Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?"

Transkript

1 Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet, UiO. Leder, Det nasjonale profesjonsrådet for odontologisk fag, UHR

2 Utvilsomt ja!!!! Om en rekke forutsetninger legges til grunn Fra Stortingsmelding 35: Hovedfokus på dette: Sikre spesialistkompetanse i distriktene Forskning i tannhelsetjenesten Desentralisert spesialistutdanning deler av mengdetreningen. Øke kompetansenivået i tannhelsetjenesten Utvikle ledere i den offentlige tannhelsetjenesten med PhD kompetanse Konkurransesentra NEI Det må etableres hensiktsmessige samarbeidsformer med U&H sektoren UiO og TKØ i ferd med å signere en positiv samarbeidsavtale fokus på forskningssamarbeid og spesialistutdanningen i pedodonti. Felles interesser. 3

3 Avklaringer og forutsetninger er nødvendig for å få til gode samarbeidsrelasjoner med U&H sektoren Universitetene med lange tradisjoner for forskning og utdanning Og kanskje en god porsjon selvhøytidelighet Universitetenes natur med autonomi og selvstyre. Universitetene er bygget på formelle strukturer. Likevel et klart mandat og samfunnsoppdrag. Det er U&H sektoren som skal levere fremtidens tannhelsepersonell med kvalitet De regionale kompetansesentrene må ha forståelse for universitetenes natur ROKene som nyfødte inn på forskningsfeltet Fylkeskommunenes erfaring når det gjelder forskning på tannhelsefeltet er begrenset. U&H sektoren bidrar gjerne der vi har felles interesser En viss ydmykhet for oldeforeldrene må forventes for å få gode relasjoner. De har vært der lenge og har inngående kjennskap til Tidsskrifter, publikasjonsregler, Cristin, NFR, NSD, REK og EU. Kunnskap om forskningens natur og formaliteter i Norge og Europa

4 Samfunnsoppdraget til et universitet i Norge Å tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. Å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Å formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

5 Universitets og Høyskoleloven 1-5.Faglig frihet og ansvar Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet

6 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

7 Samfunnsmessige forhold OD UiO er i dag en betydelig leverandør av helsetjenester innenfor forebygging og behandling av sykdom i munnhule og kjever i regionen. Samarbeidsavtaler på spesialistbehandling av fritt klientell for både Oslo og Akershus fylkeskommuner. Et lavterskel (økonomisk) tilbud for deler av befolkningen i Østlandsregionen. OD UiO har i dag bemanning innenfor alle de odontologiske fagdisiplinene og utdanner tannleger og tannpleiere av god kvalitet Bistår også UiT med betydelige undervisningsressurser i sentrale odontologiske disipliner (en naturlig del av samfunnsansvaret) Utdanner spesialister i alle disipliner (inkl. kompetansehevingsprogrammer i kariologi og oralpatologi)

8 Spesialistutdanning ved OD UiO Bygget opp gjennom flere år som en viktig del av fagutviklingen når det gjelder de enkelte fagdisiplinene i odontologi. Entusiastiske universitetslærere og miljøer ved Norges Tannlegehøyskole og senere De odontologiske fakulteter har bygget opp dagens spesialistutdanning Kjeveortopedi og oral kirurgi godkjente spesialiteter i 1952 Periodonti og Pedodonti godkjente spesialiteter på syttitallet Protetikk og bittfunksjon; Kjeve og ansiktsradiologi; Endodonti i Fra Stortingsmelding 35 ( ): Spesialistutdanning av tannleger er organisert som rene studieforløp ved de odontologiske fakulteter ved universitetene i Oslo og Bergen. Det ytes ikke lønn under utdanning. De to universitetene har inntil 2002, over eget driftsbudsjett, ivaretatt behovet for spesialistutdanning av tannleger i Norge. Dette omfatter både behovet til egne stillinger ved universitetene og til den utøvende tannhelsetjenesten. Daværende Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble i 2001 enige om at Sosial- og helsedepartementet gradvis skulle overta finansieringen av spesialistutdanningen av tannleger. Frigjorte midler ved universitetene ble forutsatt å gå til økt forskning.

9 Spesialistutdanning ved OD UiO Spinn-off for fakultetet har vært: Lærere med høy klinisk kompetanse Spesialistutdanningen sikrer UiOs Rikshospitalsfunksjon henv.pasienter fra tannleger og leger Spesialistutdanningen får tilgang på avanserte problemstillinger de skal lære å forebygge og behandle Grunnutdanningen lærer å diagnostisere og ser hvilke behandlingsalternativer som finnes og hva som bør henvises til spesialist på hele spekteret av sykdommer i munnhule og tilgrensende vev. Nødvendig interaksjon Kvalitet i grunnutdanningen Dybde og bredde i faget Samhandling mellom spesialistkandidater grunnutdanning og tannpleiere og øvrig helsetjeneste. Klinisk forskning spesialistkandidatene skal levere en spesialistoppgave Noen gjør basalforskning de langt fleste klinisk forskning. Totalt antall vitenskapelige artikler fra UiO i 2014 Cristin databasen: 154 Samspill og interaksjon med basalforskningen sk. translasjonsforskning

10 Forutsetning for fortsatt god kvalitet i grunnutdanningen ved UiO Sentralisert spesialistutdanning må videreføres på Universitetet Gode lærerkrefter og godt lærings og arbeidsmiljø Rikshospitalsfunksjonen må opprettholdes God pasienttilgang av pasienter til studentklinikk HOD har i dokumenter påpekt at store deler av spesialistutdanningen kan utføres ved kompetansesentrene og viser til RHFene og spesialistutdanning av leger. DET VIL SVEKKE KVALITETEN PÅ GRUNNUTDANNINGEN AV TANNHELSEPERSONELL OM SPESIALISTUTDANNINGEN TREKKES UT FRA UNIVERSITETSKLINIKKENE

11 UiOs holdning Ingen offerrolle som HOD fremstilte det på Samfunnsodontologisk forum i Kritisk til det planlagte omfanget på kompetansesentrenes omfang i universitetsbyene Oslo og Bergen i fullskala som HOD har forfektet. Universitetsklinikker er allerede etablert her. Kan lett bli en konkurransesituasjon i forhold til pasienttilgang UiOs ønsker et tett samarbeid med TKØ på de gruppene det offentlige i dag har ansvar for tverrfaglig vinn vinn situasjon. Inkluderer også rus, overgrep, tortur og odontofobi. Positiv til samarbeid med de øvrige ROK ene (Regionale odontologiske kompetansesentre) om spesialistkandidater og deres utdanning for å få til spredning av spesialister i distriktene. Mange forskningsprosjekter med ROKene- positivt

12 Desentralisert spesialistutdanning og sikring av kompetanse i distriktene UiO positive til å bidra med dette i samarbeid med de øvrige utdanningsinstitusjonene og kompetansesentrene Mengdetrening i distriktene og i de regionale kompetansesentrene. Tre prosjekter er allerede gjennomført 3 årig spesialistutdanning i kjeveortopedi i Tromsø, Trondheim og Skien hvor UiO har hatt fagansvaret

13 UiOs ønsker for fremtiden Sentralisert spesialistutdanning ved UiO, UIB og UiT må opprettholdes av hensyn til grunnutdanning av tannleger og tannpleiere Desentralisert spesialistutdanning i regi av kompetansesentrene i samarbeid med Universitetene for å sikre spesialister til regionene Lønn til spesialistkandidatene under utdanning for å sikre en god rekruttering uavhengig av sosioøkonomisk status og geografisk tilhørighet Helsemyndighetene får en bestillerfunksjon i forhold til behov for spesialister og geografiske behov.

14 Utfordringer? Norge et lite land med 5 mill innbyggere Spre kompetanse flatt utover landet?????? Rekrutteringsproblematikk. UiT henter i dag vesentlige lærerkrefter fra UiO UiT må bygges opp med spesialister og forskere UiO har største del av den vitenskapelige stab 60+ Kompetansesentrene skal ha personell med spesialistkompetanse og forskerbakgrunn. Er U&H sektoren i Norge i stand til å levere i forhold til det behovet U&H sektoren selv og ROKene har behov for.

15 NFR evalueringen fra 2011 «Some of the research reviewed by the panels has had clear impact on the Norwegian and international societies. Examples are aspects of the research in clinical medicine and dentistry, and etiological epidemiological studies, which have supplied scientific basis for prevention of diseases.» For mange fragmenterte små miljøer Dropp datainnsamlingsforskning sett sammen robuste grupper med klare hypoteser og klar tematikk. Strategisk fokus på nye områder i odontologi Enda større grad av internasjonalisering tverrfaglighet UiO har store muligheter til god klinisk forskning med bakgrunn i den betydelig pasienttilgangen 16

16 Forskning i tannhelsetjenesten Positivt at ROKene får føringer på å gjøre forskning i tannhelsetjenesten og mot særskilte grupper Her trengs et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne tilby befolkningen gode tannhelsetjenester og for å kunne si noe om fremtidens behandlingsbehov eldrebølgen Livsvitenskapssatsingen ved UiO U&H sektoren er selvsagt positive til samarbeid på dette området 17

17 ROKene kommet for å bli. Nytteverdig for tannhelsefeltet Kompetanseheving i tannhelsetjenesten Bedre spesialistdekning En konkurransesituasjon opp mot U&H sektoren må unngås Utdanningsinstitusjonene må ha gode rammevilkår for å kunne levere personell til ROKene 18

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? «Når er godt nok, godt nok? Hva er ikke godt nok?» Faglig Rådgiver for

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002. Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer