UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter."

Transkript

1 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. Daglig leder: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: NVF s styre: Formann: Svein Marienborg Styremedlemmer: Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Varamedlemmer: Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Grafisk design og ombrekking: Jentestreker AS Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Godkjenninger Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. Foretaksgodkjenning Det er Plan- og Bygningsloven (PBL), som er det overordnede lovverket for lokale og sentrale godkjenninger. De 2 viktige bærebjelkene i PBL er: TEK 10. Tekniske forskrifter. SAK 10. Om godkjenning og kontroll. Foretaket kan godkjennes lokalt (kommunen) eller sentralt av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). SAK 10 omhandler således følgende godkjenninger: Sentral godkjenning av virksomhet/ firma. Den er frivillig. Søknad sendes til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). Et skjema på 3 sider må fylles ut og sendes sammen med flere vedlegg til DiBk. Den sentrale godkjenningen gjelder for hele landet og er gyldig i 3 år. Den må følgelig fornyes hvert 3. Dette er et tema der det hersker en del uklarhet. Derfor har Fyrtøyet oppsøkt teknisk direktør Ole Larmerud i Norske Rørleggerbedrifters Landsforbund (NRL) for å få klarhet i regelverket. Ole har vært beskjeftiget alle mulige problemstillinger om godkjenninger i en årrekke, så det var helt naturlig å gå til ham for å få belyst dette temaet. år. Behandling av søknaden er gratis, men DiBk krever et årsgebyr på kr Følgende må tilfredsstilles for å få sentral godkjenning: Dokumentere kompetanse (utdannelse og praksis) innen det området og den tiltaksklassen en søker sentral godkjenning for. Det er virksomhetens samlede kompetanse, som teller. Godkjent firmaattest. Liste over referanseprosjekter. Kvalitetssikringssystem inkl. HMS. Dokumentere kjennskap til PBL. Det kan søkes om sentral godkjenning på 3 forskjellige nivåer: Tiltaksklasse 1 Gjelder typiske mindre varmeanlegg, vanligvis kjeler mindre enn 50 kw. Dette gjelder stort sett boliger. Her gjelder følgende krav til kompetanse: Utførende: Minimum fagbrev som rørlegger eller tilsvarende. Prosjekterende: Mester eller teknisk fagskole.

2 Tiltaksklasse 2 Gjelder noe mer kompliserte anlegg ( kw) enn i tiltaksklasse 2, eksempelvis næringsbygg. Her gjelder følgende krav til kompetanse: Utførende: Mester eller teknisk fagskole. Prosjekterende: Ingeniør i virksomheten Tiltaksklasse 3 Gjelder større og kompliserte bygg, som eksempelvis sykehus. Her gjelder følgende krav til kompetanse: Utførende: Ingeniør i virksomheten. Prosjekterende: Sivilingeniør i virksomheten. Lokal godkjenning for prosjekter. Lokal godkjenning gis av kommunen for ett og ett tiltak. Søknad om ansvarsrett. Søknad må sendes for følgende tiltak: Nye bygg, både boliger og yrkesbygg. Totalrehabiliteringsprosjekter. Skifte av kjel, som brenner flytende brensel (oljekjel). Unntak er: Mindre tiltak i eksisterende bygg. Endringer og reparasjon i bygget. Bygge nytt ildsted. Det er en stor fordel å ha Sentral godkjenning fra DiBk, da lokal godkjenning automatisk gis på bakgrunn av den sentrale godkjenningen. Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett sendes til den kommunen ved teknisk etat/bygningsteknisk avdeling, der bygget skal settes opp. Det er behandlingstid på ca. 3 uker. Alle landets kommuner er satt til å forvalte PBL, og de plikter å ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne vurdere lokale godkjenninger og ansvarsrett. Ettersom mange fyringsteknikere/serviceteknikere/installatører ikke har fageller svennebrev og dessuten driver innenfor et svært begrenset område, vil det være vanskelig for disse foretakene å få sentral godkjenning. Men det er mulig å søke om lokal godkjenning og ansvarsrett for sine prosjekter til den lokale kommune. Den sentrale godkjenningsordningen baseres i stor grad på tillit til at foretaket har gitt riktige opplysninger i søknaden om godkjenning av foretaket. Det stilles store krav til DiBks saksbehandlere i vurderingen. Produkter EU/EØS har egne regler, bl. a. med CEmerke. CE-merket er i seg selv intet kvalitetsstempel. Det må følges opp av en dokumentasjon av kvaliteten på produktet. CE er et bevis på at produktet eller kun deler av det, er produsert etter en godkjent standard for området. CEmerket sier følgelig ikke nok om kvaliteten på produktet. Problemet er dessuten at et produkt vanligvis består av mange komponenter, og det er ytterst sjelden at alle komponentene er produsert etter harmoniserte standarder. DiBk har nedfelt godkjenningsreglene i TEK 10. Sintef/Byggforsk er DiBks forlengede arm, og er et tilsynsorgan for produkter, som skal benyttes i bygg. Disse produkter oppnår en Sintef-sertifisering. Det er imidlertid meget få produkter, som har en slik Sintef-sertifisering. Grossistenes rolle er meget viktig i denne jungelen av CE-merker og Sintef-sertifiseringer. De har et ansvar for at de produkter, som videreselges til norske rørleggere, fyringsteknikere og installatører, holder mål og er godkjent for bruk i Norge. Møte i Norsk Varmeteknisk Forening onsdag 21. november 2012 om oppfølging av klimaforliket Det etter hvert så berømte Klimaforliket ble vedtatt på Stortinget i juni Politikerne er blitt enige om en rekke spenstige tiltak for å komme CO2-utslippene til livs: Utfasing av all fossil fyringsolje som hovedlast i alle offentlige bygg innen Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og fyringsparafin i alle eksisterende villaer/småhus fra Forbud mot fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger for husholdningene fra Støtteordningene skal utarbeides og administreres av Enova. Fossil gass, naturgass og propan, skal fortsatt være tillatt, både som hovedlast og spisslast i alle typer boliger og yrkesbygg. Det er ventet at de aktuelle departement, KRD/MD/OED, vil gi Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) beskjed om å utarbeide nye forskrifter til en ny TEK, eksempelvis TEK 2014 eller TEK 2015 der alle rammene og premissene i Klimaforliket er tatt med. Vi ønsker i Norsk Varmeteknisk Forening å holde medlemmene kontinuerlig oppdatert på fremdriften i dette arbeidet, og vi er derfor glade for at vi kan invitere til et medlemsmøte: Tid: Onsdag 21. november 2012 kl 15:00. Sted: Norsk Varmeteknisk Forenings lokaler i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Tema: Siste nytt m.h.t. ny TEK (TEK 2014/TEK 2015). Foredragsholder: Knut Helge Sandli, senioringeniør i Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk). Merk av tid og sted for dette meget interessante møtet i kalenderen! Ingen har anledning til å unngå dette temaet! 2

3 FYRTØYET Vi har passert 250 medlemmer Medlemsveksten i Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter. Vi har passert 250 medlemmer, pr. 1. oktober 2012 har vi 251 medlemmer i våre registre. De nye medlemmene kommer fra leverandører av produkter og utstyr til vannbårne og varmesentraler og virksomheter, fortrinnsvis rørleggervirksomheter, som prosjekterer, installerer og har vedlikehold på slike anlegg. Vi tror det er usikkerheten rundt fremtidige oppvarmingsanlegg, som er den viktigste årsaken til interessen rundt Norsk Varmeteknisk Forening. Klimaforliket vil medføre betydelige strukturendringer innen oppvarmingsmarkedene, som igjen skaper behov for mer kompetanse innen vann- båren varme og fornybare energiressurser. Norsk Varmeteknisk Forening ser lyst på fremtiden. Den store begivenheten med passering av et kvart tusen medlemmer ble markert med en spesiallaget kake i kontorfellesskapet med Skarland Press 1. oktober. Siden feiringen 1. oktober 2012 har Norsk Varmeteknisk Forening kommet opp i 262 medlemmer! Støtte til klima- og energitiltak i Oslo Oslo Kommune, ved Bymiljøetaten Enøk, gir tilskudd og lån til klima- og energitiltak i boliger og større bygg for å bidra til energisparing og miljøvennlig energibruk. Alle hustander i Oslo Kommune har i september mottatt enkel brosjyre med verdifull informasjon om klima- og energitiltak. Klima- og energifondet gir støtte til følgende tiltak: Etterisolering av yttervegger, gulv eller tak. Sentralstyring av oppvarmingssystemer. Utskifting av vedovn/parafinkamin, innsetting av peisinnsats og etterbrenner. Varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg. Pelletskamin, kakkelovn eller varmepipe. Vannbåren varme med fornybar energikilde som fjernvarme, varmepumpe (luft/vann eller væske/vann), biokjel eller solvarme. Oslo Kommune ønsker at alle boliger og yrkesbygg, som har vannbåren varme, skal opprettholde det vannbårne anlegget som distribusjonsform, men at man skifter eksisterende oppvarmingskilde, stort sett fossil fyringsolje og elektrisitet, til fornybare energikilder, som: Varmepumper (luft/vann eller væske/ vann). Biokjel basert på trepellets, flis eller ved. Solvarme, spesielt solfangere. Fjernvarme. Oslo Kommune gir tilskudd og lån til slike tiltak og har som mål at Oslo skal bli oljefritt innen år Oslo Kommune arrangerer temakvelder der eksperter gir råd om hvordan man kan komme i gang med små og store tiltak. Klima- og energifondet har en egen nettside: www. oslo.kommune.no/enok der man kan finne mer informasjon, søknadsskjema, støttesatser, detaljer om søknadsprosessen og enøktips. 3 Dersom man trenger enøkråd eller hjelp til å søke støtte, kan man kontakte Reinertsen AS: Sende e-post til: Ringe Enøktelefonen: (hverdager kl 09 16).

4 Energipriser - fjernvarme og pellets er betydelig billigere enn fossile brensler pr. oktober 2012 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser for å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90 % Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75 % Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92 % Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87 % (kjel) og 92 % (kamin) Pr. oktober 2012 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Fjernvarme 54,2 (enebolig, V3 pr. september 2012) Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Trepellets 282 (småsekk, 1 pall) 63,9 (småsekk) Elektrisitet 72,6 (35,2 elpris + 37,4 nettleie) Gass (propan) (ca kg) 99,1 Fyringsolje 930 (ca liter) 102,8 Fyringsparafin (ca liter) 146,7 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Statoil Fuel & Retail AS (gass), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdalen Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris) og Oslo Varmeservice AS (fyringsolje og parafin). Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er fjernvarme og pellets de billigste energibærere til privatkunder i Osloområdet pr. oktober 2012 med en priser på øre/kwh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 39,6 øre/kwh billigere enn fyringsolje, 35,9 øre/kwh billigere enn gass og 3,2 øre/kwh billigere enn elektrisitet. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. oktober 2012 på 29,0 øre/kwh inkl. mva., som er 34,2 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar ,6 øre/kwh, 31,7 øre/kwh i desember 2011 og 35,4 øre/kwh i juli Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. 4

5 640 personer har til nå deltatt på våre fordypningskurs! - varmekompetanse fortsetter i 2013 Fortsatt må vi konstatere at kompetansenivået for varmesentraler basert på fornybare energiressurser dessverre er for lavt, og derfor må Varmekompetanse tilby alle som er engasjert i prosjektering og installering av varmesentraler faglig påfyll gjennom fordypningskurs. Klimaforliket mellom regjering og opposisjon, som ble lagt frem 8. juni 2012, forventes å medføre betydelige oppgaver i.f.m. bygging av nye varmesentraler og ombygging av eksisterende, når fossil fyringsolje skal fases ut i løpet av de kommende 4-8 årene. Det har derfor aldri vært viktigere med tilstrekkelig kompetanse innen varmesentraler basert på fornybare energiressurser enn i de årene vi nå går inn i. De 7 bransjeforeningene, som står bak Varmekompetanse, har derfor gjennomført og planlagt følgende fordypningskurs i løpet av 2. halvår 2012: Vannbåren varme. 2 dager. Ansvarlig: Norsk Varmeteknisk Forening og NRL -2 kurs er arrangert i Stavanger (onsdag 29. og torsdag 30. august) med 12 deltakere og Tønsberg (onsdag 19. og torsdag 20. september) med 23 deltakere. Totalt 35 deltakere. Solenergi. 2 dager. Ansvarlig: VVS-Foreningen, Solenergiforeningen og Skarland Press Kurs og konferanser Tirsdag 23. og onsdag 24. oktober i Bergen. Varmepumper. 2 dager. Ansvarlig: NOVAP 1 kurs er arrangert i Oslo (tirsdag 25. og onsdag 26. september) med 14 deltakere. Mandag 15. og tirsdag 16. oktober 2012 i Oslo. På KEM på Sogn VGS. Torsdag 22. og fredag 23. november 2012 i Oslo. På KEM på Sogn VGS. Mandag 10. og tirsdag 11. desember 2012 i Oslo. På KEM på Sogn VGS. Bioenergi. 2 dager. Ansvarlig: NoBio Onsdag 21. og torsdag 22. november 2012 i Oslo. Fjernvarme. 1 dag. Ansvarlig: Norsk Fjernvarme Tirsdag 27. november 2012 i Oslo. Til nå har vi arrangert i alt 30 kurs med totalt 640 deltakere, og de 7 samarbeidende foreningene i Varmekompetanse håper på å nå minst 800 deltakere på våre fordypningskurs innen utgangen av året. Vi kan fremlegge følgende statistikk for de 30 fordypningskursene, som er blitt arrangert pr. 8. oktober 2012: Vannbåren varme 8 fordypningskurs 167 deltakere Solenergi Varmepumper Bioenergi 4 92 Fjernvarme 3 66 Totalt 30 fordypningskurs 640 deltakere Vi håper også på at mange fullfører alle 5 fordypningskursene og på den måten kommer inn i Den eksklusive Klubben med spesialkompetanse om varmesentraler med fornybare energiressurser. Pr. 8. oktober 2012 har vi 4 deltakere i denne Klubben. Så merk av de aktuelle kursdagene i almanakken og meld dere på fremtidens varmeløsninger. Dette er viktigere enn noensinne. 5

6 Roths Touchline gulvvarmetermostat har mottatt Plus X Award Roths gulvvarmetermostat, Touchline, har mottatt den prestisjetunge Plus X Award i 3 forskjellige kategorier: Design. Brukervennlighet. Funksjonalitet. I tillegg ble Touchline kåret til ÅRETS BESTE PRODUKT I 2012 Denne hedersprisen er verdens største innovasjonspris, og en Plus X Award gis til produkter, som er nyskapende og levedyktige i fremtiden. Mer enn 130 eksperter fra 32 land har vurdert produktene, som deltok i konkurransen. Juryen har lagt vekt på å belønne produkter, som inneholder nye og innovative teknologier, ekstraordinær design og som er intelligente, men enkle å betjene. Andre kriterier, som det legges vekt på, er ergonomi, grønne produktegenskaper og materialbruk av høy kvalitet som sikrer produktet en lang levetid, og på denne måten er bærekraftig i forhold til miljøet. Vi gratulerer Roth Nordic AS, ved Country Manager Morten Øren, med prisen og er glade og stolte over at vi har slike innovative bedrifter i vår medlemsmasse. Faglig møte hos Parat Halvorsen i Flekkefjord onsdag 12. september 2012 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter praksisen med å arrangere faglige møter utenfor Oslo. 12 september var vi 19 medlemmer, som hadde funnet veien til Flekkefjord til Parat Halvorsen og Parat Varme. Vi holdt på i 4 timer, fra kl 12:00 til 16:00 med 3 hovedtemaer, varmepumper fra Ochsner og Parat Varme, som bl. a. er installert i nybygget til Parat Halvorsen i Flekkefjord, supervisjon i fjernvarmekontroll og innregulering av vannbårne anlegg. Matthias Ader og Martin Løvland orienterte om varmepumper fra Ochsner, som er blant de få varmepumpene i Norge, som gir gode resultater ved høye temperaturer. Ved den nye varmesentralen i Flekkefjord oppnår man en COP på 2,7 ved 60 grader vanntemperatur i anlegget stigende til 4,7 ved 35 grader. Gjennomsnittlig COP i perioden januar-september 2012 er 3,2 (5 000 kwh kjøpt og kwh levert energi). Dette er meget bra resultater. Finn Tore Andreassen orienterte om supervisjon Fjernvarmekontroll. Avslutningsvis holdt Ove Haugen i det danske selskapet Frese et meget inspirerende og faglig utmerket innlegg om Innregulering av varmeanlegg på nesten 2 timer. Tilhørerne fikk en meget god innføring i bruk av Frese-ventiler for å oppnå optimale vannmengder gjennom et optimalt samspill mellom pumper og ventiler i et vannbårent anlegg. Møtedeltakerne var meget fornøyd med det faglige utbyttet, og dette frister til gjentakelse med slike lokale møter. 6

7 Nytt fra EO-ordningen Serviceportal for EO-godkjente fyringsteknikere Styret i EO-Ordningens er nå i ferd med å vurdere utviklingen av en komplett serviceportal for alle EO-godkjente fyringsteknikere. Serviceportalen skal bl. a. inneholde: Et arkiv for alle utførte energivurderinger og servicer. Det skal utvikles egne skjemaer for energivurderinger og servicer, som skal fylles ut elektronisk (lesebrett) og overføres til en databank i serviceportalen. Et teknisk forum der alle EO-fyringsteknikerne kan få diskutert sine utfordringer og problemer med likesinnede. Det skal vurderes å etablere et 815-tlf.nummer der man kan få meldt inn sine problemer. Dette arbeidet er satt i gang for sikre høy kvalitet på alt det arbeidet som EO-fyringsteknikerne utfører, og som EO-ordningen er satt til å ivareta. Driftingen av denne serviceportalen vil bli finansiert ved at bl. a. EO-fyringsteknikerne: Betaler et årlig beløp for å være med, en årlig lisens. Betaler et beløp pr. utført energivurdering på anlegg større enn 100 kw. Dette innebærer at prisen pr. energivurdering vil øke med dette beløpet. Betaler et beløp pr. utført service på villakjeler og større kjeler. Dette innebærer at prisen pr. service vil øke med dette beløpet. I tillegg vil EO-Ordningen betale et årlig beløp til driftingen av serviceportalen. I tillegg vil alle Interessentene i EO- Ordningen bli forespurt om å bidra med et engangsbeløp eller et årlig beløp. Alle beløp vil bli fastsatt i løpet av oktobernovember 2012, da informasjon om serviceportalen vil bli sendt til alle EO-fyringsteknikerne. Denne serviceportalen vil bare være tilgjengelig for de EO-fyringsteknikerne, som melder seg på denne nye ordningen. Det vil ikke bli noen tvang å være med på serviceportalen, men en sterk anbefaling til å delta for på denne måten å holde kvalitetsfanen høyt hevet. Trond Dahle er død Mandag 24. september 2012 mottok jeg det triste budskap om at rørleggermester Trond Dahle fra Mittet nord for Åndalsnes var død, bare 47 år gammel. Han døde plutselig uten noen form for forvarsel. Trond var medlem både i EO- Ordningen, der han hadde et av de første EO-sertifikatene, og i Norsk Varmeteknisk Forening. Jeg møtte Trond første gang på VVS- Dagene 2002 på Lillestrøm der han demonstrerte bruk av olje og gass i et vannbårent anlegg på Varmeinfos stand. Her forklarte han rørleggere, fyringsteknikere og øvrige interesserte om gunstige energiløsninger i forskjellige typer bygg. Som Anbefalt Varmeinstallatør (AVI), hadde han et utstrakt kontaktnett, så det var folksomt hos Varmeinfo de dagene for 10 år siden. Trond var en meget kunnskapsrik person med mange spesialfelt. I tillegg til prosjektering, installering og service på varmeanlegg som AVI og EO, var han HMS-ansvarlig under utbyggingen på gassfeltet Ormen Lange (Norges nest største gassfelt etter Troll) og han var i tillegg røykdykker i det lokale brannvesen. Men spesialfeltet var prosjektering og installering av gassanlegg i større bygninger, der han var en betydelig kapasitet. I Norsk Varmeteknisk Forening var Trond derfor en hyppig brukt foredragsholder. Varmebransjen i Norge har med Trond Dahles bortgang mistet en betydelig ressurs, og vi vil savne ham, både hans kompetanse, hans omsorgsfulle vesen, hans positive innstilling til alle utfordringer og hans alltid gode humør. Vi vil savne fagmannen og vennen Trond Dahle. Men i disse dager går våre tanker til hans nærmeste familie. 7

8 VVS-DAGENE 2012 viktigere enn noensinne besøk oss på stand d06-18 Oppvarmingsmarkedene er i endring. Fossile fyringsoljer skal fases ut, som hovedlast i alle offentlige bygg innen 2018 og til private boliger (eneboliger) innen Elektrisitet til oppvarming skal likeledes unngås. Dette innebærer at fornybare energiressurser kommer mer i fokus enn noen gang tidligere. Dette er grunnen til at interessen om VVS-Dagene 2012 er større enn i 2010, det er bare i toppåret 2008 det var flere utstillere. 205 utstillere med totalt m2 har bestilt stand på Varemessen i Lillestrøm i tiden onsdag 17. fredag 19. oktober Dette er viktige nyheter i jubileumsåret for VVS-Dagene, 30 års jubileum i oktober Stadig flere leverandører blir klar over at fremtidens varmeløsninger baseres på vannbåren varme og fornybare energiressurser. Aldri tidligere har så mange leverandører av varmepumper, biokjeler, solfangere og akkumulatortanker bestilt stand på VVS-Dagene. Samtidig har Skarland Press opplevd et betydelig antall forhåndsregistrerte besøkende, så det er helt tydelig at norske rørleggere, fyringsteknikere og varmeinstallatører ser nødvendigheten av å holde seg oppdatert innen det siste nye innen fremtidens oppvarmingssystemer. Det forventes besøkende i de 3 dagene VVS-Dagene arrangeres. Vi oppfordrer alle våre NVF-medlemmer om å komme til Lillestrøm og bruke tid på VVS-Dagene. Besøk oss på stand D Vil du ha et bilde her? 8

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer