Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010"

Transkript

1 29/10 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens innstilling Tannhelsetjenestens tertialrapport tas til orientering Tønsberg Egil Johansen Fylkesrådmann Bengt Berger Fylkestannlege Vedlegg:

2 Innledning Fylkestinget vedtok i sak 42/10 at foretaksorganiseringen av Tannhelsetjenesten skulle avvikles fra 1.september 2010, og at tjenesten skal organiseres som en avdeling i VFKs sentraladministrasjon. Den foreliggende tertialrapporten viser foreløpige regnskapstall pr 31.august Dette utgjør avslutningen av den perioden tannhelsetjenesten har vært organisert som foretak i Fylkestannlegen har i rapporteringen lagt til grunn at rammene for 2010 videreføres på samme nivå som i vedtatt budsjett og økonomiplan. Prognosene i denne rapporten er på det samlede resultatet for tannhelsetjenesten for hele Saksutredning Tannhelsetjenestens overordnede mål og utfordringer Tannhelsetjenestens visjon er at Alle innbyggere i Vestfold skal beholde et funksjonsdyktig tannsett hele livet. Hovedutfordringene er: å ivareta ønsket tannhelseutvikling å gi alle prioriterte pasienter et behandlingstilbud med god nok kvalitet, til fastsatt tid å gjennomføre tiltak som stabiliserer bemanningen, gjennom et redusert sykefravær og god rekruttering til ledige stillinger. at mange ikke møter til timeavtale å ha en effektiv drift av et tilstrekkelig antall tannklinikker å skape en lærende bedriftskultur og sørge for kunnskaps- og kompetanseoppbygging Følgende mål for god tannhelse satt ut fra erfaringstall gjennom de siste årene: Andelen av 5-åringer uten tannråte skal være minst 80 % Andel av 12-åringer med 5 eller flere tenner med tannråteerfaring skal være under 7 %. Andelen av 18-åringer med mer enn 9 tenner med tannråteerfaring skal være under 10 %. Tannhelsetjenestens struktur er basert på laveste effektive omsorgsnivå og individuelt tilpassede innkallingsintervaller. 1.1 Sammendrag/ hovedtrekk: Produksjonen målt i antall undersøkte og behandlede pasienter har økt med nær pasienter sammenlignet med tilsvarende tertial i Men samtidig har etterslepet økt med pasienter sammenlignet med tilsvarende periode i Økningen i etterslepet er vanskelig å forklare ut fra den relativt gode produksjonen, men kan dels tilskrives at antallet pasienter som har rett til behandling øker. For å fjerne etterslepet er det nødvendig å behandle flere enn de 66 % av pasientene som ligger som en målsetting med utgangspunkt i en normalsituasjon uten etterslep. Tannhelsetjenestens rammer er i dag dimensjonert for å dekke kun 66 % av målgruppen. På kort sikt er det dermed ikke mulig å nå målsettingen om 0 pasienter i etterslep. 2

3 Sykefraværet var på 8,7 % mot 9 % i tilsvarende periode i Til sammenligning var sykefraværet for 2.tertial 2008 på 7,5 %. På landsbasis var sykefraværet i 1.tertial 2010 for helse- og sosialsektoren på 9 %. Sektorens økonomiske resultat styres mot et årsresultat i balanse. Klinikkenes budsjetter for forbruksvarer er pt svært stramme. Det er fortsatt en vanskelig bemanningssituasjon. En stor turnover og stramt marked for rekruttering, særlig mht tannleger, er kostnadsdrivende. Tapt tid som følge av at pasienter Ikke møter er fortsatt et problem. Hittil i år utgjør antall tapte timer timer. Det er ca 300 færre ubenyttede timer enn i samme periode i Hittil i år er det sendt inn 55 bekymringsmeldinger for Ikke møtt til barnevernstjenesten i de ulike kommunene i Vestfold. Videre er det sendt inn 19 bekymringsmeldinger til Barneverstjenesten grunnet mistanke om omsorgssvikt. Barnevernstjenestene gir positive tilbakemeldinger på tannhelsetjenestens engasjement. Samarbeid med helsestasjonene i alle kommunene i Vestfold har så langt i år resultert i 122 henvisninger for nødvendig tannhelsehjelp før ordinær innkalling i tre års alder. Tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i inngåtte samarbeidsavtaler er med på å sikre fokus på nødvendige tiltak for de som trenger det mest. 1.2 Økonomi Ved avviklingen av tannhelseforetaket pr legges det fram et foreløpig regnskap for foretaket: Regnskap Budsjett hele 2010 Forbruk i % av budsjett Forventet forbruk i % av budsjett Prognose 2010 Prognose avvik Tall i 1000 kr Tannhelsetjenesten Lønn og sosiale utg ,5 % 60 % 100 % 0 % Forbruksmateriell og leiekostnader % 74 % 105 % 5 % Vedlikehold, service, mv % 58 % 110 % 10 % Kjøp av tjenester % 50 % 90 % - 10 % Overføringer, moms mv ,5 % 66 % 100 % 0 % Finansutgifter % 50 % 100 % 0 % Pasientinntekter % 66 % 102 % 2 % Refusjoner, sykepenger ,5 % 66 % 105 % 5 % Tilskudd FRA vfk, og andre overføringsinntekter % 66 % 100 % 0 % Finansinntekter % 66 % 100 % 0 % Sum % 66 % 100 % 0 % Den økonomiske oversikten pr 2.tertial 2010 gis med utgangspunkt i et foreløpig regnskap for tannhelseforetaket. Av regnskapstekniske grunner er det ikke mulig å legge fram et endelig regnskap før senere i Pr viser den økonomiske oversikten at sektoren styrer mot et resultat i balanse ved årsslutt. Resultatet ved avslutningen av foretaket viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,35 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig at det fylkeskommunale tilskuddet er gitt noe i forkant av utgiftsgenereringen i foretaket, for at foretaket skulle ha likvide midler. Mens driftstilskuddet til tannhelseforetaket er gitt 3

4 med utgangspunkt i en periodisering over 12 måneder, er sektorens lønnskostnader periodisert over 11 måneder. Tjenesten har god økonomistyring, men sliter med svært stramme rammer. Hoveddelen av tannhelsetjenestens kostnader er knyttet til lønn. Begynnerlønn ved rekruttering av nyutdannede tannleger følger lønnsutviklingen på landsbasis, men det er lite handlingsrom for stabiliseringstiltak med den nåværende lønnsbudsjettrammen. Noen slutter etter kort tid, fordi de økonomiske betingelsene er bedre andre steder. En føre var policy mht nyansettelser kan bety en større lønnskostnad enn budsjettert for. Ordninger som er innført i andre fylker er etableringstilskudd, stabiliseringstillegg og lignende. Også blant tannhelsesekretærene merkes nå et generasjonsskifte. Det er bl a vanskelig å skaffe korttids vikarer ved sykefravær i denne yrkesgruppen. Tannhelsetjenestens utgifter til implantatbehandlinger vil komme til å øke for det frie klientellet, og for 19- og 20-åringer. Vi ser nå at forventninger til kostbar behandling kommer til uttrykk i økende grad, også fra pasienter i hjemmesykepleie, blant uføre og blant rusmisbrukere. Trygden yter ikke støtte til finansiering av denne typen behandlinger for det frie klientellet, slik at hele kostnaden må dekkes av tannhelsetjenesten rammer. Innsatsstyrt finansiering av narkosetjenester til tannbehandling er fjernet ved omlegging av kodeverket for tannbehandling som utføres på sykehus. SiV HF har fått redusert sine inntekter for denne tjenesten fra ca. kr til kr. 0 pr. år. SiV HF krever at merkostnadene må betales av tannhelsetjenesten for at tilbudet om to dager med tannbehandling i narkose skal kunne opprettes ved SiV Larvik. For 2010 vil omleggingen gi om lag kr i merkostnader for oss, med en virkning på noe over 0,5 mill. kr. på årsbasis f.o.m Problemstillingen er tatt opp med Helsedirektoratet som administrerer ordningen med innsatsstyrt finansiering. Nye tannklinikker gjennom de siste par årene medfører økte husleiekostnader. 1.3 Investeringer pr. 2. Tertial Tannhelse investeringer (tall i 1000 kr.) Foreløpig regnskap 2010 Budsjett 2010 Til disposisjon 3075 Tannklinikk Sande, innredning Tannklinikk Nøtterøy, innredning Tannklinikk Tønsberg, innredning Eksisterende klinikker, innredning Digitalisering ELIN-T, oppkobling mot Norsk Helsenett Investeringer Utstyr og innredning Sum investeringer Investeringskostnader hittil i år er i hovedsak knyttet til byggingen av den nye tannklinikken i Sande. Det er investert langt mindre enn planlagt ihht de opprinnelige investeringsplanene som styret i TiV FKF vedtok i sak 24/09. Fylkestinget har i sak 09/10 fattet vedtak om at saker om endring av klinikkstruktur forelegges fylkestinget for avgjørelse. Fylkesrådmannen vil fremme sak om ny klinikkstruktur for behandling i Fylkestingets desembermøte. Planer om ytterligere investeringer i nye klinikker er stilt i bero inntil denne saken er behandlet. 4

5 1.4 Aktivitetstall pr. 2. Tertial Dekningsgrad antall undersøkte og behandlede pasienter: Pasientgruppe A2. Barn/ungdom (3-18 år) B. Psykisk utvikl. hemmede C1. Eldre i institusjon C2. Eldre med hjemmesykepleie D. Ungdom år E. Fengsels pasienter F. Voksne betalende Resultat 2. tertial Resultat 2.tert Resultat 2. tertial * Totalt Tegnforklaring: * Tallene er summert for gr. C1 og C2. Mål 2010 Nær flere pasienter enn i tilsvarende periode i 2009 er undersøkt og behandlet. Det hefter usikkerhet til tallene ved at det hittil i år samtidig er registrert en økning i antall pasienter som ikke får innkalling til fastsatt tid. En del av forklaringen på dette er at tjenesten får en økende pasientmengde. Videre kan noe forklares ved at en stor del av pasientene settes opp til innkalling oftere enn det normerte innkallingsintervallet på 20 måneder. Pasientenes innkallingsintervaller bestemmes ut fra individuell vurdering av risiko for sykdomsutvikling. Det kan også stilles spørsmål om rutiner for registreringen av behandlete pasienter følges som forutsatt. Videre hefter det usikkerhet til statistikkmodulen i det elektroniske pasientjournalsystemet. Tjenesten må gå ytterligere inn i denne problemstillingen for å avdekke hva sprik i opplysningene på de ulike måleparametrene betyr. Størst økning i antall som undersøkes og behandles ser vi i gruppen barn og unge. Vi ser også en betydelig økning i antall undersøkte og ferdigbehandlede pasienter i gruppen av ungdom mellom 19 og 20 år. Antall betalende voksne pasienter har også økt noe. Inntjeningen fra behandling av voksne pasienter tilfører tannhelsetjenesten friske midler. Det viktigste ved denne aktiviteten vil likevel være at den faglige allsidigheten i tjenesten styrkes. Dette er av stor betydning i rekrutteringssammenheng. Tilbudet til rusmisbrukere under rehabilitering og i kommunal omsorg er godt etablert. Samarbeidet med privatpraksis krever imidlertid en stram prioritering av behandlingsplaner, både ut fra hva slags og hvor omfattende behandling som det er realistisk å regne med å få gjennomført, og for å ha kontroll med kostnadene forbundet med dette tilbudet. Tannhelsetjenestens samarbeid med kommuneledelse, kommunal helsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, institusjoner, oppvekstsektor og andre kommunale instanser er søkt bedret, bl.a. gjennom møter og samarbeidskontrakter. Brukerundersøkelser blant våre samarbeidspartnere følges opp med tiltak der hvor dette samarbeidet ennå ikke fungerer som ønsket. 5

6 Tannhelsetjenesten er avhengig av bedre utdanningskapasitet for tannpleiere for å opprettholde den strukturen som gir mest effektiv oppgavefordeling mellom yrkesgruppene i tjenesten. Dette har også betydning for sektorens muligheter til fortsatt satsing på forebyggende innsats. Begrenset mulighet for rekruttering av tannpleiere kan på sikt gi som utslag at man isteden må velge en mer kostnadskrevende drift, med økt tannlegekapasitet. Sykefraværet følges kontinuerlig opp av tannhelsetjenestens ledelse, og det satses på aktive friskvernstiltak for å forebygge sykefravær. Fortsatt gjennomføres Bøy og tøy i ca 5 min daglig på flere av klinikkene. 6

7 TANNHELSE UTFORDRINGER OG RESULTATMÅL Utfordring Resultatmål Resultat 2.tertial Å ha en tilstrekkelig stabil bemanning til å gi et behandlingstilbud med god nok kvalitet Å ivareta ønsket tannhelseutvikling For mange pasienter uteblir fra timeavtale eller benytter seg ikke av tjenestens tilbud % av alle barn og unge som har rett til tannbehandling etter tannhelselovens bestemmelser skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret. 2. Tannhelsetjenesten skal gi tilbud om undersøkelse og behandling til 40 % av alle eldre og langtidssyke som mottar hjemmesykepleie minst en gang pr. uke 3. Ingen pasienter som har rett til tannbehandling skal måtte vente på innkalling til tannhelsekontroll i mer enn 2 måneder etter fastsatt tid. 4. Tannhelsesektorens ansatte skal være tilfreds med VFK som arbeidsplass. Minst 77 % av tannhelsetjenestens ansatte skal være generelt tilfredse med VFK som arbeidsplass. 5. En vedtatt bonusordning skal gi personalet en fastsatt bonusutbetaling for å oppnå klinikkens produksjonsmål 6. Andelen av 5-åringer uten tannråte skal være minst 80 %. 7. Andel av tolvåringer med 5 eller flere tenner med tannråteerfaring skal være under 7 %. 8. Andelen av 18-åringer med mer enn 9 tenner med tannråteerfaring skal være under 10 %. 9. Tannhelseundervisning skal gjennomføres i alle kurs i videregående skoler med helse- og sosialfag 10. Alle sykehjem skal få undervisning i bruk av nødvendige hjelpemidler som støtter personalets utførelse av nødvendig daglig tann- og munnstell for beboerne. 11. Det skal inngås samarbeidsavtaler med alle kommunene i Vestfold for å sikre tannhelsetjenestens deltakelse i folkehelsetiltak innen helsestasjoner, skoler, barnevern og pleieog omsorgssektoren i hver kommune 12. Antall ubenyttede timer hos tannpleier og tannlege skal reduseres med 25 % sammenlignet med 2008-tall. 13. Flere enn 97,5 % av alle barn og unge som får innkalling, skal møte til undersøkelse hos tannpleier eller tannlege 72 % av års - målsettingen på 66 % er nådd 762 pasienter, % -angivelse etter at års - resultat foreligger pasienter Ikke målt hittil i år Måles ved års - slutt 81 % 5,7 % 11,1 % 60 % Måles ved årsslutt 14 av 14 kommuner timer, 6 % reduksjon 99,3 % 7

8 Kommentarer til utfordringer og resultatmål: % av alle barn og unge som har rett til tannbehandling etter tannhelselovens bestemmelser skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret Barn/ungdom med god tannhelse kan gå inntil 20 mnd mellom hver innkalling, og det er beregnet at ca % er risikoutsatt for å utvikle alvorligere tannsykdom. For at tjenesten skal være faglig forsvarlig, må dermed 66 % av alle barn og unge bli undersøkt / behandlet hvert år. Resultatet frem til viser at tjenesten er i rute mht å nå målsettingen ved årets slutt. 2. Tannhelsetjenesten skal gi tilbud om undersøkelse og behandling til 40 % av alle eldre og langtidssyke som mottar hjemmesykepleie minst en gang pr. uke 762 pasienter i denne gruppen er undersøkt og behandlet hittil i Det er noe lavere enn ved tilsvarende rapportering i fjor, men på linje med resultatet for tilsvarende tertial i Dekningsgraden finnes først ved KOSTRA -rapportering etter årets slutt. 3. Ingen pasienter som har rett til tannbehandling skal måtte vente på innkalling til tannhelsekontroll i mer enn 2 måneder etter fastsatt tid. Pr var det pasienter som ikke er innkalt til rett tid. Dette er en økning på 2015 pasienter i forhold til 2.tertial Tilsvarende tall for etterslepet i 1.tertial 2010 var Fortsatt sliter noen klinikker med et betydelig etterslep. Årsaken til dette kan være en mer ustabil bemanning og høyt sykefravær. Det økende etterslepet kan også ha sin forklaring i at pasienter settes på et kortere innkallingsintervall enn det som er standard. 4. Tannhelsesektorens ansatte skal være tilfreds med VFK som arbeidsplass. Minst 77 % av tannhelsetjenestens ansatte skal være generelt tilfredse med VFK som arbeidsplass. Målinger gjennomføres ved deltakelse i VFKs medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Det er ikke gjennomført slike undersøkelser hittil i år. Forrige Medarbeidertilfredshetsundersøkelsene viste et resultat på 75 % for tannhelsetjenesten. Medarbeiderundersøkelser kan skape forventninger om endringer i arbeidssituasjonene, og kan gi bedre score ved neste gangs undersøkelse dersom de blir oppfylt, og tilsvarende dårligere score dersom forventninger ikke blir innfridd. 5. En vedtatt bonusordning skal gi personalet en fastsatt bonusutbetaling for å oppnå klinikkens produksjonsmål Måles ved slutten av året. 6. Andelen 5-åringer uten tannråteerfaring skal være minst 80 %. Tallmaterialet i 2.tertial angir et foreløpig resultat på 81 %. Dette er en bedring på 4,1 % sammenlignet med tilsvarende tertial i Den positive tendensen for dette indikatorårskullet, slik som vi har sett de senere årene, fortsetter. 7. Andel av 12-åringer med 5 eller flere tenner med tannråteerfaring skal være under 7 %. For å øke fokus på tiltak for de med dårligst tannhelse er målet for tannhelse hos 12-åringer definert annerledes enn tidligere år. Andelen av 12- åringer med 5 eller flere tenner med tannråteerfaring ligger nå på 5,7 %. Målsettingen ser dermed ut til å nåes. Tilsvarende tall i 2.tertial i 2009 var 7 %. Tannhelsetjenesten styrker for tiden den forebyggende innsatsen for ungdom, med spesielle tiltak i første hånd for 8.klassinger. 8

9 8. Andelen av 18-åringer med mer enn 9 tenner med tannråteerfaring skal være under 10 %. Også for 18-åringer er målet definert annerledes enn tidligere. Dette for å øke fokus på tiltak for de med dårligst tannhelse. Resultatet hittil i år viser at andelen av 18- åringer med 9 eller flere tenner med tannråteerfaring ligger på 11,1 %. Det vil gå enda et par - tre år før vi kan forvente å se om resultatet følger den bedringen som vi har sett blant yngre barn tidligere på 2000-tallet. 9. Tannhelseundervisning skal gjennomføres i alle kurs i videregående skoler med helse- og sosialfag Tannhelsetjenesten har sammen med utdanningspersonell utarbeidet opplæringsprogram for elever i videregående skoler med helse- og sosialfag på programmet. Programmet er avhengig av skolenes og lærernes samarbeid. I 2.tertial 2010 gjennomfører videregående skoler i Vestfold totalt 20 kurs i helseog sosialfag, hvorav tannhelsetjenesten har undervist på 12 av disse. Målet er fortsatt å nå alle kurs. 10. Alle sykehjem skal få undervisning i bruk av nødvendige hjelpemidler som støtter personalets utførelse av nødvendig daglig tann- og munnstell for beboerne. Måles ikke før ved årets slutt. 11. Det skal inngås samarbeidsavtaler med alle kommunene i Vestfold for å sikre tannhelsetjenestens deltakelse i folkehelsetiltak innen helsestasjoner, skoler, barnevern og pleieog omsorgssektoren i hver kommune Ved KOSTRA-rapportering er en av kvalitetsindikatorene om det er inngått samarbeidsavtaler mellom tannhelsetjenesten og ulike virksomheter i kommunene. Det er et utstrakt samarbeid med store deler av oppvekst- og pleie- og omsorgssektoren i hele fylket. Det er inngått samarbeidsavtaler på overordnet nivå med alle kommunene i fylket, og i tillegg er det inngått 41 av 124 mulige samarbeidsavtaler på ulike nivåer i ulike sektorer i kommune-vestfold. Definisjon av hvilke avtaler som skal inngå i rapportering av kvalitetsindikatorer til KOSTRA avgjøres av sentrale helsemyndigheter. 12. Antall ubenyttede timer hos tannpleier og tannlege skal reduseres med 25 % sammenlignet med 2008-tall. Antall ubenyttede timer pga ikke møtt til time var Tilsvarende tall for 2.tertial i 2008 som er sammenligningsgrunnlaget, var timer. Differansen utgjør en reduksjon i antall ubenyttede timer på 6 %. 13. Flere enn 97,5 % av alle barn og unge (3-18 år) som får innkalling, skal møte til undersøkelse hos tannpleier eller tannlege. Totalt var det 150 pasienter som ikke møtte til undersøkelse. Dette er et lavt tall sammenholdt med det store antallet ubenyttede timer. Delvis skyldes dette forholdet at tannhelsetjenesten gjør en stor innsats for å komme i kontakt med alle som har rett til behandling, men dels betyr det at mange bare sporadisk følger opp avalene. Barn og unge fra 3 18 år står for hele 77 % av det totale antall ikke møtt til time. En del av tiden som oppstår ved Ikke møtt utnyttes til administrative rutiner som det ellers måtte settes av tid til. Fylkestannlegens bemerkninger Tannhelsetjenesten har lenge hatt en for lav produksjon av undersøkte og behandlete pasienter til at kvaliteten på tjenesten skal kunne betegnes som tilfredsstillende. 9

10 Med unntak av 2008 har resultatene ligget under målsettingen om 66 % behandlete pasienter pr kalenderår. En tilsynelatende oppgang i produksjon målt i forholdet til samme periode i fjor gir et forvirrende bilde når vi samtidig ser at antallet som ikke innkalles til avtalt tid, øker. For enkelte pasienter vil det bety en uheldig utvikling av tann- og munnsykdommer dersom de må gå for lenge mellom hver tannhelsekontroll. Rekruttering til ledige stillinger i alle yrkesgrupper i sektoren er svært arbeidskrevende. Ved mange klinikker oppleves ustabile arbeidsforhold, med stor turnover, utskifting av personell og det er nødvendig med en rekke tiltak for å sette nye arbeidstakere inn i tjenestens rutiner. Fylkestannlegen har tidligere varslet at denne situasjonen vil vare ved i en rekke år fremover til vi er igjennom et generasjonsskifte. I denne tiden må det settes ekstra fokus på å gi ansatte gode arbeidsvilkår som på sikt kan gi en stabil tjeneste. Rekruttering til ledige stillinger i en utsatt konkurransesituasjon medfører press på lønningene. For tannlegene synes det innenfor nåværende rammer fortsatt vanskelig å skape konkurransedyktige lønnsvilkår. Tiltak hos oss overgås fortsatt av nye tiltak i offentlig tannhelsetjeneste andre steder. Tjenesten sliter med en presset økonomi. Endringer i rammene som følge av forhold som tjenesten selv ikke er herre over er også medvirkende til å presse økonomien. Blant annet vil endringer i trygdens delfinansiering av enkelte behandlingsformer for prioritert klientell gi økte utgifter for tjenesten. Dette gjelder bl a ved avanserte behandlingsformer som implantater og protetiske løsninger. Omlegging av oppgjørsordningen for narkosetjenester er en annen faktor som tjenesten ikke har hatt muligheter til å påvirke. Økte leiekostnader ved å drive større klinikker som følge av et økende antall pasienter er et annen kostnadsdrivende forhold. Prisøkningen på alt forbruksmateriell som importereser også medvikende til en presset økonomi. Fremtidig tannhelsetjeneste vil stå overfor forventninger om at det skal initieres forsknings- og utviklingsarbeid i sektoren i større grad enn tidligere. I den sammenhengen forventes det fra sentrale helsemyndigheters side at det regionale forskningsfondet også skal komme tannhelsetjenesten til nytte. Det er lite handlingsrom både for dette og for stipendordninger for spesialistutdanning i vår tjeneste. Det er også her forventninger om økt aktivitet etter at VFK er gått inn som medeier i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i vår region. Tannhelsetjenesten i Vestfold fortsetter sin satsing som en aktiv deltaker i det lokale folkehelsearbeidet. I en presset økonomisk situasjon bør man ha et spesielt fokus på å unngå at dette arbeidet blir en salderingspost. Folkehelsearbeidet er i god gjenge og det må fortsatt tilføres ressurser for å forebygge, fremfor å reparere skader. Tannhelsetjenesten er i ferd med å koble alle tannklinikkene til Norske Helsenett. I løpet av høsten skal alle klinikkene sende elektroniske behandleroppgjør til NAV/HELFO. Etter hvert vil man kunne benytte Norsk Helsenett til en rekke elektroniske tjenester, tjenester som i dag må utføres via papir. Dette gjelder henvisninger og tilbakemeldinger til spesialister og øvrig helse-, pleie- og omsorgstjenester, telemedisin, elektroniske resepter til apotekene, med mer. Tannhelsetjenesten har utgifter til denne satsingen, bl a til nytt IKT-utstyr. Løsningen innebærer Smart-kort som skal benyttes til unik identifisering (elektronisk signatur) av den enkelte behandler. Dette vil ha innvirkning på kvaliteten på de tjenestene som produseres, men vil bety lite mht økonomisk innsparing eller effektivisering. Kvaliteten på digitale røntgenbilder vil være noe av den kvalitetsforbedringen som nytt IKT-utstyr vil medføre. Tannhelsetjenesten har sammen med IKT- avdelingen bistått andre fylker med råd og veiledning i arbeidet med tilknytning til Norsk helsenett. 10

11 Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkestinget vedtok i sak 42/10 at foretaksorganiseringen av tannhelsetjenesten skulle avvikles fra 1.september Styret for TiV FKF opphørte fra samme dato. Denne tertialrapporten er derfor ikke behandlet av styret for TiV FKF. Tertialrapporten legges fram av fylkesrådmannen. Regnskapet for TiV FKF er ikke avsluttet. Fylkesrådmannen vil i løpet av våren 2011 legge fram det endelige årsregnskapet for den perioden tannhelsetjenesten har vært organisert som foretak. Regnskapstallene i denne rapporten er foreløpige regnskapstall. 11

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen

Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Arkivsak 201103565 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget 01.09.2011 Tiltak for å stabilisere tannlegebemanningen Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannens

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 2/14 Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E-202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/13 Møtedato: 14.03.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2

TANNHELSE ROGALAND FKF. 20/07 07/267 U.off. 6 LOKALE FORHANDLINGER KAP 5 OG 3.4.2 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 29.08.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 7/09 Møtedato: 02.09.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 5/08 Møtedato: 28.08.2008 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/12 Møtedato: 13.03.2012 Tid: 13:00 Møtested: E 202, Fylkeshuset Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/9 Møtedato: 04.02.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H.

MØTEINNKALLING. Bespisning og omvisning i fylkestannlegekontorets nye lokaler kl for styremedlemmene, Arkitekt Eckhoffsgate 1, bygg H. TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 05/06 Møtedato: 07.11.2006 Tid: 13.00. Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010Stavanger

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 4/07 Møtedato: 07.11.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE.

Problemstillinger HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. 2 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET FRA FYLKESRÅDET I I TROMS FYLKESKOMMUNE. Det ble nedsatt et utvalg i statsråd den 13.03.04 for å utrede tannhelsetjenesten.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 13/9419-2 Saksbehandler: Claes Næsheim Generalplan tannhelse 2014-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer