Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15"

Transkript

1 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter 13 Regnskapsresultat 15 Satsingsområder i Brukermedvirkning 18 Kompetanseutvikling 18 Organisasjon og bemanning 20 Tannklinikker 21 Styresaker 21 Utfordringer 22

2 FORORD AV STYRELEDER Tannhelsetjenesten i Buskerud er fra 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak. Fylkestinget velger tre representanter til styret, mens to styremedlemmer representerer foretakets ansatte. Tjenesten rapporterer direkte til fylkestinget og får sine rammer fastsatt av dette. Tjenestens produksjon avtales gjennom en bestilling med fylkesutvalget som bestillingsorgan. Erfaringene med organisering som foretak er gode. Det er tett kontakt mellom styre og administrasjon. Dette gjør at strategiske beslutninger kan få en bred drøfting i et kompetent forum og dermed kvalitetssikres før iverksettelse. Styret har primært fokus på budsjettkontroll, produksjon og forebyggende arbeid som bidrag til en god tannhelse. I tillegg har styret hatt to klare målsettinger for 2005, nemlig etablering av permanent tannlegevakt for Hallingdal og bygging av ny sentralklinikk for Øvre Eiker kommune. Begge deler ble realisert i arbeidsåret. Tjenesten har et sterkt brukerfokus. Som første virksomhet i fylkeskommunen ble det i 2001 utarbeidet en serviceerklæring. Denne ble revidert i Et lavt antall klager og en meget positiv brukerundersøkelse indikerer at tjenesten holder et høyt kvalitetsnivå. Buskerud kommunerevisjon IKS gjennomførte i arbeidsåret forvaltningsrevisjon med fokus på tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede og eldre og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie. Det er med stor tilfredshet styret registrerer at revisjonen bare hadde positive kommentarer til tjenestens tilbud og til gjennomføringen av oppgavene. Tannlegevakten i Hallingdal er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste. Et slikt samarbeid vil bli en viktig forutsetning i fremtidens tannhelsetjeneste. Det essensielle er å gi befolkningen et tilbud om tannhelsetjenester av høy faglig standard og det er uvesentlig om dette utføres i privat eller offentlig regi. Buskerud har hatt tradisjon for godt samarbeidsklima mellom privat og offentlig sektor. Dette er ikke en selvfølge i nasjonal sammenheng. Den nye sentralklinikken for Øvre Eiker kommune samlet fire små klinikker til et bredt fagmiljø, med avansert utstyr og spesialistkompetanse innen tannregulering. Dette vil lette rekruttering av høykvalifisert personell og sikre kontinuitet i behandlingstilbudet gjennom ferier og vakanser. Årsresultatet for 2005 er praktisk lik resultatet for Tannhelsen hos indikatorkullene er god og synes å ha stabilisert seg. Det er inspirerende å se utviklingen over tid. I 1985 var under halvparten av 5-åringene uten hull. I 2005 var over 70% kariesfrie. Tilsvarende tall for 12-åringene var 18 % helt uten hull eller fyllinger i Nå ligger andelen uten karieserfaring tett opp til 50 % av årskullet. Det er denne utviklingen som gjør at den offentlige tannhelsetjenesten uten økning i bemanningen har kunnet gi tilbud til nye grupper, som institusjonspasienter og hjemmebundne eldre. 2

3 Tjenesten har opprettet en egen avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid, som har vakt nasjonal oppsikt. Blant annet har avdelingen vært tillagt nasjonalt prosjektlederansvar for gjennomføringen av de tiltak som er beskrevet i Sosial- og helsedirektoratets veileder Tenner for livet. Dette arbeidet er nå avsluttet og avdelingens hovedfokus er i dag tannhelsetjenestens betydelige bidrag til folkehelsearbeidet. Landets fremtidige tannhelsetjeneste har vært drøftet i NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Utredningen har vært på høring og fylkestinget vedtok en relativt kritisk høringsuttalelse. Styret for tannhelsetjenesten er svært glad for at også fylkestinget sluttet seg til det prinsipielle syn at sykdommer i tenner og munnhule må betraktes på samme måte og undergis de samme offentlige støtteordninger som sykdommer i resten av menneskekroppen. Virksomheten har gått med et betydelig overskudd i Årsaken til dette er både stram budsjettstyring og god inntjening fra voksent betalende klientell. Men en sterkt medvirkende årsak har også vært uklarhet rundt håndtering av pensjonsutgifter. Dette gjorde at virksomheten måtte sette av en buffer for å kunne håndtere disse utgiftene, hvis det skulle vise seg nødvendig. Bufferen ble tatt fra planlagte investeringer til utstyr og nye klinikkbygg. Styret ser det derfor som sterkt ønskelig at overskuddet fra 2005 blir tilført tjenestens rammer for De resultater tjenesten har oppnådd i 2005 skyldes i alt vesentlig en stab av dyktige og engasjerte medarbeidere. Rundt om på virksomhetens 40 tannklinikker ytes det hver dag høykvalifiserte tjenester til beste for befolkningen i vårt langstrakte fylke. De ansatte skal ha stor ros for sin innsats. Svein Jacobsen SAMMENDRAG Mål og resultater: Antall ferdigbehandlede pasienter ligger på samme nivå som i Antall personer under tilsyn har økt fra 2004 til personer var under tilsyn i Det betyr at 32 % av Buskeruds befolkning er under tilsyn i tannhelsetjenesten. I de prioriterte grupper oppnådde tannhelsetjenesten en måloppnåelse på 100,9 % av bestillingen, for de voksne var måloppnåelsen 113,2 %. Tannhelse: Tannhelsen, målt på indikatorkullene 5,12 og 18 år, har stabilisert seg på et godt nivå. Det viser at det helsefremmende og forebyggende arbeidet er vellykket. Det er fortsatt nødvendig med en forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør 10-15%. Helsefremmende og forebyggende arbeid: Tannhelseproblemer er sterkt knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke sees isolert fra disse. Avdelingen for helsefremmende og 3

4 forebyggende arbeid legger Stortingsmelding nr 16, Resept for et sunnere Norge, til grunn for sitt arbeid. Sosial- og helsedirektoratets satsing for å implementere veilederen Tenner for livet på landsbasis ble avsluttet i Tannhelsetjenesten i Buskerud hadde lederansvaret for prosjektet. Andre aktiviteter: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF gir tilbud til de innsatte i fengslene på Ringerike, Drammen og Hassel, Skotselv. Tjenesten dekkes økonomisk av staten, ved Sosial- og helsedirektoratet I 2004 ble det etablert tannlegevakt i Hallingdal. Sammen med de allerede eksisterende vaktordningene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss har befolkningen i Buskerud et godt tilbud om akutthjelp i helger og høytider Tannlegekontorene på sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose). Det blir også utført lystgassbehandling i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir et lett tilgjengelig behandlingstilbud for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. De øvrige delene av fylket dekkes av privatpraktiserende spesialister Regnskapsresultat: De økonomiske ressursene er tilstrekkelige. I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig. Eventuelle overskudd blir avsatt til investering i nye tannklinikker, renovering av eksisterende tannklinikker og nedbetaling av tidligere investeringer. Tannhelsetjenesten i Buskerud hadde i 2005 et underforbruk på ca 4,3 mill. kroner. Forutsatt at fylkestinget vedtar at årsresultatet kan disponeres av virksomheten, skal disse midlene investeres i tannklinikker i 2006 etter vedtatt plan. Satsningsområder: Viktige satsningsområder i 2005 har vært: - Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere - Samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene - Tannhelseutvikling hos barn og unge, samarbeid med kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner - Kvalitetsutvikling Brukermedvirkning: Tannhelestjenesten i Buskerud ønsker tilbakemelding fra publikum på hvordan de opplever informasjon, service og behandling. Derfor er det gjennomført brukerundersøkelser i 2001, 2002, 2003 og I 2005 svarte 98,5 % ja på spørsmålet : Er du fornøyd med besøket her? Kompetanseutvikling: Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning for alle yrkesgruppene. Det gis stipend til deltakere på kurs arrangert utenom foretaket. Ledergruppen følger et utviklingsprogram som går over flere år. 4

5 Organisasjon og bemanning: Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 185 medarbeidere fordelt på tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, kontorpersonell og rengjøringspersonell i ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes det tjenester hos privatpraktiserende tannleger. Tannklinikker: Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 35 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på de tre sykehusene, to fengsler og to sykehjem. Utfordringer: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal fortsatt være i forkant av utviklingen. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav: fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebyggelse og behandling tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende grupper i prioritert rekkefølge: a) barn og unge 0-18 år b) psykisk utviklingshemmede c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie d) ungdom 19 og 20 år e) andre grupper etter vedtatt plan Gruppe e omfatter i Buskerud hjemmebundne eldre, uføretrygdede klienter i psykisk helsevern og uføretrygdede med visse definerte sykdomsdiagnoser. For gruppene a, b og c skal all forebyggelse og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For gruppe d kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppe e får fri behandling, men betaler selv eventuelle utgifter til tanntekniker. Tannhelsetjenesten tilbyr også tannbehandling til voksne, betalende pasienter. Denne del av tjenesten har størst omfang i ytterdistriktene hvor tilbudet i privatpraksis er begrenset. Tjenesten er en oppfølging av fylkeskommunens lovpålagte plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som oppholder seg i fylket. Virksomheten omfatter minst en tannklinikk i hver kommune, til sammen 40 klinikker med totalt 185 ansatte. ORGANISERING 5

6 Tannhelsetjenesten ble fra 1. januar 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, i det følgende omtalt som Tannhelsetjenesten. Leder er fylkestannlege Turid Album Alstad. Styret for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF besto i 2005 av: 1. Svein Jacobsen (leder) varamedlem: Ann Cathrine Fulford 2. Gunn Kari Bakke (nestleder) varamedlem: Torbjørn Festvåg 3. Jostein Barstad varamedlem: Trond Julin 4. Gina Grønlie, Parat (arbeidstakerrepr.) 1.varamedlem: Randi Ringstad 2.varamedlem: Gerd Reve 3.varamedlem: Vigdis Røragen 5. Grethe Wergeland, UTV- 1.varamedlem: Kristin Braathen Buskerud tannlegeforening( arbeidstakerrepr.) 2.varamedlem: Gerd Reve 3.varamedlem: Geir Aker Representant for tannpleierforeningen har gjennom styrevedtak møte og talerett, men ikke stemmerett. Organisasjonskart Fylkesordfører Fylkestinget Fylkesutvalget Styret for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlegen Ass fylkestannlege Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortopedisk klinikk Helsefremmende og forebyggende avd. 6

7 MÅL OG RESULTATER Fylkeskommunen v/fylkesutvalget bestiller tjenester fra foretaket. I resultatbeskrivelsen under er måloppnåelsen målt i forhold til det som er bestilt for Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i Tannhelsetjenestens visjon EGNE TENNER HELE LIVET I store trekk er de målsettinger som ble fastsatt i handlingsprogrammet for 2005 oppfylt. I tabell 1 gis en oversikt over oppnådd dekningsgrad. Det sammenliknes med årene 1984, 2002, 2003 og var startåret for fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Tabell 1. Pasienter under tilsyn* - Tilslutning i % av totalt antall GRUPPE Landsgj.snitt Mål 2005 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede c I) Eldre og # langtidssyke i institusjon c II) Eldre og # langtidssyke i hjemmesykepleie d) Ungdom år e) Andre grupper f) Voksne 5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,9 6 #: 90 % av dem som har sagt ja til tilbudet. : For gruppe e er det absolutte tall. * I Den offentlige tannhelsetjenesten skal begrepet under tilsyn brukes i betydningen pasienter som har et systematisk og oppfølgende tilbud. Å være under tilsyn i Den offentlige tannhelsetjenesten innebærer: tannhelseundersøkelse av tannlege eller tannpleier forebyggende tiltak og opplæring i egenomsorg nødvendig tannbehandling tilbud om regelmessig oppfølging med individuelt tilpassede innkallingsintervaller Tidspunktet for neste innkalling blir bestemt ut fra en individuell vurdering. Intervallene mellom undersøkelsene kan for flere grupper være opp til 20 måneder. På enkelte klinikker har det vært forsinkelser pga ubesatte stillinger. Dekningsgraden for personer under tilsyn varierer noe fra distrikt til distrikt. 7

8 Tabell 2a: Resultater ferdigbehandlede personer Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,5 b) ,8 C I) ,8 C II) ,6 d) e) ,8 Voksne ,3 SUM ,4 Tabell 2b: Resultater og måloppnåelse personer under tilsyn Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,4 b) ,6 C I) C II) , d) ,6 e) ,8 Voksne ,3 SUM ,7 Det er totalt sett ferdigbehandlet 88 færre personer i 2005 enn i I gruppene b, c og d har antall behandlede steget. Antall ferdigbehandlede i gruppe a er redusert som følge av økede innkallingsintervaller. Dette er i tråd med vedtatte prioriteringer mellom gruppene. Det totale antallet personer under tilsyn har økt fra 2004 til Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Tilbudet til gruppe a er godt og måloppnåelsen god. Antall ferdigbehandlede er redusert med 431 personer. Dette er et utslag av økt bruk av individuelle innkallingsintervaller. Ca 50 % av barne- og ungdomskullene har så bra tannhelse at det kan gå 20 måneder mellom hver tannhelsekontroll. Barna blir innkalt første gang til tannklinikk i det kalenderåret de fyller tre år. Antall under tilsyn i gruppe a er redusert med 199. Dette kan være en naturlig variasjon i årskullenes størrelse, eller det kan skyldes et økende ikke møtt problem. Overtannlegene fører nøye tilsyn med problematikken i sitt distrikt. Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Tilbudet til gruppe b er godt, og måloppnåelsen god. Antall psykisk utviklingshemmede under tilsyn og ferdigbehandlet er noe redusert sammenlignet med

9 Tannhelsetjenesten har på grunn av taushetspliktbestemmelser ikke oversikt over det totale antallet i denne gruppen, og er helt avhengig av et godt samarbeid med primærhelsetjenesten for å sikre at tilbudet til denne gruppen kommer frem. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c) Det er totalt ferdigbehandlet 76 flere personer i gruppe c i 2005 sammenlignet med Antall under tilsyn ligger 8 % under bestillingskravet. Tannhelsetjenesten er også for denne gruppen avhengig av et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er etablert rutiner for kontaktmøter mellom Tannhelsetjenesten og representanter for de ulike institusjoner og hjemmesykepleieområdene to ganger i året. Tjenesten skal tilby behandling og veiledning, men i tråd med Rundskriv om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, 1997, er det pleiepersonellet som har ansvaret for den daglige pleien og munnhygienen. Det er pleie- og omsorgstjenestens ansvar å formidle tilbudet til brukerne og gi tilbakemelding til Tannhelsetjenesten. Denne pasientgruppen har ofte en forsømt tannhelse. Siden 1995 har det vært et mål å flytte ressurser fra barn og unge med god tannhelse til eldre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie. Prosentandelen under tilsyn er klart høyere blant dem som bor i institusjon enn blant de hjemmeboende. I institusjoner var 95 % av beboerne under tilsyn, mens tilsvarende tall for hjemmesykepleien var 43 %. En pilotundersøkelse utført i Modum og på Rødberg viser at det er ulike grunner for å ikke benytte seg av Tannhelsetjenestens tilbud til gruppe c, blant annet manglende opplevd behov for slike tjenester. Rusmisbrukere under behandling i helseinstitusjon I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-12/2005 fremgår det at rusmisbrukere i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsestjenester etter 1-3 c i tannhelsetjenesteloven. Midler til tannbehandling gitt i 2005 videreføres i Ungdom år (gruppe d) Oppslutningen i denne gruppen er økt noe i forhold til 2004, og ligger over bestillingen. Andre grupper (gruppe e) Gruppe e omfattet i 2005 følgende kategorier: 1. hjemmebundne eldre med pleiebehov tilsvarende dem som er registrert i kommunal hjemmesykepleie 2. klienter i langtidspsykiatri utenfor institusjon 3. individer med cerebral parese, multipel sklerose og trafikkskadde med store lammelser Kriteriene ble endret i 2004 slik at pasienter som kan få et bedre tilbud gjennom folketrygdlovgivningen, mister sitt tilbud i gruppe e. Dessuten ble det stilt krav til at klienter i gruppe 2 og 3 må være 100 % uføretrygdet på grunn av lidelsen for å få et tilbud i tannhelsetjenesten. Antall ferdigbehandlede er lavere, mens antallet under tilsyn har steget. Tilbudet totalt sett er akseptabelt. 9

10 Stortinget har prioritert tannhelsetilbud til rusmisbrukere. I 2005 fikk fylkeskommunen midler til tiltak for rusmisbrukere i institusjon. Fire kommuner i Buskerud har såkalte lavterskeltilbud til rusmisbrukere. To har tannbehandling med i tilbudet. For 2006 er det i tillegg bevilget midler til å iverksette et nytt tannhelsetilbud til rusmisbrukere i kommunal rusomsorg. Klienter som omfattes av disse tilbudene vil dels bli behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten og dels i den private. Voksne (uprioriterte) Voksne personer behandles i Tannhelsetjenesten mot betaling etter takster fastsatt av styret i Tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen har lovpålagt plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig i hele fylket, og må derfor sørge for at voksenbefolkningen har et tilbud på steder som ikke har et tilbud fra privatpraktiserende tannleger. Voksenbehandling er viktig for personellets faglige bredde og allsidighet, og anses som et nødvendig tiltak for å rekruttere tannleger og tannpleiere til offentlig tannhelsetjeneste. Inntektene fra voksenbehandlingen er en nødvendig del av tjenestens budsjettgrunnlag. I 2005 var pasientinntektene 16,2 mill kroner utenom inntektene fra kjeveortopedisk klinikk. Dette tilsvarer ca ti årsverk for privatpraktiserende tannleger. Tjenesten hadde i 2005 tilsyn med 6,9 % av den voksne befolkning i Buskerud, varierende fra 4,2 % i Ringerike til 10,4 % i Lågen. På landsbasis er gjennomsnittet for de fylkene som har voksenbehandling 6 %. Tabell 3. Resultater pr regnskapsenhet/distrikt Antall ferdigbehandlede pasienter Prioriterte grupper Honorarinntekter (kr 1000) fra betalende pasienter Distrikt Endring Endring Lier, Røyken og Hurum Drammen Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortoped Fylket TANNHELSE Plan for Tannhelsetjenesten og handlingsprogrammet setter mål for tannhelseutviklingen i Buskerud. Internasjonalt og nasjonalt benyttes tre indikatorer for å måle tannhelsen blant barn og unge. Hvert år registreres tannhelsen hos de såkalte indikatorkullene, 5, 12 og 18-åringer i alle fylker i landet. DMFT (dmft for melketenner) angir hvor mange tenner som er eller har vært angrepet av tannråte. 10

11 Figur 1 Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2005 Antall DMF tenner år 12 år 18 år D= Kariøs tann M = trukket tann pga karies F = tann med fylling io Figur 2. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer fra 1985 til Figuren viser prosentvis antall kariesfrie individer i de tre gruppene år 12 år 18 år Gjennomsnittet er bra, men det er forskjeller innen årskullene. Tabellen under viser variasjonene eller spredningen innen årskullene (f.eks har 74 % av 5-åringene ingen hull eller fyllinger, 20 % har 1-4 hull eller fyllinger osv). 11

12 Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent Alder DMFT=0 DMFT= DMFT= DMFT= DMFT> år år år Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse. Barn og unge med mange hull og fyllinger innkalles derfor oftere enn andre. Mål og resultater Målsettingen er holde tannhelsen blant barn og unge stabil, samtidig som ulikhetene reduseres. 74 % av 5-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger. Målet for 2005 var 72 % Nesten halvparten av 12-åringene i fylket har fyllingsfrie tenner. Gjennomsnittlig antall tenner med hull eller fyllinger er 1,4. 71 % har ingen behandlingskrevende nye hull ved 12-års undersøkelsen. Målsettingen mot 2009 er 75 % uten kariestilvekst i behandlingsåret. Nær hver femte 18-åring er nå helt uten hull eller fyllinger. Målet er 20 %. Psykisk utviklingshemmede i gruppe b) og individer i gruppe c) skal være uten ubehandlede smerte- og betennelsestilstander i tenner eller munnhule. De skal ha tilfredsstillende tyggeevne og et sosialt akseptabelt tannsett. HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I følge Lov om tannhelsetjenesten skal Tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Det forebyggende arbeidet har i stor grad vært individrettet i form av veiledning om kosthold, renhold og fluorprofylakse. I dette arbeidet er opplæring til egenomsorg sentralt. For pleietrengende eldre og syke mennesker må de pårørende og pleiepersonalet ta denne oppgaven. Det er derfor viktig at de som har den daglige omsorgen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta klientenes tannhelse på en god måte. Tannhelseproblemer er sterkt knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke ses isolert fra disse. Forebygging av tann- og munnhulesykdommer må forankres i det generelle helsefremmende arbeidet, i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter i Stortingsmelding nr.16: Resept for et sunnere Norge. Dette betyr ikke at individrettede tiltak på klinikken vil bli nedprioritert, men at man kontinuerlig må foreta en objektiv gjennomgang av eksisterende rutiner og tiltak. For å oppnå en større grad av overordnet styring og systematisering av det forebyggende og helsefremmende arbeidet, ble en egen avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid i Tannhelsetjenesten opprettet i Avdelingen består av en overtannpleier og 12

13 tre ledende tannpleiere. Overtannpleier er administrativt underlagt fylkestannlegen, og inngår i fylkestannlegens ledergruppe. Avdelingen har følgende ansvarsområder: Arbeide for at det helsefremmende og forebyggende arbeidet utføres i henhold til intensjoner i lovverk, politiske føringer og egne planer Initiativtaker til det forebyggende arbeidet Lage rapportrutiner for forebyggende arbeid Igangsette etterprøvbare forebyggende prosjekter Ansvar for kontakt med og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere Oppfølging av arbeidet med serviceerklæring og brukermedvirkning Overtannpleier og de ledende tannpleierne samarbeider nært med overtannlegene om koordineringen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ute i distriktene. Tannhelsetjenesten skal være synlig for våre samarbeidspartnere. Dette gjøres blant annet ved å delta på kurs, seminarer, samlinger osv. som ikke nødvendigvis dreier seg om tenner og tannhelse. Det ble gjennomført en rekke prosjekter i 2005: Helsestasjonsprosjekt - henvisningsrutiner ved 1-års kontroll Barnehageprosjekt tannpuss og kosthold Tobakksforebygging i ungdomsskolen Erosjons- og tannsliteprosjekt omfang og utvikling Fjell bydel i Drammen, barn med ikke- vestlig bakgrunn Vannprosjekt vann som tørstedrikke Kantineundersøkelse i videregående skoler hva slags tilbud gis? Tannhelsetjenesten i Buskerud har prosjektlederansvar for det landsomfattende prosjektet Tenner for livet - ny giv i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i regi av Sosial- og helsedirektoratet. ANDRE AKTIVITETER Tannhelsetjenesten i fengslene Det er inngått avtale mellom Staten og Buskerud fylkeskommune om kjøp av tjenester i fylkets 3 fengsler (Drammen, Hassel i Skotselv og Ringerike). Til sammen ble det i 2005 brukt 647 timer til fengselstannpleien. 637 pasienter ble behandlet. I Ringerike fengsel er det eget tannlegekontor som betjenes 1-2 dager i uken (30 % stilling) av personale fra Ringerike tannhelsedistrikt. Drammen fengsel har eget tannlegekontor som betjenes en formiddag i uken, mens de innsatte på Hassel har blitt behandlet på Skotselv og Åmot tannklinikk. Fengsel Timer brukt Behandlede pasienter Drammen Hassel 76 44* Ringerike Til sammen * Klientene på Hassel er i hovedsak ungdom med stort behandlingsbehov. 13

14 Tannlegevakt Tannhelsetjenesten har siden 1991 drevet tannlegevakt på Bragernes tannklinikk i Drammen. Fra 1999 ble det etablert fast tannlegevakt på Kongsberg og i Hønefoss. I 2004 ble det også etablert en prøveordning med tannlegevakt i Hallingdal. Etter fylkestingsvedtak er ordningen fast fra De fire tannlegevaktordningene er en del av bestillingen, og med et eget budsjett innenfor rammen. I 2005 kom de fire tannlegevaktordningene ut med et regnskapsmessig underskudd på 1,1 mill kroner. TANNLEGEVAKT 2005 Lønn Kongsberg Ringerike Drammen Hallingdal Total Vanlig lønn lønn private Sum lønn Andre utgifter Sum utgifter Inntekter Netto utgifter Narkose- og lystgassbehandling Tannlegekontorene på sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose). Tilbudet gjelder først og fremst de prioriterte gruppene barn, unge og psykisk utviklingshemmede som ikke lar seg behandle på konvensjonell måte. Også andre som har problemer med å gjennomføre vanlig tannbehandling kan få behandling under narkose. I 2005 fikk 212 personer behandling i narkose. Det ble til sammen brukt 115 arbeidsdager til narkosebehandling (40 i Drammen, 32 på Kongsberg og 43 på Ringerike). Narkosebehandlingene fordelte seg slik på grupper: Gruppe Antall a) Barn og unge, 0-18 år 115 b) Psykisk utviklingshemmede 43 c) Eldre og langtidssyke 19 d) Ungdom år 2 e) Andre prioriterte grupper 8 f) Betalende 25 Totalt

15 Ventetiden for tannbehandling under narkose varierer fra 1-8 måneder. Absolutt nødvendig akuttbehandling gjøres uten ventetid. Situasjonen er for tiden tilfredsstillende og under kontroll på Ringerike og Kongsberg, men ventetiden er for lang på Sykehuset Buskerud. Det skal forhandles i 2006 om å utvide kapasiteten. Pasienter som står på venteliste til å bli behandlet på Sykehuset Buskerud får tilbud om å bli overført til et av de andre sykehusene, men det er ikke alle pasienter som ønsker dette. Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål(kjøp av tjenester). 80 personer ble behandlet i Kjeveortopedisk klinikk Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir tilbud om tannregulering for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Det tas også inn en del pasienter fra Nedre Eiker. Klinikken har årlig ca 1000 pasienter under tilsyn. Brutto inntekter fra kjeveortopedisk klinikk var kr 3,5 millioner i Klinikken går i regnskapsmessig balanse. Oralkirurgisk behandling Tannhelsetjenesten har ikke egen kompetanse på avansert oralkirurgi. Sykehuset Buskerud hadde i 2005 oralkirurg i 150 % stilling. I tillegg er det en oralkirurg i privat praksis. Fylkestannlegen er av den oppfatning at dagens kapasitet er tilstrekkelig. REGNSKAPSRESULTAT Tannhelsetjenesten totalt hadde i 2005 et underforbruk på 4,3 mill kroner. Årsaken til dette er både stram budsjettstyring og god inntjening fra voksent betalende klientell. Men en sterkt medvirkende årsak har også vært uklarhet rundt håndtering av pensjonsutgifter. Dette gjorde at virksomheten måtte sette av en buffer for å kunne håndtere disse utgiftene, hvis det skulle vise seg nødvendig. Bufferen ble tatt fra planlagte investeringer til utstyr og nye klinikkbygg som tannhelsetjenesten må finansiere via driftsbudsjettet. I samråd med styret i tannhelsetjenesten avsettes det midler hvert år til dette. Styret ser det derfor som sterkt ønskelig at overskuddet fra 2005 blir tilført tjenestens rammer for Økningen i honorarinntektene fra 2004 til 2005 var 1,6 millioner, eller 8 %. Det ble behandlet 157 flere voksne, dessuten økte takstene i Takstene er sammenlignbare eller noe under gjennomsnittet for de privatpraktiserende tannlegene i fylket. 15

16 Regnskap for tannhelsetjenesten, mill kr Regnskap Justert Avvik 2005 budsjett Brukerbetalinger -21,5-21,5 Andre salgs- og leieinntekter -0,5-0,5 Overføringer med krav om motytelse -87,5-81,2-6,3 Andre statlige tilskudd -1,1-1,1 Sum driftsinntekter B -110,5-103,8 Lønn inkl. sos utgifter 72,8 72,4 0,4 Varer og tjenester til egenprod. 23,3 22,3 1,0 Varer og tj. til erstatning 3,2 3,2 0,0 Overføringer 3,3 6,7-3,4 Avskrivinger 0,5 0,5 0,0 Sum driftsutgifter C 103,2 105,2 Brutto driftsresultat D=B-C -7,4 1,4 Motpost avskrivninger -0,5-0,5 Netto driftsresultat I -7,9 0,8 Sum bruk av avsetninger J -0,8-0,8 Sum avsetninger K 4,5 Regnskapsmessig mindreforbruk L=I+J+K -4,2 Tannhelsetjenesten inngår avtaler med kommunene når det skal bygges nye tannklinikker. Kommunene står som byggherre og opptar lån. Tannhelsetjenesten betjener disse lånene via husleien over driftsbudsjettet. I 2005 er det betalt til sammen kr i renter og avdrag. Pr hadde tjenesten avtale om å nedbetale 3 mill kroner i forbindelse med klinikkutbygginger. SATSINGSOMRÅDER I handlingsprogrammet for 2005 har tannhelsetjenesten fokusert på følgende satsingsområder: Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere Det er problematisk å rekruttere tannleger og tannpleiere til den offentlige tannhelsetjenesten i Norge, spesielt i utkantdistrikter. Som et ledd i rekrutteringspolitikken i Buskerud har det vært nødvendig å gi nyansatte en relativt høy begynnerlønn. En uheldig effekt av dette er at lønnsavstanden mellom nyansatte tannleger og tannleger med lang erfaring er liten. Denne situasjonen virker lite stabiliserende. Stabiliseringstillegg og bonusavtaler videreføres derfor for å øke produktivitet og sikre stabilitet. Det arbeides med å utvikle stipendordninger slik at tannleger og tannpleiere ansatt i foretaket kan videreutdanne og eventuelt spesialisere seg. 16

17 Sammenslåing av enmannsklinikker til større enheter virker rekrutterende på ungetannleger som vil ha et større faglig og sosialt arbeidsfellesskap, men kan medføre ulemper for befolkningen. Helsefremmende og forebyggende arbeid Avdelingen for helsefremmende og forbyggende har gjennomført mange prosjekter særlig rettet mot barn og unges helse og tannhelse i Det er utviklet et system for gjennomføring av samarbeidsmøter mellom overtannlege, overtannpleier og ansvarlig helsepersonell i kommunene. Videre er det påbegynt arbeid med nye prosjekt som skal igangsettes i 2006 : Fasttannlegeprosjekt i Hallingdal, overvektsproblematikk hos barn, og ulike tiltak rettet mot personer i rusmiddelomsorgen. Eldretannpleie Eldretannpleien har høy prioritet. Tannhelsetjenestens avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid har som en av flere arbeidsoppgaver å etablere og følge opp gode samarbeidsrutiner med omsorgspersonellet i institusjoner og hjemmesykepleie. Kommunene skal utarbeide prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med dette menes bl a nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene. Det er etablert forpliktende samarbeidsrutiner mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og Tannhelsetjenesten. Tilbudet til gruppe c1 og c2 er helt avhengig av at dette samarbeidet fungerer. Det er viktig at pleie- og omsorgspersonellet har tilstrekkelige kunnskaper om tannhelse til å kunne ivareta klientenes behov. Det er derfor utarbeidet og igangsatt et undervisningsopplegg for elever på videregående skoler og for studentene på sykepleierhøgskolen. Barn og unge I perioden ble det rapportert en tilbakegang i tannhelsen blant 5-åringene. Den negative utviklingen ser nå ut til å ha snudd. De fleste har fortsatt god tannhelse, men en liten andel risikopasienter bidrar til dårligere gjennomsnittstall. Fokus er derfor satt på målrettede tiltak for dem som trenger det mest. Individbaserte innkallingsintervaller opp til 20 måneder bidrar til å styre ressursene mot dem som har størst behov. Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid har som en av sine hovedoppgaver å utvikle og samordne nødvendige tiltak for å sikre en god tannhelse for barn og ungdom. Kvalitetsutvikling Tannhelsetjenesten har et godt IK-system og er i gang med å videreutvikle systemet med fokus på praksisdrift og behandlingskvalitet. Det gjennomføres årlige vernerunder for å sikre at lovpålagte krav innenfor helse- miljø og sikkerhet ivaretas. Tema i 2005 var klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, oppfølging av fjorårets brannvernrunde og kvalitetssikring av journalføring. Rutinene på klinikkene var gode, og i henhold til Kvalitetshåndboka. Det ble registrert mindre avvik som følges opp. Forvaltningsrevisjon 17

18 Kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune ga Buskerud kommunerevisjon i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF i Formålet med oppdraget var å undersøke om de prioriterte grupper i Buskerud får oppfylt sin rett til tannhelsetjenester i henhold til lover og forskrifter. Revisjonen konsentrerte seg om tilbudet til gruppe b, psykisk utviklingshemmede, og gruppe c, eldre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie. Revisjonen konkluderte blant annet med at tannhelsetjenesten har prosedyrer og rutiner i orden. Det er derimot ingen garanti for at tjenesten fungerer slik det er ment i alle kommunene i fylket. Det kommer an på hvordan det forebyggende arbeidet blir gjennomført i de ulike kommunene, og om kommunene selv har utarbeidet prosedyrer som skal sikre at brukere innen pleie- og omsorgstjenesten får tilfredsstillende behandling og ivaretatt munnhygiene. BRUKERMEDVIRKNING Brukerorientering serviceerklæring - klageordning Tannhelsetjenesten utarbeidet i 2001 en serviceerklæring som første virksomhet i fylkeskommunen. Erklæringen er distribuert til tannklinikker for utdeling til pasienter; til apotek, leger, sosialkontorer og trygdekontorer. Den gir en beskrivelse over de forpliktelser tannhelsetjenesten har overfor befolkningen, klageordninger og adresser. Serviceerklæringen ble revidert i En supplerende og utfyllende brosjyre om klageordninger ble utarbeidet i Det ble mottatt ni klager i 2005 mot elleve i Tre klager gjaldt feilbehandling, to av disse fikk omgjort arbeidet gratis. Tre klienter opplevde at ventetiden for å få behandling var for lang. De hadde derfor oppsøkt privat tannlege og ville ha refundert honoraret. Disse fikk ikke medhold. En klient savnet innkalling, og en klaget på sen henvisning til spesialist. Dessuten var det en klage på manglende behandling på tannlegevakta. Klagene er nyttige og hjelper oss til å utvikle tjenesten i riktig retning. Antall klager er svært lavt i forhold til antall behandlede pasienter. En brukerundersøkelse som ble gjennomført på alle klinikker høsten 2005 viste at 98,5 % av publikum er svært godt fornøyd med Den offentlige tannhelsetjenesten. Denne undersøkelsen tyder på at antall klager gjenspeiler det reelle behovet for å klage, og at tannhelsetjenesten gir et godt tilbud til befolkningen. KOMPETANSEUTVIKLING Kursaktiviteter Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning. Det er etablert en stipendordning slik at alle ansatte kan delta på kurs som arrangeres utenom foretaket. Dessuten er bonusordningen utformet slik at 6 % av bonusbeløpet blir gitt i form av en kurspott. 18

19 Det arrangeres en årlig etatssamling for alle ansatte. Samlingen i 2005 ble arrangert på Bolkesjø Hotell. Tema var: Ulike sider ved overgrep mot barn, endodonti og god pasientbehandling kontra effektivitet. Parat arrangerte kurs i medikamentlære for sine medlemmer med støtte fra fylkeskommunen. Tannhelsesekretærer i privat praksis og elever ved tannhelsesekretærlinjen på Åssiden videregående var invitert til kurset. Buskerud tannpleierforening arrangerte kurs i 2005 hvor tema var protetikk for eldre. I anledning sitt 100-års jubileum arrangerte Buskerud tannlegeforening to-dagers kurs i februar. Programmet var rikholdig og det faglige stoffet innholdt alt fra bleking og komposittmaterialer, til endodonti og implantater. Personalet i Tannhelsetjenesten benytter seg på frivillig basis mye av de kurstilbud som Den norske tannlegeforening arrangerer sentralt og lokalt. Bedriftsrådgiver Ragnhild Ustgård er fortsatt engasjert til utvikling av lederkompetanse i ledergruppen. Hun ledet også to sammenslåingsseminarer som ble arrangert i forbindelse med dannelsen av de to nye distriktene Lågen (Øvre Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg og Numedal) og Drammen og Nedre Eiker. Fire tannpleiere har påbegynt videreutdannelse for å oppnå bachelorgrad i 2006 I samsvar med opplæringsplanen gis det stipend til deltakelse på faglige kurs utenfor etaten. Stipendiene dekker ca 50 % av utgiftene. Det ble i 2005 delt ut kr i stipendier. Antall kursdager i 2005, fordelt på yrkesgruppe: Yrkesgruppe Antall kursdager (gj.snitt) Overtannleger 9,4 Tannleger 6,4 Tannpleiere 7,5* Tannhelsesekretærer 5,0 * eks bachelor videreutdanning Tannhelsetjenesten har årlig forespørsel fra de ulike utdanningsinstitusjonene om utplassering av studenter. I 2005 var tannlegestudenter, tannpleierstudenter og elever fra tannhelsesekretærlinjen utplassert. Det er krevende å ha ansvar for slikt praksisstudium, men ordningen er en viktig gjensidig informasjonskanal mellom Tannhelsetjenesten og de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi Det er avsatt midler til kurs og kompetanseutvikling i et eget budsjett som kursutvalget disponerer. I 2005 var de direkte utgiftene til kursvirksomhet kr Budsjettet lød på kr I tillegg kommer Tannhelsetjenestens indirekte utgifter i form av lønnsutgifter og nedsatt produksjon. Det blir også avsatt 6 % av opptjent bonus øremerket til refusjon av kursutgifter. I 2005 ble det utbetalt kr fra kursfondet. 19

20 KURSUTVALGET REGNSKAP 2005 OG BUDSJETT 2006 Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Etatsmøte Stipend Kurs arrangert av organisasjonene Dataopplæring Kurs med full dekning Overtannlegene og overtannpleier Distriktene Sammenslåingsseminarer Systematisk etterutdanning Temadag og fellesdag Lederopplæring SUM Spesialkompetanse Ved utgangen av 2005 har tannhelsetjenesten tannleger med følgende spesialkompetanse: samfunnsodontologi helseadministrasjon spesialist i kjeveortopedi spesialister i barnetannpleie tannbehandling i narkose tannbehandling med lystgass-sedasjon implantatforankret protetikk ORGANISASJON OG BEMANNING Pr hadde Tannhelsetjenesten følgende bemanning (antall stillinger): Sentraladmininstrasjonen Fylkestannlege Assisterende fylkestannlege 2 saksbehandlere Bemanningen distriktsvis Tannleger: 53,3 Tannpleiere: 22 Tannhelsesekretærer: 56,4 I tillegg hadde tannhelsetjenesten 4 avtaler om kjøp av tjenester hos privatpraktiserende tannleger med et omfang på ca 3285 timer, tilsvarende to årsverk. 20

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2014 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Årsmelding Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Årsmelding 2016 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2017 1 Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. VISJONER, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL... 5 4.

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 Tannhelsetjenestens overordnede mål: Buskeruds befolkning skal ha en slik tannhelse at i gjennomsnitt minst 20 tenner

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE.

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. 2 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. Det ble nedsatt et utvalg i statsråd den 13.03.04 for å utrede tannhelsetjenesten.

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/13 Møtedato: 14.03.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Arkivsak 201103565 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget 01.09.2011 Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannens

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/9 Møtedato: 04.02.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2006 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Filtvet fyr INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 2 SAMMENDRAG... 5 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 ORGANISERING...

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV.

HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV. Saksutredning: HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV. Vedlegg: Brev fra helse- og omsorgsdepartementet datert 06.06.16 Merknader til forslag til endringer

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Faglig utvikling Kompetanseutvikling innen flere områder, eldre pasienter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS - er det bryet verdt? av Jan Hvoslef Mastergradsoppgave i helseadministrasjon Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2007 FORORD Tannhelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan 2013-2023

TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Klinikkstrukturplan 2013-2023 TANNHELSE Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Høringsdokument Buskerud fylkeskommune Tannhelse mai 2013 Innhold 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 Status... 4 1.2 Utfordringsbildet... 5 2. MÅL- OG STRATEGIER

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016 VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 216 Forord Denne rapporten gir en oversikt over munnhygiene status hos sykehjemsbeboere i Oslo etter kartlegging gjennomført i 216. Resultatene er ment som

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

NOU 1986:25. side 1 av 7. Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1986:25. side 1 av 7. Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1986:25 Dokumentdato 1986-02-04 Tittel Utvalgsleder Utgiver Folketrygdens finansiering av tannhelsearbeid Gaare Arnljot Sosialdepartementet Oppnevnt 1983-05-11 Sider 107 2.1 Mål og retningslinjer

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 2008 og 2011 Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse

Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse Arbeidsgruppa i hovedprosjekt tannhelse har bestått av fylkestannlegene og en overtannlege fra hvert fylke pluss tillitsvalgte fra alle arbeidstakerforeningene i begge

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer