Tannhelseplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseplan 2010-2014"

Transkript

1 Tannhelseplan Side 1 av 31

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Lovgrunnlag Økonomiske rammebetingelser Befolkningsutvikling Tannhelseutvikling Beskrivelse av tannhelsetjenesten i Aust-Agder Evaluering av forrige plan Målsettinger Handlingsplan Organisering Økonomiske konsekvenser Plangrunnlag Lovgrunnlag og andre rammebetingelser Lov om tannhelsetjenesten Andre grunnlagsdokumenter Økonomiske rammebetingelser Befolkningsutvikling Tannhelseutvikling Beskrivelse av tannhelsetjenesten i AustAgder Den offentlige tannhelsetjenesten Privat tannhelsetjeneste Spesialisttjeneste Vaktordning Samarbeid med annen virksomhet Evaluering av forrige plan Måloppnåelse Gjennomførte tiltak i forrige planperiode Hovedutfordringer i planperioden Målsettinger Handlingsplan Pasientrettede tilbud Helsefremmende og forebyggende arbeid Normer for tjenesteleveranse Nødvendig tannbehandling Side 2 av 31

3 7.1.4 Reisegodtgjørelse Kjøp av tjenester Vaktordninger Organisering Ledelsesstruktur Fylkestannlegens kontor Klinikkstruktur Ledergruppe Stillingsstruktur Klinikklokaler og utstyrsbehov Rekruttering og bemanning Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer Øvrige stillinger Rekruttering og stimuleringstiltak Kompetanse og kvalitetssikring Kompetanseutvikling Kvalitetsutvikling Kvalitetsindikatorer for tjenestetilbudet Samarbeid med andre Samarbeid med kommuner Øvrig samarbeid Bruk av IKT Vedlegg Side 3 av 31

4 1. Innledning Dagens tannhelseplan gjelder for perioden Det bør derfor settes i gang et arbeid med ny tannhelseplan for perioden fra 2010 til Til å utarbeide nytt forslag til slik plan forslås oppnevnt følgende arbeidsgruppe: Bent Sørensen, fylkesrådmannen, leder Bjørn Kristiansen, fylkesrådmannen Jan Ask, fylkestannlege Rune Bjørklund, klinikkleder/overtannlege Kristian Treldal, klinikkleder/overtannlege Tillitsvalgt for tannlegene Tillitsvalgt for tannpleierne Tillitsvalgt for tannhelsesekretærene. Agnese Bjerkholt, fylkesrådmannens kontor, vil fungere som sekretær for utvalget. Det foreslås følgene mandat. Det utarbeides en ny tannhelseplan for Aust-Agder for perioden De økonomiske rammene fra gjeldende økonomiplan legges til grunn for arbeidet. Planarbeidet skal bygge på lover og forskrifter, nasjonale og fylkeskommunale styringsdokumenter. Det skal gis en kort beskrivelse av dagens tjenestetilbud. Målgruppene skal beskrives og det skal foretas en vurdering av nåværende og fremtidig behov for tjenester Det skal forestas vurderinger av hvilke hovedutfordringer tannhelsetjenesten står over for. På bakgrunn av de siste års merforbruk må tannhelseplanen beskrive hvordan aktiviteten kan tilpasses de økonomiske rammene slik de følger av vedtatt økonomiplan. Arbeidsgruppen må foreta en selvstendig vurdering av hvilke områder som er spesielt viktig å belyse. Det forutsettes at følgende områder omtales: Pasientrettede tilbud, herunder behandling av voksne betalende pasienter Klinikkstruktur og utstyrsbehov Organisering, herunder ledelsesstruktur Rekruttering og bemanning Kompetanseutvikling, herunder forholdet til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Samarbeid med andre fylkeskommuner Tannhelsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet Bruk av IKT i tannhelsetjenesten.i informasjonssamfunn Det skal legges vekt på å beskrive og vurdere tiltak som kan sikre videreføring av tannhelsetjenesten som en effektiv tjeneste med riktig kvalitet på tilbudet til de prioriterte målgruppene. Faglige og økonomiske konsekvenser av de forslag som fremmes skal utredes. Forslag med økonomiske konsekvenser skal fremmes i prioritert rekkefølge. Det Side 4 av 31

5 skal også fremgå hvilke forslag som er prioritert innenfor den økonomiske rammen som fremgår av vedtatt økonomiplan. Gruppen velger å se bredt på IKT bruk i tannhelsetjenesten og beskriver tannhelsetjenesten i informasjonssamfunnet. Videre velger gruppen å rette fokus mot å beskrive kvalitetsindikatorer, som ikke er inkludert i mandatet. Det tas sikte på at fylkestinget i sitt møte i april 2010 skal behandle tannhelseplanen. Arbeidsgruppens for til plan må derfor foreligge innen Arbeidsgruppen har hatt åtte møter, og avgir følgende rapport. Arendal, 19.mars Bent Sørensen, fylkesrådmannen, leder Bjørn Kristiansen, fylkesrådmannen Jan Ask, fylkestannlege Rune Bjørklund, klinikkleder/overtannlege Kristian Treldal, klinikkleder/overtannlege Andreas Førster, tillitsvalgt for tannlegene Trine Bjerkholt, tillitsvalgt for tannpleierne Grethe Berntsen, tillitsvalgt for tannhelsesekretærene. 2. Sammendrag 2.1 Lovgrunnlag Lov om tannhelsetjenester pålegger fylkeskommunen å sørge for tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket 1.3 i Lov om tannhelsetjenester gir følgende prioriteringer Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Side 5 av 31

6 I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling 2.2 Økonomiske rammebetingelser Økonomiplan legger opp til en økonomisk ramme på dagens nivå for tannhelsetjenesten. Den økonomiske situasjonen for Aust-Agder fylkeskommune tilsier at det ikke kan forventes vesentlig økning av rammen i planperioden. 2.3 Befolkningsutvikling Det forventes en gjennomsnittlig økning av folketallet i Aust-Agder i perioden på 3,9 %. For barn og unge 0 til 18 år er prognosen 1,7 % økning. 2.4 Tannhelseutvikling Tannhelsen hos barn og unge i Aust-Agder har i en årrekke hatt positiv utvikling, særlig blant de yngste årskullene. 79 prosent av femåringene hadde i 2009 feilfrie tenner. Samtidig ser utviklingen til å gå i retning av en sterkere polarisering mellom en stadig voksende gruppe med få eller ingen tannhelseproblemer, og en mindre gruppe med dårlig tannhelse. Tannhelsetjenesten har en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte i barne- og ungdomsgruppen. 2.5 Beskrivelse av tannhelsetjenesten i Aust-Agder Tannhelsetjenesten er organisert som en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som faglig og administrativ leder. Fylkestannlegen rapporterer direkte til fylkesrådmannen. Klinikkene er basisenheter og ledes av fagpersoner som har klinikklederansvar i tillegg til kliniske funksjoner. Tannhelsetjenesten har i dag 13 klinikkledere. Per hadde tannhelsetjenesten følgende personalsammensetning: 28 tannlege årsverk 8,6 tannpleier årsverk 31 tannhelsesekretær årsverk 2,6 administrative årsverk 1,3 øvrige årsverk Tannhelsetjenesten har klinikker i alle kommuner. I Arendal kommune er det to tannklinikker. Virksomheten drives i dag ved 16 tannklinikker. I 2009 var personer under tilsyn. Av disse var prioritert klientell og betalende klientell. Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Foruten nødvendig akutthjelp blir det også gitt noe systematisk behandling. Per 1. januar 2010 er det 48 privatpraktiserende tannleger i fylket, pluss 6 spesialister. Side 6 av 31

7 Det er for tiden 4 privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi (tannregulering) i Arendal, I tillegg er 2 spesialister engasjert ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter på Sørlandet sykehus Arendal. Det er videre én privatpraktiserende spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) og én spesialist i protetikk (tannerstatninger). Det er organisert vaktordning for jule- og påskehøytiden og 5 helger/ 4 uker om sommeren. I påskehelgen er det også etablert en tannlegevakt i Bykle. 2.6 Evaluering av forrige plan Målsettingene er nådd for de fleste grupper. Klinikkstrukturen som ble skissert er gjennomført. Kurs- og etterutdannings tilbud er videreført i tråd med intensjonene i tannhelseplanen. 2.7 Målsettinger Det foreslås følgende målsettinger for planperioden: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutviklingen, for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Det gis tilbud til voksne betalende pasienter der det er kapasitetsmessig mulig. 2.8 Handlingsplan Følgende punkter er omtalt i handlingsplanen Tannhelsetjenesten skal engasjere seg i det generelle folkehelsearbeidet. Normer for tjenesteleveranse Omfang av nødvendig tannbehandling Reisegodtgjørelse Kjøp av tjenester Vaktordninger 2.9 Organisering Bemanningen ved fylkestannlegens kontor økes fra 2,6 årsverk til 3 årsverk Klinikkene inndeles i 8 administrative enheter Havblikk tannklinikk utvides med to rom Det legges opp til utskifting av 3 enheter årlig i stedet for 2 enheter. Det legges vekt på tiltak for rekruttering og stabilisering Kvalitetssystemet videreutvikles Det legges vekt på samarbeid med andre IKT systemene videreutvikles Side 7 av 31

8 2.10 Økonomiske konsekvenser Tiltak (beløp NOK) ,4 rådgiver + omgjøring 0,6 merkantil Økning på en utstyrsenhet året Økt husleie Havblik tannklinikk Investering Havblik tannklinikk Sum Plangrunnlag 3.1 Lovgrunnlag og andre rammebetingelser Lov om tannhelsetjenesten I lov av 3. juni 1983 nr. 54, revidert heter det bl.a.: 1-1 (Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste). Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 1-2 (Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. 1-3 (Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten) Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. 1-4 (Samordning av den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor). Side 8 av 31

9 Fylkeskommunen har ansvaret for samordning av Den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. 2-1 (Rett til tannhelsehjelp) Alle som nevnt i 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune de bor eller midlertidig oppholder seg (Privat tannhelsevirksomhet.) Dersom pasientenes utgifter til tannpleie helt eller delvis skal kunne godtgjøres av fylkeskommunen, jfr. 5-1 annet ledd, må privatpraktiserende tannlege ha skriftlig avtale med fylkeskommunen der vedkommende vil ha sitt kontor eller hovedvirke. Avtale som nevnt i denne paragraf kan ikke overdras. Fylkestannlegen fører tilsyn med slik virksomhet (Fylkeskommunens ansvar for utgifter) Fylkeskommunen skal dekke utgifter ved Den offentlige tannhelsetjenesten. Pasientenes utgifter til behandling som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen skal helt eller delvis dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt av fylkeskommunens ansatte tannleger. Fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter i samsvar med forskrift fastsatt av fylkeskommunen for pasienter under 1-3 som søker tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten Andre grunnlagsdokumenter I Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten heter det i 1: "Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten". Dette gjelder også for tannhelsetjenesten. Lov om helsepersonell har erstattet de gamle profesjonslovene, bl.a. lov om tannleger. Loven inneholder bestemmelser om forsvarlighet, krav til organisering av virksomheten, regler om taushetsplikt, opplysningsplikt og krav til dokumentasjon. Videre stilles det vilkår for autorisasjon og lisens, samt bortfall av disse. Tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere omfattes av autorisasjonsordningen. Lov om pasientrettigheter styrker pasientens rett til medvirkning og informasjon. Det stilles entydige krav om at pasienten samtykker i behandlingen. Pasienten har rett til innsyn i journal og kan kreve at opplysninger etter nærmere regler rettes eller slettes. Etter Lov om sosiale tjenester har kommunene plikt til å gi støtte til nødvendig tannbehandling til økonomisk vanskeligstilte. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Side 9 av 31

10 St. meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Økonomiske rammebetingelser I budsjettet for 2010 er det beregnet driftsutgifter på 58,446 mill. kroner, driftsinntekter på 17,105 mill. kroner og netto utgifter på 41,341 mill. kroner. Inntektene er økt med kroner pga. en harmonisering av takstene med nabofylkene. Økningen utgjør 4,4 % utover statsbudsjettets lønns- og prisforutsetninger. I økonomiplan for vedtok fylkestinget at takstene skulle økes i takt med lønnsog prisforutsetningene i statsbudsjettet. Dette er lagt til grunn i økonomiplan for Økonomiplan legger opp til en økonomisk ramme på dagens nivå for tannehelsetjenesten. Den økonomiske situasjonen for Aust-Agder fylkeskommune tilsier heller ikke at det er ikke kan forventes vesentlig økning av rammen i planperioden. 3.2 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen i Aust-Agder vil ha stor betydning for etterspørselen etter de tjenester som fylkeskommunen produserer. Folketallet i Aust-Agder pr. 1. januar 2009 var Aust-Agder har hatt nokså lik befolkningsvekst med landsgjennomsnittet. Tabellen nedenfor viser prognose fra Statistisk sentralbyrå for befolkningssammensetting og Gruppe Antall Antall Endring % 0-18 år , år , år ,1 67 år og eldre ,3 Alle grupper Det forventes en gjennomsnittlig økning av folketallet i Aust-Agder i perioden på 3,9 %. For barn og unge 0 til 18 år er prognosen 1,7 % økning. Dette utgjør 447 personer for hele fylket. Gruppen 19 til 20 år har en økning på 1,5 %. Den største gruppen med voksne øker med 3,1 %. Gruppen 67 år og eldre øker mest, med personer, eller hele 12,3 %. Hovedtyngden av klientellet i gruppe C hører til aldersgruppene over 67 år. Vedlagt til planen følger utvidet oversikt over prognose for befolkningsutvikling i alle kommunene i fylket. 3.3 Tannhelseutvikling Tannhelsen hos barn og unge i Aust-Agder har i en årrekke hatt positiv utvikling, særlig blant de yngste årskullene. 79 prosent av femåringene hadde i 2009 feilfrie tenner. Samtidig ser utviklingen til å gå i retning av en sterkere polarisering mellom en stadig voksende gruppe med få eller ingen tannhelseproblemer, og en mindre gruppe med dårlig tannhelse. Tannhelsetjenesten har en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte i barne- og ungdomsgruppen. Tannhelsen hos 5-, 12- og 18-åringer blir årlig rapportert til sentrale helsemyndigheter. Hos 5-åringene registreres andel av barn med friske tenner (helt uten karieserfaring), og hos 12- og 18-åringene registreres gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Side 10 av 31

11 Tannhelsen i Aust-Agder ligger på et relativt stabilt nivå og avviker lite fra landsgjennomsnittet. Nøkkeltall for 2009: 79 % av 5-åringene hadde helt feilfrie tenner. 12-åringene hadde i gjennomsnitt 1,5 tenner med karieserfaring. 18-åringene hadde i gjennomsnitt 5,0 tenner med karieserfaring. Tannhelseplan Side 11 av 31

12 Tallene viser at den gjennomsnittlige tannhelsen er bedre enn noen gang tidligere. Følgende tabell viser imidlertid at 8 13 % av utvalgte årskull fortsatt har alvorlige tannhelseproblemer: Andel 5-åringer med Andel 12-åringer med Andel 18-åringer med karieserfaring i minst 5 tenner karieserfaring i minst 5 tenner karieserfaring i minst 10 tenner 8 % 8 % 13 % Størrelsen på gruppene med et høyt antall tenner med karieserfaring ser ikke ut til å bli redusert over tid, og tannhelsen blant de mest vanskeligstilte viser heller ikke tegn til vesentlig forbedring. Dette bekrefter at karies (tannråte) ikke lenger er en typisk folkesykdom, men samtidig rammes særskilt utsatte grupper minst like mye som før. Flere undersøkelser har vist en klar sammenheng mellom levevilkår, sosiale forhold og tannhelse. I Stortingsmelding 35 om tannhelsetjenesten legges det stor vekt på å prioritere innsats overfor de mest utsatte gruppene; de som trenger det mest. Dette gjelder ikke bare barn og ungdom. Rusmiddelavhengige og personer med langvarige psykiske lidelser har ofte behandlingsbehov langt utover det som er vanlig i den øvrige befolkningen. Klinikkenes rapporteringer viser at en stadig større del av tannhelsetjenestens ressurser settes inn for å gi et forsvarlig tilbud til disse gruppene. Side 12 av 31

13 3.4 Beskrivelse av tannhelsetjenesten i AustAgder Den offentlige tannhelsetjenesten Politisk og administrativ styring Tannhelsetjenesten er organisert som en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som faglig og administrativ leder. Fylkestannlegen rapporterer direkte til fylkesrådmannen. Nærmeste politiske organ er fylkestinget. Klinikkene er basisenheter og ledes av fagpersoner som har klinikklederansvar i tillegg til kliniske funksjoner. Tannhelsetjenesten har i dag 13 klinikkledere. Tannhelsetjenesten har eget felles samarbeidsutvalg som også fungerer som arbeidsmiljøutvalg, samt eget ansettelsesutvalg. Personalsammensetning Per hadde tannhelsetjenesten følgende personalsammensetning: Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer Administrative stillinger Øvrige stillinger 28 8,6 31 2,6 1,3 Sum: 71,5 Tannhelsetjenesten har klinikker i alle kommuner. I Arendal kommune er det to tannklinikker. Klinikker - utstyr Virksomheten drives i dag ved 16 tannklinikker. De fleste klinikkene er av god standard, både bygnings- og utstyrsmessig. Om lag 40 utstyrsenheter er i daglig bruk. Alle klinikker har elektronisk journalføringssystem med Opus programvare. Med unntak av Bygland og Iveland, har alle klinikkene utstyr for digitalt røntgen. Omfang Tabell 5 viser omfanget (antall personer under tilsyn*) for Den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder 2009: Gruppe A: 0-18 år B: Psyk. utv. h. C: Eldre/uføre D: år E: Rusavh. F: Betalende Antall % * "En person som er undersøkt og gitt nødvendig behandling og etter avtale ført opp på liste for ny innkalling etter et visst tidsrom, sies å være under tilsyn." (Helsedirektoratets definisjon) Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Foruten nødvendig akutthjelp blir det også gitt noe systematisk behandling. Personell fra tannhelsetjenesten utfører behandling i narkose ved Sørlandet sykehus Arendal. Tjenestene gis til pasienter fra hele fylket. Sum Side 13 av 31

14 3.4.2 Privat tannhelsetjeneste Per 1. januar 2010 er det 48 privatpraktiserende tannleger i fylket, pluss 6 spesialister. Tannlegene fordeler seg slik: Arendal: spesialister Grimstad: 8 Lillesand: 5 Tvedestrand: 4 Risør: 4 Evje: 1 Oppstillingen viser at alle unntatt én tannlege er lokalisert i tettsteder i kystsonen. Behovet der må sies å være godt dekket Spesialisttjeneste Det er for tiden 4 privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi (tannregulering) i Arendal, I tillegg er 2 spesialister engasjert ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter på Sørlandet sykehus Arendal. Det er videre én privatpraktiserende spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) og én spesialist i protetikk (tannerstatninger), begge lokalisert i Arendal. Tre spesialister i oral kirurgi ved kjevekirurgisk seksjon, Sørlandet sykehus Arendal. Tjenesten dekker begge Agderfylkene og mottar et betydelig antall henvisninger fra andre fylker, i første rekke Telemark Vaktordning Det er organisert vaktordning i fylkeskommunal regi. Vaktordningen gjelder for jule- og påskehøytiden og 5 helger/ 4 uker om sommeren. I påskehelgen er det også etablert en tannlegevakt i Bykle Samarbeid med annen virksomhet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) ble etablert som et interkommunalt selskap i 2009 og skal tilby desentralisert spesialistutdanning, etterutdanning, rådgivning og et bredt behandlingstilbud. Folkehelsearbeid inngår også i senterets strategiplan. Tannhelsetjenesten har egne ansatte på kompetansesenteret for å dekke det lokale behovet for tannbehandling i narkose, oppfølging av personer med odontofobi og behandling av kompliserte kasus og pasienter med sjeldne diagnoser. Dette gjelder både prioritert og betalende klientell. Tannhelsetjenesten har også ansvar for et kjeveortopedisk tilbud (tannregulering) på kompetansesenteret. Samarbeidet med kjevekirurgisk seksjon og øvrige avdelinger på sykehuset fungerer godt. Tannhelsetjenestens personale utfører også behandling av inneliggende pasienter på sykehuset. Kommuner Tannlege eller tannpleier foretar jevnlige tilsynsbesøk ved alle pleie- og omsorgsinstitusjoner i kommunene. Nødvendig behandling blir gitt, og det samarbeides med personalet om hjelp til daglig renhold av tenner og proteser. Side 14 av 31

15 For pasienter i hjemmesykepleien kan det noen steder være vanskelig å nå fram til pasientene med tilbud om tannbehandling, og det samarbeides med de kommunale pleieog omsorgskontorene for å gjøre tilbudet bedre kjent for brukerne. Tilsvarende samarbeid er inngått med den kommunale rusomsorgen for å registrere og gi tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige. Det samarbeides med helsestasjonene om forebyggende arbeid i aldersgruppen 0-2 år. Statlige institusjoner Fylkesmannsembetet har ansvar for det lokale helsetilsynet som er tilsynsmyndighet og klageinstans i helsespørsmål. Tannhelsetjenesten samarbeider med Fylkesmannens sosialog helseavdeling om prosjekter på lokalt og nasjonalt nivå, bl.a. om helsefremmende og forebyggende arbeid. Et sammendrag av tannhelsetjenestens årsmelding inngår i fylkeslegens medisinalmelding. Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Behandlingen foretas etter avtale med Sosial- og helsedirektoratet og betales av staten. Privat tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten kjøper tjenester av privat tannlege på Fevik for behandling av barn opptil 14 år. De offentlige og private tannlegene har ellers et godt faglig samarbeid og står sammen om lokale kursarrangementer, bl.a. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE). 4. Evaluering av forrige plan 4.1 Måloppnåelse Forrige plan hadde som overordnet målsetting: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper i tråd med de nasjonale føringer og lovgrunnlaget, til rett tid med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk og nødvendig tilgjengelighet der en vektlegger forebygging. Tannhelsetjenesten skal gi tilbud til voksne, betalende pasienter der hvor behovet ikke dekkes av privatpraktiserende tannleger. I arbeidet med utviklingen av tannhelsetjenesten legges det vekt på å kunne tilpasse behandlingstilbudet til framtidige krav til tjenesten. I utvikling av tannhelsetjenesten legges det vekt på å fremme de ansattes engasjement og utvikle den kompetanse de ansatte representerer, for å få et kvalitetsmessig riktig tjenestetilbud. En slik målsetting er vanskelig å tallfeste, men status for 2009 viser at intensjonene i forrige tannhelseplan er oppfylt på flere områder i løpet av 5-årsperioden. Et fullstendig tilbud til voksne betalende i områder der behovet ikke er dekket av privatpraktiserende tannleger er imidlertid ikke etablert på grunn av rekrutterings- og stabiliseringsvansker. Per 1. januar 2010 er særlig øvre Setesdal og Åmli rammet av redusert behandlingskapasitet. Side 15 av 31

16 Måloppnåelse for dekningsgrad i prioriterte grupper går fram av følgende tabell: Gruppe Målsetting, andel ferdigbehandlede Andel ferdigbehandlede i 2009 A: 0-18 år 75 % 84 % B: Psyk. utv. Hemmede 100 % 90 % C 1: Eldre, uføre i institusjon 100 % under tilsyn 86 % under tilsyn C 2: Brukere av hjemmesykepleien 30 % 51 % D: år 50 % 56 % Tabellen viser at målet er nådd for gruppe A, C 2 og D, mens det er en liten svikt i gruppe B. Denne gruppen er liten, og marginale avvik gir forholdsvis store utslag i prosent. Den generelle tannhelseforbedringen har ført til at enkeltpersoner også i gruppe B kan innkalles sjeldnere enn hver 12. måned uten at den faglige kvaliteten på tilbudet svekkes. Målet om 100 prosent tilsyn i gruppe C 1 er lite realistisk. I følge rapporter fra klinikkene består gruppen i hovedsak av sykehjemsinnlagte med svært redusert almenntilstand. Enkelte er i terminalfasen og ønsker ikke besøk av tannhelsepersonell. Tabellen nedenfor viser måloppnåelse for tannhelse i utvalgte årskull, gruppe A: 5-åringer* 12-åringer 18-åringer Mål for 2009 Mål for 2009 Mål for 2009 planperioden planperioden planperioden Gjennomsnittlig DMFT 2,0 1,5 6,0 5,0 Andel i % 0 DMFT 70 % 79 % 44 % 18 % 1-4 DMFT 13 % 48 % 38 % 5-9 DMFT 6 % 6 % 8 % 31 % >10 DMFT 2 % 0 % 8 % 13 % *For 5-åringer føres det ikke statistikk over gjennomsnittlig DMFT. DMFT (Decayed, Missed, Filled Teeth) er summen av antall tenner med hull, fylling eller som er trukket p.g.a. tannråte. Tabellen viser at målene for gjennomsnittlig DMFT er nådd, mens intensjonen om å redusere andelen med de største tannhelseproblemene blant 12- og 18-åringene bare delvis har lykkes. I 2009 hadde 8 % av 12-åringene minst 5 tenner med karieserfaring (målsetting 6 %) og 13 % av 18-åringene hadde minst 10 tenner med karieserfaring (målsetting 8 %). Dette bekrefter at målet om å redusere gruppene av barn og ungdom med betydelige tannhelseproblemer fortsatt er en stor utfordring. 4.2 Gjennomførte tiltak i forrige planperiode Bemanning: Tannlegedekningen er i stor grad opprettholdt, med unntak av mindre klinikker i innlandskommunene med rekrutteringsvansker. Målsettingen om å ha 26 tannlegestillinger til ordinær klinisk virksomhet er i hovedsak oppfylt, men utskiftninger og vakanser har ført til ustabil bemanning på flere klinikker. Side 16 av 31

17 Det er lagt vekt på å gi et tannhelsetilbud også til den ikke-prioriterte del av befolkningen (voksne betalende), men kapasiteten har ikke vært god nok til å dekke etterspørselen alle steder. Målsettingen om et forholdstall mellom tannpleiere og tannleger på 1:3 er oppnådd. Tannpleierne har hatt hovedansvar for klinisk og røntgenologisk undersøkelse av prioritert klientell. Tannpleiernes utadrettede virksomhet med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid har vært prioritert. Tannhelsesekretærene er den tallmessige største yrkesgruppen, og i samsvar med planen er stillingshjemlene tilpasset tannlegebemanningen i forholdet 1:1, pluss noe ekstra ressurser på de største klinikkene til merkantile oppgaver og resepsjonstjeneste. Antall stillingshjemler er økt fra 70,0 til 71,2. Voksenbehandling og økonomi Beregninger i forrige tannhelseplan viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter ved behandling av ikke-prioritert klientell. Takstøkning har vært et nødvendig virkemiddel for å unngå tap. I planperioden har gjennomsnittlig timepris for tannbehandling økt fra 930 kroner til kroner. Dette gir en økning på 25,6 prosent. Klinikkstruktur Modellen som ble skissert i forrige plan er gjennomført. Det er nå én tannklinikk i hver kommune, med unntak av Arendal som har to klinikker. I planperioden er Lunderød tannklinikk lagt ned, og det er etablert en felles klinikk for Arendal sentrum/ Arendal vest på Ormetjern (Maxis kjøpesenter). Kompetanse og fagutvikling Kurs- og etterutdanningstilbudet er videreført i tråd med intensjonene i tannhelseplanen. Det er lagt til rette for at tannhelsetjenestens medarbeidere kan delta på relevante kurs, i første rekke utdanningsprogrammer arrangert av Den norske tannlegeforening sentralt og lokalt. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE) vurderes som det kvalitetsmessig beste alternativet for faglig oppdatering av tannleger i klinisk virksomhet. Tannhelsetjenestens kompetansesenter vil få et betydelig ansvar for etterutdanning og fagutvikling. I planperioden har kompetansesenteret hatt ansvar for et etterutdanningsprogram for tannleger og psykologer innen fagområdet odontofobi (angst for tannbehandling). For øvrig er det lagt til rette for felles og lokale kurssamlinger i egen regi, kvalitetssirkler, regelmessige førstehjelpskurs og klinikkmøter med faglig innhold. Helsefremmende og forebyggende arbeid Det har i planperioden vært en målbevisst satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelsetjenestens virksomhet sees i større grad enn tidligere i et folkehelseperspektiv, og det er inngått skriftlige avtaler med en rekke samarbeidspartnere om gjensidige forpliktelser. Forebyggende tiltak er iverksatt på skoler og institusjoner; og klinikkene har et særskilt ansvar for individuell oppfølging av de som trenger det mest. Side 17 av 31

18 Tannlegevakt Vaktordningen er videreført innenfor de samme rammer som før. Tannlegevakten er tilgjengelig i fire uker og fem helger om sommeren, samt i jule-, nyttårs- og påskehelgen. I tillegg har tannklinikken i Bykle egen beredskap i påsken. Organisering av tannhelsetjenesten De fire tidligere distriktene er opphørt som administrative enheter. Klinikkenes rolle er styrket, og det er opprettet lederfunksjon ved alle klinikker. I 2008 ble det etablert eget klinikklederforum, hvor alle klinikkledere møter regelmessig. Tannhelsetjenestene i Austog Vest-Agder har sammen gjennomført et opplegg for systematisk lederutdanning. Det er utarbeidet egne retningslinjer for klinikklederne. Ledergruppen har bestått av fire overtannleger og fylkestannlegen. Møtefrekvensen har vært fire ganger i året, men ble i 2009 redusert til én samling hvert tertial. Utstyr og lokaler Det har vært to nyetableringer i planperioden: 1. Maxis tannklinikk i Arendal. Dette er fylkets største klinikk, med åtte behandlingsenheter. 2. Tvedestrand tannklinikk. Denne er sentralt plassert i bykjernen og lett tilgjengelig. Klinikken har tre behandlingsenheter, og kan utvides med en ekstra enhet. Den planlagte utskiftingstakten av 3 behandlingsenheter pr år er gjennomført. Alle klinikker med unntak av Bygland og Iveland har fått installert digitalrøntgen. IT og data Samtlige klinikker har internettforbindelse og er knyttet til fylkeskommunens intranett. Fagprogrammet ligger på lokal server uten eksternt nettverk. Verken journalmateriale eller statistiske opplysninger kan overføres elektronisk til mottakere utenfor klinikken. 5. Hovedutfordringer i planperioden Ny tannhelselov I St.meld. nr. 35 ( ) foreslås en styrket offentlig tannhelsetjeneste på regionalt nivå. Regjeringen vil innføre et følge med ansvar for fylkeskommunene, samtidig som sørge for ansvaret videreutvikles. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil stå sentralt i planperioden. Å legge til rette for god tannhelse i befolkningen forutsetter samhandling med andre samfunnssektorer og det er viktig at tannhelsetjenesten tar aktivt del i folkehelsearbeidet. Økonomi For tannhelsetjenesten i Aust-Agder er det en sentral utfordring å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammer som er satt i budsjettet. Som i samfunnet for øvrig står også tannhelsetjenesten overfor stadig økende krav om effektivisering. Videre er det forventet økning i gruppen 67 år og eldre, som kan gi store ekstrakostnader i planperioden. Fylkeskommunen vil i kommende økonomiplanperiode ha meget stramme rammebetingelser. Det forutsettes at arbeidet med effektivisering intensiveres. Dette vil også ha konsekvenser for tannhelsetjenesten. Side 18 av 31

19 Økonomi kan også knyttes til individuelle forutsetninger. Tannleger har ulikt erfaringsgrunnlag, dvs. at nyutdannede tannleger har normalt lavere produktivitet enn tannleger med flere års erfaring. Struktur I andre deler av landet har det foregått en betydelig sentralisering av klinikkstrukturen. Det er en utfordring å opprettholder de minste klinikkene som egne administrative enheter. Små enheter gir omfattende utfordringer med rekruttering. Å opprettholde dagens klinikkstruktur forutsetter et tilbud til voksne betalende i utkantsområder. I sentrale deler av fylket er tilbudet til voksne betalende i hovedsak dekket av privatpraktiserende tannleger. Rekrutteringshensyn gjør at en bør opprettholde en viss andel voksenbehandling i sentrale områder. All voksenbehandling bør være økonomisk forsvarlig. Rekruttering Det er fortsatt vanskelig å skaffe kvalifiserte søkere til ledige stillinger i innlandskommunene. På små klinikker med en tannlege stilles det særskilte krav til å ta selvstendig ansvar for det totale tannhelsetilbudet i området. Stillinger på disse klinikkene egner seg best for tannleger med en del erfaring. Rekrutteringssituasjonen preges av konkurranse både i forhold til andre fylker og mellom offentlig og privat sektor. De fleste kandidatene uttrykker ønske om å arbeide i større faglige og sosiale fellesskap. Utfordringen er å beholde tannleger med erfaring over tid med fokus på aldersgruppen 35 til 50 år. Organisering Det er behov for å styrke tannhelsetjenestens sentralledelse med ekstra ressurser, hovedsakelig med vekt på økonomi og personal. Klinikklederrollen skal styrkes. Hver administrativ enhet bør ha et visst antall ansatte. De minste klinikkene er for små til å ha egen ledelse. Kompetanse Når det gjelder kompetanseutvikling, er det særskilt behov for et systematisk etterutdanningstilbud for tannlegene. Dette bør fortrinnsvis knyttes til kompetansesenteret ved Sørlandet sykehus, Arendal. Det er også behov for lederopplæring av klinikkledere. Bruk av IKT Det stilles store krav både til omfanget av bruksområder og personvern ved bruk av IKT i tannhelsetjenesten. Videre er det behov for datautveksling mellom klinikkene ved å knytte dem til en felles server for tannhelsetjenesten. I tillegg vil fylkeskommunen innen kort tid bli pålagt til å knytte tannhelsetjenesten til et nasjonalt nettverk (Norsk Helsenett). HMS-arbeid og internkontroll Internkontrollsystemet bør forbedres. Det er behov for gjennomgang og oppgradering av dokumentasjonen når det gjelder HMS, IKT, prosedyrebeskrivelser og avvikshåndtering. Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser bør i større grad systematiseres og resultatene analyseres og følges opp. Systematiske og profesjonelt utførte brukerundersøkelser bør gjennomføres. Side 19 av 31

20 Miljø I møte 16. juni sak 25/2009 vedtok fylkestinget at alle virksomheter i Aust-Agder fylkeskommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Det planlegges å starte opp arbeidet med dette i andre halvår Målsettinger Gruppen foreslår som overordnet mål å fremme tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning i samsvar med St. meld. nr. 35. For å oppnå målsettingen foreslår gruppen følgende delmål: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutviklingen, for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Det gis tilbud til voksne betalende pasienter der det er kapasitetsmessig mulig. Det er et klart mål å bedre tannhelsen hos de gruppene som i dag har dårligst tannhelse. Etter nasjonale standarder kan tannhelsestatus inndeles på følgende måte: 0 DMFT 1-4 DMFT 5-9 DMFT 10 + DMFT Tannhelsetjenesten utarbeider hvert år DMFT oversikter for 5-åringene, 12-åringene og 18- åringene. Tabellen nedenfor viser tallfestede målsettinger i forhold til resultatene for 2009 for gruppe A(barn og unge 0-18 år). 5-åringer 12-åringer 18-åringer 2009 Mål for planperioden 2009 Mål for planperioden 2009 Mål for planperiode n Gjennomsnittlig DMFT* 1, ,0 4,5 Andel i % 0 DMFT DMFT DMFT >10 DMFT Side 20 av 31

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2010 TANNHELSETJENESTEN 2 ÅRSMELDING 2010 0. Hovedtrekk Ny tannhelseplan for perioden 2010-2014 ble vedtatt av fylkestinget 27. april. Implementering av tannhelseplanen har

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2015 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2015 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE.

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. 2 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. Det ble nedsatt et utvalg i statsråd den 13.03.04 for å utrede tannhelsetjenesten.

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294)

Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294) Vedtak av Fylkestinget i Vest-Agder (sak 13/00294) Innledning Konstituert fylkestannlege Asbjørn Dalsmo nedsatte i februar 2012 en arbeidsgruppe med følgende mandat: Det skal utarbeides en tannhelseplan

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS

OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE I AKERSHUS - er det bryet verdt? av Jan Hvoslef Mastergradsoppgave i helseadministrasjon Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2007 FORORD Tannhelsen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse

Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse Sluttrapport hovedprosjekt tannhelse Arbeidsgruppa i hovedprosjekt tannhelse har bestått av fylkestannlegene og en overtannlege fra hvert fylke pluss tillitsvalgte fra alle arbeidstakerforeningene i begge

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 28.08.2014 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015

BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 BFK TANNHELSE BJØRN HORGEN ELLINGSEN STYRELEDER POLITIKERDAGENE, KLEKKEN 3. 4.11.2015 Tannhelsetjenestens overordnede mål: Buskeruds befolkning skal ha en slik tannhelse at i gjennomsnitt minst 20 tenner

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 Tannhelsetjenesten Fylkestingsvedtak den 20.6.17 Sak: 32/17 2 Handlingsprogram tannhelsetjenesten i VAF 2017-2020 Innledning Handlingsprogrammet bygger på sist vedtatte tannhelseplan

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste?

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Avd. dir. Kjell Røynesdal Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon 30. januar

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 2008 og 2011 Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 29.08.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer