Tannhelseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseplan 2010-2014"

Transkript

1 Tannhelseplan Side 1 av 31

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Lovgrunnlag Økonomiske rammebetingelser Befolkningsutvikling Tannhelseutvikling Beskrivelse av tannhelsetjenesten i Aust-Agder Evaluering av forrige plan Målsettinger Handlingsplan Organisering Økonomiske konsekvenser Plangrunnlag Lovgrunnlag og andre rammebetingelser Lov om tannhelsetjenesten Andre grunnlagsdokumenter Økonomiske rammebetingelser Befolkningsutvikling Tannhelseutvikling Beskrivelse av tannhelsetjenesten i AustAgder Den offentlige tannhelsetjenesten Privat tannhelsetjeneste Spesialisttjeneste Vaktordning Samarbeid med annen virksomhet Evaluering av forrige plan Måloppnåelse Gjennomførte tiltak i forrige planperiode Hovedutfordringer i planperioden Målsettinger Handlingsplan Pasientrettede tilbud Helsefremmende og forebyggende arbeid Normer for tjenesteleveranse Nødvendig tannbehandling Side 2 av 31

3 7.1.4 Reisegodtgjørelse Kjøp av tjenester Vaktordninger Organisering Ledelsesstruktur Fylkestannlegens kontor Klinikkstruktur Ledergruppe Stillingsstruktur Klinikklokaler og utstyrsbehov Rekruttering og bemanning Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer Øvrige stillinger Rekruttering og stimuleringstiltak Kompetanse og kvalitetssikring Kompetanseutvikling Kvalitetsutvikling Kvalitetsindikatorer for tjenestetilbudet Samarbeid med andre Samarbeid med kommuner Øvrig samarbeid Bruk av IKT Vedlegg Side 3 av 31

4 1. Innledning Dagens tannhelseplan gjelder for perioden Det bør derfor settes i gang et arbeid med ny tannhelseplan for perioden fra 2010 til Til å utarbeide nytt forslag til slik plan forslås oppnevnt følgende arbeidsgruppe: Bent Sørensen, fylkesrådmannen, leder Bjørn Kristiansen, fylkesrådmannen Jan Ask, fylkestannlege Rune Bjørklund, klinikkleder/overtannlege Kristian Treldal, klinikkleder/overtannlege Tillitsvalgt for tannlegene Tillitsvalgt for tannpleierne Tillitsvalgt for tannhelsesekretærene. Agnese Bjerkholt, fylkesrådmannens kontor, vil fungere som sekretær for utvalget. Det foreslås følgene mandat. Det utarbeides en ny tannhelseplan for Aust-Agder for perioden De økonomiske rammene fra gjeldende økonomiplan legges til grunn for arbeidet. Planarbeidet skal bygge på lover og forskrifter, nasjonale og fylkeskommunale styringsdokumenter. Det skal gis en kort beskrivelse av dagens tjenestetilbud. Målgruppene skal beskrives og det skal foretas en vurdering av nåværende og fremtidig behov for tjenester Det skal forestas vurderinger av hvilke hovedutfordringer tannhelsetjenesten står over for. På bakgrunn av de siste års merforbruk må tannhelseplanen beskrive hvordan aktiviteten kan tilpasses de økonomiske rammene slik de følger av vedtatt økonomiplan. Arbeidsgruppen må foreta en selvstendig vurdering av hvilke områder som er spesielt viktig å belyse. Det forutsettes at følgende områder omtales: Pasientrettede tilbud, herunder behandling av voksne betalende pasienter Klinikkstruktur og utstyrsbehov Organisering, herunder ledelsesstruktur Rekruttering og bemanning Kompetanseutvikling, herunder forholdet til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Samarbeid med andre fylkeskommuner Tannhelsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet Bruk av IKT i tannhelsetjenesten.i informasjonssamfunn Det skal legges vekt på å beskrive og vurdere tiltak som kan sikre videreføring av tannhelsetjenesten som en effektiv tjeneste med riktig kvalitet på tilbudet til de prioriterte målgruppene. Faglige og økonomiske konsekvenser av de forslag som fremmes skal utredes. Forslag med økonomiske konsekvenser skal fremmes i prioritert rekkefølge. Det Side 4 av 31

5 skal også fremgå hvilke forslag som er prioritert innenfor den økonomiske rammen som fremgår av vedtatt økonomiplan. Gruppen velger å se bredt på IKT bruk i tannhelsetjenesten og beskriver tannhelsetjenesten i informasjonssamfunnet. Videre velger gruppen å rette fokus mot å beskrive kvalitetsindikatorer, som ikke er inkludert i mandatet. Det tas sikte på at fylkestinget i sitt møte i april 2010 skal behandle tannhelseplanen. Arbeidsgruppens for til plan må derfor foreligge innen Arbeidsgruppen har hatt åtte møter, og avgir følgende rapport. Arendal, 19.mars Bent Sørensen, fylkesrådmannen, leder Bjørn Kristiansen, fylkesrådmannen Jan Ask, fylkestannlege Rune Bjørklund, klinikkleder/overtannlege Kristian Treldal, klinikkleder/overtannlege Andreas Førster, tillitsvalgt for tannlegene Trine Bjerkholt, tillitsvalgt for tannpleierne Grethe Berntsen, tillitsvalgt for tannhelsesekretærene. 2. Sammendrag 2.1 Lovgrunnlag Lov om tannhelsetjenester pålegger fylkeskommunen å sørge for tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket 1.3 i Lov om tannhelsetjenester gir følgende prioriteringer Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Side 5 av 31

6 I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling 2.2 Økonomiske rammebetingelser Økonomiplan legger opp til en økonomisk ramme på dagens nivå for tannhelsetjenesten. Den økonomiske situasjonen for Aust-Agder fylkeskommune tilsier at det ikke kan forventes vesentlig økning av rammen i planperioden. 2.3 Befolkningsutvikling Det forventes en gjennomsnittlig økning av folketallet i Aust-Agder i perioden på 3,9 %. For barn og unge 0 til 18 år er prognosen 1,7 % økning. 2.4 Tannhelseutvikling Tannhelsen hos barn og unge i Aust-Agder har i en årrekke hatt positiv utvikling, særlig blant de yngste årskullene. 79 prosent av femåringene hadde i 2009 feilfrie tenner. Samtidig ser utviklingen til å gå i retning av en sterkere polarisering mellom en stadig voksende gruppe med få eller ingen tannhelseproblemer, og en mindre gruppe med dårlig tannhelse. Tannhelsetjenesten har en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte i barne- og ungdomsgruppen. 2.5 Beskrivelse av tannhelsetjenesten i Aust-Agder Tannhelsetjenesten er organisert som en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som faglig og administrativ leder. Fylkestannlegen rapporterer direkte til fylkesrådmannen. Klinikkene er basisenheter og ledes av fagpersoner som har klinikklederansvar i tillegg til kliniske funksjoner. Tannhelsetjenesten har i dag 13 klinikkledere. Per hadde tannhelsetjenesten følgende personalsammensetning: 28 tannlege årsverk 8,6 tannpleier årsverk 31 tannhelsesekretær årsverk 2,6 administrative årsverk 1,3 øvrige årsverk Tannhelsetjenesten har klinikker i alle kommuner. I Arendal kommune er det to tannklinikker. Virksomheten drives i dag ved 16 tannklinikker. I 2009 var personer under tilsyn. Av disse var prioritert klientell og betalende klientell. Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Foruten nødvendig akutthjelp blir det også gitt noe systematisk behandling. Per 1. januar 2010 er det 48 privatpraktiserende tannleger i fylket, pluss 6 spesialister. Side 6 av 31

7 Det er for tiden 4 privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi (tannregulering) i Arendal, I tillegg er 2 spesialister engasjert ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter på Sørlandet sykehus Arendal. Det er videre én privatpraktiserende spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) og én spesialist i protetikk (tannerstatninger). Det er organisert vaktordning for jule- og påskehøytiden og 5 helger/ 4 uker om sommeren. I påskehelgen er det også etablert en tannlegevakt i Bykle. 2.6 Evaluering av forrige plan Målsettingene er nådd for de fleste grupper. Klinikkstrukturen som ble skissert er gjennomført. Kurs- og etterutdannings tilbud er videreført i tråd med intensjonene i tannhelseplanen. 2.7 Målsettinger Det foreslås følgende målsettinger for planperioden: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutviklingen, for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Det gis tilbud til voksne betalende pasienter der det er kapasitetsmessig mulig. 2.8 Handlingsplan Følgende punkter er omtalt i handlingsplanen Tannhelsetjenesten skal engasjere seg i det generelle folkehelsearbeidet. Normer for tjenesteleveranse Omfang av nødvendig tannbehandling Reisegodtgjørelse Kjøp av tjenester Vaktordninger 2.9 Organisering Bemanningen ved fylkestannlegens kontor økes fra 2,6 årsverk til 3 årsverk Klinikkene inndeles i 8 administrative enheter Havblikk tannklinikk utvides med to rom Det legges opp til utskifting av 3 enheter årlig i stedet for 2 enheter. Det legges vekt på tiltak for rekruttering og stabilisering Kvalitetssystemet videreutvikles Det legges vekt på samarbeid med andre IKT systemene videreutvikles Side 7 av 31

8 2.10 Økonomiske konsekvenser Tiltak (beløp NOK) ,4 rådgiver + omgjøring 0,6 merkantil Økning på en utstyrsenhet året Økt husleie Havblik tannklinikk Investering Havblik tannklinikk Sum Plangrunnlag 3.1 Lovgrunnlag og andre rammebetingelser Lov om tannhelsetjenesten I lov av 3. juni 1983 nr. 54, revidert heter det bl.a.: 1-1 (Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste). Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 1-2 (Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. 1-3 (Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten) Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. 1-4 (Samordning av den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor). Side 8 av 31

9 Fylkeskommunen har ansvaret for samordning av Den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. 2-1 (Rett til tannhelsehjelp) Alle som nevnt i 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune de bor eller midlertidig oppholder seg (Privat tannhelsevirksomhet.) Dersom pasientenes utgifter til tannpleie helt eller delvis skal kunne godtgjøres av fylkeskommunen, jfr. 5-1 annet ledd, må privatpraktiserende tannlege ha skriftlig avtale med fylkeskommunen der vedkommende vil ha sitt kontor eller hovedvirke. Avtale som nevnt i denne paragraf kan ikke overdras. Fylkestannlegen fører tilsyn med slik virksomhet (Fylkeskommunens ansvar for utgifter) Fylkeskommunen skal dekke utgifter ved Den offentlige tannhelsetjenesten. Pasientenes utgifter til behandling som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen skal helt eller delvis dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt av fylkeskommunens ansatte tannleger. Fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter i samsvar med forskrift fastsatt av fylkeskommunen for pasienter under 1-3 som søker tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten Andre grunnlagsdokumenter I Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten heter det i 1: "Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten". Dette gjelder også for tannhelsetjenesten. Lov om helsepersonell har erstattet de gamle profesjonslovene, bl.a. lov om tannleger. Loven inneholder bestemmelser om forsvarlighet, krav til organisering av virksomheten, regler om taushetsplikt, opplysningsplikt og krav til dokumentasjon. Videre stilles det vilkår for autorisasjon og lisens, samt bortfall av disse. Tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere omfattes av autorisasjonsordningen. Lov om pasientrettigheter styrker pasientens rett til medvirkning og informasjon. Det stilles entydige krav om at pasienten samtykker i behandlingen. Pasienten har rett til innsyn i journal og kan kreve at opplysninger etter nærmere regler rettes eller slettes. Etter Lov om sosiale tjenester har kommunene plikt til å gi støtte til nødvendig tannbehandling til økonomisk vanskeligstilte. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Side 9 av 31

10 St. meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Økonomiske rammebetingelser I budsjettet for 2010 er det beregnet driftsutgifter på 58,446 mill. kroner, driftsinntekter på 17,105 mill. kroner og netto utgifter på 41,341 mill. kroner. Inntektene er økt med kroner pga. en harmonisering av takstene med nabofylkene. Økningen utgjør 4,4 % utover statsbudsjettets lønns- og prisforutsetninger. I økonomiplan for vedtok fylkestinget at takstene skulle økes i takt med lønnsog prisforutsetningene i statsbudsjettet. Dette er lagt til grunn i økonomiplan for Økonomiplan legger opp til en økonomisk ramme på dagens nivå for tannehelsetjenesten. Den økonomiske situasjonen for Aust-Agder fylkeskommune tilsier heller ikke at det er ikke kan forventes vesentlig økning av rammen i planperioden. 3.2 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen i Aust-Agder vil ha stor betydning for etterspørselen etter de tjenester som fylkeskommunen produserer. Folketallet i Aust-Agder pr. 1. januar 2009 var Aust-Agder har hatt nokså lik befolkningsvekst med landsgjennomsnittet. Tabellen nedenfor viser prognose fra Statistisk sentralbyrå for befolkningssammensetting og Gruppe Antall Antall Endring % 0-18 år , år , år ,1 67 år og eldre ,3 Alle grupper Det forventes en gjennomsnittlig økning av folketallet i Aust-Agder i perioden på 3,9 %. For barn og unge 0 til 18 år er prognosen 1,7 % økning. Dette utgjør 447 personer for hele fylket. Gruppen 19 til 20 år har en økning på 1,5 %. Den største gruppen med voksne øker med 3,1 %. Gruppen 67 år og eldre øker mest, med personer, eller hele 12,3 %. Hovedtyngden av klientellet i gruppe C hører til aldersgruppene over 67 år. Vedlagt til planen følger utvidet oversikt over prognose for befolkningsutvikling i alle kommunene i fylket. 3.3 Tannhelseutvikling Tannhelsen hos barn og unge i Aust-Agder har i en årrekke hatt positiv utvikling, særlig blant de yngste årskullene. 79 prosent av femåringene hadde i 2009 feilfrie tenner. Samtidig ser utviklingen til å gå i retning av en sterkere polarisering mellom en stadig voksende gruppe med få eller ingen tannhelseproblemer, og en mindre gruppe med dårlig tannhelse. Tannhelsetjenesten har en særskilt utfordring i å forbedre tannhelsen hos de mest vanskeligstilte i barne- og ungdomsgruppen. Tannhelsen hos 5-, 12- og 18-åringer blir årlig rapportert til sentrale helsemyndigheter. Hos 5-åringene registreres andel av barn med friske tenner (helt uten karieserfaring), og hos 12- og 18-åringene registreres gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Side 10 av 31

11 Tannhelsen i Aust-Agder ligger på et relativt stabilt nivå og avviker lite fra landsgjennomsnittet. Nøkkeltall for 2009: 79 % av 5-åringene hadde helt feilfrie tenner. 12-åringene hadde i gjennomsnitt 1,5 tenner med karieserfaring. 18-åringene hadde i gjennomsnitt 5,0 tenner med karieserfaring. Tannhelseplan Side 11 av 31

12 Tallene viser at den gjennomsnittlige tannhelsen er bedre enn noen gang tidligere. Følgende tabell viser imidlertid at 8 13 % av utvalgte årskull fortsatt har alvorlige tannhelseproblemer: Andel 5-åringer med Andel 12-åringer med Andel 18-åringer med karieserfaring i minst 5 tenner karieserfaring i minst 5 tenner karieserfaring i minst 10 tenner 8 % 8 % 13 % Størrelsen på gruppene med et høyt antall tenner med karieserfaring ser ikke ut til å bli redusert over tid, og tannhelsen blant de mest vanskeligstilte viser heller ikke tegn til vesentlig forbedring. Dette bekrefter at karies (tannråte) ikke lenger er en typisk folkesykdom, men samtidig rammes særskilt utsatte grupper minst like mye som før. Flere undersøkelser har vist en klar sammenheng mellom levevilkår, sosiale forhold og tannhelse. I Stortingsmelding 35 om tannhelsetjenesten legges det stor vekt på å prioritere innsats overfor de mest utsatte gruppene; de som trenger det mest. Dette gjelder ikke bare barn og ungdom. Rusmiddelavhengige og personer med langvarige psykiske lidelser har ofte behandlingsbehov langt utover det som er vanlig i den øvrige befolkningen. Klinikkenes rapporteringer viser at en stadig større del av tannhelsetjenestens ressurser settes inn for å gi et forsvarlig tilbud til disse gruppene. Side 12 av 31

13 3.4 Beskrivelse av tannhelsetjenesten i AustAgder Den offentlige tannhelsetjenesten Politisk og administrativ styring Tannhelsetjenesten er organisert som en fylkeskommunal virksomhet med fylkestannlegen som faglig og administrativ leder. Fylkestannlegen rapporterer direkte til fylkesrådmannen. Nærmeste politiske organ er fylkestinget. Klinikkene er basisenheter og ledes av fagpersoner som har klinikklederansvar i tillegg til kliniske funksjoner. Tannhelsetjenesten har i dag 13 klinikkledere. Tannhelsetjenesten har eget felles samarbeidsutvalg som også fungerer som arbeidsmiljøutvalg, samt eget ansettelsesutvalg. Personalsammensetning Per hadde tannhelsetjenesten følgende personalsammensetning: Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer Administrative stillinger Øvrige stillinger 28 8,6 31 2,6 1,3 Sum: 71,5 Tannhelsetjenesten har klinikker i alle kommuner. I Arendal kommune er det to tannklinikker. Klinikker - utstyr Virksomheten drives i dag ved 16 tannklinikker. De fleste klinikkene er av god standard, både bygnings- og utstyrsmessig. Om lag 40 utstyrsenheter er i daglig bruk. Alle klinikker har elektronisk journalføringssystem med Opus programvare. Med unntak av Bygland og Iveland, har alle klinikkene utstyr for digitalt røntgen. Omfang Tabell 5 viser omfanget (antall personer under tilsyn*) for Den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder 2009: Gruppe A: 0-18 år B: Psyk. utv. h. C: Eldre/uføre D: år E: Rusavh. F: Betalende Antall % * "En person som er undersøkt og gitt nødvendig behandling og etter avtale ført opp på liste for ny innkalling etter et visst tidsrom, sies å være under tilsyn." (Helsedirektoratets definisjon) Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Foruten nødvendig akutthjelp blir det også gitt noe systematisk behandling. Personell fra tannhelsetjenesten utfører behandling i narkose ved Sørlandet sykehus Arendal. Tjenestene gis til pasienter fra hele fylket. Sum Side 13 av 31

14 3.4.2 Privat tannhelsetjeneste Per 1. januar 2010 er det 48 privatpraktiserende tannleger i fylket, pluss 6 spesialister. Tannlegene fordeler seg slik: Arendal: spesialister Grimstad: 8 Lillesand: 5 Tvedestrand: 4 Risør: 4 Evje: 1 Oppstillingen viser at alle unntatt én tannlege er lokalisert i tettsteder i kystsonen. Behovet der må sies å være godt dekket Spesialisttjeneste Det er for tiden 4 privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi (tannregulering) i Arendal, I tillegg er 2 spesialister engasjert ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter på Sørlandet sykehus Arendal. Det er videre én privatpraktiserende spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) og én spesialist i protetikk (tannerstatninger), begge lokalisert i Arendal. Tre spesialister i oral kirurgi ved kjevekirurgisk seksjon, Sørlandet sykehus Arendal. Tjenesten dekker begge Agderfylkene og mottar et betydelig antall henvisninger fra andre fylker, i første rekke Telemark Vaktordning Det er organisert vaktordning i fylkeskommunal regi. Vaktordningen gjelder for jule- og påskehøytiden og 5 helger/ 4 uker om sommeren. I påskehelgen er det også etablert en tannlegevakt i Bykle Samarbeid med annen virksomhet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) ble etablert som et interkommunalt selskap i 2009 og skal tilby desentralisert spesialistutdanning, etterutdanning, rådgivning og et bredt behandlingstilbud. Folkehelsearbeid inngår også i senterets strategiplan. Tannhelsetjenesten har egne ansatte på kompetansesenteret for å dekke det lokale behovet for tannbehandling i narkose, oppfølging av personer med odontofobi og behandling av kompliserte kasus og pasienter med sjeldne diagnoser. Dette gjelder både prioritert og betalende klientell. Tannhelsetjenesten har også ansvar for et kjeveortopedisk tilbud (tannregulering) på kompetansesenteret. Samarbeidet med kjevekirurgisk seksjon og øvrige avdelinger på sykehuset fungerer godt. Tannhelsetjenestens personale utfører også behandling av inneliggende pasienter på sykehuset. Kommuner Tannlege eller tannpleier foretar jevnlige tilsynsbesøk ved alle pleie- og omsorgsinstitusjoner i kommunene. Nødvendig behandling blir gitt, og det samarbeides med personalet om hjelp til daglig renhold av tenner og proteser. Side 14 av 31

15 For pasienter i hjemmesykepleien kan det noen steder være vanskelig å nå fram til pasientene med tilbud om tannbehandling, og det samarbeides med de kommunale pleieog omsorgskontorene for å gjøre tilbudet bedre kjent for brukerne. Tilsvarende samarbeid er inngått med den kommunale rusomsorgen for å registrere og gi tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige. Det samarbeides med helsestasjonene om forebyggende arbeid i aldersgruppen 0-2 år. Statlige institusjoner Fylkesmannsembetet har ansvar for det lokale helsetilsynet som er tilsynsmyndighet og klageinstans i helsespørsmål. Tannhelsetjenesten samarbeider med Fylkesmannens sosialog helseavdeling om prosjekter på lokalt og nasjonalt nivå, bl.a. om helsefremmende og forebyggende arbeid. Et sammendrag av tannhelsetjenestens årsmelding inngår i fylkeslegens medisinalmelding. Maxis tannklinikk i Arendal og Evje tannklinikk gir tilbud til innsatte ved fengslene. Behandlingen foretas etter avtale med Sosial- og helsedirektoratet og betales av staten. Privat tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten kjøper tjenester av privat tannlege på Fevik for behandling av barn opptil 14 år. De offentlige og private tannlegene har ellers et godt faglig samarbeid og står sammen om lokale kursarrangementer, bl.a. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE). 4. Evaluering av forrige plan 4.1 Måloppnåelse Forrige plan hadde som overordnet målsetting: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper i tråd med de nasjonale føringer og lovgrunnlaget, til rett tid med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk og nødvendig tilgjengelighet der en vektlegger forebygging. Tannhelsetjenesten skal gi tilbud til voksne, betalende pasienter der hvor behovet ikke dekkes av privatpraktiserende tannleger. I arbeidet med utviklingen av tannhelsetjenesten legges det vekt på å kunne tilpasse behandlingstilbudet til framtidige krav til tjenesten. I utvikling av tannhelsetjenesten legges det vekt på å fremme de ansattes engasjement og utvikle den kompetanse de ansatte representerer, for å få et kvalitetsmessig riktig tjenestetilbud. En slik målsetting er vanskelig å tallfeste, men status for 2009 viser at intensjonene i forrige tannhelseplan er oppfylt på flere områder i løpet av 5-årsperioden. Et fullstendig tilbud til voksne betalende i områder der behovet ikke er dekket av privatpraktiserende tannleger er imidlertid ikke etablert på grunn av rekrutterings- og stabiliseringsvansker. Per 1. januar 2010 er særlig øvre Setesdal og Åmli rammet av redusert behandlingskapasitet. Side 15 av 31

16 Måloppnåelse for dekningsgrad i prioriterte grupper går fram av følgende tabell: Gruppe Målsetting, andel ferdigbehandlede Andel ferdigbehandlede i 2009 A: 0-18 år 75 % 84 % B: Psyk. utv. Hemmede 100 % 90 % C 1: Eldre, uføre i institusjon 100 % under tilsyn 86 % under tilsyn C 2: Brukere av hjemmesykepleien 30 % 51 % D: år 50 % 56 % Tabellen viser at målet er nådd for gruppe A, C 2 og D, mens det er en liten svikt i gruppe B. Denne gruppen er liten, og marginale avvik gir forholdsvis store utslag i prosent. Den generelle tannhelseforbedringen har ført til at enkeltpersoner også i gruppe B kan innkalles sjeldnere enn hver 12. måned uten at den faglige kvaliteten på tilbudet svekkes. Målet om 100 prosent tilsyn i gruppe C 1 er lite realistisk. I følge rapporter fra klinikkene består gruppen i hovedsak av sykehjemsinnlagte med svært redusert almenntilstand. Enkelte er i terminalfasen og ønsker ikke besøk av tannhelsepersonell. Tabellen nedenfor viser måloppnåelse for tannhelse i utvalgte årskull, gruppe A: 5-åringer* 12-åringer 18-åringer Mål for 2009 Mål for 2009 Mål for 2009 planperioden planperioden planperioden Gjennomsnittlig DMFT 2,0 1,5 6,0 5,0 Andel i % 0 DMFT 70 % 79 % 44 % 18 % 1-4 DMFT 13 % 48 % 38 % 5-9 DMFT 6 % 6 % 8 % 31 % >10 DMFT 2 % 0 % 8 % 13 % *For 5-åringer føres det ikke statistikk over gjennomsnittlig DMFT. DMFT (Decayed, Missed, Filled Teeth) er summen av antall tenner med hull, fylling eller som er trukket p.g.a. tannråte. Tabellen viser at målene for gjennomsnittlig DMFT er nådd, mens intensjonen om å redusere andelen med de største tannhelseproblemene blant 12- og 18-åringene bare delvis har lykkes. I 2009 hadde 8 % av 12-åringene minst 5 tenner med karieserfaring (målsetting 6 %) og 13 % av 18-åringene hadde minst 10 tenner med karieserfaring (målsetting 8 %). Dette bekrefter at målet om å redusere gruppene av barn og ungdom med betydelige tannhelseproblemer fortsatt er en stor utfordring. 4.2 Gjennomførte tiltak i forrige planperiode Bemanning: Tannlegedekningen er i stor grad opprettholdt, med unntak av mindre klinikker i innlandskommunene med rekrutteringsvansker. Målsettingen om å ha 26 tannlegestillinger til ordinær klinisk virksomhet er i hovedsak oppfylt, men utskiftninger og vakanser har ført til ustabil bemanning på flere klinikker. Side 16 av 31

17 Det er lagt vekt på å gi et tannhelsetilbud også til den ikke-prioriterte del av befolkningen (voksne betalende), men kapasiteten har ikke vært god nok til å dekke etterspørselen alle steder. Målsettingen om et forholdstall mellom tannpleiere og tannleger på 1:3 er oppnådd. Tannpleierne har hatt hovedansvar for klinisk og røntgenologisk undersøkelse av prioritert klientell. Tannpleiernes utadrettede virksomhet med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid har vært prioritert. Tannhelsesekretærene er den tallmessige største yrkesgruppen, og i samsvar med planen er stillingshjemlene tilpasset tannlegebemanningen i forholdet 1:1, pluss noe ekstra ressurser på de største klinikkene til merkantile oppgaver og resepsjonstjeneste. Antall stillingshjemler er økt fra 70,0 til 71,2. Voksenbehandling og økonomi Beregninger i forrige tannhelseplan viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter ved behandling av ikke-prioritert klientell. Takstøkning har vært et nødvendig virkemiddel for å unngå tap. I planperioden har gjennomsnittlig timepris for tannbehandling økt fra 930 kroner til kroner. Dette gir en økning på 25,6 prosent. Klinikkstruktur Modellen som ble skissert i forrige plan er gjennomført. Det er nå én tannklinikk i hver kommune, med unntak av Arendal som har to klinikker. I planperioden er Lunderød tannklinikk lagt ned, og det er etablert en felles klinikk for Arendal sentrum/ Arendal vest på Ormetjern (Maxis kjøpesenter). Kompetanse og fagutvikling Kurs- og etterutdanningstilbudet er videreført i tråd med intensjonene i tannhelseplanen. Det er lagt til rette for at tannhelsetjenestens medarbeidere kan delta på relevante kurs, i første rekke utdanningsprogrammer arrangert av Den norske tannlegeforening sentralt og lokalt. Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning (TSE) vurderes som det kvalitetsmessig beste alternativet for faglig oppdatering av tannleger i klinisk virksomhet. Tannhelsetjenestens kompetansesenter vil få et betydelig ansvar for etterutdanning og fagutvikling. I planperioden har kompetansesenteret hatt ansvar for et etterutdanningsprogram for tannleger og psykologer innen fagområdet odontofobi (angst for tannbehandling). For øvrig er det lagt til rette for felles og lokale kurssamlinger i egen regi, kvalitetssirkler, regelmessige førstehjelpskurs og klinikkmøter med faglig innhold. Helsefremmende og forebyggende arbeid Det har i planperioden vært en målbevisst satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelsetjenestens virksomhet sees i større grad enn tidligere i et folkehelseperspektiv, og det er inngått skriftlige avtaler med en rekke samarbeidspartnere om gjensidige forpliktelser. Forebyggende tiltak er iverksatt på skoler og institusjoner; og klinikkene har et særskilt ansvar for individuell oppfølging av de som trenger det mest. Side 17 av 31

18 Tannlegevakt Vaktordningen er videreført innenfor de samme rammer som før. Tannlegevakten er tilgjengelig i fire uker og fem helger om sommeren, samt i jule-, nyttårs- og påskehelgen. I tillegg har tannklinikken i Bykle egen beredskap i påsken. Organisering av tannhelsetjenesten De fire tidligere distriktene er opphørt som administrative enheter. Klinikkenes rolle er styrket, og det er opprettet lederfunksjon ved alle klinikker. I 2008 ble det etablert eget klinikklederforum, hvor alle klinikkledere møter regelmessig. Tannhelsetjenestene i Austog Vest-Agder har sammen gjennomført et opplegg for systematisk lederutdanning. Det er utarbeidet egne retningslinjer for klinikklederne. Ledergruppen har bestått av fire overtannleger og fylkestannlegen. Møtefrekvensen har vært fire ganger i året, men ble i 2009 redusert til én samling hvert tertial. Utstyr og lokaler Det har vært to nyetableringer i planperioden: 1. Maxis tannklinikk i Arendal. Dette er fylkets største klinikk, med åtte behandlingsenheter. 2. Tvedestrand tannklinikk. Denne er sentralt plassert i bykjernen og lett tilgjengelig. Klinikken har tre behandlingsenheter, og kan utvides med en ekstra enhet. Den planlagte utskiftingstakten av 3 behandlingsenheter pr år er gjennomført. Alle klinikker med unntak av Bygland og Iveland har fått installert digitalrøntgen. IT og data Samtlige klinikker har internettforbindelse og er knyttet til fylkeskommunens intranett. Fagprogrammet ligger på lokal server uten eksternt nettverk. Verken journalmateriale eller statistiske opplysninger kan overføres elektronisk til mottakere utenfor klinikken. 5. Hovedutfordringer i planperioden Ny tannhelselov I St.meld. nr. 35 ( ) foreslås en styrket offentlig tannhelsetjeneste på regionalt nivå. Regjeringen vil innføre et følge med ansvar for fylkeskommunene, samtidig som sørge for ansvaret videreutvikles. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil stå sentralt i planperioden. Å legge til rette for god tannhelse i befolkningen forutsetter samhandling med andre samfunnssektorer og det er viktig at tannhelsetjenesten tar aktivt del i folkehelsearbeidet. Økonomi For tannhelsetjenesten i Aust-Agder er det en sentral utfordring å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammer som er satt i budsjettet. Som i samfunnet for øvrig står også tannhelsetjenesten overfor stadig økende krav om effektivisering. Videre er det forventet økning i gruppen 67 år og eldre, som kan gi store ekstrakostnader i planperioden. Fylkeskommunen vil i kommende økonomiplanperiode ha meget stramme rammebetingelser. Det forutsettes at arbeidet med effektivisering intensiveres. Dette vil også ha konsekvenser for tannhelsetjenesten. Side 18 av 31

19 Økonomi kan også knyttes til individuelle forutsetninger. Tannleger har ulikt erfaringsgrunnlag, dvs. at nyutdannede tannleger har normalt lavere produktivitet enn tannleger med flere års erfaring. Struktur I andre deler av landet har det foregått en betydelig sentralisering av klinikkstrukturen. Det er en utfordring å opprettholder de minste klinikkene som egne administrative enheter. Små enheter gir omfattende utfordringer med rekruttering. Å opprettholde dagens klinikkstruktur forutsetter et tilbud til voksne betalende i utkantsområder. I sentrale deler av fylket er tilbudet til voksne betalende i hovedsak dekket av privatpraktiserende tannleger. Rekrutteringshensyn gjør at en bør opprettholde en viss andel voksenbehandling i sentrale områder. All voksenbehandling bør være økonomisk forsvarlig. Rekruttering Det er fortsatt vanskelig å skaffe kvalifiserte søkere til ledige stillinger i innlandskommunene. På små klinikker med en tannlege stilles det særskilte krav til å ta selvstendig ansvar for det totale tannhelsetilbudet i området. Stillinger på disse klinikkene egner seg best for tannleger med en del erfaring. Rekrutteringssituasjonen preges av konkurranse både i forhold til andre fylker og mellom offentlig og privat sektor. De fleste kandidatene uttrykker ønske om å arbeide i større faglige og sosiale fellesskap. Utfordringen er å beholde tannleger med erfaring over tid med fokus på aldersgruppen 35 til 50 år. Organisering Det er behov for å styrke tannhelsetjenestens sentralledelse med ekstra ressurser, hovedsakelig med vekt på økonomi og personal. Klinikklederrollen skal styrkes. Hver administrativ enhet bør ha et visst antall ansatte. De minste klinikkene er for små til å ha egen ledelse. Kompetanse Når det gjelder kompetanseutvikling, er det særskilt behov for et systematisk etterutdanningstilbud for tannlegene. Dette bør fortrinnsvis knyttes til kompetansesenteret ved Sørlandet sykehus, Arendal. Det er også behov for lederopplæring av klinikkledere. Bruk av IKT Det stilles store krav både til omfanget av bruksområder og personvern ved bruk av IKT i tannhelsetjenesten. Videre er det behov for datautveksling mellom klinikkene ved å knytte dem til en felles server for tannhelsetjenesten. I tillegg vil fylkeskommunen innen kort tid bli pålagt til å knytte tannhelsetjenesten til et nasjonalt nettverk (Norsk Helsenett). HMS-arbeid og internkontroll Internkontrollsystemet bør forbedres. Det er behov for gjennomgang og oppgradering av dokumentasjonen når det gjelder HMS, IKT, prosedyrebeskrivelser og avvikshåndtering. Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser bør i større grad systematiseres og resultatene analyseres og følges opp. Systematiske og profesjonelt utførte brukerundersøkelser bør gjennomføres. Side 19 av 31

20 Miljø I møte 16. juni sak 25/2009 vedtok fylkestinget at alle virksomheter i Aust-Agder fylkeskommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Det planlegges å starte opp arbeidet med dette i andre halvår Målsettinger Gruppen foreslår som overordnet mål å fremme tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning i samsvar med St. meld. nr. 35. For å oppnå målsettingen foreslår gruppen følgende delmål: Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper med høy faglig kvalitet gjennom effektiv ressursbruk der en vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal legges vekt på å fremme de ansattes engasjement og sikre kompetanseutviklingen, for å få et best mulig tjenestetilbud. Tannhelsetjenesten skal ha som siktemål å utjevne forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene i befolkningen. Tannhelsetjenesten skal integreres i folkehelsearbeidet og ha et tett samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Det gis tilbud til voksne betalende pasienter der det er kapasitetsmessig mulig. Det er et klart mål å bedre tannhelsen hos de gruppene som i dag har dårligst tannhelse. Etter nasjonale standarder kan tannhelsestatus inndeles på følgende måte: 0 DMFT 1-4 DMFT 5-9 DMFT 10 + DMFT Tannhelsetjenesten utarbeider hvert år DMFT oversikter for 5-åringene, 12-åringene og 18- åringene. Tabellen nedenfor viser tallfestede målsettinger i forhold til resultatene for 2009 for gruppe A(barn og unge 0-18 år). 5-åringer 12-åringer 18-åringer 2009 Mål for planperioden 2009 Mål for planperioden 2009 Mål for planperiode n Gjennomsnittlig DMFT* 1, ,0 4,5 Andel i % 0 DMFT DMFT DMFT >10 DMFT Side 20 av 31

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer