STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING..."

Transkript

1 1

2 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE FOLKEHELSEARBEID ANDRE AKTIVITETER REGNSKAPSRESULTAT SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER...17 BRUKERMEDVIRKNING KOMPETANSEUTVIKLING STYRESAKER

3 STYRELEDERS FORORD Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak. Foretaksmodellen er en hensiktsmessig organisasjonsform som gir større gjennomføringsevne for virksomheten. Styret er holdt godt orientert om foretakets status og oppfølging av interne handlingsplaner gjennom løpende rapporter, styreleders regelmessige kontaktmøter med fylkestannlegen og i fem avholdte styremøter. Styret har i 2011 hatt spesiell fokus på de overordnede prioriteringene som foretaket er gitt av eier gjennom fylkesutvalgets bestilling og har fulgt nøye med på utviklingen gjennom hele året. Styret vil uttrykke stor tilfredshet med systematikken i det oppfølgingsarbeidet som gjøres i foretakets ledelse og med den gode økonomistyringen ble nok et godt arbeidsår for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Over personer var under tilsyn av foretaket. Resultatet i forhold til fylkesutvalgets bestilling ble en måloppnåelse på 102 %, noe som styret sier seg godt fornøyd med. Det er spesielt gledelig at dekningsgraden for de prioriterte gruppene a, b og c var høy. Den gode måloppnåelsen tyder på at det målrettede samarbeidet med kommunenes helse- og sosialtjenester har hatt effekt. Tannhelseforetaket er en betydelig aktør i folkehelsearbeidet. Avdelingen for helsefremmede og forebyggende arbeid er blitt en modell for organiseringen i andre fylker og har bidratt sterkt til den positive utviklingen av folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten i hele landet. Buskerud er blant de fylkene i landet med best tannhelse blant barn og ungdom. De gode resultatene har gjort at ressurser gradvis er blitt flyttes fra barn og unge over til eldre, uføre og langtidssyke. Likevel er det fortsatt ulikhet i tannhelse blant barn- og ungdom. Derfor følges de med dårligst tannhelse tett opp og får hyppig tilsyn og behandling. Rekruttering av tannleger og tannpleiere er fortsatt utfordrende og tjenesten er helt avhengig av ulike lønnsmessige stimuleringstiltak som prestasjonsavlønning og stabilitetstillegg og seniortiltak. Det er etablert et odontologisk kompetansesenter for fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Styret følger utviklingen nøye for å sikre at det utvikles et tilbudet som ivaretar Buskeruds behov for kompetansesenterets tjenester. Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført i tannhelseforetaket. Ledelsen har vist handlekraft i de sakene styret har bedt om særskilt oppfølging av, og styret er godt fornøyd med hvordan sakene blir forberedt til møtene. Styret mener at foretaket løser sin forvaltning av de lovpålagte oppgavene på en velorganisert og kvalitativ god måte. De ansatte på alle nivåer fortjener stor takk for innsatsen! Bjørn Horgen Ellingsen 3

4 SAMMENDRAG Organisasjon og bemanning Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 182 medarbeidere fordelt på tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, kontorpersonell og rengjøringspersonell i ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes det tjenester hos privatpraktiserende tannleger. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 34 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Mål og resultater Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF mottar bestilling fra fylkesutvalget på hvor mange som skal behandles i løpet av året, og hvor mange som skal være under tilsyn. I de prioriterte grupper var personer under tilsyn. Det er en måloppnåelse på 102,6 % av bestillingen. Det ble ferdigbehandlet , som tilsvarer en måloppnåelse på 101,9 % av bestillingen. Totalt personer var under tilsyn av Tannhelsetjenesten i Det utgjør 30 % av befolkningen og tilsvarer101,9 % av bestillingen. Tannhelse Tannhelsetilstanden, målt på indikatorkullene 5, 12 og 18, er meget god og blant de beste i landet. 83,4 % av 5 åringene og 59,6 % av 12 åringene har ikke karieserfaring. 20,2 % av 18- åringene har ikke karieserfaring mot 18,5 % i Det er fortsatt nødvendig med en forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør %. Helsefremmende og forebyggende arbeid Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke sees isolert fra disse. Avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid legger sentrale føringer som Stortingsmelding nr 16, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr. 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og Stortingsmelding nr. 35, Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning til grunn for sitt arbeid. Andre aktiviteter Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF gir tilbud til de innsatte i fengslene på Ringerike, Drammen og Hassel, Skotselv. Tjenesten dekkes ved øremerkede tilskudd fra staten. Det er etablert tannlegevakt i Hallingdal, Drammen, Kongsberg og Hønefoss for å gi befolkningen i Buskerud et tilbud om akutthjelp i helger og høytider. Tannklinikken på sykehuset i Drammen tilbød tannbehandling i generell anestesi (narkose). Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir behandlingstilbud for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. De øvrige delene av fylket dekkes av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi. 4

5 Tannhelsetilbud til rusmisbrukere er videreført, og Tannhelsetjenesten i Buskerud har etablert samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og privatpraktiserende tannleger. Det er organisert tre ulike tilbud til rusavhengige. Regnskapsresultat I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig. Regnskap for 2011 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 0,8mill kroner. Satsningsområder og utfordringer Viktige satsningsområder i 2011 har vært: Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere Samarbeid med kommunene, samarbeidsmøter med kommuneledelse og oppfølging av samarbeidsavtaler Tannhelseutvikling hos barn og unge, samarbeid med kommunenes helse- og sosialtjenester og utdanningsinstitusjoner Folkehelsearbeid Kvalitetsutvikling Kompetanseheving Rusavhengige i kommunal omsorg og statlige institusjoner Informasjonssikkerhet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Stortingsmelding nr 35 om tannhelsetjenesten som kom i juni 2007, ble behandlet i Det forventes at ny lov om Tannhelsetjenesten kommer på høring i løpet av Både privat og offentlig tannhelsetjeneste kan forvente nye utfordringer. Personell Arbeidet med rekruttering av tannleger og tannpleiere er lettere, men fortsatt en utfordring, spesielt i utkantstrøk. Markedet er stramt, og fylkeskommunene konkurrerer med hverandre. Brukermedvirkning Tannhelsetjenesten i Buskerud ønsker tilbakemelding fra publikum på hvordan de opplever informasjon, service og behandling. Kompetanseutvikling Tannhelsetjenestens kompetanseutviklingsplan legger føringer for opplæring i tjenesten. Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning for alle yrkesgruppene. Det gis stipend til deltakelse på kurs arrangert utenom foretaket. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i Arendal er i gang med rekruttering, fagutvikling og prosjekter. 5

6 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebygging og behandling Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende grupper: a) barn og unge 0-18 år b) psykisk utviklingshemmede c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie d) ungdom 19 og 20 år e) andre grupper etter vedtatt plan Gruppe e) omfatter i Buskerud hjemmebundne eldre, uføretrygdede klienter i psykisk helsevern, uføretrygdede med visse definerte sykdomsdiagnoser og klienter i kommunal rusomsorg. Ny lov om tannhelsetjenesten forventes å inkludere disse gruppene som prioritert klientell. For gruppene a), b) og c) skal all forebygging og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For gruppe d) kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppene e) 1-3) får fri behandling, men betaler selv eventuelle utgifter til spesialist og tanntekniker. Gruppen rusmisbrukere med rettigheter etter sosialtjenesteloven, får fri tannbehandling etter søknad. Det er kommunene som kjenner og kan gi tilbud til de som har rettigheter i gruppe e) 4. Tannhelsetjenesten tilbyr også tannbehandling til voksne, betalende pasienter. Denne del av tjenesten har størst omfang i ytterdistriktene hvor tilbudet i privatpraksis er begrenset. Tjenesten er en oppfølging av fylkeskommunens lovpålagte plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som oppholder seg i fylket. ORGANISERING Tannhelsetjenesten ble fra 1. januar 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, i det følgende omtalt som Tannhelsetjenesten. Leder er fylkestannlege Berit Binde. Styret for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF besto i 2011 av: 1. Bjørn Horgen Ellingsen (leder) 1.varamedlem: Einar Braaten 2. Solfrid Kvam Hole (nestleder) 2.varamedlem: Torbjørn Festvåg 3. Jostein Barstad 3.varamedlem: Unn Magda Espeseth 4. Randi Ringstad 1.varamedlem: Gina R Grønli (arbeidstakerrepresentant) 5. Grethe Wergeland, UTV-NTF 1.varamedlem: Elen U. P. Neiden (arbeidstakerrepresentant) 6. Karianne Nisja Delta/ NtpF 1.varamedlem Bente Knutsen ( arbeidstakerrepresentant; observatør med møte og talerett, men ikkje stemmerett) 6

7 Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortopedisk klinikk Helsefremmende og forebyggende avd. Organisasjonskart Fylkestinget Styret for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlegen ORGANISASJON OG BEMANNING Virksomheten omfatter minst en tannklinikk i hver kommune med totalt 182 ansatte. Tannhelsedistriktene ledes av overtannlegene, kjeveortopedisk klinikk av spesialtannlegen og helsefremmende- og forbyggende avdeling av overtannpleier. De fem overtannlegene, spesialtannlegen, overtannpleier og ass. fylkestannlege utgjør fylkestannlegens ledergruppe. Pr hadde Tannhelsetjenesten følgende bemanning: Sentraladministrasjonen: fylkestannlege, assisterende fylkestannlege, 2 saksbehandlere Bemanningen (årsverk i distriktene) Tannleger: 50 Tannpleiere: 19 Tannhelsesekretærer: 56 I tillegg hadde tannhelsetjenesten 6 avtaler om kjøp av tjenester hos privatpraktiserende og pensjonerte tannleger med et omfang på nærmere 3500 timer. 7

8 Privat praksis Det har de siste årene vært ca 130 tannlegeårsverk i privat praksis i Buskerud. Av disse er ca 12 årsverk spesialisttjenester. Slik aldersfordelingen er blant spesialistene, vil det oppstå et rekrutteringsproblem om noen år. Fylkeskommunen er ansvarlig for at spesialisttjenester er tilgjengelig for befolkningen. En tannlege har fullført spesialistutdanning i endodonti med finansiering fra tannhelsetjenesten. Ytterligere en tannlege er under spesialistutdanning i kirurgi med delvis finansiering fra tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten har situasjonen under oppsikt og styret drøfter problemstillingen fortløpende. TANNKLINIKKER Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 34 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Med ca 120 dentalutstyr fordelt på ca 40 tannklinikker må det hvert år skiftes en del utstyr for å opprettholde nivået. Med en omløpstid på ca. 15 år er det nødvendig med utskifting av 6-8 utstyr årlig. I 2011 ble det kjøpt nytt utstyr til: Ny tannklinikk i Ål Renovering av tannklinikken på Drammen Sykehus Oppgradering av kirurgisk utstyr Lierbyen og Krokstadelva Nye uniter på Lierbyen, Tranby, Røyken og Krokstadelva MÅL OG RESULTATER Det er et overordnet mål at Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal være i forkant av utviklingen. Fylkeskommunen ved fylkesutvalget bestiller tjenester fra foretaket. I resultatbeskrivelsen under er måloppnåelsen målt i forhold til bestillingen for Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i Tannhelsetjenestens visjon: EGNE TENNER HELE LIVET. I store trekk er de mål som ble fastsatt i handlingsprogrammet for 2011 oppfylt. I tabell 1 gis en oversikt over oppnådd dekningsgrad. Det sammenliknes med årene 1984, 2008, 2009 og var startåret for fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Tabell 1. Pasienter under tilsyn - Tilslutning i % av totalt antall GRUPPE Landsgj.snitt Mål 2011 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede C I) Eldre og langtidssyke i # institusjon C II) Eldre og langtidssyke i # hjemmesykepleie 31 d) Ungdom år e)1-3 Andre grupper f) Voksne 5 6,3 6,9 6,7 7,1 6,9 7 8

9 #: % av dem som har sagt ja til tilbudet : For gruppe e) er det for årene 2006 til 2011 absolutte tall Å være under tilsyn i Den offentlige tannhelsetjenesten innebærer at pasienten har mottatt: Tannhelseundersøkelse av tannlege eller tannpleier Forebyggende tiltak og opplæring i egenomsorg Nødvendig tannbehandling Tilbud om regelmessig oppfølging med individuelt tilpassede innkallingsintervaller Tidspunktet for neste innkalling blir bestemt ut fra en individuell vurdering. Store deler av barne- og ungdomskullene har så bra tannhelse at det kan gå 20 måneder mellom hver tannhelsekontroll. Barna blir innkalt første gang til tannklinikk i det kalenderåret de fyller tre år. Før 3-års alder har vi et samarbeid med helsestasjonstjenesten, som henviser til tannklinikken ved behov. Tabell 2a: Resultater - personer undersøkt og behandlet Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,6 b) ,0 C I) ,2 C II) ,0 d) ,4 e) ,2 E 4) 88 Vakt ,4 Fengsel ,6 Betalende ,8 Total ,4 Tabell 2b: Resultater og måloppnåelse personer under tilsyn Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,0 b) ,2 C I) ,5 C II) ,5 d) ,7 E 1-3) ,0 E 4) 91 Voksne ,7 Total ,0 Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Tilbudet til gruppe a er godt. 96 % av gruppen er under tilsyn. Gruppen er under kontroll og blir innkalt i henhold planlagt intervall. Antall ferdigbehandlede ligger på 72,4 %. Dette er noe høyt. De vedtatte innkallingsintervall tilsier at ca 68 % i gruppen skal være undersøkt/behandlet i kalenderåret. 9

10 Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Tilbudet til gruppe b) er godt, og måloppnåelsen god. Tannhelsetjenesten har på grunn av taushetspliktbestemmelser ikke oversikt over det totale antallet i denne gruppen, og er avhengig av et godt samarbeid med primærhelsetjenesten for å sikre at tilbudet til denne gruppen kommer frem. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c) Det er totalt ferdigbehandlet 217 flere personer i gruppe c i 2011 sammenlignet med Tannhelsetjenesten er også for denne gruppen avhengig av et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er etablert rutiner for samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og representanter for de ulike institusjoner og hjemmesykepleieområdene en til to ganger i året. Tjenesten skal tilby veiledning, undersøkelse og behandling. Det er pleie- og omsorgstjenestens ansvar å formidle tilbudet til brukerne og gi tilbakemelding til tannhelsetjenesten. I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-12/2005 fremgår det at rusavhengige i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsetjenester etter 1-3 i tannhelsetjenesteloven. Slike institusjoner finnes flere steder i fylket, og behandlingstilbudet har eksistert i lengre tid. Ungdom år (gruppe d) Oppslutningen i denne gruppen har økt noe i forhold til 2010, men ligger under bestillingen. Andre grupper (gruppe e) Gruppe e omfattet i 2011 følgende kategorier: 1. Hjemmebundne eldre med pleiebehov tilsvarende dem som er registrert i kommunal hjemmesykepleie 2. Klienter i langtidspsykiatri utenfor institusjon 3. Individer med cerebral parese, multippel sklerose og trafikkskadde med store lammelser 4. Rusavhengige i kommunal rusomsorg Stortinget har prioritert tannhelsetilbud til rusavhengige med årlige midler over statsbudsjettet. I 2011ble det behandlet 154 søknader. Lier, Drammen, Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker kommuner har lavterskeltilbud til rusavhengige. Dette er prosjekter med statlige midler som skal gi et tilbud til de som ikke klarer å benytte seg av det vanlige helsetjenestetilbudet. Tannbehandling er en del av tilbudet, og kommunene kjøper tjenester av offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Voksne (uprioriterte) En del voksne personer behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen har lovpålagt plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig i hele fylket, og må derfor sørge for at voksenbefolkningen har et tilbud på steder som ikke har et tilbud fra privatpraktiserende tannleger. Voksenbehandling er viktig for personellets faglige bredde og allsidighet, og anses som et nødvendig tiltak for å rekruttere tannleger og tannpleiere til offentlig tannhelsetjeneste. Inntektene fra voksenbehandlingen er en del av tjenestens budsjettgrunnlag I 2011 var pasientinntektene 23,8 mill kroner utenom inntektene fra kjeveortopedisk klinikk. Takstene er økt i samsvar med markedet forøvrig. 10

11 Tjenesten hadde i 2011 tilsyn med 6,9 % av den voksne befolkning i Buskerud, varierende fra 3,4 % i Drammen til 12,1 % i Lågen. På landsbasis var gjennomsnittet for de fylkene som har voksenbehandling 7,1 % i Tabell 3. Resultater pr regnskapsenhet/distrikt Antall ferdigbehandlede pasienter Prioriterte grupper Honorarinntekter (kr 1000) Distrikt Endring Endring Lier, Røyken og Hurum Drammen Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeve-ortoped Fylket TANNHELSE Handlingsprogrammet setter mål for tannhelseutviklingen i Buskerud. Internasjonalt og nasjonalt benyttes tre indikatorkull for å måle tannhelsen blant barn og unge. Hvert år registreres tannhelsen hos de såkalte indikatorkullene, 5, 12 og 18-åringer i alle fylker i landet. DMFT (dmft for melketenner) angir hvor mange tenner som er eller har vært angrepet av tannråte. Figur 1. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2011 Antall DMF tenner år 12 år 18 år D= kariøs tann, M = trukket tann pga karies, F = tann med fylling Figur 2. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2011 Figuren viser prosentvis antall kariesfrie individer i de tre gruppene 11

12 år 12 år 18 år Gjennomsnittet er svært bra, men det er forskjeller innen årskullene. Tabellen under viser variasjonene eller spredningen innen årskullene (for eksempel har 83,4% av 5-åringene ingen hull eller fyllinger, 5,1 % har 5 eller flere hull eller fyllinger osv). Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent Alder DMFT=0 DMFT= DMFT= DMFT= DMFT> år 83,4 11,5 4,0 1,0 0,1 12 år 59,6 37,1 3,0 0, år 20,2 46,3 25,0 7,0 1,5 Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse. Felles innsats mellom tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere i alle kommuner er viktig for å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse / tannhelse. Mål og resultater Målsettingen er å opprettholde de gode resultatene blant barn og unge, samtidig med økt innsats for å redusere ulikheter. Resultatet i 2011 er det beste for 12- og 18 åringer målt i Buskerud: 83,4 % av 5-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger. 5,1 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2011 i tannhelseplanen er hhv minimum 72 % og maksimum 8 %. 59,6 % av 12-åringene i fylket har fyllingsfrie tenner. Gjennomsnittlig antall tenner med hull eller fyllinger er 0,9. 80,6 % hadde ingen nye behandlingskrevende hull ved 12-års undersøkelsen. Målet for 2011 er 75 % uten kariestilvekst i behandlingsåret. 3,2 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2011 er 5 %. 20,2 % av 18-åringene er helt uten hull eller fyllinger. Målet er 20 % i ,5 % hadde flere 5 eller flere kariesangrep. Målet er at maksimum 35 % skal ha mer enn 5 tenner med hull eller fyllinger i Psykisk utviklingshemmede i gruppe b) og individer i gruppe c) skal være uten ubehandlede smerte- og betennelsestilstander i tenner eller munnhule. De skal ha tilfredsstillende tyggeevne og et sosialt akseptabelt tannsett. Dekningsgraden har økt 12

13 noe i forhold til tidligere år. Det betyr at samarbeidet med helse- og omsorgstjenesten gir resultater. FOLKEHELSEARBEID Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at den enkelte selv, eller ved hjelp av andre, skal bli i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse. Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en akseptabel tann- og munnhelse. Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og må ses i sammenheng med disse. Forebygging av tann- og munnhulesykdommer må forankres i det generelle folkehelsearbeidet, i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter de senere år. St.meld. nr.16 ( ): Resept for et sunnere Norge, St. meld. nr. 20 ( ): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og St.meld. nr. 35 ( ): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, Framtidas tannhelsetjenester gir føringer for økt innsats på det helsefremmende og forebyggende området. På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet, og i Buskerud fylkeskommune har tannhelsetjenesten en sentral rolle i dette arbeidet. Folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i Buskerud blir organisert av avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid. Avdelingen består av en overtannpleier og fire ledende tannpleiere. Overtannpleier er administrativt underlagt fylkestannlegen, og inngår i fylkestannlegens ledergruppe. Overtannpleier og de ledende tannpleierne samarbeider nært med overtannlegene om koordineringen og systematiseringen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ute i distriktene. Tannhelsetjenesten skal være en synlig samarbeidspartner. Dette gjøres blant annet ved at utvalgt personell deltar på kurs, seminarer, samlinger osv. som ikke nødvendigvis dreier seg om tenner og tannhelse. Overtannpleier er med i arbeidsgruppe for folkehelsearbeid i Buskerud. I 2011 har følgende vært gjennomført: Arrangert temadag om tobakksforebygging for alle ansatte i tannhelsetjenesten, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Tannhelsepersonellet fikk "verktøy" til hvordan de skulle snakket om tobakk, hvor man kunne få hjelp til å slutte og viktigheten av at vi tar opp dette temaet. Dette var også starten på innføring av rapportering på tobakksbruk hos ungdom. Tobakk skal tas opp på alle undersøkelser av ungdom og voksne. Dette skal føres i helseskjema, men det kan ikke tas ut rapporteringsdata fra dette. Det ble derfor lagt inn egen gruppe i datasystemet for denne rapporteringen. Satsingen videreføres, og temaet tas opp på alle distrikts-, klinikk- og ledermøter. Tannhelsetjenesten er deltakere i prosjekter om barn og overvekt i Øvre- og Nedre Eiker Etter innføring av samarbeidsavtaler i 2010, har vi startet med samarbeidsmøter med barneverntjenesten i alle kommuner. Antall bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsetjenesten blir fra 2011 rapportert til helsedirektoratet Videreført samarbeidsprosjektet med barneavdelingen og habiliteringsavdelingen i Vestre Viken HF. Målet er å sikre at barn med langvarige eller hyppige sykehusopphold eller kronisk syke barn, ikke skal få dårlig tannhelse som tilleggsbelastning. Pro- 13

14 sjektet ble i 2011støttet med midler fra Helsedirektoratet og mottok også Zendiumprisen på kr ,- Avtale med LMS (lærings- og mestringssenteret) ved Drammen sykehus om tannhelseundervisning på kurs til ulike sykdomsgrupper. Dette gjelder til en viss grad også LMS på Ringerike Deltar i Dia-helseprosjektet, samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF og Drammen kommune Fjellprosjektet er avsluttet, men det har ført til et tettere samarbeid med Drammen kommune på flere områder. Blant annet er samarbeidet med helsestasjonstjenesten i Drammen intensivert: Helsesøstrene henviser etter spesielle kriterier barn under 3 år til tannhelsetjenesten. Involvert i prosjektet Fjell 2020, og deltar blant annet årlig på Fjelldagen Viderefører samarbeidet med Åssiden videregående skole, tannhelsesekretærlinjen. De har sitt prosjekt om tannhelse i en barnehage på Fjell hvert år Samarbeider med migrasjonshelsesøster i nytt prosjekt i Drammen, for å forebygge tannhelseproblemer hos barn og unge som flytter til kommunen Opplegg for tannhelseundervisning i flyktningmottak og introduksjonssentre / flyktningetjeneste i de kommunene hvor det er aktuelt Samarbeidet med sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen om kurs for NAVansatte om tannhelsetilbud for rusavhengige Samarbeidsmøter med helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner, og tilbud om opplæring av pleiepersonell. Dette gjelder for personell i pleie- og omsorgstjenesten, psykiatri, psykisk utviklingshemmede og rus. På disse møtene blir det også sjekket at kommunene har systemer som sikrer at de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven får tilbud om tannhelsetjenester Engasjert ernæringsfysiolog i 20 % stilling i Hallingdal, skal jobbe spesielt med ungdom og kosthold I løpet av året har det også vært arrangert folkehelsedager på skoler i samarbeid med folkehelseansatte i noen kommuner, eks. Sigdal og Krødsherad Tannhelsetjenesten i Buskerud har et regionalt samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid med fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Som en oppfølging av Sosial- og helsedirektoratets satsing Tenner for livet er det dannet et landsomfattende nettverk for helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten. Nettverket består av fylkestannlegen og folkehelsemedarbeider fra alle landets fylker, samt representanter fra Helsedirektoratet og Norsk Tannvern. Overtannpleier er engasjert av fylkestannlegenes arbeidsutvalg til å jobbe med prosjektet Evaluering av folkehelsetiltak i tannhelsetjenesten. Fylkestannlegen er valgt som nestleder i styret for Norsk Tannvern og som fylkestannlegenes representant i kontaktutvalget for Norsk Tannvern. ANDRE AKTIVITETER Tannhelsetjenesten i fengslene Det er inngått avtale mellom Staten og Buskerud fylkeskommune om kjøp av tjenester i fylkets 3 fengsler (Drammen, Hassel i Skotselv og Ringerike). Til sammen ble det i 2011 brukt 848 timer til fengselstannpleien. I Ringerike fengsel er det egen tannklinikk med 40 % tannlegestilling. Klinikken betjenes av personale fra Ringerike tannhelsedistrikt. Drammen fengsel 14

15 har egen tannklinikk som betjenes to dager i måneden av tannlege. De innsatte på Hassel behandles på Hokksund tannklinikk. Tabell 5. Oversikt over fengselstjenesten 2011 Fengsel Timer brukt Konsultasjoner/ Behandlede pasienter Drammen / 70 Hassel 53 58/24 Ringerike /349 Til sammen /443 Tannlegevakt Tannhelsetjenesten drifter 4 tannlegevaktordninger: Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Vaktordningene er en del av bestillingen. I 2011 utgjorde de fire tannlegevaktene en kostnad på 1,4 mill kroner. Dette er en planlagt kostnad som dekkes innenfor tannhelsetjenestens ordinære ramme. Antall personer behandlet i 2011 er Tabell 6. Kostnader tannlegevaktene 2011 Drammen Kongsberg Hallingdal Ringerike Total Sum lønn Andre utgifter Sum utgifter Inntekter Netto utgifter Narkose- og lystgassbehandling Tannlegekontoret på sykehuset i Drammen tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose) to dager pr uke. Tilbudet gjelder først og fremst de prioriterte gruppene barn, unge og psykisk utviklingshemmede som ikke lar seg behandle på konvensjonell måte. Også andre som har problemer med å gjennomføre vanlig tannbehandling kan få behandling under narkose. I 2011 fikk 199 personer behandling i narkose. Det ble brukt 78 dager til narkosebehandling. Ventetiden for tannbehandling under narkose varierer fra 1-9 måneder med et gjennomsnitt på vel 5. Nødvendig akuttbehandling gjøres uten ventetid, og situasjonen er under kontroll. Tabell 7. Narkosebehandling i 2011 fordelt på grupper Gruppe Antall a) Barn og unge, 0-18 år 115 b) Psykisk utviklingshemmede 38 c) Eldre og langtidssyke 25 d) Ungdom år 1 e) Andre prioriterte grupper 14 f) Betalende 6 Totalt 199 Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål (kjøp av tjenester). 95 personer ble behandlet i 2011 mot 119 i

16 Kjeveortopedisk klinikk Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir tilbud om tannregulering for barn og unge fra kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Det tas også inn en del pasienter fra Nedre Eiker. Klinikken har årlig ca 1000 pasienter under tilsyn. Brutto inntekter fra kjeveortopedisk klinikk var kr 4,1 millioner i Oralkirurgisk behandling Tannhelsetjenesten har ikke egne stillinger innenfor oralkirurgi, og ved Drammen Sykehus er det ikke ansatt oralkirurg. I Buskerud er det til sammen ca 1,5 årsverk innenfor kirurgi i privat praksis. Det er ikke tilgang på oralkirurgisk kompetanse i forbindelse med narkosebehandling i Buskerud. Tannhelsetjenesten må kjøpe alle oralkirurgiske tjenester privat. Dette har medført en betydelig merkostnad for tannhelsetjenesten, samt lang ventetid på timer. Som en konsekvens av dette, har tjenesten styrket kirurgikompetansen for seks egne team. Opplæringen ble gjennomført i begynnelsen av 2009, og en effekt av dette er at interne henvisninger har økt i En av tannhelsetjenestens ansatte startet i 2010 en 5-årig spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med delvis lønn under utdanningen og bindingstid til Buskerud. Det er gitt tilbakemelding til Drammen Sykehus om behovet for tilgjengelig oralkirurgisk kompetanse i tilknytning til sykehuset. REGNSKAPSRESULTAT Tannhelsetjenesten fikk gjennom fylkestingsvedtak styrket sin ramme for 2011 for å ivareta den demografiske utviklingen med økt antall prioriterte pasienter gjennom de siste årene. Tannhelseforetaket har innfridd fylkeskommunens bestilling for Regnskap for 2011 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 0,8 mill kroner. Det negative regnskapsresultatet skyldes økte pensjonsutgifter samt at kravet til inntjening ikke ble fullt oppnådd, bl.a. på grunn av mange vakanser og urutinerte nyansatte og vikarer. Merforbruket som skyldes ekstra pensjonsutgifter, forutsettes regnskapsmessig dekket opp med økte overføringer fra fylkeskommunen (HPS7- Refusjoner). Det har i 2011 vært gjennomført en rekke effektiviserings- og innsparingstiltak: Økning i interne henvisninger i kirurgi etter gjennomført kompetanseheving Økt fokus på korrekt utnyttelse av takstene for betalende pasienter Alle klinikker har fått innkjøpsansvarlige med ekstra opplæring i elektronisk handel og utnyttelse av rammeavtaler osv. Bedre budsjettdisiplin på klinikkene gjennom innføring av ny økonomiportal Økt bevisstgjøring og opplæring i håndtering av behandlerregnskap Tannhelsetjenesten dekker selv, via drifts- og investeringsbudsjettet, investeringene i nye tannklinikker og rehabilitering av eksisterende. Det ble investert for 4,7 mill kroner i

17 Regnskap for tannhelsetjenesten 2011 Hovedpost Regnskap Budsjett Avvik HPS0- Lønn og sos utg HPS2- Kjøp av varer og tj HPS3- Kjøp av varer og tj (erstat) HPS4- Overføringer HPS5- Finansutgifter Netto utg. total HPS6- Salgsinntekter HPS7- Refusjoner HPS8- Overføringsutgifter HPS9 Fin transaksjoner Netto inntekter total Sluttsum SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER Rekruttere og beholde tannhelsepersonell Turnover og ledighet i offentlige tannlege- og tannpleierstillinger er en konstant utfordring, spesielt i utkantdistrikter. Samme tendens sees nå også for tannhelsesekretærstillinger. De økonomiske vilkårene i privat praksis er bedre enn i offentlig tannhelsetjeneste. Søkning til stillingene er noe bedret, men fortsatt er stabilisering av unge medarbeidere i distriktene en utfordring. Fylkeskommunene konkurrerer seg imellom om personell, og tannhelsetjenesten i Buskerud hadde også i 2011 lav begynnerlønnen for tannleger sammenlignet med resten av landet. Stabiliseringstillegg og innsatsstyrt avlønning videreføres for å øke produktivitet og sikre stabilitet. Sammenslåing av enmannsklinikker til større enheter virker rekrutterende på ungt tannhelsepersonell som vil ha et større faglig og sosialt arbeidsfellesskap, men kan medføre ulemper for befolkningen som får noe lenger reisevei. Større klinikker gir et mer stabilt og forutsigbart tilbud til pasientene, samtidig som det bidrar til større faglig bredde og tilgjengelighet av tjenester som videre er med på å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet. Det er utviklet stipendordninger slik at tannhelsepersonell ansatt i foretaket etter individuelle søknader kan etter- og videreutdanne seg. Det gjennomføres introduksjonsprogram for nye arbeidstakere. Dette innebærer at de nyansatte blir fulgt opp og får relevant opplæring. Overtannlegene gjennomfører også systematiske sluttsamtaler med de medarbeiderne som fratrer, for å kartlegge grunnen til at de slutter. Helsefremmende og forebyggende arbeid Avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid har gjennomført flere tiltak og prosjekter særlig rettet mot barn og unges helse og tannhelse i 2011, og flere av disse videreføres i Tidsbruk på utadrettede helsefremmende og forebyggende tiltak rapporteres hvert tertial. 17

18 Eldretannpleie Eldretannpleie har høy prioritet. Tannhelsetjenestens avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid samarbeider med omsorgspersonell i institusjoner og hjemmesykepleie for å kvalitetssikre tannhelseoppfølging for brukerne. Barn og unge Tannhelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med utjevning av sosial ulikhet i helse. Våre statistikker gjør oss i stand til å kartlegge hvilke pasienter som tilhører risikogrupper som har spesielle behov for oppfølging og veiledning. Fokus er på målrettede tiltak til dem som trenger det mest. Individbaserte innkallingsintervaller, med 20 måneder for de som har god tannhelse, bidrar til å styre ressursene mot de som har størst behov. Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid har som en av sine hovedoppgaver å utvikle og samordne nødvendige tiltak for å fremme god tannhelse for barn og ungdom. Samarbeidsprosjektet mellom Kvinne- og barneklinikken ved Sykehuset Buskerud og tannhelsetjenesten har som mål å etablere rutiner for samarbeid og samhandling, samt henvisnings- og oppfølgingsrutiner mellom avdelingen og tannhelsetjenesten i hele fylket. Prosjektet videreføres i Forpliktende samarbeid mellom barneverntjenesten og tannhelsetjenesten er etablert og har bidratt til bedre samhandling. Fra 2011 rapporteres antall meldinger sendt barneverntjenesten til sentrale helsemyndigheter. Fra 2011 blir det foretatt systematisk kartlegging av tobakksvaner for alle ungdommer mellom 13 og 19 år i forbindelse med de ordinære tannhelsekontrollene. Tjenesten mottok midler fra Fylkesmannen til oppstart og oppfølging, og temadag for alle ansatte om tobakk var starten på satsningen. Kvalitetsutvikling Tannhelsetjenesten har et IK-system for å ivareta kvalitet, internkontroll og pasientsikkerhet. Systemet videreutvikles med fokus på praksisdrift og behandlingskvalitet. Det gjennomføres årlige vernerunder for å sikre at lovpålagte krav innenfor helse- miljø og sikkerhet ivaretas. Tema for vernerunden i 2011 var støy, hygienerutiner og journalsjekk. Det utarbeides en egen årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i tjenesten som behandles i tannhelsetjenestens arbeidsmiljøutvalg, TAMU. Tannhelsetjenesten forholder seg til fylkeskommunens HMS-mål og følger opp disse etter gjeldene rutiner for IA-bedrifter. BRUKERMEDVIRKNING Serviceerklæring klageordning - brukerundersøkelse Serviceerklæringen gir en beskrivelse av de forpliktelser tannhelsetjenesten har overfor befolkningen, klageordninger og adresser. Den ble revidert ved opptrykk i Det ble mottatt 9 klager i Det klages i hovedsak på manglende informasjon om behandling og rettigheter, samt kvalitet. Antall klager er svært lavt i forhold til antall behandlede pasienter. Klagene er viktige bidrag til kvalitetsutvikling av tjenesten. Siste brukerundersøkelse ble gjennomført i 2008 i et fellesprosjekt for fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og gjenspeiler stor tillit og tilfredshet med 18

19 tannhelsetjenesten i Buskerud blant pasienter og samarbeidspartnere. System for registrering av brukertilfredshet planlegges som ny nasjonal kvalitetsindikator. Det skulle etter planen vært gjennomført ny undersøkelse i 2010, men landets fylkestannleger ønsker en felles mal for brukerundersøkelser og avventer nå konklusjonen på dette arbeidet. KOMPETANSEUTVIKLING Kursaktiviteter Etterutdanning er et satsingsområde. Tannhelsetjenesten har et kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning. Det er etablert en stipendordning slik at alle ansatte kan delta på relevante kurs som arrangeres av andre enn foretaket. Produksjonsbonusen er utformet slik at 6 % av bonusbeløpet blir gitt i form av en kurspott. Det arrangeres en årlig etatssamling over to dager for alle ansatte. I 2011 markerte Tannhelsetjenesten i Buskerud sitt 50-årsjubileum med et jubileumsseminar for alle ansatte og gjester. Tema for seminaret var Tannhelsetjenestens fortid, nåtid og framtid med fokus på historiske tilbakeblikk, nåsituasjonen med motivasjon og organisasjonsutvikling samt framtid med nytt lovverk, ny veileder for god klinisk praksis og nye oppgaver. Det ble også utgitt en jubileumsbok med tittelen " Egne tenner hele livet" forfattet av Turid Album Alstad og Svein Alstad. Boken gir et historisk tilbakeblikk på tannhelsetjenestens 50 år, og den ble gitt som gave til alle ansatte, gjester og samarbeidspartnere. Personalet i Tannhelsetjenesten benytter seg av kurstilbud som Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og Tannhelsesekretærenes forbund / Parat arrangerer sentralt og lokalt. Følgende kurs ble arrangert av foreningene lokalt i 2011: Buskerud tannlegeforening: Fra lepperødt til drøvel- en knivskarp reise i oralkirurgiens og oralmidisiens verden" v/ Cecilie Gjerde og Sissel Heggdalsvik Norsk Tannpleierforening, avd. Buskerud: Periodontitt: Undersøkelse; strategier for systematisk behandling og vedlikehold " v/ Morten Enersen og "Oralmotorisk stimulering" v/ Kristin Henriksen Tannhelsesekretærenes forbund: Demens: Handlinger, holdninger og muligheter" v/ sykepleier Tron Kjelberg Fylkestannlegen har hatt fire måneders studiepermisjon i løpet av høsten for å gjennomføre lederstudiet "Erfaringsbasert masterstudium i helseadministrasjon" ved Universitetet i Oslo. Tabell 8. Antall kursdager i 2011, fordelt på yrkesgruppe: Yrkesgruppe Antall kursdager (gjennomsnitt) Mål for 4-års planperiode Overtannleger 11,3 (82 timer) 160 timer Tannleger 7 (50 timer) 160 timer Tannpleiere 9,9 (71 timer) 100 timer Tannhelsesekretærer 5,1 (37 timer) 80 timer Tannhelsetjenesten har årlig forespørsel fra ulike utdanningsinstitusjoner om utplassering av studenter. I 2011 var tannlegestudenter, tannpleierstudenter og elever fra tannhelsesekretærlinjen utplassert. Ordningen er ressurskrevende, men fungerer som en gjensidig informasjonskanal mellom Tannhelsetjenesten og de ulike utdanningsinstitusjonene, og er samtidig et viktig rekrutteringstiltak. 19

20 Økonomi Kursutvalget disponerer et eget budsjett for midler avsatt til kurs og kompetanseutvikling. I 2011 var de direkte utgiftene til kursvirksomhet kr Budsjettet var på kr Jubileumsseminaret bidro til et merforbruk på kr i kursregnskapet. I tillegg kommer Tannhelsetjenestens indirekte utgifter i form av lønnsutgifter og nedsatt produksjon. Det blir også avsatt 6 % av opptjent bonus øremerket til refusjon av kursutgifter. I 2011 ble det utbetalt kr fra kursfondet. Regnskap og budsjett for opplæring Tiltak Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Etatsmøte Stipend Dataopplæring Kurs med full dekning Syst.etterutdanning Lederopplæring SUM Spesialkompetanse Ved utgangen av 2011 har tannhelsetjenesten tannleger med følgende spesialkompetanse: Helseadministrasjon Kjeveortopedi Endodonti Barnetannpleie Tannbehandling i narkose Tannbehandling med lystgass-sedasjon Implantatforankret protetikk Odontofobi Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Kompetansesenteret startet sin virksomhet i mars 2009 og er godt i gang med rekruttering, fagutvikling og ulike prosjekter. Fylkestingene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud har vedtatt at Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør skal være organisert som et interkommunalt selskap med de fem fylkene som eiere og valgte representanter fra eierfylkene til representantskap og styre. Styret har fokus på oppfølging av vedtatt strategidokument for virksomheten og omsetting av dette i praktisk handling. Det er ansatt en ansikt- og kjeveradiolog som er faglig ansvarlig for senteret. Kompetansesenteret er lokalisert til Sørlandet sykehus HF i Arendal og har følgende satsningsområder: utdanning av tannlegespesialister, etterutdanning, rådgivning, forskning, spesialistbehandling og folkehelsearbeid. Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør har i sin formålsparagraf at selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen, samt bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. I løpet av 2011 har TKS vært involvert i følgende prosjekter/ arbeidsgrupper: Desentralisert utdanning av to spesialistkandidater Odontofobiprosjektet. Forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen 20