TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN"

Transkript

1 TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

2 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under ett er resultatene tilfredsstillende, tannhelsen hos barn og unge er blitt markant bedre de siste årene. Særlig blant 18-åringene har den positive utviklingen vært tydelig. 82,4 prosent av femåringene har feilfrie tenner. 12-åringene har i gjennomsnitt 1,0 tenner som har hatt eller trenger behandling. Tilsvarende tall for 18-åringene er 4,0 tenner. 59,3 prosent av 12-åringene har feilfrie tenner og 18,9 prosent av 18-åringene er uten fyllinger eller karies. Det finnes likevel grupper av unge som har store tannhelseproblemer. 10,6 prosent av 18- åringene har 10 eller flere tenner som har hatt eller trenger behandling. Tannhelsetjenesten har fortsatt en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte. Det er undersøkt og behandlet 2864 flere personer i 2014 sammenliknet Dette tilsvarer en økning på 11,1 %. Pasientinntektene var på kroner, en økning på kroner (22,9 %) fra Noe av forklaringen på dette ligger i en takstjustering. Tannhelsetjenesten hadde i 2014 nettoutgifter på kroner. Foreløpige regnskapstall viser et mindreforbruk på kroner. En million kroner avsatt til narkosebehandling vil imidlertid bli fratrukket ved regnskapsavslutningen. I realiteten betyr dette et merforbruk på kroner i Ingen stillinger sto vakante ved utgangen av Tverrsektorielt samarbeid og folkehelsearbeid prioriteres. For å sikre et best mulig tilbud til de prioriterte gruppene utarbeides nye samarbeidsavtaler med kommunene om gjensidige forpliktelser overfor brukere innen pleie- og omsorg, barnevern, helsestasjoner og rusomsorg. Tannhelsetjenesten har et særskilt ansvar for individuell oppfølging av vanskeligstilte barn og unge, og samarbeider tett med barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. Helsedirektoratet mottar årlige rapporter om antall bekymringsmeldinger sendt fra fylkeskommunene til barnevernstjenesten. Fylkeskommunen disponerer deler av lokalene til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør til egne aktiviteter. Det er bygd én ny klinikk i 2014 og det er utarbeidet tannhelseplan for perioden

3 3 1. Virksomheten 1.1 Navn: Tannhelsetjenesten 1.2 Eierforhold, organisatorisk og faglig tilknytning Den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune er organisert i en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som leder. Virksomheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. 1.3 Virksomhetens målsetting Overordnet mål. I tannhelseplan er det satt som overordnet mål å fremme tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning i samsvar med Stortingsmelding nr. 35 om fremtidens tannhelsetjenester Delmål. Tannhelseplanen skisserer følgende delmål: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutvikling for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere Driftsmål Aktivitetsmål Tannhelseplanen har denne målsetningen: Gruppe A (0-18 år): 65 % ferdigbehandlet, 97 % under tilsyn. Gruppe B (voksne psykisk utviklingshemmede): 95 % ferdigbehandlet, 97 % under tilsyn. Gruppe C1 (eldre og uføre på institusjon): 96 % under tilsyn. Gruppe C2 (eldre/ uføre med hjemmesykepleie): 50 % ferdigbehandlet, 60 % under tilsyn. Gruppe D (ungdom 19 og 20 år): 55 % ferdigbehandlet, 75 % under tilsyn. Gruppe E (rusmiddelavhengige): 70 % under tilsyn.

4 Faglige mål Tannhelsemål Tannhelseplanen har følgende målsetning: 5-åringer: 80 % skal ha feilfrie tenner. 12-åringer: Gjennomsnittlig DMFT* skal ikke være høyere enn 1,5. Minst 50 % av årskullet skal ha 0 DMFT*. 18-åringer: Gjennomsnittlig DMFT* skal ikke være høyere enn 4,5. Minst 60 % av årskullet skal ha under 5 DMFT* * = Kariøse, tapte og fylte tenner pr. individ. 1.4 Virksomhetens lovgrunnlag Lov om tannhelsetjenesten pålegger fylkeskommunen å sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Følgende grupper er prioritert: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom fra 18 år til og med det året de fyller 20. e) Personer under kommunal rusomsorg og på legemiddeladministrert rehabilitering (LAR). I tillegg kan det ytes tjenester til voksent betalende klientell. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling. 1.5 Organisasjonsstruktur Tannhelseplan legger opp til en videreføring av intensjonen i forrige planperiode om å styrke klinikkenes rolle som selvstendige enheter. Ledelsesstrukturen i tannhelsetjenesten har to nivåer; fylkestannlege og klinikkledere. Fylkestannlegen har det overordnede ansvaret for hele tannhelsetjenesten i fylkeskommunen, og fylkestannlegens kontor skal yte administrativ støtte til klinikklederne innen personal, økonomi og IKT. Klinikklederne har lederansvar ved klinikkene. 1.6 Klinikkstruktur Det er opprettet følgende åtte administrative enheter: Maxis tannklinikk Grimstad tannklinikk Krøgenes (tidligere Havblik)- og Froland tannklinikk Lillesand- og Birkeland tannklinikk Tvedestrand-, Vegårshei- og Åmli tannklinikk Risør- og Gjerstad tannklinikk Evje-, Bygland- og Iveland tannklinikk Valle- og Bykle tannklinikk 1.7 Lederstillinger I tillegg til fylkestannlegen er det ansatt administrasjonsleder, som også er stedfortreder for virksomhetsleder/ fylkestannlege. Administrasjonsleder har et særskilt ansvar innen økonomistyring, personalledelse og IKT-arbeid. Åtte klinikkledere har ansvar for hver sin klinikkenhet.

5 5 2. Aktivitet og resultater 2.1 Ny tannhelseplan Tannhelseplan er det viktigste styringsdokumentet på fylkeskommunalt nivå. Fylkestinget behandlet forslag til ny tannhelseplan for perioden i oktober. Fylkestinget fattet følgende vedtak. Fylkestinget vedtar tannhelseplan med følgende endringer: A. Framtidig klinikkstruktur kan ikke vedtas før alternativene er konsekvensutredet og en ser konsekvensen av den forestående kommune- og regionreform. B. Det utarbeides en detaljert oversikt over utstyrsbehov og oppgradering av tannklinikkene. C. En løsning med tannhelsebuss eller en annen form for ambulerende tannhelsetjeneste utredes. D. Det iverksettes en systematisk undersøkelse av kvalitet på tannhelsetilbudet i fylket. E. Planen viser at det er stor utskiftning av tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkestinget ber administrasjonen vurdere ulike tiltak for å gjøre det mer attraktivt å søke tannlegestillinger i distriktet slik at det sikrer bedre kontinuitet i tjenesten. F. Fylkestinget ønsker at det ses på muligheten for å ta inn flere betalende pasienter ved de fylkeskommunale tannklinikkene, i de kommunene der det ikke finnes et privat alternativ. G. Spesialisttjenesten må være tilgjengelig for hele befolkningen. 2.2 Arbeidsoppgaver Tannhelsetjenesten skal tilby Aust-Agders befolkning tannhelsetjenester i samsvar med Lov om tannhelsetjenesten og fylkeskommunale plandokumenter.

6 % helt uten karieserfaring Virksomheten i forhold til mål Resultater og tannhelsemål Tannhelseutvikling for 5-åringer født i Landsgj.snitt* Aust-agder År * = Det foreligger ennå ingen data for landsgjennomsnittet år Oversiktstabell, 5-åringer: Antall individer Resultat 2014 Mål Resultat 2013 Resultat 2012 Kariesfrie, 0 dmft* 82,4 % 80 % 81,6 % 84,4 % 1 4 dmft 12,6 % 12,9 % 10,7 % 5 9 dmft 4,0 % 4,5 % 3,8 % > 9 dmft 1,0 % 0,9 % 1,1 % *Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. 82,4 prosent av årskullet for 5-åringene har feilfrie tenner. Tannhelseplanens målsetting er oppnådd.

7 Tenner med karieserfaring 7 Tannhelseutviklingen for 12-åringer født i ,5 2 1,5 1 Landsgj.snitt* Aust-Agder 0, År * = Det foreligger ennå ingen data for landsgjennomsnittet år Oversiktstabell, 12-åringer: Tenner /individ Resultat 2014 Mål Resultat 2012 Resultat 2011 DMFT* 1,0 1,5 1,1 1,2 Andel i % Kariesfrie, DMFT = 0 59,3 % 50 % 55 % 54 % 1 4 DMFT 36,4 % 44 % 41 % 40 % 5 9 DMFT 3,9 % 6 % 4 % 5 % (5,4) > 9 DMFT 0,4 % 0 % 0 % 1 % (0,5) * Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. Resultatet målt i DMFT viser at den gjennomsnittlige tannhelsen blant 12-åringene aldri har vært bedre. 1,0 DMFT tilsvarer landsgjennomsnittet i ,3 % av 12-åringene har feilfrie tenner. Målsettingen i tannhelseplanen er oppnådd. I 2014 var SiC-indeksen* for 12-åringene 2,8 (3,1 i 2013). * Gjennomsnitt DMFT på den tredjedel av gruppen med mest karies.

8 Tenner med karieserfaring 8 Tannhelseutviklingen for 18-åringer født i Landsgj.snitt* Aust-Agder År * = Det foreligger ennå ingen data for landsgjennomsnittet år Oversiktstabell, 18-åringer: Tenner /individ Resultat 2014 Mål Resultat 2013 Resultat 2012 DMFT* 4,0 4,5 4,3 4,5 Andel i % Kariesfrie, DMFT = 0 18,9 % 20 % 18 % 18 % 1 4 DMFT 43,8 % 40 % 43 % 40 % 5 9 DMFT 26,7 % 30 % 28 % 30 % > 9 DMFT 10,6 % 10 % 11 % 12 % * Gjennomsnittlig antall tenner pr. individ som er fylt, er trukket på grunn av karies eller har hull. Målsettingen om et gjennomsnitt på 4,5 DMFT er nådd. For alle gruppene under ett er resultatene tilfredsstillende, tannhelsen hos barn og unge er blitt markant bedre de siste årene.

9 Aktivitetsmål Resultater, andel ferdigbehandlet* og under tilsyn: Gruppe Prosent ferdigbehandlet Prosent under tilsyn 2014 Mål for 2014 Mål for planperioden planperioden A 3-18 åringer B - psykisk utviklingshemmede C1 beboere i institusjon C2 brukere av hjemmesykepleien D åringer E rusmiddelavhengige * En pasient er ferdigbehandlet når han/hun er undersøkt og gitt nødvendig behandling og satt opp til ny innkalling etter en nærmere bestemt tid. Målene er i hovedsak oppnådd for alle de prioriterte gruppene. For nærmere detaljer, se tabell under pkt Forebyggende arbeid. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder deltar aktivt i det regionale helsefremmende og forebyggende arbeidet og slutter opp om nasjonale tiltak innenfor folkehelse. Folkehelsekoordinatoren har en overordnet rolle i organisering og tilrettelegging av det forebyggende arbeidet. I Stortingsmelding 35 ( ) om tannhelsetjenesten legges det stor vekt på å prioritere innsats overfor de mest utsatte gruppene; de som trenger det mest. Tannhelsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet skal løftes; og den nære, regelmessige kontakten tannhelsepersonellet har med prioriterte grupper i befolkningen kan ha stor nytteverdi også i et større perspektiv. Barneombudet og barnevernstjenesten har tatt initiativ til et tett samarbeid med tannhelsetjenesten for å avdekke omsorgssvikt og mishandling hos barn og unge. Bekymringsmeldinger til barnevernet er obligatorisk når det foreligger mistanke om fysiske eller psykiske skader påført av voksne personer. Også i de tilfellene hvor barn og unge sjelden eller aldri møter til konsultasjon, kan det være grunn til å se nærmere på årsaken. Fylkeskommunene har rapporteringsplikt til Helsedirektoratet. I 2014 ble det fra Aust-Agder sendt 30 bekymringsmeldinger til barnevernet og 27 varslinger til foreldre/ foresatte.

10 10 Tannhelsetjenestens brede kontaktflate utnyttes også på andre områder, for eksempel i kostholdskampanjer og tobakksforebyggende tiltak. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med kommunale helsestasjoner, skolehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Disse er under revidering. Prosjektet Tenner i sikte er videreført. Ca elever over hele fylket på 4. og 10. klassetrinn deltar i et undervisningsopplegg utarbeidet av Helsekilden, opprinnelig et folkehelsetiltak i Østfold fylkeskommune. Dette er et sunnhetspedagogisk opplegg som legger vekt på å utvikle sosiale ferdigheter og hjelpe de unge til å gjøre sunne valg. Læringen skjer gjennom opplevelse og erfaring. 2.4 Økonomisk drift Driftsresultat. Oversikt pr : Regnskap Justert budsjett Avvik Prosent Utgifter ,64 Inntekter ,94 Nettoutgifter , Pasientinntekter. Pasientinntekter: Endring fra 2013 til 2014 Prosentvis endring , Merknader til driftsresultatet Regnskapsutskrift pr for 2014 viser netto driftsutgifter på kr ,-. Dette gir et budsjettoverskudd på kr ,-. I budsjett for 2014 er det avsatt 1 mill. kroner for dekning av utgifter til anestesitjenester ved tannbehandling i narkose på Sørlandet sykehus Arendal. Disse midlene er ikke tatt i bruk, og vil bli fratrukket i neste års budsjett. I realiteten betyr dette et merforbruk på kroner i Pasientinntektene for 2014 var på kroner, en økning på kroner (22,9 %) fra 2013.

11 Aktivitet. OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I AUST-AGDER 2014 Klientell fordelt på grupper i henhold til prioritering i Lov om Tannhelsetjenesten: Totalt antall personer i gruppene: Antall og andel undersøkt/ behandlet i rapportåret: Antall som var planlagt ikke innkalt i rapportåret: Antall og andel som var under tilsyn i rapportåret Antall Andel Antall Andel GRUPPE A Barn 0-2 år % Barn og ungdom i alderen 3 til 18 år ,0 % ,8 % GRUPPE B Psykisk utviklingshemmede ,5 % ,7 % GRUPPE C1 Eldre, langtidssyke og uføre i Institusjon GRUPPE C2 Eldre, langtidssyke og uføre i Hjemmesykepleie ,0 % ,6 % ,4 % ,4 % GRUPPE D Ungdom i alderen 19 til 20 år ,7 % ,6 % GRUPPE E Rusavhengige ,8 % ,9 % SUM PRIORITERT KLIENTELL HELE FYLKET GRUPPE F Øvrige voksne befolkning? se opus rap SUM ALLE GRUPPER HELE FYLKET ,0 % ,1 % ,4 % ,3 % ,2 % ,8 %

12 12 Aktivitetsendringer fra 2012 til 2013, målt i antall undersøkt og behandlet: Klientgruppe Undersøkt og behandlet i 2013 Undersøkt og behandlet i 2014 Endring fra 2013 til 2014 Prosentvis endring A (3-18 år) ,8 B (psykisk ,6 utviklingshemmede) C1 (beboere i institusjon) 880* 699* ,6 C2 (brukere av ,9 hjemmesykepleien) D (19-20år) ,0 E (rusavhengige) 195* 179* -16-8,2 Sum prioritert ,8 klientell F (betalende) ,9 Sum alle grupper ,1 * = Under tilsyn Tabellen viser at det er undersøkt og behandlet 2864 flere personer enn i Dette tilsvarer en økning på 11,1 %. I gruppe C 2 (brukere av hjemmesykepleien) er antall ferdigbehandlede økt med 202 personer (23,9 prosent) siden Dette er i samsvar med intensjonene i tannhelseplanen om å gi denne gruppen høy prioritet. Personer i gruppe C2 og E (rusmiddelavhengige) har gjennomgående stort behandlingsbehov, og disse gruppene krever en stadig større andel av ressursene. Gruppe E og gruppe C1 (beboere i institusjon) er redusert med henholdsvis 16 og 181 personer. Endringene kan skyldes uklare rapporteringsrutiner hvor begrepene ferdigbehandlet og under tilsyn ikke er tydelig definert, derfor kan tallene være noe misvisende. Utover dette er det forventet at gruppe C1 reduseres, mens vi ser en økning i gruppe C2. Dette har sammenheng med at stadig flere brukere av pleie- og omsorgstjenester er hjemmeboende samtidig som antall institusjonsplasser går ned. I de øvrige gruppene er det en økning i antall personer. Det er spesielt gledelig at gruppe B (psykisk utviklingshemmede) har en økning da dette er en gruppe som krever tettere oppfølging.

13 Tidsforbruk prioritert klientell Det er stipulert et gjennomsnittlig tidsforbruk på 1,0 time for å ferdigbehandle en bruker i gruppe A (0-18 år). For gruppe C2 (brukere av hjemmesykepleien) og gruppe E (rusmiddelavhengige) er tidsforbruket henholdsvis 3,5 og 4 timer. 2.6 Annen aktivitet Tannhelsetjenester i fengslene. Det er gitt tannbehandling til 82 innsatte ved Arendal og Evje fengsel Tannbehandling i narkose. Tannhelsetjenesten har ansvar for tannbehandling i narkose. Denne utføres i samarbeid med anestesipersonale på Sørlandet sykehus Arendal. I 2014 ble 65 pasienter behandlet i narkose Tannlegevakt. Det har vært organisert tannlegevakt i følgende perioder: - Julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og nyttårsdagen. - Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag. - Alle dager i perioden 12. juli august. 2.7 Personell Stillinger i virksomheten. STILLINGSTYPER BUDSJETTERTE ÅRSVERK Fylkestannlege 1 1 Administrasjonsleder 1 1 Konsulent 1 1 Spesialtannlege/spesialistkandidat 2 2 Tannlege 25,3 25,5 Tannpleier 8,6 8,6 Tannhelsesekretær 31,1 31,9 Renholder 0,6 0,6 Sum 70,6 71, Kompetanseheving og personalutvikling. Tannhelsetjenesten har som målsetting å styrke personalets faglige kvalifikasjoner for derved å sikre kvaliteten på tjenestene. I samsvar med tannhelseplanen er det utnevnt to fagkoordinatorer som skal bidra til å sikre høy kompetanse og veiledningsbehov. Tannhelsetjenesten arrangerer faglige samlinger for hele personalet. Det ytes tilskudd til deltakeravgift og reise til sentrale kurs, bl.a. i forbindelse med Den norske tannlegeforenings landsmøte, januarkursene samt andre kurs arrangert av eksterne aktører. I samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter ble det i september arrangert to dagers fagsamling i Vestfold for hele personalet.

14 14 Tannhelsetjenesten har sammen med HR avdelingen etablert et program for lederutvikling. Klinikklederne har deltatt på dagssamlinger med interne og eksterne foredragsholdere. I tillegg ble et i mai arrangert to dagers samling i Stavern for klinikklederne. Det forutsettes at spesialistene bidrar til å styrke fagmiljøet både i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og ved kompetansesenteret på Sørlandet sykehus Arendal Sykefravær. Sykefraværet var i 2014 på 4,64 prosent. Dette er en kraftig nedgang fra 2013, hvor sykefraværet var på 9, Vakanser. Pr var ingen stillinger vakante Nytilsettinger og rekruttering. Tilsettinger i 2014 Administrasjonsleder: Gunn-Kristin Hermansen Tannleger: Marianne Haug Grønningsæter (vikar) Cassandra Pham (vikar) Tannpleier: Sandra Capaite (vikar) Hadis Khorshidian (vikar) Tannhelsesekretær: Camilla Aarak Kiland(vikar) Ida Blålid (vikar) 2.8 Helse, miljø og sikkerhet. Berit Bermudez, Grimstad, er hovedverneombud for tannhelsetjenesten. Samarbeids-/ arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i Tannhelsetjenesten har som mål å styrke arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassene, for på den måten å sikre et godt tjenestetilbud til befolkningen. Tiltak som bidrar et bedre psykososialt arbeidsmiljø har høy prioritet. Tannhelsetjenesten er aktiv bruker av tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS, og har stor nytte av kompetansen som tilbys, både i forbindelse med konkrete saker og hendelser, og ved opplæring av personalet, eksempelvis gjennom førstehjelpskurs. Det ble gjennomført vernerunde på 15 klinikker i Det vil bli utført vernerunde i 2015 på Krøgenes tannklinikk. Vernerunden avdekket enkelte forhold knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet, deriblant behov for nye klimaanlegg og oppgradering av utstyrsenheter på en rekke klinikker. De ansatte gir positive tilbakemeldinger på det psykososiale arbeidsmiljøet.

15 Andre driftsmessige forhold ESA 8. mai 2014 kom meldingen om at EFTAs overvåkingsorgan ESA har avsluttet saken om mulig kryss-subsidiering i den offentlige tannhelsetjenesten, etter at Norge har akseptert å endre finansieringsordningen. Norske myndigheter har forpliktet seg til å klargjøre i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris. Det må innføres et system med adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en fordel som er konkurransevridende i områder med private tannhelsetilbud. Både forberedelse og innføring av nye regler i året som kommer vil kreve ekstra ressursinnsats Samarbeid med kommunene. Det er et godt samarbeid med kommunenes helsestasjoner om forebyggende arbeid for barn i alderen 0-3 år. Tannhelsepersonell gir veiledning ved behov. Tannhelsetjenesten har jevnlig kontakt med pleie- og omsorgstjenesten for å formidle tilbudet om tannbehandling for brukere av hjemmesykepleiens tjenester. Videre legges det vekt på tett samarbeid med syke- og aldershjem og boenheter for psykisk utviklingshemmede. Det er utarbeidet forpliktende samarbeidsavtaler mellom hver enkelt tannklinikk og kommunens helsestasjoner, skolehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjeneste. Disse er under revidering Samarbeid med andre fylkeskommuner. Fylket er representert på regelmessige samlinger for fylkestannleger, både regionalt på landsbasis. Det holdes jevnlig kontakt med andre fylker for å utveksle informasjon og erfaringer. Fylkestannlegen er representant for region sør i fylkestannlegenes arbeidsutvalg Samarbeid om innkjøp. Gjennom innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder er det etablert et tett samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune om innkjøps- og rammeavtaler for tannhelsetjenesten Samarbeid med fylkesmannens helseavdeling. Fylkestannlegen har regelmessig kontakt med fylkesmannens helseavdeling. Tannhelsetjenesten bidrar med informasjon og faktaopplysninger i Fylkesmannens Sosialog helsemelding Samarbeid med Helseforetaket. Tannhelsetjenesten samarbeider med kjevekirurgisk seksjon ved Sørlandet sykehus Arendal. Tannbehandling i narkose utføres ukentlig på av tannhelsetjenestens eget personell i sykehusets lokaler Regionalt odontologisk kompetansesenter. Tannhelsetjenesten i Aust-Agder benytter deler av kompetansesenteret til egne funksjoner. Det er inngått egen avtale med det interkommunale selskapet om bruk av lokaler og utstyr.

16 16 I 2014 var to spesialistkandidater og 0,6 allmenntannleger knyttet til senteret. Totalt tilsvarte fylkeskommunens engasjement 3,4 årsverk, inkludert 1,8 tannhelsesekretærer. 3. Klinikker og utstyr 3.1 Krøgenes 3. desember var det offisiell åpning av nye Krøgenes tannklinikk. Nedetiden for klinikken i flytteperioden har vært minimal og må sees i sammenheng med god planlegging og organisering fra klinikklederens side. Investeringskostnadene for nytt utstyr på den nye klinikken er høyere enn forutsatt og overstiger budsjettet på 5 mill. kroner. Årsaken til dette er blant annet at kostnadene til behandlingsutstyr er høyere enn forventet. For å redusere kostnadene ble blant annet antall behandlingsrom redusert fra åtte til syv. Det er forsøkt å gjenbruke møbler og utstyr så fremt det har vært mulig. Merutgiften beløper seg til ,-. Overskridelsen knytter seg i hovedsak til innkjøp av nødvendig utstyr på en tannklinikk som for eksempel autoklav, it-utstyr og panoramarøntgen. Det er også knyttet kostnader til etablering av ny klinikk som ikke direkte kan knyttes til investeringer. Som for eksempel nedvask og flytting fra gammel klinikk, konsulenttjenester for planlegging og gjennomføring, flytting og montering av utstyr til gjenbruk etc. 3.2 Innkjøpsavtaler Tidligere inngått avtale med Norsk Dental Depot og LIC-Scadenta om innkjøp av dentalt forbruksmateriell er videreført. Det er påbegynt anbud for levering av dentalmedisinsk utstyr og klinikkinnredninger. Innkjøpsavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om rammeavtaler for tannhelsetjenesten. 3.3 Service- og vedlikehold Tannhelsetjenesten har inngått rammeavtale med Dental Sør A/S om service- og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Samme firma har også ansvar for sertifisering og tilsyn av medisinteknisk utstyr. 3.4 Fornyelse og utskiftning av utstyr I forbindelse med etablering av Krøgenes tannklinikk ble det anskaffet 6 nye behandlingsenheter. Det er montert nytt behandlingsutstyr og innredning på tannklinikkene i Grimstad og på Evje. Nytt mobilt utstyr er kjøpt inn til narkosebehandlingen på Sørlandet sykehus Arendal. I tillegg er det skiftet ut datautstyr ved flere klinikker. 3.4 Kjøp av tjenester Det er kjøpt eksterne tjenester for kroner. Dette er i hovedsak spesialisttjenester fra privat sektor og Tannhelsetjenestenes kompetansesenter Sør. Øvrige tjenestekjøp gjelder akuttbehandling hvor offentlig tannhelsepersonell ikke har vært tilgjengelig. Det er ikke kjøpt tjenester fra andre fylkeskommuner.

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2015 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN 2 ÅRSMELDING 2010 0. Hovedtrekk Ny tannhelseplan for perioden 2010-2014 ble vedtatt av fylkestinget 27. april. Implementering av tannhelseplanen har

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017 Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH Oslo, 16.februar 2017 Den offentlige tannhelsetjenesten A: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Tannhelsetjenesten - prioriteringer

Tannhelsetjenesten - prioriteringer Tannhelsetjenesten - prioriteringer Nasjonalt råd for prioritering Jostein Grytten Odontologisk fakultet, UiO 16.02.2017 Noen spørsmål Hvor kunnskapsløse er vi egentlig? Hva sier eksisterende data om forbruk

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 Tannhelsetjenestens overordnede mål: Buskeruds befolkning skal ha en slik tannhelse at i gjennomsnitt minst 20 tenner

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294)

Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294) Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294) Innledning Konstituert fylkestannlege Asbjørn Dalsmo nedsatte i februar 2012 en arbeidsgruppe med følgende mandat: Det skal utarbeides en tannhelseplan

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 13/9419-2 Saksbehandler: Claes Næsheim Generalplan tannhelse 2014-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 28.08.2014 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 7/09 Møtedato: 02.09.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS - er det bryet verdt? av Jan Hvoslef Mastergradsoppgave i helseadministrasjon Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2007 FORORD Tannhelsen

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/12 Møtedato: 13.03.2012 Tid: 13:00 Møtested: E 202, Fylkeshuset Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/13 Møtedato: 14.03.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 2008 og 2011 Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Referat møte i arbeidsgruppen for tannhelsetjenester

Referat møte i arbeidsgruppen for tannhelsetjenester jsv, 01.06.05 Til stede: Jens Otto Ulseth (Klæbu tannklinikk/fylkestannlegen i Sør -Trøndelag) Mari Jacobsen KRD, Helge Bakkan (fylkestannlegenes arbeidsutvalg), Hilde Vogt Toven (shdir), Hanne Christine

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS.

Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. Høringssvar til Oppgavemeldingen knyttet til Primærhelsemeldingen fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. I St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 5/08 Møtedato: 28.08.2008 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 29.08.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket

Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Areal- og strukturutvikling i Aust-Agder-jordbruket Historisk utvikling, 1929 21 i Aust-Agder Kjelde: Jordbruksteljingane, SSB. Driftseiningar over 5 dekar er med. 8 Tal jordbruksbedrifter (bruk) 7 6 6339

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Etterspørsel og tilbud av tannhelsetjenester betydning for arbeidsmarkedet for tannhelsepersonell

Etterspørsel og tilbud av tannhelsetjenester betydning for arbeidsmarkedet for tannhelsepersonell Etterspørsel og tilbud av tannhelsetjenester betydning for arbeidsmarkedet for tannhelsepersonell Jostein Grytten Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon Fornebu 30.01.2015 Bakgrunn debatten om behovet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Kort presentasjon av 15. mars-tallene

Kort presentasjon av 15. mars-tallene Notat and, 5. juni 2007 Til: Fra: Arbeidsgruppen for tannhelsetjenester Andreas Hedum Til stede: Marianne Moi, Jørgen Underthun, Jens Otto Uldseth, Linda Grytten, Andreas, Else (ref), Hanne Lundemo, Arild.

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer