Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad"

Transkript

1 Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb

2 Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk MBA (Norges Handelshøyskole) Offentlige virkemidler og ledelse Erfaring Bærum energi: 10 år med planlegging, bygging og drift av fjernvarme-og fjernkjøleanlegg i Sandvika (varmepumper) EBL: Daglig leder av Fjernvarmeforeningen NVE: Energisystemanalyser og etterspørselsanalyser Xrgia AS(Partner): fra 2005 Analyse og forretningsutvikling innen fornybar energi og infrastruktur SANDVIKA VARMESENTRAL Varmepumpene Kloakk-tunnelen 2 2

3 Innhold 1. Hvorfor fjernvarme? 2. Hva er fjernvarme? 3. Fjernvarme i Norge 4. Tilknytningsplikt 5. Erfaringer 3 3

4 Del 1 HVORFOR FJERNVARME? 4 4

5 Fjernvarme en del av løsningen 5 Sentrale internasjonale utfordringer Høye utslipp av klimagasser Økonomi Presset forsyningssikkerhet Konkurransedyktighet EU er ambisiøse 20% redusert energibruk 20% fornybar energi 20% redusert CO2-utslipp innen 2020 Norske myndigheter følger etter Klimaforliket Sikkerhet Miljø Enova Fjernvarme gir Lavenergiutvalg og Lavutslippsutvalg Reduserte klimagassutslipp Strengere byggeforskrifter (erstatte oljekjeler) El-sertifikatmarked med Sverige Økt forsyningssikkerhet ++ (avlaster el-nett) Fjernvarme en viktig del for å oppnå Samfunnsøkonomisk lønnsomhet utnytter ambisjonene, også andre løsninger vil lavverdige ressurser bidra God totaløkonomi for kundene 5

6 Del 2 HVA ER FJERNVARME? 6 6

7 Kort om fjernvarme Fjernvarme er en infrastruktur Forsyner en bydel eller flere bygg med termisk energi til varmt tappevann og oppvarming Distribusjonssystem for termisk energi (rørnett) Sentral varmeproduksjon Skalafordeler Mulighet for rensing av utslipp Kan utnytte spillvarme (punktkilder) Erstatter ofte bruk av olje-, gass- eller el-kjeler 7 7 7

8 Hovedelementer i et fjernvarmeanlegg 1. Produksjonsanlegg 2. Distribusjonsnett 3. Kundesentraler 8 8

9 (1) VARMESENTRALER Grunnlast: Utnytter lavverdig energiressurs Spillvarme fra avfallsforbrenning og/eller industri Omgivelsesvarme (varmepumper) Biomasse (avfallsfraksjoner, flis, pellets med mer) Spisslast: Gjerne olje-, gass- eller elkjel Kan ha en eller flere varmesentraler, avhengig av størrelse, geografi og tilgang til ressurser 9 9

10 (1) VARMESENTRALER forts. Kostnad for grunnlast (biokjeler, varmepumper) 3-5 ggr større enn for spisslast el- og oljekjeler Vanlig dimensjonering av grunnlast for fjernvarme 50-60% av totalt effektbehov 80-90% av totalt energibehov 10 10

11 (2) DISTRIBUSJONSNETT Utforming 2 parallelle rør (tur-og retur for annet) Gjerne isolerte stålrør, med plastkappe Legges ofte sammen med annen infrastruktur (vann, el, tele og bredbånd) Utstrekning Fra noen ti-tallsmeter til mange mil Temperaturforhold Avfall: >100 Varmepumper: <85 Varmetap 10-20% av total leveranse

12 (3) KUNDESENTRAL Installasjon hos hver kunde (næringsbygg, blokk, rekkehus, enebolig) Varmeveksler, reguleringsutstyr, varmemåler Skiller fjernvarmesystemet fra kundens oppvarmingssystem

13 Del 3 FJERNVARME I NORGE 13 13

14 Oppvarmingsmarkedet, Norden (2006) 100 TWh , ,8 31, ,3 42,0 35,4 33, ,7 Norge Sverige Danmark Finland Fjernvarme [TWh/år] Annen oppvarming [TWh/år] 14 Kilde: Xrgia 14

15 Fjernvarme i Norge Oppstart: 1983 (Trondheim) 2009: GWh Ca 120 fjernvarmeanlegg Aktørene Energiselskap Kommuner Andre kommersielle aktører Kundene Overvekt av næringsbygg (tjenesteytende sektor) Husholdninger: Blokker, flermannsboliger GWh Avkjølt mot luft Levert til produksjon av elektrisitet Tap i fordelingsnett Levert til forbruker Kilde: SSB

16 Varmeproduksjon i fjernvarme Avfall Spillvarme fra industri Omgivelsesvarme (varmepumper) Biomasse av ulike kvaliteter Fossile brensler og el som spisslast 16 16

17 27-5. Fjernvarmeanlegg Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning. Del 4 TILKNYTNINGSPLIKT 17 17

18 Viktig å huske.. De aller fleste fjernvarmekundene er eksisterende bygg da gjelder ikke tilknytningsplikt uansett Avtaler basert på fremforhandlet avtale, som regel basert på kundens alternative løsninger TILKNYTNINGSPLIKT VAR MER NØDVENDIG TIDLIGERE FØR NÅ Nye bygg fikk panelovner Byggforskrifter krever vannbåren varme i nye bygg*) 18 Ikke mulig for fjernvarme å konkurrere Tilknytningsplikt innebar krav om vannbåren varme Fjernvarme kan konkurrere på like vilkår som andre løsninger 18

19 Del 4 ERFARINGER 19 19

20 Sandvika i 1987 Liten eller ingen erfaring med fjernvarme Helsefarlig røyk? Lekkasje av kloakk? Leveringssikkerhet? Pris? Temperatur? Bærum sykehus Fjell Kunder Oljekjeler, fjernvarme Varmepumpe URENSET KLOAKK!! 20 20

21 Sandvika i 1989 og fremover Like sikkert som strøm! Lavere vaktmesterutgifter Varmeveksler i stedet for oljekjel mye verdifull plass! Fjernvarmeselskapet oppdaget feil på anlegget kunden sparte penger Gode erfaringer gjør at fjernvarme bygges ut flere steder i Bærum Vi vil ha fjernvarme!! Bærum sykehus Fjell Kunder Oljekjeler, fjernvarme Varmepumpe URENSET KLOAKK!! 21 Fjernvarmeselskapet arrangerte kurs for lokale konsulenter og entreprenører Hvordan utforme varmeanlegg tilpasset lav temperatur? (pga varmepumpe) 21

22 Mer generelle erfaringer Seriøse aktører som etablerer seg lite fare for hype Fjernvarme lite kjent de fleste steder de store byene er unntak Tar tid å bygge tillit men enklere etter hvert Store byggeiere, hotellkjeder osv har ofte erfaring fra fjernvarme andre steder Lokal verdiskapning, spesielt knyttet til brensel Kompetansesenter for fornybar energi og energibruk 22 22

23 TIL SLUTT 23 23

24 Oppsummert Fjernvarme en del av løsningen fordi det bidrar til Reduserte klimagassutslipp (erstatte oljekjeler) Økt forsyningssikkerhet (avlaster el-nett) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet utnytter lavverdige ressurser God totaløkonomi for kundene Fjernvarme er en bærekraftig infrastruktur Kan utnytte lavverdige ressurser Mulighet for å utnytte ulike ressurser (høy fleksibilitet) Sentral varmeproduksjon gode rensemuligheter Ingen utslipp hos kunde Fjernvarme er i vekst, og får også økt oppmerksomhet også utenfor Norden Mer kjent - og anerkjent, ikke minst hos kundene Erstatter oljekjeler til glede for lokalt og globalt miljø Konkurransedyktig - nye bygg har vannbåren varme (byggeforskrifter) 24 Fjernvarme er en viktig del av løsningen 24

25 Takk for oppmerksomheten Xrgia AS Publikasjoner og presentasjoner tilgjengelig på våre nettsider: Besøksadresse: Rådmann Halmrasts vei 16, Sandvika Postadresse: Postboks 329, 1301 Sandvika 25 25

26 EKSTRA 26 26

27 Hvorfor tilknytningsplikt? FORMÅL OG HJEMMEL Formål: Sikre kundegrunnlag for fjernvarmeanlegget Hjemlet i plan-og bygningsloven 27-5 Rettet mot nybygg og hovedombygging (ikke bruksendring) Konsekvens: Bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann (Byggteknisk forskrift 14-8) Ingen bruksplikt, men faste årlige kostnader må betales KOMMUNENS ROLLE Tilknytningsplikt tas inn i planer og planbestemmelser Kommunen har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av tilknytning der utbygger kan dokumentere at andre løsninger har fordeler Miljømessig Energimessig Samfunnsøkonomisk Kommunen står relativt fritt i avgjørelsen av om fritak i tilfelle bør gis Det er utbyggers oppgave å dokumentere at andre løsninger enn fjernvarmeanlegg vil være bedre 27 27

28 Faktisk anvendelse av tilknytningsplikt *) Antall kommuner med fjernvarme: 84 stk 47 kommuner har vedtatt tilknytningsplikt 37 har ikke tilknytningsplikt Antall fjernvarmeanlegg: 118 (med konsesjon) 71 fjernvarmeanlegg har tilknytningsplikt 47 har ikke tilknytningsplikt Fjernvarmevolum: 6,6 TWh (konsesjonsgitt) 5,2 TWh har tilknytningsplikt (inkluderer bla Oslo og Trondheim) 1,4 TWh har ikke tilknytningsplikt Betydelige variasjoner i forhold til hvilke byggstørrelser som omfattes Tilknytningsplikt i kommunen? NEI 44 % JA 56 % *) Kilde: Xrgia. Basert på enkel desktop survey jan En del forslag til vedtak på høring.

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN, KARIN BUVIK, CATHERINE GRINI, KARIN SJØSTRAND, MARIT THYHOLT OG TORE WIGENSTAD Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus En casestudie Prosjektrapport 59

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato September, 2014 SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Revisjon 01OCQ Dato 2014-05-13 Utført av Anne Marit Melbye (AMMOSL)

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Oppdragsgiver. Greater Stavanger AS. Rapporttype. Plan. [År-mnd-dag] ENERGI- OG VARMEPLAN

Oppdragsgiver. Greater Stavanger AS. Rapporttype. Plan. [År-mnd-dag] ENERGI- OG VARMEPLAN Oppdragsgiver Greater Stavanger AS Rapporttype Plan [År-mnd-dag] ENERGI- OG VARMEPLAN STAVANGER, RANDABERG, RENNESØY, SOLA, SANDNES OG BYBÅNDET SØR STAVANGER, RANDABERG, RENNESØY, SOLA, SANDNES OG BYBÅNDET

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER

STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER STAVANGER, RANDABERG, RENNESØY, SOLA, SANDNES OG BYBÅNDET SØR HØRINGSUTKAST 17.4.2012 STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER STAVANGER, RANDABERG, RENNESØY, SOLA,

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, en gros omsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi AS er et konsern med

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer