Årsmelding Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013

2 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD SAMMENDRAG FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Organisering Organisasjonskart Organisasjon og bemanning Privat praksis Tannklinikker MÅL OG RESULTATER Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c) Ungdom år (gruppe d) Andre grupper (gruppe e) Voksne (uprioriterte) TANNHELSE Mål og resultater FOLKEHELSEARBEID Tannhelsetjenesten som samarbeidspartner i folkehelsearbeidet ANDRE AKTIVITETER Tannhelsetjenesten i fengslene Tannlegevakt Narkose- og lystgassbehandling Kjeveortopedisk klinikk Oralkirurgisk behandling REGNSKAPSRESULTAT Side 2 av 22

3 8.1 Regnskap Budsjett Avvik SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER Rekruttere og beholde tannhelsepersonell Helsefremmende og forebyggende arbeid Eldretannpleie Barn og unge Kvalitetsutvikling BRUKERMEDVIRKNING KOMPETANSEUTVIKLING STYRESAKER Side 3 av 22

4 Styreleders forord Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak. Foretaksmodellen har vist seg å være en hensiktsmessig organisasjonsform som har ført til større gjennomføringsevne for virksomheten. Styret er holdt godt orientert om foretakets status og oppfølging av interne handlingsplaner gjennom løpende rapporter, styreleders regelmessige kontaktmøter med fylkestannlegen og i styremøtene. Styret har som i tidligere år hatt spesiell fokus på de overordnede prioriteringene som foretaket er gitt av eier gjennom fylkesutvalgets bestilling, og har fulgt nøye med på utviklingen gjennom hele året. Styret vil uttrykke stor tilfredshet med det systematiske og gode arbeidet som gjøres av de ansatte ute på klinikkene og i foretakets ledelse.2012 ble nok et godt arbeidsår for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Måloppnåelsen var god både mht antall pasienter og tannhelse. Den gode måloppnåelsen reflekterer etter styrets mening en velfungerende tjeneste både når det gjelder behandlingstilbudet og det helsefremmende og forebyggende arbeidet som drives. Selv om Buskerud er blant de fylkene i landet med best tannhelse blant barn og ungdom, er det fortsatt stor ulikhet i tannhelse. Derfor følges de med dårligst tannhelse tett opp og får hyppigere tilsyn, behandling og individuelt tilpassede forebyggende tiltak. Tannhelsetjenesten hadde i 2012 et negativt regnskapsresultat. Det skyldes i all hovedsak uforutsette merutgifter til pensjon. Merutgiftene skyldes forhold som foretaket ikke har mulighet til å påvirke. Styret forutsetter derfor at merforbruket blir dekket opp gjennom økte overføringer fra fylkeskommunen. Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført i tannhelseforetaket. Ledelsen har vist handlekraft i de sakene styret har bedt om særskilt oppfølging av, og styret er godt fornøyd med hvordan sakene blir forberedt til møtene. Styret mener at foretaket løser sin forvaltning av de lovpålagte oppgavene på en velorganisert og kvalitativ god måte. De ansatte på alle nivåer fortjener stor takk for innsatsen! Drammen, Bjørn Horgen Ellingsen Styreleder Side 4 av 22

5 SAMMENDRAG Organisasjon og bemanning Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et foretak og har 182 medarbeidere fordelt på tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, kontorpersonell og rengjøringspersonell i ulike stillingsstørrelser. I tillegg kjøpes det tjenester hos privatpraktiserende tannleger. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 34 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Mål og resultater Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF mottar bestilling fra fylkesutvalget på hvor mange som skal behandles i løpet av året, og hvor mange som skal være under tilsyn. I de prioriterte grupper var personer under tilsyn. Det er en måloppnåelse på 102,6 % av bestillingen. Det ble ferdigbehandlet , som tilsvarer en måloppnåelse på 99,7 % av bestillingen. Totalt personer var under tilsyn av Tannhelsetjenesten i Det utgjør 30 % av befolkningen og tilsvarer 103,3 % av bestillingen. Tannhelse Tannhelsetilstanden, målt på indikatorkullene 5, 12 og 18, er meget god og blant de beste i landet. 82,1 % av 5 åringene og 55,0 % av 12 åringene har ikke karieserfaring. 19,5 % av 18-åringene har ikke karieserfaring mot 18,5 % i Det er fortsatt nødvendig med en forsterket innsats for en risikogruppe som utgjør %. Helsefremmende og forebyggende arbeid Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og kan ikke sees isolert fra disse. Avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid legger sentrale føringer som Stortingsmelding nr 16, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr. 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og Stortingsmelding nr. 35, Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning til grunn for sitt arbeid. Andre aktiviteter Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF gir tilbud til de innsatte i fengslene på Ringerike, Drammen Hassel, Skotselv. Tjenesten dekkes ved øremerkede tilskudd fra staten. og Det er etablert tannlegevakt i Hallingdal, Drammen, Kongsberg og Hønefoss for å gi befolkningen i Buskerud et tilbud om akutthjelp i helger og høytider. Tannklinikken på sykehuset i Drammen tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose). Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål. Side 5 av 22

6 Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir behandlingstilbud for kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. De øvrige delene av fylket dekkes av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi. Tannhelsetilbud til rusmisbrukere er videreført, og Tannhelsetjenesten i Buskerud har etablert samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og privatpraktiserende tannleger. Det er organisert tre ulike tilbud til rusavhengige. Regnskapsresultat I forståelse med styret i tannhelsetjenesten drives virksomheten stramt, men forsvarlig. Regnskap for 2012 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 5,5mill kroner. Det negative resultatet skyldes i all vesentlig grad uforutsigbare pensjonskostnader. Satsningsområder og utfordringer Viktige satsningsområder i 2012 har vært: Rekruttere og beholde tannleger og tannpleiere Samarbeid med kommunene, samarbeidsmøter med kommuneledelse og oppfølging av samarbeidsavtaler Tannhelseutvikling hos barn og unge, samarbeid med kommunenes helse- og sosialtjenester og utdanningsinstitusjoner Folkehelsearbeid Kvalitetsutvikling Kompetanseheving Rusavhengige i kommunal omsorg og statlige institusjoner Informasjonssikkerhet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Stortingsmelding nr 35 om tannhelsetjenesten som kom i juni 2007, ble behandlet i Det forventes at ny lov om Tannhelsetjenesten kommer på høring i løpet av Både privat og offentlig tannhelsetjeneste kan forvente nye utfordringer. Personell Arbeidet med rekruttering av tannleger og tannpleiere er lettere, men fortsatt en utfordring, spesielt i utkantstrøk. Markedet er stramt, og fylkeskommunene konkurrerer med hverandre. Brukermedvirkning Tannhelsetjenesten i Buskerud ønsker tilbakemelding fra publikum på hvordan de opplever informasjon, service og behandling. Kompetanseutvikling Tannhelsetjenestens kompetanseutviklingsplan legger føringer for opplæring i tjenesten. Tannhelsetjenesten har et eget kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning for alle yrkesgruppene. Det gis stipend til deltakelse på kurs arrangert utenom foretaket. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør i Arendal er i gang med rekruttering, fagutvikling og prosjekter. Side 6 av 22

7 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter følgende krav: Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebygging og behandling Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende grupper: a) barn og unge 0-18 år b) psykisk utviklingshemmede c) eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie d) ungdom 19 og 20 år e) andre grupper etter vedtatt plan Gruppe e) omfatter i Buskerud hjemmebundne eldre, uføretrygdede klienter i psykisk helsevern, uføretrygdede med visse definerte sykdomsdiagnoser og klienter i kommunal rusomsorg. Ny lov om tannhelsetjenesten forventes å inkludere disse gruppene som prioritert klientell. For gruppene a), b) og c) skal all forebygging og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For gruppe d) kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppene e) 1-3) får fri behandling, men betaler selv eventuelle utgifter til spesialist og tanntekniker. Gruppen rusmisbrukere med rettigheter etter sosialtjenesteloven, får fri tannbehandling etter søknad. Det er kommunene som kjenner og kan gi tilbud til de som har rettigheter i gruppe e) 4. Tannhelsetjenesten tilbyr også tannbehandling til voksne, betalende pasienter. Denne del av tjenesten har størst omfang i ytterdistriktene hvor tilbudet i privatpraksis er begrenset. Tjenesten er en oppfølging av fylkeskommunens lovpålagte plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle som oppholder seg i fylket. Organisering Tannhelsetjenesten ble fra 1. januar 2003 organisert som et fylkeskommunalt foretak: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, i det følgende omtalt som Tannhelsetjenesten. Leder er fylkestannlege Berit Binde. Styret for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF besto i 2012 av: 1. Bjørn Horgen Ellingsen (leder) 1.varamedlem: Einar Braaten 2. Solfrid Kvam Hole (nestleder) 2.varamedlem: Torbjørn Festvåg 3. Jostein Barstad 3.varamedlem: Unn Magda Espeseth 4. Elin Beathe K. Bergh 1.varamedlem: Gina R Grønli (arbeidstakerrepresentant) 5. Grethe Wergeland, NTF 1.varamedlem: Elen U. P. Neiden (arbeidstakerrepresentant) 6. Kari Anne Nisja, Delta/ NtpF 1.varamedlem Bente Knutsen ( arbeidstakerrepresentant; observatør med møte og talerett, men ikke stemmerett) Side 7 av 22

8 Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeveortopedisk klinikk Helsefremmende og forebyggende avd. Årsmelding 2012 Organisasjonskart Fylkestinget Styret for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlegen Organisasjon og bemanning Virksomheten omfatter minst en tannklinikk i hver kommune med totalt 182 ansatte. Tannhelsedistriktene ledes av overtannlegene, kjeveortopedisk klinikk av spesialtannlegen og helsefremmende- og forbyggende avdeling av overtannpleier. De fem overtannlegene, spesialtannlegen, overtannpleier og ass. fylkestannlege utgjør fylkestannlegens ledergruppe. Pr hadde Tannhelsetjenesten følgende bemanning: Sentraladministrasjonen: Fylkestannlege, assisterende fylkestannlege, 2 saksbehandlerårsverk Bemanningen (årsverk i distriktene) Tannleger: 52 Tannpleiere: 17 Tannhelsesekretærer: 57 I tillegg hadde tannhelsetjenesten 6 avtaler om kjøp av tjenester hos privatpraktiserende og pensjonerte tannleger med et omfang på nærmere 3500 timer. Side 8 av 22

9 Privat praksis Det har de siste årene vært ca. 130 tannlegeårsverk i privat praksis i Buskerud. Av disse er ca 12 årsverk spesialisttjenester. Slik aldersfordelingen er blant spesialistene, vil det oppstå et rekrutteringsproblem om noen år. Fylkeskommunen er ansvarlig for at spesialisttjenester er tilgjengelig for befolkningen. En tannlege er under spesialistutdanning i kirurgi med delvis finansiering fra tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten har situasjonen under oppsikt og styret drøfter problemstillingen fortløpende. Tannklinikker Ved årsskiftet hadde Tannhelsetjenesten 34 ordinære tannklinikker i drift. I tillegg tilbys tannbehandling på et sykehus, to fengsler og to sykehjem. Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund er en del av behandlingstilbudet i tannhelsetjenesten. Med ca. 120 dentalutstyr fordelt på ca. 40 tannklinikker må det hvert år skiftes en del utstyr for å opprettholde nivået. Med en omløpstid på ca. 15 år er det nødvendig med utskifting av 6-8 utstyr årlig. MÅL OG RESULTATER Det er et overordnet mål at Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal være i forkant av utviklingen. Fylkeskommunen ved fylkesutvalget bestiller tjenester fra foretaket. I resultatbeskrivelsen under er måloppnåelsen målt i forhold til bestillingen for Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i Tannhelsetjenestens visjon: EGNE TENNER HELE LIVET. I store trekk er de mål som ble fastsatt i handlingsprogrammet for 2012 oppfylt. I tabell 1 gis en oversikt over oppnådd dekningsgrad. Det sammenliknes med årene 1984, 2009, 2010 og var startåret for fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Tabell 1. Pasienter under tilsyn - Tilslutning i % av totalt antall GRUPPE Landsgj.snitt Mål 2012 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede C I) Eldre og langtidssyke i # institusjon C II) Eldre og langtidssyke # i hjemmesykepleie 30 d) Ungdom år e)1-3 Andre grupper f) Voksne 5 6,9 6,7 6,9 7,5 7,4 7 #: % av dem som har sagt ja til tilbudet : For gruppe e) er det for årene 2006 til 2012 absolutte tall Side 9 av 22

10 Å være under tilsyn i Den offentlige tannhelsetjenesten innebærer at pasienten har mottatt: Tannhelseundersøkelse av tannlege eller tannpleier Forebyggende tiltak og opplæring i egenomsorg Nødvendig tannbehandling Tilbud om regelmessig oppfølging med individuelt tilpassede innkallingsintervaller Tidspunktet for neste innkalling blir bestemt ut fra en individuell vurdering. Store deler av barneog ungdomskullene har så bra tannhelse at det kan gå 20 måneder mellom hver tannhelsekontroll. Barna blir innkalt første gang til tannklinikk i det kalenderåret de fyller tre år. Før 3-års alder har vi et samarbeid med helsestasjonstjenesten, som henviser til tannklinikken ved behov. Tabell 2a: Resultater - personer undersøkt og behandlet Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,2 b) ,4 C I) ,2 C II) ,1 d) ,7 e) ,0 Vakt ,2 Fengsel ,2 Betalende ,4 Total ,3 Tabell 2b: Resultater og måloppnåelse personer under tilsyn Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,6 b) ,5 C I) ,4 C II) ,2 d) ,2 E 1-3) ,2 Voksne ,5 Total ,8 Barn og unge 0-18 år (gruppe a) Tilbudet til gruppe a er godt. 96 % av gruppen er under tilsyn. Gruppen er under kontroll og blir innkalt i henhold planlagt intervall. Antall ferdigbehandlede ligger på 72,4 %. Dette er noe høyt. Side 10 av 22

11 De vedtatte innkallingsintervall tilsier at ca 68 % i gruppen skal være undersøkt/behandlet i kalenderåret. Psykisk utviklingshemmede (gruppe b) Tilbudet til gruppe b) er godt, og måloppnåelsen god. Tannhelsetjenesten har på grunn av taushetspliktbestemmelser ikke oversikt over det totale antallet i denne gruppen, og er avhengig av et godt samarbeid med primærhelsetjenesten for å sikre at tilbudet til denne gruppen kommer frem. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c) Det er totalt ferdigbehandlet 225 flere personer i gruppe c i 2012 sammenlignet med Tannhelsetjenesten er også for denne gruppen avhengig av et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er etablert rutiner for samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og representanter for de ulike institusjonene og hjemmesykepleieområdene en til to ganger i året. Tjenesten skal tilby veiledning, undersøkelse og behandling. Det er pleie- og omsorgstjenestens ansvar å formidle tilbudet til brukerne og gi tilbakemelding til tannhelsetjenesten. I Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-12/2005 fremgår det at rusavhengige i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsetjenester etter 1-3 i tannhelsetjenesteloven. Slike institusjoner finnes flere steder i fylket, og behandlingstilbudet har eksistert i lengre tid. Ungdom år (gruppe d) Oppslutningen i denne gruppen har sunket noe i forhold til 2011, og ligger under bestillingen. Andre grupper (gruppe e) Gruppe e omfattet i 2012 følgende kategorier: 1. Hjemmebundne eldre med pleiebehov tilsvarende dem som er registrert i kommunal hjemmesykepleie 2. Klienter i langtidspsykiatri utenfor institusjon 3. Individer med cerebral parese, multippel sklerose og trafikkskadde med store lammelser 4. Rusavhengige i kommunal rusomsorg Stortinget har prioritert tannhelsetilbud til rusavhengige med årlige midler over statsbudsjettet. I 2012ble det behandlet 362 søknader. Antall søknader er stigende de siste årene. Lier, Drammen, Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker kommuner har lavterskeltilbud til rusavhengige. Dette er prosjekter med statlige midler som skal gi et tilbud til de som ikke klarer å benytte seg av det vanlige helsetjenestetilbudet. Tannbehandling er en del av tilbudet, og kommunene kjøper tjenester av offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Voksne (uprioriterte) En del voksne personer behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen har lovpålagt plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig i hele fylket, og må derfor sørge for at voksenbefolkningen har et tilbud på steder som ikke har et tilbud fra privatpraktiserende tannleger. Voksenbehandling er viktig for personellets faglige bredde og allsidighet, og anses som Side 11 av 22

12 et nødvendig tiltak for å rekruttere tannleger og tannpleiere til offentlig tannhelsetjeneste. Inntektene fra voksenbehandlingen er en del av tjenestens budsjettgrunnlag I 2012 var pasientinntektene 25,0 mill. kroner utenom inntektene fra kjeveortopedisk klinikk. Takstene er økt i samsvar med markedet forøvrig. Tjenesten hadde i 2012 tilsyn med 7,4 % av den voksne befolkning i Buskerud, varierende fra 3,7 % i Drammen til 13,0 % i Lågen. På landsbasis var gjennomsnittet for de fylkene som har voksenbehandling 7,4 % i Tabell 3. Resultater pr regnskapsenhet/distrikt Antall ferdigbehandlede pasienter Prioriterte grupper Honorarinntekter (kr 1000) Distrikt Endring Endring Lier, Røyken og Hurum Drammen Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Kjeve-ortoped Fylket Side 12 av 22

13 TANNHELSE Handlingsprogrammet setter mål for tannhelseutviklingen i Buskerud. Internasjonalt og nasjonalt benyttes tre indikatorkull for å måle tannhelsen blant barn og unge. Hvert år registreres tannhelsen hos de såkalte indikatorkullene, 5, 12 og 18-åringer i alle fylker i landet. DMFT (dmft for melketenner) angir hvor mange tenner som er eller har vært angrepet av tannråte. Figur 1. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2012 DMF D= kariøs tann, M = trukket tann pga karies, F = tann med fylling Antall år 12 år Figur 2. Utviklingen i tannhelse hos 5, 12 og 18-åringer i Buskerud fra 1985 til 2012 viser prosentvis antall kariesfrie individer i de tre gruppene Figuren år 12 år 18 år Gjennomsnittet er svært bra, men det er forskjeller innen årskullene. Tabellen under viser variasjonene eller spredningen innen årskullene (for eksempel har 82,1% av 5-åringene ingen hull eller fyllinger, 5,4% har 5 eller flere hull eller fyllinger osv). Side 13 av 22

14 Tabell 4. Spredning av DMFT (tenner med hull eller fyllinger) i prosent Alder DMFT=0 DMFT= DMFT= DMFT= DMFT> år 82,1 12,5 3,9 1, år 55,0 41,3 3,5 0, år 19,5 46,0 26,7 6,6 1,2 Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse. Felles innsats mellom tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere i alle kommuner er viktig for å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse / tannhelse. Mål og resultater Målsettingen er å opprettholde de gode resultatene blant barn og unge, samtidig med økt innsats for å redusere ulikheter. 82,1 % av 5-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger. 5,4 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2012 i tannhelseplanen er hhv minimum 72 % og maksimum 8 %. 55,0 % av 12-åringene i fylket har fyllingsfrie tenner. Gjennomsnittlig antall tenner med hull eller fyllinger er 1,1. 78,2 % hadde ingen nye behandlingskrevende hull ved 12-års undersøkelsen. Målet for 2012 er 75 % uten kariestilvekst i behandlingsåret. 3,7 % hadde 5 eller flere kariesangrep. Målet for 2012 er 5 %. 19,5 % av 18-åringene er helt uten hull eller fyllinger. Målet er 20 % i ,5 % hadde flere 5 eller flere kariesangrep. Målet er at maksimum 35 % skal ha mer enn 5 tenner med hull eller fyllinger i Psykisk utviklingshemmede i gruppe b) og individer i gruppe c) skal være uten ubehandlede smerte- og betennelsestilstander i tenner eller munnhule. De skal ha tilfredsstillende tyggeevne og et sosialt akseptabelt tannsett. Dekningsgraden har økt noe i forhold til tidligere år. Det betyr at samarbeidet med helse- og omsorgstjenesten gir resultater. FOLKEHELSEARBEID Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at den enkelte selv, eller ved hjelp av andre, skal bli i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse. Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en akseptabel tann- og munnhelse. Tannhelseproblemer er nært knyttet til andre samfunnsmessige, sosiale og medisinske problemstillinger, og må ses i sammenheng med disse. Forebygging av tann- og munnhulesykdommer må forankres i det generelle folkehelsearbeidet, i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter de senere år. St.meld. nr.16 ( ): Resept for et sunnere Norge, St. meld. nr. 20 ( ): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og St.meld. nr. 35 ( ): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, Framtidas tannhelsetjenester gir føringer for økt innsats på det helsefremmende og forebyggende området. Side 14 av 22

15 På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet, og i Buskerud fylkeskommune har tannhelsetjenesten en sentral rolle i dette arbeidet. Folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten i Buskerud blir organisert av avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid. Avdelingen består av en overtannpleier og fire ledende tannpleiere. Overtannpleier er administrativt underlagt fylkestannlegen, og inngår i fylkestannlegens ledergruppe. Avdelingen hadde i 2012 vært virksom i 10 år, og ble i den forbindelse evaluert av ledergruppen i samarbeid med ledende tannpleiere. Avdelingen har som konsekvens endret navn til Avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten. Overtannpleier og de ledende tannpleierne samarbeider nært med overtannlegene om koordineringen og systematiseringen av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ute i distriktene. Tannhelsetjenesten skal være en synlig samarbeidspartner. Dette gjøres blant annet ved at utvalgt personell deltar på kurs, seminarer, samlinger osv. som ikke nødvendigvis dreier seg om tenner og tannhelse. Overtannpleier er med i arbeidsgruppe for folkehelsearbeid i Buskerud. Tannhelsetjenesten som samarbeidspartner i folkehelsearbeidet Tannhelsetjenesten er fortsatt deltaker i prosjektene om barn og overvekt i kommunene Øvre- og Nedre Eiker Det gjennomføres samarbeidsmøter med barneverntjenesten i alle kommuner. Antall bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsetjenesten til barneverntjenesten blir rapportert til helsedirektoratet. I 2012 ble det totalt sendt 42 meldinger, og det ble sendt meldinger til 9 av 21 kommuner. Det blir sendt færrest meldinger i små kommuner. Retningslinjer for å sende bekymringsmeldinger ble utarbeidet i Helsedirektoratet planlegger å utgi sentrale retningslinjer Avsluttet samarbeidsprosjektet med barneavdelingen og habiliteringsavdelingen i Vestre Viken HF, der målet var å sikre at barn med langvarig eller hyppige sykehusopphold eller kronisk syke barn, ikke får dårlig tannhelse som en tilleggsbelastning. Samarbeidet er satt i system, og det planlegges sertifisering av rutinene Avtale med LMS (lærings- og mestringssenteret) ved Drammen sykehus om tannhelseundervisning på kurs til ulike sykdomsgrupper. Dette gjelder også enkelte kurs på LMS Ringerike og diabeteskurs i Hallingdal Deltar i Dia-helseprosjektet, samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF og Drammen kommune Samarbeid med Drammen kommune i Migrahelseprosjektet, for å forebygge tannhelseproblemer hos barn og unge som flytter til kommunen. Samarbeidsavtaler og -møter med helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner, og tilbud om opplæring av pleiepersonell. Dette gjelder for personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, psykiatri, psykisk utviklingshemmede og rus. På samarbeidsmøtene blir det også sjekket at kommunene har systemer som sikrer at de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven får tilbud om tannhelsetjenester. På møtene blir det også avklart behov for undervisning/opplæring og laget planer for dette Våren 2012 ble det gjennomført BSI-kartlegging (belegg- og slimhinneindex) på alle sykehjem i Buskerud. Tilsvarende kartlegginger er gjennomført i 1998, 2001 og Side 15 av 22

16 Dette er en kartlegging for å kontrollere om samarbeidet mellom den kommunale pleieog omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten fungerer etter intensjonen. Alle kommuner får tilbakemelding om tilstanden på sine institusjoner Ernæringsfysiolog er engasjert i 20 % stilling i Hallingdal og jobber spesielt med ungdom og kosthold Videreføring av rapportering på tobakksbruk hos ungdom. Tobakk skal tas opp som tema på alle undersøkelser av ungdom og voksne. Tiltaket er beskrevet i Helsedirektoratets plan for et systematisk og kunnskapsbasert tilbud om røyke- og snusavvenning, som kom ut i mai 2012 Overtannpleier har holdt foredrag om "tobakks-satsingen" på folkehelsedag i Østfold, på Verdens tobakksfrie dag Overtannpleier er frikjøpt i deler av stillingen sin for å drive et prosjekt for landets fylkestannleger:" Evaluering av folkehelseprosjekter i tannhelsetjenesten". Kartlegging av prosjekter og tiltak i hele landet ble gjennomført i 2012 ANDRE AKTIVITETER Tannhelsetjenesten i fengslene Det er inngått avtale mellom Staten og Buskerud fylkeskommune om kjøp av tjenester i fylkets 3 fengsler (Drammen, Hassel i Skotselv og Ringerike). Til sammen ble det i 2012 brukt 830 timer til fengselstannpleien. I Ringerike fengsel er det egen tannklinikk med 40 % tannlegestilling. Klinikken betjenes av personale fra Ringerike tannhelsedistrikt. Drammen fengsel har egen tannklinikk som betjenes to dager i måneden av tannlege. De innsatte på Hassel behandles på Hokksund tannklinikk. Tabell 5. Oversikt over fengselstjenesten 2012 Fengsel Timer brukt Konsultasjoner/ Behandlede pasienter Drammen / 77 Hassel 35 51/35 Ringerike /187 Til sammen /299 Tannlegevakt Tannhelsetjenesten drifter 4 tannlegevaktordninger: Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal. Vaktordningene er en del av bestillingen. I 2012 utgjorde de fire tannlegevaktene en kostnad på 1,4 mill kroner. Dette er en planlagt kostnad som dekkes innenfor tannhelsetjenestens ordinære ramme. Antall personer behandlet i 2012 er Tabell 6. Kostnader tannlegevaktene 2012 Side 16 av 22

17 Drammen Kongsberg Hallingdal Ringerike Total Sum lønn Andre utgifter Sum utgifter Inntekter Netto utgifter Narkose- og lystgassbehandling Tannlegekontoret på sykehuset i Drammen tilbyr tannbehandling i generell anestesi (narkose) to dager pr uke. Tilbudet gjelder først og fremst de prioriterte gruppene barn, unge og psykisk utviklingshemmede som ikke lar seg behandle på konvensjonell måte. Også andre som har problemer med å gjennomføre vanlig tannbehandling kan få behandling under narkose. I 2012 fikk 181 personer behandling i narkose. Det ble brukt 77 dager til narkosebehandling. Ventetiden for tannbehandling under narkose varierer fra 1-12 måneder med et gjennomsnitt på 4,5. Nødvendig akuttbehandling gjøres uten ventetid, og situasjonen er under kontroll. Tabell 7. Narkosebehandling i 2012 fordelt på grupper Gruppe Antall a) Barn og unge, 0-18 år 102 b) Psykisk utviklingshemmede 38 c) Eldre og langtidssyke 24 d) Ungdom år 5 e) Andre prioriterte grupper 5 f) Betalende 7 Totalt 181 Lystgassbehandling blir utført i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Ål (kjøp av tjenester). 98 personer ble behandlet i 2012 mot 95 i Kjeveortopedisk klinikk Kjeveortopedisk klinikk i Hokksund gir tilbud om tannregulering for barn og unge fra kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal. En del pasienter kommer også fra Nedre Eiker. Klinikken har årlig ca pasienter under tilsyn. Brutto inntekter fra kjeveortopedisk klinikk var kr 4,3 mill. i Oralkirurgisk behandling Tannhelsetjenesten har ikke egne stillinger innenfor oralkirurgi, og ved Drammen Sykehus er det ikke ansatt oralkirurg. I Buskerud er det til sammen ca. 1,5 årsverk innenfor kirurgi i privat praksis. Side 17 av 22

18 Det er ikke tilgang på oralkirurgisk kompetanse i forbindelse med narkosebehandling i Buskerud. Tannhelsetjenesten må kjøpe alle oralkirurgiske tjenester privat. Dette har medført en betydelig merkostnad for tannhelsetjenesten, samt lang ventetid på timer. Som en konsekvens av dette, har tjenesten styrket kirurgikompetansen for seks egne team. En effekt av dette er at interne henvisninger har økt i En av tannhelsetjenestens ansatte startet i 2010 en 5-årig spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med delvis lønn under utdanningen og bindingstid til Buskerud. Det er gitt tilbakemelding til Drammen Sykehus om behovet for tilgjengelig oralkirurgisk kompetanse i tilknytning til sykehuset. REGNSKAPSRESULTAT Tannhelseforetaket har innfridd fylkeskommunens bestilling for Regnskap for 2012 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF viser et negativt resultat på 5,5 mill kroner. Det negative regnskapsresultatet skyldes i all vesentlig grad uforutsigbare pensjonskostnader. Nettoutgift ved årets premieavvik opp mot reguleringspremie og ikke forsikringsbare tilfeller utgjorde 5,3 mill. kroner. Merforbruket, som skyldes ekstra pensjonsutgifter, forutsettes regnskapsmessig dekket opp med økte overføringer fra fylkeskommunen (HPS7- Refusjoner). Det har i 2012 vært videreført en rekke effektiviserings- og innsparingstiltak: Økning i interne henvisninger i kirurgi etter gjennomført kompetanseheving Økt fokus på korrekt utnyttelse av takstene for betalende pasienter Alle klinikker har egen utnevnt innkjøpsansvarlige med ekstra opplæring i elektronisk handel og utnyttelse av rammeavtaler osv. Bedre budsjettdisiplin på klinikkene gjennom innføring av ny økonomiportal Økt bevisstgjøring og opplæring i håndtering av behandlerregnskap Tannhelsetjenesten dekker selv, via drifts- og investeringsbudsjettet, investeringene i nye tannklinikker og rehabilitering av eksisterende. Det ble investert for 2,4 mill. kroner i Regnskap for tannhelsetjenesten 2012 Hovedpost Regnskap Budsjett Avvik HPS0- Lønn og sos utg HPS2- Kjøp av varer og tj HPS3- Kjøp av varer og tj (erstat) HPS4- Overføringer HPS5- Finansutgifter Netto utg. total HPS6- Salgsinntekter HPS7- Refusjoner HPS8- Overføringsutgifter HPS9 Fin transaksjoner Netto inntekter total Sluttsum Side 18 av 22

19 SATSINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER Rekruttere og beholde tannhelsepersonell Turnover og ledighet i offentlige tannlege- og tannpleierstillinger er en konstant utfordring, spesielt i utkantdistrikter. Samme tendens sees nå også for tannhelsesekretærstillinger. De økonomiske vilkårene i privat praksis er bedre enn i offentlig tannhelsetjeneste. Søkning til stillingene er noe bedret, men fortsatt er stabilisering av unge medarbeidere i distriktene en utfordring. Fylkeskommunene konkurrerer seg imellom om personell. Stabiliseringstillegg og innsatsstyrt avlønning videreføres for å øke produktivitet og sikre stabilitet. Sammenslåing av enmannsklinikker til større enheter virker rekrutterende på ungt tannhelsepersonell som vil ha et større faglig og sosialt arbeidsfellesskap, men kan medføre ulemper for befolkningen som får noe lenger reisevei. Større klinikker gir et mer stabilt og forutsigbart tilbud til pasientene, samtidig som det bidrar til større faglig bredde og tilgjengelighet av tjenester som videre er med på å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet. Fylkestannlegen har på oppdrag fra tannhelseforetakets styre startet arbeidet med en ny klinikkstrukturplan for for å møte disse utfordringene. Det er utviklet stipendordninger slik at tannhelsepersonell ansatt i foretaket etter individuelle søknader kan etter- og videreutdanne seg. Det gjennomføres introduksjonsprogram for nye arbeidstakere. Dette innebærer at de nyansatte blir fulgt opp og får relevant opplæring. Overtannlegene gjennomfører også systematiske sluttsamtaler med de medarbeiderne som fratrer, for å kartlegge grunnen til at de slutter. Helsefremmende og forebyggende arbeid Avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten har gjennomført flere tiltak og prosjekter særlig rettet mot barn og unges helse og tannhelse i 2012, og flere av disse videreføres i Tidsbruk på utadrettede helsefremmende og forebyggende tiltak rapporteres hvert tertial. Eldretannpleie Eldretannpleie har høy prioritet. Folkehelseavdelingen i tannhelsetjenesten samarbeider med omsorgspersonell i institusjoner og hjemmesykepleie for å kvalitetssikre tannhelseoppfølging for brukerne. Barn og unge Tannhelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med utjevning av sosial ulikhet i helse. Våre statistikker gjør oss i stand til å kartlegge hvilke pasienter som tilhører risikogrupper som har spesielle behov for oppfølging og veiledning. Fokus er på målrettede tiltak til dem som trenger det mest. Individbaserte innkallingsintervaller, med 20 måneder for de som har god tannhelse, bidrar til å styre ressursene mot de som har størst behov. Avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten har som en av sine hovedoppgaver å utvikle og samordne nødvendige tiltak for å fremme god tannhelse for barn og ungdom. Samarbeidsprosjektet mellom Kvinne- og barneklinikken ved Sykehuset Buskerud og tannhelsetjenesten har bidratt til å etablere rutiner for samarbeid og samhandling, samt henvisnings- og oppfølgingsrutiner mellom avdelingen og tannhelsetjenesten i hele fylket. Side 19 av 22

20 Forpliktende samarbeid mellom barneverntjenesten og tannhelsetjenesten er etablert og har bidratt til bedre samhandling. Fra 2011 rapporteres antall meldinger sendt barneverntjenesten til sentrale helsemyndigheter. Kvalitetsutvikling Tannhelsetjenesten har et IK-system for å ivareta kvalitet, internkontroll og pasientsikkerhet. Systemet videreutvikles med fokus på praksisdrift og behandlingskvalitet. Det gjennomføres årlige vernerunder for å sikre at lovpålagte krav innenfor helse- miljø og sikkerhet ivaretas. Det utarbeides en egen årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i tjenesten som behandles i tannhelsetjenestens arbeidsmiljøutvalg, TAMU. Tannhelsetjenesten forholder seg til fylkeskommunens HMS-mål og følger opp disse etter gjeldene rutiner for IA-bedrifter. Tannhelsetjenesten hadde i 2012 tilsyn fra Arbeidstilsynet ved fire klinikker. Det er innført skjerpede rutiner vedrørende journalskriving og behandlerregnskap for tannhelsepersonellet. BRUKERMEDVIRKNING Serviceerklæring klageordning - brukerundersøkelse Serviceerklæringen gir en beskrivelse av de forpliktelser tannhelsetjenesten har overfor befolkningen, klageordninger og adresser. Det ble mottatt 8 klager i Det klages i hovedsak på manglende informasjon om behandling og rettigheter, samt kvalitet. Antall klager er svært lavt i forhold til antall behandlede pasienter. Klagene er viktige bidrag til kvalitetsutvikling av tjenesten. Siste brukerundersøkelse ble gjennomført i 2008 i et fellesprosjekt for fylkene Aust-Agder, Vest- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og gjenspeiler stor tillit og tilfredshet med tannhelsetjenesten i Buskerud blant pasienter og samarbeidspartnere. System for registrering av brukertilfredshet planlegges som ny nasjonal kvalitetsindikator. Landets fylkestannleger ønsker en felles mal for brukerundersøkelser og avventer nå konklusjonen på dette arbeidet som er forsinket. KOMPETANSEUTVIKLING Kursaktiviteter Etterutdanning er et satsingsområde. Tannhelsetjenesten har et kursutvalg som i samarbeid med fylkestannlegen planlegger og arrangerer kurs og etterutdanning. Det er etablert en stipendordning slik at alle ansatte kan delta på relevante kurs som arrangeres av andre enn foretaket. Ordningen med innsatsstyrt avlønning er utformet slik at 6 % av beløpet blir gitt i form av en kurspott. Det arrangeres en årlig tannhelsedag over to dager for alle ansatte. Ulike demenssykdommer og aktuelle lover for tannhelsetjenesten ble belyst i I tillegg fikk ansatte som har vært med på ulike prosjekter tid til å informere resten av tjenesten om sine resultater. Side 20 av 22

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010

Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 29/10 Arkivsak 201004214-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 77/10 Fylkestinget 26.10.2010 68/10 Tannhelsetjenesten - Rapport 2.tertial 2010 Fylkesrådmannens

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer