Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS."

Transkript

1 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt selskap (IKS). Sosial- og Helsedirektoratet henvendte seg første gang medio 2002 til Sør-Trøndelag fylkeskommune med ønske om få utredet muligheten for å etablere et regionalt odontologisk kompetansesenter. Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag fylkeskommune inviterte fylkestannlegene i de to andre fylkeskommunene til styringsgruppe for arbeidet. Hovedoppgavene til kompetansesenteret skal være å: a) utdanne spesialister innen tannhelse, b) bistå i henvisnings- og utredningsarbeid, c) utvikle forskningskompetanse og drive forskning d) gjennomføre etter- og videreutdanning og e) drive veiledning og rådgivning til tannhelsepersonell. I januar 2007 ønsket de tre fylkeskommunene med utgangspunkt i endrede rammebetingelser, og et nytt mandat fra Helsedirektoratet å utrede saken på nytt. Rapporten med forslag til ny organisering av kompetansesenteret ble lagt fram i juni En gjennomgang medio januar 2009 av ulike organisatoriske modeller i et fellesmøte mellom styringsgruppa og administrasjonssjefene, om en samarbeidsavtale mellom de tre fylkeskommunene, framkom et ønske om lik deling av ansvar og innflytelse. Et interkommunalt selskap vil være den mest hensiktsmessig modell for framtidig samarbeid, og det legges fram et forslag til selskapsavtale hvor hver fylkeskommune har 33 1/3 prosent eierskap. Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN I lov av 3. juni 1983 om tannhelsetjenesten heter det ( 1-1): Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisthelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket Tanken om odontologiske kompetansesentre ble lansert lang tid tilbake, primært for å samle og styrke den kliniske kompetansen og behandlingstilbudet i distriktene. Stortinget fattet 7. mai 1998 følgende vedtak: Stortinget ber Regjeringen vurdere og fremme forslag for Stortinget om opprettelse av odontologiske kompetansesentra i alle helseregioner. Under avsnittet om Utvikling av tannhelsetjenesten i statsbudsjettet for 1999 står det bl a: Videre avsettes midler til utredning om regionale odontologiske kompetansesentra og spesialistutdanning av tannleger. Stortinget ba i vedtak av 7. mai 1998 regjeringen om å vurdere eventuell opprettelse av odontologiske kompetansesentra. Slike sentra bør vurderes i sammenheng med spesialistutdanning av tannleger, de odontologiske fakultetenes rolle i dette, og de endringer som skjer med henblikk på spesialistutdanningen av leger. Videre bør kompetansesentra vurderes i forhold til spesialistvirksomhet innen tannhelsetjenesten, fagutvikling og stabilitet i Den offentlige tannhelsetjenesten. Statens Helsetilsyn la i oktober 2000 fram utredningen Utdannelse av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra. Her uttaler helsetilsynet i pkt 1.2.5: Tilgang på odontologiske spesialisthelsetjenester bør ses i en nasjonal sammenheng. I dagens situasjon har man funnet det formålstjenlig å knytte odontologiske kompetansesentre organisatorisk nært til Den offentlige tannhelsetjenesten.

2 Kompetansesentrene vil være viktig for rekruttering, stabilitet og faglig utvikling i tannhelsetjenesten. Mye av spesialistutdanningen i Sverige foregår på større spesialistklinikker utenfor universitetene. Dette er en ordning som trolig har bidratt til geografisk fordeling av spesialister. Sosial- og helsedirektoratet henvendte seg i 2002 til Sør-Trøndelag fylkeskommune med følgende oppdrag: Staten har i revidert nasjonalbudsjett for 2002 bevilget kr ,- til en utredning, og bedt Sør-Trøndelag Fylkeskommune om å utrede muligheten for å etablere et odontologisk kompetansesenter i Trondheim. På bakgrunn av henvendelsen fra Sosial- og helsedirektoratet ble utredningen organisert som et prosjekt med styringsgruppe bestående av de 3 fylkene i Midt-Norge, en referansegruppe oppnevnt av fylkestannlegene og NTF s lokalforeninger i fylkene, og en prosjektgruppe til å utrede saken og legge fram alternative løsninger. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 heter det bl.a.: Tilskudd til spesialist - og videreutdanning av tannleger videreføres, herunder tilskuddsmidler til desentraliserte videre- og spesialistutdanningsprogrammer. I tillegg videreføres midler til videreutvikling av kompetansesenteret i Tromsø og til utvikling av øvrige odontologiske kompetansesentre. Etter at geografisk plassering er avklart foreslås det avsatt midler til forprosjektering i helseregion Sør- og Midt-Norge. Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2005 sluttet Stortinget seg til følgende forslag: Tidligere statlige vedtak om opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentre er fulgt opp gjennom nyere utredninger hvor det legges sterke helsepolitiske føringer for regional satsing på tannhelsefaglig kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i kartlegginger og behovsanalyser ble det bevilget beløp over statsbudsjettet til etablering av Regionale kompetansesentre i odontologi i Helseregion Sør, Midt-Norge og Nord. For Midt-Norge er det blitt bevilget økonomiske rammer i perioden til forprosjektering fram til NOU 2005:11 om Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet peker på at det å etablere regionale odontologiske kompetansesentra er viktige bidrag til å øke stabiliteten og spre kompetanse i distriktene. Nevnte NOU ble fulgt av St. meld. Nr. 35 ( ) om Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Her blir det pekt på at regjeringen vil tillegge regional myndighet (her: fylkeskommunene) et ansvar vedrørende forskning og fagutvikling. Stortinget sluttet seg til hovedtrekkene i utredningen, og viste til at det var viktig at utvikling av de regionale odontologiske kompetansesentra gis tilstrekkelig prioritet. Det må kunne anses som viktige momenter at regjeringen har uttalt i Stortingsmeldingen at de vil legge omhandlede oppgaver til regional myndighet. Herunder vil fylkeskommunene ha et følge-med ansvar. Videre må det legges vekt på at når stortingsmeldingen deretter var til behandling i fagkomiteen i Stortinget 28. februar 2008, sluttet komiteen seg til saken, og samtidig ble det pekt på at arbeidet med regionale odontologiske kompetansesentra må gis prioritet. I juli 2006 ble det sendt et notat til Helse- og omsorgsdepartementet fra fylkestannlegen i Sør-Trøndelag fylkeskommune hvor det ble foreslått å etablere og utvikle en desentralisert organisasjonsmodell for drift av et regionalt odontologisk kompetansesenter. Bakgrunnen for notatet var Midt-Norges distrikts-, avstands- og rekrutteringsproblematikk.

3 Som en følge av dette fikk Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Fylkestannlegen i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet i gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i notatet fra juli Det ble ansatt prosjektleder til å gjennomføre prosjektet sammen med ei prosjektgruppe bestående av prosjektmedarbeidere fra de tre fylkene. En styringsgruppe bestående av Fylkestannlegene fra de tre fylkene ble etablert. Prosjektrapport ble lagt fram for styringsgruppa til behandling medio juni Konklusjon fra prosjektrapporten: Prosjektgruppa anbefaler en desentralisert modell. Den administrative koordinerende enheten for Regionalt odontologisk kompetansesenter legges til Trondheim. Det var enstemmig vedtak i styringsgruppen. Beskrivelse av modellen: Staben er liten og effektiv. Det er utstrakt kjøp av tjenester (henvisningssted/ utredning, rådgivning/ veiledning og forskningskompetanse) fra forskjellige spesialistklinikker og andre fagmiljøer regionalt/ nasjonalt. Organisatorisk er dette en selvstendig administrativ enhet. Primæroppgaven er å inngå avtaler, koordinere og tilrettelegge nettverksaktiviteter for veiledere og spesialister. Opplæring, etterutdanning og forskning foregår hos eksterne samarbeidspartnere/ godkjente klinikker i regionen. Fagansvarlige er fakulteter/ høgskoler som sammen med administrativ koordinerende enhet kvalitetssikrer prosjektene/ prosessene i regionen. Modellen kan iverksettes med prioriterte prosjekter i en etappevis prosess i perioden september 2007 til årsskiftet 2009/ Det ble 11. desember 2007 inngått intensjonsavtale mellom Helse- og omsorgdepartementet og Sør-Trøndelag fylkeskommune om Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt- Norge. Det framgår av intensjonsavtalen at en endelig avtale forutsetter et avklart forhold til de øvrige fylkeskommunene i regionen. Medio september 2008 inngikk de tre fylkeskommunene en intensjonsavtale om å videreføre arbeidet med å få etablert et Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 3.1 Overordnede mål a) Etablering og drift av kompetansenettverk skal bidra til økt tilgang på spesialist - kompetanse for den offentlige og private tannhelsetjenesten, og bidra til bedre tilgang til slike tjenester for befolkningen i hele regionen (Midt-Norge). b) En desentralisert modell basert på kompetansenettverk skal sikre god geografisk fordeling av fagpersonell, og ved hjelp av IKT skal denne kompetansen gjøres lettere tilgjengelig for alle allmenntannlegene i hele regionen. 3.2 Organisering a) Administrativ koordinerende enhet for kompetansenettverkene skal etableres i Trondheim. b) Det skal rekrutteres fagpersonell i engasjementstillinger : Faglig koordinator og veiledere til spesialistutdanningen i kjeveortopedi Faglig koordinator av forskningsaktiviteten I prosjektperioden har fylkeskommunene og prosjektorganisasjonen bl a: engasjert seg i kartlegging av nåværende spesialistkompetanse og fremtidig behov for spesialistkompetanse i regionen det er utviklet en regional kompetansestrategi for tannhelsetjenesten

4 tilrettelagt for og organisert desentralisert kjeveortopedisk spesialistutdanning (i Trondheim), med oppstart høsten inngått samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo/ odontologisk fakultet i forbindelse med spesialistutdanning. etablert veilederteam i kjeveortopedi (med bl.a 2 veiledere fra Ålesund, 1 fra Trondheim) medvirket til at ny klinikk ved Sjukehuset i Ålesund er blitt nasjonalt senter for 4. praksisår for videreutdanningskandidater i oral medisin/ kirurgi. etablert et prosjekt i bruk av ny teknologi/ IKT mellom Odontologisk fakultet og Trondheim i forbindelse med desentralisert spesialistutdanning. Skal videreføres til de andre fylkene med mulighet for bruk av fagnett/ telemedisin. vært sekretariat for fylkestannlegenes samarbeid for tilknytning til et sikkert elektronisk helsenett (ELIN-t / elektronisk informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten). har tatt initiativ for å utvikle tilleggskompetanse innen klinisk praksisnær forskning fra januar 2009 er prosjektet (kompetansesenteret) involvert i å utvikle en nasjonal plan for desentralisert spesialistutdanning. Foruten de tre fylkestannlegene, har fagmiljøene ved de odontologiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø vært viktige samtalepartnere for prosjektet/ kompetansesenteret. Dette spesielt i forhold til erfaringer med desentralisert spesialist - utdanning i kjeveortopedi programmet og Teleorto. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Intensjonsavtalen mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Helse- og omsorgsdepartementet fra 2007 gir fylkeskommunen et vidt mandat og et betydelig ansvar for å utvikle prosjektet til en permanent regional institusjon. Forutsatt at senteret fortsatt vil vektlegge desentralisert virksomhet lagt til hver av de deltakende fylkeskommunene, slik det er gjort i prosjektperioden fram til nå, synes senteret å kunne tilføre tannhelsetjenesten i de deltakende fylkene verdifull kompetanse for utvikling av framtidige tannhelsetjenester. I perioden etter vedtak om lokalisering av administrativ koordinerende enhet til Trondheim, har det vært utredet flere organisatoriske modeller for samarbeid. I forbindelse med møte i styringsgruppen 22. januar 2009 ble de tre administrasjonssjefene for fylkeskommunene invitert til møte for å gå gjennom og drøfte aktuelle organisatoriske modeller for organisering. Blant modellene for samarbeidet ble det bl. a. drøftet å inngå samarbeidsavtale hvor Sør- Trøndelag fylkeskommune skulle ha en vertskommunerolle. I en slik modell vil det være Sør- Trøndelag fylkeskommune som er formell eier av kompetansesenteret, og er juridisk person i forhold til sentrale myndigheter. Sør-Trøndelag ville også sitte med det formelle administrative og økonomiske ansvaret. Etter denne modellen ville styringsgruppen, bestående av de tre fylkestannlegene, formelt ha en rådgivende funksjon, både når det gjelder økonomiske og faglige forhold knyttet til drift av kompetansesenteret. Under drøftingene omkring framtidig samarbeid var alle tre fylkeskommunene negative til avtalefestede økonomiske forpliktelser uten formell medbestemmelse. Ut fra dette ble det diskutert å etablere senteret etter IKS-modellen eller samarbeid etter 27 i Kommuneloven.

5 En organisering i interkommunalt selskap synes å kunne ivareta de enkelte samarbeidspartenes formelle innflytelse i selskapet på en bedre måte enn en løsere fundamentert samarbeidsavtale. Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt seg positivt til en samarbeidsform organisert som et interkommunalt selskap (IKS). På denne bakgrunn er det utarbeidet et forslag til selskapsavtale som det er administrativ enighet om. I forslaget foreslås benevnelsen Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Helse- og omsorgsdepartementet har ingen innvendinger mot navnet. Det legges opp til at hver av de deltakende fylkeskommunene har 1/3 eierandel i selskapet. I tilfelle et underskudd i selskapet, har hver fylkeskommune ansvar for å dekke 1/3 av dette. Det foreslås videre at hver fylkeskommune skal betale inn et årlig beløp på kr ,- til drifts- og utviklingsformål. Beløpet vil bli innarbeidet i forslag til økonomiplan I forslag til selskapsavtale har hver fylkeskommune en representant i representantskapet med personlig varemedlem, samt to medlemmer i styret med personlige varamedlemmer. Styret skal være et forum for faglig utvikling og avklaring mellom fylkeskommunene. Det er i utgangspunktet naturlig at fylkestannlegen er en av fylkeskommunens representanter i styret. Pga. kjønnskvoteringsreglene for styrene i interkommunale selskaper må styresammensetningen vurderes i forbindelse med etableringen av selskapet. Det foreslås at fylkesrådmannen legger fram forslag på styremedlemmer og personlige varemedlemmer til styret i kompetansesenteret. Fylkesrådmannen vil da legge opp til at en ved oppnevningen av styret sikrer nødvendig faglig kompetanse. Som et tillegg til selskapsavtalen er det behov for en egen avtale mellom Kompetansesenteret og Sør-Trøndelag fylkeskommune. En slik avtale vil bla omfatte kjøp av administrative støttefunksjoner fra Sør-Trøndelag fylkeskommune; eksempelvis regnskap og lønn. Dette vil bli avklart etter at Kompetansesenteret er etablert og fylkesrådmannen vil komme tilbake til disse spørsmålene i egen sak. Forslaget til selskapsavtale legges fram for politisk behandling i de 3 fylkeskommunene innen utgangen av juni Forslag til selskapsavtale følger som vedlegg til saken. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår at Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-Norge etableres som eget IKS. Hvert av fylkene har 1/3 eierandel i selskapet, og står ansvarlig for tilsvarende del ved et unerskudd. Fylkenes administrasjonssjefer gis fullmakt til signere selskapsavtalen. 6. TIDLIGERE BEHANDLING Fylkesrådmannen fremmer saken for Vedlegg 1: Forslag til selskapsavtale Vedlegg 2: Intensjonsavtale mellom de 3 fylkeskommunene Vedlegg 3: Intensjonsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Sør-Trøndelag fylkeskommune