Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF"

Transkript

1 Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1

2 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE FOLKEHELSEARBEID ANDRE AKTIVITETER REGNSKAPSRESULTAT SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER BRUKERMEDVIRKNING KOMPETANSEUTVIKLING ORGANISASJON OG BEMANNING TANNKLINIKKER STYRESAKER

3 STYRELEDERS FORORD Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak. Foretaksmodellen er en hensiktsmessig organisasjonsform som gir større gjennomføringsevne for virksomheten. Det er en tett oppfølging av tilbud og ressursbruk fra styrets side og en aktiv dialog mellom administrasjon, tillitsvalgte og styre. Styret er holdt godt orientert om foretakets status og oppfølging av interne handlingsplaner gjennom løpende rapporter, styreleders regelmessige kontaktmøter med fylkestannlegen og i fem avholdte styremøter. Styret har i 2010 hatt spesiell fokus på de overordnede prioriteringene som foretaket er gitt av eier gjennom fylkesutvalgets bestilling og har gjennom kontinuerlig dialog med administrasjonen, og gjennom styrebehandlingen, fulgt nøye med på utviklingen gjennom hele året. Styret vil uttrykke stor tilfredshet med systematikken i det oppfølgingsarbeidet som gjøres i foretakets ledelse ble nok et godt arbeidsår for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. 30 % av fylkets befolkning eller nær mennesker, var under tilsyn av foretaket. Resultatet i forhold til fylkesutvalgets bestilling ble en måloppnåelse på 100 %, noe som styret sier seg godt fornøyd med. Det er spesielt gledelig at dekningsgraden for alle grupper av prioritert klientell var høy. Den gode måloppnåelsen for gruppene psykisk utviklingshemmede, pasienter i institusjon og hjemmesykepleie (sett under ett) og grupper med særlige behov, viser at det målrettede samarbeidet med kommunenes helse- og sosialtjenester har hatt effekt. Tannhelseforetaket er en betydelig aktør i folkehelsearbeidet. Avdelingen for helsefremmede og forebyggende arbeid er blitt en modell for organiseringen i andre fylker og har bidratt sterkt til den positive utviklingen av folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten i hele landet. Tannhelsen hos barn og unge måles hvert år på indikatorkullene 5, 12 og 18-åringer. Siden 1980-tallet har det vært en betydelig bedring i tannhelsen. Buskerud er blant de fylkene i landet med best tannhelse for indikatorkullene. De gode resultatene har gjort at ressurser gradvis er blitt flyttes fra barn og unge over til eldre, uføre og langtidssyke. Likevel er det en risikogruppe på % av barne- og ungdomskullet som må følges tett opp og få hyppig tilsyn og behandling. Tannhelsetjenesten hadde i 2010 et negativt regnskapsresultat på 11,8 mill kroner. Det skyldes forhold som ligger utenfor foretakets kontroll. De viktigste forholdene var redusert momskompensasjon, uforutsette pensjonsutgifter, obligatorisk tilknytning til Norsk helsenett og ikke tilstrekkelig kompensasjon for demografisk utvikling. Videre ble utgiftene til narkosebehandling på sykehusene større enn budsjettert grunnet endringer i refusjonsordningen for spesialistbehandling. Styret forutsetter at merforbruket blir ettergitt og at det i budsjettet for 2012 blir gitt full kompensasjon for merutgifter knyttet til forholdene nevnt over. Rekruttering av tannleger og tannpleiere er fortsatt utfordrende og tjenesten er helt avhengig av ulike lønnsmessige stimuleringstiltak som prestasjonsavlønning, stabilitetstillegg og seniortiltak. Seniortiltakene har ført til at flere erfarne og produktive tannleger har fortsatt ut over oppnådd pensjonssalder. Det er etablert et odontologisk kompetansesenter for fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Staten er inne med midler til oppstart og drift, og fylkeskommunene har hittil ytt et årlig tilskudd på kr hver. Det forventes at overføringene fra fylkeskommunene vil øke i takt med kompetansesenterets utvikling. Styret følger utviklingen nøye for å sikre at det utvikles et tilbudet som ivaretar Buskeruds behov for kompetansesenterets tjenester. Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført i tannhelseforetaket, og vil gi ros til de ansatte og ledelsen for dette. Ledelsen har vist handlekraft i de sakene styret har bedt om særskilt oppfølging av, og styret er godt fornøyd med hvordan sakene blir forberedt til møtene. Styret mener at foretaket løser sin forvaltning av de lovpålagte oppgavene på en velorganisert og kvalitativ god måte. De ansatte på alle nivåer fortjener stor takk for innsatsen! Bjørn Horgen Ellingsen 3

4 SAMMENDRAG Mål og resultater Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF mottar bestilling fra fylkesutvalget på hvor mange som skal behandles i løpet av året, og hvor mange som skal være under tilsyn. I de prioriterte grupper var personer under tilsyn. Det er en måloppnåelse på 101,0 % av bestillingen. Det ble ferdigbehandlet , som tilsvarer en måloppnåelse på 102,0 % av bestillingen. Totalt personer var under tilsyn av Tannhelsetjenesten i Det utgjør 30 % av befolkningen og tilsvarer 99,9 % av bestillingen. Tannhelse Tannhelsetilstanden, målt på indikatorkullene 5, 12 og 18, er meget god og blant de beste i landet. 83,7 % av 5 åringene og 51,3 % av 12 åringene har ikke karieserfaring. 19,4 % av 18- åringene har ikke karieserfaring mot 18,5 % i Det er fortsatt nødvendig med en forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør %. Helsefremmende og forebyggende arbeid Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke sees isolert fra disse. Avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid legger sentrale føringer som Stortingsmelding nr 16, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og Stortingsmelding nr 35, Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning til grunn for sitt arbeid. Andre aktiviteter Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF gir tilbud til de innsatte i fengslene på Ringerike, Drammen og Hassel, Skotselv. Tjenesten dekkes ved øremerkede tilskudd fra staten. Det er etablert tannlegevakt i Hallingdal, Drammen, Kongsberg og Hønefoss for å gi befolkningen i Buskerud et tilbud om akutthjelp i helger og høytider. Tannklinikkene på sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike tilbød tannbehandling i generell anestesi (narkose). Tilbudet ble sentralisert til sykehuset Drammen høsten Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir behandlingstilbud for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. De øvrige delene av fylket dekkes av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi. Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom rundskriv Nr. I-2/2006 orientert om Stortingets budsjettvedtak vedrørende iverksetting av nytt tannhelsetilbud til rusmisbrukere. Dette budsjettvedtaket er videreført, og Tannhelsetjenesten i Buskerud har etablert samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og privatpraktiserende tannleger. Det er organisert tre ulike tilbud til rusavhengige. Regnskapsresultat I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig. Regnskap for 2010 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 11,8 mill kroner. 4

5 Satsningsområder og utfordringer Viktige satsningsområder i 2010 har vært: Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere Arbeidsmiljøundersøkelse Samarbeid med kommunene, samarbeidsmøter med kommuneledelse og oppfølging av samarbeidsavtaler Tannhelseutvikling hos barn og unge, samarbeid med kommunenes helse- og sosialtjenester og utdanningsinstitusjoner Folkehelsearbeid Kvalitetsutvikling Kompetanseheving Rusavhengige i kommunal omsorg og statlige institusjoner Informasjonssikkerhet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Stortingsmelding nr 35 om tannhelsetjenesten som kom i juni 2007, ble behandlet i Det forventes at ny lov om Tannhelsetjenesten kommer på høring i løpet av Både privat og offentlig tannhelsetjeneste kan forvente nye utfordringer. Personell Arbeidet med rekruttering av tannleger og tannpleiere er lettere, men fortsatt en utfordring, spesielt i utkantstrøk. Markedet er stramt og fylkeskommunene konkurrerer med hverandre. Brukermedvirkning Tannhelsetjenesten i Buskerud ønsker tilbakemelding fra publikum på hvordan de opplever informasjon, service og behandling. Det er gjennomført brukerundersøkelser regelmessig fra Kompetanseutvikling Tannhelsetjenestens kompetanseutviklingsplan legger føringer for opplæring i tjenesten. Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning for alle yrkesgruppene. Det gis stipend til deltakelse på kurs arrangert utenom foretaket. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i Arendal startet sin virksomhet i mars Organisasjon og bemanning Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 182 medarbeidere fordelt på tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, kontorpersonell og rengjøringspersonell i ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes det tjenester hos privatpraktiserende tannleger. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 36 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. 5

6 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebygging og behandling Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende grupper: a) barn og unge 0-18 år b) psykisk utviklingshemmede c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie d) ungdom 19 og 20 år e) andre grupper etter vedtatt plan Gruppe e) omfatter i Buskerud hjemmebundne eldre, uføretrygdede klienter i psykisk helsevern, uføretrygdede med visse definerte sykdomsdiagnoser og klienter i kommunal rusomsorg. Ny lov om tannhelsetjenesten forventes å inkludere disse gruppene som prioritert klientell. For gruppene a), b) og c) skal all forebygging og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For gruppe d) kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppene e) 1-3) får fri behandling, men betaler selv eventuelle utgifter til spesialist og tanntekniker. Gruppen rusmisbrukere med rettigheter etter sosialtjenesteloven, får fri tannbehandling etter søknad. Det er kommunene som kjenner og kan gi tilbud til de som har rettigheter i gruppe e) 4. Tannhelsetjenesten tilbyr også tannbehandling til voksne, betalende pasienter. Denne del av tjenesten har størst omfang i ytterdistriktene hvor tilbudet i privatpraksis er begrenset. Tjenesten er en oppfølging av fylkeskommunens lovpålagte plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som oppholder seg i fylket. 6

7 Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortopedisk klinikk Helsefremmende og forebyggende avd. ORGANISERING Tannhelsetjenesten ble fra 1. januar 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, i det følgende omtalt som Tannhelsetjenesten. Leder er fylkestannlege Berit Binde. Styret for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF besto i 2010 av: 1. Bjørn Horgen Ellingsen (leder) 1.varamedlem: Trond Julin 2. Solfrid Kvam Hole (nestleder) 2.varamedlem: Torbjørn Festvåg 3. Jostein Barstad 3.varamedlem: Unn Magda Espeseth 4. Randi Ringstad, Parat 1.varamedlem: Gina R Grønlie (arbeidstakerrepresentant) 5. Grethe Wergeland, UTV-NTF 1.varamedlem: Daina Sjølund (arbeidstakerrepresentant) 6. Karianne Nisja Delta/ NtpF 1.varamedlem Bente Knutsen ( arbeidstakerrepresentant observatør) En representant for Norsk tannpleierforening har gjennom styrevedtak møte og talerett, men ikke stemmerett. Organisasjonskart Fylkestinget Styret for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlegen 7

8 MÅL OG RESULTATER Det er et overordnet mål at Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal være i forkant av utviklingen. Fylkeskommunen ved fylkesutvalget bestiller tjenester fra foretaket. I resultatbeskrivelsen under er måloppnåelsen målt i forhold til bestillingen for Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i Tannhelsetjenestens visjon: EGNE TENNER HELE LIVET I store trekk er de mål som ble fastsatt i handlingsprogrammet for 2010 oppfylt. I tabell 1 gis en oversikt over oppnådd dekningsgrad. Det sammenliknes med årene 1984, 2007, 2008 og var startåret for fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Tabell 1. Pasienter under tilsyn - Tilslutning i % av totalt antall GRUPPE Landsgj.snitt Mål 2010 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede C I) Eldre og langtidssyke i institusjon # C II) Eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie # d) Ungdom år e)1-3 Andre grupper f) Voksne 5 7,2 6,3 6,9 8,0 6,7 7 #: % av dem som har sagt ja til tilbudet. : For gruppe e) er det for årene 2006 til 2010 absolutte tall. Å være under tilsyn i Den offentlige tannhelsetjenesten innebærer at pasienten har mottatt: Tannhelseundersøkelse av tannlege eller tannpleier Forebyggende tiltak og opplæring i egenomsorg Nødvendig tannbehandling Tilbud om regelmessig oppfølging med individuelt tilpassede innkallingsintervaller Tidspunktet for neste innkalling blir bestemt ut fra en individuell vurdering. Ca 50 % av barne- og ungdomskullene har så bra tannhelse at det kan gå 20 måneder mellom hver tannhelsekontroll. Barna blir innkalt første gang til tannklinikk i det kalenderåret de fyller tre år. Før 3-års alder har vi et samarbeid med helsestasjonstjenesten, som henviser til tannklinikken ved behov. 8

9 Tabell 2a: Resultater - personer undersøkt og behandlet Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,4 b) ,6 C I) ,5 C II) ,5 d) ,8 e) ,4 E 4) Vakt ,8 Fengsel ,8 Betalende ,1 Total ,3 Tabell 2b: Resultater og måloppnåelse personer under tilsyn Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,8 b) ,6 C I) ,5 C II) ,5 d) ,3 E 1-3) ,0 E 4) Voksne ,3 Total ,9 Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Tilbudet til gruppe a er godt. 95 % av gruppen er under tilsyn. Gruppen er under kontroll og blir innkalt i henhold planlagt intervall. Antall ferdigbehandlede ligger på 71,2 %. Dette er noe høyt. De vedtatte innkallingsintervall tilsier at ca 68 % i gruppen skal være undersøkt/behandlet i kalenderåret. Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Tilbudet til gruppe b) er godt, og måloppnåelsen god. Tannhelsetjenesten har på grunn av taushetspliktbestemmelser ikke oversikt over det totale antallet i denne gruppen, og er avhengig av et godt samarbeid med primærhelsetjenesten for å sikre at tilbudet til denne gruppen kommer frem. Det ble utarbeidet nye rutiner for dette samarbeidet i

10 Eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c) Det er totalt ferdigbehandlet 169 færre personer i gruppe c i 2010 sammenlignet med Tannhelsetjenesten er også for denne gruppen avhengig av et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er etablert rutiner for samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og representanter for de ulike institusjoner og hjemmesykepleieområdene en til to ganger i året. Tjenesten skal tilby veiledning og behandling. I tråd med Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, 2004, er det kommunen som har ansvaret for å utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som skal sikre at brukerne får ivaretatt sine grunnleggende behov, som blant annet daglig tann- og munnhygiene. Det er pleie- og omsorgstjenestens ansvar å formidle tilbudet til brukerne og gi tilbakemelding til tannhelsetjenesten. Fasttannlegeordningen i Hallingdal ble avviklet våren Pasientenes rettigheter ivaretas av tannhelsepersonellet ved de offentlige tannklinikkene i regionen. I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-12/2005 fremgår det at rusavhengige i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsetjenester etter 1-3 i tannhelsetjenesteloven. Slike institusjoner finnes flere steder i fylket, og behandlingstilbudet har eksistert i lengre tid. Ungdom år (gruppe d) Oppslutningen i denne gruppen har økt noe i forhold til 2010, men ligger under bestillingen. Andre grupper (gruppe e) Gruppe e omfattet i 2010 følgende kategorier: 1. Hjemmebundne eldre med pleiebehov tilsvarende dem som er registrert i kommunal hjemmesykepleie 2. Klienter i langtidspsykiatri utenfor institusjon 3. Individer med cerebral parese, multippel sklerose og trafikkskadde med store lammelser 4. Rusavhengige i kommunal rusomsorg Stortinget har prioritert tannhelsetilbud til rusavhengige. I 2006 fikk fylkeskommunene midler til tiltak for rusavhengige utenfor institusjon. Som en følge av det ble kriteriene i gruppe e) endret slik at personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter sosialtjenestelovens 4-2 bokstav a-d, jf 4-3, får et tilbud om gratis tannbehandling. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom kommunene og offentlig og privat tannhelsetjeneste. Tilbudet startet 1. juli 2006, og er videreført med årlige midler over statsbudsjettet. 116 rusavhengige påbegynte tannbehandling i I 2010 har 286 rusavhengige benyttet seg av tilbudet. Lier, Drammen, Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker kommuner har lavterskeltilbud til rusavhengige. Dette er prosjekter med statlige midler som skal gi et tilbud til de som ikke klarer å benytte seg av det vanlige helsetjenestetilbudet. Tannbehandling er en del av tilbudet, og kommunene kjøper tjenester av offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Voksne (uprioriterte) En del voksne personer behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen har lovpålagt plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig i hele fylket, og må derfor sørge for at voksenbefolkningen har et tilbud på steder som ikke har et tilbud fra 10

11 privatpraktiserende tannleger. Voksenbehandling er viktig for personellets faglige bredde og allsidighet, og anses som et nødvendig tiltak for å rekruttere tannleger og tannpleiere til offentlig tannhelsetjeneste. Inntektene fra voksenbehandlingen er en del av tjenestens budsjettgrunnlag. I 2010 var pasientinntektene 23,7 mill kroner utenom inntektene fra kjeveortopedisk klinikk. Den økte inntjeningen fremkommer som et resultat der det er stabil, erfaren bemanning. Takstene er økt i samsvar med markedet forøvrig. Tjenesten hadde i 2010 tilsyn med 6,7 % av den voksne befolkning i Buskerud, varierende fra 3,6 % i Drammen til 11,3 % i Lågen. På landsbasis var gjennomsnittet for de fylkene som har voksenbehandling 8,0 % i Tabell 3. Resultater pr regnskapsenhet/distrikt Antall ferdigbehandlede pasienter Honorarinntekter Prioriterte grupper (kr 1000) Distrikt Endring Endring Lier, Røyken og Hurum Drammen Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortoped Fylket

12 TANNHELSE Plan for Tannhelsetjenesten og handlingsprogrammet setter mål for tannhelseutviklingen i Buskerud. Internasjonalt og nasjonalt benyttes tre indikatorkull for å måle tannhelsen blant barn og unge. Hvert år registreres tannhelsen hos de såkalte indikatorkullene, 5, 12 og 18-åringer i alle fylker i landet. DMFT (dmft for melketenner) angir hvor mange tenner som er eller har vært angrepet av tannråte. Figur 1. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2010 Antall DMF tenner D= kariøs tann M = trukket tann pga karies F = tann med fylling Figur 2. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2010 Figuren viser prosentvis antall kariesfrie individer i de tre gruppene. Gjennomsnittet er svært bra, men det er forskjeller innen årskullene. 12

13 Tabellen under viser variasjonene eller spredningen innen årskullene (for eksempel har 83,7 % av 5-åringene ingen hull eller fyllinger, 5,0 % har 5 eller flere hull eller fyllinger osv). Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent Alder DMFT=0 DMFT= DMFT= DMFT= DMFT> år 83,7 11,3 3,7 1,2 0,1 12 år 51,3 44,1 4,5 0, år 19,4 47,6 25,5 5,8 1,7 Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse. Barn og unge med mange hull og fyllinger innkalles derfor oftere enn andre. Det er viktig at tannhelsetjenesten dokumenterer dette overfor samarbeidspartnere slik at tiltak for å utjevne ulikhet i helse kan settes inn også på andre arenaer. Mål og resultater Målsettingen er å holde tannhelsen blant barn og unge stabil, samtidig som ulikhetene reduseres. Måloppnåelsen er bra. Resultatet i 2010 er det beste for 5- og 18 åringer målt i Buskerud. 83,7 % av 5-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger. 5,0 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2010 i tannhelseplanen er hhv minimum 72 % og maksimum 8 %. 51,3 % av 12-åringene i fylket har fyllingsfrie tenner. Gjennomsnittlig antall tenner med hull eller fyllinger er 1,2. 77,2 % hadde ingen nye behandlingskrevende hull ved 12-års undersøkelsen. Målet for 2010 er 75 % uten kariestilvekst i behandlingsåret. 4,7 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2010 er 5 %. 19,4 % av 18-åringene er helt uten hull eller fyllinger. Målet er 20 % i ,0 % hadde flere 5 eller flere kariesangrep. Målet i tannhelseplanen er at maksimum 35 % skal ha mer enn 5 tenner med hull eller fyllinger i Psykisk utviklingshemmede i gruppe b) og individer i gruppe c) skal være uten ubehandlede smerte- og betennelsestilstander i tenner eller munnhule. De skal ha tilfredsstillende tyggeevne og et sosialt akseptabelt tannsett. Dekningsgraden har økt noe i forhold til tidligere år. Det betyr at samarbeidet med pleie- og omsorgstjenesten gir resultater. FOLKEHELSEARBEID Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at den enkelte selv, eller ved hjelp av andre, skal bli i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse. Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en 13

14 akseptabel tann- og munnhelse. Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og må ses i sammenheng med disse. Forebygging av tann- og munnhulesykdommer må forankres i det generelle folkehelsearbeidet, i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter de senere år. St.meld. nr.16 ( ): Resept for et sunnere Norge, St. meld. nr 20 ( ): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og St.meld. nr 35 ( ): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, Framtidas tannhelsetjenester gir føringer for økt innsats på det helsefremmende og forebyggende området. På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet, og i Buskerud fylkeskommune har tannhelsetjenesten en sentral rolle i dette arbeidet. Folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i Buskerud blir organisert av avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid. Avdelingen består av en overtannpleier og fire ledende tannpleiere. Overtannpleier er administrativt underlagt fylkestannlegen, og inngår i fylkestannlegens ledergruppe. Avdelingen har følgende ansvarsområder: Arbeide for at det helsefremmende og forebyggende arbeidet utføres i henhold til intensjoner i lovverk, politiske føringer og egne planer Initiativtaker til forebyggende arbeid Lage rapportrutiner for forebyggende arbeid Igangsette etterprøvbare forebyggende prosjekter Ansvar for kontakt med og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere Oppfølging av arbeidet med serviceerklæring og brukermedvirkning Overtannpleier og de ledende tannpleierne samarbeider nært med overtannlegene om koordineringen og systematiseringen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ute i distriktene. Tannhelsetjenesten skal være en synlig samarbeidspartner. Dette gjøres blant annet ved at utvalgt personell deltar på kurs, seminarer, samlinger osv. som ikke nødvendigvis dreier seg om tenner og tannhelse. Overtannpleier er med i planarbeidet for folkehelsearbeid i Buskerud. I 2010: ble prosjektet for bedre tannhelse hos barn med ikke- vestlig bakgrunn i Fjell bydel i Drammen, avsluttet og samarbeidet med helsestasjonstjenesten på Fjell intensivert deltok med stand på Fjell-dagen har intensivert og systematisert samarbeidet med flyktningtjenesten i kommunene og statlige asylmottak ble samarbeid med lavterskel-tiltak for rusavhengige videreført i tre kommuner, og opprettet i fjerde kommune har overtannleger og ledende tannpleiere fulgt opp møter med ledelsen i alle kommuner for å styrke samarbeidet ble det gjennomført 2 identiske temadager om tannhelse og barnevern, for personell i barnevern- og helsestasjonstjenesten i kommunene, sammen med tannhelsepersonellet ble forpliktende samarbeidsmøter med ulike tjenesteområder i kommunene videreført ble det utarbeidet og skrevet samarbeidsavtaler med barneverntjenesten i kommunene 14

15 ble det startet samarbeidsprosjekt med sykehuset Buskerud, avd. barn og habilitering, for å kartlegge rutiner for tann- og munnstell, samt etablere rutiner for samarbeid, henvisning og oppfølging deltaker i Dia-helseprosjektet i Drammen Tannhelsetjenesten i Buskerud har et regionalt samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid med fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Som en oppfølging av Sosial- og helsedirektoratets satsing Tenner for livet er det dannet et landsomfattende nettverk for helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten. Nettverket består av fylkestannlegen og folkehelsemedarbeider fra alle landets fylker, samt representanter fra Helsedirektoratet og Norsk Tannvern. ANDRE AKTIVITETER Tannhelsetjenesten i fengslene Det er inngått avtale mellom Staten og Buskerud fylkeskommune om kjøp av tjenester i fylkets 3 fengsler (Drammen, Hassel i Skotselv og Ringerike). Til sammen ble det i 2010 brukt 867 timer til fengselstannpleien. I Ringerike fengsel er det egen tannklinikk som fra høsten 2006 fikk utvidet sin kapasitet fra 30 til 40 % tannlegestilling. Klinikken betjenes av personale fra Ringerike tannhelsedistrikt. Drammen fengsel har egen tannklinikk som betjenes to dager i måneden av tannlege, og en gang annenhver måned av tannpleier. De innsatte på Hassel behandles på Hokksund tannklinikk. Tabell 5. Oversikt over fengselstjenesten 2010 Fengsel Timer brukt Konsultasjoner/ Behandlede pasienter Drammen / 74 Hassel 72 77/35 Ringerike /361 Til sammen /470 Tannlegevakt Tannhelsetjenesten drifter 4 tannlegevaktordninger: Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Vaktordningene er en del av bestillingen. I 2010 kom de fire tannlegevaktene ut med et regnskapsmessig underskudd på 1,5 mill kroner, som ble dekket innenfor tannhelsetjenestens ordinære ramme. Antallet personer behandlet på vaktene har økt betydelig fra 1511 i 2009 til 1822 i

16 Tabell 6. Kostnader tannlegevaktene 2010 Kongsberg Ringerike Drammen Hallingdal Total Sum lønn Andre utgifter Sum utgifter Inntekter Netto utgifter Narkose- og lystgassbehandling Tannlegekontorene på sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike tilbød tannbehandling i generell anestesi (narkose). Tilbudet gjelder først og fremst de prioriterte gruppene barn, unge og psykisk utviklingshemmede som ikke lar seg behandle på konvensjonell måte. Også andre som har problemer med å gjennomføre vanlig tannbehandling kan få behandling under narkose. Tilbudet ble høsten 2010 sentralisert til Drammen som har best postoperativ kapasitet. Målet er at ventetiden skal reduseres og fagmiljøet utvikles. I 2010 fikk 207 personer behandling i narkose. Det ble til sammen brukt 100 dager til narkosebehandling (58 i Drammen, 20 på Kongsberg og 22 på Ringerike). Ventetiden for tannbehandling under narkose varierer fra 1-9 måneder. Absolutt nødvendig akuttbehandling gjøres uten ventetid. Situasjonen er under kontroll. Tabell 7. Narkosebehandling i 2010 fordelt på grupper Gruppe Antall a) Barn og unge, 0-18 år 106 b) Psykisk utviklingshemmede 54 c) Eldre og langtidssyke 15 8 d) Ungdom år e) Andre prioriterte grupper 16 f) Betalende 8 Totalt 207 Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål (kjøp av tjenester). 119 personer ble behandlet i 2010 mot 89 i Kjeveortopedisk klinikk Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir tilbud om tannregulering for barn og unge fra kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Det tas også inn en del pasienter fra Nedre Eiker. Klinikken har årlig ca 1000 pasienter under tilsyn. Brutto inntekter fra kjeveortopedisk klinikk var kr 3,7 millioner i

17 Oralkirurgisk behandling Tannhelsetjenesten har ikke egne stillinger innenfor oralkirurgi. Sykehuset Buskerud hadde i 2010 ikke ansatt oralkirurg. I Buskerud er det til sammen ca 1,5 årsverk i privat praksis. Det er ikke tilgang på oralkirurgisk kompetanse i forbindelse med narkosebehandling i Buskerud. Tannhelsetjenesten må kjøpe alle oralkirurgiske tjenester privat. Dette har medført en betydelig merkostnad for tannhelsetjenesten, samt lang ventetid på timer. Som en direkte konsekvens av dette, ble det i 2008 lagt en plan for kompetanseheving i kirurgi for utvalgte tannleger og sekretærer i tannhelsetjenesten. Opplæringen ble gjennomført i begynnelsen av 2009, og interne henvisninger er igangsatt. Det er ønskelig for tannhelsetjenesten at Drammen Sykehus får oralkirurgisk kompetanse. En av tannhelsetjenestens ansatte startet i 2010 en 5-årig spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med delvis lønn under utdanningen og bindingstid til Buskerud. REGNSKAPSRESULTAT Regnskap for 2010 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 11,8 mill kroner. Det har i 2010 vært gjennomført en rekke innsparingstiltak. Tannhelseforetaket har innfridd fylkeskommunens bestilling for 2010, men de økonomiske rammene har ikke vært tilstrekkelig. Det negative regnskapsresultatet skyldes flere forhold: Økte lønnsutgifter, 2 mill kroner Ufortutsette pensjonsutgifter på 6 mill kroner Bortfall av momskompensasjon for drift og investeringer knyttet til all behandling av voksne pasienter, 0,5 mill kroner Statlig pålegg om tilknytning til Norsk Helsenett, 0,5 mill kroner Økning i antall prioriterte pasienter med vel 4000 siden 2008 uten kompensasjon i rammetilskuddet, ca 5 mill kroner Fullt vederlag for narkosebehandling på grunn av manglende refusjoner fra staten til spesialistbehandling, 0,5 mill kroner Overforbruk fra 2009, 1,9 mill kroner Økte spesialisthonorar, 1 mill kroner Gjennomførte innsparingstiltak: Kompetanseheving i kirurgi for seks tannleger som tar imot interne henvisninger Økt fokus på korrekt utnyttelse av takstene for betalende pasienter Alle klinikker har fått innkjøpsansvarlige med ekstra opplæring i elektronisk handel og utnyttelse av rammeavtaler osv. Sentraliserting av narkosetilbudet Avvikling av fasttannlegeordningen Lønnsvekst i kapittel 3 og 5 på 3,5 % Det var også i år usikkerhet rundt håndtering av pensjonsutgifter. Tannhelsetjenesten fikk en ekstra utgift på 6 mill kroner til regulering av premie. Dette ble ikke kompensert ved avslutningen av regnskapet. 17

18 Tannhelsetjenesten dekker selv, via drifts- og investeringsbudsjettet, investeringene i nye tannklinikker og rehabilitering av eksisterende. Det ble investert for 5,2 mill kroner i Økningen i honorarinntektene fra 2009 til 2010 var 1,7 mill kroner. Det ble behandlet 482 færre voksne. Takstene er sammenlignbare eller noe under gjennomsnittet for de privatpraktiserende tannlegene i fylket. Regnskap for tannhelsetjenesten 2010 Regnskap 2010 Justert budsjett Brukerbetalinger -27,4-27,0 Andre salgs- og leieinntekter -0,4 Overføringer med krav om motytelse -100,7-97,0 Andre statlige tilskudd -1,2-1,0 Sum driftsinntekter B -129,7-125,0 Lønn inkl. sos utgifter 100,8 89,0 Varer og tjenester til egenprod. 27,3 22,7 Varer og tj. til erstatning 8,7 8,0 Overføringer 2,8 3,3 Avskrivinger 3,0 3,0 Fordelte utgifter 0,0 0,0 Sum driftsutgifter C 142,6 126,0 Brutto driftsresultat D=B-C 12,9 1,1 Motpost avskrivninger -3,0-3,0 Netto driftsresultat E 9,8-1,9 Sum bruk av avsetninger F 1,9 1,9 (overført overforbruk fra 2009) Sum avsetninger G 1,9 1,9 Regnskapsmessig merforbruk H=E+F-G 11,8 0 SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere. Turnover og ledighet i offentlige tannlege- og tannpleierstillinger er en konstant utfordring, spesielt i utkantdistrikter. De økonomiske vilkårene i privat praksis er bedre enn i offentlig tannhelsetjeneste, og det er vanskelig å få besatt ledige stillinger. Problemer med rekruttering er landsomfattende, og fylkeskommunene konkurrerer også seg imellom på lønn. Tannhelsetjenesten i Buskerud hadde i 2010 den laveste begynnerlønnen for tannleger på landsbasis. Stabiliseringstillegg og innsatsstyrt avlønning videreføres for å øke produktivitet og sikre stabilitet. Sammenslåing av enmannsklinikker til større enheter virker rekrutterende på unge tannleger som vil ha et større faglig og sosialt arbeidsfellesskap, men kan medføre ulemper for befolkningen som får noe lenger reisevei. Større klinikker gir et mer stabilt og forutsigbart 18

19 tilbud til pasientene, samtidig som det bidrar til større faglig bredde og tilgjengelighet av tjenester. Det er utviklet stipendordninger slik at tannleger og tannpleiere ansatt i foretaket etter individuelle søknader kan videreutdanne og eventuelt spesialisere seg. Det gjennomføres introduksjonsprogram for nye arbeidstakere. Dette innebærer at de nyansatte blir fulgt tettere opp og får bedre opplæring. Overtannlegene gjennomfører også systematiske sluttsamtaler med de medarbeiderne som fratrer, for å kartlegge grunnen til at de slutter. Helsefremmende og forebyggende arbeid Avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid har gjennomført flere tiltak og prosjekter særlig rettet mot barn og unges helse og tannhelse i Flere tiltak og prosjekter skal videreføres i Tidsbruk på utadrettede helsefremmende og forebyggende tiltak rapporteres hvert tertial. Eldretannpleie Eldretannpleien har høy prioritet. Tannhelsetjenestens avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid jobber med å følge opp samarbeidsrutinene med omsorgspersonellet i institusjoner og hjemmesykepleie. Barn og unge Tannhelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med utjevning av sosial ulikhet i helse. Våre statistikker gjør oss i stand til å kartlegge hvilke pasienter som tilhører risikogrupper som har spesielle behov for oppfølging og veiledning. Fokus er på målrettede tiltak til dem som trenger det mest. Individbaserte innkallingsintervaller, med 20 måneder for de som har god tannhelse, bidrar til å styre ressursene mot de som har størst behov. Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid har som en av sine hovedoppgaver å utvikle og samordne nødvendige tiltak for å fremme god tannhelse for barn og ungdom. Et samarbeidsprosjekt mellom Kvinne- og barneklinikken ved Sykehuset Buskerud og tannhelsetjenesten er igangsatt. Målet er å etablere rutiner for samarbeid og samhandling, samt henvisnings- og oppfølgingsrutiner mellom avdelingen og tannhelsetjenesten i hele fylket. Rutiner for melding til barneverntjenesten har ført til en økning av antall meldinger sammenlignet med tidligere år. Felles temadag og etablering av forpliktende samarbeid mellom barneverntjenesten og tannhelsetjenesten vil forhåpentligvis føre til at flere familier og barn som trenger hjelp, får det. Kvalitetsutvikling Tannhelsetjenesten har et godt IK-system og er i gang med å videreutvikle systemet med fokus på praksisdrift og behandlingskvalitet. Det gjennomføres årlige vernerunder for å sikre at lovpålagte krav innenfor helse- miljø og sikkerhet ivaretas. Tema i 2010 var psykososialt arbeidsmiljø og hygienerutiner. Det ble gjennomført en undersøkelse av psykososialt arbeidsmiljø ved en questback-undersøkelse. Dette var ikke en anonym undersøkelse, og det var en svarprosent på 96. Resultatene fra undersøkelsen er formidlet til alle ansatte, og blir fulgt opp av overtannlegen i de enkelte distrikter. Hygienerutinene på klinikkene var gode, og i henhold til Kvalitetshåndboka. Det ble registrert mindre avvik som følges opp. 19

20 BRUKERMEDVIRKNING Brukerorientering serviceerklæring klageordning Som første virksomhet i fylkeskommunen utarbeidet Tannhelsetjenesten i 2001 en serviceerklæring. Erklæringen er distribuert til tannklinikker for utdeling til pasienter, til apotek, leger, sosialkontorer og trygdekontorer. Den gir en beskrivelse av de forpliktelser tannhelsetjenesten har overfor befolkningen, klageordninger og adresser. Serviceerklæringen fikk ny lay-out i 2009 og ble revidert ved opptrykk i Det ble mottatt 12 klager i Det klages på manglende informasjon om behandling og rettigheter, samt kvalitet. Helsetilsynet har bedt om fylkestannlegens faglige vurdering i tre saker. Klagene er nyttige og hjelper oss til å utvikle tjenesten i riktig retning. Antall klager er svært lavt i forhold til antall behandlede pasienter. Siste brukerundersøkelse ble gjennomført i 2008 i et fellesprosjekt for fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og gjenspeiler stor tillit og tilfredshet med tannhelsetjenesten i Buskerud blant pasienter og samarbeidspartnere. Det skulle etter planen vært gjennomført ny undersøkelse i Landets fylkestannleger ønsker en felles mal for brukerundersøkelser, så vi avventer nå en sentral undersøkelse. KOMPETANSEUTVIKLING Kursaktiviteter Etterutdanning er et satsingsområde. Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning. Det er etablert en stipendordning slik at alle ansatte kan delta på kurs som arrangeres av andre enn foretaket. Dessuten er produksjonsbonusen utformet slik at 6 % av bonusbeløpet blir gitt i form av en kurspott. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ønsker å være mest mulig selvhjulpne innen alle fagfelt i odontologien. Det arrangeres en årlig etatssamling over to dager for alle ansatte. Samlingen i 2010 ble arrangert på Peers hotell på Gol. Hovedtema var unges tannhelse. Personalet i Tannhelsetjenesten benytter seg av egen interesse og på frivillig basis mye av de kurstilbud som Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og Parat arrangerer sentralt og lokalt. Buskerud tannlegeforening arrangerte i 2010 to dagers kurs med tittelen: Hva er god behandling, når biologi, funktion, holdbarhed og æstetik prioriteres højt? Kursgiver var Ulla Pallesen. Tannhelsesekretærenes forbund arrangerte kurs med tittelen: Inkluderende arbeidsliv. Foredragsholder var Elin Lexander fra Parat. Norsk Tannpleierforening, avd Buskerud arrangerte kurs med følgende tema: Rusmisbruker og psykiatrisk pasient i møte med tannklinikken. Kursholdere var Henrik Fjellanger, spes.sykepleier i rus/psykiatri og Peder Sætre, psykolog, begge fra Sykehuset Buskerud, avd. for rus psykiatri. I tillegg holdt tannlege Inger Lise Mathiesen kurs med tittel Dus med rus. Hva med tannhelsa? 20

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer