Klinikkdriftsavtale. mellom. Troms Fylkeskommune (TFK) Universitetet i Tromsø (UiT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinikkdriftsavtale. mellom. Troms Fylkeskommune (TFK) Universitetet i Tromsø (UiT)"

Transkript

1 Klinikkdriftsavtale mellom Troms Fylkeskommune (TFK) og Universitetet i Tromsø (UiT) Denne avtalen er utformet i to deler: Del I: Prinsipper og ansvarsforhold vedrørende drift av Universitetstannklinikken m.v. i TANN-bygget (fellesbestemmelsene). Del II: Gjensidig kjøp av tjenester

2

3 Klinikkdriftsavtale UiT-TFK, del I Klinikkdriftsavtale Del I: Prinsipper og ansvarsforhold vedrørende drift av Universitetstannklinikken m.v. i TANN-bygget (fellesbestemmelsene). 1. Bakgrunn og beskrivelse av virksomheten i TANN-bygget For å bidra til bedre dekning av tannleger, særlig i Nord-Norge, og spesielt innenfor den offentlige tannhelsetjeneste, er det etablert et 5-årig masterstudium i odontologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). De første studentene ble tatt opp i Troms Fylkeskommune (TFK) eier TANN- bygget og er ansvarlig for bygningsdriften. TFK er også ansvarlig for driften av universitetstannklinikken som er lokalisert i bygget. Det medisinske fakultetllnstitutt for klinisk odontologi (IKO) ved UiT er lokalisert i TANNbygget. UiT er ansvarlig for finansiering av aktivitetene ved Universitetstannklinikken Tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Tromsø (HiTø) disponerer lokaler i Universitetstannklinikken. UiT representerer FliTøs interesser i klinikkdriftsavtalen mellom UiT og TFK, mens forholdet mellom UiT og HiTø, herunder økonomi, reguleres i egen avtale. Det vises her for øvrig til Utbyggingsavtalen mellom TFK og daværende Utdanningsog forskningsdepartementet av 11. november Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har finansiert spesialistutdanningsdelen av Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN), som driftes av TFK. TkNN er en del av Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TANN nyttes heretter som betegnelse på virksomhetene i TANN-bygget, hvor hovedvirksomhetene er: Tannlegeutdanningen ved Universitetet i TromsØ Tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Tromsø Universitetstannklinikken Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge. Fellesfunksjoner. 2. Formål Samarbeidet mellom institusjonene som er lokalisert i TANN-bygget, er regulert av flere avtaler. Formålet med avtalene er: å sikre et gjensidig godt samarbeid om den kliniske del av tannlegeutdanningen. at avtalepartenes ansvar og roller for undervisning, pasientbehandling og drift ved Universitetstannklinikken er avklart og definert. at aktiviteten ved Universitetstannklinikken gjennomføres på en effektiv måte og er avpasset til de økonomiske rammene. å sikre en effektiv og samordnet bygningsdrift. Side lav 5 ( 11/)

4 Klinikkdriftsavtale UiT-TFK, del I å beskrive grunnlaget for den økonomiske kompensasjon som skal skje mellom partene. utvikle videre samarbeid mellom avtalepartene og leietageme i TANN 3. Utbyggingsavtale, driftsavtaler og andre avtaler Samarbeidet mellom UiT/HiTØ og TFK i tilknytning til tannlege-/tannpleiemtdanninga reguleres av flere avtaler: A.) Utbyggingsavtale 3.1 Utbyggingsavtale mellom staten og Troms fylkeskommune om utbygging og drift av Tannhelsesenteret i Nord-Norge av li.november B) Driftsavtaler: 3.2 Klinikkdriftsavtalen Del I: Prinsipper og ansvarsforhold vedrørende drift av Universitetstaniiklinikken m.v. i TANN-bygget. Del II: Gjensidig kjøp av tjenester. 3.3 Husleieavtalen Bygningsdriftsavtale C) Andre avtaler: 3.5. Avtaler mellom Det medisinske fakultet og de fylkeskommuner som stiller klinikker til disposisjon for ekstern praksis (Avtaler om ekstem praksis) 3.6 Avtale mellom UiT og HiT0 om undervisning, klinikkdrift og andre aktiviteter i TANN (skal etter planen inngås). 4. TANN-bygget 4.1 TANN er lokalisert i eget bygg i tilknytning til Universitetet i Tromsø. Bygningen betegnes TANN-bygget. Bygget er i grove trekk mnndelt slik: Plan 1: Auditorium og seminarrom, disponeres av UiT. Plan 2: Universitetstannklinikk, herunder Simuleringsklinikk, disponeres av TFK i regi av UiT Plan 3: TkNN, disponeres av TFK Plan 4: Forskningslaboratorium og kontorer, disponeres av UiT Leie- og bruksforholdene i TANN fremgår av Husleieavtalen. Alle avtaleforhold om praktisk bruk av arealene, som er basert på leie- og bruksandeler av arealer, skal kvalitetssikres mot Husleieavtalen. Dersom partene ønsker endringer i bruk av rom, må det avtales særskilt. Forslag til endringer drøftes i Samarbeidsrådet, som gir tilrådninger. 4.3 Universitetstannklinikken funksjoner. Universitetstannklinikken er i denne avtalen en fellesbetegnelse for alle funksjoner som organiseres, samt arealer og utrustning som tas i bruk, for å kunne gjennomføre klinisk undervisning av studenter, samt klinisk forskning og pasientbehandling som skjer i Universitetstannklinikkens lokaler. Universitetstannklinikken omfatter også Side 2 av 5

5 Klinikkdriftsavtale UiT-TFK, del! Simuleringsklinikken.Simuleringsklinikken er det sted hvor undervisning og praktisk trening av tannlege- og tannpleierstudentene skjer ved hjelp av modeller og fantomhoder. 4.4 Fellesfunksjoner i TANN-bygget. Kjeve- og ansiktsradiologi, oral kirurgi og odontofobi som er plassert i plan 3, er fellesfunksjoner for Universitetstannklinikken og T1CNN. 5. Eierforhold, finansiering og forvaltning av utstyr. 5.1 TFK eiertann-bygget og har ansvar for bygningsdrift, jf Husleieavtalen og Bygningsdriftsavtalen. 5.2 I denne avtalen er det et grunnleggende prinsipp at avtalepartene finansierer, anskaffer og forvalter eget utstyr. Den part som finansierer utstyret eier utstyret med mindre noe annet er avtalt skriftlig. 5.3 Vesentlige unntak fra prinsippet i punkt 5.2 over gjelder forvaltning av utstyr som er plassert i følgende arealer i bygget: o Universitetstannklinikken utstyret, eies og er finansiert av UiT, men forvaltes etter nærmere bestemmelser av TFK, jf dcliii klinikkdriftsavtalen. o Fellesfunksjonene i TANN-bygget, dvs. kjeve- og ansiktsradiologi, oral kirurgi og odontofobi. Universitetet har delfinansiert og eier deler av utstyret, men utstyret forvaltes etter nærmere bestemmelser av TFK, jf del II i klinikkdriftsavtalen. 6. Avtalepartenes hovedansvar UITs ansvar: UiT vi Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi (IKO) skal ha faglig ansvar for undervisning, klinisk forskning, fastsettelse av læringskrav til studentene, gi nødvendig opplæring av kliniske veiledere og evaluere læring og undervisning. UiT har ansvaret for å involvere HiTø når bestemmelser skal tas som påvirker deres situasjon. TFKs ansvar: TFK har ansvar for pasienttilgang og pasientbehandling på Universitetstannklinikken. TFK har ansvar for tilsetting av kliniske veiledere og at veiledningen drives etter retningslinjer gitt av UiT. TFK har ansvar for at de avtalte tjenester i forbindelse med drift av Universitetstannklinikken ytes innen avtalte kvalitetsmessige og økonomiske rammer. 7. Kontaktutvalget for TANN Partene etablerer et kontaktutvalg som skal drøfte og behandle overordnede spørsmål og utfordringer i samarbeidet mellom UiT, HiTø og TFK om virksomheten i TANN-bygget. Aktuelle tema/saker for møtene vil blant annet være samarbeid om utdanningsvirksoniheten, organisering og bruk av fellestjenester i bygget og behov for endring i avtaleverket mellom institusjonene. Kontaktutvalget har ingen formell beslutningsmyndighet ut over de fullmakter representantene i utvalget har i kraft av sine stillinger ved ulike institusjonene. En viktig Side3av5

6 Klinikkdriftsavtale UiT-TFK,del! oppgave for utvalget er å bringe eventuelle uavklarte spørsmål og saker videre til beslutning i sine respektive institusjoner. Kontaktutvalget skal ha følgende sammensetning: Fra UiT: Fra HiTø: Fra TFK: Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet Dekan ved Det medisinske fakultet. Direktøren Dekan ved avdeling for helsefag Administrasjonssjefen Fylkestannhelsesjefen Utvalget møtes etter behov, men minst en gang i året. Dekan ved Det medisinske fakultet ved UiT er møteleder med mindre noe annet avtales spesielt. UiT v/det medisinske fakultet/institutt for odontologi innehar sekretærfunksjonen for utvalget. 8. Utvikling av samarbeidet i TANN samarbeidsrådet. Partene har til hensikt å utvikle samarbeidet mellom leietagere og brukere i TANN på alle områder for å fremme god kvalitet på undervisning og forskning og sikre effektiv økonomisk drift av virksonjhetene. Det etableres derfor et samarbeidsråd for TANN. Samarbeidsrådet skal være et rådgivende organ for koordinering av drift, pasientbehandling og veiledning av studenter på Universitetstannklinikken. Hovedoppgaver for samarbeidsrådet i TANN er: å være et kontaktorgan i det daglige mellom leietagere/virksomhetene i TANN. å utvikle og følge opp samarbeidet mellom UiT/HiTø og TkNN. Samarbeidsrådet skal utarbeide planer og koordinere fellesprosjekter for utvikling av samarbeidet i TANN innenfor ranimene av de avtaler som gjelder mellom institusjonene. Det ansees som viktig at alle samarbeidsparter i TANN får fremme sine synspunkter i viktige saker av felles karakter i rådet. Linjeledere lokalisert i TANN er faste medlemmer i rådet. Studentrepresentanter har møterett. UiT ved Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi leder samarbeidsrådet og mnnehar sekretærfunksjonen for rådet med mindre noe annet avtales spesielt. Det fastsettes nærmere mandat/oppgaver for rådet og regler for representasjon i rådet. Side4avs

7 Klinikkdriftsavtale UiT-TFK, del! 9. Forskning. Forskningssamarbeid i TANN reguleres i separat(e) avtale(r). 10. Kvalitetsstyring. Partene skal dokumentere at myndighetenes og interne krav og standarder til kvalitetsstyring av undervisning, forskning og administrasjon/drift er tilfredsstilt. For partene innebærer dette at: UiT v/programstyret for odontologi og Det medisinske fakultet/institutt for klinisk odontologi gjør tilgjengelig for TFK sine interne kvalitetssystemer for styring og ledelse, undervisning, forskning, administrasjon og drift. HiTø gjør tilgjengelig alle relevante kvalitetssystemeribestemmelser som er nødvendig for at TFK skal kunne ivareta sitt ansvar for driften av klinikk for tannpleierstudentene. TFK gjør tilgjengelig den delen av sitt kvalitetssystem som angår drift av Universitetstannklinikken for UiT og HiTø. 11. TFKs pasientansvar omfatter. Ansvaret for den pasientbehandlingen som skjer som en del av den kliniske undervisningen i Universitetstannklinikken. Ansvaret for at nødvendige forsikringer i forbindelse med pasientbehandling tegnes for studenter og ansatte. Pasientklager følger vanlig klagebehandling i TFK. 12. Oppsigelse, varighet og endringer. Avtalens fellesbestemmelser (dell) løper til den blir oppsagt. Oppsigelsestid er 18 måneder. Dersom en av partene opphører som organisasjon vil, avtalen bli overdratt automatisk til den som overtar virksomheten. De enkelte deler av avtalen kan endres med kortere frister dersom dette er hensiktsmessig og begge parter er enige. Tromsø, Tromsø, universitetsdirektør 2 2~.fylk esordfører Universitetet i Tromsø I ~ Troms fylkeskommune e~j / T~O>7 Sidesav5 Lt-

8