Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutfordringer og strategiske satsinger"

Transkript

1 Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal Hovedutfordringer og strategiske satsinger Målsetningen er at TKS skal være en faglig bastion i hele region Sør for både offentlig og privat tannhelsetjeneste. I perioden vil TKS satse på følgende oppgaver: Spesialistbehandling og tverrfaglig utredning Etterutdanning Faglig rådgivning Videre og spesialistutdanning Forskning Folkehelsearbeid Spesialistbehandling og utredning TKS sin kliniske pasientrettede virksomhet skal tilby befolkningen i helseregion Sør spesialisttannhelsetjenester i et tverrfaglig miljø. Innen 2021 skal den kliniske virksomheten representere alle spesialområder innen odontologien. For å nå ut til alle eierfylkene må det vurderes om det skal etableres kompetansesenteravdelinger ved større klinikker utenom Arendal (eksempel på dette er odontofobi-teamet i Vestfold) Etterutdanning TKS skal tilby etterutdanning til alle odontologiske personellgrupper i tannhelsetjenesten. Det tas sikte på at TKS sine ansatte står for hoveddelen av kursvirksomheten, men at det også organiseres kurs og andre etterutdanningstiltak med innleide fagpersoner. Det forutsettes at TKS samarbeider med eierfylkenes kursutvalg og de lokale tannlegeforeningene i regionen. Rådgivning Faglig rådgivning gis til tannhelsepersonell i regionen, både til offentlig og privat sektor, og skal basere seg på råd fra den enkelte spesialist på TKS eller som tverrfaglige råd etter diskusjon og drøftinger mellom flere fagfolk på kompetansesenteret. Videre- og spesialistutdanning Innen 2021 er det en målsetting å ha startet desentralisert spesialistutdanning innen mer enn ett av fagområdene. Kjeveortopedi vil bli prioritert på grunn av stor avgang av kjeveortopeder de kommende årene. Det er en forutsetning at TKS etablerer et godt samarbeid med universitetene, primært med UiO, da man må påregne at noen av de faglige forelesningene og faglige kontaktene må skje utenfor TKS sine lokaler. 1

2 Endodonti vil også være høyt prioritert fagområde for spesialistutdanning på grunn av personellmangel i regionen. Det er også mangel på pedodontispesialister. Forskning Det er liten tradisjon for forskning i den utøvende tannhelsetjenesten. TKS skal være en motor som skal stimulere til odontologisk forskning i helseregion Sør. Innen 2021 er det en målsetning at tannhelsepersonell i alle fylkene i region Sør deltar i forskningsaktivitet i regi av TKS. I tillegg er det en målsetning at spesialister på TKS skal drive med egen forskning. I 2012 ble det ansatt en forskningskoordinator som skal være en pådriver og rådgiver for kvalitetsmessig god forskning i regionen. Folkehelsearbeid Fylkene i region Sør har i flere år hatt fokus på folkehelsearbeid innen tannhelsetjenesten og har etablert en regional gruppe bestående av ledende tannpleiere og fylkestannlegene. TKS vil drive et tett samarbeid med den regionale folkehelsegruppen ved hjelp av forskningskoordinatoren og stimulere til forskning innen folkehelse i hele regionen. Strategi/målsetting for de ulike fagområdene mot 2021 For å oppnå målsettingene innen mandatområdet må det tilsettes personell med kompetanse innen hele det odontologiske fagspekteret, primært i hele stillinger. TKS ønsker å tilknytte odontologisk personell etter følgende plan: Kjeveortopedi Målsetting: 2 spesialistårsverk inkl. en person med dobbeltkompetanse (dr.grad) Prioritering: Tilsette kjeveortoped med dobbeltkompetanse, innen 2016 (event. gi en av dagens ansatte mulighet for dr. grad) Oppgaver: Spesialistbehandling, forskning, etterutdanning og instruktørvirksomhet for desentralisert spesialistutdannelse Oral kirurgi og oral medisin Videreutvikle samarbeidet med Kjevekirurgisk seksjon, SSA, med målsetting om at ½ stilling kan tilknyttes TKS. Periodonti Målsetting: 1 spesialistårsverk. Status pr januar 2013:Periodontispesialist er ansatt i 20 % stilling. Arbeidet består hovedsakelig i pasientbehandling. Prioritering: Tilsetting av periodontist tilsvarende ett årsverk innen Oppgaver: Spesialistbehandling, forskning, etterutdanning og instruktørvirksomhet for desentralisert spesialistutdannelse Pedodonti Målsetting: 1 spesialistårsverk Status pr januar 2013: TkS har ingen pedodontispesialister knyttet til senteret. Prioritering: Tilsetting av pedodontist tilsvarende ett årsverk innen Ansettelsesavtale søkes inngått i 2013 med spesialistkandidat som søker opptak i spesialistutdanning med oppstart høsten Oppgaver: Spesialistbehandling, rådgivning, forskning og etterutdanning Kjeve- og ansiktsradiologi Målsetting: 1 spesialistårsverk samt nødvendig avtale med radiograf og medisinsk fysiker 2

3 Status pr januar 2013: TKS har en radiolog i 100 % stilling, med aktiviteter i alle deler av kompetansesenterets kjerneoppgaver. Fysiker fra odontologisk fakultet i Oslo er knyttet til TKS, og deltar også i senterets etterutdanningsaktiviteter. Prioritering: Tilsetting av radiograf når volum på klinisk virksomhet tilsier det, i gradvis stigende stillingsprosent. Oppgaver: Spesialistbehandling, forskning og etterutdanning. Merknad: Pga mangel på kjeve- og ansiktsradiologer nasjonalt, kan TKS tilby teleradiologiske tjenester til andre odontologiske kompetansesentra og offentlige spesialistklinikker som ønsker å benytte dataassistert snittavbildning. Endodonti Målsetting: 1 årsverk inkl. en person med dobbeltkompetanse Status pr januar 2013: TkS har ingen endodontispesialister knyttet til senteret. Prioritering: Tilsetting i ett årsverk innen Ansettelsesavtale søkes inngått i 2013 med spesialistkandidat som søker opptak i spesialistutdanning med oppstart høsten Oppgaver: Spesialistbehandling, forskning, etterutdanning og instruktørvirksomhet for desentralisert spesialistutdannelse Oral protetikk Målsetting: 1 årsverk Status pr januar 2013:Protetikkspesialist er ansatt i 20 % stilling. Arbeidet består hovedsakelig i pasientbehandling. Prioritering: Tilsetting av protetiker tilsvarende ett årsverk innen Oppgaver: Spesialistbehandling, forskning og etterutdanning Odontofobi, og tiltak for tortur- og overgrepsutsatte (TOO) Målsetting: 1 årsverk fordelt på allmenntannleger og psykologer Status pr januar 2013: Odontofobiteam ansatt (Tannlege Psykolog Tannhelsesekretær) i Vestfold fylkeskommune ( % stillinger), og ved TkS ( % stillinger) Prioritering: Videreføring og utvidelse av virksomheten til å omfatte tiltak for torturoverlevere og overgrepsutsatte etter statlige økonomiske tildelinger og føringer fra Helsedirektoratet. Oppgaver: Pasientbehandling, forskning, etterutdanning Merknad: TOO-teamene gis ansettelse ved TKS. TkS-teamene forutsettes å delta i kompetansebygging og samarbeide tett med tannhelsetjenesten i fylkene. Folkehelsearbeid Målsetting: 1 årsverk, inkl. en person med mastergrad eller phd-grad. Status pr januar 2013: Tannpleier er ansatt, men med avtale om tannhelsesekretæroppgaver. Prioritering: Ett tannpleierårsverk innen Oppgaver: Pasientbehandling, etterutdanning og folkehelsearbeid inkl. forskning. Merknad: Forskningskoordinator med hovedansvar også for forskning på folkehelse kommer i tillegg. 3

4 Fagområde Oversikt bemanningsplan TkS (for detaljer, se teksten over) Ansatte Antall nye årsverk innen år i årsverk pr Målsetting, ansatte i årsverk pr 2023 Kjeveortopedi 2 2 Oral kirurgi og oral medisin Videreutvikle samarbeidet med med kjevekir. avd. på sykehuset (½) (½) Periodonti 0,2 1 1 Pedodonti 1 1 Kjeve- og ansiktsradiologi 1 1 Endodonti 1 1 Oral protetikk 0,2 1 1 TOO-team (Tortur, Odontofobi, Overgrep)* 0,5 0,1 0,2 0,2 1 Tannpleier 1 1 Forskningskoordinator 1 1 Radiograf Administrativt personale 3 3 Totalt 13 ( ½) * Avtaler med de resp fylkeskommunene overføres til å gjelde ansettelser ved TKS istedenfor kjøp av tjenester Virkemidler for måloppnåelse Kompetansesenterets videre utvikling av rollen som en odontologisk faglig bastion i region Sør er avhengig av at senteret i større grad vektlegger aktiviteter ut over det å være et senter for spesialistbehandling. Andre oppgaver må prioriteres i den utstrekning som er nødvendig for å fremme kompetanseutvikling i offentlig og privat tannhelsetjeneste i hele den regionen som senteret er ment å betjene og som er medeiere i senteret. Det trengs en stor innsats for å ta i bruk blant annet IKTteknologi som gir bedre tilgjengelighet for senterets brukere i offentlig og privat tannhelsetjeneste. til råd, veiledning, undervisning og forskning. Spesialistbehandling og utredning Gradvis ansette de spesialistene det er behov for, etter som rekruttering er mulig og økonomien tillater det, etter eieres og styrets føringer og prioriteringer Rekruttere spesialister gjennom ansettelsesavtaler for spesialistkandidater med binding til TKS etter endt spesialistutdanning Opprette kompetansesenteravdelinger i hvert av fylkene, evt såkalte anneksklinikker, som f eks Odontofobi faglig senter i Tønsberg, teamets ansettelsesforhold omgjøres til ansettelse ved TKS. Leie ut lokaler til privatpraktiserende spesialister (midlertidig løsning) Etterutdanning Alle ansatte spesialister ved TKS skal utføre etterutdanning for tannhelsepersonell i region Sør i form av kurs og/eller som vertskap for hospitering, Leie inn kompetanse ved behov 4

5 Fagmøter mellom fylkenes hovedklinikker/spesialistklinikker og TKS kan arrangeres via videokonferanse Utvikling av hospiteringstjeneste Utvikling av digitale/nettbaserte etterutdanningsprogram (e-læring) Videreutvikle faglig samarbeid med andre odontologiske kompetansesenter (regionale og TAKO) og utdanningsinstitusjoner Rådgivning Utvikling av nettbasert kasusrådgivning, veiledning og undervisning mm via videokonferanse og via Norsk Helsenett Videre- og spesialistutdanning - Ivareta oppgaver som koordinator for organisering av all type utdanningsvirksomhet - Leie inn kompetanse ved behov - Tilrettelegging for desentralisert spesialistutdannelse ved TKS (avhenger av avtaler med universitetene, tilgang på veiledere/instruktører/relevante spesialister) - Jobbe for lønn til kandidater under sentralisert og desentralisert spesialistutdannelse, i regi av TKS. Arbeide for spleiselag mellom fylkeskommunene og staten. Forskning - Utvikling av forskningskoordinatorens rolle ved TKS - Leie inn kompetanse ved behov (andre virksomhetsområder enn pasientrettet arbeid) - Minimum 20 % av spesialistenes stilling dedikeres til forskning, videreutdanning, kursvirksomhet og/eller andre oppgaver som faller inn under kompetansesenterets faglige, ikke-kliniske oppgaver - Samarbeid med andre fagmiljøer, både innen odontologi og grenseområder til odontologi - Praksisnær forskning Folkehelsearbeid - Forskningskoordinator; leder og motivator for forskningsrettet arbeid og folkehelsearbeid i hele region Sør - Folkehelseforskning i et odontologisk perspektiv, gjennom prosjekttilnærming og samarbeid med andre folkehelseaktører i regionen - Tannpleiervirksomhet ved TKS skal utvides til å omfatte folkehelsearbeid i deltidsstilling, til å begynne med i minimum 20 % stilling - Innarbeide lønnsmidler til masterkandidat i folkehelse i budsjettet fra og med 2014 Organisatorisk Økonomi: - Videreutvikle finansieringsmodellen for senteret, med sikte på fremtidig rammefinansiering. Lokalisering: - Det opprettes avtaler med fylkeskommunene om opprettelse av TKS-avdeling i hvert av de deltakende fylkeskommunene. Avdelingene lokaliseres som del av eksisterende eller nye tannklinikker i fylkene. TKS betaler leiekostnader, investerings- og driftskostnader for lokaler og utstyr i tannklinikkene. Tannklinikkene får betegnelse kompetansesenteravdeling, eller kompetansesenterets anneksklinikk i vedkommende fylke. Markedsføring og IKT-tjenester: - Regelmessig utsending av informasjon fra TKS via e-post, pdf-avis og øvrige lokale publikasjoner - Delta med informasjon på relevante møter i regionen (etatsmøter, lokale NTF-møter, osv.) - Videreutvikle hjemmesiden (publisert i august 2010) - På kort sikt videreføre samarbeidet med IKT-Agder, men fortløpende vurdere behov for tilsetting av eget IT-personell, evt. fotograf. 5

6 Planens rullering Planen vil gjennomgå revisjon hvert 2. år. 6

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3.

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3. ÅRSMELDING 2014 1 Innhold 1. HISTORIKK... 4 2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5 4. ØKONOMI OG PERSONELL... 5 4.1 FINANSIERING... 5 4.2 PERSONELL... 6

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2014 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, for alle gruppene sett under

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 ÅRSRAPPORT TKØ 2013 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 1. Oppsummering Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012!

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012! R UBRIKKANNONSER Stilling ledig Tannlege Tannlege med egne pasienter søkes til hyggelig praksis sentralt på Frogner i Oslo. Vi har god plass, topp moderne utstyr, fine lokaler, flinke sekretærer og et

Detaljer

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15

Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5. Helsefremmende og forebyggende arbeid 12. Regnskapsresultat 15 INNHOLD side Forord av styreleder 2 Sammendrag 3 Formålet med Den offentlige tannhelsetjenesten 5 Organisering 6 Mål og resultater 7 Tannhelse 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 12 Andre aktiviteter

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer