TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN"

Transkript

1 TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

2 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet for Særlig blant 18-åringene har den positive utviklingen vært markant. 81,6 prosent av femåringene har feilfrie tenner. 12-åringene har i gjennomsnitt 1,1 tenner som har hatt eller trenger behandling. Tilsvarende tall for 18-åringene er 4,3 tenner. 55 prosent av 12-åringene har feilfrie tenner og 18 prosent av 18-åringene er uten fyllinger eller karies. Det finnes likevel grupper av unge som har store tannhelseproblemer. 11 prosent av 18- åringene har 10 eller flere tenner som har hatt eller trenger behandling. Tannhelsetjenesten har fortsatt en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte. Brukere av hjemmesykepleien og rusmiddelavhengige krever stadig større ressurser. Antall ferdigbehandlede er redusert med 638 personer (2,4 prosent) i forhold til Pasientinntektene var på kroner, en økning på kroner (2,8 %) fra Tannhelsetjenesten hadde i 2013 nettoutgifter på kroner. Foreløpige regnskapstall viser et mindreforbruk på kroner. I 2012 hadde tannhelsetjenesten et merforbruk på kroner. Ingen stillinger sto vakante ved utgangen av Folkehelsearbeidet prioriteres. Det er inngått samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i fylket om gjensidige forpliktelser overfor brukere innen pleie- og omsorg, barnevern, helsestasjoner og rusomsorgen. Tannhelsetjenesten har et særskilt ansvar for individuell oppfølging av vanskeligstilte barn og unge, og samarbeider tett med barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. Helsedirektoratet mottar årlige rapporter om antall bekymringsmeldinger sendt fra fylkeskommunene til barnevernstjenesten. Fylkeskommunen disponerer deler av lokalene til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør til egne aktiviteter. Det er anskaffet to nye behandlingsenheter, og ett behandlingsrom er oppgradert i Virksomheten 1.1 Navn: Tannhelsetjenesten 1.2 Eierforhold, organisatorisk og faglig tilknytning Den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune er organisert i en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som leder. Virksomheten er direkte underlagt fylkesrådmannen.

3 3 1.3 Virksomhetens målsetting Overordnet mål. I tannhelseplan er det satt som overordnet mål å fremme tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning i samsvar med Stortingsmelding nr. 35 om fremtidens tannhelsetjenester Delmål. Tannhelseplanen skisserer følgende delmål: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutvikling for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere Driftsmål Aktivitetsmål Tannhelseplanen har denne målsetningen: Gruppe A (0-18 år): 65 % ferdigbehandlet, 97 % under tilsyn. Gruppe B (voksne psykisk utviklingshemmede): 95 % ferdigbehandlet, 97 % under tilsyn. Gruppe C1 (eldre og uføre på institusjon): 96 % under tilsyn. Gruppe C2 (eldre/ uføre med hjemmesykepleie): 50 % ferdigbehandlet, 60 % under tilsyn. Gruppe D (ungdom 19 og 20 år): 55 % ferdigbehandlet, 75 % under tilsyn. Gruppe E (rusmiddelavhengige): 70 % under tilsyn Faglige mål Tannhelsemål Tannhelseplanen har følgende målsetning: 5-åringer: 80 % skal ha feilfrie tenner. 12-åringer: Gjennomsnittlig DMFT* skal ikke være høyere enn 1,5. Minst 50 % av årskullet skal ha 0 DMFT*. 18-åringer: Gjennomsnittlig DMFT* skal ikke være høyere enn 4,5. Minst 60 % av årskullet skal ha under 5 DMFT* * = Kariøse, tapte og fylte tenner pr. individ.

4 4 1.4 Virksomhetens lovgrunnlag Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Følgende grupper er prioritert: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom fra 18 år til og med det året de fyller 20. e) Personer under kommunal rusomsorg og på legemiddeladministrert rehabilitering (LAR). I tillegg kan det ytes tjenester til voksent betalende klientell. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling. 1.5 Organisasjonsstruktur Tannhelseplan legger opp til en videreføring av intensjonen i forrige planperiode om å styrke klinikkenes rolle som selvstendige enheter. Ledelsesstrukturen i tannhelsetjenesten har to nivåer; fylkestannlege og klinikkledere. Fylkestannlegen har det overordnede ansvaret for hele tannhelsetjenesten i fylkeskommunen, og fylkestannlegens kontor skal yte administrativ støtte til klinikklederne innen personal, økonomi og IKT. Klinikklederne har lederansvar ved klinikkene. 1.6 Klinikkstruktur Det er opprettet følgende åtte administrative enheter: Maxis tannklinikk Grimstad tannklinikk Havblik- og Froland tannklinikk Lillesand- og Birkeland tannklinikk Tvedestrand-, Vegårshei- og Åmli tannklinikk Risør- og Gjerstad tannklinikk Evje-, Bygland- og Iveland tannklinikk Valle- og Bykle tannklinikk 1.7 Lederstillinger I tillegg til fylkestannlegen er det ansatt administrasjonsleder, som også er stedfortreder for virksomhetsleder/ fylkestannlege. Administrasjonsleder har et særskilt ansvar innen økonomistyring, personalledelse og IKT-arbeid. Åtte klinikkledere har ansvar for hver sin klinikkenhet. 2. Aktivitet og resultater 2.1 Arbeidsoppgaver Tannhelsetjenesten skal tilby Aust-Agders befolkning tannhelsetjenester i samsvar med Lov om tannhelsetjenesten og fylkeskommunale plandokumenter.

5 5 2.2 Virksomheten i forhold til mål Resultater og tannhelsemål. Tannhelseutviklingen for 5-åringer (født i 2008) 90 % helt uten karieserfaring Landsgj.snitt* Aust-Agder År * = Det foreligger ennå ingen data for landsgjennomsnittet år Oversiktstabell, 5-åringer: Antall individer Resultat 2013 Mål Resultat 2012 Resultat 2011 Kariesfrie, 0 dmft* 81,6 % 80 % 84,4 % 81,5 % 1 4 dmft 12,9 % 10,7 % 13,7 % 5 9 dmft 4,5 % 3,8 % 4,1 % > 9 dmft 0,9 % 1,1 % 0,8 % *Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. Resultatet viser at tannhelsen til 5-åringene i Aust-Agder er bedre enn noen gang tidligere. 84,4 prosent av årskullet har feilfrie tenner. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet i Tannhelseplanens målsetting er oppnådd.

6 6 Tannhelseutviklingen for 12-åringer (født i 2001) Tenner med karieserfaring 2,5 2 1,5 1 0,5 Landsgj.snitt* Aust-Agder År Oversiktstabell, 12-åringer: Tenner /individ Resultat 2013 Mål Resultat 2012 Resultat 2011 DMFT* 1,1 1,5 1,1 1,2 Andel i % Kariesfrie, DMFT = 0 55 % 50 % 55 % 54 % 1 4 DMFT 39 % 44 % 41 % 40 % 5 9 DMFT 6 % 6 % 4 % 5 % (5,4) > 9 DMFT 0 % 0 % 0 % 1 %(0,5) * Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. Resultatet målt i DMFT viser at den gjennomsnittlige tannhelsen blant 12-åringene aldri har vært bedre. 1,1 DMFT tilsvarer landsgjennomsnittet i % av 12-åringene har feilfrie tenner. Målsettingen i tannhelseplanen er oppnådd. I 2013 var SiC-indeksen* for 12-åringene 3,1. * Gjennomsnitt DMFT på den tredjedel av gruppen med mest karies.

7 7 Tannhelseutviklingen for 18-åringer (f.ødt i 1995) Tenner med karieserfaring Landsgj.snitt* Aust-Agder År Oversiktstabell, 18-åringer: Tenner /individ Resultat 2013 Mål Resultat 2012 Resultat 2011 DMFT* 4,3 4,5 4,5 4,6 Andel i % Kariesfrie, DMFT = 0 18 % 20 % 18 % 17 % 1 4 DMFT 43 % 40 % 40 % 41 % 5 9 DMFT 28 % 30 % 30 % 31 % > 9 DMFT 11 % 10 % 12 % 11 % * Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. 18-åringene i Aust-Agder har i gjennomsnitt 4,3 tenner med karieserfaring. Heller ikke i denne gruppen har tannhelsen noen gang vært bedre. Målsettingen om et gjennomsnitt på 4,5 DMFT er nådd. For alle gruppene under ett er resultatene tilfredsstillende, tannhelsen hos barn og unge er blitt markant bedre de siste årene.

8 Aktivitetsmål Resultater, andel ferdigbehandlet* og under tilsyn: Gruppe Prosent ferdigbehandlet Prosent under tilsyn 2013 Mål for 2013 Mål for planperioden planperioden A 3-18 åringer B - psykisk utviklingshemmede C1 beboere i institusjon C2 brukere av hjemmesykepleien D åringer E rusmiddelavhengige * En pasient er ferdigbehandlet når han/hun er undersøkt og gitt nødvendig behandling og satt opp til ny innkalling etter en nærmere bestemt tid. For gruppe A, B, D og E er målene i hovedsak oppnådd. Gruppe B er liten, og tallmessige endringer gir forholdsvis store prosentutslag. Andel ferdigbehandlede og andel under tilsyn i gruppe C2 er lavere enn målsettingen i tannhelseplanen. For nærmere detaljer, se tabell under pkt Forebyggende arbeid. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder deltar aktivt i det regionale helsefremmende og forebyggende arbeidet og slutter opp om nasjonale tiltak innenfor folkehelse. Folkehelsekoordinatoren har en overordnet rolle i organisering og tilrettelegging av det forebyggende arbeidet. I Stortingsmelding 35 ( ) om tannhelsetjenesten legges det stor vekt på å prioritere innsats overfor de mest utsatte gruppene; de som trenger det mest. Tannhelsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet skal løftes; og den nære, regelmessige kontakten tannhelsepersonellet har med prioriterte grupper i befolkningen kan ha stor nytteverdi også i et større perspektiv. Barneombudet og barnevernstjenesten har tatt initiativ til et tett samarbeid med tannhelsetjenesten for å avdekke omsorgssvikt og mishandling hos barn og unge. Bekymringsmeldinger til barnevernet er obligatorisk når det foreligger mistanke om fysiske eller psykiske skader påført av voksne personer. Også i de tilfellene hvor barn og unge sjelden eller aldri møter til konsultasjon, kan det være grunn til å se nærmere på årsaken. Fylkeskommunene har rapporteringsplikt til Helsedirektoratet. I 2013 ble det fra Aust-Agder sendt 37 bekymringsmeldinger til barnevernet og 55 varslinger til foreldre/ foresatte.

9 9 Tannhelsetjenestens brede kontaktflate kan også utnyttes på andre områder, for eksempel i kostholdskampanjer og tobakksforebyggende tiltak. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med kommunale helsestasjoner, skolehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Prosjektet Tenner i sikte er videreført. Ca elever over hele fylket på 4. og 10. klassetrinn deltar i et undervisningsopplegg utarbeidet av Helsekilden, opprinnelig et folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune. Dette er et sunnhetspedagogisk opplegg som legger vekt på å utvikle sosiale ferdigheter og hjelpe de unge til å gjøre sunne valg. Læringen skjer gjennom opplevelse og erfaring. 2.3 Økonomisk drift Driftsresultat. Oversikt pr : Regnskap Justert budsjett Avvik Prosent Utgifter ,31 Inntekter ,12 Nettoutgifter , Pasientinntekter. Pasientinntekter: Endring fra til 2013 Prosentvis endring , Merknader til driftsresultatet Regnskapsutskrift pr for 2013 viser netto driftsutgifter på kr ,-. Dette gir et budsjettoveskudd på kr ,-. Pasientinntektene for 2013 var på kroner, en økning på kroner (2,8 %) fra 2012.

10 Aktivitet. OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I AUST-AGDER 2013 Klientell fordelt på grupper i henhold til prioritering i Lov om Tannhelsetjenesten: Totalt antall personer i gruppene: Antall og andel undersøkt/ behandlet i rapportåret: Antall som var planlagt ikke innkalt i rapportåret: Antall og andel som var under tilsyn i rapportåret Antall Andel Antall Andel GRUPPE A Barn 0-2 år % Barn og ungdom i alderen 3 til 18 år ,0 % ,9 % GRUPPE B Psykisk utviklingshemmede ,5 % ,7 % GRUPPE C1 Eldre, langtidssyke og uføre i Institusjon GRUPPE C2 Eldre, langtidssyke og uføre i Hjemmesykepleie ,4 % ,8 % ,9 % ,9 % GRUPPE D Ungdom i alderen ,5 % ,9 % 19 til 20 år GRUPPE E Rusavhengige ,1 % ,6 % SUM PRIORITERT KLIENTELL HELE FYLKET ,4 % ,8 % GRUPPE F Øvrige voksne befolkning ,0 % ,3 % SUM ALLE GRUPPER HELE FYLKET ,8 % ,1 %

11 11 Aktivitetsendringer fra 2012 til 2013, målt i antall ferdigbehandlede: Klientgruppe Ferdigbehandlet i 2012 Ferdigbehandlet i 2013 Endring fra 2011 til 2012 Prosentvis endring A (3-18 år) ,2 B ,2 C1 881* 880* -1-0,1 C ,9 D (19-20år) ,2 E (rusavhengige) 268* 195* ,2 Sum prioritert ,5 klientell F (betalende) ,2 Sum alle grupper ,4 * = Under tilsyn Tabellen viser at det er ferdigbehandlet 638 færre personer enn i Dette tilsvarer en reduksjon på 2,7 %. I gruppe C 2 (brukere av hjemmesykepleien) er antall ferdigbehandlede økt med 103 personer (13,9 prosent) siden Dette er i samsvar med intensjonene i tannhelseplanen om å gi denne gruppen høy prioritet. Antall rusmiddelavhengige (gruppe E) under tilsyn er redusert med 73 personer. Det knytter seg usikkerhet til denne endringen, siden det fra 2011 til 2012 ble registrert en økning på 108 personer under tilsyn i denne gruppen. Også i gruppe D (19- og 20-åringer er antall ferdigbehandlede redusert), men resultatet er likevel innenfor rammen av tannhelseplanens målsettinger. Det ble ferdigbehandlet 76 flere voksne betalende enn året før Kostnader, prioritert klientell Det er stipulert et gjennomsnittlig tidsforbruk på 1,0 time for å ferdigbehandle en bruker i gruppe A (0-18 år). Ved å legge tannhelsetjenestens honorartakster til grunn, gir dette en kostnad på 1710 kroner pr. ferdigbehandlet. For gruppe C2 (brukere av hjemmesykepleien) og gruppe E (rusmiddelavhengige) er tidsforbruket henholdsvis 3,5 og 4 timer. I tillegg kommer betydelige tanntekniske utgifter på de to sistnevnte gruppene. 2.5 Annen aktivitet Tannhelsetjenester i fengslene. Det er gitt tannbehandling til 66 innsatte ved Arendal og Evje fengsel Tannbehandling i narkose. Tannhelsetjenesten har ansvar for tannbehandling i narkose. Denne utføres i samarbeid med anestesipersonale på Sørlandet sykehus Arendal. I 2013 ble 62 pasienter behandlet i narkose Tannlegevakt. Det har vært organisert tannlegevakt i følgende perioder: - Julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og nyttårsdagen. - Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag. - Alle dager i perioden 6. juli - 4. august.

12 Personell Stillinger i virksomheten. STILLINGSTYPER BUDSJETTERTE ÅRSVERK Fylkestannlege 1 1 Administrasjonsleder 1 1 Konsulent 1 1 Spesialtannlege/spesialistkandidat 2 2 Tannlege 25,5 25,5 Tannpleier 8,6 8,7 Tannhelsesekretær 31,9 31,9 Renholder 0,6 0,8 Sum 71,6 71, Kompetanseheving og personalutvikling. Tannhelsetjenesten har som målsetting å styrke personalets faglige kvalifikasjoner for derved å sikre kvaliteten på tjenestene. I samsvar med tannhelseplanen er det utnevnt to fagkoordinatorer som skal bidra til å sikre høy kompetanse og veiledningsbehov. Det er arrangert faglige samlinger for hele personalet. Det ytes tilskudd til deltakeravgift og reise til sentrale kurs, bl.a. i forbindelse med Den norske tannlegeforenings landsmøte, januarkursene samt til kurs arrangert av Aust-Agder tannlegeforening. I 2013 ble det i Aust-Agder arrangert en modul i Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning hvor 12 fylkeskommunalt ansatte tannleger deltok. To fast ansatte tannleger er tatt opp som kandidater til spesialistutdanning i henholdsvis kjeveortopedi og klinisk odontologi. Etter endt utdanning har kandidatene en bindingstid til fylkeskommunen på fem år. Det forutsettes at spesialistene bidrar til å styrke fagmiljøet både i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og ved kompetansesenteret på Sørlandet sykehus Arendal Sykefravær. Sykefraværet var i 2013 på 9,81 prosent. Langtids sykefravær (mer enn 16 dager) utgjorde 6,08 prosent. Fraværstallet er det høyeste som noen gang er registrert i tannhelsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at arbeidsrelaterte sykdommer er en viktig årsaksfaktor Rehabiliteringssaker. Tre rehabiliteringssaker har pågått i Vakanser. Pr var ingen stillinger vakante.

13 Nytilsettinger og rekruttering. Tilsettinger i 2013 Tannleger: Ingveig Haslemo Hilde Krogenæs Trond Erik Pedersen Hazem Safar Dominika Trzcinska Helene Lindtveit (vikar) Gustav Noel (vikar) Tannpleier: Linn Katarina Mælen (vikar) Tannhelsesekretær: Mari Killingrød (vikar) 2.7 Helse, miljø og sikkerhet. Berit Bermudez, Grimstad, er hovedverneombud for tannhelsetjenesten. Samarbeids-/ arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i Tannhelsetjenesten har som mål å styrke arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassene, for på den måten å sikre et godt tjenestetilbud til befolkningen. Tiltak som bidrar et bedre psykososialt arbeidsmiljø har høy prioritet. Tannhelsetjenesten er aktiv bruker av tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS, og har stor nytte av kompetansen som tilbys, både i forbindelse med konkrete saker og hendelser, og ved opplæring av personalet, eksempelvis gjennom førstehjelpskurs. 2.8 Andre driftsmessige forhold Samarbeid med kommunene. Det er et godt samarbeid med kommunenes helsestasjoner om forebyggende arbeid for barn i alderen 0-3 år. Tannhelsepersonell gir veiledning ved behov. Tannhelsetjenesten har jevnlig kontakt med pleie- og omsorgstjenesten for å formidle tilbudet om tannbehandling for brukere av hjemmesykepleiens tjenester. Videre legges det vekt på tett samarbeid med syke- og aldershjem og boenheter for psykisk utviklingshemmede. Det er også utarbeidet forpliktende samarbeidsavtaler mellom hver enkelt tannklinikk og kommunens helsestasjoner, skolehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjeneste Samarbeid med andre fylkeskommuner. Fylket er representert på regelmessige samlinger for fylkestannleger, både regionalt på landsbasis. Det holdes jevnlig kontakt med andre fylker for å utveksle informasjon og erfaringer. Fylkestannlegen er representant for region sør i fylkestannlegenes arbeidsutvalg Samarbeid om innkjøp. Gjennom innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder er det etablert et tett samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune om innkjøps- og rammeavtaler for tannhelsetjenesten.

14 Samarbeid med fylkesmannens helseavdeling. Fylkestannlegen har regelmessig kontakt med fylkesmannens helseavdeling. Tannhelsetjenesten bidrar med informasjon og faktaopplysninger i Fylkesmannens Sosialog helsemelding Samarbeid med Helseforetaket. Tannhelsetjenesten samarbeider med kjevekirurgisk seksjon ved Sørlandet sykehus Arendal. Tannbehandling i narkose utføres ukentlig på av tannhelsetjenestens eget personell i sykehusets lokaler Regionalt odontologisk kompetansesenter. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder benytter deler av kompetansesenteret til egne funksjoner. Det er inngått egen avtale med det interkommunale selskapet om bruk av lokaler og utstyr. I 2013 var to spesialistkandidater og 0,6 allmenntannleger knyttet til senteret. Totalt tilsvarte fylkeskommunens engasjement 3,4 årsverk, inkludert 1,8 tannhelsesekretærer Norsk Helsenett Etablering av Norsk Helsenett har ført til betydelige ekstrakostnader både i form av lisensavtaler og innkjøp av utstyr. IKT-Agder har ansvar for nødvendige installasjoner og drift. 3. Klinikker og utstyr. 3.1 Innkjøpsavtaler. Det er inngått rammeavtale avtale med Norsk Dental Depot og LIC-Scadenta om innkjøp av dentalt forbruksmateriell. Tidligere inngått avtale med Dental Sør om levering av dentalmedisinsk utstyr og klinikkinnredninger er videreført. Innkjøpsavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om rammeavtaler for tannhelsetjenesten. 3.2 Service- og vedlikehold. Tannhelsetjenesten har inngått service- og vedlikeholdsavtale med Dental Sør A/S. Samme firma har også ansvar for sertifisering og tilsyn av medisinteknisk utstyr. 3.3 Fornyelse og utskiftning av utstyr. Det er montert nytt behandlingsutstyr og innredning på ett av behandlingsrommene ved Grimstad. Gjerstad tannklinikk har fått en ny behandlingsenhet. I tillegg er det skiftet ut datautstyr ved flere klinikker.

15 Kjøp av tjenester Det er kjøpt eksterne tjenester for kroner. Dette er i hovedsak spesialisttjenester fra privat sektor og Tannhelsetjenestenes kompetansesenter Sør. Øvrige tjenestekjøp gjelder akuttbehandling hvor offentlig tannhelsepersonell ikke har vært tilgjengelig. Det er ikke kjøpt tjenester fra andre fylkeskommuner. Arendal, 3. februar 2013 Jan Ask fylkestannlege

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer