av arbeidsoppgaver blant styremedlemmene/varamedlemmene slik at alle hadde konkrete temaer og oppgaver å forholde seg til. Det interne samarbeidet i styret har i hele foreningsåret 2012 fungert meget bra. Sekretariatet har i hele 2012 leid et eget kontor i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. KLIMAFORLIKET Klimaforliket, som ble offentliggjort 8. juni 2012 vil få store konsekvenser for alle, som er engasjert i varmesentraler. klimaforliket er et politisk kompromiss, som ikke er konsekvensutredet, og forslaget skal følgelig utredes og fremmes i en proposisjon/forskrift før det vedtas. Klimaforliket er ganske konkret med betydelige konsekvenser for oppvarmingsmarkedene. Politikerne er blitt enig om følgende: - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen I teksten til Klimaforliket står det statlige bygg, men i samtaler med politikere nevnes alle offentlige bygg. - Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende villaer/småhus fra Fossil fyringsparafin nevnes ikke i Klimaforliket, men fossil fyringsparafin skal behandles på lik linje som fossil fyringsolje. - Forbud mot fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger for husholdningene fra Klimaforliket nevner ikke et nivå på støtteordningene, men våre kontakter nevner spesielt at de minst bør tilsvare de som gjelder i Oslo. - Støtteordningene skal utarbeides og administreres av Enova. - Fossil gass, naturgass og propan, skal fortsatt være tillatt både som hovedlast og spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass. I NVF mener vi at fra 2020 vil følgende energiressurser være de som vil bli foretrukket: - Biokjeler basert på pellets, flis eller ved. - Varmepumpe væske/vann og luft/vann.

2 - Oljekjel basert på biofyringsolje. - Solfangere. - Fossil gass (naturgass og propan). - Kombinasjonsløsninger basert på disse energiressursene. - Fjernvarme. - Benytte el-kasset i eksisterende kjeler for fossil fyringsolje. I alle eksisterende villaer/småhus og yrkesbygg, som etter 2018/2020 ikke skal benytte fossil fyringsolje i sine oljekjeler, har man følgende muligheter: - Gå over til biofyringsolje. Dette kan innebære noen endringer: o Ny innendørs tank er å foretrekke. o Ny brenner på oljekjel trengs muligens. - Installere pelletsbrenner på eksisterende oljekjel. Dette gjelder mange kjeler inntil 30 kw, men ikke alle. Man trenger også pelletssilo og overføringsutstyr fra silo til brenner. - Gå over til fossil gass. Flere oljekjeler med oljebrenner kan også benytte gass uten ombygging. Man trenger gasstank og overføringsutstyr fra gasstank til brenner. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere varmepumpe/biokjel/solfangere. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere gasskjel. Styret skal følge opp den videre utviklingen for å holde medlemmene våre løpende orientert. Det er nå viktigere enn noen sinne å satse på kompetanseoppbygging om fornybare energiressurser for å stå best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer de skisserte markedsendringene. Fremtiden er ikke hva den har vært, men den er utfordrende og meget spennende. VARMEKOMPETANSE. PROSJEKT ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER NVF tok i februar 2009 initiativet til et samarbeidsprosjekt blant foreningene: - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) ved Rolf Munk Blaker. - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) ved Ole Larmerud. - Norsk Bioenergiforening (NoBio) ved Arnold Martinsen. - Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) ved Bård Baardsen. - Norsk Solenergiforening ved Åse Sørensen. - Norsk Fjernvarme ved Heidi Juhler. - Norsk Miljø- og VVS-teknisk Forening (VVS-Foreningen) ved Thor-Jostein Egeland. med mål om å utarbeide et konkret kursopplegg om varmesentraler basert på fornybare energiressurser for de profesjonelle yrkesgruppene, som er engasjert med planlegging, prosjektering og installering av slike varmesentraler. I prosjektets fase 1 ble det utarbeidet et kompendium på ca. 200 sider om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Dette arbeidet ble støttet økonomisk av Enova og Lavenergiprogrammet innen NHO. Kompendiet var ferdig utviklet og skrevet i november Dette kompendiet har vært utgangspunkt for et opplæringsprogram fremtidens varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Det er i prosjektets fase 2 utviklet 5 fordypningskurs, som de samarbeidende foreningene er ansvarlig for: - NVF og NRL Vannbåren varme. 2 dager - Solenergi og VVS-Foreningen Solenergi. 2 dager - NOVAP Varmepumper. 2 dager

3 - NoBio Bioenergi. 2 dager - Norsk Fjernvarme Fjernvarme. 1 dag I gjennomføringsfasen, fase 2, har vi besluttet å kalle prosjektet for Varmekompetanse. Vi har i Varmekompetanse som mål at vi skal få flest personer gjennom alle 5 fordypningskursene slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser. Varmekompetanse har vært en suksess. Pr. 31. desember 2012 har vi gjennomført i alt 38 fordypningskurs med totalt 873 deltakere: og 29. januar 2010 Varmepumper Oslo 44 deltakere og 19. mars 2010 Varmepumper Oslo og 8. juni 2010 Varmepumper Oslo og 17. juni 2010 Vannbåren varme Oslo og 17. september 2010 Varmepumper Oslo og 30. november 2010 Varmepumper Oslo og 17. februar 2011 Solenergi Larvik og 17. februar 2011 Varmepumper Oslo og 30. mars 2011 Vannbåren varme Oslo og 7. april 2011 Vannbåren varme Trondheim og 13. april 2011 Solenergi Bergen april 2011 Fjernvarme Oslo og 5. mai 2011 Bioenergi Oslo og 11. mai 2011 Solenergi Oslo og 24. mai 2011 Varmepumper Oslo og 8. september 2011 Solenergi Stavanger og 14. september 2011 Vannbåren varme Oslo og 21. september 2011 Bioenergi Bergen og 13. oktober 2011 Solenergi Trondheim og 8. november 2011 Varmepumper Oslo november 2011 Fjernvarme Oslo og 23. november 2011 Bioenergi Oslo november 2011 Fjernvarme Trondheim og 26. januar 2012 Varmepumper Oslo og 8. mars 2012 Varmepumper Oslo og 14. mars 2012 Varmepumper Oslo og 12. april 2012 Solenergi Oslo og 18. april 2012 Vannbåren varme Oslo og 3. mai 2012 Solenergi Bergen og 10. mai 2012 Vannbåren varme Bergen og 23. mai 2012 Bioenergi Oslo og 30. mai 2012 Varmepumper Oslo og 30. august 2012 Vannbåren varme Stavanger og 20. september 2012 Vannbåren varme Tønsberg og 26. september 2012 Varmepumper Oslo og 31. oktober 2012 Varmepumper Oslo og 23. november 2012 Varmepumper Oslo november 2012 Fjernvarme Bergen 45 Totalt 38 fordypningskurs 873 deltakere

4 Vi har følgende fordeling av totalt 38 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: - Varmepumper 15 fordypningskurs 337 deltakere - Vannbåren varme Solenergi Fjernvarme Bioenergi 4 92 Totalt 38 fordypningskurs 873 deltakere Vi hadde som mål at 600 personer skulle delta på fordypningskursene, og dette målet er altså blitt overoppfylt. 4 personer har fullført alle 5 fordypningskursene: - Dag Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS. - Roar Nilsen i Notodden Rørleggerbedrift AS. - Ole-Martin Bjerke i Inva Engineering AS - Lars Martin Asmyhr i Undervisningsbygg Oslo. Alle disse personene er i virksomheter, som er medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2013 og for å diskutere veien videre. MEDLEMSUTVIKLING Etter flere år der medlemsmassen er blitt redusert har Norsk Varmeteknisk Forening i løpet av de siste 2-3 årene mer enn 5-doblet antall medlemmer. Pr 31. desember 2012 har vi 286 medlemmer, som det fremgår av nedenstående medlemsutvikling: medlemmer De nye medlemmene er rekruttert fra bedrifter innen følgende bransjer: - Leverandører av alle mulige produkter til vannbåren varme og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Leverandører av energi. - Virksomheter som prosjekterer, installerer og har service og vedlikehold på vannbårne varmeanlegg og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. - Rådgivende ingeniørfirmaer. Vi har gjennomført en omfattende vervekampanje, som er blitt godt mottatt i varmemarkedet, og som har resultert i et solid tilsig av nye medlemmer. Alle bedriftsmedlemmene er listet opp i alfabetisk rekkefølge på våre hjemmesiderunder Våre medlemmer, som kontinuerlig blir ajourført med alle endringer. STRATEGI FOR NVF

5 Den strategien for NVF, som ble vedtatt i , der vi skal ha spisskompetanse innen: - Vannbåren varme. - Varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser. med et bredt, allsidig og inspirerende miljø for problemstillinger om disse temaene. Dette innebærer at vi prioriterer kurs og informasjonstiltak for våre medlemmer om vannbåren varme og varmesentraler basert på fornybare energiressurser, slik at de står best mulig rustet til å møte de fremtidige utfordringene i varmemarkedet. FAGLIGE MØTER Vi har arrangert følgende 11 faglige møter i løpet av 2012: januar Hva skjer? Når kommer neste TEK? Hva inneholder den? Hvilke konsekvenser blir det for oppvarmingsmarkedene?. Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). 23 deltakere mars Fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Foredragsholdere: Jesper Østrøm, Eco-1 Bioenergi AS, og Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. 36 deltakere april Varmeløsninger i Veidekkes fremtidige byggeprosjekter. Foredragsholder: Petter Nøstdal, Veidekke AS. 23 deltakere mai Interessante satsingsområder hos Fremo AS. Utbygging av fjernvarme i Vestfold og Telemark. Termiske radiatorløsninger og tekniske skap for rørleggere, som koples opp mot fjernvarme. Alternative energiløsninger for eksisterende boliger. Foredragsholdere: Sverre Nyegaard, Fremo AS, David Raudberget, Norsk Enøk og Energi AS, Kjell Jensen, Variant VVS AS og Håvard Bettum, Mere Varme AS. 22 deltakere juni Hva skjer i fremtiden? Hva sier konklusjonene fra Klimameldingen? Hva var det store på Milano-messen i mars? hvilke konsekvenser forventes for oppvarmingsmarkedene?. Foredragsholdere: Svein Marienborg, Ivar Lærum AS, Olav Lærum, EO-Ordningen og Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening. 22 deltakere august Biofyringsolje som et alternativ til fossil fyringsolje. Foredragsholdere: Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi AS, Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS og Svein Marienborg, Norsk Varmeteknisk Forening. 33 deltakere september Det siste nye innen sirkulasjonspumper. Foredragsholder: Svein Magnus Grønbeck, Wilo Norge AS. 12 deltakere september Varmepumper fra Ochsner og Parat Varme. Varmepumpeanlegg i nybygget til Parat Varme AS i Flekkefjord. Supervisjon i fjernvarmekontroll. Innregulering av varmeanlegg. Foredragsholdere: Matthias Ader, Parat varme AS, Martin Løvland, Parat Halvorsen AS, Finn Tore Andreassen, Parat Halvorsen AS og Ove Haugen Frese AS. 18 deltakere oktober Varmeløsninger i Østfold basert på varmepumpe luft/vann, pellets- og vedkjeler og solfangere. Foredragsholdere: Terje Jordfald, VV Parts AS, Trond Schau, VV Parts AS og Magnus Johansson, Effecta AB. 22 deltakere oktober Kan du nok om alle viktige finesser i et vannbårent anlegg? Hvordan unngå uheldige løsninger i varmeinstallasjoner! Hvordan oppnå et optimalt varmeanlegg, som du kan være stolt av!. foredragsholdere: Jan Einar Graneng, Graneng Rørleggerservice, Svein Marienborg, Norsk Varmeteknisk Forening og Olav Lærum, Ivar Lærum AS. 28 deltakere november Når kommer ny TEK og hva vil den inneholde? Endringer i oppvarmingsmarkedene som følge av Klimaforliket fra juni Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet. 27 deltakere.

6 Vi har aldri tidligere i Norsk Varmeteknisk Forening gjennomført så mange faglige møter som i 2012, den tidligere rekorden var 5 møter fra SEMINAR PÅ COLOR FANTASY I JUNI 2012 OM FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER juni 2012 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, et seminar på Color Fantasy med vekt på følgende temaer: - Direktoratet for Byggkvalitet, ved Knut Helge Sandli, presenterte Det siste nye innen de nye byggeforskriftene, når kommer den neste TEK. - GK Norge AS, ved Per-Eivind Larsen, presenterte Rene flater, riktig mengde vann og god vannkvalitet er en forutsetning for å redusere energibruken. - ABK Klima AS, ved Gunnar Solem og Christian Arnesen, presenterte Morgendagens varmepumper. Hvorledes fungerer neste generasjon varmepumper?. - Siemens Building Technologies AS, ved Tom Gunnar Bratsberg, presenterte Optimal styring av varmeanlegg. Sparepotensiale ved automatikk. - TA Hydronics AS, ved Lars Jacob Maurtvedt, presenterte Vanlige problemer i.f.m. ekspansjon/luft/slam i varmeanlegg med vekt på praktiske løsninger. Innregulering av varmeanlegg basert på praktiske eksempler. - Mentor Energi AS, ved Arne Palm, presenterte Energimerking Energivurdering av kjelanlegg. - Hitech Energi AS, ved Magnus Vegheim og Ingvar Johansson, presenterte Kostnadseffektive og gunstige kombinasjonsløsninger basert på bl. a. varmepumper, solfangere og vannmantlede ovner, samt en akkumulatortank, som ble tildelt VVS-prisen i Grundfos Pumper AS, ved Paal Moen, presenterte Morgendagens sirkulasjonspumper i et vannbårent system. Besparelser ved å bytte pumpe. EO-Ordningen gjennomførte et årsmøte for EO-godkjente fyringsteknikere. Det var 25 EO-godkjente fyringsteknikere til stede, som valgte Tom Larsen, Energiservice Sør AS, som deres styremedlem i EO- Ordningens styre. Vi gjennomførte dessuten en utstilling, der følgende 8 virksomheter viste frem sine produkter: - Danfoss AS, Heating Solutions. - Grundfos Pumper. - Hitech Energy AS. - Q Energy AS. - Roth Nordic AS. - SGP Varmeteknikk AS - Siemens Building Technologies AS. - TA Hydronics AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Vi var totalt 47 deltakere, inkludert foredragsholdere, som gikk i land for avgang, på seminaret, som var så vellykket at deltakerne ønsket dette som et fast og årlig arrangement i perioden mai-august. ÆRESMEDLEMMER Det har ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i løpet av NVF har pr. 31. desember æresmedlemmer, som er: - Knut Gunby.

7 - Tore Fjell. - Carl Fredrik Selmer. HØRINGER NVF har mottatt et høringsdokument for uttalelse i løpet av Høringsdokumentet er fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og omhandler følgende temaveiledning: - Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff Prosessanlegg og Biogassanlegg. Norsk Varmeteknisk Forening synes temaveiledningen gir et godt bilde av situasjonen med en fin behandling av aktuelle problemstillinger. Vi ga vår fulle tilslutning til høringsdokumentet uten kommentarer. FYRTØYET Sekretariatet har i 2012 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3 i oktober Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på 8 12 sider. Redaksjonskomiteen består av: - Rolf Munk Blaker, redaktør. - Christian Brennum. - Svein Marienborg. De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2012 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har fått mye ros for Fyrtøyet. Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. F.o.m. nr har en ny leverandør av de grafiske tjenester for Fyrtøyet, da Jentestreker AS erstattet Follotrykk AS. Samtidig gjennomførte vi en endring av NVFs profil for Fyrtøyet, visittkort og annet informasjonsmateriell. NVFS HJEMMESIDER Våre hjemmesider har blitt oppdatert flere ganger i løpet av 2012, og sekretariatet vil kontinuerlig oppdatere sidene med nyheter. Sekretariatet har hatt omfattende kontakt med vår leverandør av web-tjenester, Idium AS, gjennom hele EO-ORDNINGEN NVF har i 2012, som i tidligere år, utført alle sekretariatstjenester for EO-ordningen. Vi har utarbeidet en handlingsplan for EO-ordningen for perioden Det er avholdt et møte for interessentene i EO-ordningen 19. april 2012.

8 Tom Larsen, Energiservice Sør AS, ble valgt til EO-fyringsteknikernes representant i EO-Ordningens styre. Dette ble gjort på EO-fyringsteknikernes årsmøte på Color Fantasy 6. juni Totalt har vi registrert 169 EO-godkjente fyringsteknikere pr. 31. desember Alle EO-godkjente fyringsteknikere er blitt inkludert i NVFs tilbud til medlemmene, som innebærer: - Invitasjon til seminarer og faglige møter distribueres til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - Fyrtøyet blir distribuert til alle EO-godkjente fyringsteknikere. - EO inkluderes på NVFs hjemmesider ved at 1 2 sider i hver utgave er øremerket EO- Ordningen. Vi har kjørt et kurs om Effektiv Oppvarming for nye EO-godkjente fyringsteknikere, juni Kurset varer 5 dager med en avsluttende eksamen, både av teoretisk og praktisk karakter. Vi hadde 12 deltakere på kurset i Forelesere på kurset er Arne Palm, Mentor Energi AS, Halvor Braathen og Rolf Munk Blaker. MONSTRA CONVEGNO EXPO COMFORT I MILANO I MARS 2012 Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer mars 2012 i Milano. Vi fikk med 6 personer, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på Monstra Convegno Expo Comfort i Milano. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Totalt sett var det derimot lite nytt fra ISH-messen i Frankfurt i mars 2011, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. VVS-DAGENE 2012 NVF sitter i Hovedkomiteen for VVS-dagene 2012, som ble arrangert oktober 2012 på Lillestrøm, og vi har deltatt på 6 møter i Hovedkomiteen i løpet av Totalt var det 204 utstillere på VVS-Dagene 2012 mot 199 i NVF hadde egen stand på VVS- Dagene i år, som ble flittig besøkt av både medlemmer og andre interesserte. Vi fikk vervet 4 nye medlemmer på standen vår i løpet av disse 3 dagene. Totalt hadde VVS-Dagene besøkende på de 3 dagene i oktober 2012, som er en solid økning fra besøkende i NVF sitter også i seminarkomiteen, der vi aktivt bidro med 6 seminarer med temaer med foredragsholdere i seminarprogrammet. Nå ble 3 av seminarene om Fremtidens fornybare energiressurser avlyst p.g.a. for få påmeldte, men de 3 øvrige seminarene om Innregulering av varmeanlegg ble kjørt med 27 deltakere. Lars Jacob Maurtvedt og Svein Marienborg presenterte temaet på en utmerket måte. NVF ordnet videre med stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, som var en av Høyres representanter i forhandlingene om Klimaforliket, til å foreta den offisielle åpningen av VVS-Dagene 2012 på onsdag 17. oktober med et interessant foredrag om Klimaforliket med konsekvenser for den videre utviklingen i varmemarkedet. FOREDRAG I ØVRIGE FORENINGER OG FORA

9 Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra øvrige foreninger om å holde innlegg om oppvarmingsmarkedene, spesielt om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Rolf Munk Blaker har i 2012 holdt foredrag om disse temaene i følgende fora: mars Rørkjøps Årskonferanse for sine medlemmer oktober NoBios seminar om fornybar energi på VVS-Dagene. I tillegg har vi skrevet flere artikler i media om fornybare energiressurser i varmesentraler. REFERANSEGRUPPE FOR RAPPORT OM VARMELØSNINGER Lavenergiprogrammet og Direktoratet for Byggkvalitet har, med Erichsen & Horgen AS som utførende konsulent, utferdiget en rapport om Varmeløsninger vinteren NVF har hatt Svein Marienborg og Rolf Munk Blaker med i prosjektets referansegruppe. Vi har deltatt på 2 møter om gjennomføringen av dette prosjektet i løpet av vinteren 2012, og vi har kommet med flere korrigerende og nyttige innspill. REFERANSEGRUPPE TIL BUILD UP SKILLS NVF har besluttet å delta i referansegruppen til Build Up Skills, som er et prosjekt med støtte fra Intelligence Energy Europe, som skal kartlegge kunnskap på energiområdet blant utførende ledd i byggenæringen. Etter denne kartleggingen skal det etableres konkrete tiltak for å heve kompetansen på energiområdet for utførende yrkesgrupper. Dette er problemstillinger innen NVFs kjerneområder, og vi har derfor funnet det riktig å delta i prosjektets referansegruppe for på den måten å kunne påvirke tilbudet om opplæring innen varmesentraler og vannbåren varme. Vi har deltatt på 3 møter i løpet av ØKONOMI Autorisert regnskapsfører Sissel Fagerli har ført NVFs regnskap i hele Hun ble engasjert i desember Dette innebærer at vi i hele 2012 har gjennomført utmerkede regnskaps- og kontrollrutiner, og regnskapsføringen kan gjennomføres på en betryggende måte, som tilfredsstiller alle krav til god regnskapsskikk. På årsmøtet 31. mars 2011 ble det vedtatt å slå samme NVFs 2 adskilte regnskapsenheter: - NVF-Servicekontoret - Norsk Varmeteknisk Forening til en enhet: Norsk Varmeteknisk Forening. Regnskapet for Norsk Varmeteknisk Forening for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr ,84 mot et overskudd på kr ,07 i Sum egenkapital og gjeld for regnskapsenheten Norsk Varmeteknisk Forening utgjorde pr. 31. desember 2011 kr ,77, en økning fra kr ,93 pr. 31. desember Oslo, 7. februar Rolf Munk Blaker Daglig leder. Styret i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF)

10

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

VBNYTT SAMLET 142 LÆRLINGER!

VBNYTT SAMLET 142 LÆRLINGER! VBNYTT NY KIRKE PÅ ÅLGÅRD NYE VB-BUTIKKER MILJØPRISEN PÅ TUR I SØR NYE BEDRIFTSAVTALER VB FRA DØR TIL DØR GJENREISTE OLALI FJELLSTOVE LEKNES BO- OG SERVICESENTER NYTT HOTELL OG KONSERTHUS I FOSNAVÅG RAGGOVIDDA

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no nr. 1 2014 www.kulde.biz www.filet.no VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukt KFK-holdige

Detaljer

nr. 5 2012 Kommersiell og industriell kjøling www.smk.as Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! Nå tilbyr vi også transkritiske Norge og Danmark

nr. 5 2012 Kommersiell og industriell kjøling www.smk.as Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! Nå tilbyr vi også transkritiske Norge og Danmark nr. 5 2012 Norge og Danmark www.kulde.biz Nå tilbyr vi også transkritiske CO2 aggregater! Kommersiell og industriell kjøling Et anlegg er aldri bedre enn det svakeste leddet. Schløsser Møller Kulde As

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer