Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?"

Transkript

1 Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet

2 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge til rette for å opprette regionale odontologiske kompetansesentre (mai 1998) Rapport oktober 2000: Utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentre Kompetansesentrenes oppgaver: Spesialistvirksomhet Klinisk praksissted for spesialistkandidater Rådgivning og etterutdanning Forskning og fagutvikling

3 Samfunnsformålet med ROK-ene Skal styrke fylkeskommunenes befolknings-ansvar - sørge for organisering av spesialisttjenester Institusjonalisere spesialistbehandling i offentlig regi - koblet til forskning /kunnskapsutvikling og spesialist-utdanning, i utøvende tannhelsetjeneste Bidra til kunnskapsbasert yrkesutøvelse

4 : start på samarbeid HOD - KD Bakgrunnsbilde: - Oppfølging av Stortingsvedtak (også om tannlegeutdanning i Tromsø) - NFRs rappport fremtidig rekruttering til vitenskapelige stillinger medisin, odontologi, psykolog 2002-budsjettet: Første friske penger (8 mill. kr.) fra HOD: spesialistutdanning av tannleger (UiB og UiO) og etablering av regionalt komp.senter start i N-N Beslutning om tannlegeutdanning i Tromsø Og et regionalt odontologisk kompetansesenter i samarbeid med og samlokalisert med utdanningen En gradvis opptrapping av HODs finansiering av spesialistutdanningen ved fakultetene forutsettes å frigjøre midler ved fakultetene til forskning få frem fler og fler kandidater med forskerutdanning

5 St.meld. nr. 35 ( )- Framtidas tannhelsetjenester Regionale odontologiske kompetansesentre skal etableres i alle regioner Tilrettelegge for økt antall tannleger med dobbelkompetanse Mer desentralisert spesialistutdanning Regjeringen vil prøve ut ny spesialitet i klinisk odontologi

6 St. meld 35 forts. Styrke FKs kompetanse forskning og kunnskapsoppbygging mhp tannhelse praksisnær forskning - tjenesteforskning Finansiere forskning ved kompetansesentrene samarbeide med universitetene

7 2014:Regjeringen prioriterer kompetanseløftet 2020 Oppbygging av spesialist- og akademisk kompetanse i Tromsø Tannpleierutdanning i Hedmark praksisdelen i samsvar med prinsippene i Meld. 13 ( ) Utdanning for velferd Ca 50 mill. til kompetansesentre hvorav ca 15 mill. til forskning 65 mill til spesialistutdanning i hovedsak til universitetene og TkN-N 14 mill til RHF sykehusodontologi 7 Helse- og omsorgsdepartementet

8 Stortingsmeldinger og utredninger Meld. St. 18 ( )- forskningsmeldingen til KD HODs sektoransvar for forskning Særskilte utfordringer på tjenester utenfor sykehus kommuner og FK Praksisnær forskning og tjenesteforskning, epidemiologi Infrastruktur for forskning Rekruttering kobling til praksis Meld. St. 13 HelseOmsorg 21 Oppfølging av forskningsmeldingen Forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren i det 21. århundre rapport i juni 2014 Kommunesektoren inkl. fylkeskommune er særskilt omtalt i egen delrapport HOD har igangsatt arbeid med forskningsstrategi for tannhelsetjenesten del I: kartlegging av NIFU

9 Økonomiske rammer fra HOD FKs finansieringsansvar Spesialistbehandling etter henvisninger (egenandeler og trygderefusjon) Etterutdanning av eget personell Rådgivning/veiledning HODs ansvar Prosjektfase og prosjektering nye lokaler Veiledning av spesialistkandidater Forskning og forskningssamarbeid

10 2014:Ny regjering prioriterer kompetanseløftet i tannhelsetjenesten Ca 55 mill. kroner til spesialistutdanning til UiB og UiO inkluderer dobbelkompetanseutdan ning UiT og TkN-N ca 15 mill Ca 50 mill. til kompetansesentre hvorav ca 15 mill. til forskning

11 2015 Hvor er vi? Alle kompetansesentrene Oppe og går Tall fra Rapportene fra kompetansesentrene Oppdrag fra Helsedir til TKV om infrastruktur for Forskningsnettverk Oppdrag til Helsedir om spesialistutdanning utredning fra HOD

12 Fordeling av tilskuddsmidler - Tannhelse 2015 Kvalifiseringsprogram for tannleger utenfor EØS - UiB 5 mill. 3 % 7,5 mill 4 % 11 mill. 6 % 4,5 mill. 2 % Spesialist- og videreutdanning av tannleger Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer Lønn til spesialistkandidater i pedodonti 20 mill. 10 % 59 mill. 30 % Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi 65 mill. 33 % 25 mill. 12,5% Fylkeskommunale praksisplasser for tannpleierutdanning ved Høgskolen i Hedmark Systematisk kvalitetsarbeid i tannhelsetjenesten Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger 3,2 mill 2 %

13 Hva rapporterer Helsedir på: Geografisk spredning av spesialister Utfordrende

14 Rapportering måloppnåelse Antall kandidater som er under spesialistutdanning under de ulike disipliner Antall kandidater som har fullført spesialistutdanning i de aktuelle disiplinene Antall plasser for desentralisert spesialistutdanning Antall kandidater som har bindende avtale med en fylkeskommune eller odontologisk kompetansesenter Antall kandidater som er rekruttert fra universitet og skal ha sitt fremtidige arbeid der Antall kandidater som har fullført et program som fører frem til dobbeltkompetanse (ikke integrert løp) Tema for presentasjonen

15 tkv-s tknn tkv-h tkmn tks tkø Status spesialistutdanning A v t. und utd. Full ført plas ser Stav Trom Berg Tron Aren TKØ Rek.fra Univ avtale under utd. fullført plasser rekrutert

16 Diskusjon i NTFs Tidende Klipp fra dialogen: KOMMENTAR OG D E B A T T Kompetansesentrenes forsvarsskrift en korreksjon til realitetsorienteringen Vil overføring av spesialistutdanningen til kompetansesentrene øke kvaliteten på de fremtidige tannleger og spesialister? En korreksjon til realitetsorienteringen til Universitetet i Oslo Et tilsvar til Universitetet i Oslo sitt innlegg om kompetansesentrene

17 Hva gjør Helsedir? Pasientperspektivet God Helse Gode Liv Startet dialogmøter med Universitetene Gjennomfører utredning om dagens status i Norge og andre nordiske land om spesialistutdanning Fokus på og føringer om samarbeid på tvers innen odontologi og med andre fagfelt

18 Forts. Behov for tannleger og spesialister Finne gode modeller for reelle rapporter i samarbeid med SSB og FHI Oppdrag fra HOD også viktig ramme

19 Utredningsoppdrag HOD Tittel: Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentrene Tema for presentasjonen

20 St.meld. nr. 35 ( ) Framtidas tannhelsetjenester Regjeringen vil legge til rette for spesialistutdanning av tannleger i eller tilknyttet de regionale odontologiske kompetansesentre. Målet er en integrert samarbeidsmodell mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentre der deler av klinisk praksis i spesialistutdanningen kan foregå ved de regionale odontologiske kompetansesentre, når disse er bemannet med de aktuelle tannlegespesialiteter. Tema for presentasjonen

21 Regler for spesialistutdanning av tannleger Departementet legger til grunn at spesialistutdanning av tannleger etter hvert blir organisert som en integrert samarbeidsmodell mellom universitetene og de aktuelle regionale odontologiske kompetansesentre (pkt. 2.8). Tema for presentasjonen

22 Utredningsoppdrag 2 trinn Trinn 1: En beskrivelse av dagens organisering av de syv spesialistutdanningene. Trinn 2: Forslag til en integrert samarbeidsmodell, inkludert forutsetninger og konsekvenser mv. Mandat for trinn 2 vil bli utarbeidet etter at trinn 1 er gjennomført Tema for presentasjonen

23 Kompetansesentrene i primærhelsemeldingen

24 Kompetansesentrene i primærhelsemeldingen Tilby spesialistbehandling etter henvisning Drive praksis nær forskning i samarbeid med tannhelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og med spesialisthelsetjenesten Tilby etterutdanning Være praksisarena for tannleger under spesialistutdanning Kommunene får tilført praksisnære forskningsmiljøer For tverrfaglig forskning.

25 Hvor skal vi? Samarbeid innen odontologi og helse og samfunn Viktig Ressurs (primærhelsemeldingen) Til beste for bruker/pasient sine behov

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11

ÅRSRAPPORT TKØ 2013. 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 ÅRSRAPPORT TKØ 2013 07.03.2014 Tema: Årsrapport for TKØ 2013 Side 1 av 11 1. Oppsummering Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TKØ er et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27

Detaljer

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111.

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. 1: Status ved utdanningsinstitusjonene: Oslo presenterades av Dekan Pål Brodin Økonomi: budsjett realnedgang 2012 0.7% pga flatt kutt, må

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Innst. S. nr. 196 (2000-2001)

Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innst. S. nr. 196 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentanten Olav Gunnar Ballo om en offentlig tannhelsereform Dokument nr. 8:60 (1999-2000) Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer