1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8."

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013: Styreleder: Olav Lærum NVF Styremedlem: Kjartan Berland NP Styremedlem: Erling Weydahl RIF Styremedlem: Halvor Braathen NB Styremedlem: Emil Lerdahl FLF Styremedlem: Ole Larmerud NRL Styremedlem: Tom Larsen EO-godkjente fyringstekniker EO-Ordningen har avtale med Norsk Varmeteknisk Forening om kjøp av sekretariats tjenester fra NVF, betjent av Rolf Munk Blaker i hele 2013 (1. januar 31. desember 2013). 2. Foreningens virksomhet Totalt har det vært avholdt 5 styremøter i 2013 (14. januar, 11. februar, 8. april, 4. september og 4. desember). Sekretariatets oppgaver har i 2013 i hovedsak bestått av følgende oppgaver: - Fakturere og innkreving av medlemskontingenter. - Planlegging og gjennomføring av faglige møter og seminarer. - Organisere og bidra til gjennomføring av EO-kurs med utstedelse av EOsertifikater. - Organisere og gjennomføre kurs for Brannskolen med opplæring av feiere til å kunne gjennomføre tilstandskontroll av kjelanlegg, med utstedelse av EOsertifikater for feiere. - Produsere nye EO-sertifikater som erstatning for gamle, som er gått ut på dato. - Distribuere materiell til de EO-godkjente fyringsteknikerne (service-mapper, serviceskjemaer og klistremerker). - Utarbeide informasjon til fyringsteknikere. - Markedsføre EO-ordningen overfor oljeselskapene og myndighetene. - Utarbeide «EnergiVurdering av VarmeAnlegg (EVVA)» sammen med Mentor Energi AS, ved Arne Palm. - Vedlikehold og oppdatering av medlemsarkiv. Den eksisterende rammeavtale mellom EO-Ordningen (oppdragsgiver) og NVF (oppdragstaker) om drift av sekretariatet for EO-Ordningen, som ble inngått 17. november 2009, har vært grunnlaget for samarbeidet mellom NVF og EO også i Styret har utarbeidet og vedtatt planer for EO-Ordningen for året Klimaforliket TEK15 Hele varmebransjen venter på ny TEK. Myndighetene har satt i gang en prosess, som vil innebære betydelige endringer i oppvarmingsmarkedene. Klimaforliket, som ble vedtatt på Stortinget i juni 2012, konkluderer bl. a. med følgende: - Elektrisitet til oppvarmingsformål skal unngås. - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen 2018.

2 - Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger fra Dette forbudet gjelder alle boliger, også boliger i blokker, bygårder og rekkehus. - Forbud mot fyring med fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger fra 2013, som skal administreres av Enova. - Fossil energigass (naturgass og propan) skal ikke behandles som fossil fyringsolje. Fossil energigass skal fortsatt tillates som hovedlast og spisslast i eksisterende boliger og yrkesbygg, mens det i nye bygg kun skal tillates som spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass. - «Passivhusnivå» skal være på alle nye bygg fra Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk), som er myndighetenes forlengede arm i dette arbeidet, og det er DiBk, som skal utarbeide de nye byggeforskriftene, som etter planen skal gjelde fra 2015, og den omtales som den nye TEK15. DiBk har i januar 2013 nedsatt en såkalt Referansegruppe som skal komme med faglige innspill for å få en ny TEK15, som er tilpasset konklusjonene fra Klimaforliket. DiBk har sammen med Konsulentfirmaet Rambøll Energi AS satt sammen denne referansegruppen. Den består av 12 personer, som alle har spesiell kompetanse innen oppvarmingsmarkedene. Referansegruppen har bestått av: - Enova, ved rådgiver Helle Grønli. - Bellona, ved rådgiver Guro Nereng. - Sintef Byggforsk, ved seniorforsker Tor Helge Dokka. - Norges Vassdrags- og Energidirektorat, ved Olav Isachsen. - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), ved daglig leder Mats Eriksson. - Husbanken, ved seniorrådgiver Vegard Heide. - Statkraft, ved prosjektutvikler Andreas Stokke. - Futurebuilt, ved prosjektleder Stein Stoknes. - Energi Norge, ved rådgiver Guro Bøe Wensaas. - Standard Norge, ved prosjektleder Thor Lexow. - Grønn Byggallianse, ved rådgiver Katharina Bramslev. - Boligprodusentenes Landsforening, ved teknisk sjef Lars Myhre. Vi forsøkte selvfølgelig å bli representert i referansegruppen p.g.a. at vi representerer et miljø med stor og betydelig kompetanse innen vannbåren varme og energisentraler. Men dessverre fikk vi avslag fra DiBk, som hevdet at vår kompetanse innen vannbåren varme, varmesentraler og fornybare energiressurser ble tilstrekkelig ivaretatt av andre fagmiljøer. Vi synes at dette er desto mer leit, når vi konstaterer at rørbransjen er totalt fraværende i referansegruppen. Referansegruppen avsluttet sitt arbeid i juli 2013, og en konkluderende rapport, som er forfattet av Rambøll Energi AS, ble levert til DiBk i juli DiBk inviterte til et møte om den nye TEK august Rapporten til Rambøll Energi AS om «Energiregler 2015 Forslag til endringer i TEK for nybygg» ble presentert for 154 deltakere innen varmebransjen. Alle som ønsket det, hadde mulighet til å kommentere rapporten til Rambøll AS, med et innlegg på maks. 8 minutter. Vår umiddelbare reaksjon var at rapporten ikke inneholdt et eneste ord om biofyringsolje.

3 Fornybare energiressurser, som varmepumper, luft/vann og væske/vann, og bioenergi, pellets flis og ved, var behørig omtalt, mens biofyringsolje var totalt utelatt. Derfor valgte vi å fokusere på biofyringsolje som et aktuelt alternativ blant de fornybare energiressursene i vårt innlegg på 8 minutter. Vårt fromme ønske til DiBK var at «Biofyringsolje må med i TEK 15 på lik linje med øvrige fornybare energiressurser». De aller fleste av de 34 innleggene på møtet var holdt av personer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og leverandører av elektrisitet. Det var ytterst få fra rørbransjen, som hadde forberedt innlegg. Rapporten til Rambøll Energi AS inneholder imidlertid mye positivt, som blant annet følgende: - Klimaforliket er som en ruvende forutsetning for hele TEK Inneklimaet i alle bygg skal ivaretas. - Det skal også fokuseres på tekniske anlegg (varmesentraler), ikke bare på bygningskroppen. - Beregningspunktet for energi endres til «levert energi». Dette vil virke som et incentiv for mer effektive varmesentraler, som vil konkurrere med bygningstekniske tiltak. - Det foreslås også å innføre korreksjonsfaktorer for ulike energiressurser. Det viktigste er imidlertid å fokusere på levering av bygg med lavt energibehov og effektive varmesentraler basert på fornybare energiressurser. - Det blir stadig viktigere med krav til effektive ventilasjonsanlegg, samt styring av ventilasjon og belysning. - Preferering av fjernvarme. Dette bør man imidlertid vurdere noe mer kritisk. Møtet 29. august var utrolig vellykket, og vi er meget spent på fortsettelsen. Klimaforliket, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2012, er ganske konkret med betydelige konsekvenser for oppvarmingsmarkedene. I EO-Ordningen mener vi at fra 2020 vil følgende energiressurser være de som vil bli foretrukket: - Biokjeler basert på pellets, flis eller ved. - Varmepumpe væske/vann og luft/vann. - Oljekjel basert på biofyringsolje. - Solfangere. - Kombinasjonsløsninger basert på disse energiressursene. - Fjernvarme. - Benytte biofyringsolje og el-kjel i eksisterende kjeler for fossil fyringsolje. I alle eksisterende villaer/småhus og yrkesbygg, som etter 2018/2020 ikke skal benytte fossil fyringsolje i sine oljekjeler, har man følgende muligheter: - Gå over til biofyringsolje. Dette kan innebære noen endringer: o Ny innendørs tank er å foretrekke. o Ny brenner på oljekjel trengs muligens. - Installere pelletsbrenner på eksisterende oljekjel. Dette gjelder mange kjeler inntil 30 kw, men ikke alle. Man trenger også pelletssilo og overføringsutstyr fra silo til brenner.

4 - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere varmepumpe/biokjel/solfangere. Det er foreløpig ikke «lekket ut» signaler om at fossil gass (naturgass og propan) skal tillates som hovedlast i nye boliger og bygg fra Den nye regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet har i sin tiltredelseserklæring bl. a. uttrykt følgende: «Mer utbygging av fornybar energi og forsterke Klimaforliket». 4. EnergiVurdering av VarmeAnlegg (EVVA) Som kjent er det lovpålagt i henhold til energiloven å gjennomføre regelmessig energivurdering av varmesentraler som benytter fossil olje eller gass. Dette gjelder for alle bygg der det er installert kjeler med en nominell effekt over 20 kw og som bruker fossilt brennstoff. Medlemmene av EO-ordningen med gyldig sertifikat oppfyller kompetansekravene i forskriften og er i stand til å utføre energivurderinger av varmesentraler. Det anbefales at dette tilbys sammen med ordinær service. Nå har dere også arbeidsverktøyet tilgjengelig. Mange EO-teknikere har uttrykt at de mener det er vanskelig og arbeidskrevende å utføre denne vurderingen samtidig som det er laber interesse blant kundene. Den labre interessen skyldes dels at kjennskapen til forskriften er lav og myndighetene ikke har vært klare på at energivurderingen av tekniske anlegg må gjennomføres. Myndighetene vil starte opp med tilsyn i 2014 og da får vi håpe at de også benytter de sanksjonene de har til rådighet for å få opp interessen. Energivurderingen skal være periodisk og det er meget kostnadseffektivt dersom den gjennomføres samtidig med den vanlige EO-servicen på anlegget. Energivurderingen skal resultere i en rapport over varmesentralens tilstand og hvilke konkrete muligheter det er for å redusere kostnadene til varmeproduksjon i bygget. Denne rapporten skal lastes opp i NVE sin database via Altinn. Det er i regi av EO-ordningen utarbeidet et dataverktøy for å lette arbeidet med energivurdering av kjeler og varmeanlegg. I dette systemet kan nå alle parter involvert i energivurderingen jobbe på samme database. Det vil si at servicetekniker legger inn målinger og analyser samt forslag til forbedringer med et kostnadsoverslag, anleggseier legger inn sine byggtekniske og historiske data samt dokumentasjonskontroll. Programmet vil gjøre nødvendige beregninger på basis av disse data. Da flere av dataene som trengs for å beregne f.eks. driftsvirkningsgraden i mange tilfeller er

5 usikre trengs det ofte en kontroll og justering av inngangsparameterne. Dette kan servicetekniker gjøre med litt erfaring eller så kan en annen kompetent person bistå. Evva vil i tillegg til den lovpålagte rapporten som skal legges inn i energimerkeordnings database, også gi kunden en økonomiberegning som viser lønnsomheten i de forbedrings tiltak som foreslås. Dette vil erfaringsmessig lette arbeidet med å få gjennomført tiltakene betraktelig. Samtidig skal Evva lette EO-ordningens behov for den daglige kommunikasjon med medlemmene for å spre nyheter innen lovverket og teknikk et Energiforum tilpasset vårt behov. Databasen skal også kvalitetssikre servicer og holde styr på sertifikater og kompetanse blant medlemmene. En viktig del av dette vil være at alle medlemmene vil kunne registrere seg i databasen med hva de jobber med i hvilket område. Det vil da være enkelt for andre brukere å finne fram til de aktuelle firma i området. Både for aktuelle kunder og samarbeidspartnere For å utføre en energivurdering trengs det en del data i tillegg til det som innhentes i forbindelse med en EO-service. Disse data er det anleggseier som er ansvarlig for at forefinnes. Servicemann skal bare krysse av for om de er til stede i fyrhuset eller ikke. 5. Samling for EO-godkjente fyringsteknikere 5. november 2013 Vi innkalte først til en samling for EO-godkjente fyringsteknikere oktober 2013 på Gardermoen. Mentor Energi AS, ved Arne Palm, skulle i første rekke gå gjennom «EnergiVurdering av VarmeAnlegg (EVVA)». Det viste seg imidlertid at tidspunktet passet utrolig dårlig for de fleste, aktive fyringsteknikere har ikke mulighet til å sette av 2 dager midt i den travleste tiden, så den planlagte samlingen ble avlyst. Vi kalte inn til et 4 timers møte hos Lærum Vann og Varme AS i Oslo 5. november 2013, der vi var 16 deltakere, som ble orientert om «siste nytt» om EVVA av Arne Palm i Mentor Energi AS. Arne Palm presenterte den ferdige versjon 1 av Serviceportalen EVVA, og han viste hvor enkel rapporteringen blir ved både å rapportere servicer og energivurderinger. 6. Biofyringsolje kan benyttes i alle oljekjeler Det hevdes i media at oljefyring blir forbudt fra Dette er ikke riktig. Sannheten er at det vurderes å forby fossil fyringsolje i private boliger både som hovedlast og spisslast og som hovedlast i private yrkesbygg fra Men alle oljekjeler kan beholdes, og alle oljekjeler kan med lave investeringer gå over fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Biofyringsolje består av: - Biooljer (plante og animalsk). - Biprodukter fra næringsmiddelindustri (restauranter, fiskeforedling, slakterier mm.). Biofyringsolje er sertifisert i.h.t. EN 14213, som er godkjent av alle leverandører av oljebrennere. EN regulerer biofyringsolje m.h.t.: - Varmeinnhold. - Egenvekt.

6 - Viskositet. - Syretall. - Holdbarhet. Biofyringsolje er en 100 % fornybar energiressurs (biofyringsolje 100 % bio), som kan erstatte fossil fyringsolje i alle oljekjelanlegg. Biofyringsolje tilfredsstiller EUs «Bærekraftsdirektiv». Derfor går ikke produksjonen av biofyringsolje ut over matproduksjon. All biofyringsolje skal kunne spores til sin opprinnelse, både geografisk og fra hvilke produktkomponenter, som inngår i produktet. Det er rikelig med tilgang på biofyringsolje i Europa, slik at alt forbruk av fossil fyringsolje kan erstattes med biofyringsolje. Biofyringsolje kan være «redningen» for ca aktive oljekjeler i Norge pr. 2013, ca villakjeler og ca større kjeler. Konverteringskostnadene er meget lave ved overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje, begrenset til rensing av tank eller installere ny tank og i noen tilfeller ny brenner. Bruk av biofyringsolje er tuftet på velkjent og velprøvet teknologi, som fungerer. Det er 5 spesialselskap, som leverer biofyringsolje i Norge pr (Biol AS, Bio8 AS, Eco-1 Bioenergi AS, Energi 1 Olje AS og MBP Trading SA Norway). I tillegg leverer alle de 4 oljeselskapene i Norge (Esso Energi AS, AS Norske Shell, Statoil Fuel & Retail AS og Uno-X Energi AS) biofyringsoljer. 7. Faglige møter (samarbeidsmøter EO-Ordningen/NVF) Vi har gjennomført følgende 12 faglige møter i løpet av 2013: januar «Miljøhuset GK». Foredragsholdere: Torfinn Lysfjord, Bjørn S. Johansen og Espen Aronsen, GK Norge AS og Trond Mellem Hoel, Theodor Qviller AS. 33 deltakere januar «Oslo skal være fri for fossil fyringsolje innen år 2020». Foredragsholdere: Prosjektleder Jenny Skagestad, Oslo Kommune Bymiljøetaten- Enøk, og Anders Mikkelsen, Reinertsen AS. 50 deltakere februar «Vannkvalitet og rensing, beskyttelse og kontroll av vannbårne systemer». Foredragsholdere: sture Ombler og Per Erik Raasok, Cimberio AS. 21 deltakere mars «Bruk av energigasser». Foredragsholdere: Tore Woll, Energigass Norge, og Sture Jarlum, Alfa Olis Gass & VVS AS. 38 deltakere april «Fremtidens varmepumper». Foredragsholdere: Daniel Kristensen, Per Stykket, Christian Arnesen, Kent Willen og Morten Solsem, ABK Klimaprodukter AS. 43 deltakere april «Store endringer i oppvarmingsmarkedene». Foredragsholder: Arne-Erik Olsen, Brødrene Dahl AS. 28 deltakere august «Utviklingstendenser i varmemarkedet Konsekvenser for rørleggere og øvrige aktører i varmebransjen». Foredragsholder: Ole Larmerud, NRL. 42 deltakere september «Innregulering av varme- og kjøleanlegg og krav til vannkvalitet». Foredragsholdere: Frøydis Aasen og Henrik Rosenquist, ENWA Water Treatment AS, og Svein Marienborg, Varme og Energikontroll AS. 35 deltakere.

7 - 19. september «Biofyringsolje kan redde over boliger med oljekjel». Foredragsholdere: Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS, Hanne Kristoffersen, MBP Trading SA Norway, og Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi AS. 66 deltakere oktober «Erfaringer fra varmepumpeanlegg i boliger Dimensjonering og tester. Foredragsholder: Knut Olav Knudsen, VVS-Foreningen. 38 deltakere november «Praktiske installasjoner av vellykkede luft/vann varmepumper». Foredragsholdere: Fredrik Engh og Jan-Eric Herrstrøm, Friganor AS. 21 deltakere desember «Når kommer TEK15 og hva vil den inneholde?». Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). 62 deltakere. Vi har aldri tidligere i EO-Ordningen gjennomført så mange faglige møter som i 2013, 12 møter med totalt 477 deltakere. I 2012 hadde vi 11 møter med totalt 266 deltakere. Til sammenligning gjennomførte vi bare 5 møter i I 2010 og tidligere ble det bare arrangert 1-3 faglige møter pr. år. 8. Seminar på Color Fantasy i juni 2013 om «Fremtidens oppvarmingssystemer» juni 2013 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, det årlige seminaret om «Fremtidens oppvarmingssystemer» på Color Magic. Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar: Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte fremføringer. Aldri tidligere har vi vært så mange deltakere: - 55 seminardeltakere - 14 ledsagere - 69 deltakere totalt Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet: - Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) er i ferd med å utarbeide den nye TEK15. Knut Helge Sandli i DiBk ga en fin statusrapport for TEK15. det viktigste budskapet var at det nå ble fokusert på at all fossil fyringsolje til alle typer boliger, også boligblokker, rekkehus og bygårder i tillegg til eneboliger/villaer, skal fases ut innen Status for kontroller og energivurdering av kjelanlegg. William Rode fra NVE sparte ikke «på konfekten». Han konstaterte at det er blitt gjennomført sørgelig få kontroller og energivurderinger av kjelanlegg, og usminket fikk så vel NVF som EO- Ordningen kjeft for ikke å ha jobbet hardere for at våre medlemmer skulle satse hardere for å få utført flere kontroller og energivurderinger. Vi er imidlertid i ferd med å gripe fatt i disse problemstillingene, og vi satser så absolutt på at NVE er mer fornøyd på neste seminar i juni 2014.

8 - Passivhus. Hvor stort blir behovet for oppvarming? Konsekvenser for varmemarkedet. Espen Aronsen fra GK Norge AS orienterte om det nye hovedkontoret til GK Norge, som er Norges første næringsbygg, som er bygget som et passivhus. Det ble bekreftet at oppvarmingsbehovet er betydelig redusert, sammenlignet med et tilsvarende bygg satt opp etter TEK10. Passivhuset har et netto varme- og kjølebehov på totalt 19,9 kwh/m2/år, som er betydelig lavere enn kravet for passivhus på 25 kwh/m2/år. Miljøhuset GK har en total investering på kr 197,1 mill. Enova har støttet prosjektet med kr 4,2 mill slik at netto investering utgjør kr 192,9 mill. Dette er kr 3,8 mill, tilsvarende 2 %, dyrere enn om bygget skulle vært bygget etter TEK10 (kr 189,1 mill). - OSO Optima EPTRC 400. Dette var «Årets Varmeprodukt» på VVS-Dagene i oktober Trond Ørneberg i OSO Hotwater AS orienterte om OSOS banebrytende varmeløsning basert på biokjel/varmepumpe/solfangere, tappevannsbereder og akkumulatortank. Dette er en meget velfungerende varmeløsning til det beste for økonomi og miljø. - Trepellets. Når kommer gjennombruddet? Mange har i flere år ventet på det definitive gjennombruddet for biokjeler, basert på pellets, ved og flis som en fornybar energiressurs. Vi hadde fått 2 kompetente personer, som i flere år har vært engasjert i pelletsmarkedet: o Hans Ivar Morken fra Pemco Trepellets AS orienterte om tilgjengelighet, markedsforhold og priser. Han konkluderte med at stort sett var det mulig å levere pellets til alle deler av landet sør for Steinkjer. Det har vært en betydelig vekst i pelletsforbruket i Norge, en utvikling, som forventes å fortsette. o Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS presenterte de siste kjeltypene for pellets og ved. Christian har lang erfaring med biokjeler, og han gikk gjennom flere interessante alternativer, basert på komplette løsninger med lagring, overføring til brenner og kjel med brenner. - Lavtbyggende gulvvarme med rask virkning. Odd Viddal fra Roth Nordic AS presenterte nye interessante gulvvarmeløsninger fra Roth med vekt på energisparing, samtidig somkomforten blir opprettholdt. Dette innebærer en reduksjon i energiforbruket, som er til det beste for økonomi og miljø. - Energigass til oppvarming i de kommende årene. Fossil gass vil ventelig fortsatt være tillatt som spisslast ifølge den nye TEK15. Vi hadde 2 interessante presentasjoner om bruk av energigass i Norge: o Sture Jarlum fra Alfa Olis Gass & VVS AS presenterte et installert gassanlegg, som er spisslast, i Bærum. Han orienterte om propan generelt med betydelig vekt på sikkerhet. Det komplette gassanlegget ble behørig gjennomgått med vekt på tank, fordamper, kjel og brenner, samt prosjektering og installasjon. o Sverre Haider fra Ingeniørfirma Paul Schwartz AS presenterte «siste nytt» for gassbrennere. Gass er en viktig energiressurs i Storbritannia og på kontinentet, og det satses betydelig på utvikling av nye brennere. Haider presenterte de siste brennerne fra sin samarbeidspartner, Weisshaupt i Tyskland, som ligger langt fremme i utviklingen. - Biofyringsolje i Norge Når kommer gjennombruddet? Geir Ingeborgrud fra Eco-1 Bioenergi AS presenterte «siste nytt» for biofyringsolje. Noe av det viktigste var at holdbarheten for biofyringsolje er økt til ca. 3 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca. 1 år. I tillegg tåler de fleste biofyringsolje-kvaliteter kuldegrader, slik at eksisterende

9 nedgravde tanker for fossil fyringsolje kan benyttes også for biofyringsolje. Dette vil i betydelig grad forenkle en overgang fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Det ble derfor konkludert med at markedsutsiktene for biofyringsolje ser meget positive ut, dette klan bli «redningen» for alle oljekjeler boliger, som ikke kan benytte fossil fyringsolje fra Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og sine produkter. Følgende 10 bedrifter hadde en enkel utstilling: - ABK Klimaprodukter AS. - Eco-1 Bioenergi AS. - Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. - Miba AS. - OSO Hotwater AS. - Parat Varme AS. - Roth Nordic AS - SGP Varmeteknikk AS. - TA Hydronics AS. - Wilo Norge AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år. Nytt av året var at vi hadde gitt anledning til å ha med ledsagere til en lav og subsidiert pris. Erfaringene fra i år er så gode, at vi kommer til å gjenta dette til neste år, i juni Men neste år skal vi utarbeide et eget program for ledsagere, slik at de både blir bedre kjent med hverandre og har aktiviteter på programmet, når seminaret pågår. Seminaret ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom EO-Ordningen og Norsk Varmeteknisk Forening, der det økonomiske resultatet skulle deles mellom foreningene med 70 % til NVF og 30 % til EO. 9. Fyrtøyet Sekretariatet har i 2013 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3. oktober Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på sider. Redaksjonskomiteen består av: - Rolf Munk Blaker, redaktør. - Christian Brennum. - Svein Marienborg. De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2013 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har fått mye ros for Fyrtøyet.

10 Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. Det er fortsatt Jentestreker AS som er leverandør av grafiske tjenester for Fyrtøyet. F.o.m. nr har Jentestreker AS ferdigstilt alle utgavene av Fyrtøyet. 10. Kurs for EO-fyringsteknikere Vi har i 2013 avholdt 1 kurs for nye EO-godkjente fyringsteknikere, på KEM-senteret i Oslo i uke 23 (3. 7. juni 2013). Det var 8 deltakere på kurset, 7 av deltakerne besto den teoretiske og praktiske eksamen, mens en av deltakerne strøk. Kursleder på kurset var Arne Palm i Mentor Energi AS. I tillegg holdt Halvor Braathen og Rolf Munk Blaker noen innlegg på kursene. Det er planlagt nye EO-kurs i mai/juni Kurs på Norges Brannskole for feiere I 2013 har vi arrangert 2 kurs for feiere på Norges Brannskole (NBSK) i Fjelldal i Nordland, 1 kurs i mai med 22 deltakere og et kurs i november med 15 deltakere. Halvor Braathen er vår faste instruktør på disse kursene. Alle deltakerne med bestått eksamen mottar et EOsertifikat for feiere. 12. Medlemsutvikling I løpet av 2013 har sekretariatet brukt betydelige ressurser til å kommunisere med EOmedlemmene. Vi har funnet frem til flere EO-godkjente fyringsteknikere, som hadde falt ut av systemet, men vi har dessverre også registrert flere fyringsteknikere, som har eller er i ferd med å gi seg, de fleste p.g.a. sviktende markedsforhold, i kombinasjon med høy alder, sykdom, dødsfall og/eller firmaopphør. Medlemsmassen pr. 31. desember 2013 utgjøres av 176 EO-godkjente fyringsteknikere mot 163 et år tidligere og 165 for 2 år siden. Det arbeides aktivt med å verve nye medlemmer, og en utvidelse av EO-ordningen til å omfatte alle typer varmesentraler vil kunne bidra til økt interesse og oppslutning om EO-ordningen. Alle våre EO-godkjente fyringsteknikerne står opplistet på 13. Interessentmøte i 2013 Det ble avviklet et møte for interessentene til EO-Ordningen i 2013, 8. april Interessentene består nå av: - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL). - Norsk Petroleumsinstitutt (NP). - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF). - Feiermestrenes Landsforbund (FLF). - Norges Brannskole (NBSK). - Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). - Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). På Interessentmøtene 8. april ble følgende dokumenter godkjent:

11 - Årsberetning for Regnskap og revisjonsberetning for Planer og budsjett for Valg av nytt styre. 14. Kurs om «Lovpålagt energivurdering av kjelanlegg» Styret i EO-Ordningen har sammen med Mentor Energi AS utviklet et kurs om praktisering av forskriftene om «Energimerking» og «Energivurdering av tekniske anlegg». Disse nye forskriftene vil medføre et stort antall kontroller av varmesentraler, spesielt gamle oljekjeler, med en betydelig utfylling av nye skjemaer. De 176 fyringsteknikerne, som er godkjent i EO-Ordningen med egne sertifikater, er de som ligger desidert best an til å utføre slike kontroller, noe NVE er helt enig i. Vi har gjennomført 5 kurs med totalt 66 deltakere i I 2013 har vi ikke gjennomført ytterligere kurs om disse temaene. 15. Serviceportal for EO-godkjente fyringsteknikere - Databaseverktøy for energivurdering av kjelanlegg (ENVUK) Mentor Energi AS, ved Arne Palm, har høsten 2012 startet med å utarbeide et nytt databaseverktøy for energivurdering av kjelanlegg (ENVUK). Det nye databaseverktøyet tenkes å bli en serviceportal for EO-godkjente fyringsteknikere. EO-Ordningen har inngått en intensjonsavtale med Mentor Energi AS, som skal danne grunnlag for en endelig avtale om databaseverktøyet. I avtalen skal det avtales nærmere om innhold, forpliktelser og eierskap for oppfølging og utvikling av databaseverktøyet. Driftingen av denne serviceportalen vil bli fastsatt i løpet av 1. kvartal Internationale Sanitär und Heizung (ISH) i Frankfurt i mars 2013 Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer mars 2013 i Frankfurt. Vi var en mindre norsk kontingent, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på ISH i Frankfurt. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Det var dessuten meget interessant å besøke flere stander som presenterte kjeler for biofyringsolje. Totalt sett var det derimot lite nytt sammenlignet med «Monstra Convegno Expo Comfort» i Milano mars 2012, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. 17. Henvendelser om service på oljekjeler Sekretariatet mottar daglig henvendelser fra personer, som ønsker service på sine oljekjeler. Disse henvendelsene blir kanalisert til der alle de EO-godkjente fyringsteknikerne står opplistet. 18. Ytre miljø Virksomheten påvirker ikke det ytre miljøet i det hele tatt. 19. Økonomi Resultatet for EO-Ordningen i 2013 ble et driftsoverskudd på kr ,92 mot et driftsoverskudd på kr ,69 i 2012.

12 Sum egenkapital for regnskapsenheten utgjorde pr. 31. desember 2013 kr ,71 mot kr ,79 pr. 31. desember Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i.h.t. regnskapsloven paragraf 3-3. Oslo, 19. februar Styret i EO-Ordningen Olav Lærum Rolf Munk Blaker Erling Weydahl Styreleder Daglig leder Styremedlem Kjartan Berland Ole Harald Larmerud Halvor Braathen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Emil Lerdahl Styremedlem Tom Larsen Styremedlem

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer